ehabilitering ur ett individperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ehabilitering ur ett individperspektiv"

Transkript

1 R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län Rygg Nacke och 4

2 R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län Ulla Gerner Försäkringskassan i Stockholms län Rygg Nacke och 4

3 Förord Denna rapport är den fjärde från en svensk undersökning vars syfte är att studera arbetsoförmåga på grund av rygg- och nackbesvär. Den svenska undersökningen ingår i ett internationellt projekt, Work Incapacity and Reintegration, som genomförs i Sverige, Danmark, Israel, Nederländerna, Tyskland och USA. Rygg- och nackbesvär är de vanligaste orsakerna för långvarig sjukskrivning och förtidspensionering i Sverige och i många andra länder. Kunskapen om varför arbetsoförmågan ofta blir långvarig eller bestående är fortfarande begränsad. Klart är dock att många faktorer inverkar. Förhållanden på arbets platsen och tillgång till medicinska behandlingar och arbetslivsinriktad rehabilitering är några av faktorer som har betydelse för möjligheten att återvinna arbetsförmågan. Regionala skillnader har hittills inte belysts i den svenska undersökningen. Ett syfte med denna rapport är att undersöka om det finns skillnader mellan de sjukskrivna med rygg- och nackbesvär i Försäkringskassan i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län. Ett annat syfte är att studera vilka åtgärder som vidtas i de tre försäkringskassorna för att hjälpa de sjukskrivna tillbaka till arbete och vilka resultat som uppnås med åtgärderna. Även skillnader mellan män och kvinnor redovisas. Rapport 1 från projektet innehåller en beskrivning av såväl den svenska som den internationella studiens syfte, metod och genomförande och en redovisning av den svenska undersökningsgruppens funktionsförmåga, hälsotillstånd, sjukhistorik, arbetsförhållanden m.m. vid studiens start. Använda mätinstrument redovisas i rapport 2. Rapport 3 innehåller en beskrivning av vilka medicinska åtgärder som vidtagits i syfte att skapa förutsättningar för de sjukskrivna att återgå i arbete. Undersökningen genomförs i Sverige i samarbete med Yrkesortopediska enheten på Sahlgrenska Universitets sjukhuset vid Göte borgs universitet samt försäkrings kassorna Göteborg och i Stockholms, Kristianstads, Västmanlands och Västernorrlands län. Stockholm i december 1999 Edward Palmer Chef för utredningsenheten

4 Innehåll Sid Inledning...7 Bakgrund...8 Rapportens uppläggning...10 Syfte...11 Läsanvisningar...12 Metod...13 Urvalskriterier och urval...13 Mätinstrument...14 Insamling av uppgifter med enkäter...15 Översikt av utvärderingsmodellen...15 Beskrivning av populationen...18 Bakgrundsvariabler...22 Sociodemografiska förhållanden...26 Familj och levnadsförhållanden...28 Arbetsförhållanden...28 Sammanfattning...31 Hälsa och levnadsvanor...33 Diagnosfördelning...33 Självskattad hälsa...35 Arbetsförmåga Work ability index...50 Sammanfattning...58 Arbete...60 Attityd till arbetet...60 Psykosocial arbetsmiljö...61 Fysisk arbetsmiljö...65 Möjligheter till återgång i arbete...66 Sammanfattning...77 Försäkringskassans insatser...79 Sammanfattning...88 Åtgärder...89 Sammanfattning...92 Sammanfattning av skillnader mellan kassorna...93 Diskussion...94 Litteraturförteckning...97

5

6 Inledning Föreliggande rapport ingår som en delrapport i det s.k. ISSA-projektet som finns beskrivet i en rapport från RFV (Bergendorff et al 1997). De inledande sidorna i denna rapport bygger i hög grad på RFV:s rapport. Eftersom man ska kunna läsa rapporterna oberoende av varandra, har det ansetts viktigt att upprepa en del bakgrundsfakta. Hela det internationella projektet finns beskrivet i en artikel i ISSA:s tidskrift International Social Security Review Nr sid I ISSA-projektet har en mängd material samlats in och det kommer att redovisas i olika rapporter. Denna rapport behandlar resultat av enkäter bland långvarigt sjukskrivna med nack- och ryggbesvär och har tillkommit på initiativ av försäkringskassan i Stockholms län och Riksförsäkringsverket. Tillsammans med försäkringskassorna i dåvarande Kristianstads län och Västernorrlands län beslöt man under våren 1998 att bearbeta en del av resultaten för de tre kassorna och presentera dem i en gemensam rapport. 7

7 Bakgrund Besvär från rygg och nacke är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och förtidspensionering i Sverige för närvarande. Drygt en femtedel av nybeviljade sjukbidrag och förtidspensioner har ryggbesvär som diagnos (RFV 1997) och av dem som varit sjukskrivna mer än 60 dagar i följd har en femtedel ryggbesvär som diagnos (RFV 1995). Den totala samhällskostnaden för ryggbesvär har i Sverige uppskattats till 30 miljarder kronor (RFV 1996, Socialstyrelsen 1996). Kunskapen om orsakerna till ryggbesvär är ännu otillräcklig, men man har kunnat påvisa multifaktorella orsaker till sjukfrånvaro i samband med kroniska ryggbesvär (Hall et al 1994). Det är också klart att såväl arbetets art som ersättningsformer under sjukskrivningstiden samt individens egen bedömning av möjligheten att arbeta har betydelse för sjukfrånvaron. Orsakerna till förtidspensioneringar och långa sjukskrivningar kan därför bl.a. sökas i psykosociala och ergono miska förhållanden på arbetsplatsen, diagnostisering och behandling i sjukvården samt i tillämpningen av socialförsäkringen (Bergendorff et al 1997). Efter lagändringar 1991 respektive 1992 har arbetsgivarna fått ett allt större ansvar för rehabilitering av sina anställda och de ska påbörja en rehabiliteringsutredning efter fyra veckors sjukskrivning om det inte är obehövligt (AFL 22 kap 3 ). Försäkringskassorna fick i samband med lagändringen 1992 ett ökat ansvar för rehabilitering av sjukskrivna och de tilldelades dessutom ett samordningsansvar för rehabiliteringen. Kassorna tilldelas årligen särskilda medel för köp av rehabiliteringstjänster. Forskning har visat att arbetsmotivationen vid sjukfrånvaro sjunker snabbt; med 25 procent vid tre månaders och med procent vid sex månaders sjukskrivning (Öberg 1989). Trots ökade resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 1992, har det visat sig att sådan rehabilitering startar så sent att prognosen för arbetsåtergång har försämrats märkbart (RFV 1995). RFV konstaterar sammanfattningsvis i sin rapport (Bergendorff et al 1997) att använda behandlingar och rehabiliteringsåtgärder har utvärderats i liten utsträckning trots de stora satsningarna både inom sjukvård och socialförsäkring. Som regel har inte samspelet mellan arbetskrav, hälsotillstånd, indi- 8

8 Bakgrund videns attityder och bedömningar, drivkrafter i socialförsäkringens regelsystem och försäkringstillämpning studerats i utvärderingarna. (sid 19) I ett flertal andra länder har man under 1990-talet också noterat ständigt ökande kostnader för rygg- nackbesvär och arbetsoförmåga i samband därmed (SOU 1996:113). För att skaffa mer kunskap såväl nationellt som internationellt om dessa frågor initierade ISSA (International Social Security Association) 1993 ett internationellt projekt om arbetsoförmåga och återgång i arbete. Det är ett jämförande projekt kallat Work Incapacity and Reintegration med deltagande från socialförsäkringsadministrationerna i Danmark, Israel, Nederländerna, Sverige, Tyskland och USA. Populationen består av långvarigt sjukskrivna på grund av ryggbesvär. Materialet är unikt, eftersom man följer individerna och deras rehabilitering i två år och därutöver inhämtas information om åtgärder i sjukvården, hos arbetsgivare och på försäkringskassor (Bergendorff et al 1997). Vid FoU-enheten vid försäkringskassan i Stockholm pågår ett liknande projekt med Tyskland som samarbetspartner, men det främsta syftet med den studien är att undersöka motivation för rehabilitering. I Sverige har undersökningen utförts i fem försäkringskassor: Stockholm (lokalkontoren i dåvarande Region Söder), Göteborg, Kristianstad, Västmanland och Västernorrland och population består av ca 2000 individer. Det internationella projektets syfte och även det svenska är att undersöka hur fler sjukskrivna kan återföras i arbete (Bergendorff et al 1997). Delmålen är 1. att studera och jämföra betydelsen av de åtgärder som vidtas av socialförsäkringsadministration, hälso- och sjukvård samt arbetsgivare i syfte att återföra sjukskrivna människor i arbete 2. att studera hur hälsotillstånd, levnadsförhållanden, sociala förhållanden, arbetsförhållanden och arbetsmarknad samt ekonomiska drivkrafter och socialförsäkringens utformning påverkar processen mot arbetsåtergång. 9

9 Rapportens uppläggning Den här rapporten är således en resultatredovisning av vissa delar av den stora undersökningen och berör enkätsvar från tre försäkringskassor: Stockholm, Kristianstad och Västernorrland. Vissa jämförelser och referenser görs till RFV:s rapport (Bergendorff et al 1997). Först presenteras syfte, metod och undersökningsmodell samt en beskrivning av populationen på vissa bakgrunds- och sociodemografiska variabler. Därefter följer resultatredovisning indelat efter ämnesområdena: Hälsa och levnadsförhållanden, Arbete, Försäkringskassans insatser samt Åtgärder. Efter varje avsnitt följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Sista avsnittet är en Sammanfattande diskussion. Resultaten har i de allra flesta fall redovisats efter kön och försäkringskassa och ibland även efter ålder. Skillnader har så långt möjligt signifikanstestats och redovisats i figurer med medelvärden för olika hälsoindex med ett 95-procentigt konfidensintervall. 10

10 Syfte Syftet med den här rapporten är att göra en resultatsammanställning av de fyra enkäterna för vissa utvalda frågor för tre försäkringskassor att undersöka skillnader mellan kassorna och även mellan könen att studera hur det gått för de långvarigt sjukskrivna under de två år undersökningen omfattar och vilka åtgärder som satts in. 11

11 Läsanvisningar De allra flesta resultat redovisas i procentsiffror. Det framgår av rubriker i tabeller och diagram vilken typ av siffror det är frågan om. Försäkringskassa förkortas i bland till Fk och i bland används ordet kassa. De tre försäkringskassor som ingår i rapporten förkortas i tabeller och diagram enligt följande: Stockholm (Sthlm), Kristianstad (Krstad), Västernorrland (Västrnrl och Vnrl). I stapeldiagrammen har i bland förkortningar av kategorier varit nödvändiga för att få plats. Oftast framgår kategorierna av en tabell med klartext eller i text i anslutning till diagrammet. I vissa diagram finns könen uppdelade och då alltid männen till vänster och kvinnorna till höger. De diagram som visar kassanivå ska alltid läsas från vänster till höger med ordningen Stockholm, Kristianstad och Västernorrland (i vissa figurer kan det vara svårt att särskilja toningen i staplarna). En speciell typ av diagram har använts för att redovisa olika hälsoindex. I dessa figurer ingår signifikanstestning med ett 95- procentigt konfidens intervall. Där staplarna är helt skilda från varandra är skillnaden signifikant. I exemplet nedan är könsskillnaden i Västernorrland (de två staplarna längst till höger) signifikant, men inte i Kristianstad och Stockholm. De olika indexen har olika värden, vilket framgår av Y-axeln. Av texten framgår vad högre respektive lägre värden betyder.,56 95% CI Zungs depressivitet,54,52,50,48,46,44 N = Sthlm Krstad Västrnrl Kön Män Kvinnor Försäkringskassa 12

12 Metod Undersökningen är en framåtblickande kohortstudie där en grupp följs från sjukskrivningens början och under två års tid. Personer som uppfyllde vissa kriterier togs fram från kassornas sjukfallsregister och togs med allteftersom de kom fram efter 28 dagars sjukskrivning (inklusive sjuklöneperioden) mellan november 1994 och oktober Efter denna period togs inga ytterligare sjukskrivna med. Det bör noteras att alla som uppfyllde urvalskriterierna togs med. Eftersom ingen kontrollgrupp finns, kan utfall (fortsatt sjukskrivning, förtids pensionering, arbetsåtergång) endast jämföras mellan grupper inom undersökningsgruppen (Bergendorff et al 1997). I föreliggande rapport har genomgående jämförelser mellan könen gjorts, men också mellan försäkringskassor och i vissa fall befolkningen i stort. Urvalskriterier och urval Populationen består av personer som varit sjukskrivna för ryggoch/eller nackbesvär på heltid minst 28 dagar. I den internationella delen av studien begränsar man sig till 90 dagars sjukskrivning för ländryggsbesvär. Att man i den svenska studien valt en något annorlunda design beror på att man ville ha mer kunskap även om de kortare sjukfallen (28 dagar). Följande urvalskriterier gällde: anställd i åldern år sjukskriven på heltid i minst 28 dagar i följd (inklusive sjuklöneperiod) besvär i ländryggen eller i nacken som första sjukskrivningsdiagnos på det läkarintyg som gällde 28 dagar efter sjukskrivningens början. 13

13 Metod Följande kriterier gällde för att utesluta personer från studien: arbetslös företagare med enbart B-inkomst ryggbesvären hade samband med graviditet ryggbesvär på grund av fraktur, tumör, infektion eller känd generell inflammatorisk ledsjukdom. Det var inte praktiskt möjligt att göra ett slumpmässigt urval av alla sjukskrivna i Sverige som uppfyllde kriterierna, eftersom diagnoser inte finns med på databilder eller -register. Granskningen måste därför ske manuellt i sjukfallsregister. Man valde därför ett begränsat antal försäkringskasseområden till undersökningen och områdena valdes så att de skulle representera storstad, landsbygd, olika befolkningssammansättningar samt olika typer av försäkringskassor. Valet föll på dåvarande region Söder vid försäkringskas san i Stockholms län och på försäkringskassorna i Göteborg och dåvarande Kristianstads län samt Västmanlands och Västernorrlands län (Bergendorff et al 1997). Insamlingen av de sjukskrivna till kohorten (undersökningsgruppen) skedde alltså från november 1994 till oktober Handläggare på lokalkontoren gick igenom sjukfallen minst en gång i veckan. De personer som uppfyllde kriterierna rapporterades så fort som möjligt efter den 28:e sjukskrivnings dagen på en särskild lista till projektgruppen på RFV. I föreliggande rapport finns, som tidigare nämnts, endast tre försäkringskas sor med: Stockholms, dåvarande Kristianstads samt Västernorrlands län. Det var endast de kassorna, som var intresserade av denna speciella resultatredovisning. Det har dock visat sig intressant ur jämförelsesynpunkt, eftersom här finns representerat storstad, glesbygd och även olika delar av landet från norr till söder. Mätinstrument Sammanlagt fyra enkäter sändes ut under de två åren uppföljningen pågick. Den första enkäten, 28-dagarsenkäten, sändes ut efter fyra veckors sjukskriv ning och den andra, 90-dagarsenkäten, 90 dagar efter sjukskrivningens början. Den tredje och den fjärde enkäten sändes ut ett respektive två år efter sjukskrivningens början. 14

14 Metod Enkäterna täcker in följande områden arbete social situation och ekonomiska förhållanden hälsotillstånd, levnadsvanor och livskvalitet läkarbesök och behandlingar arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder attityder till olika inblandade rehabiliteringsaktörer (arbetsgivare, hälso- och sjukvård samt försäkringskassa). Många frågor återkommer i alla enkäterna och jämförelser kan således göras mellan enkäterna. I föreliggande rapport har dock sådana jämförelser endast utförts på gruppnivå, s.k. aggregerad nivå, och individuella förändringar har inte studerats. Insamling av uppgifter med enkäter Den första enkäten sändes ut efter 28 dagars sjukskrivning med ett följebrev om att deltagandet var frivilligt. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor om undersökningen till projektgruppen på Sahlgrenska universitetssjukhuset som är den medicinska expertisen i undersökningen, och det bidrog förmodligen till positiv svarsbenägenhet (Bergendorff et al 1997) För samtliga enkäter gällde samma påminnelserutiner; två skriftliga och en per telefon där det var möjligt. De tre andra enkäterna sändes sedan ut efter 90 dagar, ett år respektive två år till alla som besvarat den första enkäten. Enkätundersökningen avslutades under hösten Översikt av utvärderingsmodellen I den internationella studien har man enats om en speciell utvärderingsmodell. Den har inte kunnat följas helt i denna rapport, eftersom alla variabler inte finns medtagna här, men det kan ändå vara på sin plats att presentera modellen här. Den kan tjäna som en vägledning till resultatpresentationen. I modellen kan tre delar urskiljas individ vid ingången till studien process under den tvååriga uppföljningstiden 15

15 Metod utfall i slutet av studien. 16

16 Metod INDIVID SYSTEM/STRUKTUR OBJEKTIVA KÄNNETECKEN DEMOGRAFI - ex: ålder, kön, utbildning SOCIOEKONOMI, ARBETE - ex: yrke, näringsgren SJUKHISTORIK - ex: tidigare sjukfall, behandlingar, rehab ARBETS- MARKNADS- HISTORIK - ex: arbetslöshet SUBJEKTIVA KÄNNETECKEN BETEENDEN/ ATTITYDER - ex: rökning, attityd till arbete ARBETSFÖR- HÅLLANDEN - fysiska krav - psykosociala arbetsförhållanden m.m HÄLSA -allmänt -funktionsförmåga m.m POSITIVA/ NEGATIVA INCITAMENT - inkomstbortfall - anställningstrygghet - förslag om F/Sjb m.m. BEHANDLINGAR/ ÅTGÄRDER - sjukvård - arbetsgivare - försäkringskassa m.m. ARBETS- FÖRMÅGA/ OFÖRMÅGA EFFEKTER AV ÅTGÄRDER PÅ - allmänt hälsotillstånd - funktionsförmåga - aktivitet m.m. EGEN UTVÄRDERING - av effekten - av åtgärd UTGÅNGSLÄGE PROCESS UTFALL Figur 1.1 Modell för utvärdering av behandlingar, handläggning av sjukfall och av rehabiliteringsåtgärder (Efter Bergendorff et al 1997) 17

17 Beskrivning av populationen För de tre kassor som ingår i detta material var den totala populationen 1203 personer. Totalt fanns för de tre kassorna 105 vägrare och studiepopulationen bestod alltså av1098 individer. Bortfallet i de olika enkäterna redovisas nedan. Riksförsäkringsverket har i sin första rapport om undersökningen (Bergendorff et al 1997) analyserat bortfallet för den stora population som innehöll ytterligare två försäkringskassor. Man fann signifikanta skillnader i ålders- och könsfördelning mellan dem som inte deltog i enkätundersökningen och studiepopulationen. Andelen yngre var större i bortfallet än i studiepopulationen. En större andel av männen än kvinnorna underlät att besvara den första enkäten. De som var sjukskrivna mindre än 90 dagar besvarade den första enkäten i mindre grad än övriga i undersökningsgruppen. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i diagnosfördelning eller tidigare sjukhistorik mellan bortfallet och undersökningsgruppen. Någon ytterligare bortfallsanalys har inte gjorts för denna resultatredovisning. Fördelningen per försäkringskassa framgår av nedanstående tabell. Tabell 2.1 Studiepopulation efter försäkringskassa Försäkringskassa Antal Procent Vägrare Antal Stockholm Kristianstad Västernorrland Totalt

18 Beskrivning av populationen Tabell 2.2 Enkätsvar efter försäkringskassa och i procent av studiepopulationen Enkät 28 dagar 90 dagar 1 år 2 år Fk N Proc N Proc N Proc N Proc Stockholm Kristianstad Västernorrl Totalt Västernorrland har genomgående den högsta svarsfrekvensen och Stockholm den lägsta. 80 Diagram 2.1 Studiepopulation fördelat per försäkringskassa och svarsfrekvens i procent av studiepopulationen Sthlm Krstad Vnrl Totalt 10 0 Studpop 28dgr 90dgr 1 år 2 år I diagrammet nedan framgår svarsfrekvensen efter kön i procent av studie populationen. Kvinnorna besvarade genomgående enkäterna i större utsträckning än männen. 19

19 Beskrivning av populationen Diagram 2.2 Svarsfrekvens per kön i procent av studiepopulation 28dgr 90dgr 1 år 2 år Män Kv 20

20 Beskrivning av populationen Svarsfrekvens för de olika enkäterna framgår av figuren nedan. Figur 2.1 Svarsfrekvens vid olika enkättillfällen Population 1203 personer Vägrare 105 personer Studiepopulation Kohort 1098 personer Deltagit i enkät 28 dagar 74 procent (817 personer) Deltagit i enkät 90 dagar 61 procent (672 personer) Deltagit i enkät 1 år 54 procent (596 personer) Deltagit i enkät 2 år 49 procent (533 personer) 21

21 Beskrivning av populationen Bakgrundsvariabler Här redovisas ålders- och könsfördelning samt kassatillhörighet för hela populationen; 1203 personer och sjukperiodens längd för studiepopulationen; 1098 personer. 40 Diagram 2.3 Åldersfördelning per försäkringskassa samt totalt. Procent Sthlm Krstad Västrnrl Totalt 0 < Kristianstad är något överrepresenterad bland de äldre. För övrigt ganska jämn fördelning. Tabell 2.3 Åldersfördelning per försäkringskassa. Antal Försäkringskassa/ Sthlm Krstd Västrnrl Totalt Ålder <30 år år år år Totalt

22 Beskrivning av populationen Diagr. 2.4 Ålder fördelat på kön. Procent Män Kvinnor 0 < Männen är något äldre än kvinnorna, men i stort sett har könen liknande åldersfördelning. Tabell 2.4 Ålder efter kön. Procent Ålder Män Kvinnor Totalt Befolkn n=525 n=678 n=1203 <30 år år år år Totalt Fördelningen efter ålder visar att rygg- och nackbesvär är vanligast i åldrarna år, där fanns drygt 60 procent av undersökningsgruppen. Gruppen yngre än 30 år var mycket mindre i jämförelse med befolkningen i stort (13 respektive 29 procent). Åldersfördelningen stämmer väl med Riksförsäkringsverkets RiksLSundersökning för sjukfall över 60 dagar med rygg- och nackdiagnoser. Enda skillnaden är att där fanns 16 procent i gruppen yngre än 30 år, vilket kan förklaras med att de yngsta inte kom in på arbetsmarknaden under åren i lika stor utsträckning som tidigare (Bergendorff et al 1997). 23

23 Beskrivning av populationen Tabell 2.5 Kön fördelat på försäkringskassa. Procent Försäkringskassa Män n=525 Kvinnor n=678 Totalt n=1203 Stockholm Kristianstad Västernorrland Totalt Männen utgjorde 44 procent och kvinnorna 56 procent av populationen. Kvinnorna var alltså överrepresenterade och eftersom det i de studerade geografiska områdena finns fler män än kvinnor (51 respektive 49 procent) visar det att rygg- och nackbesvär har större utbredning bland kvinnor än män (Bergendorff et al 1997). Västernorrland hade en större andel kvinnor än de andra kassorna. Diagram 2.5 Könsfördelning per försäkringskassa och totalt. Procent Sthlm Krstd Västrnrl Totalt Män Kvinnor Av de sjukskrivna i Kristianstad och Västernorrland var en större andel kvinnor än i Stockholm. Vad det gäller sjukperiodens längd, finns uppgift för 1098 personer. Ungefär 60 procent hade varit sjukskrivna dagar, 13 procent dagar, 13 procent upp till 2 år och 14 procent mer än 2 år. I intervallet dagar fanns den största gruppen, 42 procent. Kvinnorna hade varit sjukskrivna något längre än männen. Skillnaderna var dock inte signifikanta, inte heller mellan kassorna. Se diagram. 24

24 Beskrivning av populationen Diagram 2. 6 Sjukskrivningstidens längd per försäkringskassa och kön % CI Sjuksrlängd N = Sthlm Krstad Västrnrl Kön Män Kvinnor Försäkringskassa Eftersom det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de olika kassorna och inte heller mellan könen vad det gällde sjukskrivningens längd, kan jämförelser fortsättningsvis göras vid respektive mätning (90 dagar, 1 år, 2 år) utan att ta hänsyn till fördelningen friskskrivna/sjukskrivna vid dessa tillfällen. Diagram 2. 7 Sjukskrivningens längd efter kön. Procent dgr dgr dgr dgr Män Kvinnor >720dgr Antal sjukskrivningsdagar 25

25 Beskrivning av populationen Sociodemografiska förhållanden Skolutbildning Nästan hälften (44 procent) hade folkskola/realskola/högstadium som högsta skolutbildning och nästan en tredjedel hade enbart folkskola. Jämfört med befolkningen i stort hade denna population lägre skolutbildning. Kvinnorna hade något högre utbildning än männen. Tabell 2.6 Högsta skolutbildning. Procent Utbildning Män Kv Sthlm Krstad Västrn Totalt Befolk n=302 n=410 n=320 n=194 n=198 n=712 Folkskola Realskola/grund Gymnasieskola Eftergymn<3år Eftergymn>3år Annat Totalt Av tabellen framgår att de sjukskrivna i Kristianstad hade den lägsta skolutbildningen och de i Västernorrland den högsta, hela 10 procent var högutbildade där. Åldern har givetvis samband med skolutbildningen och de äldsta hade i större utsträckning folkskola som högsta utbildningsnivå. 26

26 Beskrivning av populationen Diagram 2. 8 Skolutbildning efter kön. Procent Män Kvinnor Folksk Realsk Gymnas eftg<3år eftg>3år Kvinnorna hade också fler antal skolår än männen, men skillnaden var inte så stor, medelvärdet var 9,8 respektive 10,2 år. Kvinnorna hade längre skolutbildning än männen i alla åldersgrupper utom år Diagram 2. 9 Antal skolår efter kön och ålder. Medeltal <30 år år år år Män Kvinnor Sammantaget kan man säga att medelantal skolår var högt om man jämför med typ av högsta skolutbildning ovan. Födelseland Totalt var 83 procent födda i Sverige och 85 procent hade svenska som modersmål. En liten del (7 procent) kom från Finland och av dem tillhörde nästan samtliga Stockholmskassan. Endast 10 procent kom från övriga länder. 27

27 Beskrivning av populationen Familj och levnadsförhållanden Antal personer i hushållet Det var 454 personer, eller 78 procent av dem som svarat på frågan, som bodde tillsammans med en vuxen person. Ett fåtal hade hemmavarande barn. Socialt stöd Socialt stöd har visat sig ha betydelse för hälsotillståndet och en fråga rörde om man hade tillräckligt stöd från någon eller några personer vid personliga problem eller kriser i livet. Det var 90 procent som svarade att de hade tillräckligt elle r så gott som tillräckligt stöd av någon annan. Männen var mer nöjda än kvinnorna (92 respektive 88 procent). Könsskillnaden bestod inom alla kassor. I Stockholm hade man mer socialt stöd än i övriga kassor och männen i Stockholm hade mest socialt stöd. Andras beroende En fråga rörde om andra personer var beroende av respondenten i sitt dagliga liv. Det var 70 procent som uppgav att andra var beroende av dem till viss eller till stor del. Här rådde omvänd könsskillnad jämfört med frågan om socialt stöd på så sätt att en större andel kvinnor än män uppgav att andra var beroende av dem (72 respektive 67 procent). Könsskillnaden bestod inom kassorna och av kvinnorna i Västernorrland var det hela 77 procent som hade andra personer som var beroende av dem. Även totalt var det en större andel i Västernorrland som hade andra som var beroende av dem. Arbetsförhållanden Arbete före sjukskrivningen Totalt arbetade 46 procent inom offentlig förvaltning och tjänstesektorn (undervisning, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt ej närmare specificerat). Största delen är förmodligen arbeten inom hälso- och sjukvård, hemtjänst och barnavård. Det var17 procent som arbetade inom tillverkningsindustrin, 9 procent inom byggnadsbranschen och 10 procent var handels- och restauranganställda. Därefter kom 28

28 Beskrivning av populationen kommunikation, bank/försäkringsbransch och övrigt. Som framgår av diagrammet nedan, var kvinnorna mest anställda inom gruppen offentlig förvaltning (63 procent) medan männen hade sin största grupp inom tillverkningsindustrin och därefter byggnadsbranschen. Kristianstad hade en relativt stor andel inom tillverkningsindustrin (27 procent), vilket gällde för båda könen. Västernorrland hade 55 procent inom offentlig förvaltning och 69 procent av kvinnorna i Västernorrland fanns inom denna grupp. 70 Diagram 2.10 Branschtillhörighet efter kön. Procent Män Kvinnor Totalt 10 0 off förv tillverk byggn handel komm bank/förs övrigt Yrke och socioekonomisk grupp I föreliggande tabell har materialet endast indelats i fyra socioekonomiska grupper enligt SEI (socioekonomisk indelning). Således har ingen indelning av arbetare i facklärda re spektive icke facklärda gjorts, eftersom dessa grupper var så små. Däremot finns grupperna varuproducerande respektive tjänsteproducerande arbetare med. De har ju helt olika typ av arbete varför den indelningen kan vara meningsfull. Inte heller tjänstemännen har graderats. Till gruppen övriga har resten förts, t.ex. jordbrukare. 29

29 Beskrivning av populationen Tabell 2.7 Yrke efter kön. Procent Yrke/ socioekonomisk grupp Män n=254 Kvin n=408 Totalt n=662 Befolk Varuproduc arbetare Tjänsteproduc arbetare Tjänstemän Övriga Totalt I socioekonomiskt hänseende avvek populationen i undersökningen tydligt från befolkningen i stort. Det var 70 procent som var arbetare jämfört med 52 procent i övriga befolkningen. Skillnaden mellan könen var stor: 60 procent av kvinnorna arbetade i tjänsteproduktion (t.ex. dagbarnvårdare, undersköterskor, hemtjänsten) medan nära hälften av männen arbetade i varuproduktion. Diagram 2.11 Yrkesgrupper efter försäkringskassa och kön Sthlm Krstad Västrnrl Varupr Tjänstpr Tjm Varupr Tjänstpr Tjm Män till vänster kvinnor till höger Bland kvinnorna i Kristianstad fanns en stor del andel varuproducerande arbetare (22 procent), medan det bland kvinnorna i Västernorrland fanns 69 procent tjänsteproducerade arbetare men 30

30 Beskrivning av populationen nästan inga varuproducerande. Av männen var nästan hälften varuproducerande i alla kassorna. I Västernorrland var 28 procent av männen tjänstemän. Arbetstid per vecka Frågan rörde normal arbetstid innan sjukskrivningen. Kvinnor arbetade i medeltal 35 timmar per vecka och män 42 timmar. Skillnaden mellan könen var signifikant inom alla åldersgrupper. En liten del arbetade mer än 40 timmar per vecka. Endast 4 procent av männen arbetade mindre än 30 timmar i veckan i jämförelse med drygt en tredjedel av kvinnorna. Tabell 2.8 Arbetstid per vecka efter Fk och kön. Procent Kassa/ Stockholm Kristianstad Västernorrlan d Arb.tid vecka M n=150 K n=201 M n=94 K n=123 M n=87 K n=139 Totalt M n=331 K n= tim > 30 tim Totalt Minst antal veckotimmar arbetade kvinnorna i Kristianstad; nära hälften arbetade mindre än 30 timmar per vecka. Nästan alla män i Västernorrland arbetade mer än 30 timmar per vecka. Sammanfattning Drygt 60 procent av hela populationen (n=1203) befann sig i åldrarna år och det är relativt sett fler kvinnor än män som har rygg- och nackbesvär, 56 respektive 44 procent. I Västernorrland bestod populationen till nästan två tredjedelar av kvinnor. Kvinnorna var dessutom sjukskrivna något längre tid än männen, skillnader som dock inte är signifikanta. Populationen visade sig vara sämre utbildad än befolkningen i övrigt, men kvinnorna hade längre och högre utbildning än männen. Västernorrland avvek från de övriga kassorna på så sätt att hela 10 procent av populationen var högutbildad, mot 8 procent i befolkningen. 31

Partiell sjukskrivning

Partiell sjukskrivning REDOVISAR 2001:4 Partiell sjukskrivning förekomst och utfall Sammanfattning Partiell sjukskrivning studeras under en tvåårsperiod i en grupp som hade varit helt sjukskriven för rygg- och nackbesvär i fyra

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär

Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär Rygg Nacke och 6 Förord Rygg- och nackbesvär är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och förtidspensionering inte bara

Läs mer

Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa

Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa REDOVISAR 2002:1 Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa Sammanfattning Andelen sjukskrivna arbetslösa är överrepresenterad i förhållande till den totala andelen arbetslösa i hela

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

tt återgå i arbete efter sjukskrivning

tt återgå i arbete efter sjukskrivning A tt återgå i arbete efter sjukskrivning Vilken roll spelar den psykiska och sociala miljön? Rygg Nacke och 5 A tt återgå i arbete efter sjukskrivning Vilken roll spelar den psykiska och sociala miljön?

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Sysselsättning, hälsa och dödlighet

Sysselsättning, hälsa och dödlighet 22, hälsa och dödlighet Figurerna på följande sidor visar andelen överlevande, andelen med god hälsa och andelen sysselsatta män och kvinnor födda 1930, 1945 och 1955. Som tidigare nämnts beräknas förväntat

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Delrapport Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Ur Liv och Hälsa 23 Samhällsmedicin och Folkhälsa Bakgrund Liv och Hälsa i Norrland Under

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Innehåll Utgångspunkt: Min avhandling Bakgrund till forskningsområdet

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete ANALYSERAR 2002:16

Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete ANALYSERAR 2002:16 ANALYSERAR 2002:16 Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete En första beskrivning av resultaten från undersökningen om Hälsa, Arbetsförhållanden, Livssituation och Sjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11 REDOVISAR 2000:11 Långtidssjukskrivna bakgrund, diagnos och återgång i arbete Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 Utredningsenheten 2000-12-12 Upplysningar: Eva Olkiewicz tel 08-786 93 01

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Kvinnor, män och sjukfrånvaro

Kvinnor, män och sjukfrånvaro REDOVISAR 2001:5 Kvinnor, män och sjukfrånvaro om könsskillnader i sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering Sammanfattning Enheten för utredning Maj 2001 Upplysningar: Ulrik Lidwall tel 08-786

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2:

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2: Projekt K2, Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Delrapport 2 Deltagarnas upplevelse av projekt K2: - En jämförelse av hur deltagare i urval 1 respektive urval 2 upplevt projektet. Bengt Arne Larsson

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa Jobbhälsobarometern Om anställdas oro för framtida ohälsa Januari 2010 Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF, är en branschförening för företagshälsovård i Sverige. FSF bildades 1985 och är en ideell,

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare 2015:2 Jobbhälsobarometern Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare Delrapport 2015:2 Sveriges Företagshälsor 2015-12-17 Innehåll

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017:1 Jobbhälsobarometern Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017-10-13 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern...

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

HAKuL-modellen för rehabilitering

HAKuL-modellen för rehabilitering HAKuL-modellen för rehabilitering 1. Alla som varit sjukskrivna 28 dagar kontaktas och rapporteras av arbetsledaren till både företagshälsovården och HAKuL-projektet. Rapportering kan också ske av personer

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Långtidssjukskriven och sedan?

Långtidssjukskriven och sedan? ARBETSMILJÖ Långtidssjukskriven och sedan? uppföljning av 260 000 långtidssjuka Författare: Sten Gellerstedt Arbetslivsenheten Förord Omfattande förtida pensionering, hög arbetslöshet och ökande längd

Läs mer

Forskning om sjukfrånvaro

Forskning om sjukfrånvaro Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson Professor i socialförsäkring Sektionen för försäkringsmedicin Karolinska Institutet kristina.alexanderson@ki.se www.ki.se/cns/forsakringsmedicin Sjukfrånvaro

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Resultatsammanställning

Resultatsammanställning Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland Kvartal 1-3 2016 @Therése Löwgren Sidan 3 Måluppfyllelse kvartal 3 Sidan 13-14 NP-samverkan Sidan 4 Måluppfyllelse kvartal 2 Sidan 15-16

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Under 2014 var det nästan 165 000 unga i åldern 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Här redovisar vi andelen UVAS i tre åldersgrupper. Andelen UVAS stiger med

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016.

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. 2015:3 Jobbhälsobarometern Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. Delrapport 2015:3 Sveriges Företagshälsor 2016-02-03 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer