Etiska och juridiska riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska och juridiska riktlinjer"

Transkript

1 Vår mest värdefulla tillgång är vårt anseende när det gäller integritet och rättvisa. Detta anseende bestämmer våra affärer med kunder, säljare, konkurrenter och anställda. Etiska och juridiska riktlinjer Vår bifogade Affärsetik- och hederskodex fastställer etiska och juridiska riktlinjer som alla ledare, tjänstemän, anställda och oberoende ombud som verkar å Barnes Groups vägnar måste följa. Denna Kodex, i kombination med relaterad utbildning, är avsedd att dra uppmärksamhet till uppträdande eller omständigheter som kan förringa eller äventyra vårt goda rykte. Thomas O. Barnes Styrelseordförande Barnes Group Inc. Godkänd den 12 februari, 2004 Gäller fr.o.m. den 1 mars, 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsetik- och hederskodex...i Företagspolicy för Barnes Group Inc....1 Intressekonflikter...1 Personliga intressen...1 Presenter, restaurangutgifter och underhållning...2 Presenter...2 Restaurangutgifter och underhållning...3 Mutor, olagliga provisioner och avdrag...3 Insideraffärer...3 Affärstillfällen via företaget...4 Skydd och lämplig användning av företagstillgångar...4 Företagsarkiv...4 Arkivhantering...5 Tillgång till Internet/Barnes Group Intranet...6 E-post...7 Systemintegritet...7 Konfidentiell och intern information...8 Relationer med utomstående...9 Rättvisa affärer...9 Leverantörer och säljare...9 Kunder...9 Myndigheter...11 Konkurrenter...11 Marknadskonkurrens...12 Diskussioner med konkurrenter...12 Handelsorganisationer...13 Bojkotter...13 Internationella affärer...13 Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet...13 Anti-bojkottföreskrifter...14 Miljö-, hälso- och säkerhetsefterlevnad...14 Anställningspraxis...14 Olagliga trakasserier...15 Skydd av anmälare...16 Drogmissbruk...16 Politiska aktiviteter...16 Godkänd den 12 februari, 2004 Gäller fr.o.m. den 1 mars, 2004

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodextillämpning...17 Tillämpning...17 Anmälning av överträdelser...17 Ändringar och åsidosättning...18 Bekräftelse av mottagande...19

4 Affärsetik- och hederskodex Barnes Group Inc., i samverkan med dess dotterbolag ( Barnes Group eller Företaget ), är engagerade i att följa alla relevanta federala, regionala, lokala och utländska lagar och förordningar. Som ett led i detta engagemang har Företaget förberett denna Affärsetik- och hederskodex ( Kodex ) som en guide för ledare, tjänstemän, chefer, anställda och oberoende ombud som verkar för Barnes Group (kallas ibland kollektivt de anställda i vår Kodex), för att uppmuntra stabil affärsetik inom företaget. För att säkerställa att våra anställda följer vår Kodex och samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser har Företaget även etablerat ett omfattande relaterat företagsprogram som omfattar vår Kodex. Varken vår Kodex eller det relaterade programmet kommer dock att kunna ta itu med samtliga tänkbara diskutabla situationer som kan uppstå. Därför är det ditt åtagande att du känner till tillämplig lagstiftning och specifik Företagspolicy och -praxis som berör din position. Vidare måste alla ledare, tjänstemän och anställda göra sitt bästa för att rapportera potentiella eller uppenbara överträdelser av lagstiftning eller denna Kodex till sina chefer, eller till den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen eller styrelsens granskningskommitté, med en av följande metoder: Via telefon: Via e-post: https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroup.jsp Via postförsändelse: Barnes Group Corporate Compliance Hotline P.O. Box PMB Ballantyne Coporate Place, Ste. 300 Charlotte, NC Du kan rapportera ärenden med någon av ovanstående metoder vare sig du är anställd eller ej. Berörda parter som vill meddela ärenden eller annan information till Företagets ledare som inte sitter i styrelsen kan även använda dess metoder genom att uttrycka tydligt att deras meddelanden endast är avsedda för Företagets chefer som inte tillhör ledningen. Anställda och andra kan konfidentiellt eller anonymt framföra klagomål via telefon eller vanlig postförsändelse. När du rapporterar ett ärende kan du förbli anonym, men vi uppmuntrar dig till att avstå från detta. Om du meddelar oss vem du är håller vi din identitet hemlig i den utsträckning vi kan eller tillåts under tillämplig lagstiftning. (i)

5 Samtliga ledare, tjänstemän och anställda inom Företaget har fått ett löfte från Företaget och styrelsens granskningskommitté att de kommer att skyddas mot vedergällning. Samtliga ärenden via telefon eller postförsändelse kommer att mottas av ett utomstående företag, som kommer att vidarebefordra varje klagomål till den juridiska rådgivaren och bevara anonymiteten för de personer som så önskar. Den juridiska rådgivaren eller en annan advokat på Företagets juridiska avdelning som utsetts som ansvarig för tillämpningen av Kodexen kommer att ansvara för granskningen av alla ärenden som lämnas in av samtliga källor. Alla ärenden kommer att hanteras i enlighet med Barnes Group Inc.:s policy för rapporter av ärenden och problem. Ärenden som berör affärsetiskt uppförande kommer oundvikligen att uppstå under normala affärsförhållanden. Det är varje persons egna ansvar att kontakta en chef, den juridiska rådgivaren och/eller den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen innan den personen vidtar åtgärder som kan ha juridiska konsekvenser för Företaget. Om du är tveksam över något ska du RÅDFRÅGA NÅGON INNAN DU VIDTAR ÅTGÄRDER. Kontakta den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen, eller hans eller hennes representant. Denna Kodex är avsedd att ge allmänna riktlinjer för det uppträdande som Företaget förväntar sig från sina ledare, tjänstemän, anställda och andra ombud. Det har inte för avsikt att ersätta specifik företagspolicy och/eller lokal policy eller arbetsregler som redan gäller och som du förväntas känna till. Dessutom har inte denna Kodex för avsikt att skapa några nya rättigheter eller fördelar, eller utgöra ett anställningskontrakt, försäkran om fortsatt anställning eller specifika anställningsvillkor som avviker från vad som redan överenskommits. Barnes Group förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra viss policy, visst förfarande, vissa villkor eller arbetsförhållanden när som helst och på önskat sätt, så länge det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. (ii)

6 Företagspolicy för Barnes Group Inc. Barnes Group fordrar att samtliga ledare, tjänstemän, anställda, ombud och representanter följer en hög affärsetisk standard, och uppträder på lagenligt sätt i samband med all affärsverksamhet. Det är en grundläggande uppgift för alla ledare, tjänstemän och anställda på Barnes Group, och i enlighet med samtligas personliga ansvar för att bevara och skydda Företagets tillgångar och rykte i affärssamhället. Lagenlig och affärsetisk affärspraxis är ett nödvändigt inslag i Företagets allmänna affärsfilosofi, och måste tillämpas i samtliga affärsrelationer och -förbindelser. Denna policy och Kodex gäller för samtliga ledare, tjänstemän, anställda och ombud för Barnes Group, inklusive alla oberoende försäljare och ombud som agerar å Företagets vägnar i samtliga verksamheter och länder. Barnes Group har ett enastående rykte, som har byggts upp under en lång tidsperiod. Detta rykte är ett resultat av en hög standard för affärsöverenskommelser och -etik som tillämpats av Företagets ledare, tjänstemän, anställda och oberoende ombud i deras relationer med kunder, leverantörer, säljare, myndigheter, lokala samhällen, allmänheten och sina egna medarbetare. Den standard för uppträdande som anges i denna Kodex beskriver Barnes Groups ståndpunkt för varje persons ansvar att bevara Företagets rykte, samt för att se till att alla följer tillämpliga lagar och bestämmelser. Vår Kodex har inte för avsikt att ta itu med all möjlig affärspraxis och alla möjliga beteenden, men den försöker kommunicera klart vad som minst förväntas av alla personer som verkar för Barnes Group. Intressekonflikter En intressekonflikt uppstår när en persons privata intressen på något sätt hindrar eller t.o.m. bara verkar hindra Barnes Groups totala intressen. En eventuell intressekonflikt uppstår när en persons befattning i Företaget innebär en möjlighet till personliga fördelar för honom eller henne (eller en familjemedlem), förutom sedvanliga förmåner som uppstår i samband med anställning av och kompensation från Barnes Group. En konfliktsituation kan också uppstå när en person vidtar åtgärder eller har intressen som gör det svårt för honom eller henne att arbeta objektivt och effektivt. Lån eller åtagandegarantier till sådana personer kan vara särskilt problematiska. Personliga intressen Ledare, tjänstemän och anställda bör undvika omständigheter där deras egna intressen kommer att komma, eller kan komma, i konflikt med Barnes Groups intressen. Några exempel: 1

7 Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare bör ha en andel i eller en oberoende affärsrelation med någon av Barnes Groups leverantörer, säljare, grossister, ombud, konsulter, kunder eller konkurrenter, eller med en person som kan influera sådan utomstående parts verksamhet. Detta omfattar anställning av, konsulttjänster till eller en ledarposition hos sådan utomstående part. Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare får göra en betydande personlig eller familjeomfattande investering i ett företag som har en affärsrelation med Barnes Group som leverantör, säljare, grossist, konsult, kund eller konkurrent (annat än via aktiefonder eller aktieportfölj med mindre än 0,5 % andel av börsnoterade aktier), såvida de inte först erhållit skriftligt godkännande av den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen. Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare bör ta extra anställning eller ha ett affärsintresse om det innebär att han eller hon (i) verkar representera Barnes Group när så inte är fallet, (ii) erbjuder varor eller tjänster som är väsentligt likartade de som Barnes Group erbjuder eller (iii) innebär att de blir mindre effektiva. Alla personliga åtgärder eller affärsaktiviteter som utförs av en ledare, tjänsteman eller medarbetare och som kan innebära problem av sådant slag måste avslöjas och godkännas i förhand till den person som är ansvarig för tillämpning av Kodexen. Du bör också be om ett godkännande från din chef eller den person som är ansvarig för tillämpning av Kodexen när du tackar ja till en styrelseplats för en ideell förening, om det kan finnas en affärsrelation mellan Barnes Group och föreningen eller förväntningar om ekonomiskt stöd, eller stöd av annat slag, från Barnes Group. Presenter, restaurangutgifter och underhållning Även oskyldiga presenter eller underhållningstillfällen kan missuppfattas. Beroende på vilka relationer som är inblandade kan t.ex. sådana gester anses vara försök till att influera en person till att inleda en affärsrelation med en särskild distributör, säljare, kund eller konkurrent. För att undvika både tydliga och misstänkta intressekonflikter ska följande standarder gälla för Barnes Groups ledare, tjänstemän och anställda i fråga om presenter och underhållning. Presenter Du får inte be om (varken för dig själv eller för familjemedlemmar och vänner) några presenter, handtryckningar eller andra personliga förmåner eller tjänster av något slag från någon av Barnes Groups nuvarande eller framtida leverantörer, säljare, grossister, ombud, konsulter, kunder eller konkurrenter. Presenter omfattar pengar, varor och produkter, men också avdrag för personliga tjänster och inköp. 2

8 Företaget vill inte att du tar emot oväntade presenter, och förbjuder strängt dess ledare, tjänstemän och anställda från att ta emot eller erbjuda donationer av pengar. Du kan däremot ta emot oväntade presenter som inte består av pengar om de har ett symboliskt värde och inte utgör mer än vanlig artighet och godkänd affärspraxis. Presentens värde får inte väcka några frågeställningar i fråga om åtaganden för den person som får den. Restaurangutgifter och underhållning Du får varken uppmuntra eller be om (varken för dig själv eller för familjemedlemmar och vänner) underhållning från en person eller ett Företag som har affärer eller söker att inleda sådana affärer med Barnes Group. Sådan underhållning får t.ex. inte omfatta biljetter eller frikort till sportevenemang eller andra kulturevenemang, resor och/eller gratis logi samt restaurangbesök. Ibland kan du dock ta emot oväntad underhållning i samband med affärer, som t.ex. enstaka restaurangbesök eller sociala evenemang, men enbart under följande omständigheter: Underhållningen sker endast vid enstaka tillfällen, Underhållningen sker i samband med vanlig affärsverksamhet samt Underhållningen är rimlig (dvs. involverar liknande belopp som du vanligtvis spenderar på personlig underhållning) och sker i en miljö som är lämplig och passande med tanke på affärssyftet. Mutor, olagliga provisioner och avdrag Du får inte ta emot någon form av svart betalning, olagliga provisioner, mutor, avdrag eller andra olämpliga betalningar i samband med ett företagsinköp eller försäljning av varor och tjänster. Insideraffärer Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare får delta i en affärsuppgörelse (vare sig som köpare eller säljare) som involverar Barnes Group-aktier eller andelar i något annat börsnoterat företag när sådan person känner till väsentlig intern information som han eller hon fick vetskap om i samband med Barnes Groups affärsverksamhet. I samband med denna Kodex omfattar aktier eller andelar både stam- och preferensaktier, samt optioner för inköp eller försäljning av aktier. Lika förbjudet är inköp eller försäljning av aktier som någon annan person gör på grundval av sådan information, till förmån för eller på begäran av en ledare, tjänsteman eller anställd. Denna begränsning gäller tills informationen har offentliggjorts och spridits på lämpligt sätt under tillräckligt lång tid, så att marknaden har kunnat reagera. Informationen är väsentlig om den skulle anses viktig för en investerare när han eller hon bestämmer sig för att sälja eller köpa aktierna, eller skulle kunna påverka priset för dessa aktier på marknaden. 3

9 Viss information, såsom vinstkapacitet, betydelsefulla förvärv och försäljningar, större kontrakt eller ny verksamhet, finansiella resultat och betydelsefulla nya processer eller produktutvecklingar, större personalförändringar och viktiga juridiska utvecklingar är väsentlig. Andra uppgifter, beroende på deras slag, kan också vara väsentliga. Barnes Groups ledare, tjänstemän och anställda får inte heller underrätta andra om förutsättningar för försäljning eller inköp av aktier på grundval av väsentlig, intern information. Det är olagligt under amerikansk federal lagstiftning för värdepapper att ge eller tipsa om väsentlig, intern information till annan person som sedan använder sådan information för att tjäna pengar. Alla ledare, tjänstemän eller medarbetare som har vad som verkar vara insiderinformation, och som vill diskutera denna informations natur, bör kontakta den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex innan han eller hon gör affärer (eller tipsar någon annan om att göra affärer) i ett företags aktier. Affärstillfällen via Företaget Ledare, tjänstemän och anställda får inte (a) personligen utnyttja affärstillfällen som de upptäcker med hjälp av Företagets egendom, information eller position, (b) använda Företagets egendom, information eller position för personlig vinning samt (c) konkurrera med Företaget. En ledare, tjänsteman eller medarbetare hos Företaget har en skyldighet till Företaget att främja dess legitima intressen när sådana tillfällen uppstår. Skydd och lämplig användning av företagstillgångar Barnes Group äger olika sorters egendom för att kunna göra affärer. Alla ledare, tjänstemän och anställda har skyldighet att skydda Företagets tillgångar och se till att de nyttjas på ett effektivt sätt. Samtliga av Företagets tillgångar får endast användas i legitima affärssyften. Stöld eller icke auktoriserad användning, avlägsnande eller destruktion av utrustning eller material är förbjuden. Barnes Groups tillgångar kan endast avlägsnas från Företagets lokaler i samband med Barnes Groups affärsverksamhet och endast när lämpligt tillstånd har givits. Avlägsnande av t.ex. sådan utrustning som verktyg, datorer eller program, skrivmaskiner eller andra företagstillgångar som inte sker i affärssyfte är förbjudet. Anställda får tillfälligt avlägsna saker från Företagets lokaler i arbetsrelaterade syften för hemmet eller resor. Företagsarkiv Integriteten för Barnes Groups arkiverings- och rapporteringssystem måste alltid respekteras. Alla företagsarkiv som du är ansvarig för måste vara sanningsenliga, riktiga och fullständiga, och du bör bevara lämpliga stödjande dokument. Barnes Groups arkiv måste noggrant reflektera, och vara en rättvis presentation av, den aktivitet som arkiveras i enlighet med Företagets policy samt på ett sätt som reflekterar aktivitetens natur och syfte. Inga falska eller oriktiga anteckningar får ingå i Barnes Groups arkiv under några som helst villkor. 4

10 De arkiv som vi härmed hänvisar till omfattar utan begränsningar följande: stämpelkort eller andra tidsrapportdokument, utläggsrapporter för resor och affärsmöten samt redovisning eller andra ekonomiska redogörelser. Alla som har auktoriserats till att tilldra Barnes Group utgifter måste säkerställa att deras redogörelser överensstämmer med Företagets redovisnings- och inköpspolicy, och att transaktionerna redogörs på rätt sätt. Inga svarta eller olämpliga redovisningar får etableras på något sätt. Samtliga anställda bör även vara medvetna om att nästan alla affärsredogörelser inom Företaget eventuellt måste offentliggöras vid juridiska processer eller myndighetsundersökningar. Redogörelser når även ofta utomstående parter eller massmedia. Anställda bör därför försöka vara så tydliga, koncisa, sanningsenliga och precisa som möjligt när information redovisas. De måste undvika att dra juridiska slutsatser eller kommentera de juridiska ståndpunkter som Företaget eller andra representerar. De måste även undvika överdrifter, olämpligt språk och förringande beskrivningar av särskilda personer och deras motiv. Barnes Group tolererar inget uppträdande som medför ett olämpligt intryck av dess affärsverksamhet. Integriteten för Barnes Groups ekonomiska rapporter är ytterst viktig. Praxis för redovisning och ekonomiska rapporter måste vara rättvis och lämplig, samt i enlighet med allmänt godkända redovisningsprinciper och med hjälp av ledningens bästa omdöme, vid behov. Inga anställda får (direkt eller indirekt) vidta åtgärder för att orättmätigt influera, tvinga, manipulera eller förleda Barnes Groups oberoende externrevisorer i syfte att framställa förledande ekonomiska uppgifter för Barnes Group. Barnes Group förbjuder förfaranden som kan leda till orättmätiga ekonomiska rapporter. Det är svårt att fastställa en total definition av orättmätiga ekonomiska rapporter, men de omfattar i allmänhet avsiktligt eller obetänksamt uppträdande antingen via handling eller försummelse, som leder till väsentligt vilseledande eller ofullständiga ekonomiska uppgifter. Tydlig, öppen och tät kommunikation mellan samtliga chefer och medarbetare i fråga om betydande ekonomiska och verksamhetsärenden kommer väsentligt att minska risken för problem med redovisning och ekonomiska rapporter, samt underlätta att vi uppnår verksamhetsmålsättningar. Samtliga chefer förväntas vara medvetna om dessa risker, samt att kommunicera i enlighet därmed. Alla anställda måste säkerställa att alla rimliga och nödvändiga åtgärder vidtas inom hans eller hennes ansvarsområde för att ge fullständiga, rättvisa, precisa, lägliga och begripliga uppgifter i rapporter och dokument som Barnes Group lämnar in eller registrerar med myndigheter. Dessutom måste anställda som är auktoriserade till att kommunicera med Barnes Groups aktieägare eller allmänheten ge fullständig, rättvis, precis och begriplig information när detta sker. Arkivhantering 5

11 Barnes Group har infört en specifik policy för dokumentarkivering som alla ledare, tjänstemän och anställda hos Barnes Group måste följa. Definitionen för den sortens dokument eller protokoll som ingår är väldigt bred. Den omfattar inte bara kopior av dokument, utan även mekaniska, elektroniska eller magnetiska register, korrespondens, meddelanden, e-post, fakturor, kontrakt, överenskommelser, beställningar, anteckningar och utkast. Innan företagsarkiv förstörs bör ansvariga anställda rådfråga sina chefer, för att säkerställa att de följer Företagets policy för arkivhantering. Dokument som är relevanta för pågående, förebådande eller förväntade juridiska processer, undersökningar eller granskningar bör inte förstöras av någon som helst anledning förrän ansvarig representant för den juridiska avdelningen uttryckligen auktoriserat detta. Tillgång till Internet/Barnes Group Intranet Barnes Group ger vissa anställda, tillfälliga anställda och utomstående parter tillgång till Internet och Barnes Group Intranet i syfte att bistå och underlätta överföring och kommunikation av affärsinformation. Sådan tillgång är endast avsedd för lämpligt och legitimt affärssyfte. Tillgång till Företagets nätverksresurser tillåts endast när Barnes Groups ledning auktoriserat detta, och när sådan användning sker i enlighet med Företagets riktlinjer för elektronisk säkerhet. Användning av Internet och Företagets Intranet måste ske i enlighet med Barnes Groups policy och praxis, samt denna Kodex. Barnes Group anser att följande aktiviteter, utan avsedda begränsningar, utgör olämplig användning: Ej auktoriserad tillgång eller försök till att tillgå någon annan persons datorsystem eller e-postprogram, Överföring av Barnes Groups konfidentiella eller interna affärsinformation till någon ej auktoriserad person eller organisation, Tydliga textöverföringar av intern eller konfidentiell Barnes Groupaffärsinformation till auktoriserade personer eller organisationer utanför Barnes Group-systemet utan datakryptering, All användning som kränker Barnes Groups policy eller praxis eller denna Kodex, omfattande bl.a. Företagets specifika policy för användning av e- post, tillgång till Internet, [missing solicitation ] erbjudanden samt rasistiska, sexuella eller anställningsrelaterade trakasserier, Avsiktlig användning som medvetet begränsar eller hindrar andra användare från att använda Internet, Medvetet offentliggörande eller överföring av olagliga, otillåtna, hotande, smädliga, ärekränkande, sexuellt uttryckliga eller annars anstötliga uppgifter eller material av något slag, 6

12 Medvetet offentliggörande eller överföring av program med virus eller andra skadliga komponenter eller Medveten ej auktoriserad nedladdning, uppladdning, offentliggörande, publicerande, överföring, reproducering eller distribution av information, program eller annat material som är skyddat av copyright, utan att först be om tillåtelse från innehavaren av rättigheterna. Barnes Group förbehåller specifikt rättigheten att tillåta chefer att granska användningen av Internet och all elektronisk kommuniktion i affärssyfte, eller på annat sätt i enlighet med lagstiftning. E-post E-post utgör en allt viktigare kommunikationsmetod, både inom Barnes Group och med andra auktoriserade mottagare utanför Företaget. E-post som skickas eller mottas av Barnes Groups ledare, tjänstemän, anställda, tillfälliga anställda och utomstående entreprenörer behandlas inte på separat sätt från andra affärsregister eller -korrespondens. Alla typer av affärsregister kan komma att inspekteras eller kräva avslöjande utan tidigare varsel. Det finns flera olika överväganden som du bör beakta när du använder Företagets e- postprogram eller använder Internet: E-post kan överföras till ytterligare och oavsiktliga mottagare utan att ursprungsförfattaren är medveten om detta. Dessutom kan dessa meddelanden enkelt modifieras och skickas till andra i ändrat format. E-postkommunikation samt Internettillgång och -information kan skapa ett permanent register. Även om du raderar ett meddelande från din brevlåda kan det hända att meddelandet inte elimineras, och att både meddelandet och bifogad information kan tillgås med hjälp av andra metoder. E-post, oavsett medium, bör hanteras som dokument i alla hänseenden. De ingår därför i stämningar för både civilrättsliga processer och brottsmålsundersökningar, och är i allmänhet föremål för Företagets dokumentförvaringspolicy så fort de skapas. I allmänhet bör du aldrig skicka e-postmeddelanden som du inte vill att andra personer än den avsedda mottagaren ska se. Frågor eller problem avseende e-post och/eller tillgång till Internet, inklusive misstänkta kränkningar, bör riktas till din chef, avdelningen för gruppinformationssystem eller den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex. Systemintegritet Inga ledare, tjänstemän eller anställda på Barnes Group som har tillgång till Företagets datornätverk eller databas får dela med sig av eller avslöja personliga lösenord som används för att tillgå sådant datornätverk eller sådan databas till någon ej auktoriserad person. Dessutom får ingen person använda eller distribuera program som kan skada eller störa arbetsmiljön. 7

13 Anställda är uttryckligen förbjudna att utan uttrycklig auktorisering tillgå system eller databaser som innehåller konfidentiell information, inklusive medarbetar- eller personalregister, information om aktieägarskap eller deltagande i aktieoptionsprogram för anställda eller andra incitament, samt personliga e-post- och telefonmeddelanden som tillhör andra anställda. Ej auktoriserad tillgång till sådan information är en betydande kränkning av andra anställdas rättigheter till ett privatliv, och kan potentiellt vara väldigt störande för Barnes Groups målsättningar. Vi kommer att ta itu med kränkningar av denna policy på lämpligt sätt. Konfidentiell och intern information Konfidentiell och intern information är ett av Företagets största tillgångar och bör behandlas på lämpligt sätt. I enlighet med alla ledares, tjänstemäns och anställdas existerande och fortsatta åtaganden i relation till sekretess får du inte (vare sig under eller efter anställningstiden) utan lämplig auktoritet ge eller sprida konfidentiell eller intern information som du erhållit vid anställning eller på uppdrag för Företaget till någon som inte är anställd av Barnes Group. Eventuellt yppande av konfidentiell information kan vara skadligt för Barnes Group, och kan ligga till grund för juridiska processer mot Företaget och/eller den person som är ansvarig för yppandet. Sådan informations skydd och säkerhet måste ske i enlighet med Företagets policy och relaterade federala bestämmelser. Yrkeshemligheter och konfidentiell företagsinformation omfattar, utan begränsningar: Personalregister, Interna telefonlistor och förteckningar, Lösenord, Organisationstabeller, Maskintekniska uppgifter, Ekonomiska uppgifter, Försäljningssiffror, Planerade nya tjänster, processer och/eller produkter, Reklam- eller marknadsföringsprogram eller -kampanjer, Listor över befintliga eller potentiella kunder och leverantörer, Löneuppgifter eller annan personalinformation, Investeringsprogram, Förväntade intäkter, Förslag på förändringar i ledning eller policy, Testuppgifter, Leverantörspriser samt Kontraktsvillkor. 8

14 Det är din skyldighet att skydda Barnes Groups konfidentiella och interna information som du får tillgång till i enlighet med Företagets godkända säkerhetsstandarder och policy som står i Företagets policyhandbok. Det är även förbjudet för dig att sprida kundinformation till en person som inte jobbar för Barnes Group utan tidigare samtycke från kunden, såvida det inte är nödvändigt för en stämning, ett domstolsbeslut eller annan juridisk process. I samband med denna Kodex omfattar sådan information, utan begränsningar, kunders namn, kontonummer, addresser och faktureringsinformation. Alla krav på sådan information bör omedelbart vidarebefordras till din chef och till den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex, innan eventuell information avslöjas. Relationer med utomstående Rättvisa affärer Principer för rättvis konkurrens är grundläggande för alla våra verksamheter, och centrala för Företagets samspel med leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighetspersoner. Alla ledare, tjänstemän och anställda bör avstå från att dra orättvis fördel av andra personer via manipulering, förtigande, missbruk av konfidentiell information, förvrängning av viktiga uppgifter eller annan orättvis affärspraxis. Leverantörer och säljare Alla inköp av varor och tjänster av Barnes Group måste ske med kvalitet, service, pris och ändamålsenlighet som bas. Barnes Group har för avsikt att etablera ömsesidigt fördelaktiga, långsiktiga relationer med leverantörer och säljare baserat på dessa faktorer. Strikt ömsesidighet är skadlig praxis och ett hinder för att säkerställa inköp av bästa tillgängliga material och tjänster till konkurrenskraftiga priser. När Företaget gör inköp har det inte för avsikt att gynna företag som är kunder endast på grund av deras status som kunder. Kunder Alla affärsuppgörelser med nuvarande och potentiella kunder måste vara rättvisa och lagenliga. Barnes Group förvärvar affärer och behåller dem tack vare dess produkters och tjänsters höga kvalitet samt dess konkurrenskraftiga priser. Barnes Groups köper och erbjuder varor och tjänster endast baserat på kvalitet och försäljningsvillkor. Barnes Group kommer under inga omständigheter att tillåta erbjudanden eller utbetalningar av olagliga provisioner, svarta pengar, olagliga avdrag eller andra liknande olämpliga eller oriktiga utbetalningar till nuvarande eller potentiella kunder eller deras representanter i utbyte mot affärer. Alla försäljningar till kunder måste baseras på pris, villkor, tjänstetyp, kundtjänst för kontot och andra liknande relevanta och lagliga faktorer. Du bör aldrig försöka binda upp ett inköp av varor eller tjänster till ett inköp utfört av Barnes Group från samma kund. 9

15 Du får inte göra falska eller förledande uttalanden till kunder i syfte att marknadsföra Barnes Groups produkter och tjänster. Kunder måste få exakt och otvetydig information i relation till priser, kapacitet, scheman och liknande. Följande standarder gäller som riktlinjer i marknadsföring av varor och tjänster av Företagets anställda: Om du regelbundet har kontakt med kunder måste du känna till och fullständigt följa all tillämplig lagstiftning för relationer med kunder och konkurrenter, inklusive sådan lagstiftning som har att göra med antitrust, bedrägligt förfarande i utlandet, falska uttalanden, exportbestämmelser, kommersiella mutor, bedrägerier samt relaterade villkor. Alla frågor angående tillämpligheten av denna lagstiftning i särskilda situationer bör hänvisas till den person som är ansvarig för tillämpning av denna Kodex. Du får inte erbjuda presenter, handtryckningar eller andra förmåner och fördelar till en nuvarande eller potentiell leverantör, säljare, grossist, ombud, konsult eller konkurrent till Barnes Group i samband med inköp eller försäljning av varor eller tjänster. Du får däremot erbjuda organisationer som inte är myndigheter eller deras representanter presenter av symboliskt värde som inte består av kontanter såsom anteckningsblock, pennor, magneter, hattar, t-shirts eller relaterade marknadsföringsmaterial. Du får även (i samband med vanliga affärer) då och då erbjuda rimlig affärsunderhållning till representanter eller anställda för organisationer som inte är myndigheter och som Barnes Group gör affärer med eller vill göra affärer med. Detta kan t.ex. omfatta ett enstaka restaurangbesök, socialt evenemang eller en inbjudan till Barnes Groups sponsrade marknadsföringsevenemang. Platsen och typen för den underhållning som erbjuds eller ges till organisationer eller representanter som gör affärer med Företaget, samt det belopp som spenderas, måste vara rimligt och lämpligt samt i samtliga fall dokumenteras på lämpligt sätt på en lämplig Barnes Group-blankett för utgiftsåterbetalning. Information om andra företag, inklusive konkurrenter, som erhålls i samband med affärsverksamheten måste hanteras med försiktighet. Negativ information om andra företag som inte har något legitimt affärssyfte bör inte bevaras. När du arbetar med känslig information om andra företag bör du använda den informationen endast i legitima affärssyften, och den får endast meddelas till de Barnes Group-anställda som har rimliga skäl till att känna till informationen. Vid presentation av sådan information bör identiteten för organisationen eller personer endast meddelas om det behövs i affärssyfte. 10

16 Du bör hålla i åtanke att vissa företag har flera olika relationer med Barnes Group, som t.ex. en leverantör som även är en Barnes Group-kund. För alla affärsuppgifter är det viktigt att begripa vilken precis relation som berörs. Myndigheter Ibland har Barnes Group affärskontakt och myndighets kontakter med federala, delstatliga, lokala och internationella myndigheter och myndighetsrepresentanter. Barnes Group värderar sina goda relationer med lokala, delstatliga, federala och internationella myndigheter. Vi har till åtagande att vara en god företagsmedborgare och är stolta över de insatser vi har gjort i syfte att bistå de samhällen där vi bedriver verksamhet. Företagets policy är att uppträda gentemot myndighetsrepresentanter och -agenter på ett ärligt och rättvist sätt och att uppfylla giltiga och skäliga krav och processer från myndigheter. Var sanningsenlig och direkt i dina förbindelser med myndighetsrepresentanter och instruera och uppmuntra inte en annan Barnes Groupanställd eller någon annan att förse någon myndighet eller myndighetsrepresentant med falsk eller vilseledande information. Om du är engagerad i myndighetskontraktsarbete måste du vara helt bekant med och följa de specifika regler och förordningar som styr relationer med offentliga myndigheter i allmänhet, och specifikt då myndighetsuppköp. Speciella hänsynstaganden gäller med avseende på erbjudande av något av värde till anställda, agenter eller andra representanter från myndigheter. Direktörer, tjänstemän och anställda får inte erbjuda, ge eller överföra något av värde till, eller acceptera något av värde från, någon tjänsteman, anställd eller agent för någon myndighetsenhet som Företaget gör affärer med, försöker göra affärer med eller har ett myndighetsförhållande med. Av dessa skäl skall objekt av värde inkludera både materiella och immateriella fördelar, inklusive pengar, gods, tjänster, underhållning eller löften om framtida, fördelaktig behandling som ges av eller erbjuds som ett lockbete för kontrakt eller för att erhålla ett visst resultat. Barnes policy gäller specifikt för förbindelser med internationella myndighetstjänstemän och diskuteras mer i detalj nedan i avsnittet om Internationella affärer. Konkurrenter Personer som är anslutna till Barnes Group är strikt förbjudna att på felaktiga sätt försöka förvärva en konkurrents handelshemligheter eller annan egen eller konfidentiell information. Direktörer, tjänstemän och anställda hos Barnes Group är strikt förbjudna att använda någon sådan information på något som helst sätt. Praxis såsom industriellt spioneri, intrång, telefonavlyssning och stöld är illegala och självklart fel. Andra felaktiga praxis omfattar åtgärder såsom att anställa en konkurrents anställda i syfte att erhålla konfidentiell information. Felaktig hemställan om konfidentiella data på något sätt från en konkurrent eller konkurrents kund är mot Barnes Groups policy. 11

17 Marknadskonkurrens Barnes Group har till åtagande att följa alla gällande antitrust-lagar i varje jurisdiktion där det bedriver verksamhet. Antitrust-lagarna är baserade på det fundamentala antagandet att konkurrens kommer att öka tillförseln av och reducera priset för produkter och tjänster. Allmänt gäller att dessa lagar förbjuder beteende som antingen kommer att (1) trubba av konkurrensen eller (2) sporra konkurrens på orättvist sätt i sådan utsträckning att det sannolikt bara blir en enda konkurrent som kommer att överleva. Även om antitrust-lagarna tydligt förbjuder flertalet avtal att fixera priser, dela upp marknader och bojkott som alla omtalas nedan förbjuder de också beteende som befinnes begränsa konkurrens på ett oskäligt sätt. Detta kan inkludera, beroende på vilka fakta och omständigheter som är involverade, vissa försök att sammankoppla eller bunta ihop tjänster, vissa uteslutningsaktiviteter och vissa avtal som har effekten av att skada en konkurrent eller olagligt höja priser. Alla frågor som uppstår inom detta område bör vidarebefordras till företagets efterlevnadstjänsteman. Diskussioner med konkurrenter Barnes Group-policyn kräver att alla beslut avseende de produkter och tjänster som vi erbjuder, inklusive prissättning, tillgång och liknande, måste göras oberoende och utan tidigare kunskap eller medhåll från dess konkurrenter. Vid oberoende fastställande av priser och villkor kan Barnes Group ta hänsyn till alla relevanta faktorer, inklusive kostnader, marknadsförhållanden, vida använda återbetalningsplaner och rådande konkurrenspriser, i den utsträckning dessa kan fastställas på marknaden. Det kan inte finnas någon muntlig eller skriftlig förståelse med någon konkurrent avseende priser, prissättningspolicy, prissättningsformler, offerter eller offertformler, eller om rabatter, kreditarrangemang eller relaterade säljvillkor eller service. I syfte att undvika möjlighet för missförstånd eller feltolkning förbjuder Barnes Group-policyn alla konsultationer eller diskussioner med konkurrenter som har att göra med priser eller villkor som Barnes Group eller någon konkurrent debiterar eller avser att debitera. Konsortier och anknytningar som kan kräva prisdiskussioner måste granskas individuellt med en advokat på den juridiska avdelningen för att fastställa att antitrust-lagarna följs. Diskussioner med konkurrenter om rationalisering av marknader, nedskärning eller eliminering av duplicering implicerar vanligtvis marknadsuppdelning och måste undvikas. Företaget kan delta i och ta emot resultat av allmänna enkäter men dessa måste följa riktlinjerna för deltagande i enkäter som tillhandahålls under Handelsorganisationer nedan. På liknande sätt förbjuder Barnes Group-policyn konsultation eller diskussion med konkurrenter avseende dess tjänster, marknadsval, territorier, offerter och/eller kunder. Alla avtal och/eller överenskommelser med en konkurrent avseende marknadsuppdelning är förbjudna. Detta inkluderar ett avtal som allokerar delar av en marknad mellan konkurrenter, som delar upp territorier eller som delar upp produktlinjer eller kunder. 12

18 Handelsorganisationer Barnes Group är inblandad i ett antal handelsorganisationer och professionella organisationer. Handelsorganisationer är helt lagliga och kan vara praktiska vid befrämjandet av konkurrens eller våra produkter och tjänster. Men det är viktigt att vara speciellt försiktig vid handelsorganisationsmöten på grund av att dessa möten är, enligt definition, en sammankomst med konkurrenter. Eftersom representanter för konkurrenter ofta regelbundet deltar i dessa möten lär de känna varandra väl och det finns en risk för att normalt umgänge sprider sig till riskfyllda områden. Delning av information är lämplig, men bara när den används för att informera kunder bättre eller för att befrämja effektivitet och konkurrens. Barnes Group kan delta i prisenkäter, kostnads- och löneinformation om enkäterna ifråga leds av en tredje part och involverar ett lämpligt antal företag av ungefär samma storlek. All information om priser, kostnader och löner som utges av Företaget måste vara konsekvent med den senaste, offentliga utgåvan av sådan information i Företagets registreringar hos SEC. Om du ombeds att ge en handelsorganisation information om Företagets utgifter, kostnader, löner eller annan affärsinformation får du inte göra det utan att först erhålla godkännande från VD:n för din grupp. Gemensamma inköp genom en handelsorganisation är troligen acceptabla men alla gemensamma inköpsplaner bör granskas i förväg av Företagets efterlevnadstjänsteman. Om någon anställd har frågor eller angelägenheter om en handelsorganisations aktiviteter bör han eller hon konsultera med Företagets efterlevnadstjänsteman. Bojkotter Barnes Group-policyn förbjuder alla avtal med konkurrenter som bojkottar eller vägrar att ha att göra med en viss person eller vissa personer t.ex. en tillverkare, kund eller annat företag. Dessa avtal behöver inte vara skriftliga för att vara olagliga. Alla typer av överenskommelser som görs med en konkurrent (direkt eller indirekt) om sådana ärenden är förbjudna. Exklusiva arrangemang med tillverkare, kunder och andra företag måste godkännas av en tjänsteman från Företaget eller av Företagets efterlevnadstjänsteman, baserat på en analys av den relevanta marknaden. Internationella affärer Specifika federala lagar och förordningar gäller för beteendet vid internationell affärsverksamhet. Individer som är inblandade i internationella affärstransaktioner måste vara helt bekanta med och strikt följa sådana bestämmelser. Även om det inte på något sätt är en fullständig undersökning måste de anställda hos eller de fristående agenterna som arbetar åt Barnes Group och är inblandade i internationella affärsärenden åtminstone vara medvetna om gällande exportförordningar, antibojkottbestämmelser och gällande handelsförbud. Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet 13

19 Direktörer, tjänstemän och anställda är strikt förbjudna att erbjuda, auktorisera, ge eller lova något av värde till en utländsk statstjänsteman som skulle kunna uppfattas som ett lockbete eller muta för att hjälpa Barnes Group i sin verksamhet. Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet förbjuder amerikanska företag och deras direktörer, tjänstemän, anställda och agenter att betala eller auktorisera betalning av några pengar eller annat av värde, direkt eller indirekt, till en utländsk tjänsteman i syfte att utöva inflytande på någon handling inom sin officiella kapacitet, eller att sporra honom/henne att hjälpa till att erhålla verksamhet åt Företaget. Förutom att bryta mot Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet kan sådana transaktioner resultera i överträdelse mot federala, kriminella lagar, såsom anti-mutlagar, postbedrägeri- och banköverföringsbedrägerilagar, och andra delstatslagar och lagar i andra länder som Barnes Group kan bedriva verksamhet i. På grund av den komplexa och dynamiska naturen av internationell verksamhet bör anställda rikta sina frågor om detta till företagets efterlevnadstjänsteman. Anti-bojkottföreskrifter Anti-bojkottföreskrifterna från USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) och skatteverk (Internal Revenue Service) förbjuder amerikanska företag och utländska verksamhetsgrupper som styrs av amerikanska Företag att engagera sig i bojkotter utan sanktioner avseende produkter och/eller tjänster. Även om anti-bojkottföreskrifter är komplexa och extremt vittgående när det gäller de aktiviteter som förbjudes, förbjuder de i allmänhet verksamheter och individer att vidtaga någon åtgärd som stöd för en bojkott av något utländskt land där bojkotten inte erkänns av USA. Förbjudet beteende inkluderar begäran från en kund att inte göra affärer med myndigheter, verksamheter eller medborgare i ett visst land, begäran att tillhandahålla viss information som har att göra med företagets verksamhet i sådant land eller begäran att vidta någon annan åtgärd som stödjer en bojkott som inte erkänns av USA. Antibojkottlagen inför sanktioner, inklusive civila och kriminella straff och förlust av skatteförmåner, för vissa handlingar som anses utgöra stöd åt sådana bojkotter. Miljö-, hälso- och säkerhetsefterlevnad Barnes Group har till åtagande att bevara och skydda vår naturliga miljö och att befrämja och upprätthålla en säker arbetsmiljö. I detta avseende skall alla aspekter av dess verksamhet utföras i strikt efterlevnad av alla gällande delstatliga och federala lagar och förordningar, såväl som efterlevnad av alla företagspolicy och bästa praxis från Barnes Group som gäller säkerhet på arbetsplatsen och att skydda miljön. Förekomsten av något misstänkt utlopp eller något annat osäkert arbetsplatstillstånd skall omedelbart rapporteras till din arbetsledare, Företagets direktör för hälsa, säkerhet och miljö eller till Företagets efterlevnadstjänsteman. Anställningspraxis 14

20 Barnes Group är en arbetsgivare som anställer alla på lika villkor och diskriminerar inte avseende ras, färg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, sexuell inriktning, handikapp, militär status eller några andra faktorer som förbjudes av USA:s lagar. Denna policy gäller alla personalhandlingar och för deltagande i företagsadministrerade aktiviteter. Barnes Group kommer att göra skäliga jobbrelaterade tillmötesgåenden för en kvalificerad anställd med handikapp när de informeras av den anställde att detta behövs. Dessutom förpliktar sig Barnes Group, som amerikansk myndighetsleverantör, till positiv särbehandling. För alla praktiska ändamål förbjuder lagen diskriminering vid alla anställningsbeslut. Den förbjuder således diskriminering vid: Rekrytering, Intervjuteknik, Urval, Anställning, Befordran, Utbildning, Förflyttning, Uppgradering av anställning, Tillsyn, Uppsägning, Friställning, Kompensation, Förmåner och Utbildningstillfällen. Det är viktigt att inte bara vara medveten om vad lagen förbjuder, utan även vad den tillåter. Barnes Group kan t.ex.: Endast välja kvalificerade sökanden för ett jobb oavsett ras, trosbekännelse, färg osv. Vi måste dock kunna dokumentera skälen till vårt beslut. Skilja mellan lön och befordringar på meritbasis. Betala olika belopp baserat på senioritet. Betala olika belopp för jobb som är olika. Poängen är att differentiell behandling är tillåten, men inte på basis av någon av de förbjudna faktorerna så som ras, färg, religion, kön, nationellt ursprung osv. Förutom att utsätta företaget för eventuell ansvarsskyldighet kan alla som engagerar sig i sexuellt trakasseri eller någon annan typ av diskriminering eller trakasseri och andra som tolererar eller tillåter det, också utsätta sig själva för personlig ansvarsskyldighet. Olagliga trakasserier Barnes Group har till åtagande att tillhandahålla en arbetsplats som är fri från trakasserier baserade på ras, färg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, sexuell inriktning, handikapp, militär status eller andra faktorer som förbjudes av USA:s lagar. Sexuella trakasserier i alla former är strikt förbjudna. Sexuellt trakasseri inkluderar ovälkommen sexuell flirtning, sexuellt närmande eller förslag med sexuella undertoner. Det inkluderar även verbalt trakasseri av sexuell art, subtilt påtryck eller begäran om 15

21 sexuellt umgänge, onödig vidrörning av en individ, grafiska eller verbala kommentarer om en individs kropp, sexuellt degraderande ord för att beskriva en individ, visning på arbetsplatsen av sexuellt ekivoka objekt eller bilder, sexuellt explicita eller anstötliga skämt eller fysiska angrepp. På liknande sätt gäller att rastrakasseri och andra former av trakasserier, inklusive rasistiskt, förringande språk eller beteende, skapar en fientlig och anstötlig arbetsplats och kommer inte att tolereras. I tillägg till att vara olagliga är trakasseri och diskriminering mycket splittrande och strider mot Barnes Group:s mission. Företaget vidtar bekräftande åtgärder för att tillse att trakasseri och diskriminering inte sker. Överträdelser mot denna policy kommer att resultera i disciplinär åtgärd inklusive uppsägning av anställning om så är lämpligt. Skydd av anmälare Lagen skyddar personer som anmäler diskriminerande praxis. Det är olagligt att diskriminera mot någon därför att han eller hon har motsatt sig en olaglig diskriminerande praxis eller på grund av att han eller hon har gjort en anmälan, vittnat eller deltagit i en undersökning, ett förfarande eller förhör som involverar en anmälan om diskriminering. Om en sökande t.ex. skulle nämna att han eller hon är engagerad i rättstvist mot en tidigare arbetsgivare som uppstått från anförd diskriminering skall du varken diskutera ärendet ytterligare eller basera din utvärdering av sökanden på denna vetskap. Det är självklart olagligt att vidta motåtgärder mot en anställd som har anfört klagomål om en diskriminerande praxis eller mot en annan anställd som har visat sitt stöd för klagomålet. Drogmissbruk Barnes Group har till åtagande att tillhandahålla en säker arbetsmiljö som är fri från effekter av alkohol- och drogmissbruk. Innehav, distribution eller användning av illegala droger på Barnes Groups affärslokaler är strikt förbjudet. Missbruk av alkohol och andra mediciner på arbetsplatsen är också en överträdelse mot denna Kodex. På liknande sätt gäller att användning av narkotikaklassade droger, utnyttjande eller missbruk av alkohol eller medicin borta från företagets affärslokaler som på något sätt kan försämra en anställds förmåga att utföra tilldelade arbetsuppgifter, hotar deras och andras säkerhet eller på annat sätt har en ofördelaktig effekt på företagets verksamhet inte är i företagets bästa intresse och är en överträdelse mot denna Kodex. Politiska aktiviteter Direktörer, tjänstemän och anställda uppmuntras att delta i medborgerliga och politiska aktiviteter, under förutsättning att sådana aktiviteter sker under egen tid och till egen kostnad och inte på annat sätt stör Barnes Group-verksamhetens beteende. 16

22 Barnes Groups direktörer, tjänstemän och anställda får inte utställa några politiska bidrag å företagets vägnar eller använda företagets medel. En direktör, tjänsteman eller anställd får utställa personliga, politiska bidrag till en kandidat eller politisk kommitté men bara med personliga medel som inte kan återbetalas. Förutom enligt vad som annars specifikt godkänts i förväg av företagsjuristen är direktörer, tjänstemän och anställda förbjudna från att använda någon som helst Barnes Group-egendom eller -anläggning eller någon Barnes Group-anställds arbetstid till någon politisk aktivitet. Kodextillämpning Alla personer som befunnes ha gjort överträdelser mot någon bestämmelse i denna Kodex kommer att utsättas för disciplin, inklusive uppsägning av anställning eller associering med Barnes Group. Kodexöverträdelser som dessutom involverar överträdelser mot gällande lagar och förordningar kan också åberopas kriminellt åtal och kan resultera i inrättande av civila handling för att återbetala Barnes Group för eventuella förluster eller skadestånd som resulterar därav. Tillämpning Direktörer, tjänstemän, chefer och arbetsledare skall tillse att denna Kodex framtvingas konsekvent genom lämpliga disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning av anställning. Överträdelser inkluderar inte bara underlåtande att följa gällande lagar och förordningar utan även ett underlåtande av ansvarig ledning att upptäcka, rapportera och/eller korrigera eventuell lagöverträdelse. Anmälning av överträdelser Alla Barnes Group-anställda som blir medvetna om något problem eller praxis som involverar en potentiell överträdelse mot en federal, delstatlig, lokal eller utländsk lag eller någon bestämmelse i denna kodex har ett bekräftande ansvar att omedelbart rapportera ärendet till sin chef eller företagets efterlevnadstjänsteman. Både de som är anställda och alla andra med frågor som gäller överträdelser mot denna Kodex kan rapportera sina farhågor enligt följande. Intresserade parter som vill göra sina angelägenheter och all annan kommunikation kända för företagets direktörer som inte är medlemmar av ledningen kan dessutom använda följande mekanismer för att göra så genom att uttryckligen indikera att deras angelägenhet eller annan kommunikation är avsedd för leverans till företagets direktörer som inte är medlemmar av ledningen. Per telefon: Via e-post: 17

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN Denna policy har tagits fram i enlighet med Svedala kommuns jämställdhetsplan. Antagen av kommunfullmäktige: 2005-10-12

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct)

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) Professionella och senior associerade konsultmedlemmar ska följa förhållningsreglerna Grundval Foodservice Consultants Society International (FSCI) eftersträvar att

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 Detta meddelande lägger fram de principer som efterföljs av RPM International

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer