Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun"

Transkript

1 Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs Huddinge kommun

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metod Revisionskriterier Kommunens styrning Huddinge kommuns mål och budget Reglementen för Grundskolenämnden och Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan för Huddinge kommun Mål för biblioteksverksamheten enligt Kultur- och fritidsnämndens och Grundskolenämndens verksamhetsplaner Övrig styrning av skolbiblioteksverksamheten Resultat av Skolinspektionens tillsyn 2011/ Biblioteksverksamhet vid kommunens grundskolor Tillgång till skolbibliotek Användning av skolbibliotek Användning av folkbibliotek Folkbibliotekens verksamhet för skolelever Gränssnitt mellan folkbibliotek och skola Folkbibliotekens basutbud för skolor Huvudbibliotekets verksamhet för skolor Folkbibliotekens statistik över verksamhet för skolor Svar på revisionsfrågor Bedömning...10 Källförteckning...12 Bilaga: Enkät till skolor

3 1 Sammanfattning Denna granskning har genomförts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun i syfte att bedöma om eleverna i grundskolan har tillgång till skolbibliotek i den utsträckning som skollagen och Skolinspektionen kräver i fråga om utbud, möjlighet till användning som pedagogisk resurs samt anpassning till elevernas behov. Granskningen har gjorts genom en enkätundersökning riktad till samtliga kommunala grundskolor i Huddinge, genom dokumentstudier och genom intervjuer med anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Granskningen visar följande. Inte alla grundskolor i kommunen har skolbibliotek och bibliotekens utbud varierar. Samtliga skolor som har skolbibliotek uppger att biblioteken erbjuder skönlitteratur och facklitteratur. Enligt Skolinspektionens tolkning av skollagen ska dock skolbibliotek även innehålla informationsteknik och andra medier. Informationsteknik finns inte i alla skolbibliotek och flera skolor uppger inte om de har andra medier i sina skolbibliotek. Skolbibliotekens kvalitet kan därför sägas vara varierande. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen övergripande uppföljning av i vilken utsträckning och hur skolbiblioteken används. Av granskningen framgår att framför allt den skönlitteratur som finns i biblioteken används på flera olika sätt i och utanför undervisningen. Skolorna använder sig dock inte enbart av det utbud av facklitteratur, skönlitteratur, informationsteknik och andra medier som finns i skolbiblioteket utan har också källor och kanaler som ligger utanför biblioteket. Biblioteken är bemannade i olika utsträckning och med olika kompetens, vilket sannolikt påverkar hur biblioteken kan användas i och utanför undervisningen. De mål för skolbiblioteken som stadgas i den kommungemensamma biblioteksplanen ger vid intervjuer med skolpersonal inte intrycket av att vara kända i skolorna och det finns inga kommungemensamma strategier för hur skolbiblioteken ska användas. Kommungemensamma riktlinjer för vad som ingå i skolbibliotekets grundutbud skulle säkerställa en större likvärdighet mellan olika skolors utbud. Folkbiblioteken används som en pedagogisk resurs vid flera skolor. Kommunens folkbibliotek har konstaterat att folkbiblioteket inte ingår i elevernas undervisning, att skolbiblioteket har ansvaret för medier som ska användas till skolarbetet och att det är skolans huvudman som har ansvar för hur elevernas tillgång till ett skolbibliotek ska ordnas. Ur skolornas perspektiv är det rationellt att använda folkbibliotekets utbud av litteratur, andra medier och kompetens i undervisningen. Samtidigt ser folkbiblioteket i detta en risk för konflikt med sitt uppdrag, om folkbiblioteket i alltför stor utsträckning används som skolbibliotek. Genom att teckna samarbetsavtal med Kultur- och fritidsnämnden kan nämnderna åstadkomma ett samarbete som gagnar skolverksamheten utan att riskera att påverka folkbibliotekets förutsättningar för att utföra sitt bredare uppdrag. Mot bakgrund av detta ges Grundskolenämnden följande rekommendationer. Säkerställ att samtliga grundskolor lever upp till Skolinspektionens krav på skolbibliotek vad gäller grundläggande tillgång samt utbud av litteratur, informationsteknik och andra medier samt framhåll rektors ansvar för verksamheten. Fastställ kommungemensamma riktlinjer för skolbibliotekens verksamhet samt utbud av media i syfte att stärka likvärdigheten. Överväg att teckna samarbetsavtal med Kultur- och fritidsnämnden om att tillhandahålla bibliotekstjänster till skolan. 2

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den nya skollagen från 1 juli 2011 stadgas att eleverna i grundskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Denna formulering ställer krav på varje skolledare att ge eleverna tillgång till skolbibliotek som stöd för lärande och kunskapsutveckling. Skolinspektionen betonar att skolbiblioteket ska stödja elevernas lärande, det vill säga användas aktivt i utbildningen. 2.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om eleverna i grundskolan har tillgång till skolbibliotek i den utsträckning som skollagen och Skolinspektionen kräver i fråga om utbud, möjlighet till användning som pedagogisk resurs samt anpassning till elevernas behov. 2.3 Revisionsfrågor Hur är tillgången till skolbibliotek i Huddinges grundskolor? Hur är bibliotekens kvalitet och utnyttjande? I vilken omfattning används skolbiblioteken som pedagogisk resurs? I vilken omfattning används folkbiblioteken som pedagogisk resurs? Finns det några goda exempel i kommunen? 2.4 Revisionskriterier Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier: Skollagen 2 kap. 36. Skolinspektionens krav på skolbibliotek. 2.5 Ansvarig nämnd Granskningen omfattar grundskolenämnden. 2.6 Metod Granskningen gjordes i fyra delar. 1. Genom en översyn av hur kommunens samtliga grundskolor ger eleverna tillgång till skolbibliotek och hur de används. Denna översyn gjordes genom en mindre enkät till samtliga grundskolor i kommunen. Enkäten finns i bilaga till rapporten. 2. Genom intervju med Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef samt studier av styrande och uppföljande dokument. 3. Genom intervjuer med ansvariga för skolbiblioteksverksamheten på ett urval grundskolor samt med en grupp lärare på dessa skolor. De valda skolorna är Vårbyskolan, Mörtviksskolan och Edboskolan. Urvalet gjordes i syfte att täcka in samtliga årskurser samt både små och stora skolor. 4. Genom intervjuer med samordningsbibliotekarie vid det centrala biblioteket i Huddinge Centrum samt ansvarig för framtagande av ett så kallat positionspapper för folkbiblioteket. 3 Revisionskriterier Skollagen (2010:800) stadgar att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen om skolbibliotek fanns tidigare i bibliotekslagen. I den nya bibliotekslagen (2013:801) finns i stället en hänvisning till skollagens skrivning om skolbibliotek. 3

5 Efter att bestämmelsen flyttats till skollagen gav Skolinspektionen ut ett informationsblad om vilka krav myndigheten ställer då den bedömer om eleverna har tillgång till skolbibliotek. Kraven bygger på lagens förarbeten och lyder som följer. 1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolinspektionen gör bedömningen att skrivningen tillgång till ger möjlighet till olika fysiska lösningar, som samarbete mellan två skolor som ligger nära varandra eller mellan en skola och ett folkbibliotek, användning av bokbussar eller av annan informationsteknik än böcker i traditionell form. Skolinspektionen konstaterar också att det i lag inte finns några bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 stadgas att rektorn har ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. 4 Kommunens styrning 4.1 Huddinge kommuns mål och budget 2014 I kommunens mål och budget för 2014, fastställd av kommunfullmäktige i juni 2013, stadgas följande om skolbibliotek och folkbibliotek. Förskolan, skolbarnomsorgen och skolbiblioteken har tillsammans med skolan en viktig uppgift att stimulera och utveckla läs- och språkutvecklingen. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Folkbiblioteken ska stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Särskilt prioriteras läs- och språkfrämjande verksamhet för barn och unga. Båda dessa formuleringar återfinns också i kommunens mål och budget för Slutligen stadgas att Kultur- och fritidsnämnden, för att bidra till en ökad läsförståelse bland barn och ungdomar, ska arbeta för att biblioteken ytterligare utvecklar sina metoder och arbetssätt. 4.2 Reglementen för Grundskolenämnden och Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt sitt reglemente (HKF 800) för biblioteksfrågor. Grundskolenämnden ska enligt sitt reglemente (HKF 6020) fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag 4

6 för de uppgifter som ska handhas av Förskolenämnden och Gymnasienämnden enligt deras reglementen. 4.3 Biblioteksplan för Huddinge kommun Huddinge kommuns biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i januari 2011 efter att Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen tillstyrkt den. I planen finns målbilder för folkbiblioteket och skolbiblioteket. Målbilden för folkbiblioteket stadgar bland annat att folkbiblioteket ägnar extra uppmärksamhet åt barn och unga och inspirerar till läsupplevelser, språkutveckling och personligt växande. Det samverkar med omgivande samhället i form av bland annat skola. Målbilden för skolbiblioteket stadgar att skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten inom skolan och fungerar som ett stöd i undervisningen. Det bidrar till att eleverna når sina kunskapsmål och fokuserar på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket bidrar till verksamhetsidén Vi rustar för livet och ger stöd för ökad måluppfyllelse. Skolbibliotekets medarbetare har både pedagogisk och informationsvetenskaplig kompetens. 4.4 Mål för biblioteksverksamheten enligt Kultur- och fritidsnämndens och Grundskolenämndens verksamhetsplaner Enligt Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2014 är ett av fyra prioriterade områden att biblioteken ska bidra till att öka läsförståelsen. Ett av nämndens mål är Tillgången till Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är god. Målet följs bland annat upp genom måttet Utnyttjade årsöppettimmar på biblioteken riktade för skolan och andra grupper. Målet och måttet är återkommande från Skolbiblioteksverksamheten nämns inte i Grundskolenämndens verksamhetsplaner för 2013 eller Övrig styrning av skolbiblioteksverksamheten Utöver biblioteksplanen finns inga kommunala styrande dokument avseende skolbiblioteksverksamheten. Inga mål finns för bemanning eller kompetens. På förvaltningsnivå görs heller inte några uppföljningar av hur biblioteken används eller utvecklas. Verksamheten regleras därmed inte centralt utan styrs av respektive rektor. Chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att spridningen är stor mellan olika skolors arbete med skolbiblioteken. 5 Resultat av Skolinspektionens tillsyn 2011/2012 Skolinspektionen genomförde så kallad regelbunden tillsyn av Huddinge kommuns grundskolor under läsåret 2011/2012. Fyra skolor fick förelägganden om skolbibliotek eftersom Skolinspektionen bedömde att skolorna helt eller delvis saknade skolbibliotek i lagens mening. Skolorna redovisade för Skolinspektionen hur bristerna skulle avhjälpas och vid uppföljande inspektioner bedömde Skolinspektionen att samtliga fyra hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa bristerna. 5

7 6 Biblioteksverksamhet vid kommunens grundskolor 6.1 Tillgång till skolbibliotek 18 av de 24 kommunala grundskolorna i Huddinge har enligt enkätsvar eller intervjusvar skolbibliotek. Kungsklippeskolan svarar att biblioteket snarast är att betrakta som ett bokrum, Trångsundsskolan att biblioteket på grund av lokalbrist kombineras med uppehållsrum samt finns i skåp i en korridor. Utsäljeskolan säger att biblioteket enligt Skolverket inte är tillräckligt stort och Tomtbergaskolan att material finns i olika klassrum, inte samlat i ett gemensamt rum. Segeltorpsskolan uppger att biblioteket är under uppbyggnad och Annerstaskolan har inte har något skolbibliotek utan ett nära samarbete med det folkbibliotek som ligger i direkt anslutning till skolan. Detta samarbete är dock enligt uppgift från folkbiblioteket inte formaliserat. Vid samtliga befintliga skolbibliotek finns enligt enkätsvaren skönlitteratur och facklitteratur. Åtta skolor uppger att datorer och/eller ipads inte finns tillgängliga i biblioteket, men dock i klassrum. Flera skolor uppger inte om andra medier, som tidskrifter och filmer, finns i biblioteket. Vid de skolor vars personal intervjuats används i stor utsträckning digitala källor som inte är direkt kopplade till biblioteken för att exempelvis titta på film. Sex skolor uppger i enkätsvar att biblioteket inte är bemannat. I övrigt är spridningen stor. Ett fåtal bibliotek är bemannade på heltid, dock inte av utbildade bibliotekarier. Det är relativt vanligt att en viss del av en lärares eller fritidspedagogs tjänst är avsatt för biblioteksverksamhet. På de tre skolorna där personal intervjuats finns ett skolbibliotek som är öppet cirka sju timmar per vecka och då bemannas av en fritidspersonal, ett skolbibliotek som hittills bemannats på heltid av en nystartsjobbare men som nu står utan bemanning och ett skolbibliotek som tillsammans med två andra skolbibliotek bemannas till 50 procent. Personen är i sin övriga tjänst språklärare. Från nästa läsår ska dock ansvaret för biblioteken fördelas på svensklärare vid de tre skolorna. 6.2 Användning av skolbibliotek Målbilder och strategier för användning Hos en av de skolor vars personal intervjuats finns inte någon fastställd strategi för hur biblioteket ska användas. Vid en skola har bibliotekarien själv ställt upp en målbild för hur elever i olika årskurser ska kunna använda biblioteket, framför allt vad gäller informationssökning och källkritik, och vid en skola uppger personalen att de har en handlingsplan för användning av skolbiblioteket. Den kommungemensamma biblioteksplanen är inte ett dokument som används aktivt i skolorna. De intervjuade hänvisar i stället till flera olika pedagogiska verktyg som syftar till ökad läsförståelse och stärkt språkutveckling. Vid de skolor där personal intervjuats finns heller inga mål fastställda mål för hur skolbibliotekets utbud ska se ut eller med vilken frekvens det ska uppdateras. Vid en av skolorna skulle skolbiblioteket ersätta ett tidigare samarbete med det närliggande folkbiblioteket. Den biblioteksansvarige fick då en summa om 75 kronor per elev att köpa böcker för. Vid de andra två skolorna avsätts en fast summa pengar varje termin respektive år för inköp av böcker till biblioteket. Generell användning Skolorna ger i enkätsvaren flera olika exempel på hur skolbiblioteket används, såsom för bokprat, klassvisa besök för lån, mindre undervisningsgrupper, läxläsning, högläsning, spontanbesök på raster, bokcirklar i samband med språkundervisning och uppmuntran att 6

8 läsa utanför skoltid. I svar både från de skolor som fått enkät och de skolor som intervjuats ligger fokus snarare på användning av skönlitteratur än på användning av facklitteratur. Motsvarande heterogena bild av användningen av skolbiblioteken visar sig i intervjuer med lärargrupper och biblioteksansvariga vid skolorna. På två av skolorna beskrivs att yngre elever använder biblioteket mer än äldre elever. Användning av facklitteratur sägs i intervjuer också minska i högre klasser, som i större utsträckning självständigt använder digitala källor. I både intervjuer och enkätsvar beskrivs också att framför allt skönlitteratur inte bara finns i skolbiblioteket utan även spridd i olika klassrum och korridorer, i uppsättningar som är anpassade för vissa åldrar och gruppstorlekar. De intervjuade vid en av skolorna uppger att det kommunala resurscentrat Mediacentrum används för lån av både böcker och andra typer av media, som spelfilmer och dokumentära filmer. Informationsteknik Som framgår ovan är det flera av kommunens skolor som inte har datorer eller liknande i biblioteket utan på andra ställen. Datorer och läsplattor används enligt intervjuer för sådant som informationssökning, färdighetsträning och presentationer, dock ej i samarbete med skolbiblioteket. Anpassning till elevernas behov Alla intervjuade beskriver att skolbiblioteket innehåller böcker som passar olika åldrar och språkliga nivåer, inklusive lättlästa böcker. Även informationsteknik används för att underlätta för elever med läsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, dock inte främst genom biblioteket. Vid en av de intervjuade skolorna har bibliotekarien nyligen fått tillstånd att ladda ned appen Legimus till elevernas läsplattor. Legimus är ett bibliotek som tillhör Myndigheten för tillgängliga Medier och som används för att ladda ned talböcker med eller utan text. Vid en skola beskriver de intervjuade att de informerar eleverna om Legimus, men inte ger dem automatisk tillgång genom skolbiblioteket. Vid en av skolorna har bibliotekarien registrerat lärarkonton hos alla klasslärare hos Inläsningstjänst, som tar fram hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Informationssökning och källkritik Den skola vars bibliotekarie fastställt målbilder för informationsfärdigheter i biblioteket har i rollen som skolbibliotekarie undervisat i informationskunskap, vilket inneburit lektioner i att värdera olika typer av källor. Övriga två skolor arbetar enligt den intervjuade personalen inte med dessa ämnen i skolbiblioteket. Uppföljning av användning Som framgår ovan gör Barn- och utbildningsförvaltningen ingen samlad uppföljning av hur skolbiblioteken används. Personalen vid en av de tre intervjuade skolorna uppger att skolbiblioteket följer utlåning per år och klass, och därmed också noterar om någon klass lånar ovanligt lite. Vid den andra skolan görs enligt uppgift inga uppföljningar och vid den tredje kan bibliotekspersonalen se men analyserar sällan vilka böcker som lånas mycket respektive lite. 6.3 Användning av folkbibliotek Utöver den skola som i enkätsvar uppger att den inte har något bibliotek beskriver fem skolor att de vänder sig till kommunens folkbibliotek för bland annat lån av film, böcker inklusive ljudböcker samt bokprat och liknande. Två av skolorna beskriver detta som ett samarbete med folkbiblioteket. Personalen vid de intervjuade skolorna beskriver regelbundna besök hos folkbiblioteket med framför allt de yngre klasserna. 7

9 7 Folkbibliotekens verksamhet för skolelever Som framgår ovan ska folkbiblioteken enligt kommunens mål och budget stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Särskilt ska läs- och språkfrämjande verksamhet för barn och unga prioriteras. 7.1 Gränssnitt mellan folkbibliotek och skola Enheten Segeltorp/Vårby bibliotek har tagit fram ett så kallat positionspapper som syftar till att definiera ett gränssnitt mellan folkbibliotek och skola. Det togs fram i februari I dokumentet konstateras att kommunens folkbibliotek erbjuder skiftande service till skolorna, vilket till stor del beror på hur den lokala dialogen och engagemanget råkar se ut. Med utgångspunkt i lokala och nationella styrande dokument dras slutsatsen att kommunens folkbibliotek bör ha en verksamhet som riktar sig till skolornas elever i olika åldrar och som syftar till att uppmuntra barnens kulturintresse, fria läsande och kunskapssökande. Samtidigt konstateras att folkbiblioteket inte ingår i elevernas undervisning, att skolbiblioteket har ansvaret för medier som ska användas till skolarbetet och att det är skolans huvudman som har ansvar för hur elevernas tillgång till ett skolbibliotek ska ordnas. Att positionspappret tagits fram och att folkbiblioteket vill definiera gränsen mellan skola och folkbibliotek tydligare beror på att folkbiblioteket uppfattat att det länge tagit för stort ansvar i förhållande till skolorna. Folkbibliotekschefen beskriver att ett alltför stort fokus på skolornas behov riskerar att leda till en utarmning av övriga verksamheten, eftersom ett skolbibliotek behöver fylla delvis andra behov än ett folkbibliotek. 7.2 Folkbibliotekens basutbud för skolor I kommunen finns en arbetsplan för folkbiblioteken. I den arbetsplan som gäller 2014 presenteras bibliotekens basutbud i förhållande till olika åldersgrupper. Barn i grundskoleålder erbjuds i basutbudet bokprat, där bibliotekarier presenterar böcker för skolklasser, samt sexårsvisningar, där alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket för visning och en bokgåva. I basutbudet finns också aktiviteter riktade till barn i grundskoleålder på fri tid. Ett basutbud riktat till skolor är under framtagande på Kultur- och fritidsförvaltningen. Efter tjänstemannaremiss till Barn- och utbildningsförvaltningen under våren 2014 kommer det enligt plan att tas upp till beslut av Kultur- och fritidsnämnden under hösten. Detta kommer enligt uppgift att innebära ett förtydligande i förhållande till skolorna. 7.3 Huvudbibliotekets verksamhet för skolor Som framgår ovan organiseras samarbetet mellan skola och folkbibliotek lokalt. Huvudbiblioteket samarbetar med samtliga skolor som ligger i dess upptagningsområde. Huvudbiblioteket arbetar med följande aktiviteter för skolbarn och lärare. Sexårsvisningar i enlighet med vad som stadgas i basutbudet. Alla förskoleklasser som finns i upptagningsområdet bjuds in till Huvudbiblioteket under vårterminen. Bokprat i enlighet med vad som stadgas i basutbudet. Huvudbiblioteket tar emot samtliga klasser i årskurs två som finns i upptagningsområdet. De kommer en gång i månaden. Biblioteket tar också emot specialklasser och förberedelseklasser. Samarbete i lässtimulerande projekt, exempelvis med det nationella årliga projektet Bokjuryn där barn och unga röstar fram årets bästa bok. Biblioteket arbetar med barn i årskurs tre och fem. 8

10 Biblioteksvisningar i början av årskurs två samt för några andra grupper varje år. Lånebesök för skolklasser under vägledning av barnbibliotekarier. Nästan alla skolor i upptagningsområdet kommer, men vissa är mer aktiva än andra. Bokbestånd med flera uppsättningar av varje titel lånas ut till pedagoger. Pedagoger bjuds in till inspirationsföreläsningar om ny litteratur, aktuella trender och tendenser cirka en gång per år. Biblioteket kan, efter förfrågan från lärare, ge rekommendationer på litteratur på speciella teman. 7.4 Folkbibliotekens statistik över verksamhet för skolor Kultur- och fritidsnämndens mål om utnyttjade årsöppettimmar på biblioteken riktade till skolan och andra grupper följs upp i nämndens verksamhetsberättelse. Därutöver följer folkbiblioteken flera andra mått, på uppdrag eller förfrågan av Kungliga Biblioteket eller Regionbibliotek Stockholm eller på eget initiativ. Totalt förs i kommunen statistik över ett tjugotal olika aktiviteter för barn eller elever, däribland sagostunder, läsecirklar, biblioteksvisningar, läxhjälp, lånebesök och lovaktiviteter. Både antal tillfällen och antal besökare registreras. 8 Svar på revisionsfrågor Hur är tillgången till skolbibliotek i Huddinges grundskolor? Vissa men inte alla grundskolor i kommunen har skolbibliotek. Bibliotekens utbud varierar dock. Samtliga skolor som har skolbibliotek uppger att biblioteken erbjuder skönlitteratur och facklitteratur. Enligt Skolinspektionens tolkning av skollagen ska dock skolbibliotek även innehålla informationsteknik och andra medier. Informationsteknik finns inte i alla skolbibliotek och flera skolor uppger inte om de har andra medier i sina skolbibliotek. Hur är bibliotekens kvalitet och utnyttjande? Om kvalitetsdefinitionen utgår från Skolinspektionens krav på skolbibliotek kan kvaliteten, med hänvisning till beskrivningen ovan, sägas vara varierande. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen övergripande uppföljning av i vilken utsträckning och hur skolbiblioteken används. Av svaren på enkätfrågan till grundskolorna om hur skolbiblioteken används i skolorna framgår att framför allt den skönlitteratur som finns i biblioteken används på flera olika sätt i och utanför undervisningen. I både intervju- och enkätsvar märks dock att skolorna, både vad gäller facklitteratur, skönlitteratur, informationsteknik och andra medier, inte enbart använder sig av det utbud som finns i skolbiblioteket utan har källor och kanaler som ligger utanför det. I vilken omfattning används skolbiblioteken som pedagogisk resurs? Skolbiblioteken används i olika omfattning som pedagogisk resurs vid olika skolor. Delar av det utbud som enligt Skolinspektionen ska finnas i ett skolbibliotek finns på flera skolor i stället i andra delar av verksamheten. Det innebär att skolbiblioteken blir mindre attraktiva. Biblioteken är också bemannade i olika utsträckning och med olika kompetens, vilket sannolikt påverkar hur biblioteken kan användas i och utanför undervisningen. De mål för 9

11 skolbiblioteken som stadgas i den kommungemensamma biblioteksplanen ger vid intervjuer med skolpersonal inte intrycket av att vara kända i skolorna och det finns inga kommungemensamma strategier för hur skolbiblioteken ska användas. I vilken omfattning används folkbiblioteken som pedagogisk resurs? Folkbiblioteken används som en pedagogisk resurs vid flera skolor. En skola uppger att den inte har något skolbibliotek utan enbart använder folkbiblioteket. Flera andra skolor beskriver att eleverna regelbundet besöker folkbiblioteket. Folkbiblioteket har formulerat ett basutbud för bland annat skolelever och ett speciellt basutbud riktat till skolor är under framtagande. Detta delvis för att folkbiblioteksverksamheten konstaterat att kommunens folkbibliotek erbjuder skiftande service till skolorna beroende på hur den lokala dialogen och det lokala engagemanget ser ut. Inom folkbiblioteksverksamheten uppfattas att folkbiblioteket fyller skolbibliotekets funktion i större utsträckning än vad som ingår i folkbibliotekets uppdrag. Finns det några goda exempel i kommunen? I kommunen finns enligt skolornas egna enkätsvar flera skolor som uppfyller Skolinspektionens krav på skolbibliotek. Flera skolor redovisar också, i enkät- och intervjusvar, hur de aktivt arbetar med både skolbibliotek och folkbibliotek för att väcka nyfikenhet och stimulera till läsning både som ett led i utbildning och för läsupplevelsens skull. En av de intervjuade skolorna utmärker sig genom att använda biblioteket för informationskunskap och lärande i källkritik. Vid de andra intervjuade skolorna sker görs dock detta arbete inom ordinarie lektioner. 9 Bedömning Syftet med denna granskning var att bedöma om eleverna i grundskolan har tillgång till skolbibliotek i den utsträckning som skollagen och Skolinspektionen kräver i fråga om utbud, möjlighet till användning som pedagogisk resurs och anpassning till elevernas behov. Granskningen visar att inte alla skolor ger tillgång till skolbibliotek i den utsträckning som Skolinspektionen kräver. Framför allt utmärker sig Utsäljeskolan, som uppger att dess bibliotek enligt Skolverket inte är tillräckligt stort och Tomtbergaskolan, som uppger att material finns i olika klassrum, inte samlat i ett gemensamt rum. Segeltorpsskolans bibliotek kommer att stå klart till hösten. Mer tveksamma fall är Kungsklippeskolan, vars bibliotek enligt uppgift snarast är att betrakta som ett bokrum, och Trångsundsskolan, vars bibliotek på grund av lokalbrist kombineras med uppehållsrum samt finns i skåp i en korridor. Inte heller alla de skolor som har egna bibliotek uppfyller självklart Skolinspektionens krav på att inte bara skön- och facklitteratur utan också informationsteknik och andra medier ska finnas tillgängliga i biblioteket. Den funktion som skolbiblioteken ska fylla fylls delvis på annat sätt. Detta gäller både tillgång till skönlitteratur, som finns i olika uppsättningar utanför biblioteket, tillgång till informationsteknik, som finns i klassrum och i allt större utsträckning tilldelas varje elev, och tillgång till andra medier, som exempelvis strömmas från olika digitala källor som inte är kopplade till biblioteket. Grundskolenämnden bör säkerställa att samtliga skolor ger eleverna tillgång till skolbibliotek i den utsträckning och med det utbud som Skolinspektionen kräver. Granskningen visar vidare att det inte finns någon samlad styrning av skolbiblioteksverksamheten. Det innebär att varje skola löser frågan på sitt eget sätt och att skillnaderna mellan olika skolor tillåts vara stora. Grundskolenämnden bör överväga att i samråd med skolorna fastställa kommungemensamma riktlinjer för vad som ska ingå i skolbibliotekets 10

12 grundläggande utbud. Därigenom kan en större likvärdighet mellan olika skolors utbud säkerställas. Slutligen visar granskningen att skolorna i relativt stor utsträckning använder folkbiblioteken i sitt arbete. Kommunens folkbibliotek har konstaterat att det inte ingår i elevernas undervisning, att skolbiblioteket har ansvaret för medier som ska användas till skolarbetet och att det är skolans huvudman som har ansvar för hur elevernas tillgång till ett skolbibliotek ska ordnas. Ur skolornas perspektiv är det rationellt att använda folkbibliotekets utbud av litteratur, andra medier och kompetens. Samtidigt ser folkbiblioteket i detta en risk för konflikt med folkbibliotekets uppdrag, om det i alltför stor utsträckning används som skolbibliotek. För att säkerställa alla elevers tillgång till skolbibliotek kan Grundskolenämnden därför överväga att teckna samarbetsavtal med Kultur- och fritidsnämnden. Därigenom kan nämnderna åstadkomma ett samarbete som gagnar skolverksamheten utan att riskera att påverka folkbibliotekets förutsättningar för att utföra sitt bredare uppdrag. Sammanfattningsvis ges Grundskolenämnden följande rekommendationer. Säkerställ att samtliga grundskolor lever upp till Skolinspektionens krav på skolbibliotek vad gäller grundläggande tillgång samt utbud av litteratur, informationsteknik och andra medier samt framhåll rektors ansvar för verksamheten. Fastställ kommungemensamma riktlinjer för skolbibliotekens verksamhet samt utbud av media i syfte att stärka likvärdigheten. Överväg att teckna samarbetsavtal med Kultur- och fritidsnämnden om att tillhandahålla bibliotekstjänster till skolan. 11

13 Källförteckning Kommunala källor 4, Grundskolenämndens sammanträdesprotokoll 8 november Verksamhetsplan 2013 för grundskolenämnden. Arbetsplan 2014 för bibliotek Huddinge. Biblioteksplan för Huddinge kommun Gränssnitt mellan folkbibliotek och skolan: Positionsdokument. Prioriterad process i Bibliotek Huddinge. Inrättande av bibliotek på Trångsundsskolan 2012/ Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse Fastställd av kultur- och fritidsnämnden Mål och budget Fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2013 Mål och budget Fastställd av kommunfullmäktige 11 juni 2012 Reglemente för Grundskolenämnden (HKF 6020) Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden (HKF 800) Statistiköversikt avseende folkbiblioteksverksamheten Uppföljning skolinspektionen. 18 januari 2012 Verksamhetsplan 2014 för grundskolenämnden. GSN-2013/393. Reviderad Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen, oktober 2013 Verksamhetsplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Verksamhetsplan 2013 för grundskolenämnden. GSN-2012/411. Barn- och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen november Övriga källor Skollagen (2010:800) Skolinspektionen: Skolbibliotek. Informationsblad Skolinspektionen: Beslut för grundskola efter tillsyn av Edboskolan i Huddinge kommun. Dnr :2169. Skolinspektionen: Beslut för grundskola efter tillsyn av Trångsundsskolan i Huddinge kommun. Dnr :2169 Skolinspektionen: Beslut för grundskola med särskoleelever efter tillsyn av Utsäljeskolan i Huddinge kommun. Dnr :2169 Skolinspektionen: Beslut för grundskola efter tillsyn av Visättraskolan i Huddinge kommun. Dnr :2169 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Uppföljningsbeslut med samma ärendenummer som ovan. 12

14 Bilaga: Enkät till skolor Skola Har ni ett skolbibliotek? Omfattar biblioteket böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier? Är biblioteket bemannat? I vilken omfattning och med vilken kompetens? Hur används biblioteket i undervisningen? F-9 Vi har inget skolbibliotek, utan vi har ett nära samarbete med biblioteket i Flemingsberg, som ligger i direkt anslutning till skolan. Ja Ja Lärarna gör planerade besök dit, regelbundet. Annerstaskolan Balingsnässkolan F-9 Ja. Facklitteratur och skönlitteratur, inlästa läromedel, hjälp att ladda ner inläst skönlitteratur. Datorer och Ipads finns ute i lärosalarna. Bemannat med personal som kan hjälpa till med utlåning. Två pedagoger med kunskaper är möjliga att boka in under skoldagen för bokprat och boktips. Öppet på morgonen kl då fritidspersonal finns på plats. Alla pedagoger kan gå till biblioteket när de vill och klassen/enskilda elever kan låna böcker genom att använda lånesystemet. Bokprat, inbjudna författare, klassvisa besök för lån, spontanbesök på raster. Läsprojekt med stöd av de två pedagogerna. Möjlighet till studier. Edbo-skolan F-9 Ja Facklitteratur och skönlitteratur ja. Datorer och möjlighet till ipads i klassrummet, inte i biblioteket. Fulltidsbemanning med icke utbildad personal (en person) fram till påsk Yngre klasser: högläsningsböcker, individuell läsning, läsförståelse, läsgrupper och SVA-undervisning. Äldre klasser: Nästan alla läromedelsanslag går till skönlitteratur. Minst 2 gemensamma böcker/termin läser i ÅK 6-9 (hemma och i skolan). Kopplat till olika ämnen eller teman. Ibland läsgrupper med högläsning. 13

15 Grindstuskolan F-5 Ja vi har ett mindre bibliotek på Grindstuskolan men hör ju till Vårby där skolbiblioteket är bemannat. Lärare och elever har tillgång till uppkoppling via datorer och ipads. Vi har halvklassuppsättningar av ipads, en dator i varje klassrum, ca 15 datorer i korridor/arbetsrum. Bibliotekarie delar sin tid och har varit stundtals även hos oss, dock då som kontakt till lärare, ej mot eleverna. Hon har också haft träffar i den s.k. Grottan på Vårbybibliotek då tillsammans med våra lärare och yngre elever. Vårt lilla bibliotek, med betoning på lilla, det rör sig om några hyllmeter med böcker, används dock av elever och lärare i undervisningen, främst då det gäller skönlitterär läsning i vårt arbete med språkutveckling. Vi har b la satsat en del på lättläst litteratur men en del faktalitteratur finns också om än i mindre omfattning. Hörningsnäs -skolan F-3 Ja. Vi har skönlitteratur och facklitteratur. För att få den bästa kompetensen kring detta så vänder vi oss ofta till Huddinge kommuns centrala bibliotek Vi har promenad avstånd till det. Det används flitigt av alla klasser. Vi har ett obemannat skolbibliotek. Det finns dock en ansvarig person för att hålla ordning och reda samt beställa nya böcker regelbundet. F-3 Ja. Ja. I viss mån av spec.lärare. Elever går på lektioner och lånar böcker. Bibl. är även öppet på fritidstid. Kräpplaskolan Kungsklippeskolan F-9 Ja, men det är mer att betrakta som ett bokrum. Skönlitteratur och facklitteratur. Ej bemannat. Eleverna går dit och lånar böcker. Vi har ett bra samarbete med Huddinge huvudbibliotek dit eleverna ibland åker klassvis för att låna och beställa böcker. Kvarnbergsskolan 09- jun Ja. Ja. Ja, 100 % en tjänst, högskolekompetens ej bibliotekarieutbildning Informationsstöd, låneverksamhet, skönlitteratur, mindre undervisningsgrupper, eget arbete i biblioteket, läxläsning, div stöd, hjälp, stöd till dyslektiker mm. Källbrinkskolan F-9 Ja. Ja. Ordinärt skolbibliotek. Egna skolbibliotek hos de yngre. Tidningar och ev. filmer. Ja. 4 dagar per vecka, utbildad lärare. Många använder datorer för att leta fakta. Skönliteratur för framför allt 4-9. Barnen går dit och letar efter fakta, eller sitter där och jobbar i mindre grupper. Många användet stadsbiblioteket också. Ex. för bokprat. 14

16 Mörtviksskolan F-6 Ja. Fack- och skönlitteratur finns. Det finns en dator i biblioteket med framför allt teknik på annat håll i skolan. 8 dagar finns i vissa klassr. C:a 7 tim/vecka med ej utbildad (men engagerad) person från fritids. Högläsning för f-klasserna samt utlån till dem. I övrigt på lektionstid och raster. Segeltorpsskolan F-9 Vi har precis byggt om lokaler och fått inventarier till vårt nya skolbibliotek. Vi räknar med att öppna i höst och då ha skönlitteratur som finns inköpt idag för cirka :- Facklitteratur finns pengar avsatt för att köpa in under hösten. Data med program kommer att finnas tillgängligt. Från hösten en dag i veckan med en lärare. Vi ska också försöka få arbetsmarknadstöd för bemanning större delen av veckan. Låna böcker, sökning, bokprat, bibliotekskunskap. Se skollagen. Sjötorpsskolan F-3 Ett skolbibliotek finns på skolan. I biblioteket finns böcker, facklitteratur, skönlitteratur och datorer. Biblioteket är inte dagligt bemannat, men en lärare har ansvar för biblioteket och inköp. Biblioteket används av elever från alla årskurser. Eleverna lånar böcker och söker information. Snättringeskolan F-6 Ja vi har ett skolbibliotek ämnat för fsk upp till års 6. Vi har i dag ca 5400 böcker Vi har böcker ämnade för fsk-års6. Vi har även en lättläst bokavdelning med äppelböcker samt faktaböcker som är lättlästa. Skönlitteratur i alla genrer, faktzböcker samt engelska böcker. vi prenumerar på inläsningstjänst, där vi kan få böcker upplästa på cd skiva eller via nätet, samt möjligheten att låna e-böcker och ljudböcker från kommunens bibliotek. Vi använder oss i dag av Dantek bibliotekssystem för registrering av böcker, utlåning och reservation, de har ett sökprogram där du kan söka efter skolans olika böcker för att se att de finns inne i biblioteket, samt att man kan söka efter viss speciell genre i systemet. Detta system kan du använda från vilken dator som helst. Biblioteket är bemannat varje förmiddag kl 8-9 av våran skolmorfar som lärt sig systemet samt två dagar i veckan i sammanlagt 8 timmar har vi en personal som jobbar som lärt sig systemet. Vi har ingen tjänst egentligen i skolbiblioteket, utan vi tar den personal som finns, den andra personen arbetstränar, men är anställd i skolan sen -96 och arbetat i biblioteket sen Böckerna används till tystläsning samt högläsning, de skrivs bokrecensioner. Solfagraskolan F-6 Ja Ja Bemannat på så vis att det finns lärare med ansvar för bibliotek avseende inköp m.m.. I övrigt är det varje lärare som hjälper sina elever. Används i undervisning så att elever lånar medier som komplement till övriga läromedel. 15

17 Stenmoskolan F-3 Ja, vi har ett öppet bibliotek mitt i skolan. Eleverna har tillgång till det både under skoltid och på fritids. Vi har böcker i skönlitteratur och facklitteratur samt sagoböcker med bilder. Vi har ingen dator i bilioteket men varje klass har en bärbar dator som är nätuppkopplad för att kunna söka information. Skolan har även tillgång till I-pads i klassuppsättning. Biblioteket förestås av vår rektor som är mycket intresserad av litteratur. Hon gör alla inköp som vi i personalen och eleverna föreslår. Vi har lärarledda lektioner i biblioteket med grundläggande bibiliotekskunskap och en del undervisning där med läsgrupper. Vi har inget bokföringssytem för utlåning på skolan utan alla elever kan låna fritt. Vi samarbetar med huvudbiblioteket i Huddinge för att ge eleverna kompetens att låna böcker, ljudböcker, film etc. och kunna söka titlar. Tomtbergaskolan F-9 Vi har inte ett gemensam t rum för bibliotek utan material finns i olika hemvister/klassrum. Det omfattar skönlitteratur och facklitteratur. Vi har en datasal som främst mellan- och högstadiet använder. De yngre eleverna har tillgång till laptops i sina klassrum. Vi har också digitala projektorer/smartboards som används flitigt i undervisningen. Sådant finns även i fritidslokaler. Nej. Vi använder huvudbiblioteket väldigt mycket, bokprat, regelbundna boklån etc. det ligger ju bara tvärs över gatan. Trångsundsskolan F-9 Vi har ett kombinerat bibliotek/uppehållsrum samt skåp i en korridor, detta är det bästa vi kan göra då det råder stor lokalbrist på skolan. Vi har facklitteratur och skönlitterära böcker och tillgång till datorer. Biblioteket är bemannat större delen av dagen men inte av utbildad personal. Mest för att låna böcker för tyst läsning i svenska och engelska. Utsäljeskolan F-6 Ja, vi har ett litet bibliotek men inte tillräckligt stort enligt Skolverket. Jag har inte fått preciserat om det är antalet volymer som är för få eller om man från Skolverket menar att själva ytan är för liten. Vi har en utbyggnation av hela skolan på gång och ett nytt bibliotek är projekterat. Ja. En numera pensionerad lärare i svenska arbetar 5 tim/v i biblioteket. Hon ansvarar för inköp av nya böcker samt har kontinuerliga möten (1 gng/vecka) med en biblioteksgrupp bestående av elever från åk 6. Biblioteksgruppen presenterar nya böcker för eleverna i andra klasser. Ansvarig för biblioteket går i förväg igenom hur presentationen ska göras. I biblioteket finns en whiteboardtavla med aktuell information om barn- och ungdomslitteratur. Litteraturinköp görs från Bibliotekstjänst. Alla klassrum är utrustade med smartboardtavlor och eleverna från åk 4 har egna läsplattor. Eleverna i åk 1-3 har två-till-en avseende läsplattor. Det finns gott om litteratur även i klassrummen. 16

18 Vista-skolan F-9 Ja. Ja. Nej, egentligen inte. Vi har dock just nu en pedagog som arbetsprövar i mediateket/biblioteket, ca 40 %. Annars obemannat. Personal går med eleverna till biblioteket. Klasser går med sin lärare/pedagog och lånar böcker. Vi har klassuppsättningar och singeltitlar. Vi har tidningar/media som används av eleverna på raster. Vi har grupper på fritidstid med personal som arbetar med media. Visättraskolan Vårbackaskolan F-6 Ja. Nej, endast skönlitteratur och en del facklitteratur F-5 Ja. Facklitteratur och skölitteratur. IT och andra medier finns på andra ställen. Vårby-skolan 6-9 Ja. Under uppbyggnad. Alla elever har ipads. Tidningar, filmer etc. finns på skolan men inte inom biblioteket. Nej. 50 % av en lärares tjänst delas på tre skolor. 50 % av en lärares tjänst delas på tre skolor. Främst används de skönlitterära böckerna i syfte att motivera eleverna till att läsa hemma. Det finns en hel del att göra i biblioteket, och dessvärre har vi fått prioritera i 2014 års budget att köpa in ipads. En-till-en i årskurs 4-6, och i högre utsträckning är viktigt för oss att prioritera då vi idag har alldeles för få möjligheter till datorer/ipads. Förhoppningen är att kunna lägga in större inköp i 2015 års budget. Lån av klassuppsättningar av skönlitteratur. Facklitteratur används som komplement i fysik, kemi, religion exempelvis. Bibliotekarien undervisar i bibliotekskunskap, har haft bokcirklar i samarbete med språklärarna. Ängsnässkolan Östra grundskolan 3-6 Ja. Det finns facklitteratur och skönlitteratur 4-9 Ja. Facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter. Alla elever har dessutom en egen ipad och kan logga in och få tillgång till inlästa läromedel och skönlitteratur. Nej. Bemannat alla dagar i veckan 1,5 timmar av en lärare i svenska med fortbildning inom bibliotekskunskap. Elever går dit tillsammans med en vuxen och lånar böcker vid behov. Biblioteket används främst i svenskundervisningen. Eleverna har också möjlighet att låna enbart för nöjes skull. Eleverna bjuds in löpande för att få tillgång till kunskap om biblioteket och dess funktion. Det används i olika ämnen för tillgång till referenslitteratur. 17

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Kartläggning av skolbiblioteken som pedagogisk resurs Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Avgränsningar... 1 1.4 Ansvariga nämnder... 1 1.5

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2016 Granskning av tillgången till skolbibliotek Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 Rekommendationer... 3 2. Inledning...

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet Skolbiblioteksplan Nämnd, förvaltning Sida Utbildningsförvaltningen 2015-05-05 1 (5) Inledning Planen är en gemensam plan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och gäller från grundskola till

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578)

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578) Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr 43-2014:7578) Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4633 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bagaregårdsskolan, Göteborgs kommun 2(10) Dnr 43-2015:4633 Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:9529 Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Org.nr. 802011-1582 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Fryshuset Grundskola Västra i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4214 Bild och Form i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556666-6102 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Freinetskolan Bild & Form belägen i Göteborgs kommun 2(11) Tillsyn i

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ionen 2013-06-12 VTU AB Lars.tmmerg@aprendereskolor.se Rektorn vid Odenplansgymnasiet Jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i den fristående skolan Odenplansgymnasiet

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-13 Kristianstads Montessoriskola Rektom vid Kristianstads Montessoriskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kristianstads Montessoriskola i Kristianstads

Läs mer

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Biblioteksverksamheten Gällivare kommun Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Klöxhultsskolan Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Cecilia Sjöquist 100927 Innehållsförteckning 1. Bakgrund. 3 2. Nulägesbeskrivning 3 3. Styrdokument

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 Kommunala bibliotek Omslagsbild: Folkbiblioteket i Arjeplog. Foto: Elisabet Ahlqvist Publikationen kan kopieras fritt. Vid citering uppge källa Kungliga biblioteket.

Läs mer