Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013"

Transkript

1 Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013 Noltorp en del av Alingsås, en del av världen I framtiden kommer vi att behöva lära oss samarbeta med människor över hela världen. Inte bara med de vi gillar, utan också med dem vi inte känner, inte förstår och kanske inte ens tycker om, Jacqueline McGlade, avgående generalsekreterare för den Europeiska miljöbyrån (EEA), Tällberg Forum 2013 Sverige har ett gott rykte i världen. Hur kan Noltorp få ett gott rykte i Sverige? Vad skulle öka attraktionen? För att förstå vad det är som står på spel behöver vi förstå vilka krafter som påverkar Noltorp och hur Noltorp som plats påverkar dess invånare och institutioner. Ambitionsnivån i projektet Stadsförnyelse Noltorp måste vara att Noltorp ska bli en attraktiv plats där människor känner stolthet och engagemang! Samtidigt har Alingsås möjlighet att genom detta projekt lyfta Noltorp så att det inte enbart blir ett upprustningsprojekt. Noltorp kan bli ett föredöme för hur både offentlig och privat sektor arbetar med lärande genom att utnyttja mångfalden och därmed skapar globalt medvetna medborgare som är bättre förberedda för den nya världen. Under 2013 har Tällberg Foundation arbetat med att försöka förstå var vi är i globaliseringen ; Making sense of Globalisation, the world at a crossroads. Vi försöker förstå vad globaliseringen hittills medfört och vilka nya utmaningar och möjligheter det har på människor, arbete, ekonomin, teknologi och våra institutioner. Globaliseringen som innebär flöden av pengar, varor, tjänster, människor, och kunskap har ökat i styrka och förstärkt vårt ömsesidiga beroende. Pengar och makt förflyttas, vilket skapar nya regioner som växer sig starkare än oss i Europa. Våra västerländska perspektiv är inte längre självklara. Nu väger andras värderingar mer eller lika mycket. Dagens problem som tex klimatkrisen, Syrienkonflikten eller ungdomsarbetslösheten i Europa påverkar kraftfullt övriga världen eftersom vi inte har problemlösningsmekanismer som biter på våra ömsesidiga utmaningar. De institutionella ramverken är varken anpassade eller fungerande för den globala marknaden. Världen idag består av suveräna stater och likt globala företag verkar de över hela världen samtidigt med människor och medarbetare som månar om sin identitet och sitt ursprung. Alla hävdar de sin rätt.

2 Vi har problem som är globala, men när lösningarna inte finns där behöver vi finna och förstärka de lokala möjligheterna ur vilka de framgångsrika lösningarna finns. Utmaningen är att inte bara läsa av och få dessa lösningar att stanna vid en bra historia, utan att verkligen lära och inspireras av framgångsrika exempel så att dessa ständigt tas ytterligare ett steg längre. Effekten av globaliseringen och komplexiteten ökar ju fler människor vi blir och ju mer beroende vi är av varandra. Hur kan vi bli bättre på att planera och bygga vårt samhälle som är så beroende och sammankopplat i alla olika delar? Hur kan vi förändra våra strukturer så de både blir mer adaptiva och formbara för framtida utmaningar och behov? Med detta anslag som grund och genom en utblick på världen och Sveriges samhällsutmaningar inleddes workshopen den 21 maj i Noltorpskyrkan för att bättre förstå vad de globala utmaningarna betyder för Alingsås och möjligheterna att utveckla Noltorp inför framtiden. 85 personer från politik, kommun, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och skola deltog i workshopen från kl 9-16.

3 Resultat och reflektioner från Workshop om Noltorps stadsförnyelse: Hur kan vi leva och verka tillsammans i Noltorp, både idag och i framtiden? Platser som attraherar människor erbjuder en känsla av trygghet genom att de bidrar till välmående och välfärd. Dessa platser erbjuder både trygghetsskapande social infrastruktur såsom skola, vård, och omsorg, men också naturliga mötesplatser som ger förutsättningar till utveckling och social samvaro. Tillgängligheten och bekvämligheten är ytterligare tungt vägande faktorer vid värderingen av en plats attraktivitet. Nulägesanalys: Hur är det i Noltorp idag? Noltorps styrkor Människorna En attraktiv stad i staden med en mångfald av livsformer och människor En unik blandning av så mycket Resultatet ifrån seminariet är otvetydigt. Noltorp har värden som definitivt går att bygga vidare på och som hör framtiden till. Några av de starkaste tillgångarna som listades under workshopen var närheten till natur och grönområden liksom mångfalden av både människor och boendealternativ. Just blandningen lyftes fram som verkliga tillgångar. Dessutom en närhet och tillgänglighet till centrum och järnvägsstation(resecentrum). Till detta bör läggas billigt boende i tider där boendekostnaden tenderar att ta en allt större del av den disponibla inkomsten. Noltorp borde kunna upplevas inte bara som en stadsdel i Alingsås utan också som en del av den dynamiskt växande Göteborgsregionen och resten av världen. Eller snarare, på cykelavstånd ifrån världen. Noltorps svagheter Det saknas kulturbärare Det finns en Noltorpssjäl, men som behöver underhållas och förstärkas Det gäller att få Noltorp att hänga samman bättre med staden Känslan av otrygghet, speciellt bland äldre boende bör nog betraktas som den största nackdelen för området, delvis beroende på den fysiska planeringen. Detta går säkert att

4 åtgärda till viss del genom bättre och trivsammare belysning och planering av vissa stråk mellan fastigheterna etc. Begreppet labyrint används negativt i kommentarerna för att beskriva problemet med att hitta in och ut i området. Det som dessutom återkom upprepade gånger var det dåliga ryktet och fördomarna som Noltorp är belastat med. Området upplevs som slitet och fult. Även att delar av fastighetsbeståndet är slitet kom upp under workshopen, men framför allt satte flera av grupperna fokus på mellanrummen/stråken mellan byggnader och fastigheter, som de viktigaste problemen att åtgärda. Reflektion: Merparten av kommentarerna handlar om frågor möjliga att hantera, primärt riktade för att stödja och utveckla den sociala infrastrukturen. Röster ifrån ansvariga för fastighetsägaren var i antal kraftigt underrepresenterad under workshopen. Sannolikt därav slagsidan mot de sociala frågorna. Situationen i Noltorp verkar annars vara betydligt mer gynnsam än i många likartade miljonprogramsområden i landet. Polisens två deltagare, som aktivt medverkade under workshopen betonade att kriminalitet och drogproblemen inte var överrepresenterade i området utan att detta ligger i paritet med genomsnittet i kommunen. Deltagarna i rummet listade snarare olika värden i Noltorp idag som existerande, värden som annars brukar vara önskekriterier och kvaliteter man ser som ett idealtillstånd!

5 Drömmar och visioner om hur Noltorp blir en stadsdel där man mår bra och lever hållbart "Att de som bor i området använder det som finns och skapar något" Underlätta för allmänheten att göra rätt Man vill bo i området hela livet: från barn till äldre Man lever, jobbar och har sin fritid i området (inte bara sover) Förstärka och synliggöra Noltorpssjälen Infrastrukturinvesteringar och upprustning är inte enbart fysisk upprustning av boendemiljö och fastigheter utan också upprustning av den digitala och sociala infrastrukturen. Under workshopen pratade deltagarna framför allt om visioner för den sociala infrastrukturen. Några tydliga prioriteringar framträder i önskemålen att göra Noltorp än mer attraktivt. Med förhållandevis enkla medel borde man kunna bygga bort känslan av otrygghet som är ett av de stora problemen i Noltorp. Förslag som diskuterades på hur den fysiska utemiljön kan förbättras var bl a ljussättning, planteringar/odlingar och annat som skapar estetiskt inbjudande miljöer där man idag upplever enslighet och otrygghet. Flera grupper tog upp behovet av naturliga mötesplatser och att Noltorp måste kunna erbjuda en samhällsservice som matchar en tätort med ca 3000 invånare med tex ett tydligare centrum, caféer, restauranger och vårdcentral. Deltagarna hade drömmar om hur de vill vidareutveckla och förstärka sitt Noltorp inom sport, kultur, natur och talar om sociala mötesplatser. Kvarterskrogar, grönområden av hög kvalitet, aktivitetspark, kulturhus där matlagning och mångfalden kommer till utryck. Detta tillsammans med reflektioner om att Noltorp idag upplevs ha stadens bästa skola, och som respondenterna sätter centralt att bevara i det hållbara Noltorp, visar att den sociala infrastrukturen är central när man drömmer och talar om ett framtida Noltorp. Snabbhet och interaktivitet ses som självklarheter och hygienfaktorer. Reflektion: Ur de drömmar och visioner som diskuterades ser vi att ett anpassat och aktivt föreningsliv med lokal odling, hantverk, bytes dagar, kultur och sport kan bidra till mer liv och rörelse mellan husen och en levande torgkänsla på lämplig plats (er). Önskemål fanns om att utveckla cykel- och bilpool liksom cykelbanor till resecentrum för att enkelt och bekvämt binda ihop Noltorp med resten av världen.

6 Till detta bör läggas den digitala infrastrukturen med bredband för att också kunna locka digitala entreprenörer att bo och jobba i området. Exempelvis skulle några digitala caféer i anslutning till lekparker, grönområden kunna skapa naturliga mötesplatser för att erbjuda en blandning både bland åldrar, sociala grupperingar och i bästa fall etnicitet. Inför nästa steg- kommentarer och reflektioner Skapa delaktighet och relation till alla de som inte var med på workshopen Det finns en erfarenhetsbaserad kunskap att bygga vidare på inom Alingsåshem hur ett område som Noltorp skulle kunna anpassas till de nya krav och normer som avser energieffektivisering och social upprustning inom miljonprogramsområden. Brogården, som också ägs av Alingsåshem är ett nationellt benchmark med en lite annan profil än Noltorp, men erfarenheterna därifrån är självfallet en enorm tillgång att väga in vid utvecklingen av Noltorp. I fallet Brogården har man genom omfattande ombyggnadsprogram åstadkommit imponerade energieffektivisering som bara till en liten del belastat hyresgästerna. Energibesparingarna i ett fall som Brogården är knutna till en rejäl standardhöjning i lägenheterna. Husen byggdes i stort sett helt och hållet om och gav lägenheter av mycket hög standard. Frågan i Noltorp kommer sannolikt att handla om hur stor del av investeringen som skall ses som energibesparande och hur stor del som definieras som standard höjning. Kostnader som måste motiveras politiskt och inför hyresgästerna. Generellt finns i debatten ett antagande om att energibesparingar skall finansiera sig själva, medan standardhöjning bör bäras av hyresgästerna eller skatteunderlaget. Lärdomen ur detta ganska enkla samband mellan energibesparing och standard höjning är att kostnadskalkylen för energibesparande åtgärder delvis beror av vår förmåga att politiskt motivera och därmed finansiera en generell standardhöjning. Denna process har man i Alingsås kommun och Alingsåshem erfarenhet av genom den framgångsrika processen med Brogården. Vi noterar dock i nulägesanalysen att tillgången billigt boende listas som ett av områdets absoluta styrkor. Det blir en delikat uppgift att bibehålla denna styrka. Flera deltagare uppmärksammande att det saknades viktiga aktörer i workshopen och bl a framkom önskemål om att prioritera deltagande från boende, näringsidkare (verksamheter), barn och ungdomar, hyresgästföreningar, samt skolan. Att hitta ett otvunget och naturligt sätt att bjuda in dessa till en äkta medborgardialog bör därför vara ett prioriterat steg inför fortsättningen.

7 Tillåts dessa grupper att komma fram i projektet byggs en social väv, som sannolikt finns i fragment idag. Detta är inte minst viktigt för att hitta konstruktiva och goda medborgarinitiativ och skapa en jordmån för dessa att utvecklas i framöver. Reflektion: Projektet stadsförnyelse Noltorp har goda förutsättningar att inte skapa ett renoveringsprogram som i första hand tar sin utgångspunkt i tekniska möjligheter, och ingenjörstänkande, utan istället tar sin utgångspunkt i den sociala dynamik och visioner om det goda livet. Detta väcker kulturella, eller sociologiska frågor, om samhällsbyggarsektorn vilka är helt avgörande att bära med sig. Projektet bör undersöka och ta lärdom från tex arbetet med Brogården och andra projekt inom sk Miljonprogrammen i Sverige och i andra länder. Processens fortsatta utformning måste därför göras med respekt för dessa utmanande övergripande frågor, och den komplexitet de för med sig. Från tidigare analys och arbete med de sk miljonprogrammen har Tällberg Foundation dragit följande slutsatser: Energieffektivisering och sociala förbättringar bör gå hand i hand. Både beslutsprocesser och utformningen av fysiska ingrepp kräver att flera olika aktörers intressen och kompetens samordnas och integreras. Detta ställer nya organisatoriska krav inom kommunen. Rent generellt anser vi att nya innovativa grepp kan behövas vad gäller finansieringsmodeller då investeringarna för ett radikalt renoveringsprogram inte kommer kunna bäras helt av antingen hyresunderlaget eller genom den kommunala skattebasen. Det är centralt att dessa finansieringsmodeller förmår ta hänsyn till både sociala vinningar och energibesparingar. Avslutande reflektioner möjligheter, utmaningar och ledarskap Samhället står inför ständiga förändringar som går i allt snabbare takt. För att tackla dessa utmaningar krävs en kunskapsutveckling och ett lärande som går i takt med tiden. Bakgrunden till utmaningen ligger bland annat i strukturomvandlingen av näringslivet. Inte minst genom globaliseringen skapas kraftiga förändringar i hela samhället. Det pågår flera vågor och utvecklingssteg över globen. Detta påverkar det lokala näringslivet i Sverige på många plan och drabbar kommunerna på ett eller annat sätt.

8 Utvinning och förädlingen av råvaror har till stora delar byggt Sveriges välstånd, där en förhållandevis liten befolkning på ett till ytan stort landområde (kvadratkilometer/person) blivit ett av världens rikaste länder. Den internationella konkurrensen har tvingat fram en produktivitetsutveckling som innebär att behovet av mankraften minskar. Vi har nu en tillväxt utan nya jobb inom många branscher och geografiska områden. Men också motsatsen inom vissa regioner i landet, det mesta beroende på fluktuationerna på den internationella marknaden. Människor vill inte bo i ett samhälle som inte kan erbjuda unga människor en känsla av trygghet inför sina framtida möjligheter; att kunna försörja sig och få jobb samt utvecklas som individer och professionellt. Många platser, även i Sverige, befinner sig i den situationen nu. I arbetet med en stadsförnyelse av Noltorp blir det därför viktigt att projektet inte blir ett isolerat utvecklingsprojekt utan att det från start påverkar och påverkas av övriga utvecklingsprojekt och visioner med Alingsås. Det kommer att kräva helhetsansvar, kollektivt ledarskap och ny former av arbetslag för att lösa de viktigaste frågorna såsom säkerhet, välfärd, miljö, jobb och tillväxt. Att arbeta för ökad samverkan och gemenskap blir därmed viktiga förutsättningar för att förverkliga Noltorps och Alingsås ökade internationella beroende av marknad, produktion och utbildning. Ledarskap och förändring Ledarskapet utsätts för enorma påfrestningar då förutsägbarhet och möjligheter till planering blir svårare. För att hantera detta krävs samverkan med nya grupper och i nya konstellationer. Ett kollektivt ledarskap i Alingsås-Noltorp kommer att behöva utvecklas där gränserna mellan ansvar och rådighet omprövas. Projekt stadsförnyelse Noltorp som inte bara är ett radikalt renoveringsprogram bör därför utformas som ett riktigt lärandeprojekt med ambitioner att Noltorp kan bli en plats som främjar nya former för samverkan och skapar ett lärande mellan platsens alla aktörer på olika sätt, tex mellan kommun och institutioner, mellan kommun och invånare samt mellan boende i Noltorp och boende i andra delar av Alingsås osv. Förändringsarbetet i Noltorp måste därför bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en förändringsprocess som utgår ifrån dagens värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär därför att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess. Vid tillsättande av projektgrupp och styrgrupp bör detta has i åtanke. Erfarenheten visar att det framförallt är genom konstruktiva samtal som de många perspektiven kan förvaltas och en ny samsyn kan växa fram. Oftast är det inte bristen

9 på kunskap som är problemet, utan hur vi förvaltar en ny framväxande insikt om behovet av förändring. Det handlar om att lära av och med varandra. Många perspektiv kan vidga det gemensamma tankerummet och därigenom skapa ett större gemensamt handlingsutrymme. Noltorp mot framtiden I nulägesanalysen framkommer några tydliga idéer och önskemål för att skapa en större trygghet och ett ännu trivsammare Noltorp genom insatser som kan anses tillhöra de grundläggande baskrav man bör ställa vid utvecklingen av en tätort av Noltorps karaktär. Mer banbrytande och oförutsägbara idéer kanske kommer i samband med kommande medborgardialoger. Det är viktigt att skapa en flexibilitet inför framtiden nu när ett radikalt renoveringsoch utvecklingsprogram planeras för Noltorp. Vi vill därför lyfta upp några exempel på trender och tendenser som kan vara intressanta möjligheter för Noltorp att tillvarata och utveckla. Återvinning och återanvändning: utveckling av nya marknader Återanvändning håller på att bli högsta mode. Insikten om de senaste decenniernas hejdlösa konsumtion av råvaror drabbar allt fler. Varken planeten eller plånboken mår bra av slit-och-släng. Det har blivit vardagsmat att digitalt dela kunskap i form av artiklar, bilder och filer via nätet och det banar väg för en fysisk dela-kultur. Lika bekväma som vi har blivit med att ha tillgång till saker i molnet, lika bekväma blir vi med att ha tillgång till men inte äga -allt från bilar, handväskor och semesterhus till verktyg, leksaker och böcker eller att dela på cyklar, och PT (personliga tränare). Tillgången är det viktiga, inte ägandet. Låna Biblioteken är förstås pionjären på området att låna ut saker och i vår jakt på innehåll och sammanhang under de kommande åren återupptäcker allt fler bokens kvaliteter. Biblioteket på Östermalmstorg i Stockholm erbjuder nedladdningar och färdigpackade kassar med rekommenderade böcker på samma tema. Det leder till att vi hänger alltmer på biblioteken som utvecklas till publika ungdomsgårdar för vuxna som kapitaliserar på de oersättliga mänskliga sökmotorer som är bibliotekarierna, och samtidig erbjuder mysiga läshörnor, caféer och wifi. Trendspanarna tror att under kommer biblioteken därför också låna ut annat som vi medborgare kan behöva en kort tid, som leksaker och verktyg.

10 Även vissa bokhandlare har börjat låna ut storsäljare till bokklubbsmedlemmar i ett drag att kopiera biblioteken. Företag har bytt ägande mot tillgång i flera decennier, men då kallat outsourcing och med specialisering som främsta drivkraft, inte effektivisering eller beteendeförändring. Även detta håller på att ändras. Företag ersätter tjänstebilar med bilpoolsbilar men behåller sin mobilitet och undviker att bilarna står oanvända långa perioder och med effektivare resursanvändning följer som bekant alltid besparingar. Verksamheter som tillåter ett delande och lånande enligt de nya trenderna, skulle kunna utvecklas ihop med bibliotek, ICA, kyrkorna och andra aktörer i Noltorp. Bostaden Både konsumenter och företag har upptäckt vinsterna med att köpa sig tillgång snarare än äganderätt. Ett exempel är AirBnB som gör det möjligt att hyra ut sängplatser och minska sin boendekostnad, en av vardagens största utgifter. Uppgången för bostadsbytarsajter visar att det blir allt populärare att göra samma sak med semesterhuset. Bilen/Cykel Förutom boendet är bilen en av de största investeringarna vi gör och att hyra ut bilen till andra gör investeringen mindre kostsam. Exempelvis som svenska Flexidrive möjliggör. Framgångarna för lånecyklar i många städer har minskat behovet av bil och bidrar till nya transportlösningar. I Stockholm gör SL och Citybikes det möjligt att använda busskortet för att låna cyklar. I Frankrike har Peugot lanserat Mu en bilpool, skoterpool och cykelpool i ett. Montreals lånecykelprogram Bixi är bara en av många som lanserats i storstäder över hela världen de senaste åren. Även tjänster kan delas, att hyra skrivbord och konferensrum vid behov tilltalar frilansare och att dela barnvakt med grannen är ett fenomen på uppgående. Energi & yta Vasakronan har frigjort ytor som gör att det totala antalet uthyrningsbara kvadratmeter ökar genom att erbjuda tillgång till bilpoolsbilar som en del av hyran istället för parkeringsgarage i nya kontorshus. Genom att sälja bra inomhusmiljö, snarare än ventilationsanläggning, får Schneider Electric ständigt nya kunder samtidigt. Efter avtal installerar bolaget nödvändig teknik utan kostnad, men tar 50 procent av besparingen under de första åren som ersättning. Det medför både en besparing för kunden som ett ökat fokus på att tekniken ska vara så effektiv som möjligt det ligger i deras intresse att leverera rätt inomhusmiljö så kostnadseffektivt som möjligt. Schneider Electric optimerar sina kunders energiförbrukning och tjänar samtidigt pengar åt sig själv ersättningen för tjänsten är nämligen 50 procent av besparingen. Simens har liknande lösningar genom sitt ECP upplägg för energieffektivisering med garanterade besparingar.

11 Sammantaget Noltorp har alla möjligheter att bli en än mer attraktiv bostadsort genom att vara öppen för de krav och önskemål som växer fram, både från internationella strömningarna och från den unga generationen som växer upp. Noltorp är en tätort, tätt sammankopplad med världen med närhet, tillgänglighet, mångfald och natur som verkliga och allt mer efterfrågade tillgångar inte bara i Sverige utan också internationellt. Därmed kan projektet på ett unikt sätt förstärka och sammanföra den fysiska, sociala och digitala infrastrukturen. Tällberg Foundation 21 juni, 2013 Göran Gennvi Caroline Stiernstedt Sahlborn

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades

Läs mer

Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet.

Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet. Malmö en hållbar stad genom hela livet Malmöcenterns budgetförslag för 2014 Medborgaren IT BUSS Jäm- Ställdhet Spår vagn Ett levande Näringsliv läkaren Fler bostäder Bättre skola Gröna staden Öppen Stad

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Ett Svartå i full blom

Ett Svartå i full blom Ett Svartå i full blom En förstudie av ett action research projekt som belyser glesbygdens attraktorer utförd på uppdrag av näringslivskontoret i Degerfors Ett svartå i full blom! Hur blir det till? En

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Omvärldsanalys 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar 4 5 6 12 18 24 28 33 34 Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer