Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem"

Transkript

1 Utlysningstext IT-analys (9) Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

2 Utlysningstext IT-analys (9) 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer med speciell kompetens inom IT-tillämpningar som 3Dprojektering, CAD/CAM, virtuell simulering och affärssystem att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom VINNOVAs riktade utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur. VINNNOVAs mål är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Detta sker genom utveckling av landets innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program inom områden med tillväxtpotential för både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamordning. VINNOVAs arbete med forskning, innovation och förnyelse som huvudsakliga delar innebär en utmaning för alla inblandade parter. Det gäller att våga tänka nytt och ibland även våga ta risker i form av satsningar på nya områden och forskargrupper för att långsiktig förnyelse ska åstadkommas. Det innebär även att våga spränga gränser, såväl i valet av samarbetspartners som mellan olika områden. En speciell, samordnad utlysning inom det bilaterala forskningsprogrammet Wood Material Science and Engineering, tillsammans med VINNOVAs område Gröna Material och finska Tekes, genomfördes inom Trämanufakturs ram redan Denna riktade utlysningen ingår i VINNOVAs programmet Trämanufaktur, som tagits fram utifrån den innovationssystemstudie, IS-studie, som VINNOVA tidigare genomfört för området. Syftet med den riktade utlysningen inom VINNOVAs program Trämanufaktur är att analysera de IT-baserade stödsystem som finns tillgängliga idag för olika delar av och kring produktionsprocessen för byggande och interiörer. Analysen ska omfatta en identifieringsfas av IT-tillämpningar hos nyckelaktörer och en jämförelsefas av vad som finns inom andra områden med eventuell tillämpning för träbyggområdet. Analysen ska slutligen omfatta en utvecklingsfas, där behovet av fortsatt utveckling av IT-stöd för industriellt byggande ska beskrivas. Denna behovsbeskrivning bildar grund för rekommendationer om fortsatta satsningar inom området. Ämnesområdet för utlysningen är huvudsakligen funktionerna informationshantering mellan aktörer samt samverkan med de initiativ för informationshantering rörande marknads- och samhällskrav (främst standarder och regler), som pågår. För utlysningen finns avsatt en budget på högst 1 miljon kronor, huvudsakligen avsedd för en studie enligt utlysningen, med möjlighet att bifalla ett fåtal, kompletterande studier, om detta bättre motsvarar utlysningens krav och kriterier än något enskilt förslag. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagande framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på På denna sida finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. Stockholm i September 2005

3 Utlysningstext IT-analys (9) Per Eriksson Generaldirektör Eva Esping Programledare 2. Utlysningens syfte Denna utlysning görs inom VINNOVAs program Trämanufaktur. Syftet med utlysningen är att genomföra en analys av de IT-baserade stödsystem för olika delar av och kring produktionsprocessen för byggande och interiörer. Analysen ska omfatta hela kedjan, från material- och komponentspecifikationer, inkl insatsvaror via arkitekter, konstruktörer och till brukare och förvaltare. Analysen ska identifiera vilka (generella) ITtillämpningar som finns och används idag inom Sverige och internationellt av enskilda företag och vilka som är lämpliga att utveckla vidare för den industriella processen. Vidare att identifiera vilka tillämpningar som kan hämtas från andra områden, t ex tillverkningsindustri. Analysen avser att lämna värdefullt underlag för planering och beslut om vilken IT-utveckling som ytterligare behövs för att realisera trämanufakturprogrammets mål inom det aktuella området. 3. Bakgrund och motiv Innovationssystemet (IS) Trämanufaktur har definierats och grundläggande kartlagts i VINNOVAs rapport IS Trämanufaktur det systembrytande innovationssystemet. (VINNOVA rapport VA 2004:2). I IS-analysen utskiljs tre delsystem (industriellt) nybyggande, ROT/GDS* (produktkomponenter i trä) samt möbler (och interiörer). Alla tre delsystemen utpekas som tillväxtområden. Den största tillväxtpotentialen har tillmätts industriellt byggande med trä som bärare av systemlösningar. -- * ROT/GDS = Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad/Gör Det Själv Utifrån IS-analysens slutsatser, har VINNOVA tagit fram ett program för tillväxtområdet Trämanufaktur. Programmet har ett långsiktigt effektmål att etablera ett helt nytt innovationssystem (IS), som förmår knyta ihop två traditionella innovationssystem, skogträmekanik (råvaran) och byggnation (användningen) och därmed överbrygga det affärs- och kompetensmässiga gap, som idag existerar mellan områdena. Programmet fokuserar på värdetillväxt (högt förädlingsvärde på trä), kostnadseffektivt byggande (industriell byggande), trendbrytare (nya aktörer) samt det framtida, globala boendet (effektivare användning av boendearean). VINNOVAs program för Trämanufaktur utgörs av tre delar, som kompletterar varandra och tillsammans bidrar till etablering av innovationssystemet Trämanufaktur, nämligen: Delprogram 1, Strategibärarrollen, Delprogram 2. Utveckling av kunskapsplattformen Lean Wood Manufacturing Discipline Delprogram 3 Industriellt bostadsbyggande i en lärandeprocess.

4 Utlysningstext IT-analys (9) Inom delprogram 1, som bl a avser att förankra tillväxtområdet Trämanufaktur och skapa förutsättningar för tillväxten, genomförs den riktade studien av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiörer. Intresset för industriellt byggande, definitionsmässigt skilt från såväl industrialiserat byggande ( flytta byggandet inomhus ) som prefab (färdigställa vissa komponenter för montage på byggarbetsplats), har markant ökat den senaste tiden och flera aktörer börjar undersöka möjligheter för produktion och eventuellt samarbete. Tidigare studier som genomförts över 3D-baserat IT-system för flervåningsträhus (Lindbäcks Bygg m fl 00) visade bl a på ett framtida behov av kompatibla IT-system för såväl konstruktions- som produktionsleden. Som ett led i utformningen av VINNOVAs program Trämanufaktur, har VINNOVA fört dialoger med flera nyckelaktörer, bla med representanter för ledande trähus- och trämodultillverkare. Dessa nyckelaktörer bildar i dagsläget en projektgrupp, vars medverkan är en förutsättning för analysens genomförande. Kontakt med projektgruppen förmedlas via VINNOVAs programledning. Med hänsyn till dagens kompetens och produktionsteknik inom de ledande modul- och småhustillverkarna, kan motiven för en fortsatt kompetensuppbyggnad inom IT-området sammanfattas enligt följande: Traditionell byggteknik Understödjande modern teknik i form av olika IT-tillämpningar för nya processer inom industriellt byggande finns inte, eftersom dagens IT-baserade stödsystem för byggande utvecklats för traditionell byggteknik. Inte anpassat för träkomponenter Förutom brister i anpassningen till moderna processer är befintliga IT-tillämpningar inte anpassade för trämaterialets kvalitetsparametrar. Företagsanpassade system Flera av de ledande trähustillverkarna (inkl trämodulbyggarna) använder idag olika ITbaserade stödsystem, vilka anpassats för sitt speciella ändamål och enskilda företags förutsättningar (produktionssystem). I de allra flesta fall är dessa inte kompatibla eller modulära. För att lösa ovanstående problemställningar, behöver VINNOVA och programrådet för Trämanufaktur en analys av de mest använda IT-systemen för arkitektur/design, konstruktion och de mest utvecklade IT-stöden, som används vid industrialiserat trähus/modulbyggande rörande projektering, produktionsberedning och ekonomi. De idag kända utvecklingstrenderna, som kan ha stark påverkan på framtida utveckling, bör anges. En sammanställning över behovet av vidareutveckling av dagens IT-stöd för att uppnå kompatibla/modulära system, avslutar analysen. Denna behovsbeskrivning bildar grund för rekommendationer om fortsatta satsningar inom området. En kort version av VINNOVAs programdokument för området Trämanufaktur, återfinns på områdets webbsida på under Verksamhet.

5 Utlysningstext IT-analys (9) 4. Utlysningens inriktning Utlysningen ska behandla följande områden eller funktioner: 4.1 Informationshantering mellan aktörer IT-stöd för kommunikation mellan arkitekt- och designled (virtuella byggandet) och konstruktions- och produktionsled, där viktiga parametrar är arkitektonisk utformning, kvalitetsparametrar för träkomponenter, installationslösningar, industriell process. IT-stöd för design och styrning av industriella system/komponenter (produktionen). IT-stöd för design och styrning (av komponenter, inkl installationer) vid montering i den industriella träbyggnadsprocessen. IT-stöd för objektbeskrivning gällande facilities management av industriella träbyggnader och inredningar elektronisk förvaltningsinstruktion. 4.2 Informationshantering rörande marknads- och samhällskrav Ett flertal normer, krav och regler har mer eller mindre direkt inverkan på byggprocessens utformning, som t ex bygglov, byggnormer om buller, brandskydd, fuktkontroll m m, liksom internationella standarder och regler. Ett projekt rörande informationshantering kring standarder och normer har redan initierats inom aktiviteten Träcentrum Norr (Luleå Tekniska universitet, professor Lars Stehn), varför samverkan med detta rekommenderas. VINNOVA rekommenderar att analysarbetet inleds med en identifieringsfas, där dagens befintliga, generella IT-tillämpningar och de som finns hos enskilda nyckelföretag (modulresp trähusföretag) kartläggs. I en jämförelsefas undersöks därefter vad som finns inom andra tillämpningar, som kan användas/modifieras/appliceras för området Trämanufaktur. Slutligen i en utvecklingsfas beskrivs det utvecklingsbehov som återstår för att nå övergripande ITbaserade stödsystem för industriellt byggande med trä som systembärare. Eventuella E-handelstillämpningar inom byggsektorn som är relevanta för industriellt trähusbyggande är givetvis intressanta att beskriva och analysera. 5. Effektmål VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU som investeringar, som på sikt ska främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att beviljat/beviljade projekt ska bidra med. Utlysningen avser en analys (kartläggning av dagsläget inom aktuellt område, identifikation av vad som kan hämtas från andra tillämpningsområden samt underlag för fortsatt utveckling) och har därför följande effektmål:

6 Utlysningstext IT-analys (9) Kunskaps- och teknologieffekter VINNOVAs utlysning avser att ta fram ny kunskap och underlag för utveckling av ytterligare tekniktillämpningar för IT-baserade systemlösningar, anpassade för den industriella byggprocessen, där träkomponenter är avgörande systembärare. Nätverkseffekter VINNOVAs utlysning avser att knyta flertalet företag idag verksamma inom träbaserat/modulträ närmare samman genom utveckling av generella/modulära IT-lösningar. Samverkan med andra industriella byggare och underleverantörer eftersträvas, för utveckling av en modern industriell byggprocess med träkomponenter som avgörande systembärare. Nära samverkan med systemleverantörer (IT-system) kan vara klart önskvärt. Processeffekter VINNOVAs utlysning avser att med hjälp av kartläggningen av dagens befintliga IT-baserade stödsystem, få underlag för ytterligare utveckling avseende nya IT-verktyg anpassade för och bidragande till utveckling av den industriella byggprocessen. 6. Krav och bedömningskriterier I VINNOVAs riktade utlysning för analys av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem, finns specifika analyskrav och bedömningskriterier. Om ansökningar inte uppfyller analyskraven, behandlas de inte vidare i bedömningsprocessen. De krav och bedömningskriterier som återfinns i tabell 1 är specifika för den här särskilda utlysningen. Ett krav är att analysarbetet genomförs i samverkan med VINNOVAs projektgrupp, som följer arbetet i analysen och till vilken vald forskargrupp del- och slutrapporterar. Arbetet i analysen genomförs i dialog med projektgruppen, som dels aktivt deltar och tillför kunskap och underlag till analysarbetet, dels medverkar i projektgruppens möten. Arbetet kräver, utöver grundläggande kunskaper om aktuella IT-baserade stödsystem, även god insikt i och förståelse för såväl projektgruppens företag som deras nuvarande byggprocesser.

7 Utlysningstext IT-analys (9) Tabell 1. Analyskrav och bedömningskriterier Analyskrav Analysen ska ligga i linje med utlysningens inriktning och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens effektmål. Analysarbetet måste omfatta de områden eller funktioner, som utlysningen beskriver (pkt 4.1) och samverkan (pkt 4.2). Analysarbetet ska innehålla en beskrivning av den egna kompetensen och föreslaget arbete inplacerat i området, vidare ska förslaget beskriva delanalyser med milstolpar, ansvarsfördelning (vem/vilka gör vad) samt analysarbetets budget i sin helhet. Analysarbetet ska genomföras i nära och aktiv samverkan med projektgruppen, bestående av representanter för ledande trähus- och trämodulbyggare, vilken redan har formerats. Analysarbetet ska i sin helhet medfinansieras med icke offentliga medel, vilka helt eller delvis kan bestå av projektgruppens och andra företags aktiva medverkan i analysarbetet (eget arbete motsv 600 kr/tim) eller andra naturainsatser. Analysarbetets totala budget måste tydliggöras i analysförslaget. Analysarbetet ska genomföras under perioden december 2005 oktober Bedömningskriterier 1. Analysens möjligheter att bidra till utlysningens och programmets mål: Bedömning av hur analysen möter utlysningens effektmål; Expertkompetens hos sökanden och andra angivna forskare och IT-aktörer; Projektgruppens och företagens deltagande. 2. Kvalitet hos analysförslaget: Bedömning av hur det egna förslaget möter de ovan angivna funktionsområdena i utlysningen. 3. Genomförbarhet Analysdeltagarnas möjlighet och förmåga att genomföra analysen, speciellt med avseende på projektgruppens deltagande och företagens medverkan. VINNOVA ser positivt på samverkan mellan spetskompetens vid flera lärosäten, aktuella IT-systemleverantörer och näringsliv. Kvalitet i analysarbetet med delanalyser, milstolpar, ansvarsfördelning och budget. 4. Nyttiggörande Förväntade analysresultats användbarhet för rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete 7. Budget Denna utlysning har en budget på maximalt 1 miljon kronor för perioden december 2005 till och med oktober Inom denna ram beräknas en mer omfattande analys kunna beviljas finansiering (alternativt ett fåtal, kompletterande analyser).

8 Utlysningstext IT-analys (9) 8. Tidsplan Följande tider gäller för utlysningen: Sista ansökningsdag: 10 november 2005 Sista datum för beslut om finansiering (preliminärt): 1 december 2005 Tidigaste datum för projektstart: 10 december Bedömningsprocessen Ansökningarna kommer att bedömas och beslutas av VINNOVA efter bedömning av ett team bestående av personal från VINNOVA och externa experter (VINNOVAs Programråd för område Trämanufaktur). De externa experterna företräder näringsliv, forskning och politik/offentlig verksamhet. Samtliga har tystnadsplikt. 10. Ansökan Hur man lämnar in ansökan: Ansökan angående denna studie lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal https://portal.vinnova.se. För att kunna lämna ansökan måste den sökande skapa ett eget användarkonto i portalen. Har den sökande redan ett sådant från tidigare tillfälle kan detta användas. Frågor angående denna elektroniska tjänst kan ställas till VINNOVAs IT-support, tfn Ansökningarna ska vara VINNOVA tillhanda senast kl Observera att VINNOVAs IT-support stänger vid kontorstidens slut kl Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökande. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av analysarbetet och en personalbilaga. Bilagorna ska vara i pdf-format. Beskrivningen av analysarbetet ska vara på svenska och innehålla beskrivning av följande: Analystitel Analysens relevans för, och potential att bidra till utlysningens effektmål Beskriv resultaten som analysen ska leverera avseende framtagning av ny kunskap och underlag för fortsatt utveckling. Beskriv hur samarbetet med projektgruppens företag och andra aktörer planeras och kommer att genomföras, i synnerhet avseende företagens aktiva medverkan. Kvalitet Beskriv analysens position relativt state-of-the-art i ett tillverkningsindustriellt perspektiv (jämförelse med andra tillverkningbranscher) och med en europeiskt perspektiv;

9 Utlysningstext IT-analys (9) Genomförande av analysen Beskriv genomförandet i relation till föreslaget upplägg (identifierings-, jämförelsesamt utvecklingsfas) av analysarbetet. Beskriv samverkanspartners (högskola, projektgrupp, företag inom bygg- och interiörsektorn samt systemleverantörer) och deras medverkan i analysarbetet, samt arbetets koppling till relaterade aktiviteter inom området. Exploatering/implementering Beskriv hur analysresultaten bäst kan nyttiggöras. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i analysen. 12. Kontaktpersoner Ytterligare information om VINNOVAs särskilda utlysning inom programmet Trämanufaktur, lämnas av programledare och programgrupp: Eva Esping, programledare tel: Fax: e-post: Ulf Eklund, handläggare, enheten för tjänsteoch IT-användning Tel: Fax: e-post: Bengt Larsson, administratör Tel: Fax: e-post:

Lean Wood Manufacturing Discipline

Lean Wood Manufacturing Discipline Utlysningstext Delprogram 2 2006-02-17 1(11) Utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Lean Wood Manufacturing Discipline Uppbyggnad av en kunskapsplattform för utveckling av industriellt byggande

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag 2005-02189 Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag Innehållsförteckning 1. Inbjudan... 3 2. Utlysningens syfte... 4 3. Bakgrund och motiv...

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform. Effektiv Produktframtagning. Steg 1

Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform. Effektiv Produktframtagning. Steg 1 Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform Effektiv Produktframtagning Steg 1 1 Effektiv produktframtagning Inbjudan: VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 1 2007-06-25 Reviderad 2007-09-03 Utlysning Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007 Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 2 1. Inbjudan

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Forskning om kvinnors företagande

Forskning om kvinnors företagande 2008-02-15 Utlysning Forskning om kvinnors företagande 2. 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer att inkomma med ansökan

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 1 2009-09-06 Utlysning Internationell innovationspraktik 2010 Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

VINNOVA utlysning. Integrerade försörjningskedjor

VINNOVA utlysning. Integrerade försörjningskedjor VINNOVA utlysning Integrerade försörjningskedjor inom programmet Innovativa logistiksystem och godstransporter 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation 1 2007-01-29 LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation Första utlysningen inom programmet Innovativa företag - ledning av produktinnovation 2 1. Inbjudan Utlysningen LEKA - Ledarskap, kreativitet

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-07107 Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Drive

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (16) UTLYSNING Datum 2013-02-28 Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda

Läs mer

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar 2008-05-15 Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar Inbjudan att ansöka om bidrag för att ta fram en strategi för internationalisering av verksamheten Innehåll 1. Inbjudan...

Läs mer

Utlysning VINN NU. vår och höst. riktat till nystartade FoU-baserade företag. inför nästa finansieringssteg 1(7) VINN NU 2008-08-14

Utlysning VINN NU. vår och höst. riktat till nystartade FoU-baserade företag. inför nästa finansieringssteg 1(7) VINN NU 2008-08-14 Utlysning vår och höst riktat till nystartade FoU-baserade företag inför nästa finansieringssteg 1(7) Inbjudan är ett program, riktat till nystartade företag, som baserar sin verksamhet på forsknings-

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning i VINNOVAs tillväxtområde. IT i hemsjukvård

Utlysning i VINNOVAs tillväxtområde. IT i hemsjukvård Utlysning i VINNOVAs tillväxtområde IT i hemsjukvård 1 IT i hemsjukvård: Program för forskning, utveckling och demonstration (FUD) Inbjudan VINNOVA inbjuder sökande att inkomma med förslag till projekt

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Designade material inkl nanomaterial Industrialisering

Designade material inkl nanomaterial Industrialisering 2008-08-20 Utlysning Designade material inkl nanomaterial Industrialisering 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed konsortier bestående av företag, forskningsorganisationer samt övriga relevanta intressenter

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2016-12-20 2016-04962 Reviderad 2017-02-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården 1 2009-03-04 Utlysning Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården för kommersialisering av idéer från HoS och introduktion av nya innovationer inom HoS 2 Inbjudan Härmed inbjuds hälso- och sjukvården

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005

Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005 Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005 Utlysning inom VINNOVAs program Lätta material och lättviktskonstruktioner STEG 1 Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed representanter för näringsliv

Läs mer

Kompetenscentrum Riktad utlysning

Kompetenscentrum Riktad utlysning UTLYSNING 1 (15) Kompetenscentrum 2017- Riktad utlysning Fullständig ansökan 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2014-08-26 2014-01646 Reviderad 2014-08-25 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer