Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem"

Transkript

1 Utlysningstext IT-analys (9) Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

2 Utlysningstext IT-analys (9) 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer med speciell kompetens inom IT-tillämpningar som 3Dprojektering, CAD/CAM, virtuell simulering och affärssystem att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom VINNOVAs riktade utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur. VINNNOVAs mål är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Detta sker genom utveckling av landets innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program inom områden med tillväxtpotential för både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamordning. VINNOVAs arbete med forskning, innovation och förnyelse som huvudsakliga delar innebär en utmaning för alla inblandade parter. Det gäller att våga tänka nytt och ibland även våga ta risker i form av satsningar på nya områden och forskargrupper för att långsiktig förnyelse ska åstadkommas. Det innebär även att våga spränga gränser, såväl i valet av samarbetspartners som mellan olika områden. En speciell, samordnad utlysning inom det bilaterala forskningsprogrammet Wood Material Science and Engineering, tillsammans med VINNOVAs område Gröna Material och finska Tekes, genomfördes inom Trämanufakturs ram redan Denna riktade utlysningen ingår i VINNOVAs programmet Trämanufaktur, som tagits fram utifrån den innovationssystemstudie, IS-studie, som VINNOVA tidigare genomfört för området. Syftet med den riktade utlysningen inom VINNOVAs program Trämanufaktur är att analysera de IT-baserade stödsystem som finns tillgängliga idag för olika delar av och kring produktionsprocessen för byggande och interiörer. Analysen ska omfatta en identifieringsfas av IT-tillämpningar hos nyckelaktörer och en jämförelsefas av vad som finns inom andra områden med eventuell tillämpning för träbyggområdet. Analysen ska slutligen omfatta en utvecklingsfas, där behovet av fortsatt utveckling av IT-stöd för industriellt byggande ska beskrivas. Denna behovsbeskrivning bildar grund för rekommendationer om fortsatta satsningar inom området. Ämnesområdet för utlysningen är huvudsakligen funktionerna informationshantering mellan aktörer samt samverkan med de initiativ för informationshantering rörande marknads- och samhällskrav (främst standarder och regler), som pågår. För utlysningen finns avsatt en budget på högst 1 miljon kronor, huvudsakligen avsedd för en studie enligt utlysningen, med möjlighet att bifalla ett fåtal, kompletterande studier, om detta bättre motsvarar utlysningens krav och kriterier än något enskilt förslag. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagande framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på På denna sida finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. Stockholm i September 2005

3 Utlysningstext IT-analys (9) Per Eriksson Generaldirektör Eva Esping Programledare 2. Utlysningens syfte Denna utlysning görs inom VINNOVAs program Trämanufaktur. Syftet med utlysningen är att genomföra en analys av de IT-baserade stödsystem för olika delar av och kring produktionsprocessen för byggande och interiörer. Analysen ska omfatta hela kedjan, från material- och komponentspecifikationer, inkl insatsvaror via arkitekter, konstruktörer och till brukare och förvaltare. Analysen ska identifiera vilka (generella) ITtillämpningar som finns och används idag inom Sverige och internationellt av enskilda företag och vilka som är lämpliga att utveckla vidare för den industriella processen. Vidare att identifiera vilka tillämpningar som kan hämtas från andra områden, t ex tillverkningsindustri. Analysen avser att lämna värdefullt underlag för planering och beslut om vilken IT-utveckling som ytterligare behövs för att realisera trämanufakturprogrammets mål inom det aktuella området. 3. Bakgrund och motiv Innovationssystemet (IS) Trämanufaktur har definierats och grundläggande kartlagts i VINNOVAs rapport IS Trämanufaktur det systembrytande innovationssystemet. (VINNOVA rapport VA 2004:2). I IS-analysen utskiljs tre delsystem (industriellt) nybyggande, ROT/GDS* (produktkomponenter i trä) samt möbler (och interiörer). Alla tre delsystemen utpekas som tillväxtområden. Den största tillväxtpotentialen har tillmätts industriellt byggande med trä som bärare av systemlösningar. -- * ROT/GDS = Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad/Gör Det Själv Utifrån IS-analysens slutsatser, har VINNOVA tagit fram ett program för tillväxtområdet Trämanufaktur. Programmet har ett långsiktigt effektmål att etablera ett helt nytt innovationssystem (IS), som förmår knyta ihop två traditionella innovationssystem, skogträmekanik (råvaran) och byggnation (användningen) och därmed överbrygga det affärs- och kompetensmässiga gap, som idag existerar mellan områdena. Programmet fokuserar på värdetillväxt (högt förädlingsvärde på trä), kostnadseffektivt byggande (industriell byggande), trendbrytare (nya aktörer) samt det framtida, globala boendet (effektivare användning av boendearean). VINNOVAs program för Trämanufaktur utgörs av tre delar, som kompletterar varandra och tillsammans bidrar till etablering av innovationssystemet Trämanufaktur, nämligen: Delprogram 1, Strategibärarrollen, Delprogram 2. Utveckling av kunskapsplattformen Lean Wood Manufacturing Discipline Delprogram 3 Industriellt bostadsbyggande i en lärandeprocess.

4 Utlysningstext IT-analys (9) Inom delprogram 1, som bl a avser att förankra tillväxtområdet Trämanufaktur och skapa förutsättningar för tillväxten, genomförs den riktade studien av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiörer. Intresset för industriellt byggande, definitionsmässigt skilt från såväl industrialiserat byggande ( flytta byggandet inomhus ) som prefab (färdigställa vissa komponenter för montage på byggarbetsplats), har markant ökat den senaste tiden och flera aktörer börjar undersöka möjligheter för produktion och eventuellt samarbete. Tidigare studier som genomförts över 3D-baserat IT-system för flervåningsträhus (Lindbäcks Bygg m fl 00) visade bl a på ett framtida behov av kompatibla IT-system för såväl konstruktions- som produktionsleden. Som ett led i utformningen av VINNOVAs program Trämanufaktur, har VINNOVA fört dialoger med flera nyckelaktörer, bla med representanter för ledande trähus- och trämodultillverkare. Dessa nyckelaktörer bildar i dagsläget en projektgrupp, vars medverkan är en förutsättning för analysens genomförande. Kontakt med projektgruppen förmedlas via VINNOVAs programledning. Med hänsyn till dagens kompetens och produktionsteknik inom de ledande modul- och småhustillverkarna, kan motiven för en fortsatt kompetensuppbyggnad inom IT-området sammanfattas enligt följande: Traditionell byggteknik Understödjande modern teknik i form av olika IT-tillämpningar för nya processer inom industriellt byggande finns inte, eftersom dagens IT-baserade stödsystem för byggande utvecklats för traditionell byggteknik. Inte anpassat för träkomponenter Förutom brister i anpassningen till moderna processer är befintliga IT-tillämpningar inte anpassade för trämaterialets kvalitetsparametrar. Företagsanpassade system Flera av de ledande trähustillverkarna (inkl trämodulbyggarna) använder idag olika ITbaserade stödsystem, vilka anpassats för sitt speciella ändamål och enskilda företags förutsättningar (produktionssystem). I de allra flesta fall är dessa inte kompatibla eller modulära. För att lösa ovanstående problemställningar, behöver VINNOVA och programrådet för Trämanufaktur en analys av de mest använda IT-systemen för arkitektur/design, konstruktion och de mest utvecklade IT-stöden, som används vid industrialiserat trähus/modulbyggande rörande projektering, produktionsberedning och ekonomi. De idag kända utvecklingstrenderna, som kan ha stark påverkan på framtida utveckling, bör anges. En sammanställning över behovet av vidareutveckling av dagens IT-stöd för att uppnå kompatibla/modulära system, avslutar analysen. Denna behovsbeskrivning bildar grund för rekommendationer om fortsatta satsningar inom området. En kort version av VINNOVAs programdokument för området Trämanufaktur, återfinns på områdets webbsida på under Verksamhet.

5 Utlysningstext IT-analys (9) 4. Utlysningens inriktning Utlysningen ska behandla följande områden eller funktioner: 4.1 Informationshantering mellan aktörer IT-stöd för kommunikation mellan arkitekt- och designled (virtuella byggandet) och konstruktions- och produktionsled, där viktiga parametrar är arkitektonisk utformning, kvalitetsparametrar för träkomponenter, installationslösningar, industriell process. IT-stöd för design och styrning av industriella system/komponenter (produktionen). IT-stöd för design och styrning (av komponenter, inkl installationer) vid montering i den industriella träbyggnadsprocessen. IT-stöd för objektbeskrivning gällande facilities management av industriella träbyggnader och inredningar elektronisk förvaltningsinstruktion. 4.2 Informationshantering rörande marknads- och samhällskrav Ett flertal normer, krav och regler har mer eller mindre direkt inverkan på byggprocessens utformning, som t ex bygglov, byggnormer om buller, brandskydd, fuktkontroll m m, liksom internationella standarder och regler. Ett projekt rörande informationshantering kring standarder och normer har redan initierats inom aktiviteten Träcentrum Norr (Luleå Tekniska universitet, professor Lars Stehn), varför samverkan med detta rekommenderas. VINNOVA rekommenderar att analysarbetet inleds med en identifieringsfas, där dagens befintliga, generella IT-tillämpningar och de som finns hos enskilda nyckelföretag (modulresp trähusföretag) kartläggs. I en jämförelsefas undersöks därefter vad som finns inom andra tillämpningar, som kan användas/modifieras/appliceras för området Trämanufaktur. Slutligen i en utvecklingsfas beskrivs det utvecklingsbehov som återstår för att nå övergripande ITbaserade stödsystem för industriellt byggande med trä som systembärare. Eventuella E-handelstillämpningar inom byggsektorn som är relevanta för industriellt trähusbyggande är givetvis intressanta att beskriva och analysera. 5. Effektmål VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU som investeringar, som på sikt ska främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att beviljat/beviljade projekt ska bidra med. Utlysningen avser en analys (kartläggning av dagsläget inom aktuellt område, identifikation av vad som kan hämtas från andra tillämpningsområden samt underlag för fortsatt utveckling) och har därför följande effektmål:

6 Utlysningstext IT-analys (9) Kunskaps- och teknologieffekter VINNOVAs utlysning avser att ta fram ny kunskap och underlag för utveckling av ytterligare tekniktillämpningar för IT-baserade systemlösningar, anpassade för den industriella byggprocessen, där träkomponenter är avgörande systembärare. Nätverkseffekter VINNOVAs utlysning avser att knyta flertalet företag idag verksamma inom träbaserat/modulträ närmare samman genom utveckling av generella/modulära IT-lösningar. Samverkan med andra industriella byggare och underleverantörer eftersträvas, för utveckling av en modern industriell byggprocess med träkomponenter som avgörande systembärare. Nära samverkan med systemleverantörer (IT-system) kan vara klart önskvärt. Processeffekter VINNOVAs utlysning avser att med hjälp av kartläggningen av dagens befintliga IT-baserade stödsystem, få underlag för ytterligare utveckling avseende nya IT-verktyg anpassade för och bidragande till utveckling av den industriella byggprocessen. 6. Krav och bedömningskriterier I VINNOVAs riktade utlysning för analys av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem, finns specifika analyskrav och bedömningskriterier. Om ansökningar inte uppfyller analyskraven, behandlas de inte vidare i bedömningsprocessen. De krav och bedömningskriterier som återfinns i tabell 1 är specifika för den här särskilda utlysningen. Ett krav är att analysarbetet genomförs i samverkan med VINNOVAs projektgrupp, som följer arbetet i analysen och till vilken vald forskargrupp del- och slutrapporterar. Arbetet i analysen genomförs i dialog med projektgruppen, som dels aktivt deltar och tillför kunskap och underlag till analysarbetet, dels medverkar i projektgruppens möten. Arbetet kräver, utöver grundläggande kunskaper om aktuella IT-baserade stödsystem, även god insikt i och förståelse för såväl projektgruppens företag som deras nuvarande byggprocesser.

7 Utlysningstext IT-analys (9) Tabell 1. Analyskrav och bedömningskriterier Analyskrav Analysen ska ligga i linje med utlysningens inriktning och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens effektmål. Analysarbetet måste omfatta de områden eller funktioner, som utlysningen beskriver (pkt 4.1) och samverkan (pkt 4.2). Analysarbetet ska innehålla en beskrivning av den egna kompetensen och föreslaget arbete inplacerat i området, vidare ska förslaget beskriva delanalyser med milstolpar, ansvarsfördelning (vem/vilka gör vad) samt analysarbetets budget i sin helhet. Analysarbetet ska genomföras i nära och aktiv samverkan med projektgruppen, bestående av representanter för ledande trähus- och trämodulbyggare, vilken redan har formerats. Analysarbetet ska i sin helhet medfinansieras med icke offentliga medel, vilka helt eller delvis kan bestå av projektgruppens och andra företags aktiva medverkan i analysarbetet (eget arbete motsv 600 kr/tim) eller andra naturainsatser. Analysarbetets totala budget måste tydliggöras i analysförslaget. Analysarbetet ska genomföras under perioden december 2005 oktober Bedömningskriterier 1. Analysens möjligheter att bidra till utlysningens och programmets mål: Bedömning av hur analysen möter utlysningens effektmål; Expertkompetens hos sökanden och andra angivna forskare och IT-aktörer; Projektgruppens och företagens deltagande. 2. Kvalitet hos analysförslaget: Bedömning av hur det egna förslaget möter de ovan angivna funktionsområdena i utlysningen. 3. Genomförbarhet Analysdeltagarnas möjlighet och förmåga att genomföra analysen, speciellt med avseende på projektgruppens deltagande och företagens medverkan. VINNOVA ser positivt på samverkan mellan spetskompetens vid flera lärosäten, aktuella IT-systemleverantörer och näringsliv. Kvalitet i analysarbetet med delanalyser, milstolpar, ansvarsfördelning och budget. 4. Nyttiggörande Förväntade analysresultats användbarhet för rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete 7. Budget Denna utlysning har en budget på maximalt 1 miljon kronor för perioden december 2005 till och med oktober Inom denna ram beräknas en mer omfattande analys kunna beviljas finansiering (alternativt ett fåtal, kompletterande analyser).

8 Utlysningstext IT-analys (9) 8. Tidsplan Följande tider gäller för utlysningen: Sista ansökningsdag: 10 november 2005 Sista datum för beslut om finansiering (preliminärt): 1 december 2005 Tidigaste datum för projektstart: 10 december Bedömningsprocessen Ansökningarna kommer att bedömas och beslutas av VINNOVA efter bedömning av ett team bestående av personal från VINNOVA och externa experter (VINNOVAs Programråd för område Trämanufaktur). De externa experterna företräder näringsliv, forskning och politik/offentlig verksamhet. Samtliga har tystnadsplikt. 10. Ansökan Hur man lämnar in ansökan: Ansökan angående denna studie lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal https://portal.vinnova.se. För att kunna lämna ansökan måste den sökande skapa ett eget användarkonto i portalen. Har den sökande redan ett sådant från tidigare tillfälle kan detta användas. Frågor angående denna elektroniska tjänst kan ställas till VINNOVAs IT-support, tfn Ansökningarna ska vara VINNOVA tillhanda senast kl Observera att VINNOVAs IT-support stänger vid kontorstidens slut kl Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökande. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av analysarbetet och en personalbilaga. Bilagorna ska vara i pdf-format. Beskrivningen av analysarbetet ska vara på svenska och innehålla beskrivning av följande: Analystitel Analysens relevans för, och potential att bidra till utlysningens effektmål Beskriv resultaten som analysen ska leverera avseende framtagning av ny kunskap och underlag för fortsatt utveckling. Beskriv hur samarbetet med projektgruppens företag och andra aktörer planeras och kommer att genomföras, i synnerhet avseende företagens aktiva medverkan. Kvalitet Beskriv analysens position relativt state-of-the-art i ett tillverkningsindustriellt perspektiv (jämförelse med andra tillverkningbranscher) och med en europeiskt perspektiv;

9 Utlysningstext IT-analys (9) Genomförande av analysen Beskriv genomförandet i relation till föreslaget upplägg (identifierings-, jämförelsesamt utvecklingsfas) av analysarbetet. Beskriv samverkanspartners (högskola, projektgrupp, företag inom bygg- och interiörsektorn samt systemleverantörer) och deras medverkan i analysarbetet, samt arbetets koppling till relaterade aktiviteter inom området. Exploatering/implementering Beskriv hur analysresultaten bäst kan nyttiggöras. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i analysen. 12. Kontaktpersoner Ytterligare information om VINNOVAs särskilda utlysning inom programmet Trämanufaktur, lämnas av programledare och programgrupp: Eva Esping, programledare tel: Fax: e-post: Ulf Eklund, handläggare, enheten för tjänsteoch IT-användning Tel: Fax: e-post: Bengt Larsson, administratör Tel: Fax: e-post:

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Chefskap: förutsättningar, former och resultat 2008-04-28 Utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat Andra utlysningen inom Arbetsplatsens innovationssystem 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Organisation

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer