Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013"

Transkript

1 Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013 Noltorp en del av Alingsås, en del av världen I framtiden kommer vi att behöva lära oss samarbeta med människor över hela världen. Inte bara med de vi gillar, utan också med dem vi inte känner, inte förstår och kanske inte ens tycker om, Jacqueline McGlade, avgående generalsekreterare för den Europeiska miljöbyrån (EEA), Tällberg Forum 2013 Sverige har ett gott rykte i världen. Hur kan Noltorp få ett gott rykte i Sverige? Vad skulle öka attraktionen? För att förstå vad det är som står på spel behöver vi förstå vilka krafter som påverkar Noltorp och hur Noltorp som plats påverkar dess invånare och institutioner. Ambitionsnivån i projektet Stadsförnyelse Noltorp måste vara att Noltorp ska bli en attraktiv plats där människor känner stolthet och engagemang! Samtidigt har Alingsås möjlighet att genom detta projekt lyfta Noltorp så att det inte enbart blir ett upprustningsprojekt. Noltorp kan bli ett föredöme för hur både offentlig och privat sektor arbetar med lärande genom att utnyttja mångfalden och därmed skapar globalt medvetna medborgare som är bättre förberedda för den nya världen. Under 2013 har Tällberg Foundation arbetat med att försöka förstå var vi är i globaliseringen ; Making sense of Globalisation, the world at a crossroads. Vi försöker förstå vad globaliseringen hittills medfört och vilka nya utmaningar och möjligheter det har på människor, arbete, ekonomin, teknologi och våra institutioner. Globaliseringen som innebär flöden av pengar, varor, tjänster, människor, och kunskap har ökat i styrka och förstärkt vårt ömsesidiga beroende. Pengar och makt förflyttas, vilket skapar nya regioner som växer sig starkare än oss i Europa. Våra västerländska perspektiv är inte längre självklara. Nu väger andras värderingar mer eller lika mycket. Dagens problem som tex klimatkrisen, Syrienkonflikten eller ungdomsarbetslösheten i Europa påverkar kraftfullt övriga världen eftersom vi inte har problemlösningsmekanismer som biter på våra ömsesidiga utmaningar. De institutionella ramverken är varken anpassade eller fungerande för den globala marknaden. Världen idag består av suveräna stater och likt globala företag verkar de över hela världen samtidigt med människor och medarbetare som månar om sin identitet och sitt ursprung. Alla hävdar de sin rätt.

2 Vi har problem som är globala, men när lösningarna inte finns där behöver vi finna och förstärka de lokala möjligheterna ur vilka de framgångsrika lösningarna finns. Utmaningen är att inte bara läsa av och få dessa lösningar att stanna vid en bra historia, utan att verkligen lära och inspireras av framgångsrika exempel så att dessa ständigt tas ytterligare ett steg längre. Effekten av globaliseringen och komplexiteten ökar ju fler människor vi blir och ju mer beroende vi är av varandra. Hur kan vi bli bättre på att planera och bygga vårt samhälle som är så beroende och sammankopplat i alla olika delar? Hur kan vi förändra våra strukturer så de både blir mer adaptiva och formbara för framtida utmaningar och behov? Med detta anslag som grund och genom en utblick på världen och Sveriges samhällsutmaningar inleddes workshopen den 21 maj i Noltorpskyrkan för att bättre förstå vad de globala utmaningarna betyder för Alingsås och möjligheterna att utveckla Noltorp inför framtiden. 85 personer från politik, kommun, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och skola deltog i workshopen från kl 9-16.

3 Resultat och reflektioner från Workshop om Noltorps stadsförnyelse: Hur kan vi leva och verka tillsammans i Noltorp, både idag och i framtiden? Platser som attraherar människor erbjuder en känsla av trygghet genom att de bidrar till välmående och välfärd. Dessa platser erbjuder både trygghetsskapande social infrastruktur såsom skola, vård, och omsorg, men också naturliga mötesplatser som ger förutsättningar till utveckling och social samvaro. Tillgängligheten och bekvämligheten är ytterligare tungt vägande faktorer vid värderingen av en plats attraktivitet. Nulägesanalys: Hur är det i Noltorp idag? Noltorps styrkor Människorna En attraktiv stad i staden med en mångfald av livsformer och människor En unik blandning av så mycket Resultatet ifrån seminariet är otvetydigt. Noltorp har värden som definitivt går att bygga vidare på och som hör framtiden till. Några av de starkaste tillgångarna som listades under workshopen var närheten till natur och grönområden liksom mångfalden av både människor och boendealternativ. Just blandningen lyftes fram som verkliga tillgångar. Dessutom en närhet och tillgänglighet till centrum och järnvägsstation(resecentrum). Till detta bör läggas billigt boende i tider där boendekostnaden tenderar att ta en allt större del av den disponibla inkomsten. Noltorp borde kunna upplevas inte bara som en stadsdel i Alingsås utan också som en del av den dynamiskt växande Göteborgsregionen och resten av världen. Eller snarare, på cykelavstånd ifrån världen. Noltorps svagheter Det saknas kulturbärare Det finns en Noltorpssjäl, men som behöver underhållas och förstärkas Det gäller att få Noltorp att hänga samman bättre med staden Känslan av otrygghet, speciellt bland äldre boende bör nog betraktas som den största nackdelen för området, delvis beroende på den fysiska planeringen. Detta går säkert att

4 åtgärda till viss del genom bättre och trivsammare belysning och planering av vissa stråk mellan fastigheterna etc. Begreppet labyrint används negativt i kommentarerna för att beskriva problemet med att hitta in och ut i området. Det som dessutom återkom upprepade gånger var det dåliga ryktet och fördomarna som Noltorp är belastat med. Området upplevs som slitet och fult. Även att delar av fastighetsbeståndet är slitet kom upp under workshopen, men framför allt satte flera av grupperna fokus på mellanrummen/stråken mellan byggnader och fastigheter, som de viktigaste problemen att åtgärda. Reflektion: Merparten av kommentarerna handlar om frågor möjliga att hantera, primärt riktade för att stödja och utveckla den sociala infrastrukturen. Röster ifrån ansvariga för fastighetsägaren var i antal kraftigt underrepresenterad under workshopen. Sannolikt därav slagsidan mot de sociala frågorna. Situationen i Noltorp verkar annars vara betydligt mer gynnsam än i många likartade miljonprogramsområden i landet. Polisens två deltagare, som aktivt medverkade under workshopen betonade att kriminalitet och drogproblemen inte var överrepresenterade i området utan att detta ligger i paritet med genomsnittet i kommunen. Deltagarna i rummet listade snarare olika värden i Noltorp idag som existerande, värden som annars brukar vara önskekriterier och kvaliteter man ser som ett idealtillstånd!

5 Drömmar och visioner om hur Noltorp blir en stadsdel där man mår bra och lever hållbart "Att de som bor i området använder det som finns och skapar något" Underlätta för allmänheten att göra rätt Man vill bo i området hela livet: från barn till äldre Man lever, jobbar och har sin fritid i området (inte bara sover) Förstärka och synliggöra Noltorpssjälen Infrastrukturinvesteringar och upprustning är inte enbart fysisk upprustning av boendemiljö och fastigheter utan också upprustning av den digitala och sociala infrastrukturen. Under workshopen pratade deltagarna framför allt om visioner för den sociala infrastrukturen. Några tydliga prioriteringar framträder i önskemålen att göra Noltorp än mer attraktivt. Med förhållandevis enkla medel borde man kunna bygga bort känslan av otrygghet som är ett av de stora problemen i Noltorp. Förslag som diskuterades på hur den fysiska utemiljön kan förbättras var bl a ljussättning, planteringar/odlingar och annat som skapar estetiskt inbjudande miljöer där man idag upplever enslighet och otrygghet. Flera grupper tog upp behovet av naturliga mötesplatser och att Noltorp måste kunna erbjuda en samhällsservice som matchar en tätort med ca 3000 invånare med tex ett tydligare centrum, caféer, restauranger och vårdcentral. Deltagarna hade drömmar om hur de vill vidareutveckla och förstärka sitt Noltorp inom sport, kultur, natur och talar om sociala mötesplatser. Kvarterskrogar, grönområden av hög kvalitet, aktivitetspark, kulturhus där matlagning och mångfalden kommer till utryck. Detta tillsammans med reflektioner om att Noltorp idag upplevs ha stadens bästa skola, och som respondenterna sätter centralt att bevara i det hållbara Noltorp, visar att den sociala infrastrukturen är central när man drömmer och talar om ett framtida Noltorp. Snabbhet och interaktivitet ses som självklarheter och hygienfaktorer. Reflektion: Ur de drömmar och visioner som diskuterades ser vi att ett anpassat och aktivt föreningsliv med lokal odling, hantverk, bytes dagar, kultur och sport kan bidra till mer liv och rörelse mellan husen och en levande torgkänsla på lämplig plats (er). Önskemål fanns om att utveckla cykel- och bilpool liksom cykelbanor till resecentrum för att enkelt och bekvämt binda ihop Noltorp med resten av världen.

6 Till detta bör läggas den digitala infrastrukturen med bredband för att också kunna locka digitala entreprenörer att bo och jobba i området. Exempelvis skulle några digitala caféer i anslutning till lekparker, grönområden kunna skapa naturliga mötesplatser för att erbjuda en blandning både bland åldrar, sociala grupperingar och i bästa fall etnicitet. Inför nästa steg- kommentarer och reflektioner Skapa delaktighet och relation till alla de som inte var med på workshopen Det finns en erfarenhetsbaserad kunskap att bygga vidare på inom Alingsåshem hur ett område som Noltorp skulle kunna anpassas till de nya krav och normer som avser energieffektivisering och social upprustning inom miljonprogramsområden. Brogården, som också ägs av Alingsåshem är ett nationellt benchmark med en lite annan profil än Noltorp, men erfarenheterna därifrån är självfallet en enorm tillgång att väga in vid utvecklingen av Noltorp. I fallet Brogården har man genom omfattande ombyggnadsprogram åstadkommit imponerade energieffektivisering som bara till en liten del belastat hyresgästerna. Energibesparingarna i ett fall som Brogården är knutna till en rejäl standardhöjning i lägenheterna. Husen byggdes i stort sett helt och hållet om och gav lägenheter av mycket hög standard. Frågan i Noltorp kommer sannolikt att handla om hur stor del av investeringen som skall ses som energibesparande och hur stor del som definieras som standard höjning. Kostnader som måste motiveras politiskt och inför hyresgästerna. Generellt finns i debatten ett antagande om att energibesparingar skall finansiera sig själva, medan standardhöjning bör bäras av hyresgästerna eller skatteunderlaget. Lärdomen ur detta ganska enkla samband mellan energibesparing och standard höjning är att kostnadskalkylen för energibesparande åtgärder delvis beror av vår förmåga att politiskt motivera och därmed finansiera en generell standardhöjning. Denna process har man i Alingsås kommun och Alingsåshem erfarenhet av genom den framgångsrika processen med Brogården. Vi noterar dock i nulägesanalysen att tillgången billigt boende listas som ett av områdets absoluta styrkor. Det blir en delikat uppgift att bibehålla denna styrka. Flera deltagare uppmärksammande att det saknades viktiga aktörer i workshopen och bl a framkom önskemål om att prioritera deltagande från boende, näringsidkare (verksamheter), barn och ungdomar, hyresgästföreningar, samt skolan. Att hitta ett otvunget och naturligt sätt att bjuda in dessa till en äkta medborgardialog bör därför vara ett prioriterat steg inför fortsättningen.

7 Tillåts dessa grupper att komma fram i projektet byggs en social väv, som sannolikt finns i fragment idag. Detta är inte minst viktigt för att hitta konstruktiva och goda medborgarinitiativ och skapa en jordmån för dessa att utvecklas i framöver. Reflektion: Projektet stadsförnyelse Noltorp har goda förutsättningar att inte skapa ett renoveringsprogram som i första hand tar sin utgångspunkt i tekniska möjligheter, och ingenjörstänkande, utan istället tar sin utgångspunkt i den sociala dynamik och visioner om det goda livet. Detta väcker kulturella, eller sociologiska frågor, om samhällsbyggarsektorn vilka är helt avgörande att bära med sig. Projektet bör undersöka och ta lärdom från tex arbetet med Brogården och andra projekt inom sk Miljonprogrammen i Sverige och i andra länder. Processens fortsatta utformning måste därför göras med respekt för dessa utmanande övergripande frågor, och den komplexitet de för med sig. Från tidigare analys och arbete med de sk miljonprogrammen har Tällberg Foundation dragit följande slutsatser: Energieffektivisering och sociala förbättringar bör gå hand i hand. Både beslutsprocesser och utformningen av fysiska ingrepp kräver att flera olika aktörers intressen och kompetens samordnas och integreras. Detta ställer nya organisatoriska krav inom kommunen. Rent generellt anser vi att nya innovativa grepp kan behövas vad gäller finansieringsmodeller då investeringarna för ett radikalt renoveringsprogram inte kommer kunna bäras helt av antingen hyresunderlaget eller genom den kommunala skattebasen. Det är centralt att dessa finansieringsmodeller förmår ta hänsyn till både sociala vinningar och energibesparingar. Avslutande reflektioner möjligheter, utmaningar och ledarskap Samhället står inför ständiga förändringar som går i allt snabbare takt. För att tackla dessa utmaningar krävs en kunskapsutveckling och ett lärande som går i takt med tiden. Bakgrunden till utmaningen ligger bland annat i strukturomvandlingen av näringslivet. Inte minst genom globaliseringen skapas kraftiga förändringar i hela samhället. Det pågår flera vågor och utvecklingssteg över globen. Detta påverkar det lokala näringslivet i Sverige på många plan och drabbar kommunerna på ett eller annat sätt.

8 Utvinning och förädlingen av råvaror har till stora delar byggt Sveriges välstånd, där en förhållandevis liten befolkning på ett till ytan stort landområde (kvadratkilometer/person) blivit ett av världens rikaste länder. Den internationella konkurrensen har tvingat fram en produktivitetsutveckling som innebär att behovet av mankraften minskar. Vi har nu en tillväxt utan nya jobb inom många branscher och geografiska områden. Men också motsatsen inom vissa regioner i landet, det mesta beroende på fluktuationerna på den internationella marknaden. Människor vill inte bo i ett samhälle som inte kan erbjuda unga människor en känsla av trygghet inför sina framtida möjligheter; att kunna försörja sig och få jobb samt utvecklas som individer och professionellt. Många platser, även i Sverige, befinner sig i den situationen nu. I arbetet med en stadsförnyelse av Noltorp blir det därför viktigt att projektet inte blir ett isolerat utvecklingsprojekt utan att det från start påverkar och påverkas av övriga utvecklingsprojekt och visioner med Alingsås. Det kommer att kräva helhetsansvar, kollektivt ledarskap och ny former av arbetslag för att lösa de viktigaste frågorna såsom säkerhet, välfärd, miljö, jobb och tillväxt. Att arbeta för ökad samverkan och gemenskap blir därmed viktiga förutsättningar för att förverkliga Noltorps och Alingsås ökade internationella beroende av marknad, produktion och utbildning. Ledarskap och förändring Ledarskapet utsätts för enorma påfrestningar då förutsägbarhet och möjligheter till planering blir svårare. För att hantera detta krävs samverkan med nya grupper och i nya konstellationer. Ett kollektivt ledarskap i Alingsås-Noltorp kommer att behöva utvecklas där gränserna mellan ansvar och rådighet omprövas. Projekt stadsförnyelse Noltorp som inte bara är ett radikalt renoveringsprogram bör därför utformas som ett riktigt lärandeprojekt med ambitioner att Noltorp kan bli en plats som främjar nya former för samverkan och skapar ett lärande mellan platsens alla aktörer på olika sätt, tex mellan kommun och institutioner, mellan kommun och invånare samt mellan boende i Noltorp och boende i andra delar av Alingsås osv. Förändringsarbetet i Noltorp måste därför bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en förändringsprocess som utgår ifrån dagens värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär därför att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess. Vid tillsättande av projektgrupp och styrgrupp bör detta has i åtanke. Erfarenheten visar att det framförallt är genom konstruktiva samtal som de många perspektiven kan förvaltas och en ny samsyn kan växa fram. Oftast är det inte bristen

9 på kunskap som är problemet, utan hur vi förvaltar en ny framväxande insikt om behovet av förändring. Det handlar om att lära av och med varandra. Många perspektiv kan vidga det gemensamma tankerummet och därigenom skapa ett större gemensamt handlingsutrymme. Noltorp mot framtiden I nulägesanalysen framkommer några tydliga idéer och önskemål för att skapa en större trygghet och ett ännu trivsammare Noltorp genom insatser som kan anses tillhöra de grundläggande baskrav man bör ställa vid utvecklingen av en tätort av Noltorps karaktär. Mer banbrytande och oförutsägbara idéer kanske kommer i samband med kommande medborgardialoger. Det är viktigt att skapa en flexibilitet inför framtiden nu när ett radikalt renoveringsoch utvecklingsprogram planeras för Noltorp. Vi vill därför lyfta upp några exempel på trender och tendenser som kan vara intressanta möjligheter för Noltorp att tillvarata och utveckla. Återvinning och återanvändning: utveckling av nya marknader Återanvändning håller på att bli högsta mode. Insikten om de senaste decenniernas hejdlösa konsumtion av råvaror drabbar allt fler. Varken planeten eller plånboken mår bra av slit-och-släng. Det har blivit vardagsmat att digitalt dela kunskap i form av artiklar, bilder och filer via nätet och det banar väg för en fysisk dela-kultur. Lika bekväma som vi har blivit med att ha tillgång till saker i molnet, lika bekväma blir vi med att ha tillgång till men inte äga -allt från bilar, handväskor och semesterhus till verktyg, leksaker och böcker eller att dela på cyklar, och PT (personliga tränare). Tillgången är det viktiga, inte ägandet. Låna Biblioteken är förstås pionjären på området att låna ut saker och i vår jakt på innehåll och sammanhang under de kommande åren återupptäcker allt fler bokens kvaliteter. Biblioteket på Östermalmstorg i Stockholm erbjuder nedladdningar och färdigpackade kassar med rekommenderade böcker på samma tema. Det leder till att vi hänger alltmer på biblioteken som utvecklas till publika ungdomsgårdar för vuxna som kapitaliserar på de oersättliga mänskliga sökmotorer som är bibliotekarierna, och samtidig erbjuder mysiga läshörnor, caféer och wifi. Trendspanarna tror att under kommer biblioteken därför också låna ut annat som vi medborgare kan behöva en kort tid, som leksaker och verktyg.

10 Även vissa bokhandlare har börjat låna ut storsäljare till bokklubbsmedlemmar i ett drag att kopiera biblioteken. Företag har bytt ägande mot tillgång i flera decennier, men då kallat outsourcing och med specialisering som främsta drivkraft, inte effektivisering eller beteendeförändring. Även detta håller på att ändras. Företag ersätter tjänstebilar med bilpoolsbilar men behåller sin mobilitet och undviker att bilarna står oanvända långa perioder och med effektivare resursanvändning följer som bekant alltid besparingar. Verksamheter som tillåter ett delande och lånande enligt de nya trenderna, skulle kunna utvecklas ihop med bibliotek, ICA, kyrkorna och andra aktörer i Noltorp. Bostaden Både konsumenter och företag har upptäckt vinsterna med att köpa sig tillgång snarare än äganderätt. Ett exempel är AirBnB som gör det möjligt att hyra ut sängplatser och minska sin boendekostnad, en av vardagens största utgifter. Uppgången för bostadsbytarsajter visar att det blir allt populärare att göra samma sak med semesterhuset. Bilen/Cykel Förutom boendet är bilen en av de största investeringarna vi gör och att hyra ut bilen till andra gör investeringen mindre kostsam. Exempelvis som svenska Flexidrive möjliggör. Framgångarna för lånecyklar i många städer har minskat behovet av bil och bidrar till nya transportlösningar. I Stockholm gör SL och Citybikes det möjligt att använda busskortet för att låna cyklar. I Frankrike har Peugot lanserat Mu en bilpool, skoterpool och cykelpool i ett. Montreals lånecykelprogram Bixi är bara en av många som lanserats i storstäder över hela världen de senaste åren. Även tjänster kan delas, att hyra skrivbord och konferensrum vid behov tilltalar frilansare och att dela barnvakt med grannen är ett fenomen på uppgående. Energi & yta Vasakronan har frigjort ytor som gör att det totala antalet uthyrningsbara kvadratmeter ökar genom att erbjuda tillgång till bilpoolsbilar som en del av hyran istället för parkeringsgarage i nya kontorshus. Genom att sälja bra inomhusmiljö, snarare än ventilationsanläggning, får Schneider Electric ständigt nya kunder samtidigt. Efter avtal installerar bolaget nödvändig teknik utan kostnad, men tar 50 procent av besparingen under de första åren som ersättning. Det medför både en besparing för kunden som ett ökat fokus på att tekniken ska vara så effektiv som möjligt det ligger i deras intresse att leverera rätt inomhusmiljö så kostnadseffektivt som möjligt. Schneider Electric optimerar sina kunders energiförbrukning och tjänar samtidigt pengar åt sig själv ersättningen för tjänsten är nämligen 50 procent av besparingen. Simens har liknande lösningar genom sitt ECP upplägg för energieffektivisering med garanterade besparingar.

11 Sammantaget Noltorp har alla möjligheter att bli en än mer attraktiv bostadsort genom att vara öppen för de krav och önskemål som växer fram, både från internationella strömningarna och från den unga generationen som växer upp. Noltorp är en tätort, tätt sammankopplad med världen med närhet, tillgänglighet, mångfald och natur som verkliga och allt mer efterfrågade tillgångar inte bara i Sverige utan också internationellt. Därmed kan projektet på ett unikt sätt förstärka och sammanföra den fysiska, sociala och digitala infrastrukturen. Tällberg Foundation 21 juni, 2013 Göran Gennvi Caroline Stiernstedt Sahlborn

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Strategisk plan. för Umeå kommun

Strategisk plan. för Umeå kommun Strategisk plan för Umeå kommun 2016-2028 www.umea.se/kommun Umeå kommuns strategiska plan antogs av kommunfullmäktige 2016-03-29 och avser perioden fram till 2028. Fotografer: Axel Karlsson (sid 1), Fredrik

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer