Datum Möte mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-02-15. Möte mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-02-01"

Transkript

1 Koncernkontoret Niklas Sundler tf IT-direktör och IT-chef i Sms: MINNESANTECKNINGAR Datum (9) Möte mellan Privata vårdföretagare och Närvarande: Niklas Sundler, tf IT-direktör och IT-chef i Ulf Swanstein, Chef för Samordnad e-utveckling Lennart Wallén, Strategisk rådgivare Kåregård Magnus, Medicinsk rådgivare Ann-Charlotte Hjelm, Dokumentation Maria Kajson, Carema Bengt Holmqvist, Novakliniken Kristina Starnäs, Novakliniken Stefan Bremberg, Capio Daniel Olsson, Capio Anders Tegenrot, Hälsomedicinskt Center Hjärup Karin Träff Nordström Brahehälsan, Praktikertjänst Jörgen Levin, Näsets Läkargrupp Eva Reumark, Affärsrådgivare för Praktikertjänst i Skåne Anders Lidholm, Kristianstadkliniken Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Internet:

2 Datum (9) Agenda: Uppföljning av punkter från föregående möte Presentation av Capio angående PMO Diagnoser och vårdersättning IT support och IT kompetens Hantering av fordringar på Frågor som inkommit PMO driftsform och implementering Skrivelse med frågor Inledning Niklas Sundler hälsar alla välkomna och informerar att Monika Kraft arbetar med andra uppdrag i en period framöver och att Niklas nu är tillförordnad IT-direktör. Niklas Sundler lämnar över ordet till Lennart Wallén. Extern åtkomst och vikarietjänsten På förra mötet föreslog förslag på förändringar av tjänsten extern åtkomst: Tjänsten extern åtkomst är idag personlig och debiteras utefter antal användare, för att likställa användandet av Regionala tjänster för interna och externa användare föreslogs följande: Tjänsten extern åtkomst delas upp i två delar: - PC-arbetsplats extern som bär kostnader för nät och kommunikationstjänster liknande den normala PC-arbetsplats, denna fördelas per ansluten dator, enligt 2011 års priser skulle denna tjänst kosta 320 kr per månad - Extern åtkomst som abonneras per person och har kostnaden 70 kr per månaden Detta förslag innebar att vi hade fått en transparentare prissättning och att kostnaderna för externa användare minskar då antalet datorer i de flesta fallen är mindre än antal användare och att kostnaden för vikarier minskar avsevärt. Efter att en djupare analys har genomförts så är förslaget inte tekniskt möjligt pga autentisering. - Alternativ är att lägga in en tjänst med automatisk uppsägning i beställningsportalen - Trolig lösning i den nya anslutningstjänsten - VPN från brandvägg till brandvägg inte möjlig av autentiseringsskäl Priser för extern åtkomst 2012 Extern åtkomst abonneras per person och kostar 375 kr per månad.

3 Datum (9) Extern åtkomst vikarietjänst Ny tjänst Tjänsten beställs av behörig IT-beställare. Tjänsten har en fast abonnemangs tid på en månad, d v s att den sägs upp automatiskt efter 1 månad och kunden faktureras en engångskostnad. Personen som ska använda tjänsten måste ha ett giltigt e-id kort. Preliminärt är denna tjänst beställningsbar i början på mars Troligen blir det ett annat pris för denna tjänst. Mer information kommer när det är beslutat. Övriga punkter för uppföljning App posten på faktura Svar: Denna kostnad är en engångskostnad för att aktivera en beställd tjänst per användare. Kostnaden var för 2011, moms. Denna engångskostnad är borttagen 2012, kostnaden ingår i tjänsten PC-arbetsplats och extern åtkomst. Fellista på besök som saknar diagnos Svar: Har man en journal som levereras av ingår oftast applikationen Filur som överför diagnos från journal till Pasis. Om diagnos saknas uppstår upp en fel logga som återkopplas med automatik till enheten. Har man inte den tjänsten så lägger man in diagnosen i Pasis. Via Terminal Pasis fungerar det att söka besöksregistreringar utan diagnos, men inte i web Pasis. Alla funktioner från terminal Pasis ska implementeras i web Pasis. Vad är tidplanen för detta arbete? Varför försvann Hitta? Magnus Kåregård återkommer med svar. Svar: Enligt systemförvaltare Mari Säll ligger inte Hitta -funktionen bland de funktioner som ska införas i webpasis, så någon lösning är inte i sikte i dagsläget. Deltagande i epsos (se mer info i förra protokollet) pilot från någon i Branschrådet Svar från Branschrådet är att de idag inte har något förslag på någon deltagare. Status på organisering Branschråd Branschrådet är nu formellt organiserat och konstituerat. Nu pågår ett arbete med att se över hur många som ansluter sig och betalar medlemsavgift. Det finns stort intresse. Branschrådet är tänkt att organisera all privat vård innehållande läkarverksamhet exv. Mödravårdscentraler, BVC, Vårdenheter samt övriga vårdavtal och etableringar enligt ersättningslagarna. Sjukgymnaster och KBT är inte med. önskar stadgar och annan viktigt information från Branschrådet. ser det som en förutsättning för framtida relationer att samverkan sker mellan och Branschrådet. Det är inte praktiskt hanterbart att diskutera olika situationer som uppstår med alla parter. Dock är den juridiska relationen per part.

4 Datum (9) Tvingande tidböcker Svar: Tvingande böcker är valfritt Sjukskrivningsfunktionalitet angående Multi Modala Smärtenheter Svar: Ja det fungerar Presentation av Capio ang PMO Daniel Olsson, Capio Presentation innehållet mer information På föregående möte beslutades att Daniel Olsson från Capio skulle genomföra en förstudie för att ta fram hur möjligheterna ser ut för privata vårdgivare att använda PMO. Daniel informerar att underlaget som framställts är Capios egna ställningstagande och är en diskussionspunkt. Capio är mycket positiv till sammanhållen journalföring: Bra för patienten Bra för vårdgivaren Bra för vårdkvaliteten Men vi vill skifta fokus från att dela funktion till att dela information Journalsystemsfrågan är, och bör inte vara, ett IT-projekt Det bör drivas av verksamheten med IT-organisationen som leverantör och inte tvärtom vilket lätt blir fallet vid komplicerade tekniska lösningar. Den mest kritiska patient informationen, måste den finnas tillgänglig i realtid? man behöver inte vara i samma system. Fler reflektioner finns beskrivna i presentationen ang s leverans av PMO till privata vårdgivare. Capios önskade förslag Fokusera på PMO installation för alla offentliga enheter inom s egna nät fokusera egna utmaningar och integration med egen utrustning Låt privata vårdgivare välja valfritt journalsystem (allra helst i enlighet med option nedan) som uppfyller legala krav men kräv att detta obligatoriskt skall integreras till NPÖ Lägg integrationsresurser för att integrera alla, privata såväl som offentliga vårdgivare till NPÖ då får vi en samlad bild över patienten från alla vårdinstanser samt möjliggör bättre regional- samt interregional samverkan inom vårdkedjan. Interface redan definierade för NPÖ (anslutningsanvisningar) mycket lämpligt för NPÖ då det finns många olika vårdaktörer till skillnad från ex. Kronoberg Önskvärd option:

5 Datum (9) Omförhandla PMO med CGM för att säkerställa att PMO kan erbjudas/köpas som egen licens och egen installation för privata vårdgivare inkl. kassafunktionalitet Slutsats i Capios presentation Sammanhållen journalföring inte lika med samma journalsystem Alla regioner och landsting tenderar att bygga mer eller mindre komplicerade tekniska lösningar som avviker från varandra försvårar integration och mångfald inom vården IT leveransen sätts i fokus snarare än vårdstödet. Vi har en unik möjlighet att dra nytta av det gedigna arbete som är gjort nationellt och tillsammans bli ett föredöme avseende användandet av NPÖ. är mycket lämpligt för breddinförande av NPÖ Alla delar av vårdkedjan finns representerade från primärvård universitetssjukhus + på längre sikt även många tätbefolkade kommuner vilkas informationsbehov lätt glöms bort i diskussionen kring sammanhållen journalföring men är en viktig del för patientens omsorg. Mångfald av vårdgivare både offentliga och privata Proaktiv regionledning med fungerande branschråd Reflektion efter presentationen De som ansluter sig till NPÖ, deras uppgifter syns i NPÖ. Alla landsting ska finnas i NPÖ under Utveckling behövs av NPÖ. Alla vårdgivare får tillgång till en konceptuell översikt i framtiden. Detta följer den nationella inriktningen. är ett stort landsting som många lyssnar på och vi har en bred kompetens. OM man använder NPÖ så är inte anslutningen mot utan mot nationell uppsättning. NPÖ sker inte automatiskt. Det är mycket arbete och det är inte gratis för dem som ska ansluta. Viktigt att se till de mindre enheterna. Vidare tar emot detta inspel och återkommer till Branschrådet. Diagnoser och vårdersättning - ACG På förekommen anledning har genomfört en utredning för man vill veta riktigheten i utbetalningar av vårdersättningar. har tillsammans med de vårdenheter som uttryckt misstanke om felaktigheter gått igenom de aktuella posterna och funnit att det inte föreligger några tekniska brister. Det har uppdagats att om man använder fullständiga ICD 10-koder så kan man få bättre vårdersättning jämfört om bara primärvårdsdiagnoser används. De som ligger i Region Skånes system kan bara använda primärvårdsdiagnoser, om man vill utnyttja Filur. Taxeläkare och specialister - hur ska vi få in de diagnoser de sätter?

6 Datum (9) Det går alltid att lägga in fullständiga ICD10-diagnoser manuellt i Pasis i efterhand. Det går att skicka in diagnoser på ett USB minne och då krävs ett specifikt format för att kunna läsa in det i systemet. borde ställa krav på att få in diagnosregistrering för all sjukvård vi betalar för. Just nu kan vi inte hämta in det från flertalet läkare verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning Ett ställningstagande måste arbetas fram där man förankrar och tar fram ett underlag i detta resonemang från verksamheten och IT för att informera alla hur det ska gå till. På Hälsoval Skånes hemsida finns information kring formatspecifikation mm för att möjliggöra inskickning av diagnosregistrering på skiva eller USB-minne. IT support och kompetens På förra mötet diskuterades nedan text om förbättrad service och support: Följande åtgärder pågår eller är planerade för ökad service och support Arbetet är påbörjat tillsammans med vår leverantör av servicedesk för att undersöka möjligheten för ett eget telefonval för externa vårdgivare Tydliga regelverk och rutiner utformas för hur externa vårdgivarna skall hanteras av servicedesk Inledningsvis tilldelas en grupp inom servicedesk uppgiften som första mottagare av ärenden från externa vårdgivare för att arbeta fram rutiner för bättre hantering Samtliga åtgärder skall vara införda senast 31 januari 2012 kan inte erbjuda tjänsten. Det måste vara en överenskommelse mellan privata vårdgivare och marknaden. - Tieto redo att starta ett 10 v pilotprojekt - RS behjälplig i fortsatt arbete, Arbetsgrupp bör tillsättas för att hantera förstärkt support och behov av utbildning. Branschrådet uttrycker en viss tveksamhet att gå vidare med denna lösning. lyfter att frågan bör utredas vidare i en mindre arbetsgrupp kopplat till denna samverkansgrupp. I en arbetsgrupp genomförs en del operativt arbete och en del utredningar. Stefan Bremberg anmäler sig som kontaktperson från Branschrådet om att vara med i arbetsgruppen ang servicedesk.

7 Datum (9) Frågor PMO PMO, det finns inga ändringar i den plan som ligger, implementering ska ske under Anslutningstjänsten måste vara löst innan man rullar ut PMO. Tester pågår och inom 3 månader kommer man att se hur det ser ut. PMO utrullad i habiliteringen. BVC utrullning pågår. Datormiljö i primärvården ska ersättas. Kommande text nedan är ett underlag som Branschrådet skickade in till före mötet: Frågor från branschrådet till Frågor till mötet ang IT-tjänster inom Hälsoval Skåne mm Inledning Sammanhållen journalföring där möjlighet att läsa varandras journalanteckning lovvärt o bra. Gagnar patientsäkerheten. Kan dock lösas på olika sätt - från en nationell patientöversikt där flera journalsystem vekar parallellt till ett tvingande regiongemensamt system (som ändock inte ger möjlighet att "se" över region-/landstingsgräns). RS valt ett kraftigt styrande och tvingande alternativ som vi inte bedömer som producentneutralt. För privata vårdgivare kvarstår problemet med separat kassafunktion och nödvändiga dubbelregistreringar viket inte heller är konkurrens- eller producentneutralt. Det är inte heller klart att det ens finns en kompatibel kassafunktion tillgänglig för PMO och privata VG. Paraplyportalen blir ett frivilligt tilläggserbjudande - ligger kostnaden för tjänsten inbakad i de 375 kr. Vad gäller på motsvarande sätt för den offentliga PV? Ingår det i PC arbetsplats som tjänst? Om inkluderat - varför då ett tillval? Tekniken via Citrix fungerar ej idag - vad säger att den gör det i framtiden? Är det möjligen därför det blir en option? Kravet på fast extern vidarekoppling från RSs telefonister - är den kompatibel även åt andra hållet? Om inte - varför bara envägs? Och i så fall bör ju kostnaden ligga på den som begär tjänsten! Fortsatta problem med QlikView vi har som privata VG bara läsmöjlighet. Trots påpekanden hösten 2011 saknas fortfarande export- och utskriftsmöjlighet. Prestandakraven vid Extern åtkomst indikerar att ex.vis tunna klienter inte fungerar i PMOmiljön vilket medför orimliga nyinvesteringar i hårdvara. Listan på "godkända" skrivare indikerar också kraftiga begränsningar. Kvarstår problem med scanning på BVC.

8 Datum (9) Sammanfattningsvis ställer RS utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv orimligt höga krav genom att kräva regiongemensamt IT-system vilket då inte är förenligt med producent- och konkurrensneutralitet då det finns andra möjliga lösningar att tillgodose en lika hög patientsäkerhet. Dessutom har RS inte hittills kunnat visa att deras IT-lösningar överhuvudtaget har funktionalitet hos privata VG - vare sig de är anslutna via RSVPN extern åtkomst eller via regionens eget intranät. Branschrådet önskar svar från på nedanstående frågor på dagens möte: Med anledning av ovanstående hoppas privata vårdgivare på mötet den 1 februari 2012 få svar på följande frågor: När (reviderad tidplan) räknar med att PMO med avsedd funktionalitet finns implementerat på alla vårdenheter? SVAR från : Ingen förändrad tidplan Utreder förutsättningar och beroenden men har ännu inte resulterat i revidering av planen Hur kommer RS att säkra att privata Vårdgivare med PMO har ett kassasystem som inte kräver dubbelregistreringar? SVAR från : Registrering i PMO förs över till Pasis Registrering i Pasis Vi kommer att erbjuda export av sådana data som möjliggör integration till eget affärssystem Inga krav på annan registrering av kassatransaktioner i Är Paraplyportalen tänkt som en tilläggstjänst och vad kommer den då att kosta extra? SVAR från : Paraplyportalen ingår i tjänsten vårddokumentation som finansieras genom vårdersättningen och faktureras därmed inte. Kräver deltagande i sammanhållen journal. Ingår Paraplyportalen i PC som tjänst? SVAR från : Nej, se ovan Kan RS utlova att Citrix & RSVPN fungerar för kommunikationen med privata VG? SVAR från : Nej, inte i dagsläget Egen citrixlösning och terminal server fungerar inte med vidareanslutning till RSVPN med Network connect. Det kan inte vara en virtualiserad miljö. Det pågår ett projekt med målsättningen att få en utökad möjlighet till anslutning. Resultatet väntas preliminärt inom 3 månader.

9 Datum (9) Varför är kravet på sk extern vidarekoppling ensidigt? Och varför ska i så fall privata VG bära kostnaden? SVAR från : återkommer När och hur kommer vi privata VG att ha en fungerande export- och utskriftsfunktion i QlikView? SVAR från : Tjänsten fungerar om man ansluter från en klient med RSVPN och Network Connect Är sk tunna klienter kompatibla eller ej med PMO? Om inte så medför det mycket stora nyinvesteringar och varför har det då inte kommunicerats från början? SVAR från : PMO är testat mot HP 5570 och fungerar Niklas tackar för dagens engagemang. Nästa möte: Den 25 april 2012 i Malmö, Dockplatsen 26. Niklas Sundler tf IT- direktör och IT-chef i Lotta Hjelm Vid anteckningarna

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende.

Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende. Virituell FOA grupp 2010-01-22 Minneanteckningar Närvarande: Hansson Eva Sammankallande, Annette Hansson, Britt-Marie Andersson, Birgitta A Hedenrud, Stefan Henningsson, Peter Bergström RSIT, Agneta Nidemar

Läs mer

Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport

Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport September 2011 Björn Jansson Thomas Nerd David Lundberg 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER TILL FÖRBÄTTRINGAR... 3 1.1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur Det ligger i den psykiska sjukdomens natur samhällssystemens oförmåga att hantera effekterna av psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Internfakturering - förstudie

Internfakturering - förstudie Revisionskontoret PM NR 11/2014 Internfakturering - förstudie Åsa Nilsson, Revisionskontoret Per Stomberg, Deloitte AB Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

IT Uppföljning. Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Pär Ahlborg. Nils Rydmarker. Niklas Engelhart. Urban Jonsson

IT Uppföljning. Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Pär Ahlborg. Nils Rydmarker. Niklas Engelhart. Urban Jonsson IT Uppföljning Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Nils Rydmarker Niklas Engelhart Urban Jonsson 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna...

Läs mer

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE Utförd på uppdrag av Region Skånes Revisorer KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE 2011-01-25 Bo Anderson Dag Ström BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING Revisorerna i Region Skåne har gett BDO

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende IT- och informationssäkerhet

Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende IT- och informationssäkerhet Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1283 Handläggare: n Cserpes, Kansliavdelningen Datum: 2015-03-02 Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 1 (20) En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 2 (20) DEL 1: INLEDNING OCH BAKGRUND 4 DEL 2: SAMMANFATTNING 5 DEL 3: ANALYSEN 6 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer