RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m ) Svenska Spel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m ) Svenska Spel 1

2 1 Inledning Svenska Spel skall utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt alternativ för den svenska allmänhetens efterfrågan på spel. I detta arbete skall utveckling av spel, marknadsföring, distribution och försäljning av dessa, utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras. Med dessa Riktlinjer för Marknadsföring ( Riktlinjerna ) avser Svenska Spel förtydliga hur vi skall arbeta med ansvarsfull marknadsföring och vilka hänsynstagande som vi ovillkorligen skall ta i samband med reklam för våra olika produkter och tjänster för att leva upp till våra tillstånd, gällande lagstiftning och den därutöver gällande etik och moral som vi själva ställer upp för vår verksamhet. Alla som arbetar med marknadsfrågor och som har en påverkan på hur Svenska Spel kommunicerar med sina kunder har ett ansvar att noggrant ta till sig innehållet i Riktlinjerna och hålla sig inom ramen för vad som slagits fast i Riktlinjerna. 2 Svenska Spels övergripande principer för spelansvar i marknadsföringen 2.1 Syfte. Det ingår i vårt uppdrag att kanalisera spelandet från oreglerade aktörer till en säker och trovärdig statligt kontrollerad spelmiljö. Vi behöver därför informera om och marknadsföra våra produkter och tjänster. Givet vårt kanaliseringsuppdrag finns det i det enskilda fallet ett utrymme för att tolka hur och i vilken utsträckning sådan information kan ske. Kriterier för sådana bedömningar kan till exempel vara: spelform, distributionskanal, behov av kanalisering, spelansvarsverktyg, branschens utveckling och övriga relevanta omständigheter. Svenska Spels marknadsföring kan således i vissa sammanhang leda till ett ökat spelande hos Svenska Spel. Däremot ska marknadsföring inte ske på bekostnad av ökad andel spelberoende. För att säkerställa detta genomför Svenska Spel kontinuerliga mätningar över andelen spelberoende uppdelat per produkt och distributionskanal. 2.2 Normer och begränsningar. Svenska Spel skall naturligtvis följa på området gällande lagar och regulatoriska krav i våra tillstånd samt European Lotteries and Toto Association s, och Spelbranschens Etiska Råds Etiska Riktlinjer ( SPERs Riktlinjer ), som utarbetats tillsammans med våra branschkollegor i såväl Sverige som Europa. Utöver de sagda begränsningarna som gäller generellt för spelbranschen har Svenska Spel, i syfte att leva upp till att vara världsklass i spelansvar, fattat beslut om ytterligare begränsningar gällande marknadsföring. Dessa utgår ifrån SPERs Etiska Riktlinjer men består av mer långtgående inskränkningar för vissa produkter och/eller distributionskanaler. 2.3 Socialt ansvarstagande. En etisk grundregel för socialt ansvarstagande inom marknadsföring är det välinformerade valets princip. Denna princip innebär att de som spelar skall ha rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig information så att spelare kan fatta informerade val kring sitt spelande. 3 Riktlinjer för marknadsföring I. Spelbolagens reklam skall vara laglig, hederlig och får inte utformas på ett alltför påträngande sätt. Förtydligande: Med laglig och hederlig menar Svenska Spel att vi skall följa de lagar som reglerar hur reklam och marknadsföring får användas och utformas såsom, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen och lagen om namn bild i reklam. Svenska Spel skall också följa relevant branschpraxis såsom ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och SWEDMAS allmänna bestämmelser och etiska regler för direktmarknadsföring ( 2

3 Med inte stötande eller påträngande menar Svenska Spel att vår marknadsföring inte skall kränka någon grupp av personer eller av konsumenter uppfattas som alltför överdrivna. Det innebär till exempel att vi beträffande våra marknadsföringsåtgärder: (a) skall respektera den personliga integriteten och de personer som tackat nej till direktreklam och telemarketing (detta gäller såväl kunder som uttryckligen har motsatt sig marknadsföring som icke-kunder som har anmält sig till NIX-registret eller liknande; (b) såvida ett befintligt kundförhållande inte är upprättat, endast skall göra e- postutskick, sms-utskick eller vanliga postutskick efter att adressaten har lämnat sitt godkännande till att erhålla marknadsföringsutskick. Det sagda skall dock inte anses utgöra ett hinder mot att biträda befintliga kunder att, i eget namn, erbjuda tredje part att delta i spel, lotteri eller annan aktivitet vilken erbjuds av Svenska Spel. Svenska Spel skall emellertid aldrig lämna sina kunder ersättning eller förmåner för att på ovan beskrivet sätt bjuda in tredje part. Särskilda riktlinjer gäller för prenumeration(se matris längre fram). (c) skall erbjuda våra kunder att tacka nej till marknadsföringsutskick samt därutöver, även om kunderna inte har avböjt utskick, säkerställa att kunder, som under tolv månader, inte har visat intresse för våra produkter eller tjänster ej erhåller mer än två marknadsföringsutskick under det närmsta halvåret. Har mer än 18 månader förflutit sedan en kund senast visade intresse för våra produkter, tjänster eller information, skall marknadsföringsutskick överhuvudtaget inte ske. Annan marknadsföring som inte är direkt spelrelaterad, t ex information om gratis inträde till sportevent vid uppvisande av spelkort kan göras vid fyra tillfällen från det att kunden har visat intresse för våra produkter eller tjänster upp till 18 månader efter kundens senaste spel utöver övriga utskick. (d) inom Prenumeration två gånger per år skall kunna bearbeta kunder i rekryteringsoch reaktiveringssyfte upp till 18 månader efter kundens senaste spel. (e) skall undanta spärrade spelare, spelare med nej till marknadsföring och spelare som är "röda" från Playscan från all direktmarknadsföring. Dessa undantag görs med automatik via våra system. (f) vid annonsering på internet skall begränsa s k pop-up annonsering till högst en popup per webbläsare och besök hos respektive sajt eller nätverk av sajter. (g) Inte, avseende något av våra spel eller lotterier vilket kan ge penningvinst, skall erbjuda gratisspel i form av fri insats. Undantag görs för Kundtjänst i enlighet med punkt (i) nedan. Som gratisspel anses inte priser i en kunskapstävling. Som gratisspel anses heller inte att en kund fått en gratifikation för deltagande i en kundundersökning som inte tar obetydlig tid i anspråk. Det är alltså ok att t ex ge en Triss till den som svarar på en skriftlig enkät eller den som deltar i en fokusgrupp. Det är dock inte tillåtet att ge bort spel och lotter för insatser av försumbar karaktär såsom att uppge sitt mobiltelefonnummer eller sin adress. Priser i form av spel och lotter i kunskapstävlingar och gratifikationer vid kundundersökningar etc. får inte ha ett marknadsvärde som överstiger 100 kr och får inte avse följande spel: all form av Poker, Kasino-spel och Vegas. För tydlighets skull bör det nämnas att företagskunder som på kommersiella villkor köper lotter av Svenska Spel inte omfattas av dessa begränsningar. (h) får ha kombinationserbjudande som innebär en rabattering av insats, dock högst till ett marknadsvärde om 100 kr. Vid rabatt på flerveckorsspel kan emellertid rabatten 3

4 uppgå till sammanlagt högst 200 kr men högst 100 kr per omgång. Rabatt på en insats i ett spel, lotteri eller annan produkt får aldrig överstiga 50 % av den ordinarie insatsen. Notera vissa ytterligare begränsningar avseende sådana erbjudanden i matrisen nedan. Notera också att Svenska Spel helt eller delvis kan finansiera lotter som i ett kombinationserbjudande överlåts till kunder av annan aktör än Svenska Spel. T ex "Köp tidningen X och du får en Tia-lott". Även om det finns ett bakomliggande samarbetsavtal mellan Svenska Spel och tidningen, vilket gör att det är Svenska Spel som står för kostnaden, är detta inte att anse som ett gratisspel. Bedömningen bör ske utifrån vem som står som avsändare av erbjudandet (i detta fall tidningen X). Svenska Spel får dock aldrig finansiera ett samarbete med en annan aktör som går ut på att utan någon form av insats ge bort våra spel, lotter och andra produkter. Det är således inte tillåtet att Svenska Spel i exemplet ovan finansierar en kampanj där tidningen X delar ut Triss till allmänheten utan någon motprestation. (i) Inte skall ge bort s k give aways till ett högre marknadsvärde än 100 kr per give away. Kundtjänst får dock dela ut maximalt fyra Trisslotter alternativt maximalt två biocheckar/biljetter per kund i de fall som en kund med fog är missnöjd med hur Svenska Spel har agerat gentemot honom/henne. Lotter skall dock aldrig erbjudas till en person som från Playscan har fått diagnosen spelproblem. Entrébiljetter till sponsrade idrottsevent undantas från ovan nämnda beloppsbegränsning. Även profilkläder som utdelas vid event, t ex till ombud eller vinnare i kundtävlingar, undantas från ovanstående beloppsbegränsning. Business to Business (B2B) ska ej ge bort give aways till ett högre anskaffningsvärde än 100 kr. Naturligtvis gäller gränser som enligt lag gäller för muta och bestickning. I tveksamma fall skall alltid Juridik konsulteras. (j) Inte ägna sig åt telemarketingförsäljning. II. Reklam får inte missbruka konsumenternas förtroende för spelbranschen och dess aktörer och inte heller vilseleda konsumenterna. Förtydligande: Svenska Spels reklam får inte utformas på ett sådant sätt att konsumenternas förtroende för spel som underhållningsform skadas. Den får heller aldrig uppfattas som att vi medvetet försöker vilseleda konsumenterna. Det innebär till exempel att Svenska Spel, utöver vad Riktlinjerna mer specifikt anger i bland annat punkt III och IV nedan, beträffande våra marknadsföringsåtgärder: (a) skall vinnlägga oss om att vara tydliga och lämna kunderna rimlig, skälig och tillförlitlig information; och (b) i fråga om evenemang eller aktiviteter som endast kan kommas åt genom att gå in på en spelplats skall ange detta klart och tydligt. III. Reklam får inte hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen. Förtydligande: Personer med ett problematiskt spelbeteende har ofta felaktiga uppfattningar om hur slumpen fungerar. De tror också ofta att det finns en möjlighet att påverka utfallet i lotterier och nummerspel. 4

5 Svenska Spel skall aldrig i sin reklam understödja sådana felaktiga tankar. Det innebär till exempel att vi inte skall ge intryck av att en spelare genom statistik, kunskap eller speciella turnummer kan påverka utfallet i ett turspel. Med turspel avses inte vadslagningsspel och totalisatorspel eller tävlingar där spelaren genom skicklighet och kunskap faktiskt kan påverka möjligheten till vinst. IV. Reklam får inte innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheterna till vinst. Förtydligande: Svenska Spels reklam får inte ange att vinsten är större än vad den faktiskt är. Vi skall heller inte överdriva möjligheten att vinna. Det innebär att Svenska Spel till exempel skall: (a) informera, på relevanta enheter såsom kuponger, lotter och regelhäften, om vinstchans och hur stor del av insatserna som betalas ut till spelarna i form av vinster (vinstandel); (b) tillse att det, vid angivande av en total vinstpott i en spelomgång, tydligt framgår vad den enskilde spelaren kan vinna i samma spelomgång; (c) tillse att reklam om vinst inte överdrivs genom att det i begreppet vinstchans även inkluderas återbetalning som understiger spelproduktens inköpspris. Om det finns vinster som understiger spelproduktens inköpspris skall detta tydligt framgå. V. Reklam får inte selektivt riktas mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället. Förtydligande: Med sårbara och särskilt utsatta grupper avses personer som av olika skäl kan ha svårigheter att fatta genomtänkta beslut kring insatsens storlek eller sin möjlighet att vinna. Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder INTE: (a) skall hävda att spel kan ersätta arbete eller studier eller att spel är en försörjningsform; (b) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på personliga, professionella eller utbildningsproblem såsom ensamhet eller depression; (c) skall påstå att spelande i sig kan förstärka personliga kvaliteter, t ex att det kan förbättra självkänsla eller självaktning eller resultera i erkännande eller beundran. Det är dock tillåtet att lyfta fram vinnare i vår marknadsföring så länge spelandet i sig inte förknippas med nämnda känslor/egenskaper. (d) skall sammankoppla spel med förförelse, sexuell framgång eller ökad attraktivitet; (e) skall återge spel i en kontext som antyder tuffhet eller som sammankopplar spel med styrka eller ansvarslöshet; (f) skall påstå att spel är en manbarhetsrit eller ett mandomsprov; (g) skall utnyttja kulturella traditioner eller vidskepelse rörande spel eller tur; 5

6 (h) skall uppmuntra till spel för pengar man inte kan undvara; (i) skall marknadsföra spel och alkohol tillsammans eller i kombination. VI. Reklam får inte förekomma i sammanhang som främst attraherar minderåriga eller vara utformad så att den särskilt riktas mot denna grupp. Förtydligande: Svenska Spel skall agera på ett sådant sätt att reklam inte riktas mot, eller särskilt tilltalar, personer under 18 år (och såvitt gäller kasinona 20 år). Detta gäller såväl budskap som manér, ordval, teckensnitt och/eller medieval eller annars genom att spegla eller associera till ungdomskultur. Utöver ovanstående skall Svenska Spel: (a) inte ha marknadsföring i kanaler där barn eller ungdomar är främsta målgrupp och inte heller i samband med ett barn-/ungdomsprogram. (b) ej tillåta att något av koncernens produktvarumärken återges på lagtröjor, uniformer eller motsvarande kommersiella merchandisingprodukter som är avsedda att användas av personer som är under 18 år (20 år beträffande Casino Cosmopol). Moderbolagets logotyp får dock användas med måttfullhet. VII. Ungdomar under 18 år får inte ha en central roll i reklam annat än i sammanhang som beskriver ändamål som spelanordnare bidrar till och då spel inte direkt marknadsförs. Förtydligande: Då ungdomar erhåller en stor del av överskottet från spel kan det tillåtas att ungdomar medverkar i reklam i syfte att visa hur och till vad överskottet används. I annan reklam än sådan nu nämnd överskottsreklam skall aldrig; (a) ungdomar som förefaller vara under 25 år återges som spelande eller användas i en framträdande roll i samband med reklam som syftar till att sälja spel; (b) personer som medverkar i reklam framställas på ett ungdomligt eller barnsligt sätt. VIII. Reklam får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande. Förtydligande: Om en enskild individ förlorar kontrollen över sitt eget spelande blir spelet till ett problem. Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder INTE; (a) får hävda att man vinner mer ju mer man spelar; (b) skall gestalta spelbeteenden som uppmuntrar till att man ljuger om, lånar till sitt spelande eller tänker på och satsar mer tid och pengar på spel än vad man egentligen vill; (c) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer, ett alternativ till anställning eller en väg att åstadkomma finansiell trygghet; (d) skall utmåla spel som nödvändigt eller som en prioritet i livet, t ex framför familj, 6

7 vänner eller professionella åligganden eller utbildningsåtaganden; (e) skall vare sig uppmuntra grupptryck för att spela eller nedvärdera återhållsamhet; (f) skall påstå att spel avskilt från andra är att föredra framför socialt spel; (g) skall uppmuntra eller återge spelande i en arbetsmiljö, dock med undantag av på licensierade spelplatser; (h) skall främja eller uppmuntra kriminellt eller associalt beteende. IX. Reklam får inte hävda att det saknas risker med överdrivet spelande. Förtydligande: Svenska Spels reklaminsatser skall aldrig hävda att det finns produkter som är mindre farliga än andra ur spelberoendesynpunkt. Det sagda skall emellertid inte, då kanaliseringsuppdraget så kräver, hindra att våra spel och spelansvarslösningar jämförs med motsvarande produkter som erbjuds av andra aktörer. X. Information om spelrelaterade problem och vilken hjälp som finns att få för drabbade och anhöriga skall finnas lätt tillgänglig för konsumenterna. Förtydligande: I alla miljöer där spel tillhandahålls skall information om spelrelaterade problem finnas tillgänglig. Detta innebär till exempel att Svenska Spel: (a) skall tillhandahålla information om den sk stödlinjen på lotter, kuponger, spelkvitton, värdeautomater vid spelplatsen, på våra kasinon, webbsajter, mobil och andra sammanhang där så bedöms lämpligt; och (b) i all sin marknadsföring med säljande budskap skall inkludera en Spela lagomlogotyp, vilken skall där det är möjligt, länka till spelalagom.se på vilket våra nuvarande och i framtiden utvecklade spelansvarsverktyg och hjälpmedel för att undvika osunt spelande och spelmissbruk skall finnas tillgängliga. Spela lagomlogotypen kan utelämnas om det p g a enhetens utformning och storlek inte är möjligt att uppfatta den, t ex på en mindre banner eller s k pluggannons. Spela lagom-logotypen kan också utelämnas om budskapet är av icke-spel-karaktär, som t ex ett restaurangerbjudande för Casino Cosmopol. Närmare anvisningar återfinns i grafiska riktlinjer för Spela lagom i Svenska Spels designportal. Hur arbetar vi med Riktlinjerna inom Svenska Spel Varje individ som producerar någon form av marknadsföring har ansvar för att Riktlinjerna följs. Riktlinjerna skall vara en del av Svenska Spels profilmanual och skall alltid kommuniceras till de reklambyråer och mediebolag som Svenska Spel samarbetar med. Det skall säkerställas att alla anställda hos nämnda samarbetspartners som arbetar med Svenska Spels marknadsföring har tagit del av Riktlinjerna. 7

8 Vid minsta osäkerhet om tolkningen av Riktlinjerna skall avstämning ske med CSR och Juridik. Om oenighet råder rörande tolkningen av Riktlinjerna skall chefen för Modervarumärket kontaktas för slutgiltigt avgörande och godkännande. Innan nämnda person fattar sitt beslut ska samråd ske med CSR, Juridik och med den KL-ledamot som ansvarar för det affärsområde e.d. som är avsändare av marknadsföringen. Det är dock inte tillåtet att göra medvetna undantag från Riktlinjerna. 8

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar (reviderad april 2015) Bilaga (a) till SPER:s Standard för spelansvar 1 Inledning Marknadsföring är en viktig del av en fungerande spelmarknad

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Om tävlingar och lotterier Lotterimonopol i Sverige! Endast staten/den som staten ger tillstånd till

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 16 juli 2009. KOVFS 2009:6 Utkom från trycket den 20

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Elin Söderlind Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 31 augusti 2016. KOVFS 2016:1

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol PO LI CY fö r m ko a m rk m n un a ik d at s io n Sv er ig e po lic y fö r m ar kn ad sk om m un ik at io n Po licy Ca rl sbe rg Innehåll 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 2 2015-06-04 14:39 SPÄNNING. UNDERHÅLLNING. GLÄDJE. Lusten att spela är stor hos svenska folket. En stor del av den vuxna befolkningen

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri lotteriinspekxk MOM REGERINGEN Finansdepartementet Regeringsbeslut 2013-06-13 AB Svenska Spel Dnr. Fi2012/1723 Fi2012/3929 Fi2012/4494 106 10 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALYS OCH DIALOG Svenska Spels intressenter Analys och dialog På uppdrag av Svenska Spel genomförde Intellectual Capital AB under hösten 2009 djupintervjuer med 107

Läs mer

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Juridik Marknadsrätt Medierätt, HT 2010 Andreas Prochazka 054 700 18 14 andreas.prochazka@kau.se 11C 429 Domstolar i Sverige ALLMÄNNA DOMSTOLAR i. Tingsrätt ii. Hovrätt iii. Högsta domstolen FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005 I SAMHÄLLET 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck Introduktion Den ökande medvetenheten världen över kring kost, näringslära och fysisk aktivitet får allt större betydelse för det internationella

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E

Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E De etiska reglerna, i sin helhet, är framtagna i samarbete med Konsumentverket/ KO och Lotteriinspektionen. Det mesta

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer