RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m ) Svenska Spel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m ) Svenska Spel 1

2 1 Inledning Svenska Spel skall utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt alternativ för den svenska allmänhetens efterfrågan på spel. I detta arbete skall utveckling av spel, marknadsföring, distribution och försäljning av dessa, utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras. Med dessa Riktlinjer för Marknadsföring ( Riktlinjerna ) avser Svenska Spel förtydliga hur vi skall arbeta med ansvarsfull marknadsföring och vilka hänsynstagande som vi ovillkorligen skall ta i samband med reklam för våra olika produkter och tjänster för att leva upp till våra tillstånd, gällande lagstiftning och den därutöver gällande etik och moral som vi själva ställer upp för vår verksamhet. Alla som arbetar med marknadsfrågor och som har en påverkan på hur Svenska Spel kommunicerar med sina kunder har ett ansvar att noggrant ta till sig innehållet i Riktlinjerna och hålla sig inom ramen för vad som slagits fast i Riktlinjerna. 2 Svenska Spels övergripande principer för spelansvar i marknadsföringen 2.1 Syfte. Det ingår i vårt uppdrag att kanalisera spelandet från oreglerade aktörer till en säker och trovärdig statligt kontrollerad spelmiljö. Vi behöver därför informera om och marknadsföra våra produkter och tjänster. Givet vårt kanaliseringsuppdrag finns det i det enskilda fallet ett utrymme för att tolka hur och i vilken utsträckning sådan information kan ske. Kriterier för sådana bedömningar kan till exempel vara: spelform, distributionskanal, behov av kanalisering, spelansvarsverktyg, branschens utveckling och övriga relevanta omständigheter. Svenska Spels marknadsföring kan således i vissa sammanhang leda till ett ökat spelande hos Svenska Spel. Däremot ska marknadsföring inte ske på bekostnad av ökad andel spelberoende. För att säkerställa detta genomför Svenska Spel kontinuerliga mätningar över andelen spelberoende uppdelat per produkt och distributionskanal. 2.2 Normer och begränsningar. Svenska Spel skall naturligtvis följa på området gällande lagar och regulatoriska krav i våra tillstånd samt European Lotteries and Toto Association s, och Spelbranschens Etiska Råds Etiska Riktlinjer ( SPERs Riktlinjer ), som utarbetats tillsammans med våra branschkollegor i såväl Sverige som Europa. Utöver de sagda begränsningarna som gäller generellt för spelbranschen har Svenska Spel, i syfte att leva upp till att vara världsklass i spelansvar, fattat beslut om ytterligare begränsningar gällande marknadsföring. Dessa utgår ifrån SPERs Etiska Riktlinjer men består av mer långtgående inskränkningar för vissa produkter och/eller distributionskanaler. 2.3 Socialt ansvarstagande. En etisk grundregel för socialt ansvarstagande inom marknadsföring är det välinformerade valets princip. Denna princip innebär att de som spelar skall ha rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig information så att spelare kan fatta informerade val kring sitt spelande. 3 Riktlinjer för marknadsföring I. Spelbolagens reklam skall vara laglig, hederlig och får inte utformas på ett alltför påträngande sätt. Förtydligande: Med laglig och hederlig menar Svenska Spel att vi skall följa de lagar som reglerar hur reklam och marknadsföring får användas och utformas såsom, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen och lagen om namn bild i reklam. Svenska Spel skall också följa relevant branschpraxis såsom ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och SWEDMAS allmänna bestämmelser och etiska regler för direktmarknadsföring ( 2

3 Med inte stötande eller påträngande menar Svenska Spel att vår marknadsföring inte skall kränka någon grupp av personer eller av konsumenter uppfattas som alltför överdrivna. Det innebär till exempel att vi beträffande våra marknadsföringsåtgärder: (a) skall respektera den personliga integriteten och de personer som tackat nej till direktreklam och telemarketing (detta gäller såväl kunder som uttryckligen har motsatt sig marknadsföring som icke-kunder som har anmält sig till NIX-registret eller liknande; (b) såvida ett befintligt kundförhållande inte är upprättat, endast skall göra e- postutskick, sms-utskick eller vanliga postutskick efter att adressaten har lämnat sitt godkännande till att erhålla marknadsföringsutskick. Det sagda skall dock inte anses utgöra ett hinder mot att biträda befintliga kunder att, i eget namn, erbjuda tredje part att delta i spel, lotteri eller annan aktivitet vilken erbjuds av Svenska Spel. Svenska Spel skall emellertid aldrig lämna sina kunder ersättning eller förmåner för att på ovan beskrivet sätt bjuda in tredje part. Särskilda riktlinjer gäller för prenumeration(se matris längre fram). (c) skall erbjuda våra kunder att tacka nej till marknadsföringsutskick samt därutöver, även om kunderna inte har avböjt utskick, säkerställa att kunder, som under tolv månader, inte har visat intresse för våra produkter eller tjänster ej erhåller mer än två marknadsföringsutskick under det närmsta halvåret. Har mer än 18 månader förflutit sedan en kund senast visade intresse för våra produkter, tjänster eller information, skall marknadsföringsutskick överhuvudtaget inte ske. Annan marknadsföring som inte är direkt spelrelaterad, t ex information om gratis inträde till sportevent vid uppvisande av spelkort kan göras vid fyra tillfällen från det att kunden har visat intresse för våra produkter eller tjänster upp till 18 månader efter kundens senaste spel utöver övriga utskick. (d) inom Prenumeration två gånger per år skall kunna bearbeta kunder i rekryteringsoch reaktiveringssyfte upp till 18 månader efter kundens senaste spel. (e) skall undanta spärrade spelare, spelare med nej till marknadsföring och spelare som är "röda" från Playscan från all direktmarknadsföring. Dessa undantag görs med automatik via våra system. (f) vid annonsering på internet skall begränsa s k pop-up annonsering till högst en popup per webbläsare och besök hos respektive sajt eller nätverk av sajter. (g) Inte, avseende något av våra spel eller lotterier vilket kan ge penningvinst, skall erbjuda gratisspel i form av fri insats. Undantag görs för Kundtjänst i enlighet med punkt (i) nedan. Som gratisspel anses inte priser i en kunskapstävling. Som gratisspel anses heller inte att en kund fått en gratifikation för deltagande i en kundundersökning som inte tar obetydlig tid i anspråk. Det är alltså ok att t ex ge en Triss till den som svarar på en skriftlig enkät eller den som deltar i en fokusgrupp. Det är dock inte tillåtet att ge bort spel och lotter för insatser av försumbar karaktär såsom att uppge sitt mobiltelefonnummer eller sin adress. Priser i form av spel och lotter i kunskapstävlingar och gratifikationer vid kundundersökningar etc. får inte ha ett marknadsvärde som överstiger 100 kr och får inte avse följande spel: all form av Poker, Kasino-spel och Vegas. För tydlighets skull bör det nämnas att företagskunder som på kommersiella villkor köper lotter av Svenska Spel inte omfattas av dessa begränsningar. (h) får ha kombinationserbjudande som innebär en rabattering av insats, dock högst till ett marknadsvärde om 100 kr. Vid rabatt på flerveckorsspel kan emellertid rabatten 3

4 uppgå till sammanlagt högst 200 kr men högst 100 kr per omgång. Rabatt på en insats i ett spel, lotteri eller annan produkt får aldrig överstiga 50 % av den ordinarie insatsen. Notera vissa ytterligare begränsningar avseende sådana erbjudanden i matrisen nedan. Notera också att Svenska Spel helt eller delvis kan finansiera lotter som i ett kombinationserbjudande överlåts till kunder av annan aktör än Svenska Spel. T ex "Köp tidningen X och du får en Tia-lott". Även om det finns ett bakomliggande samarbetsavtal mellan Svenska Spel och tidningen, vilket gör att det är Svenska Spel som står för kostnaden, är detta inte att anse som ett gratisspel. Bedömningen bör ske utifrån vem som står som avsändare av erbjudandet (i detta fall tidningen X). Svenska Spel får dock aldrig finansiera ett samarbete med en annan aktör som går ut på att utan någon form av insats ge bort våra spel, lotter och andra produkter. Det är således inte tillåtet att Svenska Spel i exemplet ovan finansierar en kampanj där tidningen X delar ut Triss till allmänheten utan någon motprestation. (i) Inte skall ge bort s k give aways till ett högre marknadsvärde än 100 kr per give away. Kundtjänst får dock dela ut maximalt fyra Trisslotter alternativt maximalt två biocheckar/biljetter per kund i de fall som en kund med fog är missnöjd med hur Svenska Spel har agerat gentemot honom/henne. Lotter skall dock aldrig erbjudas till en person som från Playscan har fått diagnosen spelproblem. Entrébiljetter till sponsrade idrottsevent undantas från ovan nämnda beloppsbegränsning. Även profilkläder som utdelas vid event, t ex till ombud eller vinnare i kundtävlingar, undantas från ovanstående beloppsbegränsning. Business to Business (B2B) ska ej ge bort give aways till ett högre anskaffningsvärde än 100 kr. Naturligtvis gäller gränser som enligt lag gäller för muta och bestickning. I tveksamma fall skall alltid Juridik konsulteras. (j) Inte ägna sig åt telemarketingförsäljning. II. Reklam får inte missbruka konsumenternas förtroende för spelbranschen och dess aktörer och inte heller vilseleda konsumenterna. Förtydligande: Svenska Spels reklam får inte utformas på ett sådant sätt att konsumenternas förtroende för spel som underhållningsform skadas. Den får heller aldrig uppfattas som att vi medvetet försöker vilseleda konsumenterna. Det innebär till exempel att Svenska Spel, utöver vad Riktlinjerna mer specifikt anger i bland annat punkt III och IV nedan, beträffande våra marknadsföringsåtgärder: (a) skall vinnlägga oss om att vara tydliga och lämna kunderna rimlig, skälig och tillförlitlig information; och (b) i fråga om evenemang eller aktiviteter som endast kan kommas åt genom att gå in på en spelplats skall ange detta klart och tydligt. III. Reklam får inte hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen. Förtydligande: Personer med ett problematiskt spelbeteende har ofta felaktiga uppfattningar om hur slumpen fungerar. De tror också ofta att det finns en möjlighet att påverka utfallet i lotterier och nummerspel. 4

5 Svenska Spel skall aldrig i sin reklam understödja sådana felaktiga tankar. Det innebär till exempel att vi inte skall ge intryck av att en spelare genom statistik, kunskap eller speciella turnummer kan påverka utfallet i ett turspel. Med turspel avses inte vadslagningsspel och totalisatorspel eller tävlingar där spelaren genom skicklighet och kunskap faktiskt kan påverka möjligheten till vinst. IV. Reklam får inte innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheterna till vinst. Förtydligande: Svenska Spels reklam får inte ange att vinsten är större än vad den faktiskt är. Vi skall heller inte överdriva möjligheten att vinna. Det innebär att Svenska Spel till exempel skall: (a) informera, på relevanta enheter såsom kuponger, lotter och regelhäften, om vinstchans och hur stor del av insatserna som betalas ut till spelarna i form av vinster (vinstandel); (b) tillse att det, vid angivande av en total vinstpott i en spelomgång, tydligt framgår vad den enskilde spelaren kan vinna i samma spelomgång; (c) tillse att reklam om vinst inte överdrivs genom att det i begreppet vinstchans även inkluderas återbetalning som understiger spelproduktens inköpspris. Om det finns vinster som understiger spelproduktens inköpspris skall detta tydligt framgå. V. Reklam får inte selektivt riktas mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället. Förtydligande: Med sårbara och särskilt utsatta grupper avses personer som av olika skäl kan ha svårigheter att fatta genomtänkta beslut kring insatsens storlek eller sin möjlighet att vinna. Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder INTE: (a) skall hävda att spel kan ersätta arbete eller studier eller att spel är en försörjningsform; (b) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på personliga, professionella eller utbildningsproblem såsom ensamhet eller depression; (c) skall påstå att spelande i sig kan förstärka personliga kvaliteter, t ex att det kan förbättra självkänsla eller självaktning eller resultera i erkännande eller beundran. Det är dock tillåtet att lyfta fram vinnare i vår marknadsföring så länge spelandet i sig inte förknippas med nämnda känslor/egenskaper. (d) skall sammankoppla spel med förförelse, sexuell framgång eller ökad attraktivitet; (e) skall återge spel i en kontext som antyder tuffhet eller som sammankopplar spel med styrka eller ansvarslöshet; (f) skall påstå att spel är en manbarhetsrit eller ett mandomsprov; (g) skall utnyttja kulturella traditioner eller vidskepelse rörande spel eller tur; 5

6 (h) skall uppmuntra till spel för pengar man inte kan undvara; (i) skall marknadsföra spel och alkohol tillsammans eller i kombination. VI. Reklam får inte förekomma i sammanhang som främst attraherar minderåriga eller vara utformad så att den särskilt riktas mot denna grupp. Förtydligande: Svenska Spel skall agera på ett sådant sätt att reklam inte riktas mot, eller särskilt tilltalar, personer under 18 år (och såvitt gäller kasinona 20 år). Detta gäller såväl budskap som manér, ordval, teckensnitt och/eller medieval eller annars genom att spegla eller associera till ungdomskultur. Utöver ovanstående skall Svenska Spel: (a) inte ha marknadsföring i kanaler där barn eller ungdomar är främsta målgrupp och inte heller i samband med ett barn-/ungdomsprogram. (b) ej tillåta att något av koncernens produktvarumärken återges på lagtröjor, uniformer eller motsvarande kommersiella merchandisingprodukter som är avsedda att användas av personer som är under 18 år (20 år beträffande Casino Cosmopol). Moderbolagets logotyp får dock användas med måttfullhet. VII. Ungdomar under 18 år får inte ha en central roll i reklam annat än i sammanhang som beskriver ändamål som spelanordnare bidrar till och då spel inte direkt marknadsförs. Förtydligande: Då ungdomar erhåller en stor del av överskottet från spel kan det tillåtas att ungdomar medverkar i reklam i syfte att visa hur och till vad överskottet används. I annan reklam än sådan nu nämnd överskottsreklam skall aldrig; (a) ungdomar som förefaller vara under 25 år återges som spelande eller användas i en framträdande roll i samband med reklam som syftar till att sälja spel; (b) personer som medverkar i reklam framställas på ett ungdomligt eller barnsligt sätt. VIII. Reklam får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande. Förtydligande: Om en enskild individ förlorar kontrollen över sitt eget spelande blir spelet till ett problem. Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder INTE; (a) får hävda att man vinner mer ju mer man spelar; (b) skall gestalta spelbeteenden som uppmuntrar till att man ljuger om, lånar till sitt spelande eller tänker på och satsar mer tid och pengar på spel än vad man egentligen vill; (c) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer, ett alternativ till anställning eller en väg att åstadkomma finansiell trygghet; (d) skall utmåla spel som nödvändigt eller som en prioritet i livet, t ex framför familj, 6

7 vänner eller professionella åligganden eller utbildningsåtaganden; (e) skall vare sig uppmuntra grupptryck för att spela eller nedvärdera återhållsamhet; (f) skall påstå att spel avskilt från andra är att föredra framför socialt spel; (g) skall uppmuntra eller återge spelande i en arbetsmiljö, dock med undantag av på licensierade spelplatser; (h) skall främja eller uppmuntra kriminellt eller associalt beteende. IX. Reklam får inte hävda att det saknas risker med överdrivet spelande. Förtydligande: Svenska Spels reklaminsatser skall aldrig hävda att det finns produkter som är mindre farliga än andra ur spelberoendesynpunkt. Det sagda skall emellertid inte, då kanaliseringsuppdraget så kräver, hindra att våra spel och spelansvarslösningar jämförs med motsvarande produkter som erbjuds av andra aktörer. X. Information om spelrelaterade problem och vilken hjälp som finns att få för drabbade och anhöriga skall finnas lätt tillgänglig för konsumenterna. Förtydligande: I alla miljöer där spel tillhandahålls skall information om spelrelaterade problem finnas tillgänglig. Detta innebär till exempel att Svenska Spel: (a) skall tillhandahålla information om den sk stödlinjen på lotter, kuponger, spelkvitton, värdeautomater vid spelplatsen, på våra kasinon, webbsajter, mobil och andra sammanhang där så bedöms lämpligt; och (b) i all sin marknadsföring med säljande budskap skall inkludera en Spela lagomlogotyp, vilken skall där det är möjligt, länka till spelalagom.se på vilket våra nuvarande och i framtiden utvecklade spelansvarsverktyg och hjälpmedel för att undvika osunt spelande och spelmissbruk skall finnas tillgängliga. Spela lagomlogotypen kan utelämnas om det p g a enhetens utformning och storlek inte är möjligt att uppfatta den, t ex på en mindre banner eller s k pluggannons. Spela lagom-logotypen kan också utelämnas om budskapet är av icke-spel-karaktär, som t ex ett restaurangerbjudande för Casino Cosmopol. Närmare anvisningar återfinns i grafiska riktlinjer för Spela lagom i Svenska Spels designportal. Hur arbetar vi med Riktlinjerna inom Svenska Spel Varje individ som producerar någon form av marknadsföring har ansvar för att Riktlinjerna följs. Riktlinjerna skall vara en del av Svenska Spels profilmanual och skall alltid kommuniceras till de reklambyråer och mediebolag som Svenska Spel samarbetar med. Det skall säkerställas att alla anställda hos nämnda samarbetspartners som arbetar med Svenska Spels marknadsföring har tagit del av Riktlinjerna. 7

8 Vid minsta osäkerhet om tolkningen av Riktlinjerna skall avstämning ske med CSR och Juridik. Om oenighet råder rörande tolkningen av Riktlinjerna skall chefen för Modervarumärket kontaktas för slutgiltigt avgörande och godkännande. Innan nämnda person fattar sitt beslut ska samråd ske med CSR, Juridik och med den KL-ledamot som ansvarar för det affärsområde e.d. som är avsändare av marknadsföringen. Det är dock inte tillåtet att göra medvetna undantag från Riktlinjerna. 8

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar (reviderad april 2015) Bilaga (a) till SPER:s Standard för spelansvar 1 Inledning Marknadsföring är en viktig del av en fungerande spelmarknad

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 16 juli 2009. KOVFS 2009:6 Utkom från trycket den 20

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck Introduktion Den ökande medvetenheten världen över kring kost, näringslära och fysisk aktivitet får allt större betydelse för det internationella

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / Affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E

Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E Så uppträder en direktsäljare! E T I S K A R E G L E R F Ö R D I R E K T S Ä L J A R E De etiska reglerna, i sin helhet, är framtagna i samarbete med Konsumentverket/ KO och Lotteriinspektionen. Det mesta

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

TS bestämmelser för sökrelaterade tjänster

TS bestämmelser för sökrelaterade tjänster Tidningsstatistik AB 114 78 Stockholm, besöksadress: Vasagatan 11, tel: 08-507 424 00, fax: 08-507 424 01, info@ts.se, www.ts.se 2008:05 Innehåll Bestämmelsernas syfte och deras antagande 3 TS revisionsrapport

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Det förekommer ett stort antal arrangemang i olika sammanhang som kan betraktas som lotterier eller tävlingar. Lotteriinspektionen har tillsammans med Konsumentverket

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor

L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor O L I POLICY FÖR MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet i landstinget. Policy för marknadsföring

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB, 556299-2247, Box 23027, 750

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer