FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken"

Transkript

1

2 ORD FÖRKORTNING Fetstil = tryck Understreckning = speciellt tecken alldeles alds an(-) an inte i tydlig stam (ex: ande, andra) och i regel inte före vokal (dock i anordna) -ande(-) ande arbet-, arbete ab -are are -i(g)are= iare med ia=i -ligare= lig+are are kan inte användas vid böjningsändelse (-)av(-) a inte i stam (ex: avog) -bar b i slutstavelse och adv. bara = ba be- be efter be utesluts h betyd(a) bey (-)bland bl inte i stammen blanda bort bt inte som verb bättre, -bättr(-) bä inte i bättra de d (pronomen) -de de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde de den den inte i "dens" denna na = med förstreckad n-ring denne(s) ne(s) = med förstreckad n-ring dess(-) s med förstreck, inte i: "desto", musiktermen "dess" det t det är tä (är det = ä t) detta ta -dom(-) do, inte i stam (ex: domare, domän) (-)då(-) då inte i stam (ex: dåre, dålig) där(-) r (för- och slutstreckat) (-)efter(-) fr (-)egen(-) eg (-)eget eget egna=egna eller l (för- och slutstreckat) -else se emellertid emellanti en(-) e, inte i "ens", "enda", "enligt", "enande" och inte före vokal -en(tré) an(tré) (och liknande) endast est -ende(-) ende -entlig(-) elig ex(empel) x exempelvis xis exemplar xar extra xtra fort fo dock inte som adj. fram(-) fr framme = fre (-)från(-) fr (-)full(-) full (-)följ(-) fl inte i "portfölj"

3 (-)för(-( för inte i "chaufför" (-)genom(-) genom gång gång Göteborg gb har h (ha = ha) haft ht även: inneht hel(-) el inte i "helig" -het het inte="varm" och inte i verb "het(a)" lighet =lig + bakåtskrivet het honom ho hän- h inte i ordet eller stammen "hän" (ex: händer, hänt) her- här vid uttalet "här" herr här här(-) här icke ik -ig i inte i stam (ex: vig, krig) dock i mig, dig, sig -igare i + "bakåtdelen" i are -igast ist (-)in(-) in inte i: "initial", "initiativ" ingen(-) ing (-dera) (-stans) -(n)ing ing inte i stam (ex: ringa, tinga) dock i allting, kring och antingn ning vid förväxlingsrisk (och ev. av grafiska skäl) "-ling"= ling ingenting ing+ing inom(-) inm intet intet -isk isk inte i stam (ex: risk) jag j just jst jäm- j inte i "Jämtland" kan (verb) k inte i stam (ex: kandidat) dock i: kansli=ksli kansler= kslr (-)kom(-) kom inte vid o- och å-ljud (ex: komisk. komet) kon- k inte i stam (ex: kon, konung) dock i kontor, konjak, konst (-)kort(-) kt inte substantiv kun(n)- k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde ku (-)köp(-) köp kän(n)- tj -lig(-) lig observera: -llig = li slig = sli (-)lång(-) lång inte i subst. "långa" läng- ng med me inte i subst. "med" och inte i stam, dock: medel(-) och medl- = mel (-)mellan(-) mellan mellerst mellan+st men m inte som subst. eller stam miljon ml mycket mk myck(e)n- mkn många, mång- många inte i "mångla" måst(-) måst (-)märk(-) märk möjlig(-) mlig

4 naturlig(-)nulig -nde nde inte i "ende", "ände", "frände", "bonde" m fl någon(-) g någonting ging något gt (gra, gsin, gdera) och o också oså (-)på(-) på inte i stam (ex: påse, påsk) -sam(m)- sm inte i stam (ex: samba, samisk) samman(-) sm -tion, -(s)sion sn själv sj skall ska (-)skap(-) skap skulle skulle som verb slut(-) sl som s (utan streck) inte i stam: somliga =somliga (-)stor(-) st större str större än = strn störst st+st sådan(-) sd således sål såsom ss (utan streck före och efter) särskild, särskilj(-) ssj tid(-) ti inte i "(-)tida" och "tidig" (-)till(-) till (-)tänk(-) nk -und, (-)under(-) under inte i "kunde" "r" skrivs ut i "undergå" "r" också i vissa subst. (ex: under, dunder, blunder, kunder) (-)undan(-) undan upp(-) upp inte i stam (ex: kupp) ut(-) u (-)utan(-) u utom(-) um var(-) hjälpverb = v inte i "vare"-form vare sig vsi (-)varit vt verk(-), värk(-) verk vilken, vilk(-) vilken vill,vilj- vl (som verb) inte i stam (ex: villa, vilse) åtminstone åne är ä inte i "ära" eller "äro" även(-) äv (oäven=oävn) (-)över(-) över

5 Ord med kursiv fetstil = systemets grundform. I övrigt en del "frivilliga" förkortningar. OBS! Förkorta sparsamt! Man spar ingen tid på en förkortning som inte skrivs utan tvekan! = Alfabetiskt transkriberade tecken för alfabet, konsonantsammansättningar och särskilda tecken. Fetstil = tryck. Understreckning = konsonantsammansättning / särskilt tecken. -abel = ab (diskutab) absolut = abs accept = ax (axab, axant, axera) adress = adr agent = ag (agur) aktiebolag = abol -aktig, -ig = i (feli, fördeli, vari) aldrig = alri /ali alldeles = alds allmän = alm (almhet, i allmänhet = ihet) alternativ = alniv Amerika = ameri (-nsk = amansk) an-, annor- = an, men inte i tydlig stam som: ande, andra och i regel inte före vokal (dock i anordna) analys = anlys anbud = anbu -ande, varande = ande angelägen = anjel (anjelhet) anledning = anl (med anledning av = meanl) annan, -t = an (bl a = blan) annars = ars annor- = an (anleds/lunda/städs) använda =anvä arbet(e), arbets- = ab -are = are, men inte vid böjningsändelse artikel =atil assurans = as assurera=asera automat- = um (umisera, umisk, umasn) (-)av(-) = a, utom i stam som: avog (i detta avseende = itaende) avveckla = avela -bar = b i slutstavelse och adv. bara = ba -bart = bt be(h)- = be (befoling, begagna = beg, begränsning =beäns+ing, behålla = beå, behöva= beöva, bekosta = beko, bekräfta = bekrä, belopp = belo, belåten = belå, belåtenhet = belhet, beslut =be+sl) -berg (i namn) = br beskaffenhet = be+het beställ(a) = be höjt bestämma = be+stä (bestämmelse = be+stse) beträffar = be höjt betyd(a), -else = bey bifoga = bif bjuda = bju bjöd = bjö (-)bland = bl, men inte i stammen blanda blev = ble blivit = blit bolag = bol bort (adverb) = bt, men inte som verb brev =br bristfällig = brifäli bränsle = br+sl (-)bud = bu både, -a = bå bättre, -bättr(-) = bä, men inte i bättra brott = brt (jämför bt) bör = b sänkt (men: borde = bode, bort = bort) börja(n) = bö cirka = sir (i början av = ibö) de = d (pronomen) -de = de endast i verb (gjorde, borde, torde utan r) -dde = de debatt = deb debet = deb demokrati = demi demokratisk = demisk den = den, men inte i: dens denna = na = med förstreckad n-ring denne(s) = ne(s) = med förstreckad n-ring deras =ds dess(-) = s med förstreck, men inte i: desto, musiktermen dess det = t det är = tä (är det = ä t) detta = ta det vill säga (dvs) = ts detalj(-) = det differens = dif differentiera = difera direkt(ör) = dir direktiv =diriv diskonto = disk diskontera = diskera disponera = dispera disposition = disp korsat med o distribuera = dibera höjt distribution = dib höjt dittills = dis diverse = div -dom(-) = do, men inte i stam som: domare, domän domstol = dol driva, drift = dri dröja = drö dröjsmål = dröl dussin = dus dvs = ts (-)då(-) = då, men inte i stam som: dåre, dålig

6 då det gäller = dåjär där(-) = r (för- och slutstreckat) effekt = ef effektiv = efiv effektivisera = efisera (-)efter(-) = fr (-)egen(-) = eg, men eget = eget och egna = egna egendomlig = eglig ekonomi = eki ekonomisk = ekisk ekonom = ekom elektricitet = elitt elektrifiera = elifiera elektronik = elonik eller = l (för- och slutstreckat) -else = se emellertid = emellanti en(-) = e, men inte i: ens, enda, enligt, enande och inte före vokal en- i ord som entré = an endast = est -ende(-) = ende energi = ersji energisk = ergisk -entlig(-) = elig egentligen = ejelign erbjuda = erbju erbjöds = erbjös erfarenhet = erhet erhålla = erå Europa = eropa europeisk = eropisk ex(empel) = x exempelvis = xis exemplar = xar exklusive = exkl exp = x förlängt under linjen (till dubbel längd) expert = expert expediera = expedera expedition = expesn experiment = expm export = exp exportera = expera extra = xtra fabrik = fabr fabrikat = fabrat (men: fabricera = fabrisera) fackförening = faföreing faktura = fakt fakturera = faktera familj = fam felaktig = feli finans = fins finansiell = finsel finna = fi firma = fima folk = fol folkmängd = folmng form = fom formulär = fomlär formulera = fomlera fort = fo, dock inte som adverb fortfarande = foande / fof frakt- = fra fraktgods = fragos fraktsedel = frasel fram(-) = fr framme = fre Frankrike = frankri fruktbar = frub fruktansvärd = fruvä fråga = å höjt förfrågan = förån höjt men: ifråga = (dubbel)långt i ifråga om ifrågam (-)från(-) = fr främst = frä (i främsta rummet = ifräru) (-)full(-) = full fullkomlig = full+lig fullständig = full+st "inböjt" likt tj +i (-)följ(-) = fl, men inte i: portfölj följaktligen = flkt (-)för(-) = för, men inte i: chaufför förakt = förakt förbindelse = förbse förbud = förbu fördelaktig =fördeli föremål = förel företagare = företare förfogande = förfoande förfrågan = förån höjt förhoppning = föroping förhållande = förå förstklassig =för+st korsat med i försäkra = försa höjt förutseende = för+ut+ende gammal = gl ganska = nsk garanti = gi garantera = gera gemensam = jesm gemenskap = jeskap general = jal generalisera = sjalisera generell =sjnel generation = jnasn Genève = sjnev (-)genom(-) = genom gentemot = jemo giva, -gift = ji givetvis = jitis glädje, -a = glä glädjande = gläande gods = gos grupp = gru gräns = äns gång = gång gälla = jä gällande = ande höjt göra gällande = jande sänkt gärna = jna göra = j sänkt göromål = jol sänkt Göteborg = gb haft = ht även: inneht Hamburg = hamb hand-, hant- = ha hantverk = haverk handha = haha handläggning =halging har = h (ha = ha) hel(-) = el (men: helig = heli) heller =elr Helsingborg = hb -hem- = em henne = hne her- = här vid uttalet "här" herr =här -het = het, men inte = "varm" och inte i verb "het(a)"

7 historia = hist historisk = hist+isk hittills = his hjälp- = j höjt honom = ho hoppas = hop i förhoppning = iförop jag hoppas = jop vi hoppas = vihop hundra = hund hur = här sänkt huruvida = huvi / härvi sänkt huvud = hu huvudsaken = husakn huvudsakligen = hulign över huvud taget = överhutat hålla = hå (behålla = beå, erhålla = erå, framhålla = frå, uppehålla = uppehå, upprätthålla = upprå höjt ) hälft = älft hälsa = älsa hälsosam = älsosm hämta = hta hän- = h, men inte i ordet eller stammen "hän" som: händer =händr, hänt = hänt händelse = hse här(-) = här hög = ög högaktningsfullt = öglt höj- = öj hör = här sänkt i allmänhet = ihet i början av = ibö i detta avseende = itaende i detta sammanhang = itang i enlighet med = ilighet i främsta rummet = ifräru i förhoppning = iförop i förhållande till = iföråtill i första hand = iför+stand i likhet med = ilihet i och för sig = iförsi i samband med = ismb i själva verket = isja i stor utsträckning = istu i stort sett = istset i synnerhet = ishet i all synnherhet = ilshet i tillfälle = itill i vårt land = ivål i överensstämmelse med = ise i övrigt = iö iaktta = ikta iakttagelse = iktase icke = ik i fråga = (dubbel)långt i (med början under linjen) ifrågasätta = iisa ifrågavarande =ii+ande i fråga om = iim -ig, -aktig = i, men inte i stam som: vig, krig, dock i: mig, dig, sig -igare = iare med ia=i -igast = ist import = ism (-)in(-) = in, men inte i: initial, initiativ individ = indiv individuell = indivl industri =indu industrialisering = indulisering industriell =indul -(n)ing = ing, men inte i stam som: ringa, tinga (dock i: allting, kring och antingen) ning vid förväxlingsrisk ingen(-) = ing ingenting = ing+ing inhemsk =inemsk initiativ = i korsat med v inklusive =inkl inkomst = in sänkt inom(-) = inm innevarande = ineande inrikta = inri inriktning = inriing inskränka = in+skrä instruera = in+strera instruktion = in+strsn inte = inte intet = intet inter = inr internationell = inrnel intress- = in+trs introducera = in+trosera introduktion = in+trosn -isk = isk, men inte i stam som: risk jag = j jordbruk = jobr jordbrukare = jobr+are just = jst jäm- = j, men inte i: Jämtland jämförelsevis = jförsevis järn = jn järnväg = jg järnvägsstation = jgsn kan = (verb) k, inte i stam som: kandidat, dock i: kansli och kansler kanske = ksj kapital = kap (realkapital = ralkap) kapitel = kap karaktär = karär karakterisera = kerisera karakteristisk = kerisk katalog = kalog knappast = knast (-)kom(m)- = kom, men inte vid o- och å-ljud som: komisk. komet kommunikation = kom korsat med o komp- = kom med m i dubbel längd kon- = k, men inte i stam som: kon, konung, dock i kontor, konjak, konst konjunktur = kjur konkurrens = kk konkurrent = kkent konkurrera =kkera konstruera = kstrera konstruktion = kstrsn konsument = ksum konsumtion = ksusn men: konsumera =ksumera

8 kontr-, kontrakt = "öglan i k"+tr kopia = kop korrespondens = korsp (-)kort(-) = kt men inte i substantivet kort kost(a), kostnad = ko höjt kraft = kra / krt kraftig = kri / krti kredit = kred kritik = krik kritisk = krisk kronor (vid siffror) = o höjt miljoner kronor = mlor kräva = krä kun(n)- = k (sakkunnig=saki, sakkunskap=sakskap) kunde = ku kvinna = kvi kvinnor kvir kän(n)- = tj (-)köp(-) = köp land-, lant- = la lantbruk = labr landsbygd = labygd länder = lär leverans = levans leverera = levera leverantör = levör -lig(-) = lig, men -llig = li slig = sli =lighet = =lig + bakåtskrivet het (egentlig = ejelig) -lig+ändelse: (se de särskilda tecknen) lik(-), lika = li liknande = liande liksom = lis liten, -et = lit livs- = li livsmedel = lil livsvillkor = livilkor lycka = ly lyckligtvis = lyligis (-)lång(-) = lång, men inte i substantivet långa läg- = lg (olägenhet = olghet) lägg = lg länder = lär läng- = ng lätt = l höjt lön = ln lönsamhet =lnhet lös = ls lösgöra = lsj man = m manskap = mskap (köpman = köpm) marknad = makna material = matal materialism = matalism materiel = matel materiell = matel maximum = max med = me, men inte i subst. eller -stam, dock i: medel(-), medlmeddela = mela meddelande = melande med hänsyn till = me korsat med till -medan = men medborgare = mebare medveten = mev medvetande = mevande (-)mellan(-) = mellan (mellanhavande = mellan+ande) mellerst = mellan+st (-)men(-) = m, men inte som subst. eller stam -ment = m (argum) miljard = mld miljon(-) = ml miljoner kronor = mlor miljö = mlö minimum = mim miss- (före konsonant) = mi missbruk = mibr misstänksam =mink+sm mot = mo motsvarande = mosv+ande mottagare = motare -mp- = sm (ex: dämpa = däsma) mycket = mk myck(e)n- = mkn myndighet = my -mål = l (spörsmål = spöl, ändamål= äl, önskemål =öl) mång(a)- = många, men inte i: mångla måst(-) = måst mängd = mng människ- = mä (-)märk(-) = märk -mässig = msi regelmässig =rglmsi möjlig(-) = mlig möjligtvis = mligis.. möjligt =..+ligt möta, -e = mö naturlig(-) = nulig naturligtvis = nuligis -nde = nde, men inte i: ende, ände, frände, bonde m fl ned- (före kons.) = ne nedsättning = nesing nedanstående = ne+ ende "inböjt" likt tj negativ =negiv New York = nyrk -ning = (se -ing) norm = nom -nsion, -ntion = nsion nummer = nr nuvarande = nuande någ(or)-, någon- = g någonting = ging något = gt nämna, nämnd = nä (sistnämnda = sistnä, gatunämnden = gatunä) när = nä närvarande = näande näringsliv = näliv när det gäller = näjär nödvändig = növ objekt = obj obliga(tion) = obl och = o också = oså (Berg & Co = br + o höjt ) offert = of offerera =ofera olik(a) = ol ombud = ombu omedelbar = ob omgående = omg område = områ omsorgsfull = omfull omständighet = omhet order = or ordförande = oför+ande organisation = ogasn organisera = ogisera ovanstående = o + ende "inböjt" likt tj par = p part = pt partner = ptner partiell = ptil

9 pengar = pär per = p person = pson perfekt =pf period = perod plan = pl plötslig = plöslig politik = pål politiker = pålr politisk = pålisk (in/utrikespolitik = in/utripål) porto = pto positiv=posiv post = po höjt postförskott = po höjt +för+skt postgiro = pg praktik = prik praktisk = prisk praktiskt taget = prisktat preliminär = prel princip = prins principiell = prinsel pris = pr prislista = p korsat med i problem = probl procent = p höjt produkt = prod producera = prodera produktiv = prodiv produktivitet = proditt produktion = prosn protokoll = prol pröva = prö punkt = pu (synpunkt = sypu) (-)på(-) = på, men inte i stam som: påse, påsk på grund av = pågr rabatt = rab rationalisera = rasnera real = ral realitet = ralitt redan = ren redovisa = revisa referens = ref referera = refera reflektera = reflera reflektion = reflsn regel = rgl regelbunden = rglb regelmässig = rglmsi i regel = irg rekommendera = rkera rekommendation = rksn rekvirera = rkvera rekvisition = rkvisn religion = reljon religiös =relsjös representera = reprera representant = repr representation = reprsn reserv = rserv restriktiv = restriv resultat = resu rikta = ri riktning = riing räcka = rka räkna = rä / rkna ränta = nta höjt rätt = r höjt rättegång = r höjt + gång -sam(m)- = sm, men inte i stam som: samba, samisk -samhet = het verksamhet = verk+het samhälle = sm + avslutning som i mellan samhäll-elig/sliv = som föregående + lig / liv samman(-) = sm sammanhang = sm+ng sammanhänga = sm+nga (i detta sammanhang = itang) samtliga = sm+liga samtidigt = smit samverka = sm + verk hopskrivet utan "hack" med stapellängd = sm sekreterare = sekrare semester = sestr senare = sare men: senast = senast separat = sep sig = si -(s)sion, -tion = sn själv = sj skall = ska Skandinavien = sk korsat med in (-)skap(-) = skap skatt = skt skriva, skrift = skri skrivelse =skrise skulle = skulle som verb skyldig = sjy skyldighet =sj+het skyndsam = sj+sm slut(-) = sl småaktig = små korsat med i snar(t) = sn sänkt utan streck social = sosal som = s (utan streck) men inte i stam: somliga =somliga spar(-) = sp sparbank = spank sparsamhet = sp+het special(-) = spal specialitet = spalitt speciell =spel specificera = spefisera specifik = spefik specifikation = spesn standard = std (levnadsstandard = levnastd) stat = t höjt statistik = t höjt + ik Stockholm = stlm (-)stor(-) = st större = str större än = strn störst = st+st storlek = stl sträva = strä -stånd, -ständ = st "inböjt" likt tj -stående =ende "inböjt" likt tj städer = stär ställa = stä större, störst: se efter stor successiv = sux svar = sv svaromål = svol till svar på = till+sv svensk = nsk Sverige = svä svårighet = sv+het synnerligen = sylig syn- = sy synpunkt = sypu

10 sysselsatt = sysat sysselsättning = sysing system =sm systematisk =smisk systematisera = smisera sådan(-) = sd således = sål så småningom = såsm såsom = ss (utan streck före och efter) säker = s höjt sälja = säla säljbar = sälb sända = sä men: sändes = sändes särskild, särskilj(-) = ssj säsong = song sätt = s höjt med streck sök(a) = sö (besök = besö) -tagare = tare (arbetstagare = abtare) tecken = tn (betecknande = betnande beteckning = beting kännetecken = tjtn) teknik = tnik teknisk = tnisk telefon = tel telefonsamtal =telsm telegraf, telegram = telg temperatur = tesm teori = tri teoretisk =trisk tid(-) = ti, men inte i: -tida, tidig tidigare = tigare (-)till(-) = till tillfredsställa = till+frestä tillfälle = till höjt tillfällig = till höjt + li tillfälligtvis = till höjt +livis till följd av = tillfl tillgodohavande =tillgoande tillgänglig = tilljng+lig tillhandahålla = tillhahå tillmötes(gående) tillmö tillräcklig =till+lig till stor del = till+stl tillåt(a) = till+lå -tion, -(s)sion = sn tjänst = änst tjänsteman = änstem tjänstgöring = änstjing trafik = trik transport = trans trots = trs tveksam =tvesm tvivel =tvil tvärtom =tvom ty = y tyvär = yv tydlig = tylig täcka = tka (-)tänk(-) = nk -und,(-)under(-) = under (men kunde = ku) "r" skrivs ut i "undergå" och i vissa subst., som: under, dunder, blunder, kunder (-)undan(-) = undan underrätta = underra höjt ungefär = unj / uär upp(-) = upp, men inte i stam som i kupp uppmärksam = upp+sm uppmärksamhet = upp+het ursprung = urng ursäkt = urs ut(-) = u (-)utan(-) = u utländsk = ulnsk utnyttja = uny utnämna = unä utom(-) = um utomordentlig = umlig utpräglad = uprlad utrikes- = uri utveckla = uvela utveckling = uveling var(-) = hjälpverb = v (vare = vare, dock: vare sig = vsi) (-)varit = vt varaktig = vari -varande, -ande = ande (ex: dåvarande = då+ande) varje = vaj vederbör = veb vederhäftig = verhti verk(-), värk(-) = verk verksamhet = verk+het vetenskap = veskap vilken, vilk(-) = vilken vill,vilj- = vl (som verb) men inte i stam som: villa, vilse visserligen = virlig vore = vo vårdslös = våls välgörenhet = väljhet värde, värd, värld = vä värdera = vära värdefull = väfull värdelös = väls väsentlig = vselig väx- = x höjt yrke = yk ytterlig = ylig ytterst = yst åberopande = åbe+ande årtionde = årtiande århundrade = århund åter = å i dubbel längd åtfölja = åfla åtgärd = åj åtminstone = åne åtnjuta = ånu åtskillig = åsj ägare = gare ändamål = äl ändamålsenlig = ällig är = ä men inte i: ära, äro även(-) = äv (oäven=oävn)

11 ögonblick = öblik önsk- = ö önskemål = öl önskvärd = övä öre = ö höjt (-)över(-) = över över huvud taget = överhutat överenskommelse = över+komse överensstämma = över+stäma överskatta = över+skta övertyga = överty

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FINLAND OCH PUNDKURSEN

FINLAND OCH PUNDKURSEN FINLAND OCH PUNDKURSEN Av bankdirektör R. VON FIEANDT, Helsingfors I ANSLUTNING till den i Sverige pågående diskussionen i valutafrågan har Svensk Tidskrift anhållit om en redogörelse för huru vi i Finland

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

DEMOKRATISK KAPITALBILDNING

DEMOKRATISK KAPITALBILDNING DEMOKRATISK KAPITALBILDNING Av civilekonom CARL LEISSNER DIREKTÖR AxEL IVEROTH i Sveriges Industriförbund gjorde för kort tid sedan ett uttalande om kapitalbildningen under 60-talet. Han framhöll bl. a.

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 1 [9151] Den

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

Stockholm den 3 ju li 1954.

Stockholm den 3 ju li 1954. STYRELSEN [R E K T O R E N Stockholm den 3 ju li 1954. Ö veringenjör Åke K a r s b e r g, B 1 i d ö. Portugal L o k firm o r n a hade i går ett sam m anträde m e d Öiö A ls trö m. V id sam m anträdets

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8 Mot. 1973 :2028 8 Nr 2028 av herr Arne Geijer i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:129 med förslag tilllag om anställningsskydd, m. m. Kungl. Maj :ts proposition 1973:129 angående

Läs mer

Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har? Fonologi. Kommutationstest. Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har?

Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har? Fonologi. Kommutationstest. Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har? Fonologi Mattias Heldner KTH Tal, musik och hörsel heldner@kth.se Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har? Hur bestämmer man vilka fonem ett språk har? Fonem = minsta betydelseskiljande ljudenhet i

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt Stadsstyrelsen 56 01.03.2010 Stadsstyrelsen 172 31.05.2010 Anbudsförfrågan angående Lovisa stads kost- och städservice 216/02.08.00/2010 STST 56 Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

HOTET MOT. KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE

HOTET MOT. KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE HOTET MOT KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE Av riksdagsman 1VIARTIN SKOGLUND Doverstorp UTVECKLINGEN rider fort på det kommunala området. Den praktiske kommunalmannen ställes ideligen inför spörsmål av den storleksordningen,

Läs mer

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken 9 Motion 1975176:800 av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken "Cykeln är ett billigt, energisnålt och miljövänli gt samt föga ytkrävande transportmedel och erbjuder därmed

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Region Öst - nyckeltal

Region Öst - nyckeltal för bättre offentliga affärer Region Öst - nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen,

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen Pensionera dig utomlands vi ger dig råd att förverkliga drömmen 1 2 Många svenskar drömmer om att tillbringa delar av året utomlands. Ett land där klimatet är behagligt och pensionen räcker längre är de

Läs mer

1977178:373. Motion. av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån

1977178:373. Motion. av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån Il Motion 1977178:373 av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån Vid tillämpningen av gällande arbetsmiljölag och i andra sammanhang förtjänar problem och förhållanden som

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m HHIMHi iiiijsrm OSB Sm us m^^mw^^m Turisttrafiken till Finland. År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlänningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250 milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 Målnummer: 3778-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-06-01 Rubrik: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

CY INNEHÅLL 1.0 POLI

CY INNEHÅLL 1.0 POLI TE R & AR M B ÄN ET PO LI SK SF CY FÖ LI ÖR R GA H Å RÄ L TT LA IG ND HE E N ÄN SK LIG A RÄ TT IG HE TE R SV ER IG E PO LIC Y FÖ R AR BE TS FÖ RH ÅL LA ND EN OC H M PO LIC Y CA RL SB ER G INNEHÅLL 1.0

Läs mer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Även miljöfrågor polariserar rika mot fattiga. Miljöpolitik kan vara rasistisk. I många länder är miljörättvisa en politisk stridsfråga. Varför inte i Sverige? I "Cancergränden",

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer