Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden

2 ST! SOLLENTUNA KOMMUN Kallelse Sidan av 3 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet, plan 3 Före sammanträdet fmns smörgås och kaffe Ärenden Dnr Noteringar. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Datum och tidpunkt för justering Beslutsärenden Förvaltningsövergripande 4. Åtgärdsplan för samhälls- 202/38 VON 04 AU uppdragets budgetavvikelse Plan för kvalitetsuppföljning av 20/292 VON 70 AU utförare vid vård- och omsorgsboenden 6. Utredning om hur ansvar och 202/99 VON 70 AU befogenheter att sälja platser ska fördelas mellan samhällsuppdraget och SOLOM 7. Anmälan av delegationsbeslut enligt Tjut punkterna A, 2 och 4 i delegationsordningen

3 Sidan 2 av 3 Avdelningen för funktionshinder 8. Icke verkställda beslut inom tre 202/49 VON 7 AU månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9. Avtalsförlängning för driften av 202/4 VON 7 AU Blåklockevägens servicebostad 0. Avtalsförlängning för driften av 202/42 VON 7 AU Idrottsvägens servicebostad. Avtalsförlängning för driften av 202/43 VON 7 AU Gammelvägens gruppbostad Avdelning för äldreomsorg 2. Icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen (SoL) 3. Upphandling av drift av Norrgårdens äldreboende 4. Namnsättning av äldreboendena i kvarteren Torget och Terrinen i Tureberg 5. Policy för Sollentuna kommuns anhörigperspektiv 202/48 VON 70 AU /270 VON 70 Sekretess Omedelbar justering 202/22 VON 235 AU /33 VON 79 AU Informationsärenden Övergripande information a. Månadsuppföljning Dokumentet bifogas b. Pågående uppdrag Dokumentet bifogas c. Verkställda uppdrag 202 Dokumentet bifogas d. Årsredovisning 20 för Dokument bifogas Sollentuna kommun _..,.... Dokument bifogas e. Revisionsberättelse 20 for Sollentuna kommun samt fråga om ansvarsfrihet

4

5 Sidan 3 av f. Minnesanteckningar Styrgruppen för FOU nu, Avdelning för funktionshinder Information från avdelningschefen Avdelning för äldreomsorg Information frän avdelningschefen Dokument bifogas a. Personalsituation Muntlig information Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret.

6 Beslutsärenden

7 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering

8

9 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 7 40/202 Dnr 202/38 VON.04 Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 203 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård-och omsorgsnämndens budget 202 för samhällsuppdraget prognostiserar ert överskidanden på,6 miljoner kronor. Kommunledningen vill alt det sker en redovisning av vilka åtgärder som ska vidtagas och vilka ekonomiska effekter som det innebär. Ålgärdsplanen ska presenteras på KSAU den 23 maj. Åtgärdsplanen ska innehålla följande:. Åtgärden/åtgärderna, ex minskning av personal, restriktioner m.m. 2. Volymen, ex. antalet personer det avser, även i årsarbetare. 3. När (datum) aktiviteten/aktiviteterna ska genomföras och när den ska vara slutförd. 4. Vilken ekonomisk effekt i kronor som respektive åtgärd får och när i tiden (datum) det sker. 5. Redovisa hur vård- och omsorgskontoret och SOLOrvTs ledning ska genomföras processen i form av bemanning, uppföljning, beslut, information m.m. 6. Åtgärdsplanen ska godkännas av kommunslyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden all besluta följande: Arbetsutskottet överlämnar ärendet lill vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Beslutsexpediering: Akt ( 9 ± t. 2 i ±7:L Sign. Ordf. Juöferare Exp. datum Sign.

10 OO DO TGARBSPLAN FG>.AMHÄLLSUPPBRAG: UB GET AVVIKEL SE 20 Dnr 202/38 VON.04 Reviderad SOLLENTUNA KOMMUN

11 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Åtgärdsplan for samhällsuppdragets budgetavvikelsc Förslag som berör hemtjänsten både för -65 år och +65 år 4. Reducerad ersättning för hemtjänsttimmar som utförs av anhöriganställda, kostnadsreducering 4.2 Reducerad ersättning för installation av trygghetstelefoner för nya brukare, kostnadsreducering 5.3 Fokuserad uppföljning av biståndsbeslut inom hemtjänsten, kostnadsreducering 6.4 Ny avgiftskonstruktion fbr hemtjänst, i första hand en möjlig intäktsförstärkning, eventuellt även en kostnadsreducering 7 2 Förslag som berör äldreboende 8 2. Reducering platsantal, kostnadsreducering Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende, kostnadsreducering 0 3 Förslag som berör äldreomsorgens öppna verksamhet 3. Seniorträffar, kostnadsreducering 4 Förslag som berör verksamhet for personer med funktionsnedsättning 2 4. Frejas kök, kostnadsreducering Stöd till social gemenskap, kostnadsreducering Musikcaféet, kostnadsreducering 4 5 Förlag som berör vård- och omsorgskontoret Vakanssättning av tjänster, kostnadsreducering Ändring av internavtal, kostnadsreducering 7 6 Sammanställning åtgärder 8 2

12 Bakgrund I samband med kontorets månadsuppföljning per uppmärksammades ett stort prognostiserat underskott. Det prognostiserade underskottet är att hänföra till det under året planerade vidareutvecklingsarbetet och fortsatta införandet av nytt verksamhetssystem för myndighetsutövning och etablerandet av ny systemförvaltningsmodell. Kostnaderna för fortsatt utveckling och drift var vid budgetens tagande inte fullt ut kända. Den negativa avvikelsen är främst inom hemtjänst i ordinärt boende. Den i budget antagna utförandegraden, 80 procent, har utfallit högre (cirka 87 %) än förväntat och denna beräknas kvarstå året ut. Även volymökningen - utförda timmar och antal ärende - har under första tertialen utfallit cirka 25 procent högre än budgeterat for året. Prognosen är beräknad utifrån att nuvarande volymnivå kvarstår året ut. För insatser nattetid har nytt avtal tecknats och uppdragens omfattning ökat. Nämnden fattade den 30 augusti 20 beslut om förändrad ersättningsmodell till hemtjänstutförare. För år 202 innebär det en kostnadsökning med cirka 5,5 miljoner kronor. Ett ytterligare ökat underskottet inom äldreomsorgen hänförs till prisuppräkningar enligt OPI for de avtal som omfattas av indexet. Definitiva talet för OPI 202 publicerades den 4 maj, 3 procent, vilket är,9 procent högre än budgeterat. 3

13 Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 202 Förslag som berör hemtjänsten både för -65 år och +65 år, Reducerad ersättning för hemtjänsttimmar som utförs av anhöriganställda, kostnadsreducering Bakgrund I nuläget är ersättningen enhetlig för alla former av utförd hemtjänst dag och kvällstid, 305 kr/timme exklusive moms. Utförarnas kostnad för anliöriganställda bedöms vara lägre än för ordinarie personal, då omkostnadenia för denna personalkategori är annorlunda, bland annat genom att ett särskilt anställningsavtal (PAN avtal) tillämpas. Utförarna har inte samma kostnader för anhöriganställda som för annan personal. Utförarna har t ex inte samma kostnader för lokaler, administration, utbildning, handledning och gångtid. Detta kan motivera en lägre timersättning när den biståndsbedömda insatsen utförs av anhöriganställda. Nuvarande avtal med SOLOM för drift av Tors backe servicehus har en lägre hemtjänstersättning per timme bl a på grund av mindre gångtid. Nuvarande volym Under perioden januari-mars 202 har i snitt utförts hemtjänsttimmar per månad, varav timmar i snitt har utförts av anhöriganställda under samma period. Kostnaden i snitt per månad för all utbetald timersättrring är 0 6 tkr för samma period. Förslag på reducering av ersättning Bedömningen är att den nuvarande timersättningen om 305 kr/timma kan reduceras med 60 kr/timma, dvs. att ersättningen för utförda timmar av anhöriganställda skulle kunna vara 245 kr/timma exklusive moms. Ekonomisk effekt Effekten av en sådan reducering är svårberäknad. Bedömningen är att ca 65 % av nuvarande timvolym kommer att fortsätta att utföras av anhöriganställda efter en reducering av ersättningen. Olika val/rörelser avseende brukare, personal och mellan utförare kan förväntas. Utförarna kan välja att anställa anhöriga som ordinarie personal/anställning. För kännedom kan nämnas att tidsmätningssystemet Mobipen (digitala pennor) kommer att införas från oktober 202 för anhöriganställda med syfte säkerställa kvaliteten, dels avseende kompetent personal om möjligt, dels att genom att kvitto kan fas på att beviljad tid verkligen utförs. Denna förändring bedöms också påverka formerna fbr utförandet. Effekten år 202 beräknas kunna bli en kostnadsreducering om ca 900 tkr för ett kvartal vid ikraftträdande från och med oktober. Årseffekten beräknas till ca tia. Tid Det optimala är att vård- och omsorgsnämnden tar ställning till samtliga ersättningsfrågor fbr hemtjänstutförare som tidigare planerats vid sitt sammanträde i augusti. Nämnden har tidigare beslutat om ett uppdrag till kontoret avseende utvärdering av nytt timpris från 20, ett uppdrag som kontoret redan arbetar med. Regler vid brukares frånvaro och vid avböjd insats samt resultatet av pågående konsultöversyn av egenregins prisläge kan då ingå i beslutsunderlaget i augusti. 4

14 En reducering av timersättningen för anhöriganställda kräver omförhandling med samtliga utförare. Ikraftträdande måste anpassas efter denna processtid, erfarenhetsmässigt ca 3-4 månader. Nya avtal måste skrivas med samtliga utförare, dvs. inte bara med de 2 utförare som har anhöriganställda i nuläget. Nämnden måste också fatta beslut om ändringar i förfrågningsunderlaget för hemtjänst. Under förutsättning av omgående förberedelser bedöms nämnden i augusti kunna besluta om ikraftträdande från och med oktober 202. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Kräver informationsinsatser och en omfattande administrativ hantering, inklusive relativt omfattande förändringar i redovisningen i tidsmätningssystemet För den enskilde brukaren ses inga konsekvenser förutom att det kan uppstå byte av omsorgspersonal. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tio tkr.2 Reducerad ersättning för installation av trygghetstelefoner för nya brukare, kostn adsreducering Bakgrund Genom nyligen avslutad upphandling har ansvaret för installation av nya trygghetstelefoner övergått från utförare till leverantören av trygghetstelefoner, Tunstall. Utbyte av trygghetstelefoner pågår och beräknas vara genomförd under maj månad. Nuvarande volym År 20 installerades totalt 83 trygghetslarm. Utifrån antalet installationer även efter första kvartalet 202 bedöms att 83 nyinstallationer/år kan vara grund fbr en kalkyl avseende år 202. Ekonomisk effekt I nuvarande schablonersättning till hemtjänstutförama ingår både nyckelhantering och installation. Respektive utförare kommer även fortsättningsvis att hantera nycklar när installationen görs av leverantören av trygghetstelefonerna. Bedömningen är att schablonersättningen till hemtjänstutförama därmed kan reduceras från 424 kr till 500 kr per nyinstallation. Även fortsättningsvis föreslås schablonbeloppet vara lika för egenregin och externa utförare för att förenkla hanteringen fbr alla parter. Effekten blir att totalkostnaden för nyinstallation av 83 larm beräknas minska från ca 8 tkr till ca 40 tkr. Årseffekten beräknas därmed till ca 75 tkr. Effekten vid ikraftträdande oktober 202 blir ca 0 tkr. Tid 5

15 Det optimala är att vård- och omsorgsnämnden tar ställning till samtliga ersättningsfrågor för hemtjänstutförare som tidigare planerats vid sitt sammanträde i augusti. Se ovan i texten om anhöriganställda och om det uppdrag som nämnden redan beslutat om. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Avdelningschefen for äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Bör lämpligen samordnas med andra informationsinsatser samt ingå i annan administrativ hantering, inklusive förändringar i tidsmätningssystemet Mobipen, av effektivitetsskäl och för att kommunen ska upplevas som en god affärsmässig part av utförarna. Se text om förslag till reducering av ersättningen för anhöriganställda. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tio- 75 tkr,3 Fokuserad uppföljning av biståndsbeslut inom hemtjänsten, kostnadsreducering Bakgrund Biståndhandläggarna följer med stöd av underlag via tidsmätningssystemet Mobipen och i verksamhetssystemet Pulsen systematiskt upp sina brukare på individnivå varje månad. Uppföljningen avser dels brukarnas behov av insatser, dels utförandet av hemtjänsten både i tid och beträffande insatsformer. Möjlighet finns att fokusera på vissa delar i uppföljningen framför helheten. Idag är det ca 500 brukare som delar på ca 800 timmars avböjda timmar per månad. Många av de timmarna är svåra att ifrågasätta vid en uppföljning och därmed kan inte tiden minskas. Det finns dock brukare som återkommande avböjer samma insats. Behovet kan i så fall ombedömas och tiden kan minskas. Nuvarande volym Under perioden mars 20 - mars 202, dvs. under ett års tid, har konstaterats att 2 % av den totala ersättningsgrundande timtiden har utgjorts av tid relaterad till att brukaren varit frånvarande pga. till exempel sjukhusvistelse, medan 8 % av tiden utgjorts av tid där brukaren avböjt insats, dvs. där brukaren av något skäl önskat att den planerade insatsen inte utförs. Ekonomisk effekt Under ovanstående period om ett år motsvarar den avböjda tiden om 8 % en kostnad för utbetalad timersättning till utförarna om tkr. Om andelen avböjda timmar vid utgången av december har sjunkit med procentenhet, dvs. från 8 % till 7 %, motsvarar det en kostnadsreducering om ca 770 tkr på årsbas. Eftersom minskningen sker successivt genom handläggarnas uppföljning och ändring av biståndsbeslut är det svårt att uppskatta effekten år

16 Tid Den fokuserade uppföljningen kan starta omgående i maj. Genomforandeprocess Nämndbeslut krävs inte. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet. Konsekvens Åtgärden kräver ledning och uthållighet för att få full effekt. Det krävs en omfattande insats från handläggarna för att kunna fokusera på denna uppföljning. Det finns risk att andra arbetsuppgifter kan komma att inte utföras i tid, exempelvis längre handläggningstid och svårigheter att uppmärksamma andra typer av avvikelser i samband med månadsuppfölj ningen. För den enskilde som avböjt insats bör inte några negativa konsekvenser uppstå. Brukaren slipper däremot att komma ihåg att avboka hemtjänstbesöket. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt 203 Svårberäknad effekt 770 tkr.4 Ny avgiftskonstruktion för hemtjänst, i första hand en möjlig intäktsförstärkning, eventuellt även en kostnadsreducering Bakgrund Nuvarande avgift år 202 för hemtjänst är 82 kr/timma för utförd tid för brukaren oavsett om det rör sig om serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser. Nuvarande volym På årsbas har intäkten för år 202 beräknats till tkr i årsprognosen baserat på nuvarande avgift. Ekonomisk effekt En ny avgiftskonstruktion med uppdelning på en serviceavgift och en avgift för personlig omvårdnad kan övervägas av nämnden som förslag till kommunfullmäktige. Den nuvarande avgiften om 82 kr/timma skulle kunna behållas för omvårdnadsinsatser och en avgift om 50 kr/timma skulle kunna införas för serviceinsatser. Ca 50 kr/timma är i nuläget ungefärligt marknadspris för hushållsnäratjänster med skattereduktion. Eventuellt skulle en sådan avgiftsförändring leda till att hushållnära tjänster används i ökad utsträckning som alternativ till bistånd, vilket kan leda till en minskning av efterfrågan på bistånd till serviceinsatser. Denna eventuella minskning kan i sig vara mer betydelsefull ekonomiskt än intäktsförstärkningen. Vid en kalkyl av eventuella effekter av två olika avgifter är utgångspunkten en oförändrad andel faktiska intäkter i förhållande till nuläget när avgiftsutrymmet beaktas. De faktiska intäkterna motsvarar i dagsläget ca /3 av möjligt avgiftsuttag när hänsyn har tagits till avgiftsutrymmet för enskilda personer. Om samtliga brukare fortsätter att oförändrat ha kvar sina biståndsbedömda serviceinsatser, motsvarar det en intäktökning på ca 000 tkr på årsbas. Beräkningen grundar sig på oförändrat antal brukare med maximalt avgiftsuttag. 7

17 Om antalet timmar for serviceinsatser reduceras med 25 %, fbr att brukarna avsäger sig sitt bistånd vid en avgiftshöjning, kommer åtgärden att innebära en årseffekt om ökade intäkter med ca 750 tkr. En sådan avsägelse skulle dock också ge en kostnadsreducering för ersättning för utförda servicetimmar till utförarna om ca tkr. Tid Nämndbeslut krävs. Ikraftträdande beräknas kunna ske först från januari 203. Detta förutsätter att vård- och omsorgsnämnden senast i augusti beslutar föreslå kommunfullmäktige att under senhösten anta ett förslag om avgiftsförändring. Genomförandeprocess Avdelningscheferna för äldreomsorg och för funktionshinder ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens När man höjer avgiften för serviceinsatser kommer fler brukare snabbare upp till maxtaxan. Pensionärer med låga pensioner skyddas därigenom från alltför stort avgiftsuttag. Den ekonomiska effekten blir svår att se och därmed också svår att beräkna då det är oklart hur många som når maxtaxa och därmed avgiftsreduktion. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr ökade intäkter vid oförändrad volym av serviceinsatser tkr ökade intäkter vid en minskning av serviceinsatser med 25 % tkr kostnadsreducering av ersättning till utförare av serviceinsatser, vid en 25 % minskning av volymen 2 Förslag som berör äldreboende 2. Reducering platsantal, kostnadsreducering Bakgrund En utbyggnad av antalet platser i särskilt boende kommer att ske under år 202. Totalt kommer det vid halvårsskiftet att finnas 22 nya platser på Edsbergs äldreboende, som huvudsakligen är ett ersättningsboende för Nytorps äldreboende samt Strandgårdens äldreboende. Nuvarande volym Regelmässigt finns stora variationer i behovet av permanent äldreboende. Under det sista året har beläggningen varit 98 % av tillgängligt antal platser inom kommunen. Totalt finns innan utbyggnaden 20 omvårdnadsplatser och 20 demensplatser inom kommunen (exkl. platserna på Tors backe servicehus). På senare tid har behovet av omvårdnadsplatser varit större än behovet av demensplatser. Under ert år bakåt har beläggningen varit 00 % under 7 av 2 månader. Under april fanns i genomsnitt det 9 tomma platser inom omvårdnadsboende med demensimiktning och omvårdnadsboende i kommunen. Sammanlagt har vi sålt 0 platser till andra kommuner. Det innebär att antalet tomma platser hade varit ännu större om vi inte hade sålt platser till andra kommuner. 8

18 Fler personer än tidigare önskar få sin omvårdnad i sin ordinarie bostad, vilket också leder till konstaterad ökning av utförda hemtjänsttimmar. Ekonomisk effekt Kalkylen för att beräkna effekter utgår från ett snittpris/dygn till utförare om 374 kr exklusive moms och exklusive lokalkostnader. Två möjliga scenarier finns, dels att inte alls starta användandet av 20 nya platser, vilket ger en kalkylerad spareffekt om 374 kr/dygn, dels att inte belägga befintliga 20 platser inom olika äldreboende, vilket ger en effekt enligt ingångna avtal om 50 % per dygn, dvs. 687 kr/dygn. Om 20 platser på Edsbergs äldreboende inte öppnas/startas blir effekten exklusive lokalkostnader och moms ca tkr och helårseffekten ca tkr. Om 20 platser på befintliga äldreboende inte beläggs blir halvårseffekten exklusive lokalkostnader och moms ca tkr och helårseffekten ca tkr. Tid Alternativet att inte öppna 20 platser på Edsbergs äldreboende kan ske från mitten av augusti år 202. Alternativet att inte belägga 20 platser inom befintliga äldreboende kan också verkställas från ca halvårsskiftet. Genomforandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om vald modell bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Om alternativet väljs att inte använda 20 nya platser på Edsbergs äldreboende har det konsekvenser för överenskommelse/avtal med respektive utförare egenregin SOLOM respektive Carema Care AB. Pågående förhandlingar är ännu inte avslutade. Om alternativet väljs att inte belägga 20 platser inom befintliga äldreboende behövs särskild analys göras hur detta genomförs på bästa sätt. Olika målgruppers behov, olika kostnadsbilder och olika lokalförutsättningar är faktorer som bland andra behöver övervägas. Det kan komma att innebär svårigheter för bohandläggare att avgöra vilken plats som ska beläggas. Det finns risk att vissa utförare bland annat på grund av lokalernas utformning eller lägenhetshyra får sämre förutsättningar och därmed står med tomma platser medan andra utförare har full beläggning. Även bedömningen inför framtiden behöver övervägas i den lokaiförsörjningsplan som nämnden kommer att anta i samband med mål- och budgetarbetet inför år 203. I båda fallen kommer tillgång till korttidsplatser att vara av strategisk betydelse som stöd till omsorgen och vården i den ordinarie bostaden. Planerad utbyggnad med 0 korttidsplatser när Nytorps koittidsboende med 30 platser flyttas till nybyggda lokaler i kvarteret Torget i oktober 202 föreslås därför genomföras. Utföraren (SOLOM) har möjlighet att bemanna allteftersom platserna beläggs. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt 203 9

19 3 700 tkr om 20 nya platser inte tas i bruk tkr om 20 nya platser inte tas i bruk tkr om 20 platser i befintliga boenden Ca tkr om 20 platser i befintliga inte beläggs boenden inte beläggs 2.2 Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende, kostnadsreducering Bakgrund Edsbergs äldreboende är byggt med ett tillagningskök i bottenvåningen med syfte att uppnå en kvalitetshöjning fbr maten inom äldreomsorgen. Nämnden har gett SOLOM i uppdrag att ansvara fbr driften av tillagningsköket som ett utvecklingsuppdrag med syfte att utforma en modell för mathållning inom övriga äldreboenden i kommunen (projektet Maten i äldreomsorgen). Edsbergs äldreboende byggs med 00 lägenheter. Driften av omsorgen kommer att utföras av två olika utförare som i avtal/överenskommelse åläggs att till ett givet pris köpa varma måltider från tillagningsköket. Det nu kalkylerade priset är beräknat för att medge leverans av vann mat alla veckans dagar av kvalitetsskäl. Nuvarande volym Det pris som utförarna åläggs betala (förslaget är 55 kr för lunch och 5 kr för middag per portion) är grundat på ca 220 portioner per dag under det första verksamhetsåret. År två finns sannolikt möjligheter att dubbla portionsantalet genom leverans till andra äldreboenden i kommunen, vilket i så fall kominer att leda till ett sänkt portionspris jämfört med år ett. Hänsyn måste tas till genomförd upphandling inom SOLOM som i nuläget förhindrar Ökad volym direkt från år ett. Det nu aktuella priset per portion är kalkylerat att täcka samtliga kostnader för produktionen, exklusive lokalkostnader. Om beslut fattas om drift av endast 80 av de 00 platserna på Edsbergs äldreboende kommer kostnaden per portion att öka jämfört med nu kalkylerat pris. Det bedöms som tveksamt att i en sådan situation dels starta köket med så litet underlag, dels att förhöja portionspriset ytterligare. Det kan nämnas att totalbudgeten för driften har beräknats till ca tkr, en summa som ska täckas av motsvarande intäkter. Ekonomisk effekt Om ingen start sker av driften av tillagningsköket kan uppstår inte beräknad kostnad för uppstart om ca 000 tkr år 202. Tid Nämndbeslut krävs. Om vård- och omsorgsnämnden fattar beslut vid sitt sammanträde i juni kan pågående förberedelsearbete för driftstart avbrytas omgående. Genomförandeprocess Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om att uppdraget att driva tillagningsköket dras tillbaka bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens 0

20 De två utförarna av driften av omsorgen medges möjligheter att köpa leverans av måltider från externa leverantörer med beaktande av att utrymme för kylförvaring är begränsat i nuläget. Det kan noteras att i utförarnas dygnsersättning ingår kostnaden för mat. Projektdirektivet för att ta fram en modell för närproducerad mat i äldreomsorgen behöver revideras i projektet Maten i äldreomsorgen. Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende skulle i så fall bli det andra tillagningsköket som nämnden betalar lokalhyra för, men som inte används inom äldreomsorgen. Uppstartskostnaden för köket på Edsbergs äldreboende finns inte fullt ut finansierade inom ram för budget. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr för kostnader för uppstart Otkr Planeringen är att kostnaderna ska täckas av intäkter. 3 Förslag som berör äldreomsorgens öppna verksamhet J. Seniorträffar, kostnadsreducering Bakgrund I kommunen finns fem seniorträffar som drivs av SOLOM i en intraprenad, dvs. driftsavtalet grundar sig på en tidigare genomförd upphandling. Avtalet löper till och med augusti 202. Förhandlingar pågår om övergång till direktuppdrag i enlighet med antagna ägarintentioner. ägarintentionerna gavs egenregin i uppdrag att driva seniorträffar av stabilitets skäl, då verksamheten är beroende av upparbetade relationer i närområdet. Enligt nuvarande utförare räcker inte nuvarande personal resurser till för att utveckla dessa verksamheter. Detta innebär att om förebyggande verksamheten ska utvecklas kommer kostnaderna sannolikt att öka. Nuvarande volym Ett utvecklingsarbete pågår med att marknadsföra, modernisera och delvis specialisera de olika seniorträffarnas utbud för att möta dagens efterfrågan och förstärka nämndens förebyggande verksamhet. Syftet från början med seniorträffarna har varit att erbjuda ett närlokaliserat förebyggande öppet stöd i de olika kommundelarna. I nuvarande intraprenadavtal ingår drift av samtliga fem seniorträffar samt hustomte. Det går dock att särskilja kostnaderna för de enskilda seniorträffarna. För att kunna göra en kalkyl avseende en minskning från tre till fem seniorträffar har seniorträffarna vid Skälbygården (Häggvik) och Helenelundsgården valts ut. Ekonomisk effekt Årskostnaden år 202 för drift av Skälbygården är enligt avtal ca 590 tkr, exklusive lokalkostnader. Årskostnaden år 202 för drift av Helenelundsgården är ca 650 tkr, exklusive lokalkostnader. Tid Hänsyn behöver tas till skälig tid för avveckling, tidigast kan sådan ske från oktober 202.

21 Genomforandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om avveckling av två seniorträffar bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens En minskning av antalet seniorträffar, inklusive spridningen av dem, kan påverka nämndens möjligheter att arbeta förebyggande inom äldreomsorgen och minskar arenorna för detta. Samtidigt är effekten av öppna verksamheter inte utvärderad i Sollentuna kommun. Äldres möjligheter att besöka öppna verksamheter i närområdet minskar om antalet mötesplatser blir färre. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr fbr avveckling av seniorträffen 590 tkr på årsbas Skälbygården från oktober 60 tkr för avveckling av seniorträffen 650 tkr på årsbas Helenelundsgården från oktober 4 Förslag som berör verksamhet för personer med funktionsnedsättning 4. Frejas kök, kostnadsreducering Bakgrund Ett tvåårigt utvecklingsprojekt, som bedrivs av egenregin SOLOM, startades sommaren 20 i lokaler i bottenvåningen i servicehuset Tors Backe. Måltider för äldre serveras dagligen i Frejas kök som därmed också är en träöpunkt för äldre. Vid tillagning och servering av måltiderna finns arbetsuppgifter som kan utföras som daglig sysselsättning enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade, LSS. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att projektet ska utvärderas inom tvåårsperioden. Krav på närodlade och ekologiska råvaror fördyrar samtidigt som det ligger i linje med en framtida kostpolicy. Nuvarande volym Ersättning till SOLOM för platser för daglig sysselsättning utgår enligt den överenskommelse som gäller för sådana platser inklusive handledning med mera. Ersättning till SOLOM fbr drift av utvecklingsprojektet, dvs. alla tillkommande nettokostnader utöver lokalkostnad, utgår på årsbas med ca tkr. För kännedom kan nämnas att lokalkostnaden därutöver utgör ca 690 tkr på årsbas. Ekonomisk effekt Om utvecklingsprojektet läggs ner i förtid innebär det en kostnadsreducering på årsbas om ca tkr. Om upphörande sker från oktober 202 innebär det en kostnadsreducering om ca 500 tkr för

22 Tid Hänsyn behöver tas till skälig tid for avveckling när ett ikraftträdande av beslut om förtida avslut av utvecklingsprojekt övervägs. Avveckling bedöms som möjlig tidigast från oktober 202. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag till förtida avslut av utvecklingsprojektet bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för funktionshinder ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Utvecklingsprojektet är även kopplat till vård- och omsorgsnämndens mål om socialt företagande år 202 och till utarbetat förslag om åtagande inför år 203. Måluppfyllelse kan inte uppnås år 202. Förslag till nämndens åtagande inför år 203 bör omprövas. Om Frejas kök (restaurangen) avvecklas kommer det att innebär en försämring avseende sociala aspekter för pensionärer som idag bor på Tors backe. Det finns dock möjlighet behålla restaurangen men flytta tillagningsköket till Edsbergs äldreboendes kök och på det sättet behåller vi den sociala gemenskapen för pensionärer samt platser inom daglig verksamhet. Storskalighetseffekten blir större om Edsbergsköket är igång medan Frejas kök omvandlas tillagningskök. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr vid avslut oktober tkr på årsbas 4.2 Stöd tifl social gemenskap, kostnadsreducering Bakgrund Stöd till social gemenskap är en verksamhet för personer över 8 år som tillhör personkrets enligt LSS. Verksamheten ska rikta sig till alla personer som tillhör personkrets enligt LSS och som har individuellt boendestöd enligt SoL. Insatsen stöd till social gemenskap är ett komplement till de personer som är beviljade boendestöd. Insatsen syftar till att den enskilde ska få hjälp att bryta social isolering samt att utveckla ett normalt vardagsliv i gemenskap med andra. Stödet kan hjälpa den enskilde att strukturera vardagen och träna upp den sociala förmågan att klara sig i samhället. Den enskilde bestämmer själv när och hur ofta han eller hon vill besöka verksamheten vilket bidrar till ett ökat självbestämmande. Den enskilde får besöka verksamheten hur många timmar han vill under verksamhetens öppettider. Insatsen utförs måndag - fredag 6-22, samt under helger För närvarande utförs insatsen på seniorträffen i Rotebro, Gillegården, samt ute i samhället. Uppdraget är ett utvecklingsuppdrag enligt ägarintentionerna som vård- och omsorgsnämnden antagit för SOLOM. Det är ett fåtal kommuner i Stockholms region som har liknande verksamhet. Med tanke på det låga antalet deltagare betraktas detta som en dyr verksamhet. Denna verksamhet har funnits under många år i Sollentuna och hela tiden drivits av SOLOM. Tidigare ersättningsmodell baserades på ersättning per utförd timme. 202 tog nämnden ett beslut om att ändra ersättningsmodellen så att ersättning ska utgå per ärende oavsett antal timmar. 3

23 Nuvarande volym Ca 20 personer har beslut om insatsen. Ekonomisk effekt På årsbas är kostnaden beräknad till ca 700 tkr. Om avveckling sker från oktober 202 blir kostnadsreduceringen ca 300 tkr. Kostnadsreduceringen förväntas dock bli lägre då individerna behöver andra insatser som ersättning, varför kostnadsreduceringen under 202 beräknas bli ca 200 tkr och på årsbasis ca 000 tkr. Ett annat alternativ vore att återgå till tidigare ersättningsmodell vilket innebär att SOLOLM ersätts per utförd timme. Kostnaden beräknas då bli ca 600 tkr på årsbasis baserad på 20 års ersättningsmodell. Tid Hänsyn behöver tas till skälig tid för avveckling, tidigast kan sådan ske från oktober 202. Genomforandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om avveckling bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för funktionshinder ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Det finns ingen laglig skyldighetför nämnden att erbjuda denna typ av gruppverksamhet. Tas gruppverksamheten bort kan behovet av andra LSS insatser komma att öka. Om tidigare ersättningsmodell ska återinförs behövs ett nytt nämndbeslut och avtalet behöver skrivas om. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr om avveckling sker från oktober 000 tkr 43 Musikcaféet, kostnadsreducering Bakgrund Barn- och ungdomskontoret har åtagit sig att ansvara för driften av Musikcafé i Tegelhagen som är en öppen verksamhet (ej biståndsbedömd) för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och autism. Verksamheten bedrivs på onsdagar i ändamålsenliga lokaler. Uppdraget innefattar att ombesörja att det på musikcafét spelas levande musik. Det ska även finnas möjlighet för deltagarna att fika till självkostnadspris. Barn- och ungdomskontoret står för material samt för kostnader för slitage och städning mm. Personal finns på plats för att se till att verksamheten fungerar, serverar fika mm. och brukarna förutsätts ha med sig assistenter/personal för sina personliga behov om sådana finns. Ekonomisk effekt På årsbas är kostanden för verksamheten 70 tkr. Verksamheten kan avvecklasförst 203. Tid Hänsyn behöver tas till skälig tidför avveckling, tidigast kan sådan ske från oktober

24 Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om avveckling bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för funktionshinder ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Verksamheten är uppskattad, Få andra former finns för underhållning för målgruppen. Verksamheten har uppstått då utbudet i samhället i övrigt är mycket begränsat för den aktuella målgruppen. Skulle verksamheten läggas ner behöver kultur och fritidsnämnden överväga en likartad verksamhet. Vård- och omsorgskontoret har under flera år försökt samarbete kring den här målgruppen med Kultur- och fritidsnämnden om fritidsaktiviteter för målgruppen utan påtagliga resultat. Risken finns att denna målgrupp blir utan fritidsverksamhet om verksamheten avvecklas. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr på årsbas 5 Förlag som berör vård- och omsorgskontoret 5.7 Vakanssättning av tjänster, kostnadsreducering Bakgrund Vård- och omsorgskontoret, samhällsuppdraget, utökades med fler tjänster, i samband med att SOLOM överfördes till nämndens ansvar och dels pga. den utökade administrationen samt ökade uppföljnings- och stödkraven som utvidgningen av antalet utförare pga. valfrihetssystemen. Någon mer förstärkning har därefter inte skett med stöd av ytterligare medel, däremot har alternativ-användning av befintliga resmser genomförts. Utbytet av verksamhetssystem har varit mer kostsamt än planerat vilket påverkat kontorets kostnader 202. Alla typer av administration har utökats i samband med införandet och utvecklingen av valfrihetssystemen, detta i kombination med en utökning av både antalet utförare och antalet brukare inom funktionshinderområdet och inom äldreomsorgen. Som exempel kan omnämnas antalet fakturor som nämnden hanterar har ökat med 52 % de senaste fem åren, och utgör nu fakturor per år. Idag finns det 22 hemtjänstutförare i kommunen. Det fanns 5 utförare fram till september Det har medfört bl.a. en ökad administration beträffande avtalsuppföljningar, kontroll av verksamheter samt ökad krav på tillgänglig och service till utförarna. Nuvarande volym Ett antal tjänster är för tillfallet aktuella för ersättningsrekrytering. Detta gäller för tjänsterna som kvalitetsutvecklare, registrator och avtals sekretare. I samband med pågående ersättningsrekrytering av systemförvaltare har planerats för utökning med ytterligare en heltidstjänst som systemförvaltare. Motivet är att säkra drift dygnet runt alla veckans dagar av utökat antal verksamhetssystem och anslutning till nationella eller 5

25 landstingskommunala system och minska sårbarhet. Intern rekrytering pågår av två ITadministratörer. Kontorets bedömning är att t en person på den här tjänsten är för sårbart vid t ex frånvaro. Ekonomisk effekt För samtliga vakanshållningar kan kostnadsreduceringen endast bli 65 % då omfördelningen av arbetsuppgifter inte kan ske utan att vissa merkostnader uppstår i form av övertidsersättning. Om tjänsten som kvalitetsutvecklare vakanshålls kan en kostnadsreducering ske på halvårsbas med ca 260 tkr (helår ca 520 tkr). Om tjänsten som registrator vakanshålls kan en kostnadsreducering ske på halvårsbas med ca 200 tkr (helår ca 325 tkr). Om tjänsten som avtalssekretare vakanshålls kan en kostnadsreducering ske på fyra månaders bas med ca 200 tkr (helår ca 550 tkr). Om endast en systemförvaltare ersättningsrekryteras, istället för två heltider, kan en kostnadsbesparing ske med 270 tkr på halvårsbas (helår 540 tkr). Genomforandeprocess Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet. Konsekvens Allmänt gäller att utvecklingsarbetet och nämndens redan beslutade utvecklingsuppdrag påverkas starkt och får anstå. Radikal omfördelning och prioritering av arbetsuppgifter krävs. De arbetsuppgifter som ingår i de tjänster som hålls vakanta kan hanteras på två sätt: Uppgifterna utförs inte alls, dvs. radikalt sänkt ambitionsnivå Uppgifterna utförs av någon annan på kontoret (nödvändigt för arbetsuppgifter där konsekvenserna blir alltför stora om de inte utförs), omfördelningen har i sin tur konsekvenser för andra befintliga arbetsuppgifter Pågående rekrytering av tjänsten som kvalitetsutvecklare och registrator avbryts och tjänsterna hålls vakanta. Vård- och omsorgsnämnden har inlett ett ambitiöst arbete med att kvalitetssäkra hela sin verksamhet, inklusive kontoret. Detta arbete kan fortsätta i mindre skala även utan kvalitetsutvecklare, men ambitionsnivån och arbetstakten kommer att sänkas markant. Det är troligtvis inte längre realistiskt att sikta mot en ISO-certifiering år 204. Registrator är en viktig servicefunktion gentemot politiker, medborgare och kollegor. Utöver de centrala registratorsuppgifterna som att öppna och registrera post, registrera inkomna klagomål samt att lämna ut allmänna handlingar, så gör registrator andra uppgifter som är nödvändiga för att arbetet ska flyta, samt håller arkivet aktuellt. Om även tjänsten som avtalssekretare inte ersättningsrekryteras har det konsekvenser, framförallt för viktig hantering av nytillkomna och befintliga ansökningar om godkännande som utförare enligt LOV och för hanteringen av direktuppdragen till SOLOM. Vård- och omsorgsnämnden och kommunen som helhet har haft ambitionen att ha ett företagsvänligt klimat. Nämnden har haft som ambition men även som ett politiskt åtagande för 203 att ansökningstiden för att hantera nya ansökningar i valfrihetssystemen ska vara så kort som möjligt. Detta ställer krav på att det finns någon utsedd som handlägger ansökningar löpande. Även hanteringen av ärenden/avtalsbrott kopplat till redan godkända utförare har ökat. Om inte administrationen av avtalen och direktuppdragen sköts, så försvårar det nämndens möjlighet att styra verksamheten och fatta strategiska beslut. Omfördelning till andra tjänster av dessa uppgifter är särskilt svår att genomföra. Avtalsbevakningen skulle delvis kunna skötas av controller, men inte fullt ut utan att det sker på bekostnad av andra ekonomiuppgifter. 6

26 Utökning av planerad tjänst som kompletterande systemförvaltare genomförs inte, dock genomförs planerad ersättningsrekrytering av befintlig tjänst som systemförvaltare då kontorets drift annars helt kan riskeras. Pågående interna rekrytering av två tjänster som IT-administratörer bedöms vara helt nödvändiga att genomföra för att ge support både i handläggningen och till utförare. Riskerna bedöms som alldeles för stora om support, utbildning, felsökning och kvalitetssäkring, både i förhållande till handläggning och till utförarnas systemanvändning, inte kan ges. Kontorets bedömning är att det inte finns utrymme att omfördela uppgifterna på kontorets befintliga personal utan att arbetsmiljöaspekterna kraftigt påverkas till det negativa. Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr vakanshållning kvalitetsutvecklare 520 tkr vid fortsatt vakanshållning 200 tkr vakanshållning registrator 325 tkr vid fortsatt vakanshållning 200 tkr vakanshållning avtalssekreterare 325 tkr vid fortsatt vakanshållning 270 tkr avbruten nyrekrytering systemförvaltare 5.2 Ändring av internavtal, kostnadsreducering Bakgrund I nuläget köper kontoret tjänst av Konsult och Service för fakturering av avgifter till brukarna samt del av tjänst som systemansvarig I och med att alltmer av denna hantering automatiseras i och med införandet av nytt verksamhetssystem och systemansvaret tas om hand på kontoret finns omedelbar möjlighet att omförhandla befintligt avtal. Nuvarande volym För 20 beräknades en preliminär kostnad för tjänsterna på, 4 mkr Förslag på reducering av ersättning En första beräkning gör det möjligt att reducera beloppet med ca mkr. Ekonomisk effekt En första beräkning gör det möjligt att reducera beloppet med ca mkr. Tid En omförhandling kan inledas omgående men i dagsläget oklart om när ett nytt avtal kan träda i kraft. Genomforandeprocess Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet Konsekvens Ingen, mer än besparing Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr 000 tkr 7

27 6 Sammanställning åtgärder Avsnitt Åtgärdsförslag Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt 203. Reducerad utförarersättning 900 tkr tkr anhöriganställda, hemtjänst.2 Reducerad utförarersättning 0 tkr 75 tkr larminstallation, hemtjänst.3 Uppföljning avböjd tid i Svårberäknad effekt 770 tkr hemtjänsten.4 Ny avgiftskonstruktion tkr hemtjänst, oförändrad volym, intäktsökning.4 Ny avgiftskonstruktion tkr hemtjänst, 25 % lägre volym, intäktsökning.4 Ny avgiftskonstruktion tkr hemtjänst, 25 % lägre volym, reducerad ersättning till utförare 2. Reducerat platsantal särskilt tkr tkr boende, nya platser Edsbergs äldreboende 2. Reducerat platsantal, särskilt tkr tkr boende, befintliga platser övriga äldreboende 2.2 Tillagningskök Edsbergs 000 tkr 0 äldreboende 3 Seniorträffar, färre antal 30 tkr 240 tkr 4 Frejas kök 500 tkr tkr 4.2 Stöd till social gemenskap 200tkr 000 tkr 4.3 Musikcafé 0 70tkr 5. Vakans kvalitetsutvecklare 260tkr 520 tkr 5. Vakans registrator 200 tkr 325 tkr 5. Vakans avtalssekreterare 200 tkr 325 tkr 5. Avbruten nyrekrytering systemförvaltare 270tkr - 8

28

29 Tillsatta tjänster under åren Totalt har antalet tjänster (tj) ökat med 24 under tiden , varav 5 tj kan hänföras till KF beslut/ nämndsförändringar enligt nedan: 0 tj har tillkommit genom budgetberedning och fullmäktigebeslut, (biståndshandläggare SoL och LSS, verksamhetscontroller och kostkonsulent) 3 tj tillkom genom överflyttning från SOK när ansvaret för barnärenden överfördes till nämnden (LSS-handläggare) 3 tj tillkom genom omorganisation/omfördelning i samband med att SOLOM integrerades i nämndens ansvar, 2 av dessa tj återbesattes inte inom SOLOM (utvecklingsledare, controller och lokalsamordnare) tj överfördes från kontoret till SOLOM som ett uppdrag när SOLOM integrerades (anhörigkonsulent) SOLLENTUNA K Magnus Widén m

30 Tillsatta tjänster under åren , forts Kontoret har inom budgetramen gj ort tj änsteköp motsvarande 2 tj (kommunikatör och receptionstjänst). Kontoret har valt att 2009, resp. 202 upphöra med tjänsteköp och tillsätta egen personal av effektivitetsskäl (kommunikatör och chefsassistent) Dessutom har 7 tj tillskapats inom befintliga ekonomiska ramar för att säkra kompetens och krav från interna och externa kontakter/samarbetspartners i samband med att SOLOM integrerades i nämndens ansvar efter beslut i VON, (IKT-utvecklare, avtalssekreterare, socialt sakkunnig, systemförvaltare, 2 ITadministratörer, processledare) Det kan noteras att 2 tj som KF beslutat om direkt har överförts till SOLOM som uppdrag 20 (demensköterska och syn- och hörselkonsulent)

31 Förändring av antal tjänster

32 Avdelningen för funktionshinder Avdelningschef 0,5 0,5 0,5 0,5 Samordnare 0,5 0,5 LSS-Handläggare Bostadsanpassare.5,5,5,5,5 Totalt 9,5 9,5 9,5 SOLLENTUNA KOMMUN Magnus Widén BP

33 Avdelningen för äldreomsorg Avdelningschef 0,5 0,5 0,5 0,5 Bohandläggare Biståndshandläggare 7,5 9,5 9,5,5 2 2 Samordnare 0,5 0,5 Totalt 9 -j,5 3,5 4 4 SOLLENTUNA KOMMUN Magnus Widén

34 Avdelningen för stöd och utveckling Avdelningschef Lokalsamordnare Anhörigkonsulent Controller Systemadministratör Systemförvaltare (vakanssatt) Utredare Kvalitetsutvecklare (vakanssatt) IKT-Utvecklare Avtalssekreterare Ekonomiassistent Kommunikatör Kostekonom Processledare (extern finansiering) Totalt ,5 5, ,5 5, ,5 7, ,5 9, () 2 (D 5(2) SOLLENTUNA KOMMlij r Magnus Widén "

35 Förvaltningsstab Förvaltningschef Socialt sakkunnig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Utvecklingsledare Verksamhetscontroller Registrator Nämndsekreterare Chefsassistent Totalt ,5,5,5 4,5 5,5 5, SOLLENTUNA KOMMÄ Magnus Widén f

36 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Förvaltningschef FC stab Samhällsuppdraget Registrator Näm n dse kreterare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialt sakkunnig Verksamhetscontroller Utvecklingsledare Proöuktionsuppdraget Avd. för äldreomsorg Avd. för funktionshinder Avd. för stöd och utveckling Avdelningschef SoL-handläggare Avdelningschef LSS-handläggare (7) Avdelningschef Utredare (2) Avdelningschef Handläggare (2) (9) Vårdplanerare (3) Bohandläggare Bostadsanpassningshandläggare (2) Controller (2) Ekonomiassistent Avtalssekreterare Lo kalsamo rd nare Kommunikatör IKT-utvecklare Systemförvaltare Kvalitetsutvecklare Process ledare Projektledare Controller (2) Projektledare Enheter: Äldre/psykiatri LSS vuxna LSS barn Förebyggande verksamhet (Totalt ca 550)

37 SOLLENTUNA KOMMUN Förslag till prioriteringar Förslag till prioritering Avsnitt i Åtgärdsplan Åtgärdsförslag 5.2 Ändring av internavtal 2 2. Reducerat platsantal särskilt boende, nya platser Edsbergs äldreboende Alternativt: Reducerat platsantal, särskilt boende, befintliga platser övriga äldreboende Ekonomisk effekt 202 Ekonomisk effekt tkr 000 tkr tkr tkr tkr tkr 3 4 Frejas kök 500 tkr tkr 4. Reducerad utförarersättning anhöriganställda, hemtjänst 900tkr tkr 5.2 Reducerad utförarersättning larminstallation, hemtjänst 6.4 Ny avgiftskonstruktion hemtjänst, 25 % lägre volym, reducerad ersättning till utförare 7.4 Ny avgiftskonstruktion hemtjänst, 25 % lägre volym, intäktsökning 0 tkr 75 tkr tkr tkr

38 SOLLENTUNA KOMMUN 8.4 Ny avgiftskonstruktion hemtjänst, oförändrad volym, intäktsökning tkr 9.3 Uppföljning avböjd tid i hemtjänsten Svårberäknad effekt 770 tkr 0 3 Seniorträffar, tarre antal 4.2 Stöd till social gemenskap 2 5. Vakans kvalitetsutvecklare 3 5. Vakans avtals sekreterare 30 tkr 240 tkr 200 kr 000 tkr 260 tkr 520 tkr 200 tkr 325 tkr 4 5. Vakans registrator 200 tkr 325 tkr Tillagningskök Edsbergs äldreboende 000tkr Musikcafé 0 70 tkr 7 5. Avbruten nyrekrytering av systemförvaltare 270 tkr 0 rvla4nus Widén Förvaltningschef

39

40 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 7 4/202 Dnr 20/292 VON.70 Plan för kvalitetsuppföljning av utförare vid vård- och omsorg 202 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlålande Sammanfattning Vård- och omsorgskontorels plan för uppföljning av vård och omsorg 202 (dnr 202/00) har fokus dels på planerade uppföljningar utifrån nämndens målstyrning, planför internkontroll och förslag på temauppföljning, dels på den löpande och händelseslyrda uppföljningen av nämndens verksamhet. Planen har också ett särskilt fokus på hur uppföljningen av vården och omsorgen ska samordnas och alt analys och resultat ska bli mer tillgängligt för dem som är i behov av, dem verkar i och dem som beslutar om vården och omsorgen i Sollentuna kommun. Vård- och omsorgskontorel föreslår bemanning och kompetens som ett tema för särskild uppföljningför 202. Uppföljningen av lemal bemanning och kompelens kommer utöver särskild inventering inbegripa oanmälda besök på etl omfattande urval av vård- och omsorgsnämndens verksamheter, samt svara upp mot nämndens beslut om minst Ivå oanmälda kontroller per år där huvuddelen av kontorels personal används. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden antar Plan för uppföljning av värd och omsorg 202. Vård- och omsorgsnämnden godkänner kontorets strategi för alt öka antalet oanmälda kontroller genom teinauppioljningar som beskrivs i Plan för uppföljning av vård och omsorg 202. Beslutsexpediering: Akt