Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige"

Transkript

1 Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

2

3 VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från tidigt industrisamhälle till välutvecklad välfärdsstat har ingenjörerna deltagit med sin utveckling och förnyelse. I dag växer ett nytt sorts samhälle fram som ställer nya krav inte bara på ingenjörer och företag, utan hela det sammanhang som ingenjörerna verkar inom. Sveriges Ingenjörer anser att det är hög tid för en rad förändringar som inte bara gynnar ingenjörerna och de företag där de arbetar, utan i slutänden hela I denna skrift beskrivs vad som måste förbättras för att ingenjörerna och deras företag bättre ska kunna bidra till ett växande Sverige. Det handlar till stor del om hur förnyelse och utveckling måste prioriteras för att företagen ska finnas kvar och växa. Särskilt viktigt är läget i små och medelstora företag, där innovationer och utvecklingsarbete måste få mer uppmärksamhet. Många ingenjörer bär på en lönsam idé både i stora och mindre företag men har mycket svårt att få den förverkligad. Sist men inte minst viktigt är själva grunden: utbildning och kompetens. Bättre utbildnings- och forskningsmiljöer ger de förutsättningar som behövs för att konkurrenskraftig utveckling ska vara möjlig. En annan förutsättning är att det finns goda kommunikationer som binder samman människor och ger dem chansen att välja det arbete och den skola eller bostad som ger de bästa möjligheterna till utveckling för den enskilde. Investeringarna i infrastruktur behöver helt enkelt ökas för att det även i fortsättningen ska bli möjligt för alla inte bara ingenjörerna att verka i hela landet. Ingenjörernas roll i samhället går inte att överskatta: de ser möjligheterna som utvecklar Sverige. Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se 3

4 4 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se INGENJÖRENS ROLL OCH HUR DEN FORMAR SVERIGE Ingenjörer finns överallt. De har nyckelpositioner för att utveckla städer, sjukvård och nationell infrastruktur. De återfinns inom myndigheter och förvaltningar. Och de finns tungt inom industrin, konsultsektorn och den växande tjänstemarknaden. Överallt bidrar de till att öka värdet i tjänster och produkter. Historiskt har ingenjörerna haft en avgörande roll i att bygga det svenska näringslivet. Sverige är ett land som byggt företag på innovationer. De ursprungliga idéerna har haft en sällsynt förmåga att överleva genom att ständigt utvecklas. En nyckelfaktor för framgångarna var en tidig global spridning. Kullagret rullar fortfarande, men med allt lägre friktion. Separatorn separerar, men med allt högre effektivitet. Telefonin har utvecklats med datakommunikation av oanade mått. Denna skrift berättar hur ingenjörerna kan vara med och forma framtidens hållbara tillväxt genom att stärka näringslivets utvecklingsförmåga. Sveriges Ingenjörer, med sina medlemmar har goda kunskaper om hur det står till ute på företagen, men framför allt företräder förbundet en passionerad yrkeskår som är full av idéer. Denna utvecklingskraft kan mobiliseras genom en kombination av åtgärder: från företagen själva genom att i högre utsträckning ge utrymme för utveckling, från regering och riksdag genom att regelverk blir tydligare och mer utvecklingsdrivande och från regionala organ genom att de förmår samla de resurser som står till buds. Förslagen i denna skrift bygger både på forskning och på studier om hur svensk ekonomi utvecklats och om hur framtidens utmaningar ser ut, inte minst genom en ökande globalisering. Innovation är ett ofta använt begrepp, på gränsen till att bli slitet. Åtskilliga studier har visat vad som kan och behöver göras för att stärka innovationskraften. Men till skillnad från många andra organisationer arbetar Sveriges Ingenjörers medlemmar dagligen med innovationer, antingen genom de små stegens förbättringar eller genom radikala tekniska skiften. Det ger Sveriges Ingenjörer en unik inblick i den innovativa verklighet som påverkar hela Sveriges Ingenjörers ambition är att fördjupa samtalen med enskilda medlemmar och förtroendevalda. Under 2015 startar därför ett systematiskt insamlande av idéer och konkreta förslag till regional utveckling. Under två år ska Sveriges Ingenjörer besöka alla landets regioner minst en gång för att tala med medlemmar, förtroendevalda, lokala beslutsfattare och företagsledare. Att förankra förslag med beslutsfattare från skilda läger är ett måste om våra förslag ska bli verklighet. Sveriges Ingenjörer ska också samtala med nästa generation ingenjörer så att framtidens förmågor tidigt ser sin framtid som ingenjör. Tanken med den tvååriga ansträngningen är att stödja alla former av dialog som syftar till att öka förnyelse och utveckling. Här har Sverige bra förutsättningar som ska tas tillvara: avstånden mellan samhälle, företag och akademi är fortfarande korta.

5 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se 5 Finns det tydliga mål för innovation? Ja Nej Vet inte 44 procent av Sverige Ingenjörers förtroendevalda svarade "nej" eller "vet inte" på frågan "Finns det tydliga mål för innovation?" Tjänstesektorn hade mycket sämre resultat än industrisektorn. INNOVATIONER ÄR NYCKELN TILL LÅNGSIKTIG ÖVERLEVNAD De svenska företagens innovationskraft är nyckeln till att behålla och förbättra den konkurrenskraft och ställning de har i dag. Tyvärr finns det oroande tecken på att många företag nedprioriterar förnyelse och utveckling. Alltför få företag jobbar aktivt och systematiskt med att öka innovationskraften. Enligt en undersökning som Sveriges Ingenjörer genomförde 2013 visade det sig att hela 17 procent av yrkesverksamma medlemmar hade en affärsidé som skulle kunna utvecklas till en ny produkt eller tjänst inom företaget eller utgöra grunden till ett nytt företag. Frågan ställdes till samtliga yrkesverksamma och besvarades av 64 procent. Om andelen som har en bärkraftig idé är lika stor bland dem som inte svarat, betyder det att det bland förbundets medlemmar finns runt ingenjörer som bär på en idé, som rätt hanterad kan utveckla det befintliga företaget eller bli ett nytt. En följdfråga ställdes: Vad behövs för att ta steget att starta ett eget företag? De viktigaste förutsättningarna som framkom var mod, trygghet, kapital och tid. En kompletterande undersökning om hur idéerna tas tillvara i företagen har ställts till ordförandena i företagens fackliga akademikerföreningar i 665 företag. Resultaten visar att 44 procent av ingenjörerna saknar tid för att reflektera kring egna nya innovationer eller metoder. 57 procent svarar att innovationsarbetet inte följs upp. En ansvarig eller funktion för innovationsarbetet efterfrågas av 61 procent av de förtroendevalda, där en sådan person eller resurs inte finns. Svarsfrekvensen var ca 60 procent. Samtidigt anser hälften av de svarande att företagskulturen uppmuntrar de anställda till att tänka innovativt. Med andra ord finns det både idéer och en i grunden positiv inställning till att de anställda har idéer, men ändå är det väldigt få av dem som utvecklas vidare. Svenska företag saknar alltså ett metodiskt arbetssätt för att hantera innovationer. Utan en långsiktig syn på innovationer riskerar företagets utveckling att stagnera. Om ett företag inte har en organisation för att främja innovationer och det varken finns tid eller pengar, då avstannar förnyelsen och utvecklingen. Den nuvarande situationen med ett sjunkande antal svenska patent och allt färre innovationer som omsätts till nya produkter är några tecken på att utvecklingen går åt fel håll. De mest innovativa bolagen hamnar ofta högt upp när ingenjörerna listar sina drömarbetsgivare. Vad lockar? En avhandling av Annika Steiber vid Chalmers från 2014 visar att noggrann rekrytering, starka företagsvärderingar och stöd till alla anställda att utveckla företaget är några av de viktigaste faktorerna som stärker företagets ställning. Det kan sammanfattas i ordet innovationskultur: det ingår i kontraktet att du förnyar och utvecklar företaget och att företaget utvecklar dig. Ett sådant företag har lätt att rekrytera talanger. Då blir det också lättare att öka lönsamheten, växa och skapa nya jobb.

6 Men det är ju inte bara jättarna som drar nytta av innovativa miljöer. Det gäller i lika hög grad de små och medelstora företagen. Detta är ett starkt skäl för ägarna inte minst de stora institutionella organisationerna att ställa tydliga krav på företagen att förbättra sin innovationskultur. Även om metoderna och resurserna skiljer sig åt, så är det samma långsiktiga tänkande som måste genomsyra synen på förnyelse och utveckling. 6 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se representanter från de största ingenjörsarbetsrepresentanter från de största ingenjörsarbetsgivarna

7 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se 7 GE VÄXTKRAFT TILL MINDRE FÖRETAG Internationella studier visar att det svenska näringslivet stod sig relativt starkt under de härjningar som följde i spåren av finanskrisen 2008 och Detta är dock inte hela sanningen. Krisen slog stenhårt mot mindre underleverantörer. Gamla kedjor bröts när de stora företagen istället sökte globalt för att finna nya underleverantörer. Ett mycket stort antal företag har slagits ut, eftersom de inte längre klarade konkurrensen. Det har fått stora regionala konsekvenser. I den politiska debatten tillmäts de mindre och medelstora företagen (SMF) stor betydelse. Det finns många små företag i Sverige. De så kallade mikroföretagen är många till antalet, men sysselsätter faktiskt färre än de stora företagen. Småföretagen är också många till antalet, men inte alls så stora. Och går man till de medelstora företagen så är dessa det svenska näringslivets getingmidja: få till antalet och har liten betydelse för den totala sysselsättningen om man jämför med exempelvis Tyskland. Förhoppningarna är att företag i denna storleksklass ska växa till sig och till viss del ersätta det tomrum som har uppstått och kommer att uppstå genom att de stora företagen minskar sin aktivitet i Sverige. Konkurrensförmågan är nära förknippad med avancerad produktion och effektiva affärsmodeller. Just nu är för få mindre företag rustade för att möta den globala utmaningen. En nyckelfråga är kompetensen. Rätt kompetens behövs för att öka produktiviteten och fortsätta utvecklingen. De stora företagen har vanligtvis forskningschefer, vilket inte alls är lika vanligt bland de medelstora företagen och mycket sällsynt i små företag. Men även de små företagen behöver forskarnas resultat. Forskningsinstituten, inte minst industriforskningsinstituten, skulle kunna spela en betydligt större roll om det fanns en mottagande kompetens hos företagen. Detta borde enligt Sveriges Ingenjörers mening vara en högprioriterad uppgift. Självklart har företagen det yttersta ansvaret för att stärka sin forskning, men då SMF har så stor betydelse borde regering och riksdag stimulera en sådan utveckling. De stora och betydelsefulla forskningsinstituten i Finland och Tyskland kan tjäna som modell för satsningen. Det gäller både institutens omfång och hur de är uppbyggda för att arbeta effektivt. För ett antal år sedan genomförde Sveriges Ingenjörer Småföretagen är många, men inte så stora. De medelstora företagen är det svenska näringslivets getingmidja: få till antalet med liten betydelse för den totala sysselsättningen. Det är i denna trånga sektor jobben måste komma när de riktigt stora företagen minskar sin aktivitet i Sverige. Företagsstorlek Antal anställda Totalt antal sysselsatta Företagsstorlek Antal anställda Antal företag > >

8 en undersökning med titeln Den första ingenjören. Där studerades hur företag med under 100 anställda hade utvecklats under sex år. Undersökningen var en registerstudie som mätte hur företagen hade utvecklat sin produktivitet, bemanning och nettoomsättning företag ingick i urvalet. Resultatet visade att de företag som anställde sin första ingenjör under perioden hade utvecklats väsentligt bättre än de företag som saknat ingenjör. De företag som anställde sin första ingenjör ökade sin nettoomsättning med mer än 500 procent och produktiviteten med nästan 300 procent. Dessutom ökade de sin bemanning med i genomsnitt fem anställda. Ett företag som redan hade en anställd ingenjör utvecklades även det mer positivt, än det företag som saknade ingenjör. Studien visade även att ingenjörer har begränsad kunskap om fördelar och möjligheter med att arbeta i ett mindre företag. Småföretagen å sin sida var inte inställda på att rekrytera nyexaminerade ingenjörer. Under 2015 startar Sveriges Ingenjörer i samarbete med några branschorganisationer i Jönköpings län ett pilotprojekt som uppföljning på Den första ingenjören. Syftet med projektet är att hitta och genomföra metoder för att stimulera, motivera och stödja regionens mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Projektet syftar också till att stimulera ingenjörer till att söka sig till dessa mindre företag. 8 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se Ingenjör som anställdes under projektet Ingenjör fanns redan anställd när projektet startade Utan ingenjör Första ingenjören gör skillnad Ökning 590% 0% Sysselsättning Nettoomsättning Produktivitet

9 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se 9 SATSA PÅ UTBILDNING OCH FÖRBÄTTRA RÖRLIG- HETEN MELLAN AKADEMI OCH NÄRINGSLIV Skolan och högskolan/universitetet är den del av samhället som ska stå för den nödvändiga utbildningen. Dessa institutioner har dock länge varit avskurna från andra delar av samhällslivet. Kompetensförsörjningen börjar inte på högskolan. Den börjar tidigt. Resultaten från Pisamätningarna hänger som ett mörkt moln över oss. Men det är tänkvärt att samtidigt som resultaten från mätningarna av matematik visar bottenresultat så uppvisar engelska en toppnotering hos svenska ungdomar. Förklaringen till detta finns i begreppet relevans. Ett stort antal studier visar att ungdomar har svårt att se nyttan av kunskaper i skolämnena naturvetenskap, teknik och matematik. De ser inte hur kunskapen kan komma till nytta för dem i framtiden. När kunskapen inte upplevs meningsfull saknas viljan och energin för lärandet. De som ska ta till sig kunskapen vill känna att de kan omsätta det de lär sig i praktisk handling. Åtgärderna för att vända resultaten i skolan måste därför kretsa kring att bättre förankra kunskaperna i elevernas verklighet och därmed öka deras motivation för naturvetenskap, teknik och matematik. Ett stort bekymmer är att skolan sorterar elever utifrån socioekonomisk bakgrund. Denna selektering sker mycket tidigt vilket innebär att många talanger aldrig får sina möjligheter prövade. Sveriges Ingenjörer tycker att skolan behöver mer av arbetsro och mindre av ständigt återkommande reformer. För att vända utvecklingen krävs en mångfald av insatser. De viktigaste är ett tydligt ledarskap, satsning på lärare med god kompetens och att undervisningen upplevs som relevant. Detta är en av slutsatserna i en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram med IVA och Sveriges Ingenjörer. Kommuner och skolor med ett tydligt ledarskap har till exempel kunnat kompensera för de nackdelar en svagare socioekonomisk bakgrund annars kan medföra. På landets alla högskolor och universitet måste utbildningens ställning och utbildningens villkor uppvärderas radikalt. Den kunskap och den kompetens som varje individ bär med sig efter avslutade studier väger mycket tungt för näringslivets tillväxt och utveckling. Det totala antalet studenter som antas till de tekniska utbildningarna har aldrig varit så högt. Det visar hur starkt intresset är för teknik. Samtidigt har antalet som tar examen på de tekniska utbildningarna sjunkit under en följd av år. I en rapport som Sveriges Ingenjörer tagit fram visar det sig att i dag tar knappt hälften examen på civilingenjörsprogrammen. Det är den lägsta nivån av alla längre yrkesutbildningar. På högskoleingenjörsutbildningarna ökar antalet examinerade, men från en mycket låg nivå. Det finns många förklaringar till detta som rapporten beskriver alltifrån studenternas sämre förkunskaper till hur undervisningen bedrivs, eller hur arbetsgivare agerar. För att komma tillrätta med bristerna anser Sveriges Ingenjörer att det behövs en samlad översyn av hela universitets- och högskole Den bör leda till en samlad syn på utbildning, forskning och samverkan. Självklart ska högskolornas och universitetens autonomi stärkas. Därför är det mer ändamålsenligt att börja översynen underifrån, än att staten detaljstyr formerna för självständigheten. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. Att redovisa förslag på hur samverkan ska stärgenom engagemanget i Teknikcollege och i Teknikskap, skap, samheten samheten samheten samheten förändring. Skolan ska ges rätt förutsättlångsiktig förändring. Skolan ska ges rätt förutsättlångsiktig förändring. Skolan ska ges rätt förutsättkommelser kommelser kommelser kommelser Att redovisa förslag på hur samverkan ska stärsprånget. språnget. språnget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, samheten stärkas genom sammanhållna anslag till hela verkstärkas genom sammanhållna anslag till hela verksamheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar ningar kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser kommelser Att rektorer och politiker ska öka sina ansträngfysik, kemi och teknik och göra dem relevanta för stärkas genom sammanhållna anslag till hela verkstärkas genom sammanhållna anslag till hela verkstärkas genom sammanhållna anslag till hela verksamheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten samheten språnget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Teknik- stärkas genom sammanhållna anslag till hela verkskap, genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget. genom engagemanget i Teknikcollege och i Tekniksprånget.

10 GE NYA IDÉER KRAFT Ingenjörer är problemlösare och idésprutor. Därför är de eftertraktade hos många av de nya och snabbt växande företagen, men även hos nystartade företag med höga ambitioner. Tidningen Ny Teknik redovisade hösten 2014 (nr 42/2014) att totalt nya jobb kommit till i denna typ av företag under senare år. Utöver ingenjörsjobben har dessa företag oftast inte utvecklats och anställt stora grupper i andra yrkeskategorier. Spridningseffekterna av de goda idéerna till det omgivande samhället skulle ha kunnat vara högre. Det är här de redan etablerade företagen kommer in. Även där ruvar många ingenjörer på bra idéer till nya produkter och tjänster. För att se hur det står till med kreativiteten och idérikedomen i ingenjörskåren skickade Sveriges Ingenjörer 2013 en enkät till alla medlemmar. Resultatet visar att 17 procent uppger sig bära på en idé till en produkt eller tjänst som kan leda till ett nytt företag. Många av dessa idéer ligger dessvärre utanför kärnverksamheten i allt mer specialiserade och slimmade organisationer. Det är därför ofta svårt att utveckla idén där, med dagens ordning. Då återstår för individen att förverkliga idén utanför företaget. Men detta är tyvärr en process med många hinder. Varför skulle hon eller han lämna ett jobb med hyggligt trygga villkor och oftast intressanta arbetsuppgifter? I undersökningen är det främst bristen på trygghet som lyfts fram som hinder. Insikten om svårigheten att skaffa tillräckligt med kapital för att förverkliga idén är ett annat. För den som bär på en idé finns dessutom ett rörigt och näst intill ogenomträngligt innovationssystem myndigheter, organisationer, stöd, villkor, lokalt, regionalt med ibland motstridiga mandat. Forskningen om företagandets villkor visar att företag som startas av individer med en erfarenhet från stora etablerade företag har en betydligt högre överlevnadsgrad och tillväxtkraft än andra företag. De stora företagen skulle därför kunna vara plantskolor för nya företag. Det är i stor utsträckning dessa personer på större etablerade företag som har deltagit i undersökningen. Varje innovatör måste kunna känna trygghet i att idéer och innovationer skyddas på ett rättssäkert sätt. Därför måste de immaterialrättsliga villkoren för innovatörer stärkas. Där har staten en viktig roll. Staten måste rensa i den djungel av myndigheter, stöd och 10 Näringspolitisk strategi sverigesingenjorer.se innovationonline.se med Svenska Uppfi nnare- även kräver en ny organisation för innovavilket även kräver en ny organisation för innovavilket även kräver en ny organisation för innovaförstärkningar av skyddet för idéer och innovationer. innovationonline.se med Svenska Uppfi nnare innovationonline.se med Svenska Uppfi nnaregöra vilket även kräver en ny organisation för innovavilket vilket vilket vilket vilket vilket vilket vilket vilket vilket vilket innovationonline.se med Svenska Uppfi nnare- innovationonline.se med Svenska Uppfi nnare villkor som finns. Stödet till innovationer måste helt enkelt vara ett stöd och inte en fälla som individen fastnar i. Vidare måste det vara intressant för individen att få ut något av sin idé. Individen ska inte straffbeskattas långt innan idén har nått sitt kommersiella genombrott. Allt detta står inte i motsats till en strategi för att på bredden höja kompetensnivån så att det blir intressant för företag med bas i ett annat land att etablera sig här eller köpa intressanta företag. Det ovan skisserade handlar helt enkelt om en ny typ av mobilisering som vi är övertygade om skulle frigöra både energi och kreativitet hos många ingenjörer, oavsett på vilken nivå de befinner sig.

11

12 Box 1419, Stockholm Besök: Malmskillnadsgatan 48 Tel sverigesingenjorer.se Tryckeri: E-print. Februari

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar Konjunkturrapport Innovationskraften i de svenska företagen ökar Oktober 2015 2 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se 3 Vilken är din samlade bedömning av den

Läs mer

Innovations- och konjunkturrapport

Innovations- och konjunkturrapport Innovations- och konjunkturrapport Stark ekonomi Svag satsning på kompetens Oktober 2017 OM INNOVATIONS- OCH KONJUNKTURRAPPORTEN Varje år genomför Sveriges Ingenjörer medlemsundersökningar över konjunkturläget

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Tabellbilaga till konjunkturrapporten

Tabellbilaga till konjunkturrapporten Tabellbilaga till konjunkturrapporten Enkätundersökning till förtroendevalda, Mars 2015 2 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se Konjunkturbarometern 2015 mars Ungefärligt antal medlemmar i akademikerföreningen:

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Ingenjörerna. gör Sverige bättre. allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014.

Ingenjörerna. gör Sverige bättre. allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014. Ingenjörerna gör Sverige bättre allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014. 2 Ingenjörerna gör Sverige bättre sverigesingenjorer.se Teknik har gjort livet bättre det visar sammantaget en ny undersökning

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Innovations- och konjunkturrapport. Företagen tror på Sverige

Innovations- och konjunkturrapport. Företagen tror på Sverige Innovations- och konjunkturrapport Företagen tror på Sverige Oktober 2016 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se 3 SVERIGES INGENJÖRERS INNOVATIONS- OCH KONJUNKTURRAPPORT OKTOBER 2016 Svaren på enkätfrågorna

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Innehållsförteckning Sveriges Ingenjörers näringspolitiska program 4 Vad ska vi leva av i framtiden? 4 Sverige idag 4 Sverige framöver 5 Stora och små, gamla och nya företag 6

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet. Februari 2004

Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet. Februari 2004 Svenskt Näringsliv: Undersökning kring allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 Om undersökningen 4 Syfte 4 Att undersöka allmänhetens förtroende för näringslivet och vad som krävs för att

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande Studentenkäten 2015 Synen på examensarbete, examen och eget företagande SAMMANFATTNING Sveriges Ingenjörer gjorde under vintern 2014/15 en kvantitativ studie över hur förbundets studerandemedlemmar ser

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1.

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1. Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING 2016-04-25 (v 1.0) ÖRAT MOT RÄLSEN - Swedish Rail Skills Forum Bakgrund Årets Forum

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer