Tips och råd Informationsflöde via IT Frågor att fundera över och diskutera på organisationsnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips och råd Informationsflöde via IT Frågor att fundera över och diskutera på organisationsnivå"

Transkript

1 Informationsflöde via IT Med informationsteknikens hjälp kan vi få information snabbt och omfångsrikt. Ibland så kvickt och omfattande att vi inte hinner ta den till oss. Ändå anpassar vi ofta omedvetet våra förväntningar på vad vi ska hinna med efter teknikens möjligheter. När förväntningarna inte uppnås kan det leda till stress. Ett sätt att undvika stresspåslag är att medvetandegöra den belastning på individen som kan uppstå och hitta metoder för att själv hantera den. Samtidigt bör riktlinjer och förhållningssätt utarbetas i företaget för hur vi ska förhålla oss till tekniken och göra informationsflödet hanterbart. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar sitt informationsflöde och vilka strategier som ni vill tillämpa för att göra informationen mer hanterbart. Vad är ett användarvänligt IT-verktyg för oss? Behövs andra tekniska lösningar i förhållande till verksamhetens och användarnas behov? Behöver vi ta fram riktlinjer för hur information förmedlas via våra IT-verktyg? Behöver vi tydliggöra förväntningar att hålla sig informerad/uppdaterad hos oss? Hur kan vi bli bättre på att hitta adekvat information via våra IT-verktyg Hur kan vi säkerställa att information via IT-verktygen inte förorsakar felhandlingar? Om du upplever att informationsflödet ger dig problem bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta lösningar för informationsflödet och hanteringen av denna. Fundera över hur du kan förbättra din IT-användning. Det kan handla om att: hämta information, behöver du ta del av allt? fråga andra om tips på sökfunktioner och sökvägar som gör det lättare att hitta den information du vill ha, ha en rimlig ambitionsnivå beträffande omfattning och kvalité på den information du söker, att på ett tidigt stadium avgränsa ditt sökande och tydliggör gärna för andra varför du gör det, tillfälligt undvika mottagande av information om det medför ökad risk för felhandlingar i arbetet, t ex vid framförande av fordon. Diskutera detta med din chef eller ditt skyddsombud, använda lugna perioder till att rensa i digitala inkorgar samt bland mappar och dokument, avbeställa e-postprenumeration på nyhetsbrev eller ta bort RSS-flöden som du inte längre behöver ta del av. 1

2 Kommunikationsflöde via IT Människor anpassar sina förväntningar och krav till den allt snabbare informationstekniken, inte minst när det gäller att vara tillgänglig och att svara snabbt på exempelvis inkommande samtal och e-post. Kanske är det inte mängden inkommande information som är problemet utan yttre och inre krav på att svara snabbt som utgör påfrestningen. Vår nyfikenhet gör att vi ofta snabbt vill ta del av innehåll och ge respons. Om vår förmåga att behandla information överskrids blir det en belastning som kan ge upphov till stress. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar sitt kommunikationsflöde och vilka strategier som ni vill tillämpa för att göra kommunikationen mer hanterbart. Behöver vi skapa riktlinjer för kommunikationen på vår arbetsplats, exempelvis hur snabbt ett e-postmeddelande ska besvaras, vid vilka tider man ska vara tillgäng-lig på telefon, när det är av vikt att ge snabb återkoppling och när man kan vänta? Kanske är egna och andras förväntningar på snabb respons för höga? Behövs bättre tekniska lösningar för att underlätta och förbättra er kommunikation? Har användarna de färdigheter som behövs för att hantera kommunikationsverktygen på ett tillfredsställande sätt? Behövs gemensamma förhållningsregler för användning av sociala medier, t ex Facebook, Twitter eller liknande? Behöver vi förbättra vårt sätt att kommunicera med varandra på arbetsplatsen via ITverktygen? Hur kan vi säkerställa att kommunikationen via IT-verktygen inte förorsakar felhandlingar? T.ex. vid bilkörning. Om du upplever att kommunikationsflödet ger dig problem bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta lösningar för kommunikationsflödet och hanteringen av denna. Fundera över hur du kan minska din kognitiva belastning. Det kan handla om att: stänga av pling -funktionen/meddelande pop-up funktionen för inkommande meddelanden, tydliggöra för mottagaren vad som är av vikt i ditt meddelande, samt om och när du förväntar dig respons, inte använda funktionen brådskande om det inte är nödvändigt, ta emot tips och råd från arbetskamrater om hur de hanterar kommunikationen via IT, tillfälligt undvika kommunikation om det medför ökad risk i arbetet, t ex när du kör bil. Diskutera detta med din chef eller ditt skyddsombud, 2

3 IT och användbarhet IT-verktyg används för att underlätta, förbättra och effektivisera arbetet. Det är därför viktigt att användarna vet hur dessa ska hanteras, samt att de anpassas till befintlig verksamhet och arbetsuppgifter. Med användarvänliga IT-verktyg kan onödig belastning och uppkomst av stress undvikas. Det är betydelsefullt att användarna är med när nya system ska upphandlas och införas eller när gamla system ändras. Om användarna involveras i ett tidigt skede, kan man enklare styra utvecklingen av IT-verktyg mot en lösning som är anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Verktygen kommer därmed att fungera bättre och effektivare. Hitta en samverkansprocess som passar er organisation. Har arbetsplatsen en skyddskommitté eller liknande samverkansgrupp kan frågan diskuteras där. På mindre arbetsplatser där skyddskommitté saknas kan chef, skyddsombud, användare och inköpare diskutera frågan. Vid behov kan även arbetsrutiner behöva anpassas till befintliga eller kommande ITverktyg. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur användarvänliga era IT-verktyg är och vad ni kan göra för att förbättra användbarheten efter verksamhetens och användarnas behov och förutsättningar. Samverkar vi i skyddskommitté eller motsvarande samverkansgrupp inför nya ITinvesteringar. Förs dialog kring vilka erfarenheter som finns och vilka krav man vill ställa? Involveras berörda användare vid inköp av nya IT-verktyg? När nya IT-verktyg köps in tar vi då hänsyn till arbetsmiljöperspektivet, inklusive stress och hälsa? Uppfyller vi arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbete vid bildskärm? Behöver vi ta hjälp av företagshälsovården eller motsvarande kompetens vid ITinvesteringar? Behöver vi ta fram särskilda inköps- och upphandlingsrutiner som säkerställer ITverktygens användbarhet? Kan vi hitta goda referenser vid inköp av nya IT-verktyg? Stödjer våra IT-verktyg ett naturligt sätt att tänka samt användarnas behov och förutsättningar? Har vi användare med särskilda behov som behöver en individuell anpassning? Behöver vi kompetensutveckling inom IT-frågor? Behövs planering för utbildning redan i inköpsstadiet? Behöver vi förändra våra arbetsrutiner för bättre anpassning till våra IT-verktyg? Hur ska vi hantera IT-verktyg med programvara som sällan används? 3

4 Om du upplever att du har svårt att hantera dina IT-verktyg och att det ger dig problem bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Fundera över hur du kan bli bättre på att hantera dina IT-verktyg. Det kan handla om att: avsätt tid till att lära dig och träna på dina IT-verktyg. Gör din egen kom-ihågmanual, gärna med stöd från en befintlig manual, fråga dina arbetskamrater och IT-tekniker om hur de använder sig av IT-verktygen och vilka funktioner de tycker är bra, du behöver kompetensutveckling eller förändrat arbetssätt, prata med chef, skyddsombud och IT-tekniker om just dina behov av anpassning 4

5 Avbrott i arbetet Verksamheten är beroende av att datorer och nätverk fungerar utan tekniska avbrott. Teknikstrul som orsakar avbrott i arbetet är också en välbekant stressfaktor för användaren. Man kan också bli avbruten därför att tekniken pockar på uppmärksamhet genom e-post, direktmeddelandesystem, mobiltelefon ect avbrott som kan leda till ökad frustration och stress. Detsamma gäller för en splittrad arbetssituation när man har fler saker på gång samtidigt, exempelvis att svara på samtal, läsa e-post, söka information, svara på frågor och hoppa mellan arbetsuppgifter. Detta påverkar vår effektivitet, koncentrationsförmåga, kreativitet och ökar vår mentala belastning. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar avbrott i arbetet och vilka strategier som ni vill tillämpa för att göra arbetssituationen mer hanterbart. Vad är det hos oss som gör att vi blir avbrutna i arbetet? Hur kan vi skapa en arbetsplats med färre avbrott i arbetet? Kan vi säkerställa att det finns tillräckligt med tekniskt stöd att tillgå i organisationen? Går det att hitta lösningar så att arbetsuppgifter kan fullgöras även om IT-verktygen krånglar eller går sönder? Behövs andra tekniska lösningar? Behövs utbildning av personalen? Om du upplever att du ofta blir avbruten i arbete på grund av informationstekniken och att det ger dig problem bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Fundera över hur du kan minska avbrotten i arbetet. Det kan handla om att: planera och strukturera upp ditt arbete så att risken för en splittrad arbetssituation och avbrott i arbetet minskar, upprätta en att göra prioritetslista där du kan notera status för olika uppgifter som blivit avbrutna på grund av stoppet, exempelvis, om verksamhetens krav tillåter, stänga av pling - funktionen/meddelande pop-up funktionen för inkommande meddelanden, så att du inte lockas till att direkt ta del av nya meddelanden, om du vill minska risken för ovälkomna avbrott kan du, om möjligt, stänga de ITverktyg som inte behövs för själva arbetsuppgiften. omedelbart anmäla tekniska problem till ansvarig IT tekniker eller kontaktperson för felanmälan. Det finns ofta uppgifter som inte är IT-beroende och som behöver utföras, använd väntetiden till dessa uppgifter. 5

6 Lära nytt inom IT Användare behöver få tillräcklig utbildning för att lära sig att hantera IT i arbetet. Alla har olika sätt att ta till sig och lära sig sina IT-verktyg. För vissa går det snabbt att lära nytt medan andra upplever att det är svårt att hålla jämna steg med utvecklingen. Ett vanligt problem är ifall det finns för många funktioner i programvarorna i förhållande till individens behov i arbetet, vilket kan leda till att dennes uppmärksamhet splittras och inlärning försvåras. För att underlätta inlärningen bör IT-verktygen vara utformade med hänsyn till förmågan att uppfatta, förstå och bearbeta information. Ta gärna del av Arbetsmiljöverkets ADI 542 "Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer". Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar att lära nytt inom IT och vilka strategier som ni vill tillämpa för att göra det mer hanterbart. Hur kan vi anpassa våra IT-verktyg efter användarnas kunskaps- och erfarenhetsnivå? Hur kan vi ge användare möjlighet att lära sig IT-verktyg i sin egen takt och med hänsyn till olika förutsättningar? Behöver vi undersöka användarnas IT-kompetens för att ta reda på vilka som behöver mer utbildning/stöd och inom vilka områden? Hur kan vi se till att användarna får tillräcklig utbildning, information och stöd för att kunna hantera sina IT-verktyg? Behöver vi upprätta särskilda rutiner för kontinuerlig fortbildning inom IT? Behövs bättre tekniska lösningar som underlättar inlärning? Behöver vi skapa rutiner för att introducera och utbilda nya användare i de programvaror och IT-verktyg som används på arbetsplatsen? Behöver vår IT-support utvecklas? På individnivå Om du upplever att du behöver förbättra dina IT-kunskaper bör du diskutera detta med din chef. Berätta om dina behov och hur du vill att det ska vara. Det kan handla om att du behöver mer utbildning, vägledning eller anpassning av de IT-verktyg som finns på din arbetsplats. Fundera över hur du kan förbättra din IT- kompetens. Det kan handla om att: få tips från kolleger och IT-tekniker om förslag på utbildningsmöjligheter, undersöka möjligheter till självstudier eller interaktiva programvaror som kan stödja inlärningen i din egen takt, avsätt tid för inlärning - att lägga in tillfällen för att återkommande självstudier eller övning i din kalender, 6

7 inte vänta för länge med att begära kompetensutveckling, ju längre tiden går desto svårare upplevs det att begära stöd och hjälp, att göra din egen kom ihåg- lathund/manual - ta stöd av befintlig manual. 7

8 Rutinarbete med IT Vissa arbeten med IT-verktyg är ensidiga, starkt styrda och ställer höga krav på uppmärksamhet och mental närvaro. Den anställde kan också under den övervägande delen av arbetsdagen vara mer eller mindre bunden till sina IT-verktyg. Enformiga och upprepade arbetsuppgifter som är beroende av att IT används medför ofta hög kognitiv belastning, framförallt på närminnet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbete vid bildskärm får arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat normalt inte förekomma. För mer information se även Arbetsmiljöverkets ADI 524 "Arbeta rätt vid bildskärm" samt ADI 607 "Bra arbetsmiljö på callcenter råd och riktlinjer". Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar rutinarbete med IT och vilka strategier som ni vill tillämpa för att minska kognitiv belastning. Hur kan vi skapa mångsidighet och variation i arbetet? Behöver vi skapa arbetsrotation för att minska bundenheten till våra IT-verktyg? Kan ordningsföljden mellan olika arbetsmoment varieras eller ändras? Kan arbetstakten varieras? Hur kan vi skapa goda ergonomiska förhållanden? Behöver IT-verktygen utvecklas eller förnyas så att rörligheten hos användaren kan öka? Behövs friskvårdsinsatser? Om du upplever att rutinarbetet påverkar dig negativt bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Fundera över hur du kan förbättra ditt rutinarbete ur hälsosynpunkt. Det kan handla om att: ha en bra synergonomi, belysning och att arbeta ergonomiskt rätt vid bildskärm för att undvika belastning på kroppen, sträcka och röra på kroppen mellan arbetsuppgifter, om möjligt, variera mellan att sitta och att stå, utnyttja lunchen till att äta bra mat och ta en lunchpromenad. 8

9 Gränslöst arbete Genom IT-användning i arbetslivet har möjligheten till arbete på annan tid och plats ökat. Samtidigt har ansvaret för arbetsuppgifternas genomförande i allt större grad lagts på den enskilde arbetstagaren. Många gånger handlar det också om arbetsuppgifter som kan vara svåra att gränssätta när de är illräckligt väl utförda och kan avslutas. Det finns därför en risk för överarbetning. Möjligheten att ständigt vara i kontakt med arbetsplatsens IT ger oss ett ökat handlingsutrymme som många gånger är uppskattat. Samtidigt innebär möjligheten att varva arbete med privata aktiviteter att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Forskare betonar att denna gränslöshet ökar risken för uppkomsten av stress. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar det gränslösa arbetet och vilka strategier som ni vill tillämpa för att undvika uppkomsten av stress på grund av detta. Behövs tillgänglighetsriktlinjer och rutiner för arbete utanför arbetsplatsen? Hur kan vi förena ett bra handlingsutrymme och friheten att arbeta utanför arbetsplatsen med god arbetsmiljö och hälsa? Behövs bättre tekniska lösningar för det gränslösa arbetssättet? Hur säkerställer vi att användarna har lagom arbetsbelastning? Behöver vi tydliggöra krav och förväntningar på leveranser? Har vi ett bra socialt stöd på arbetsplatsen och kan alla ta del av det? Behövs utbildning? Om du upplever att det gränslösa arbetet påverkar dig negativt bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Fundera över hur du kan förbättra ditt arbetssätt. Det kan handla om att: begränsa den tid som du arbetar på distans eftersom den sociala kontakten med arbetskamrater kan vara nyttigt för kreativiteten och ditt välmående, planera din arbetsdag genom att skriva upp vad du ska hinna med: Arbetsuppgifter, pauser, privata ärenden. Uppskatta tidsåtgång för respektive aktivitet. Jämför sedan med den faktiska tidsåtgången, sätta gränser genom att du bestämmer hur din arbetsdag ska se ut och håller dig till den, tydliggöra för dig själv och andra när du är tillgänglig, planera in kontakter med din chef och arbetsplatsen, planera in regelbundna avstämningsmöten, per telefon eller fysiska besök, ta lunch och fikapauser även vid arbete utanför arbetsplatsen, 9

10 Personlig integritet IT möjliggör registrering och kontroll av elektroniska spår. Det kan handla om e-post som har skickats, hemsidor som har besökts, hur mobiltelefoner har använts, passerkortsregistrering, GPS-användning, övervakningskameror eller hur vi rent allmänt har använt våra datorer. Sådan registrering och kontroll ska inte ske utan användarnas vetskap och i vissa fall samtycke. Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar registrering och kontroll via IT och hur ni kan arbeta för att upprätthålla och stärka användarnas personliga integritet. Uppfyller vi personuppgiftslagen som reglerar rätten till personlig integritet i arbetslivet? För mer information: Behöver vi en intern policy eller regler för hur IT-verktygen får användas på arbetsplatsen? Vid kontroll av användarna via IT, har vi då ett i förväg uttryckligt bestämt ändamål som är sakligt grundat? Samverkar vi om vad som ska gälla i frågor som rör integritetsskydd? Exempelvis när och hur kontroll- och övervakningsåtgärder får genomföras, hur länge materialet får sparas och vilka som får ha tillgång till det. Informerar vi användare om vilka data som samlas in via IT och syftet med detta? Ifall kontroll utförs för andra syften än det ursprungliga, ser vi då till att informera användarna och få samtycke? Har vi en god hantering av logguppgifter (t ex passeringskontroller, telefonväxlar, butikkassor, diverse datahantering eller GPS) och dess behandlingshistorik? Informerar vi användare ifall behandlingshistorik kontrolleras? När vi lägger upp information om användare på vår webbplats har vi då tagit den personliga integriteten i beaktande? Uppfyller vi lagen om allmän kameraövervakning och informerar vi användare ifall kameraövervakning sker? Om du upplever att din personliga integritet kränks bör du diskutera detta med din chef och ditt skyddsombud. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara. Tillsammans tydliggör ni vilka behov och förväntningar som finns på arbetet och försöker hitta tillfredställande lösningar. Fundera över hur du kan stärka din integritet. Det kan handla om att: undersöka om din arbetsplats har någon policy eller regler för kontroller via IT. 10

11 du som användare frågar din chef eller ditt skyddsombud ifall det utförs kontroller i arbete via IT och i vilket syfte det har. Bra att veta för dig som anställd - Arbetsgivaren har normalt sett inte rätt att läsa eller på annat sätt ta del av privata e- poster eller privata filer. Undantag kan gälla vid en allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende eller en allvarlig misstanke om att den anställde använder ITutrustningen för till exempel pornografiska eller rasistiska syften. - På en arbetsplats dit allmänheten inte har tillträde får arbetsgivaren sätta upp såväl kamera som utrustning för ljudupptagning utan tillstånd. Som användare ska du informeras om sådan övervakning. - En arbetsplats kan normalt publicera namn, befattning, e-post adress och liknande arbetsrelaterade personuppgifter på arbetsplatsens webbplats utan ditt samtycke. Vill man däremot lägga ut hemadress, foton eller dylikt bör arbetsgivaren fråga först. Invänder du mot att personuppgifter om dig publiceras på internet, ska inte arbetsgivaren publicera uppgifterna. - En behandlingshistorik på logguppgifter av olika slag (tex. passeringskontroller, telefonväxlar, butikkassor, diverse datahantering, GPS) bör inte enligt personuppgiftslagen utformas eller utnyttjas så att den medför risk för intrång i din integritet. Informationen är hämtad från Datainspektionens webbsida om Personuppgiftslagen (PuL) Tips och råd Stress och hälsa (Obs fristående information/ faktaruta. Inte knuten till frågeformulär) Var vaksam på tecken på stress bland användarna, t ex trötthet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, nedstämdhet eller humörväxlingar. Se materialet "Arbetsrelaterad stress handledning för det systematiska arbetsmiljöarbetet" från Prevent. Ge ökat stöd och avlastning vid hög arbetsbelastning. Se till att det finns tid och möjlighet till återhämtning i arbetet genom varierad arbetsbelastning. Ge även tid för återhämtning efter krävande arbetsinsatser och projekt. Återhämtning kräver god sömn och regelbundna möjligheter till motion och att kunna ta igen sig under vaken tid. Skapa forum för samtal och erfarenhetsutbyte. Arrangera och tillgodose ett bra administrativt och tekniskt stöd i organisationen. Ha återkommande medarbetarsamtal. Ta gärna stöd av den här kartläggningen vad gäller stress och IT. Säkerställ goda arbetsmiljökunskaper bland chefer och anställda så att en bra arbetsmiljö kan skapas. 11

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet finns det problem? - vad är det? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Effekterna? Vad säger lagen?

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer