Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013"

Transkript

1 Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013 Noltorp en del av Alingsås, en del av världen I framtiden kommer vi att behöva lära oss samarbeta med människor över hela världen. Inte bara med de vi gillar, utan också med dem vi inte känner, inte förstår och kanske inte ens tycker om, Jacqueline McGlade, avgående generalsekreterare för den Europeiska miljöbyrån (EEA), Tällberg Forum 2013 Sverige har ett gott rykte i världen. Hur kan Noltorp få ett gott rykte i Sverige? Vad skulle öka attraktionen? För att förstå vad det är som står på spel behöver vi förstå vilka krafter som påverkar Noltorp och hur Noltorp som plats påverkar dess invånare och institutioner. Ambitionsnivån i projektet Stadsförnyelse Noltorp måste vara att Noltorp ska bli en attraktiv plats där människor känner stolthet och engagemang! Samtidigt har Alingsås möjlighet att genom detta projekt lyfta Noltorp så att det inte enbart blir ett upprustningsprojekt. Noltorp kan bli ett föredöme för hur både offentlig och privat sektor arbetar med lärande genom att utnyttja mångfalden och därmed skapar globalt medvetna medborgare som är bättre förberedda för den nya världen. Under 2013 har Tällberg Foundation arbetat med att försöka förstå var vi är i globaliseringen ; Making sense of Globalisation, the world at a crossroads. Vi försöker förstå vad globaliseringen hittills medfört och vilka nya utmaningar och möjligheter det har på människor, arbete, ekonomin, teknologi och våra institutioner. Globaliseringen som innebär flöden av pengar, varor, tjänster, människor, och kunskap har ökat i styrka och förstärkt vårt ömsesidiga beroende. Pengar och makt förflyttas, vilket skapar nya regioner som växer sig starkare än oss i Europa. Våra västerländska perspektiv är inte längre självklara. Nu väger andras värderingar mer eller lika mycket. Dagens problem som tex klimatkrisen, Syrienkonflikten eller ungdomsarbetslösheten i Europa påverkar kraftfullt övriga världen eftersom vi inte har problemlösningsmekanismer som biter på våra ömsesidiga utmaningar. De institutionella ramverken är varken anpassade eller fungerande för den globala marknaden. Världen idag består av suveräna stater och likt globala företag verkar de över hela världen samtidigt med människor och medarbetare som månar om sin identitet och sitt ursprung. Alla hävdar de sin rätt.

2 Vi har problem som är globala, men när lösningarna inte finns där behöver vi finna och förstärka de lokala möjligheterna ur vilka de framgångsrika lösningarna finns. Utmaningen är att inte bara läsa av och få dessa lösningar att stanna vid en bra historia, utan att verkligen lära och inspireras av framgångsrika exempel så att dessa ständigt tas ytterligare ett steg längre. Effekten av globaliseringen och komplexiteten ökar ju fler människor vi blir och ju mer beroende vi är av varandra. Hur kan vi bli bättre på att planera och bygga vårt samhälle som är så beroende och sammankopplat i alla olika delar? Hur kan vi förändra våra strukturer så de både blir mer adaptiva och formbara för framtida utmaningar och behov? Med detta anslag som grund och genom en utblick på världen och Sveriges samhällsutmaningar inleddes workshopen den 21 maj i Noltorpskyrkan för att bättre förstå vad de globala utmaningarna betyder för Alingsås och möjligheterna att utveckla Noltorp inför framtiden. 85 personer från politik, kommun, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och skola deltog i workshopen från kl 9-16.

3 Resultat och reflektioner från Workshop om Noltorps stadsförnyelse: Hur kan vi leva och verka tillsammans i Noltorp, både idag och i framtiden? Platser som attraherar människor erbjuder en känsla av trygghet genom att de bidrar till välmående och välfärd. Dessa platser erbjuder både trygghetsskapande social infrastruktur såsom skola, vård, och omsorg, men också naturliga mötesplatser som ger förutsättningar till utveckling och social samvaro. Tillgängligheten och bekvämligheten är ytterligare tungt vägande faktorer vid värderingen av en plats attraktivitet. Nulägesanalys: Hur är det i Noltorp idag? Noltorps styrkor Människorna En attraktiv stad i staden med en mångfald av livsformer och människor En unik blandning av så mycket Resultatet ifrån seminariet är otvetydigt. Noltorp har värden som definitivt går att bygga vidare på och som hör framtiden till. Några av de starkaste tillgångarna som listades under workshopen var närheten till natur och grönområden liksom mångfalden av både människor och boendealternativ. Just blandningen lyftes fram som verkliga tillgångar. Dessutom en närhet och tillgänglighet till centrum och järnvägsstation(resecentrum). Till detta bör läggas billigt boende i tider där boendekostnaden tenderar att ta en allt större del av den disponibla inkomsten. Noltorp borde kunna upplevas inte bara som en stadsdel i Alingsås utan också som en del av den dynamiskt växande Göteborgsregionen och resten av världen. Eller snarare, på cykelavstånd ifrån världen. Noltorps svagheter Det saknas kulturbärare Det finns en Noltorpssjäl, men som behöver underhållas och förstärkas Det gäller att få Noltorp att hänga samman bättre med staden Känslan av otrygghet, speciellt bland äldre boende bör nog betraktas som den största nackdelen för området, delvis beroende på den fysiska planeringen. Detta går säkert att

4 åtgärda till viss del genom bättre och trivsammare belysning och planering av vissa stråk mellan fastigheterna etc. Begreppet labyrint används negativt i kommentarerna för att beskriva problemet med att hitta in och ut i området. Det som dessutom återkom upprepade gånger var det dåliga ryktet och fördomarna som Noltorp är belastat med. Området upplevs som slitet och fult. Även att delar av fastighetsbeståndet är slitet kom upp under workshopen, men framför allt satte flera av grupperna fokus på mellanrummen/stråken mellan byggnader och fastigheter, som de viktigaste problemen att åtgärda. Reflektion: Merparten av kommentarerna handlar om frågor möjliga att hantera, primärt riktade för att stödja och utveckla den sociala infrastrukturen. Röster ifrån ansvariga för fastighetsägaren var i antal kraftigt underrepresenterad under workshopen. Sannolikt därav slagsidan mot de sociala frågorna. Situationen i Noltorp verkar annars vara betydligt mer gynnsam än i många likartade miljonprogramsområden i landet. Polisens två deltagare, som aktivt medverkade under workshopen betonade att kriminalitet och drogproblemen inte var överrepresenterade i området utan att detta ligger i paritet med genomsnittet i kommunen. Deltagarna i rummet listade snarare olika värden i Noltorp idag som existerande, värden som annars brukar vara önskekriterier och kvaliteter man ser som ett idealtillstånd!

5 Drömmar och visioner om hur Noltorp blir en stadsdel där man mår bra och lever hållbart "Att de som bor i området använder det som finns och skapar något" Underlätta för allmänheten att göra rätt Man vill bo i området hela livet: från barn till äldre Man lever, jobbar och har sin fritid i området (inte bara sover) Förstärka och synliggöra Noltorpssjälen Infrastrukturinvesteringar och upprustning är inte enbart fysisk upprustning av boendemiljö och fastigheter utan också upprustning av den digitala och sociala infrastrukturen. Under workshopen pratade deltagarna framför allt om visioner för den sociala infrastrukturen. Några tydliga prioriteringar framträder i önskemålen att göra Noltorp än mer attraktivt. Med förhållandevis enkla medel borde man kunna bygga bort känslan av otrygghet som är ett av de stora problemen i Noltorp. Förslag som diskuterades på hur den fysiska utemiljön kan förbättras var bl a ljussättning, planteringar/odlingar och annat som skapar estetiskt inbjudande miljöer där man idag upplever enslighet och otrygghet. Flera grupper tog upp behovet av naturliga mötesplatser och att Noltorp måste kunna erbjuda en samhällsservice som matchar en tätort med ca 3000 invånare med tex ett tydligare centrum, caféer, restauranger och vårdcentral. Deltagarna hade drömmar om hur de vill vidareutveckla och förstärka sitt Noltorp inom sport, kultur, natur och talar om sociala mötesplatser. Kvarterskrogar, grönområden av hög kvalitet, aktivitetspark, kulturhus där matlagning och mångfalden kommer till utryck. Detta tillsammans med reflektioner om att Noltorp idag upplevs ha stadens bästa skola, och som respondenterna sätter centralt att bevara i det hållbara Noltorp, visar att den sociala infrastrukturen är central när man drömmer och talar om ett framtida Noltorp. Snabbhet och interaktivitet ses som självklarheter och hygienfaktorer. Reflektion: Ur de drömmar och visioner som diskuterades ser vi att ett anpassat och aktivt föreningsliv med lokal odling, hantverk, bytes dagar, kultur och sport kan bidra till mer liv och rörelse mellan husen och en levande torgkänsla på lämplig plats (er). Önskemål fanns om att utveckla cykel- och bilpool liksom cykelbanor till resecentrum för att enkelt och bekvämt binda ihop Noltorp med resten av världen.

6 Till detta bör läggas den digitala infrastrukturen med bredband för att också kunna locka digitala entreprenörer att bo och jobba i området. Exempelvis skulle några digitala caféer i anslutning till lekparker, grönområden kunna skapa naturliga mötesplatser för att erbjuda en blandning både bland åldrar, sociala grupperingar och i bästa fall etnicitet. Inför nästa steg- kommentarer och reflektioner Skapa delaktighet och relation till alla de som inte var med på workshopen Det finns en erfarenhetsbaserad kunskap att bygga vidare på inom Alingsåshem hur ett område som Noltorp skulle kunna anpassas till de nya krav och normer som avser energieffektivisering och social upprustning inom miljonprogramsområden. Brogården, som också ägs av Alingsåshem är ett nationellt benchmark med en lite annan profil än Noltorp, men erfarenheterna därifrån är självfallet en enorm tillgång att väga in vid utvecklingen av Noltorp. I fallet Brogården har man genom omfattande ombyggnadsprogram åstadkommit imponerade energieffektivisering som bara till en liten del belastat hyresgästerna. Energibesparingarna i ett fall som Brogården är knutna till en rejäl standardhöjning i lägenheterna. Husen byggdes i stort sett helt och hållet om och gav lägenheter av mycket hög standard. Frågan i Noltorp kommer sannolikt att handla om hur stor del av investeringen som skall ses som energibesparande och hur stor del som definieras som standard höjning. Kostnader som måste motiveras politiskt och inför hyresgästerna. Generellt finns i debatten ett antagande om att energibesparingar skall finansiera sig själva, medan standardhöjning bör bäras av hyresgästerna eller skatteunderlaget. Lärdomen ur detta ganska enkla samband mellan energibesparing och standard höjning är att kostnadskalkylen för energibesparande åtgärder delvis beror av vår förmåga att politiskt motivera och därmed finansiera en generell standardhöjning. Denna process har man i Alingsås kommun och Alingsåshem erfarenhet av genom den framgångsrika processen med Brogården. Vi noterar dock i nulägesanalysen att tillgången billigt boende listas som ett av områdets absoluta styrkor. Det blir en delikat uppgift att bibehålla denna styrka. Flera deltagare uppmärksammande att det saknades viktiga aktörer i workshopen och bl a framkom önskemål om att prioritera deltagande från boende, näringsidkare (verksamheter), barn och ungdomar, hyresgästföreningar, samt skolan. Att hitta ett otvunget och naturligt sätt att bjuda in dessa till en äkta medborgardialog bör därför vara ett prioriterat steg inför fortsättningen.

7 Tillåts dessa grupper att komma fram i projektet byggs en social väv, som sannolikt finns i fragment idag. Detta är inte minst viktigt för att hitta konstruktiva och goda medborgarinitiativ och skapa en jordmån för dessa att utvecklas i framöver. Reflektion: Projektet stadsförnyelse Noltorp har goda förutsättningar att inte skapa ett renoveringsprogram som i första hand tar sin utgångspunkt i tekniska möjligheter, och ingenjörstänkande, utan istället tar sin utgångspunkt i den sociala dynamik och visioner om det goda livet. Detta väcker kulturella, eller sociologiska frågor, om samhällsbyggarsektorn vilka är helt avgörande att bära med sig. Projektet bör undersöka och ta lärdom från tex arbetet med Brogården och andra projekt inom sk Miljonprogrammen i Sverige och i andra länder. Processens fortsatta utformning måste därför göras med respekt för dessa utmanande övergripande frågor, och den komplexitet de för med sig. Från tidigare analys och arbete med de sk miljonprogrammen har Tällberg Foundation dragit följande slutsatser: Energieffektivisering och sociala förbättringar bör gå hand i hand. Både beslutsprocesser och utformningen av fysiska ingrepp kräver att flera olika aktörers intressen och kompetens samordnas och integreras. Detta ställer nya organisatoriska krav inom kommunen. Rent generellt anser vi att nya innovativa grepp kan behövas vad gäller finansieringsmodeller då investeringarna för ett radikalt renoveringsprogram inte kommer kunna bäras helt av antingen hyresunderlaget eller genom den kommunala skattebasen. Det är centralt att dessa finansieringsmodeller förmår ta hänsyn till både sociala vinningar och energibesparingar. Avslutande reflektioner möjligheter, utmaningar och ledarskap Samhället står inför ständiga förändringar som går i allt snabbare takt. För att tackla dessa utmaningar krävs en kunskapsutveckling och ett lärande som går i takt med tiden. Bakgrunden till utmaningen ligger bland annat i strukturomvandlingen av näringslivet. Inte minst genom globaliseringen skapas kraftiga förändringar i hela samhället. Det pågår flera vågor och utvecklingssteg över globen. Detta påverkar det lokala näringslivet i Sverige på många plan och drabbar kommunerna på ett eller annat sätt.

8 Utvinning och förädlingen av råvaror har till stora delar byggt Sveriges välstånd, där en förhållandevis liten befolkning på ett till ytan stort landområde (kvadratkilometer/person) blivit ett av världens rikaste länder. Den internationella konkurrensen har tvingat fram en produktivitetsutveckling som innebär att behovet av mankraften minskar. Vi har nu en tillväxt utan nya jobb inom många branscher och geografiska områden. Men också motsatsen inom vissa regioner i landet, det mesta beroende på fluktuationerna på den internationella marknaden. Människor vill inte bo i ett samhälle som inte kan erbjuda unga människor en känsla av trygghet inför sina framtida möjligheter; att kunna försörja sig och få jobb samt utvecklas som individer och professionellt. Många platser, även i Sverige, befinner sig i den situationen nu. I arbetet med en stadsförnyelse av Noltorp blir det därför viktigt att projektet inte blir ett isolerat utvecklingsprojekt utan att det från start påverkar och påverkas av övriga utvecklingsprojekt och visioner med Alingsås. Det kommer att kräva helhetsansvar, kollektivt ledarskap och ny former av arbetslag för att lösa de viktigaste frågorna såsom säkerhet, välfärd, miljö, jobb och tillväxt. Att arbeta för ökad samverkan och gemenskap blir därmed viktiga förutsättningar för att förverkliga Noltorps och Alingsås ökade internationella beroende av marknad, produktion och utbildning. Ledarskap och förändring Ledarskapet utsätts för enorma påfrestningar då förutsägbarhet och möjligheter till planering blir svårare. För att hantera detta krävs samverkan med nya grupper och i nya konstellationer. Ett kollektivt ledarskap i Alingsås-Noltorp kommer att behöva utvecklas där gränserna mellan ansvar och rådighet omprövas. Projekt stadsförnyelse Noltorp som inte bara är ett radikalt renoveringsprogram bör därför utformas som ett riktigt lärandeprojekt med ambitioner att Noltorp kan bli en plats som främjar nya former för samverkan och skapar ett lärande mellan platsens alla aktörer på olika sätt, tex mellan kommun och institutioner, mellan kommun och invånare samt mellan boende i Noltorp och boende i andra delar av Alingsås osv. Förändringsarbetet i Noltorp måste därför bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en förändringsprocess som utgår ifrån dagens värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär därför att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess. Vid tillsättande av projektgrupp och styrgrupp bör detta has i åtanke. Erfarenheten visar att det framförallt är genom konstruktiva samtal som de många perspektiven kan förvaltas och en ny samsyn kan växa fram. Oftast är det inte bristen

9 på kunskap som är problemet, utan hur vi förvaltar en ny framväxande insikt om behovet av förändring. Det handlar om att lära av och med varandra. Många perspektiv kan vidga det gemensamma tankerummet och därigenom skapa ett större gemensamt handlingsutrymme. Noltorp mot framtiden I nulägesanalysen framkommer några tydliga idéer och önskemål för att skapa en större trygghet och ett ännu trivsammare Noltorp genom insatser som kan anses tillhöra de grundläggande baskrav man bör ställa vid utvecklingen av en tätort av Noltorps karaktär. Mer banbrytande och oförutsägbara idéer kanske kommer i samband med kommande medborgardialoger. Det är viktigt att skapa en flexibilitet inför framtiden nu när ett radikalt renoveringsoch utvecklingsprogram planeras för Noltorp. Vi vill därför lyfta upp några exempel på trender och tendenser som kan vara intressanta möjligheter för Noltorp att tillvarata och utveckla. Återvinning och återanvändning: utveckling av nya marknader Återanvändning håller på att bli högsta mode. Insikten om de senaste decenniernas hejdlösa konsumtion av råvaror drabbar allt fler. Varken planeten eller plånboken mår bra av slit-och-släng. Det har blivit vardagsmat att digitalt dela kunskap i form av artiklar, bilder och filer via nätet och det banar väg för en fysisk dela-kultur. Lika bekväma som vi har blivit med att ha tillgång till saker i molnet, lika bekväma blir vi med att ha tillgång till men inte äga -allt från bilar, handväskor och semesterhus till verktyg, leksaker och böcker eller att dela på cyklar, och PT (personliga tränare). Tillgången är det viktiga, inte ägandet. Låna Biblioteken är förstås pionjären på området att låna ut saker och i vår jakt på innehåll och sammanhang under de kommande åren återupptäcker allt fler bokens kvaliteter. Biblioteket på Östermalmstorg i Stockholm erbjuder nedladdningar och färdigpackade kassar med rekommenderade böcker på samma tema. Det leder till att vi hänger alltmer på biblioteken som utvecklas till publika ungdomsgårdar för vuxna som kapitaliserar på de oersättliga mänskliga sökmotorer som är bibliotekarierna, och samtidig erbjuder mysiga läshörnor, caféer och wifi. Trendspanarna tror att under kommer biblioteken därför också låna ut annat som vi medborgare kan behöva en kort tid, som leksaker och verktyg.

10 Även vissa bokhandlare har börjat låna ut storsäljare till bokklubbsmedlemmar i ett drag att kopiera biblioteken. Företag har bytt ägande mot tillgång i flera decennier, men då kallat outsourcing och med specialisering som främsta drivkraft, inte effektivisering eller beteendeförändring. Även detta håller på att ändras. Företag ersätter tjänstebilar med bilpoolsbilar men behåller sin mobilitet och undviker att bilarna står oanvända långa perioder och med effektivare resursanvändning följer som bekant alltid besparingar. Verksamheter som tillåter ett delande och lånande enligt de nya trenderna, skulle kunna utvecklas ihop med bibliotek, ICA, kyrkorna och andra aktörer i Noltorp. Bostaden Både konsumenter och företag har upptäckt vinsterna med att köpa sig tillgång snarare än äganderätt. Ett exempel är AirBnB som gör det möjligt att hyra ut sängplatser och minska sin boendekostnad, en av vardagens största utgifter. Uppgången för bostadsbytarsajter visar att det blir allt populärare att göra samma sak med semesterhuset. Bilen/Cykel Förutom boendet är bilen en av de största investeringarna vi gör och att hyra ut bilen till andra gör investeringen mindre kostsam. Exempelvis som svenska Flexidrive möjliggör. Framgångarna för lånecyklar i många städer har minskat behovet av bil och bidrar till nya transportlösningar. I Stockholm gör SL och Citybikes det möjligt att använda busskortet för att låna cyklar. I Frankrike har Peugot lanserat Mu en bilpool, skoterpool och cykelpool i ett. Montreals lånecykelprogram Bixi är bara en av många som lanserats i storstäder över hela världen de senaste åren. Även tjänster kan delas, att hyra skrivbord och konferensrum vid behov tilltalar frilansare och att dela barnvakt med grannen är ett fenomen på uppgående. Energi & yta Vasakronan har frigjort ytor som gör att det totala antalet uthyrningsbara kvadratmeter ökar genom att erbjuda tillgång till bilpoolsbilar som en del av hyran istället för parkeringsgarage i nya kontorshus. Genom att sälja bra inomhusmiljö, snarare än ventilationsanläggning, får Schneider Electric ständigt nya kunder samtidigt. Efter avtal installerar bolaget nödvändig teknik utan kostnad, men tar 50 procent av besparingen under de första åren som ersättning. Det medför både en besparing för kunden som ett ökat fokus på att tekniken ska vara så effektiv som möjligt det ligger i deras intresse att leverera rätt inomhusmiljö så kostnadseffektivt som möjligt. Schneider Electric optimerar sina kunders energiförbrukning och tjänar samtidigt pengar åt sig själv ersättningen för tjänsten är nämligen 50 procent av besparingen. Simens har liknande lösningar genom sitt ECP upplägg för energieffektivisering med garanterade besparingar.

11 Sammantaget Noltorp har alla möjligheter att bli en än mer attraktiv bostadsort genom att vara öppen för de krav och önskemål som växer fram, både från internationella strömningarna och från den unga generationen som växer upp. Noltorp är en tätort, tätt sammankopplad med världen med närhet, tillgänglighet, mångfald och natur som verkliga och allt mer efterfrågade tillgångar inte bara i Sverige utan också internationellt. Därmed kan projektet på ett unikt sätt förstärka och sammanföra den fysiska, sociala och digitala infrastrukturen. Tällberg Foundation 21 juni, 2013 Göran Gennvi Caroline Stiernstedt Sahlborn

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET

FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET Antaget av kommunstyrelsen 2013-09-03, KS 231 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Läs mer