Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II"

Transkript

1 Installationsguide och beskrivning av Back Support II Installation guide and description of Back Support II

2 2

3 INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...4 Inledning... 4 Installation av programvara och drivrutiner... 4 Tips... 6 Inställningar i The Grid... 7 Beskrivning av olika delar Rengöring Användningsmiljö Återvinning av elavfall Tekniska data Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet ENGLISH...14 Introduction Installing software and drivers Tip Settings in The Grid Different parts Cleaning Environment conditions Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Technical data Conformity with the Medical Devices Directive

4 Svenska Inledning Back Support II är utformad för att sättas fast på baksidan av en Future Pad. Back Support II har en inbyggd högtalare för att ge ett bättre och högre ljud. Back Support II har två ingångar för yttre manöverkontakter för styrning genom scanning. Installation av programvara och drivrutiner För att undvika problem vid igångkörning av programvara och hårdvara är det viktigt att man följer installationsanvisningen. OBS! Börja med att installera programvaran innan Back Support ansluts till USB-porten. För att kunna installera programvaran Progress Future Pad och USB-drivrutiner erfordras en extern CD-enhet och dockningsstation. Gör enligt följande för att installera programvara och ansluta hårdvara: 1. Anslut Future Pad till dockningsstationen. Se till att den blir ordentligt ansluten! 2. Anslut strömförsörjning till dockningsstationen. 3. Starta igång Future Pad. 4. Anslut en extern CD-enhet till USB-porten på dockningsstationen. CD-enhet Dockningsstation Strömförsörjning 5. Sätt i CD-skivan Progress Future Pad i CD-enheten. Vänta tills en installationsguide visas på skärmen. Detta kan ta några sekunder. Om installationsguiden inte visas: Gå till Start-menyn, Välj Kör och skriv D:\setup (byt ut D om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på OK. 4

5 6. Installera Progress Future Pad först. Följ installationsguiden. 7. Installera sedan USB-drivrutiner. Följ installationsguiden. 8. Anslut Back Support till USB-porten när instruktioner ges. Audiokontakten kan anslutas samtidigt. Låt Back Support ligga lös tills hela installationen är klar. Drivrutin för USB Serial installeras först och sedan installeras drivrutin för Serial Port. Obs! Välj att inte hämta drivrutiner från Windows update. Välj att installera automatiskt. Om drivrutiner inte hittas, ange sökväg till CD-skivan och mappen "Drivers". 9. Ta ur CD-skivan och koppla ifrån CD-enheten när installationen är klar. 10. Sätt fast Back Support på Future Pad med gummiskydden enligt bild. Audiokontakt USB-kontakt Skruv 5

6 Tips Minimera strömförbrukning Det finns inställningar i Windows som påverkar strömförbrukningen för Future Pad. Bildskärmen drar mest ström och bör stängas av så fort som Future Pad inte används. Hårddisken kan också stängas av efter en viss tid. Däremot får Future Pad inte gå ner i standby om man vill starta med yttre manöverkontakt. Använd ej heller skärmsläckaren. Inställningar för energisparfunktion ändras i Windows inställningar. Sökväg: Start\Control Panel\Display\Screen Saver\Power (nere till höger). Maximalt utrymme på bildskärm För att få mer utrymme på bildskärmen kan man ställa in så att Aktivitetsfältet automatiskt döljs, alltså raden längst ner i Windowsfönstret. Inställningar för aktivitetsfältet ändras i Windows inställningar. Sökväg: Start\Control Panel\Task Manager och Start meny. On/Off-knapp On/Off-knappen på Future Pad täcks av gummi. Gummit gör att den blir svårt att trycka in. För att minska ner tryckkraften kan man klippa bort gummit eller stansa ut runtomkring, se fig. 6

7 Inställningar i The Grid Back Support tilldelas automatiskt en Com-port vid installation. För att manöverkontakter och IR-modul skall fungera i The Grid måste man ställa in rätt Com-port. I Windows Enhetshanteraren kan man kontrollera vilken Comport The Grid har fått. The Grid har bara möjlighet att använda Com-port Om Back Support har fått någon annan Com-port måste man ändra Com-port i Enhetshanteraren. 1. Kontrollera vilken Com-port Back Support har tilldelats. Sökväg: Start\Control Panel\System\Hardware\Device Manager. Klicka på "Portar (Com & LPT)" Kontrollera vilket nummer USB Serial Port har fått. Om den har nummer 4-10, gå direkt till punkt 2. Om den fått något annat nummer högerklicka på USB Serial Port och följ instruktionerna nedan för att ändra Com-port. Klicka på "Port Settings" Klicka på "Advanced" 7

8 Ändra Com-port till någon mellan Ställa in Com-port för omgivningskontroll i The Grid Gå till The Grids startsida och högerklicka på en ruta. Klicka på "Visa övriga inställningar" och klicka sedan på "Omgivningskontroll" Klicka på "Välj Sändare" Välj samma Com-port som i Windows-inställningar och klicka "OK". 8

9 3. Ställa in Com-port för manöverkontakter i The Grid Gå tillbaka till The Grids startsida och högerklicka på en ruta. Klicka på menyn "Styrsätt" och välj "Inställningar kontakter". Klicka på "Kontaktanslutningar". Markera "Seriella kontakter" och välj "Com-port". Välj samma Com-port som i Windows inställningar. Klicka på "OK". 9

10 Beskrivning av olika delar Volymkontroll för inbyggd högtalare Manöverkontakt 1 och 2 Utgång för extern högtalare/hörlurar Reläutgång 10

11 Manöverkontakter Två manöverkontakter kan anslutas för användning vid scanning. Anslutningskontakt skall vara 3,5 mm telepropp. Endast CE-märkta manöverkontakter får kopplas in. OBS! Future Pad går inte att väcka upp med manöverkontakter om datorn går ner i standby. Detta ändras i Windows inställningar. Sökväg: Start\Control panel\screen\screen saver\settings (nere till höger). Se "Tips för att minimera strömförbrukning" sid 6. Varning! Elektroder som fästes på huden eller invasibla manöverkontakter får ej anslutas till Future Pad. Högtalare/hörlurar Externa högtalare/hörlurar kan anslutas. Anslutningskontakter 3,5 mm telepropp. Ljudvolym för externa högtalare/hörlurar justeras i Windows-inställningar. Ljudvolym för den inbyggda högtalaren justeras med knapparna på Back Support men påverkas också av Windows-inställningar. Gör enligt följande för att ställa in en bra grundvolym i den inbyggda högtalaren i Back Support: 1. Gå till Windows-inställningar. Sökväg: Start\Control Panel\Sound and Sound devices. 2. Ställ volymen lågt i Windows-inställningar. 3. Ställ upp volymen på Back Support maximalt. Se bild sid Testa ljudet i Back Support. 5. Öka volymen i Windows-inställningar tills ljudet är maximalt utan att det låter illa i högtalarna. Reläutgång Reläutgången kan användas för att påkalla uppmärksamhet, t.ex. en radiosändare som är ansluten. Anslutningskontakt 2,5 mm telepropp. Max belastning 120 ma, 24 V AC/DC. 11

12 Gewa Hållare Future Pad kan monteras på en böjlig arm (Gewa Hållare) för lätt inställning av höjd och vinkel. Snabbfäste gör det lätt att frigöra Future Pad och flytta den mellan olika platser. Gewa Hållare ingår ej, måste beställas separat. Snabbfäste Gewa Hållare Rengöring Innan rengöring skall laddare vara bortkopplad. Back Support görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa. Användningsmiljö Back Support är avsedd att användas inomhus i torr miljö. Återvinning av elavfall Back Support innehåller elektronik som skall återvinnas när produkten kasseras. Lämnas till miljöstation för elavfall. 12

13 Tekniska data Max belastning reläutgång: Max 120 ma, 24V AC/DC Reläutgång: 2,5 mm telepropp 2-pol Ingång manöverkontakt: 3,5 mm telepropp 2-pol Utgång extern 3,5 mm telepropp 3-pol högtalare/hörlurar: Dataanslutning: USB Audioanslutning: 2,5 mm telepropp 3-pol Programmeringsplatser: 256 EMC-standard emission: EN :2001, EN :2001 immunitet: EN :2001 Användningsmiljö: Inomhus, torr miljö Temperaturområde: C Vikt: 240 gr Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet Back Support II marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med handikapp och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex. inkluderar relevanta krav för EMC och elektrisk säkerhet. 13

14 English Introduction The Back Support II is designed to be mounted on the back of the Future Pad. The Back Support is equipped with a built-in loudspeaker for better and louder sound. The Back Support has two inputs for external control switches used for scanning control. Installing software and drivers To avoid problems when starting software and hardware it is important to follow the installation instructions. Note! Always install the software before connecting Back Support to the USB port. To install the software Progress Future Pad and USB driver an external CD player and a docking station are required. Install software and hardware by the following procedure: 1. Connect the Future Pad to the docking station. Make sure it has been properly connected! 2. Connect power supply to the docking station. 3. Start the Future Pad. 4. Connect an external CD unit to the USB port on the docking station. CD unit Docking station Power supply 5. Insert the CD Progress Future Pad into the CD unit. Wait until an installation guide is shown on the screen. It might take a few seconds. If the installation guide is not shown: Go to Start-menu, Select Drive and write D:\setup (exchange D if the CD unit has another designation). Click OK. 6. Install the Progress Future Pad first. Follow the installation guide. 14

15 7. Install the USB drivers. Follow the installation guide. 8. Connect the Back Support to the USB port when instruction is given. The Audio plug can be connected at the same time. Do not fasten the Back Support until the installation is completed. The drivers for the USB Serial Converter will be installed first and then the driver for the USB Serial Port. Note! The option to search the drivers from Windows update shall not be selected. Choose to install automatically. If the drivers are not found, specify the path to the CD and the folder "Drivers". 9. Remove the CD and disconnect the CD unit when the installation is completed. 10. Fasten the Back Support to the Future Pad with the rubber side protection, see figure below. Audio plug USB plug Screw 15

16 Tip Minimize current consumption Some settings in Windows affect the current consumption in the Future Pad. The screen consumes a lot of current and should be switched off as soon as the Future Pad is not in use. The hard disk can also be switched off after a certain time, but the Future Pad must not go down to standby if it is to be started by an external control switch. Do not use screen saver. Power settings are changed in Windows settings. Path: Start\Control Panel\Display\Screen Saver\Power (down to the right). Maximum space on the screen To obtain more space on the screen it is possible to make settings to automatically hide the Task Bar, i.e. the menu at the bottom of the window. The Task Bar Settings are to be changed in Windows settings. Path: Start\Control Panel\Task Manager and Start menu. On/Off-button The On/Off-button on the Future Pad is covered by rubber. This makes it difficult to press the button. To reduce the pressure force the rubber can be cut off or punched around the button, see figure. 16

17 Settings in The Grid The Back Support is automatically provided with a Com-port when installed. If the control switches and the IR-module are to work in The Grid, the correct Com-port must be set. In Windows Device Manager it is possible to check with which Com-port The Grid has been provided. The Grid can only use the Comports If the Back Support has got another Com-port it must be changed in the Device Manager. 1. Check with which Com-port the Back Support has been provided. Path: Start\Control Panel\System\Hardware\Device Manager. Click on "Ports (Com & LPT)" Check which number the USB Serial Port has got. If it has a number between 4-10, go directly to point 2. Otherwise right click on the USB Serial Port and follow the instructions below to change the Comport. Click on "Port Settings" Click on "Advanced" 17

18 Change the Comport to any number between Setting the Com-port for environment control in The Grid Go to the Start grid and right click on a cell. Click on "Show Advanced Options" and then click on "Environment control" Click on "Select Device" Select the same Com-port as in Windows-settings and click "OK". 18

19 3. Setting Com-Port for switches in The Grid Return to the Start grid and right click on a cell. Click on the menu "Input device" and select "Switch settings". Click on "Configure switches". Select "Serial switches" and select "Com-port". Select the same Com-port as in Windows settings. Click on "OK". 19

20 Different parts Volume control for built-in speaker Control switch 1 and 2 Output for external speaker /earphones Relay output 20

21 Control switches Two control switches can be connected when using scanning. The attachment plug should be a 3,5 mm jack plug. No other than CE-marked control switches shall be connected. Note! It is not possible to start the Future Pad by control switches if the computer is in standby position. To change this, go to Windows settings. Path: Start\Control panel\screen\screen saver\settings (down to the right). See "Tip to minimize current consumption" page 16. Warning! Electrodes that are attached to the skin or invasible switches must not be connected to the Future Pad. External speaker/earphones External speakers/earphones can be connected. Attachment plugs 3,5 mm jack plug. The volume for external speakers/earphones shall be adjusted in Windowssettings. The volume on the built-in speaker is adjusted by the buttons on the Back Support but is also affected by the Windows settings. Set a good basic volume in the built-in speaker on the Back Support by the following procedure: 1. Go to Windows settings: Path: Start\Control Panel\Sound and Sound devices. 2. Set the volume low in Windows settings. 3. Turn up the volume to a maximum in the Back Support. See picture page Test the sound in Back Support. 5. Increase the volume in Windows settings until the sound is at a maximum and there is no distortion on the speakers. Relay output The relay output can be used to call attention, e.g. a connected radio transmitter. Attachment switch 2,5 mm jack plug. Max load 120 ma, 24 V AC/DC. 21

22 Gewa Holder The Future Pad can be mounted on a flexible arm (Gewa Holder). Easily adjusted both in height and angle. A rapid attachment makes it easy to detach the Future Pad and move it to different locations. Gewa Holder is not included, it must be ordered separately. Rapid attachement Gewa Holder Cleaning Before cleaning the charger must be disconnected. The Back Support can be cleaned with a damp cloth (weak solution of washing up liquid). After cleaning, wipe with a dry cloth. Environment conditions Back Support is to be used indoors in a dry environment. Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Back Support contains electronic components that must be recycled. When the product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste electrical of electrical and electronic equipment. 22

23 Technical data Max load relay outputs: Max 120 ma, 24V AC/DC Relay output: 2,5 mm jack plug 2-pole Input control switch 3,5 mm jack plug 2-pole Output external 3,5 mm jack plug 3-pole speakers/earphones: Data connection: USB Audio connection: 2,5 mm jack plug 3-pole Programming locations: 256 EMC-standard emission: EN :2001, EN :2001 immunity: EN :2001 Environment conditions: Indoors in a dry environment Operating temperature: C Weight: 240 g 23

24 Conformity with the Medical Devices Directive Back Support IR II is marketed as a technical aid for persons with disabilities and meets the requirements in the Medical Devices Directive 93/42/EEC including relevant EMC and electrical safety requirements. Gewa AB BOX 92, SE SOLLENTUNA, SWEDEN TEL: +46 (0) TEXTTEL: +46 (0) FAX: +46 (0) WEB: Art.no: Doc: Manual Back Support II, SE, GB. Ver: A. Date:

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual

Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual 74691C 11-04-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Innehåll - våg modell 2879MLF 3 Montering/installation

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

User Manual. English Svenska Norsk

User Manual. English Svenska Norsk User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100 Professional CATV Multisystem Channel Processor English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router Kom-igång-guide Huawei E589 Mobil trådlös G-router SV UK 2 12 SV Din egen mobila surfzon 1 Sätt i sim-kortet Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen). Följ de enkla stegen

Läs mer

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide Fall Sensor Bruksanvisning User Guide 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innehållsförteckning/Table of contents sv Läs först: Säkerhetsinformation... 4 Viktig information... 4 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETA-100 and EFTA1-T2 Professional Digital Terrestrial Receivers English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer