FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken"

Transkript

1

2 ORD FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken alldeles alds an(-) an inte i tydlig stam (ex: ande, andra) och i regel inte före vokal (dock i anordna) -ande(-) ande arbet-, arbete ab -are are -i(g)are= iare med ia=i -ligare= lig+are are kan inte användas vid böjningsändelse (-)av(-) a inte i stam (ex: avog) -bar b i slutstavelse och adv. bara = ba be- be efter be utesluts h betyd(a) bey (-)bland bl inte i stammen blanda bort bt inte som verb bättre, -bättr(-) bä inte i bättra de d (pronomen) -de de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde de den den inte i "dens" denna na = med förstreckad n-ring denne(s) ne(s) = med förstreckad n-ring dess(-) s med förstreck, inte i: "desto", musiktermen "dess" det t det är tä (är det = ä t) detta ta -dom(-) do, inte i stam (ex: domare, domän) (-)då(-) då inte i stam (ex: dåre, dålig) där(-) r (för- och slutstreckat) (-)efter(-) fr (-)egen(-) eg (-)eget eget egna=egna eller l (för- och slutstreckat) -else se emellertid emellanti en(-) e, inte i "ens", "enda", "enligt", "enande" och inte före vokal -en(tré) an(tré) (och liknande) endast est -ende(-) ende -entlig(-) elig ex(empel) x exempelvis xis exemplar xar extra xtra fort fo dock inte som adj. fram(-) fr framme = fre (-)från(-) fr (-)full(-) full (-)följ(-) fl inte i "portfölj"

3 (-)för(-( för inte i "chaufför" (-)genom(-) genom gång gång Göteborg gb har h (ha = ha) haft ht även: inneht hel(-) el inte i "helig" -het het inte="varm" och inte i verb "het(a)" lighet =lig + bakåtskrivet het honom ho hän- h inte i ordet eller stammen "hän" (ex: händer, hänt) her- här vid uttalet "här" herr här här(-) här icke ik -ig i inte i stam (ex: vig, krig) dock i mig, dig, sig -igare i + "bakåtdelen" i are -igast ist (-)in(-) in inte i: "initial", "initiativ" ingen(-) ing (-dera) (-stans) -(n)ing ing inte i stam (ex: ringa, tinga) dock i allting, kring och antingn ning vid förväxlingsrisk (och ev. av grafiska skäl) "-ling"= ling ingenting ing+ing inom(-) inm intet intet -isk isk inte i stam (ex: risk) jag j just jst jäm- j inte i "Jämtland" kan (verb) k inte i stam (ex: kandidat) dock i: kansli=ksli kansler= kslr (-)kom(-) kom inte vid o- och å-ljud (ex: komisk. komet) kon- k inte i stam (ex: kon, konung) dock i kontor, konjak, konst (-)kort(-) kt inte substantiv kun(n)- k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde ku (-)köp(-) köp kän(n)- tj -lig(-) lig observera: -llig = li slig = sli (-)lång(-) lång inte i subst. "långa" läng- ng med me inte i subst. "med" och inte i stam, dock: medel(-) och medl- = mel (-)mellan(-) mellan mellerst mellan+st men m inte som subst. eller stam miljon ml mycket mk myck(e)n- mkn många, mång- många inte i "mångla" måst(-) måst (-)märk(-) märk möjlig(-) mlig

4 naturlig(-)nulig -nde nde inte i "ende", "ände", "frände", "bonde" m fl någon(-) g någonting ging något gt (gra, gsin, gdera) och o också oså (-)på(-) på inte i stam (ex: påse, påsk) -sam(m)- sm inte i stam (ex: samba, samisk) samman(-) sm -tion, -(s)sion sn själv sj skall ska (-)skap(-) skap skulle skulle som verb slut(-) sl som s (utan streck) inte i stam: somliga =somliga (-)stor(-) st större str större än = strn störst st+st sådan(-) sd således sål såsom ss (utan streck före och efter) särskild, särskilj(-) ssj tid(-) ti inte i "(-)tida" och "tidig" (-)till(-) till (-)tänk(-) nk -und, (-)under(-) under inte i "kunde" "r" skrivs ut i "undergå" "r" också i vissa subst. (ex: under, dunder, blunder, kunder) (-)undan(-) undan upp(-) upp inte i stam (ex: kupp) ut(-) u (-)utan(-) u utom(-) um var(-) hjälpverb = v inte i "vare"-form vare sig vsi (-)varit vt verk(-), värk(-) verk vilken, vilk(-) vilken vill,vilj- vl (som verb) inte i stam (ex: villa, vilse) åtminstone åne är ä inte i "ära" eller "äro" även(-) äv (oäven=oävn) (-)över(-) över

5 Ord med kursiv fetstil = systemets grundform. I övrigt en del "frivilliga" förkortningar. OBS! Förkorta sparsamt! Man spar ingen tid på en förkortning som inte skrivs utan tvekan! = Alfabetiskt transkriberade tecken för alfabet, konsonantsammansättningar och särskilda tecken. Fetstil = tryck. Understreckning = konsonantsammansättning / särskilt tecken. -abel = ab (diskutab) absolut = abs accept = ax (axab, axant, axera) adress = adr agent = ag (agur) aktiebolag = abol -aktig, -ig = i (feli, fördeli, vari) aldrig = alri /ali alldeles = alds allmän = alm (almhet, i allmänhet = ihet) alternativ = alniv Amerika = ameri (-nsk = amansk) an-, annor- = an, men inte i tydlig stam som: ande, andra och i regel inte före vokal (dock i anordna) analys = anlys anbud = anbu -ande, varande = ande angelägen = anjel (anjelhet) anledning = anl (med anledning av = meanl) annan, -t = an (bl a = blan) annars = ars annor- = an (anleds/lunda/städs) använda =anvä arbet(e), arbets- = ab -are = are, men inte vid böjningsändelse artikel =atil assurans = as assurera=asera automat- = um (umisera, umisk, umasn) (-)av(-) = a, utom i stam som: avog (i detta avseende = itaende) avveckla = avela -bar = b i slutstavelse och adv. bara = ba -bart = bt be(h)- = be (befoling, begagna = beg, begränsning =beäns+ing, behålla = beå, behöva= beöva, bekosta = beko, bekräfta = bekrä, belopp = belo, belåten = belå, belåtenhet = belhet, beslut =be+sl) -berg (i namn) = br beskaffenhet = be+het beställ(a) = be höjt bestämma = be+stä (bestämmelse = be+stse) beträffar = be höjt betyd(a), -else = bey bifoga = bif bjuda = bju bjöd = bjö (-)bland = bl, men inte i stammen blanda blev = ble blivit = blit bolag = bol bort (adverb) = bt, men inte som verb brev =br bristfällig = brifäli bränsle = br+sl (-)bud = bu både, -a = bå bättre, -bättr(-) = bä, men inte i bättra brott = brt (jämför bt) bör = b sänkt (men: borde = bode, bort = bort) börja(n) = bö cirka = sir (i början av = ibö) de = d (pronomen) -de = de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde = de debatt = deb debet = deb demokrati = demi demokratisk = demisk den = den, men inte i: dens denna = na = med förstreckad n-ring denne(s) = ne(s) = med förstreckad n-ring deras =ds dess(-) = s med förstreck, men inte i: desto, musiktermen dess det = t det är = tä (är det = ä t) detta = ta det vill säga (dvs) = ts detalj(-) = det differens = dif differentiera = difera direkt(ör) = dir direktiv =diriv diskonto = disk diskontera = diskera disponera = dispera disposition = disp korsat med o distribuera = dibera höjt distribution = dib höjt dittills = dis diverse = div -dom(-) = do, men inte i stam som: domare, domän domstol = dol driva, drift = dri dröja = drö dröjsmål = dröl dussin = dus dvs = ts (-)då(-) = då, men inte i stam som: dåre, dålig

6 då det gäller = dåjär där(-) = r (för- och slutstreckat) effekt = ef effektiv = efiv effektivisera = efisera (-)efter(-) = fr (-)egen(-) = eg, men eget = eget och egna = egna egendomlig = eglig ekonomi = eki ekonomisk = ekisk ekonom = ekom elektricitet = elitt elektrifiera = elifiera elektronik = elonik eller = l (för- och slutstreckat) -else = se emellertid = emellanti en(-) = e, men inte i: ens, enda, enligt, enande och inte före vokal en- i ord som entré = an endast = est -ende(-) = ende energi = ersji energisk = ergisk -entlig(-) = elig egentligen = ejelign erbjuda = erbju erbjöds = erbjös erfarenhet = erhet erhålla = erå Europa = eropa europeisk = eropisk ex(empel) = x exempelvis = xis exemplar = xar exklusive = exkl exp = x förlängt under linjen (till dubbel längd) expert = expert expediera = expedera expedition = expesn experiment = expm export = exp exportera = expera extra = xtra fabrik = fabr fabrikat = fabrat (men: fabricera = fabrisera) fackförening = faföreing faktura = fakt fakturera = faktera familj = fam felaktig = feli finans = fins finansiell = finsel finna = fi firma = fima folk = fol folkmängd = folmng form = fom formulär = fomlär formulera = fomlera fort = fo, dock inte som adverb fortfarande = foande / fof frakt- = fra fraktgods = fragos fraktsedel = frasel fram(-) = fr framme = fre Frankrike = frankri fruktbar = frub fruktansvärd = fruvä fråga = å höjt förfrågan = förån höjt men: ifråga = (dubbel)långt i ifråga om ifrågam (-)från(-) = fr främst = frä (i främsta rummet = ifräru) (-)full(-) = full fullkomlig = full+lig fullständig = full+st "inböjt" likt tj +i (-)följ(-) = fl, men inte i: portfölj följaktligen = flkt (-)för(-) = för, men inte i: chaufför förakt = förakt förbindelse = förbse förbud = förbu fördelaktig =fördeli föremål = förel företagare = företare förfogande = förfoande förfrågan = förån höjt förhoppning = föroping förhållande = förå förstklassig =för+st korsat med i försäkra = försa höjt förutseende = för+ut+ende gammal = gl ganska = nsk garanti = gi garantera = gera gemensam = jesm gemenskap = jeskap general = jal generalisera = sjalisera generell =sjnel generation = jnasn Genève = sjnev (-)genom(-) = genom gentemot = jemo giva, -gift = ji givetvis = jitis glädje, -a = glä glädjande = gläande gods = gos grupp = gru gräns = äns gång = gång gälla = jä gällande = ande höjt göra gällande = jande sänkt gärna = jna göra = j sänkt göromål = jol sänkt Göteborg = gb haft = ht även: inneht Hamburg = hamb hand-, hant- = ha hantverk = haverk handha = haha handläggning =halging har = h (ha = ha) hel(-) = el (men: helig = heli) heller =elr Helsingborg = hb -hem- = em henne = hne her- = här vid uttalet "här" herr =här -het = het, men inte = "varm" och inte i verb "het(a)"

7 historia = hist historisk = hist+isk hittills = his hjälp- = j höjt honom = ho hoppas = hop i förhoppning = iförop jag hoppas = jop vi hoppas = vihop hundra = hund hur = här sänkt huruvida = huvi / härvi sänkt huvud = hu huvudsaken = husakn huvudsakligen = hulign över huvud taget = överhutat hålla = hå (behålla = beå, erhålla = erå, framhålla = frå, uppehålla = uppehå, upprätthålla = upprå höjt ) hälft = älft hälsa = älsa hälsosam = älsosm hämta = hta hän- = h, men inte i ordet eller stammen "hän" som: händer =händr, hänt = hänt händelse = hse här(-) = här hög = ög högaktningsfullt = öglt höj- = öj hör = här sänkt i allmänhet = ihet i början av = ibö i detta avseende = itaende i detta sammanhang = itang i enlighet med = ilighet i främsta rummet = ifräru i förhoppning = iförop i förhållande till = iföråtill i första hand = iför+stand i likhet med = ilihet i och för sig = iförsi i samband med = ismb i själva verket = isja i stor utsträckning = istu i stort sett = istset i synnerhet = ishet i all synnherhet = ilshet i tillfälle = itill i vårt land = ivål i överensstämmelse med = ise i övrigt = iö iaktta = ikta iakttagelse = iktase icke = ik i fråga = (dubbel)långt i (med början under linjen) ifrågasätta = iisa ifrågavarande =ii+ande i fråga om = iim -ig, -aktig = i, men inte i stam som: vig, krig, dock i: mig, dig, sig -igare = iare med ia=i -igast = ist import = ism (-)in(-) = in, men inte i: initial, initiativ individ = indiv individuell = indivl industri =indu industrialisering = indulisering industriell =indul -(n)ing = ing, men inte i stam som: ringa, tinga (dock i: allting, kring och antingen) ning vid förväxlingsrisk ingen(-) = ing ingenting = ing+ing inhemsk =inemsk initiativ = i korsat med v inklusive =inkl inkomst = in sänkt inom(-) = inm innevarande = ineande inrikta = inri inriktning = inriing inskränka = in+skrä instruera = in+strera instruktion = in+strsn inte = inte intet = intet inter = inr internationell = inrnel intress- = in+trs introducera = in+trosera introduktion = in+trosn -isk = isk, men inte i stam som: risk jag = j jordbruk = jobr jordbrukare = jobr+are just = jst jäm- = j, men inte i: Jämtland jämförelsevis = jförsevis järn = jn järnväg = jg järnvägsstation = jgsn kan = (verb) k, inte i stam som: kandidat, dock i: kansli och kansler kanske = ksj kapital = kap (realkapital = ralkap) kapitel = kap karaktär = karär karakterisera = kerisera karakteristisk = kerisk katalog = kalog knappast = knast (-)kom(m)- = kom, men inte vid o- och å-ljud som: komisk. komet kommunikation = kom korsat med o komp- = kom med m i dubbel längd kon- = k, men inte i stam som: kon, konung, dock i kontor, konjak, konst konjunktur = kjur konkurrens = kk konkurrent = kkent konkurrera =kkera konstruera = kstrera konstruktion = kstrsn konsument = ksum konsumtion = ksusn men: konsumera =ksumera

8 kontr-, kontrakt = "öglan i k"+tr kopia = kop korrespondens = korsp (-)kort(-) = kt men inte i substantivet kort kost(a), kostnad = ko höjt kraft = kra / krt kraftig = kri / krti kredit = kred kritik = krik kritisk = krisk kronor (vid siffror) = o höjt miljoner kronor = mlor kräva = krä kun(n)- = k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde = ku kvinna = kvi kvinnor kvir kän(n)- = tj (-)köp(-) = köp land-, lant- = la lantbruk = labr landsbygd = labygd länder = lär leverans = levans leverera = levera leverantör = levör -lig(-) = lig, men -llig = li slig = sli =lighet = =lig + bakåtskrivet het (egentlig = ejelig) -lig+ändelse: (se de särskilda tecknen) lik(-), lika = li liknande = liande liksom = lis liten, -et = lit livs- = li livsmedel = lil livsvillkor = livilkor lycka = ly lyckligtvis = lyligis (-)lång(-) = lång, men inte i substantivet långa läg- = lg (olägenhet = olghet) lägg = lg länder = lär läng- = ng lätt = l höjt lön = ln lönsamhet =lnhet lös = ls lösgöra = lsj man = m manskap = mskap (köpman = köpm) marknad = makna material = matal materialism = matalism materiel = matel materiell = matel maximum = max med = me, men inte i subst. eller -stam, dock i: medel(-), medlmeddela = mela meddelande = melande med hänsyn till = me korsat med till -medan = men medborgare = mebare medveten = mev medvetande = mevande (-)mellan(-) = mellan (mellanhavande = mellan+ande) mellerst = mellan+st (-)men(-) = m, men inte som subst. eller stam -ment = m (argum) miljard = mld miljon(-) = ml miljoner kronor = mlor miljö = mlö minimum = mim miss- (före konsonant) = mi missbruk = mibr misstänksam =mink+sm mot = mo motsvarande = mosv+ande mottagare = motare -mp- = sm (ex: dämpa = däsma) mycket = mk myck(e)n- = mkn myndighet = my -mål = l (spörsmål = spöl, ändamål= äl, önskemål =öl) mång(a)- = många, men inte i: mångla måst(-) = måst mängd = mng människ- = mä (-)märk(-) = märk -mässig = msi regelmässig =rglmsi möjlig(-) = mlig möjligtvis = mligis.. möjligt =..+ligt möta, -e = mö naturlig(-) = nulig naturligtvis = nuligis -nde = nde, men inte i: ende, ände, frände, bonde m fl ned- (före kons.) = ne nedsättning = nesing nedanstående = ne+ ende "inböjt" likt tj negativ =negiv New York = nyrk -ning = (se -ing) norm = nom -nsion, -ntion = nsion nummer = nr nuvarande = nuande någ(or)-, någon- = g någonting = ging något = gt nämna, nämnd = nä (sistnämnda = sistnä, gatunämnden = gatunä) när = nä närvarande = näande näringsliv = näliv när det gäller = näjär nödvändig = növ objekt = obj obliga(tion) = obl och = o också = oså (Berg & Co = br + o höjt ) offert = of offerera =ofera olik(a) = ol ombud = ombu omedelbar = ob omgående = omg område = områ omsorgsfull = omfull omständighet = omhet order = or ordförande = oför+ande organisation = ogasn organisera = ogisera ovanstående = o + ende "inböjt" likt tj par = p part = pt partner = ptner partiell = ptil

9 pengar = pär per = p person = pson perfekt =pf period = perod plan = pl plötslig = plöslig politik = pål politiker = pålr politisk = pålisk (in/utrikespolitik = in/utripål) porto = pto positiv=posiv post = po höjt postförskott = po höjt +för+skt postgiro = pg praktik = prik praktisk = prisk praktiskt taget = prisktat preliminär = prel princip = prins principiell = prinsel pris = pr prislista = p korsat med i problem = probl procent = p höjt produkt = prod producera = prodera produktiv = prodiv produktivitet = proditt produktion = prosn protokoll = prol pröva = prö punkt = pu (synpunkt = sypu) (-)på(-) = på, men inte i stam som: påse, påsk på grund av = pågr rabatt = rab rationalisera = rasnera real = ral realitet = ralitt redan = ren redovisa = revisa referens = ref referera = refera reflektera = reflera reflektion = reflsn regel = rgl regelbunden = rglb regelmässig = rglmsi i regel = irg rekommendera = rkera rekommendation = rksn rekvirera = rkvera rekvisition = rkvisn religion = reljon religiös =relsjös representera = reprera representant = repr representation = reprsn reserv = rserv restriktiv = restriv resultat = resu rikta = ri riktning = riing räcka = rka räkna = rä / rkna ränta = nta höjt rätt = r höjt rättegång = r höjt + gång -sam(m)- = sm, men inte i stam som: samba, samisk -samhet = het verksamhet = verk+het samhälle = sm + avslutning som i mellan samhäll-elig/sliv = som föregående + lig / liv samman(-) = sm sammanhang = sm+ng sammanhänga = sm+nga (i detta sammanhang = itang) samtliga = sm+liga samtidigt = smit samverka = sm + verk hopskrivet utan "hack" med stapellängd = sm sekreterare = sekrare semester = sestr senare = sare men: senast = senast separat = sep sig = si -(s)sion, -tion = sn själv = sj skall = ska Skandinavien = sk korsat med in (-)skap(-) = skap skatt = skt skriva, skrift = skri skrivelse =skrise skulle = skulle som verb skyldig = sjy skyldighet =sj+het skyndsam = sj+sm slut(-) = sl småaktig = små korsat med i snar(t) = sn sänkt utan streck social = sosal som = s (utan streck) men inte i stam: somliga =somliga spar(-) = sp sparbank = spank sparsamhet = sp+het special(-) = spal specialitet = spalitt speciell =spel specificera = spefisera specifik = spefik specifikation = spesn standard = std (levnadsstandard = levnastd) stat = t höjt statistik = t höjt + ik Stockholm = stlm (-)stor(-) = st större = str större än = strn störst = st+st storlek = stl sträva = strä -stånd, -ständ = st "inböjt" likt tj -stående =ende "inböjt" likt tj städer = stär ställa = stä större, störst: se efter stor successiv = sux svar = sv svaromål = svol till svar på = till+sv svensk = nsk Sverige = svä svårighet = sv+het synnerligen = sylig syn- = sy synpunkt = sypu

10 sysselsatt = sysat sysselsättning = sysing system =sm systematisk =smisk systematisera = smisera sådan(-) = sd således = sål så småningom = såsm såsom = ss (utan streck före och efter) säker = s höjt sälja = säla säljbar = sälb sända = sä men: sändes = sändes särskild, särskilj(-) = ssj säsong = song sätt = s höjt med streck sök(a) = sö (besök = besö) -tagare = tare (arbetstagare = abtare) tecken = tn (betecknande = betnande beteckning = beting kännetecken = tjtn) teknik = tnik teknisk = tnisk telefon = tel telefonsamtal =telsm telegraf, telegram = telg temperatur = tesm teori = tri teoretisk =trisk tid(-) = ti, men inte i: -tida, tidig tidigare = tigare (-)till(-) = till tillfredsställa = till+frestä tillfälle = till höjt tillfällig = till höjt + li tillfälligtvis = till höjt +livis till följd av = tillfl tillgodohavande =tillgoande tillgänglig = tilljng+lig tillhandahålla = tillhahå tillmötes(gående) tillmö tillräcklig =till+lig till stor del = till+stl tillåt(a) = till+lå -tion, -(s)sion = sn tjänst = änst tjänsteman = änstem tjänstgöring = änstjing trafik = trik transport = trans trots = trs tveksam =tvesm tvivel =tvil tvärtom =tvom ty = y tyvär = yv tydlig = tylig täcka = tka (-)tänk(-) = nk -und,(-)under(-) = under (men kunde = ku) "r" skrivs ut i "undergå" och i vissa subst., som: under, dunder, blunder, kunder (-)undan(-) = undan underrätta = underra höjt ungefär = unj / uär upp(-) = upp, men inte i stam som i kupp uppmärksam = upp+sm uppmärksamhet = upp+het ursprung = urng ursäkt = urs ut(-) = u (-)utan(-) = u utländsk = ulnsk utnyttja = uny utnämna = unä utom(-) = um utomordentlig = umlig utpräglad = uprlad utrikes- = uri utveckla = uvela utveckling = uveling var(-) = hjälpverb = v (vare = vare, dock: vare sig = vsi) (-)varit = vt varaktig = vari -varande, -ande = ande (ex: dåvarande = då+ande) varje = vaj vederbör = veb vederhäftig = verhti verk(-), värk(-) = verk verksamhet = verk+het vetenskap = veskap vilken, vilk(-) = vilken vill,vilj- = vl (som verb) men inte i stam som: villa, vilse visserligen = virlig vore = vo vårdslös = våls välgörenhet = väljhet värde, värd, värld = vä värdera = vära värdefull = väfull värdelös = väls väsentlig = vselig väx- = x höjt yrke = yk ytterlig = ylig ytterst = yst åberopande = åbe+ande årtionde = årtiande århundrade = århund åter = å i dubbel längd åtfölja = åfla åtgärd = åj åtminstone = åne åtnjuta = ånu åtskillig = åsj ägare = gare ändamål = äl ändamålsenlig = ällig är = ä men inte i: ära, äro även(-) = äv (oäven=oävn)

11 ögonblick = öblik önsk- = ö önskemål = öl önskvärd = övä öre = ö höjt (-)över(-) = över över huvud taget = överhutat överenskommelse = över+komse överensstämma = över+stäma överskatta = över+skta övertyga = överty