FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken"

Transkript

1

2 ORD FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken alldeles alds an(-) an inte i tydlig stam (ex: ande, andra) och i regel inte före vokal (dock i anordna) -ande(-) ande arbet-, arbete ab -are are -i(g)are= iare med ia=i -ligare= lig+are are kan inte användas vid böjningsändelse (-)av(-) a inte i stam (ex: avog) -bar b i slutstavelse och adv. bara = ba be- be efter be utesluts h betyd(a) bey (-)bland bl inte i stammen blanda bort bt inte som verb bättre, -bättr(-) bä inte i bättra de d (pronomen) -de de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde de den den inte i "dens" denna na = med förstreckad n-ring denne(s) ne(s) = med förstreckad n-ring dess(-) s med förstreck, inte i: "desto", musiktermen "dess" det t det är tä (är det = ä t) detta ta -dom(-) do, inte i stam (ex: domare, domän) (-)då(-) då inte i stam (ex: dåre, dålig) där(-) r (för- och slutstreckat) (-)efter(-) fr (-)egen(-) eg (-)eget eget egna=egna eller l (för- och slutstreckat) -else se emellertid emellanti en(-) e, inte i "ens", "enda", "enligt", "enande" och inte före vokal -en(tré) an(tré) (och liknande) endast est -ende(-) ende -entlig(-) elig ex(empel) x exempelvis xis exemplar xar extra xtra fort fo dock inte som adj. fram(-) fr framme = fre (-)från(-) fr (-)full(-) full (-)följ(-) fl inte i "portfölj"

3 (-)för(-( för inte i "chaufför" (-)genom(-) genom gång gång Göteborg gb har h (ha = ha) haft ht även: inneht hel(-) el inte i "helig" -het het inte="varm" och inte i verb "het(a)" lighet =lig + bakåtskrivet het honom ho hän- h inte i ordet eller stammen "hän" (ex: händer, hänt) her- här vid uttalet "här" herr här här(-) här icke ik -ig i inte i stam (ex: vig, krig) dock i mig, dig, sig -igare i + "bakåtdelen" i are -igast ist (-)in(-) in inte i: "initial", "initiativ" ingen(-) ing (-dera) (-stans) -(n)ing ing inte i stam (ex: ringa, tinga) dock i allting, kring och antingn ning vid förväxlingsrisk (och ev. av grafiska skäl) "-ling"= ling ingenting ing+ing inom(-) inm intet intet -isk isk inte i stam (ex: risk) jag j just jst jäm- j inte i "Jämtland" kan (verb) k inte i stam (ex: kandidat) dock i: kansli=ksli kansler= kslr (-)kom(-) kom inte vid o- och å-ljud (ex: komisk. komet) kon- k inte i stam (ex: kon, konung) dock i kontor, konjak, konst (-)kort(-) kt inte substantiv kun(n)- k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde ku (-)köp(-) köp kän(n)- tj -lig(-) lig observera: -llig = li slig = sli (-)lång(-) lång inte i subst. "långa" läng- ng med me inte i subst. "med" och inte i stam, dock: medel(-) och medl- = mel (-)mellan(-) mellan mellerst mellan+st men m inte som subst. eller stam miljon ml mycket mk myck(e)n- mkn många, mång- många inte i "mångla" måst(-) måst (-)märk(-) märk möjlig(-) mlig

4 naturlig(-)nulig -nde nde inte i "ende", "ände", "frände", "bonde" m fl någon(-) g någonting ging något gt (gra, gsin, gdera) och o också oså (-)på(-) på inte i stam (ex: påse, påsk) -sam(m)- sm inte i stam (ex: samba, samisk) samman(-) sm -tion, -(s)sion sn själv sj skall ska (-)skap(-) skap skulle skulle som verb slut(-) sl som s (utan streck) inte i stam: somliga =somliga (-)stor(-) st större str större än = strn störst st+st sådan(-) sd således sål såsom ss (utan streck före och efter) särskild, särskilj(-) ssj tid(-) ti inte i "(-)tida" och "tidig" (-)till(-) till (-)tänk(-) nk -und, (-)under(-) under inte i "kunde" "r" skrivs ut i "undergå" "r" också i vissa subst. (ex: under, dunder, blunder, kunder) (-)undan(-) undan upp(-) upp inte i stam (ex: kupp) ut(-) u (-)utan(-) u utom(-) um var(-) hjälpverb = v inte i "vare"-form vare sig vsi (-)varit vt verk(-), värk(-) verk vilken, vilk(-) vilken vill,vilj- vl (som verb) inte i stam (ex: villa, vilse) åtminstone åne är ä inte i "ära" eller "äro" även(-) äv (oäven=oävn) (-)över(-) över

5 Ord med kursiv fetstil = systemets grundform. I övrigt en del "frivilliga" förkortningar. OBS! Förkorta sparsamt! Man spar ingen tid på en förkortning som inte skrivs utan tvekan! = Alfabetiskt transkriberade tecken för alfabet, konsonantsammansättningar och särskilda tecken. Fetstil = tryck. Understreckning = konsonantsammansättning / särskilt tecken. -abel = ab (diskutab) absolut = abs accept = ax (axab, axant, axera) adress = adr agent = ag (agur) aktiebolag = abol -aktig, -ig = i (feli, fördeli, vari) aldrig = alri /ali alldeles = alds allmän = alm (almhet, i allmänhet = ihet) alternativ = alniv Amerika = ameri (-nsk = amansk) an-, annor- = an, men inte i tydlig stam som: ande, andra och i regel inte före vokal (dock i anordna) analys = anlys anbud = anbu -ande, varande = ande angelägen = anjel (anjelhet) anledning = anl (med anledning av = meanl) annan, -t = an (bl a = blan) annars = ars annor- = an (anleds/lunda/städs) använda =anvä arbet(e), arbets- = ab -are = are, men inte vid böjningsändelse artikel =atil assurans = as assurera=asera automat- = um (umisera, umisk, umasn) (-)av(-) = a, utom i stam som: avog (i detta avseende = itaende) avveckla = avela -bar = b i slutstavelse och adv. bara = ba -bart = bt be(h)- = be (befoling, begagna = beg, begränsning =beäns+ing, behålla = beå, behöva= beöva, bekosta = beko, bekräfta = bekrä, belopp = belo, belåten = belå, belåtenhet = belhet, beslut =be+sl) -berg (i namn) = br beskaffenhet = be+het beställ(a) = be höjt bestämma = be+stä (bestämmelse = be+stse) beträffar = be höjt betyd(a), -else = bey bifoga = bif bjuda = bju bjöd = bjö (-)bland = bl, men inte i stammen blanda blev = ble blivit = blit bolag = bol bort (adverb) = bt, men inte som verb brev =br bristfällig = brifäli bränsle = br+sl (-)bud = bu både, -a = bå bättre, -bättr(-) = bä, men inte i bättra brott = brt (jämför bt) bör = b sänkt (men: borde = bode, bort = bort) börja(n) = bö cirka = sir (i början av = ibö) de = d (pronomen) -de = de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde = de debatt = deb debet = deb demokrati = demi demokratisk = demisk den = den, men inte i: dens denna = na = med förstreckad n-ring denne(s) = ne(s) = med förstreckad n-ring deras =ds dess(-) = s med förstreck, men inte i: desto, musiktermen dess det = t det är = tä (är det = ä t) detta = ta det vill säga (dvs) = ts detalj(-) = det differens = dif differentiera = difera direkt(ör) = dir direktiv =diriv diskonto = disk diskontera = diskera disponera = dispera disposition = disp korsat med o distribuera = dibera höjt distribution = dib höjt dittills = dis diverse = div -dom(-) = do, men inte i stam som: domare, domän domstol = dol driva, drift = dri dröja = drö dröjsmål = dröl dussin = dus dvs = ts (-)då(-) = då, men inte i stam som: dåre, dålig

6 då det gäller = dåjär där(-) = r (för- och slutstreckat) effekt = ef effektiv = efiv effektivisera = efisera (-)efter(-) = fr (-)egen(-) = eg, men eget = eget och egna = egna egendomlig = eglig ekonomi = eki ekonomisk = ekisk ekonom = ekom elektricitet = elitt elektrifiera = elifiera elektronik = elonik eller = l (för- och slutstreckat) -else = se emellertid = emellanti en(-) = e, men inte i: ens, enda, enligt, enande och inte före vokal en- i ord som entré = an endast = est -ende(-) = ende energi = ersji energisk = ergisk -entlig(-) = elig egentligen = ejelign erbjuda = erbju erbjöds = erbjös erfarenhet = erhet erhålla = erå Europa = eropa europeisk = eropisk ex(empel) = x exempelvis = xis exemplar = xar exklusive = exkl exp = x förlängt under linjen (till dubbel längd) expert = expert expediera = expedera expedition = expesn experiment = expm export = exp exportera = expera extra = xtra fabrik = fabr fabrikat = fabrat (men: fabricera = fabrisera) fackförening = faföreing faktura = fakt fakturera = faktera familj = fam felaktig = feli finans = fins finansiell = finsel finna = fi firma = fima folk = fol folkmängd = folmng form = fom formulär = fomlär formulera = fomlera fort = fo, dock inte som adverb fortfarande = foande / fof frakt- = fra fraktgods = fragos fraktsedel = frasel fram(-) = fr framme = fre Frankrike = frankri fruktbar = frub fruktansvärd = fruvä fråga = å höjt förfrågan = förån höjt men: ifråga = (dubbel)långt i ifråga om ifrågam (-)från(-) = fr främst = frä (i främsta rummet = ifräru) (-)full(-) = full fullkomlig = full+lig fullständig = full+st "inböjt" likt tj +i (-)följ(-) = fl, men inte i: portfölj följaktligen = flkt (-)för(-) = för, men inte i: chaufför förakt = förakt förbindelse = förbse förbud = förbu fördelaktig =fördeli föremål = förel företagare = företare förfogande = förfoande förfrågan = förån höjt förhoppning = föroping förhållande = förå förstklassig =för+st korsat med i försäkra = försa höjt förutseende = för+ut+ende gammal = gl ganska = nsk garanti = gi garantera = gera gemensam = jesm gemenskap = jeskap general = jal generalisera = sjalisera generell =sjnel generation = jnasn Genève = sjnev (-)genom(-) = genom gentemot = jemo giva, -gift = ji givetvis = jitis glädje, -a = glä glädjande = gläande gods = gos grupp = gru gräns = äns gång = gång gälla = jä gällande = ande höjt göra gällande = jande sänkt gärna = jna göra = j sänkt göromål = jol sänkt Göteborg = gb haft = ht även: inneht Hamburg = hamb hand-, hant- = ha hantverk = haverk handha = haha handläggning =halging har = h (ha = ha) hel(-) = el (men: helig = heli) heller =elr Helsingborg = hb -hem- = em henne = hne her- = här vid uttalet "här" herr =här -het = het, men inte = "varm" och inte i verb "het(a)"

7 historia = hist historisk = hist+isk hittills = his hjälp- = j höjt honom = ho hoppas = hop i förhoppning = iförop jag hoppas = jop vi hoppas = vihop hundra = hund hur = här sänkt huruvida = huvi / härvi sänkt huvud = hu huvudsaken = husakn huvudsakligen = hulign över huvud taget = överhutat hålla = hå (behålla = beå, erhålla = erå, framhålla = frå, uppehålla = uppehå, upprätthålla = upprå höjt ) hälft = älft hälsa = älsa hälsosam = älsosm hämta = hta hän- = h, men inte i ordet eller stammen "hän" som: händer =händr, hänt = hänt händelse = hse här(-) = här hög = ög högaktningsfullt = öglt höj- = öj hör = här sänkt i allmänhet = ihet i början av = ibö i detta avseende = itaende i detta sammanhang = itang i enlighet med = ilighet i främsta rummet = ifräru i förhoppning = iförop i förhållande till = iföråtill i första hand = iför+stand i likhet med = ilihet i och för sig = iförsi i samband med = ismb i själva verket = isja i stor utsträckning = istu i stort sett = istset i synnerhet = ishet i all synnherhet = ilshet i tillfälle = itill i vårt land = ivål i överensstämmelse med = ise i övrigt = iö iaktta = ikta iakttagelse = iktase icke = ik i fråga = (dubbel)långt i (med början under linjen) ifrågasätta = iisa ifrågavarande =ii+ande i fråga om = iim -ig, -aktig = i, men inte i stam som: vig, krig, dock i: mig, dig, sig -igare = iare med ia=i -igast = ist import = ism (-)in(-) = in, men inte i: initial, initiativ individ = indiv individuell = indivl industri =indu industrialisering = indulisering industriell =indul -(n)ing = ing, men inte i stam som: ringa, tinga (dock i: allting, kring och antingen) ning vid förväxlingsrisk ingen(-) = ing ingenting = ing+ing inhemsk =inemsk initiativ = i korsat med v inklusive =inkl inkomst = in sänkt inom(-) = inm innevarande = ineande inrikta = inri inriktning = inriing inskränka = in+skrä instruera = in+strera instruktion = in+strsn inte = inte intet = intet inter = inr internationell = inrnel intress- = in+trs introducera = in+trosera introduktion = in+trosn -isk = isk, men inte i stam som: risk jag = j jordbruk = jobr jordbrukare = jobr+are just = jst jäm- = j, men inte i: Jämtland jämförelsevis = jförsevis järn = jn järnväg = jg järnvägsstation = jgsn kan = (verb) k, inte i stam som: kandidat, dock i: kansli och kansler kanske = ksj kapital = kap (realkapital = ralkap) kapitel = kap karaktär = karär karakterisera = kerisera karakteristisk = kerisk katalog = kalog knappast = knast (-)kom(m)- = kom, men inte vid o- och å-ljud som: komisk. komet kommunikation = kom korsat med o komp- = kom med m i dubbel längd kon- = k, men inte i stam som: kon, konung, dock i kontor, konjak, konst konjunktur = kjur konkurrens = kk konkurrent = kkent konkurrera =kkera konstruera = kstrera konstruktion = kstrsn konsument = ksum konsumtion = ksusn men: konsumera =ksumera

8 kontr-, kontrakt = "öglan i k"+tr kopia = kop korrespondens = korsp (-)kort(-) = kt men inte i substantivet kort kost(a), kostnad = ko höjt kraft = kra / krt kraftig = kri / krti kredit = kred kritik = krik kritisk = krisk kronor (vid siffror) = o höjt miljoner kronor = mlor kräva = krä kun(n)- = k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde = ku kvinna = kvi kvinnor kvir kän(n)- = tj (-)köp(-) = köp land-, lant- = la lantbruk = labr landsbygd = labygd länder = lär leverans = levans leverera = levera leverantör = levör -lig(-) = lig, men -llig = li slig = sli =lighet = =lig + bakåtskrivet het (egentlig = ejelig) -lig+ändelse: (se de särskilda tecknen) lik(-), lika = li liknande = liande liksom = lis liten, -et = lit livs- = li livsmedel = lil livsvillkor = livilkor lycka = ly lyckligtvis = lyligis (-)lång(-) = lång, men inte i substantivet långa läg- = lg (olägenhet = olghet) lägg = lg länder = lär läng- = ng lätt = l höjt lön = ln lönsamhet =lnhet lös = ls lösgöra = lsj man = m manskap = mskap (köpman = köpm) marknad = makna material = matal materialism = matalism materiel = matel materiell = matel maximum = max med = me, men inte i subst. eller -stam, dock i: medel(-), medlmeddela = mela meddelande = melande med hänsyn till = me korsat med till -medan = men medborgare = mebare medveten = mev medvetande = mevande (-)mellan(-) = mellan (mellanhavande = mellan+ande) mellerst = mellan+st (-)men(-) = m, men inte som subst. eller stam -ment = m (argum) miljard = mld miljon(-) = ml miljoner kronor = mlor miljö = mlö minimum = mim miss- (före konsonant) = mi missbruk = mibr misstänksam =mink+sm mot = mo motsvarande = mosv+ande mottagare = motare -mp- = sm (ex: dämpa = däsma) mycket = mk myck(e)n- = mkn myndighet = my -mål = l (spörsmål = spöl, ändamål= äl, önskemål =öl) mång(a)- = många, men inte i: mångla måst(-) = måst mängd = mng människ- = mä (-)märk(-) = märk -mässig = msi regelmässig =rglmsi möjlig(-) = mlig möjligtvis = mligis.. möjligt =..+ligt möta, -e = mö naturlig(-) = nulig naturligtvis = nuligis -nde = nde, men inte i: ende, ände, frände, bonde m fl ned- (före kons.) = ne nedsättning = nesing nedanstående = ne+ ende "inböjt" likt tj negativ =negiv New York = nyrk -ning = (se -ing) norm = nom -nsion, -ntion = nsion nummer = nr nuvarande = nuande någ(or)-, någon- = g någonting = ging något = gt nämna, nämnd = nä (sistnämnda = sistnä, gatunämnden = gatunä) när = nä närvarande = näande näringsliv = näliv när det gäller = näjär nödvändig = növ objekt = obj obliga(tion) = obl och = o också = oså (Berg & Co = br + o höjt ) offert = of offerera =ofera olik(a) = ol ombud = ombu omedelbar = ob omgående = omg område = områ omsorgsfull = omfull omständighet = omhet order = or ordförande = oför+ande organisation = ogasn organisera = ogisera ovanstående = o + ende "inböjt" likt tj par = p part = pt partner = ptner partiell = ptil

9 pengar = pär per = p person = pson perfekt =pf period = perod plan = pl plötslig = plöslig politik = pål politiker = pålr politisk = pålisk (in/utrikespolitik = in/utripål) porto = pto positiv=posiv post = po höjt postförskott = po höjt +för+skt postgiro = pg praktik = prik praktisk = prisk praktiskt taget = prisktat preliminär = prel princip = prins principiell = prinsel pris = pr prislista = p korsat med i problem = probl procent = p höjt produkt = prod producera = prodera produktiv = prodiv produktivitet = proditt produktion = prosn protokoll = prol pröva = prö punkt = pu (synpunkt = sypu) (-)på(-) = på, men inte i stam som: påse, påsk på grund av = pågr rabatt = rab rationalisera = rasnera real = ral realitet = ralitt redan = ren redovisa = revisa referens = ref referera = refera reflektera = reflera reflektion = reflsn regel = rgl regelbunden = rglb regelmässig = rglmsi i regel = irg rekommendera = rkera rekommendation = rksn rekvirera = rkvera rekvisition = rkvisn religion = reljon religiös =relsjös representera = reprera representant = repr representation = reprsn reserv = rserv restriktiv = restriv resultat = resu rikta = ri riktning = riing räcka = rka räkna = rä / rkna ränta = nta höjt rätt = r höjt rättegång = r höjt + gång -sam(m)- = sm, men inte i stam som: samba, samisk -samhet = het verksamhet = verk+het samhälle = sm + avslutning som i mellan samhäll-elig/sliv = som föregående + lig / liv samman(-) = sm sammanhang = sm+ng sammanhänga = sm+nga (i detta sammanhang = itang) samtliga = sm+liga samtidigt = smit samverka = sm + verk hopskrivet utan "hack" med stapellängd = sm sekreterare = sekrare semester = sestr senare = sare men: senast = senast separat = sep sig = si -(s)sion, -tion = sn själv = sj skall = ska Skandinavien = sk korsat med in (-)skap(-) = skap skatt = skt skriva, skrift = skri skrivelse =skrise skulle = skulle som verb skyldig = sjy skyldighet =sj+het skyndsam = sj+sm slut(-) = sl småaktig = små korsat med i snar(t) = sn sänkt utan streck social = sosal som = s (utan streck) men inte i stam: somliga =somliga spar(-) = sp sparbank = spank sparsamhet = sp+het special(-) = spal specialitet = spalitt speciell =spel specificera = spefisera specifik = spefik specifikation = spesn standard = std (levnadsstandard = levnastd) stat = t höjt statistik = t höjt + ik Stockholm = stlm (-)stor(-) = st större = str större än = strn störst = st+st storlek = stl sträva = strä -stånd, -ständ = st "inböjt" likt tj -stående =ende "inböjt" likt tj städer = stär ställa = stä större, störst: se efter stor successiv = sux svar = sv svaromål = svol till svar på = till+sv svensk = nsk Sverige = svä svårighet = sv+het synnerligen = sylig syn- = sy synpunkt = sypu

10 sysselsatt = sysat sysselsättning = sysing system =sm systematisk =smisk systematisera = smisera sådan(-) = sd således = sål så småningom = såsm såsom = ss (utan streck före och efter) säker = s höjt sälja = säla säljbar = sälb sända = sä men: sändes = sändes särskild, särskilj(-) = ssj säsong = song sätt = s höjt med streck sök(a) = sö (besök = besö) -tagare = tare (arbetstagare = abtare) tecken = tn (betecknande = betnande beteckning = beting kännetecken = tjtn) teknik = tnik teknisk = tnisk telefon = tel telefonsamtal =telsm telegraf, telegram = telg temperatur = tesm teori = tri teoretisk =trisk tid(-) = ti, men inte i: -tida, tidig tidigare = tigare (-)till(-) = till tillfredsställa = till+frestä tillfälle = till höjt tillfällig = till höjt + li tillfälligtvis = till höjt +livis till följd av = tillfl tillgodohavande =tillgoande tillgänglig = tilljng+lig tillhandahålla = tillhahå tillmötes(gående) tillmö tillräcklig =till+lig till stor del = till+stl tillåt(a) = till+lå -tion, -(s)sion = sn tjänst = änst tjänsteman = änstem tjänstgöring = änstjing trafik = trik transport = trans trots = trs tveksam =tvesm tvivel =tvil tvärtom =tvom ty = y tyvär = yv tydlig = tylig täcka = tka (-)tänk(-) = nk -und,(-)under(-) = under (men kunde = ku) "r" skrivs ut i "undergå" och i vissa subst., som: under, dunder, blunder, kunder (-)undan(-) = undan underrätta = underra höjt ungefär = unj / uär upp(-) = upp, men inte i stam som i kupp uppmärksam = upp+sm uppmärksamhet = upp+het ursprung = urng ursäkt = urs ut(-) = u (-)utan(-) = u utländsk = ulnsk utnyttja = uny utnämna = unä utom(-) = um utomordentlig = umlig utpräglad = uprlad utrikes- = uri utveckla = uvela utveckling = uveling var(-) = hjälpverb = v (vare = vare, dock: vare sig = vsi) (-)varit = vt varaktig = vari -varande, -ande = ande (ex: dåvarande = då+ande) varje = vaj vederbör = veb vederhäftig = verhti verk(-), värk(-) = verk verksamhet = verk+het vetenskap = veskap vilken, vilk(-) = vilken vill,vilj- = vl (som verb) men inte i stam som: villa, vilse visserligen = virlig vore = vo vårdslös = våls välgörenhet = väljhet värde, värd, värld = vä värdera = vära värdefull = väfull värdelös = väls väsentlig = vselig väx- = x höjt yrke = yk ytterlig = ylig ytterst = yst åberopande = åbe+ande årtionde = årtiande århundrade = århund åter = å i dubbel längd åtfölja = åfla åtgärd = åj åtminstone = åne åtnjuta = ånu åtskillig = åsj ägare = gare ändamål = äl ändamålsenlig = ällig är = ä men inte i: ära, äro även(-) = äv (oäven=oävn)

11 ögonblick = öblik önsk- = ö önskemål = öl önskvärd = övä öre = ö höjt (-)över(-) = över över huvud taget = överhutat överenskommelse = över+komse överensstämma = över+stäma överskatta = över+skta övertyga = överty

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal MBF NYTT Mars 2015 nummer 1 mars MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal 2 Mars 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection Abonnemangsavtal för ServiceConnection Mellan org.nr (användaren) Och DMS Sweden AB (leverantören) Avseende villkoren och kostnad för nyttjande av Internettjänsten ServiceConnection. Avtalet är indelat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Göta kanal (s. 145) 1. Enkel- eller dubbelteckning?

Göta kanal (s. 145) 1. Enkel- eller dubbelteckning? Göta kanal (s. 145) 1. Enkel- eller dubbelteckning? 1. sjömi itär l/ll 2. sä ongen s/ss 3. by nadsprojekt g/gg 4. ka aktär r/rr 5. a deles l/ll 6. konku ensen r/rr 7. se ester m/mm 8. ka iär r/rr 9. po

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Handitek Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler Erik Olsson & söner AB - en el av Corus ByggSystem Sanwich tak- och fasapaneler Allt i ett i en montering. Corus ByggSystem sätter stanaren. - vi har marknaens leane proukter. 2. Starka prouktkoncept för

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer