Etiska och juridiska riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska och juridiska riktlinjer"

Transkript

1 Vår mest värdefulla tillgång är vårt anseende när det gäller integritet och rättvisa. Detta anseende bestämmer våra affärer med kunder, säljare, konkurrenter och anställda. Etiska och juridiska riktlinjer Vår bifogade Affärsetik- och hederskodex fastställer etiska och juridiska riktlinjer som alla ledare, tjänstemän, anställda och oberoende ombud som verkar å Barnes Groups vägnar måste följa. Denna Kodex, i kombination med relaterad utbildning, är avsedd att dra uppmärksamhet till uppträdande eller omständigheter som kan förringa eller äventyra vårt goda rykte. Thomas O. Barnes Styrelseordförande Barnes Group Inc. Godkänd den 12 februari, 2004 Gäller fr.o.m. den 1 mars, 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsetik- och hederskodex...i Företagspolicy för Barnes Group Inc....1 Intressekonflikter...1 Personliga intressen...1 Presenter, restaurangutgifter och underhållning...2 Presenter...2 Restaurangutgifter och underhållning...3 Mutor, olagliga provisioner och avdrag...3 Insideraffärer...3 Affärstillfällen via företaget...4 Skydd och lämplig användning av företagstillgångar...4 Företagsarkiv...4 Arkivhantering...5 Tillgång till Internet/Barnes Group Intranet...6 E-post...7 Systemintegritet...7 Konfidentiell och intern information...8 Relationer med utomstående...9 Rättvisa affärer...9 Leverantörer och säljare...9 Kunder...9 Myndigheter...11 Konkurrenter...11 Marknadskonkurrens...12 Diskussioner med konkurrenter...12 Handelsorganisationer...13 Bojkotter...13 Internationella affärer...13 Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet...13 Anti-bojkottföreskrifter...14 Miljö-, hälso- och säkerhetsefterlevnad...14 Anställningspraxis...14 Olagliga trakasserier...15 Skydd av anmälare...16 Drogmissbruk...16 Politiska aktiviteter...16 Godkänd den 12 februari, 2004 Gäller fr.o.m. den 1 mars, 2004

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodextillämpning...17 Tillämpning...17 Anmälning av överträdelser...17 Ändringar och åsidosättning...18 Bekräftelse av mottagande...19

4 Affärsetik- och hederskodex Barnes Group Inc., i samverkan med dess dotterbolag ( Barnes Group eller Företaget ), är engagerade i att följa alla relevanta federala, regionala, lokala och utländska lagar och förordningar. Som ett led i detta engagemang har Företaget förberett denna Affärsetik- och hederskodex ( Kodex ) som en guide för ledare, tjänstemän, chefer, anställda och oberoende ombud som verkar för Barnes Group (kallas ibland kollektivt de anställda i vår Kodex), för att uppmuntra stabil affärsetik inom företaget. För att säkerställa att våra anställda följer vår Kodex och samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser har Företaget även etablerat ett omfattande relaterat företagsprogram som omfattar vår Kodex. Varken vår Kodex eller det relaterade programmet kommer dock att kunna ta itu med samtliga tänkbara diskutabla situationer som kan uppstå. Därför är det ditt åtagande att du känner till tillämplig lagstiftning och specifik Företagspolicy och -praxis som berör din position. Vidare måste alla ledare, tjänstemän och anställda göra sitt bästa för att rapportera potentiella eller uppenbara överträdelser av lagstiftning eller denna Kodex till sina chefer, eller till den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen eller styrelsens granskningskommitté, med en av följande metoder: Via telefon: Via e-post: https://www.compliance-helpline.com/welcomepagebarnesgroup.jsp Via postförsändelse: Barnes Group Corporate Compliance Hotline P.O. Box PMB Ballantyne Coporate Place, Ste. 300 Charlotte, NC Du kan rapportera ärenden med någon av ovanstående metoder vare sig du är anställd eller ej. Berörda parter som vill meddela ärenden eller annan information till Företagets ledare som inte sitter i styrelsen kan även använda dess metoder genom att uttrycka tydligt att deras meddelanden endast är avsedda för Företagets chefer som inte tillhör ledningen. Anställda och andra kan konfidentiellt eller anonymt framföra klagomål via telefon eller vanlig postförsändelse. När du rapporterar ett ärende kan du förbli anonym, men vi uppmuntrar dig till att avstå från detta. Om du meddelar oss vem du är håller vi din identitet hemlig i den utsträckning vi kan eller tillåts under tillämplig lagstiftning. (i)

5 Samtliga ledare, tjänstemän och anställda inom Företaget har fått ett löfte från Företaget och styrelsens granskningskommitté att de kommer att skyddas mot vedergällning. Samtliga ärenden via telefon eller postförsändelse kommer att mottas av ett utomstående företag, som kommer att vidarebefordra varje klagomål till den juridiska rådgivaren och bevara anonymiteten för de personer som så önskar. Den juridiska rådgivaren eller en annan advokat på Företagets juridiska avdelning som utsetts som ansvarig för tillämpningen av Kodexen kommer att ansvara för granskningen av alla ärenden som lämnas in av samtliga källor. Alla ärenden kommer att hanteras i enlighet med Barnes Group Inc.:s policy för rapporter av ärenden och problem. Ärenden som berör affärsetiskt uppförande kommer oundvikligen att uppstå under normala affärsförhållanden. Det är varje persons egna ansvar att kontakta en chef, den juridiska rådgivaren och/eller den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen innan den personen vidtar åtgärder som kan ha juridiska konsekvenser för Företaget. Om du är tveksam över något ska du RÅDFRÅGA NÅGON INNAN DU VIDTAR ÅTGÄRDER. Kontakta den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen, eller hans eller hennes representant. Denna Kodex är avsedd att ge allmänna riktlinjer för det uppträdande som Företaget förväntar sig från sina ledare, tjänstemän, anställda och andra ombud. Det har inte för avsikt att ersätta specifik företagspolicy och/eller lokal policy eller arbetsregler som redan gäller och som du förväntas känna till. Dessutom har inte denna Kodex för avsikt att skapa några nya rättigheter eller fördelar, eller utgöra ett anställningskontrakt, försäkran om fortsatt anställning eller specifika anställningsvillkor som avviker från vad som redan överenskommits. Barnes Group förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra viss policy, visst förfarande, vissa villkor eller arbetsförhållanden när som helst och på önskat sätt, så länge det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. (ii)

6 Företagspolicy för Barnes Group Inc. Barnes Group fordrar att samtliga ledare, tjänstemän, anställda, ombud och representanter följer en hög affärsetisk standard, och uppträder på lagenligt sätt i samband med all affärsverksamhet. Det är en grundläggande uppgift för alla ledare, tjänstemän och anställda på Barnes Group, och i enlighet med samtligas personliga ansvar för att bevara och skydda Företagets tillgångar och rykte i affärssamhället. Lagenlig och affärsetisk affärspraxis är ett nödvändigt inslag i Företagets allmänna affärsfilosofi, och måste tillämpas i samtliga affärsrelationer och -förbindelser. Denna policy och Kodex gäller för samtliga ledare, tjänstemän, anställda och ombud för Barnes Group, inklusive alla oberoende försäljare och ombud som agerar å Företagets vägnar i samtliga verksamheter och länder. Barnes Group har ett enastående rykte, som har byggts upp under en lång tidsperiod. Detta rykte är ett resultat av en hög standard för affärsöverenskommelser och -etik som tillämpats av Företagets ledare, tjänstemän, anställda och oberoende ombud i deras relationer med kunder, leverantörer, säljare, myndigheter, lokala samhällen, allmänheten och sina egna medarbetare. Den standard för uppträdande som anges i denna Kodex beskriver Barnes Groups ståndpunkt för varje persons ansvar att bevara Företagets rykte, samt för att se till att alla följer tillämpliga lagar och bestämmelser. Vår Kodex har inte för avsikt att ta itu med all möjlig affärspraxis och alla möjliga beteenden, men den försöker kommunicera klart vad som minst förväntas av alla personer som verkar för Barnes Group. Intressekonflikter En intressekonflikt uppstår när en persons privata intressen på något sätt hindrar eller t.o.m. bara verkar hindra Barnes Groups totala intressen. En eventuell intressekonflikt uppstår när en persons befattning i Företaget innebär en möjlighet till personliga fördelar för honom eller henne (eller en familjemedlem), förutom sedvanliga förmåner som uppstår i samband med anställning av och kompensation från Barnes Group. En konfliktsituation kan också uppstå när en person vidtar åtgärder eller har intressen som gör det svårt för honom eller henne att arbeta objektivt och effektivt. Lån eller åtagandegarantier till sådana personer kan vara särskilt problematiska. Personliga intressen Ledare, tjänstemän och anställda bör undvika omständigheter där deras egna intressen kommer att komma, eller kan komma, i konflikt med Barnes Groups intressen. Några exempel: 1

7 Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare bör ha en andel i eller en oberoende affärsrelation med någon av Barnes Groups leverantörer, säljare, grossister, ombud, konsulter, kunder eller konkurrenter, eller med en person som kan influera sådan utomstående parts verksamhet. Detta omfattar anställning av, konsulttjänster till eller en ledarposition hos sådan utomstående part. Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare får göra en betydande personlig eller familjeomfattande investering i ett företag som har en affärsrelation med Barnes Group som leverantör, säljare, grossist, konsult, kund eller konkurrent (annat än via aktiefonder eller aktieportfölj med mindre än 0,5 % andel av börsnoterade aktier), såvida de inte först erhållit skriftligt godkännande av den person som är ansvarig för tillämpningen av Kodexen. Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare bör ta extra anställning eller ha ett affärsintresse om det innebär att han eller hon (i) verkar representera Barnes Group när så inte är fallet, (ii) erbjuder varor eller tjänster som är väsentligt likartade de som Barnes Group erbjuder eller (iii) innebär att de blir mindre effektiva. Alla personliga åtgärder eller affärsaktiviteter som utförs av en ledare, tjänsteman eller medarbetare och som kan innebära problem av sådant slag måste avslöjas och godkännas i förhand till den person som är ansvarig för tillämpning av Kodexen. Du bör också be om ett godkännande från din chef eller den person som är ansvarig för tillämpning av Kodexen när du tackar ja till en styrelseplats för en ideell förening, om det kan finnas en affärsrelation mellan Barnes Group och föreningen eller förväntningar om ekonomiskt stöd, eller stöd av annat slag, från Barnes Group. Presenter, restaurangutgifter och underhållning Även oskyldiga presenter eller underhållningstillfällen kan missuppfattas. Beroende på vilka relationer som är inblandade kan t.ex. sådana gester anses vara försök till att influera en person till att inleda en affärsrelation med en särskild distributör, säljare, kund eller konkurrent. För att undvika både tydliga och misstänkta intressekonflikter ska följande standarder gälla för Barnes Groups ledare, tjänstemän och anställda i fråga om presenter och underhållning. Presenter Du får inte be om (varken för dig själv eller för familjemedlemmar och vänner) några presenter, handtryckningar eller andra personliga förmåner eller tjänster av något slag från någon av Barnes Groups nuvarande eller framtida leverantörer, säljare, grossister, ombud, konsulter, kunder eller konkurrenter. Presenter omfattar pengar, varor och produkter, men också avdrag för personliga tjänster och inköp. 2

8 Företaget vill inte att du tar emot oväntade presenter, och förbjuder strängt dess ledare, tjänstemän och anställda från att ta emot eller erbjuda donationer av pengar. Du kan däremot ta emot oväntade presenter som inte består av pengar om de har ett symboliskt värde och inte utgör mer än vanlig artighet och godkänd affärspraxis. Presentens värde får inte väcka några frågeställningar i fråga om åtaganden för den person som får den. Restaurangutgifter och underhållning Du får varken uppmuntra eller be om (varken för dig själv eller för familjemedlemmar och vänner) underhållning från en person eller ett Företag som har affärer eller söker att inleda sådana affärer med Barnes Group. Sådan underhållning får t.ex. inte omfatta biljetter eller frikort till sportevenemang eller andra kulturevenemang, resor och/eller gratis logi samt restaurangbesök. Ibland kan du dock ta emot oväntad underhållning i samband med affärer, som t.ex. enstaka restaurangbesök eller sociala evenemang, men enbart under följande omständigheter: Underhållningen sker endast vid enstaka tillfällen, Underhållningen sker i samband med vanlig affärsverksamhet samt Underhållningen är rimlig (dvs. involverar liknande belopp som du vanligtvis spenderar på personlig underhållning) och sker i en miljö som är lämplig och passande med tanke på affärssyftet. Mutor, olagliga provisioner och avdrag Du får inte ta emot någon form av svart betalning, olagliga provisioner, mutor, avdrag eller andra olämpliga betalningar i samband med ett företagsinköp eller försäljning av varor och tjänster. Insideraffärer Ingen ledare, tjänsteman eller medarbetare får delta i en affärsuppgörelse (vare sig som köpare eller säljare) som involverar Barnes Group-aktier eller andelar i något annat börsnoterat företag när sådan person känner till väsentlig intern information som han eller hon fick vetskap om i samband med Barnes Groups affärsverksamhet. I samband med denna Kodex omfattar aktier eller andelar både stam- och preferensaktier, samt optioner för inköp eller försäljning av aktier. Lika förbjudet är inköp eller försäljning av aktier som någon annan person gör på grundval av sådan information, till förmån för eller på begäran av en ledare, tjänsteman eller anställd. Denna begränsning gäller tills informationen har offentliggjorts och spridits på lämpligt sätt under tillräckligt lång tid, så att marknaden har kunnat reagera. Informationen är väsentlig om den skulle anses viktig för en investerare när han eller hon bestämmer sig för att sälja eller köpa aktierna, eller skulle kunna påverka priset för dessa aktier på marknaden. 3

9 Viss information, såsom vinstkapacitet, betydelsefulla förvärv och försäljningar, större kontrakt eller ny verksamhet, finansiella resultat och betydelsefulla nya processer eller produktutvecklingar, större personalförändringar och viktiga juridiska utvecklingar är väsentlig. Andra uppgifter, beroende på deras slag, kan också vara väsentliga. Barnes Groups ledare, tjänstemän och anställda får inte heller underrätta andra om förutsättningar för försäljning eller inköp av aktier på grundval av väsentlig, intern information. Det är olagligt under amerikansk federal lagstiftning för värdepapper att ge eller tipsa om väsentlig, intern information till annan person som sedan använder sådan information för att tjäna pengar. Alla ledare, tjänstemän eller medarbetare som har vad som verkar vara insiderinformation, och som vill diskutera denna informations natur, bör kontakta den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex innan han eller hon gör affärer (eller tipsar någon annan om att göra affärer) i ett företags aktier. Affärstillfällen via Företaget Ledare, tjänstemän och anställda får inte (a) personligen utnyttja affärstillfällen som de upptäcker med hjälp av Företagets egendom, information eller position, (b) använda Företagets egendom, information eller position för personlig vinning samt (c) konkurrera med Företaget. En ledare, tjänsteman eller medarbetare hos Företaget har en skyldighet till Företaget att främja dess legitima intressen när sådana tillfällen uppstår. Skydd och lämplig användning av företagstillgångar Barnes Group äger olika sorters egendom för att kunna göra affärer. Alla ledare, tjänstemän och anställda har skyldighet att skydda Företagets tillgångar och se till att de nyttjas på ett effektivt sätt. Samtliga av Företagets tillgångar får endast användas i legitima affärssyften. Stöld eller icke auktoriserad användning, avlägsnande eller destruktion av utrustning eller material är förbjuden. Barnes Groups tillgångar kan endast avlägsnas från Företagets lokaler i samband med Barnes Groups affärsverksamhet och endast när lämpligt tillstånd har givits. Avlägsnande av t.ex. sådan utrustning som verktyg, datorer eller program, skrivmaskiner eller andra företagstillgångar som inte sker i affärssyfte är förbjudet. Anställda får tillfälligt avlägsna saker från Företagets lokaler i arbetsrelaterade syften för hemmet eller resor. Företagsarkiv Integriteten för Barnes Groups arkiverings- och rapporteringssystem måste alltid respekteras. Alla företagsarkiv som du är ansvarig för måste vara sanningsenliga, riktiga och fullständiga, och du bör bevara lämpliga stödjande dokument. Barnes Groups arkiv måste noggrant reflektera, och vara en rättvis presentation av, den aktivitet som arkiveras i enlighet med Företagets policy samt på ett sätt som reflekterar aktivitetens natur och syfte. Inga falska eller oriktiga anteckningar får ingå i Barnes Groups arkiv under några som helst villkor. 4

10 De arkiv som vi härmed hänvisar till omfattar utan begränsningar följande: stämpelkort eller andra tidsrapportdokument, utläggsrapporter för resor och affärsmöten samt redovisning eller andra ekonomiska redogörelser. Alla som har auktoriserats till att tilldra Barnes Group utgifter måste säkerställa att deras redogörelser överensstämmer med Företagets redovisnings- och inköpspolicy, och att transaktionerna redogörs på rätt sätt. Inga svarta eller olämpliga redovisningar får etableras på något sätt. Samtliga anställda bör även vara medvetna om att nästan alla affärsredogörelser inom Företaget eventuellt måste offentliggöras vid juridiska processer eller myndighetsundersökningar. Redogörelser når även ofta utomstående parter eller massmedia. Anställda bör därför försöka vara så tydliga, koncisa, sanningsenliga och precisa som möjligt när information redovisas. De måste undvika att dra juridiska slutsatser eller kommentera de juridiska ståndpunkter som Företaget eller andra representerar. De måste även undvika överdrifter, olämpligt språk och förringande beskrivningar av särskilda personer och deras motiv. Barnes Group tolererar inget uppträdande som medför ett olämpligt intryck av dess affärsverksamhet. Integriteten för Barnes Groups ekonomiska rapporter är ytterst viktig. Praxis för redovisning och ekonomiska rapporter måste vara rättvis och lämplig, samt i enlighet med allmänt godkända redovisningsprinciper och med hjälp av ledningens bästa omdöme, vid behov. Inga anställda får (direkt eller indirekt) vidta åtgärder för att orättmätigt influera, tvinga, manipulera eller förleda Barnes Groups oberoende externrevisorer i syfte att framställa förledande ekonomiska uppgifter för Barnes Group. Barnes Group förbjuder förfaranden som kan leda till orättmätiga ekonomiska rapporter. Det är svårt att fastställa en total definition av orättmätiga ekonomiska rapporter, men de omfattar i allmänhet avsiktligt eller obetänksamt uppträdande antingen via handling eller försummelse, som leder till väsentligt vilseledande eller ofullständiga ekonomiska uppgifter. Tydlig, öppen och tät kommunikation mellan samtliga chefer och medarbetare i fråga om betydande ekonomiska och verksamhetsärenden kommer väsentligt att minska risken för problem med redovisning och ekonomiska rapporter, samt underlätta att vi uppnår verksamhetsmålsättningar. Samtliga chefer förväntas vara medvetna om dessa risker, samt att kommunicera i enlighet därmed. Alla anställda måste säkerställa att alla rimliga och nödvändiga åtgärder vidtas inom hans eller hennes ansvarsområde för att ge fullständiga, rättvisa, precisa, lägliga och begripliga uppgifter i rapporter och dokument som Barnes Group lämnar in eller registrerar med myndigheter. Dessutom måste anställda som är auktoriserade till att kommunicera med Barnes Groups aktieägare eller allmänheten ge fullständig, rättvis, precis och begriplig information när detta sker. Arkivhantering 5

11 Barnes Group har infört en specifik policy för dokumentarkivering som alla ledare, tjänstemän och anställda hos Barnes Group måste följa. Definitionen för den sortens dokument eller protokoll som ingår är väldigt bred. Den omfattar inte bara kopior av dokument, utan även mekaniska, elektroniska eller magnetiska register, korrespondens, meddelanden, e-post, fakturor, kontrakt, överenskommelser, beställningar, anteckningar och utkast. Innan företagsarkiv förstörs bör ansvariga anställda rådfråga sina chefer, för att säkerställa att de följer Företagets policy för arkivhantering. Dokument som är relevanta för pågående, förebådande eller förväntade juridiska processer, undersökningar eller granskningar bör inte förstöras av någon som helst anledning förrän ansvarig representant för den juridiska avdelningen uttryckligen auktoriserat detta. Tillgång till Internet/Barnes Group Intranet Barnes Group ger vissa anställda, tillfälliga anställda och utomstående parter tillgång till Internet och Barnes Group Intranet i syfte att bistå och underlätta överföring och kommunikation av affärsinformation. Sådan tillgång är endast avsedd för lämpligt och legitimt affärssyfte. Tillgång till Företagets nätverksresurser tillåts endast när Barnes Groups ledning auktoriserat detta, och när sådan användning sker i enlighet med Företagets riktlinjer för elektronisk säkerhet. Användning av Internet och Företagets Intranet måste ske i enlighet med Barnes Groups policy och praxis, samt denna Kodex. Barnes Group anser att följande aktiviteter, utan avsedda begränsningar, utgör olämplig användning: Ej auktoriserad tillgång eller försök till att tillgå någon annan persons datorsystem eller e-postprogram, Överföring av Barnes Groups konfidentiella eller interna affärsinformation till någon ej auktoriserad person eller organisation, Tydliga textöverföringar av intern eller konfidentiell Barnes Groupaffärsinformation till auktoriserade personer eller organisationer utanför Barnes Group-systemet utan datakryptering, All användning som kränker Barnes Groups policy eller praxis eller denna Kodex, omfattande bl.a. Företagets specifika policy för användning av e- post, tillgång till Internet, [missing solicitation ] erbjudanden samt rasistiska, sexuella eller anställningsrelaterade trakasserier, Avsiktlig användning som medvetet begränsar eller hindrar andra användare från att använda Internet, Medvetet offentliggörande eller överföring av olagliga, otillåtna, hotande, smädliga, ärekränkande, sexuellt uttryckliga eller annars anstötliga uppgifter eller material av något slag, 6

12 Medvetet offentliggörande eller överföring av program med virus eller andra skadliga komponenter eller Medveten ej auktoriserad nedladdning, uppladdning, offentliggörande, publicerande, överföring, reproducering eller distribution av information, program eller annat material som är skyddat av copyright, utan att först be om tillåtelse från innehavaren av rättigheterna. Barnes Group förbehåller specifikt rättigheten att tillåta chefer att granska användningen av Internet och all elektronisk kommuniktion i affärssyfte, eller på annat sätt i enlighet med lagstiftning. E-post E-post utgör en allt viktigare kommunikationsmetod, både inom Barnes Group och med andra auktoriserade mottagare utanför Företaget. E-post som skickas eller mottas av Barnes Groups ledare, tjänstemän, anställda, tillfälliga anställda och utomstående entreprenörer behandlas inte på separat sätt från andra affärsregister eller -korrespondens. Alla typer av affärsregister kan komma att inspekteras eller kräva avslöjande utan tidigare varsel. Det finns flera olika överväganden som du bör beakta när du använder Företagets e- postprogram eller använder Internet: E-post kan överföras till ytterligare och oavsiktliga mottagare utan att ursprungsförfattaren är medveten om detta. Dessutom kan dessa meddelanden enkelt modifieras och skickas till andra i ändrat format. E-postkommunikation samt Internettillgång och -information kan skapa ett permanent register. Även om du raderar ett meddelande från din brevlåda kan det hända att meddelandet inte elimineras, och att både meddelandet och bifogad information kan tillgås med hjälp av andra metoder. E-post, oavsett medium, bör hanteras som dokument i alla hänseenden. De ingår därför i stämningar för både civilrättsliga processer och brottsmålsundersökningar, och är i allmänhet föremål för Företagets dokumentförvaringspolicy så fort de skapas. I allmänhet bör du aldrig skicka e-postmeddelanden som du inte vill att andra personer än den avsedda mottagaren ska se. Frågor eller problem avseende e-post och/eller tillgång till Internet, inklusive misstänkta kränkningar, bör riktas till din chef, avdelningen för gruppinformationssystem eller den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex. Systemintegritet Inga ledare, tjänstemän eller anställda på Barnes Group som har tillgång till Företagets datornätverk eller databas får dela med sig av eller avslöja personliga lösenord som används för att tillgå sådant datornätverk eller sådan databas till någon ej auktoriserad person. Dessutom får ingen person använda eller distribuera program som kan skada eller störa arbetsmiljön. 7

13 Anställda är uttryckligen förbjudna att utan uttrycklig auktorisering tillgå system eller databaser som innehåller konfidentiell information, inklusive medarbetar- eller personalregister, information om aktieägarskap eller deltagande i aktieoptionsprogram för anställda eller andra incitament, samt personliga e-post- och telefonmeddelanden som tillhör andra anställda. Ej auktoriserad tillgång till sådan information är en betydande kränkning av andra anställdas rättigheter till ett privatliv, och kan potentiellt vara väldigt störande för Barnes Groups målsättningar. Vi kommer att ta itu med kränkningar av denna policy på lämpligt sätt. Konfidentiell och intern information Konfidentiell och intern information är ett av Företagets största tillgångar och bör behandlas på lämpligt sätt. I enlighet med alla ledares, tjänstemäns och anställdas existerande och fortsatta åtaganden i relation till sekretess får du inte (vare sig under eller efter anställningstiden) utan lämplig auktoritet ge eller sprida konfidentiell eller intern information som du erhållit vid anställning eller på uppdrag för Företaget till någon som inte är anställd av Barnes Group. Eventuellt yppande av konfidentiell information kan vara skadligt för Barnes Group, och kan ligga till grund för juridiska processer mot Företaget och/eller den person som är ansvarig för yppandet. Sådan informations skydd och säkerhet måste ske i enlighet med Företagets policy och relaterade federala bestämmelser. Yrkeshemligheter och konfidentiell företagsinformation omfattar, utan begränsningar: Personalregister, Interna telefonlistor och förteckningar, Lösenord, Organisationstabeller, Maskintekniska uppgifter, Ekonomiska uppgifter, Försäljningssiffror, Planerade nya tjänster, processer och/eller produkter, Reklam- eller marknadsföringsprogram eller -kampanjer, Listor över befintliga eller potentiella kunder och leverantörer, Löneuppgifter eller annan personalinformation, Investeringsprogram, Förväntade intäkter, Förslag på förändringar i ledning eller policy, Testuppgifter, Leverantörspriser samt Kontraktsvillkor. 8

14 Det är din skyldighet att skydda Barnes Groups konfidentiella och interna information som du får tillgång till i enlighet med Företagets godkända säkerhetsstandarder och policy som står i Företagets policyhandbok. Det är även förbjudet för dig att sprida kundinformation till en person som inte jobbar för Barnes Group utan tidigare samtycke från kunden, såvida det inte är nödvändigt för en stämning, ett domstolsbeslut eller annan juridisk process. I samband med denna Kodex omfattar sådan information, utan begränsningar, kunders namn, kontonummer, addresser och faktureringsinformation. Alla krav på sådan information bör omedelbart vidarebefordras till din chef och till den person som är ansvarig för tillämpningen av denna Kodex, innan eventuell information avslöjas. Relationer med utomstående Rättvisa affärer Principer för rättvis konkurrens är grundläggande för alla våra verksamheter, och centrala för Företagets samspel med leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighetspersoner. Alla ledare, tjänstemän och anställda bör avstå från att dra orättvis fördel av andra personer via manipulering, förtigande, missbruk av konfidentiell information, förvrängning av viktiga uppgifter eller annan orättvis affärspraxis. Leverantörer och säljare Alla inköp av varor och tjänster av Barnes Group måste ske med kvalitet, service, pris och ändamålsenlighet som bas. Barnes Group har för avsikt att etablera ömsesidigt fördelaktiga, långsiktiga relationer med leverantörer och säljare baserat på dessa faktorer. Strikt ömsesidighet är skadlig praxis och ett hinder för att säkerställa inköp av bästa tillgängliga material och tjänster till konkurrenskraftiga priser. När Företaget gör inköp har det inte för avsikt att gynna företag som är kunder endast på grund av deras status som kunder. Kunder Alla affärsuppgörelser med nuvarande och potentiella kunder måste vara rättvisa och lagenliga. Barnes Group förvärvar affärer och behåller dem tack vare dess produkters och tjänsters höga kvalitet samt dess konkurrenskraftiga priser. Barnes Groups köper och erbjuder varor och tjänster endast baserat på kvalitet och försäljningsvillkor. Barnes Group kommer under inga omständigheter att tillåta erbjudanden eller utbetalningar av olagliga provisioner, svarta pengar, olagliga avdrag eller andra liknande olämpliga eller oriktiga utbetalningar till nuvarande eller potentiella kunder eller deras representanter i utbyte mot affärer. Alla försäljningar till kunder måste baseras på pris, villkor, tjänstetyp, kundtjänst för kontot och andra liknande relevanta och lagliga faktorer. Du bör aldrig försöka binda upp ett inköp av varor eller tjänster till ett inköp utfört av Barnes Group från samma kund. 9

15 Du får inte göra falska eller förledande uttalanden till kunder i syfte att marknadsföra Barnes Groups produkter och tjänster. Kunder måste få exakt och otvetydig information i relation till priser, kapacitet, scheman och liknande. Följande standarder gäller som riktlinjer i marknadsföring av varor och tjänster av Företagets anställda: Om du regelbundet har kontakt med kunder måste du känna till och fullständigt följa all tillämplig lagstiftning för relationer med kunder och konkurrenter, inklusive sådan lagstiftning som har att göra med antitrust, bedrägligt förfarande i utlandet, falska uttalanden, exportbestämmelser, kommersiella mutor, bedrägerier samt relaterade villkor. Alla frågor angående tillämpligheten av denna lagstiftning i särskilda situationer bör hänvisas till den person som är ansvarig för tillämpning av denna Kodex. Du får inte erbjuda presenter, handtryckningar eller andra förmåner och fördelar till en nuvarande eller potentiell leverantör, säljare, grossist, ombud, konsult eller konkurrent till Barnes Group i samband med inköp eller försäljning av varor eller tjänster. Du får däremot erbjuda organisationer som inte är myndigheter eller deras representanter presenter av symboliskt värde som inte består av kontanter såsom anteckningsblock, pennor, magneter, hattar, t-shirts eller relaterade marknadsföringsmaterial. Du får även (i samband med vanliga affärer) då och då erbjuda rimlig affärsunderhållning till representanter eller anställda för organisationer som inte är myndigheter och som Barnes Group gör affärer med eller vill göra affärer med. Detta kan t.ex. omfatta ett enstaka restaurangbesök, socialt evenemang eller en inbjudan till Barnes Groups sponsrade marknadsföringsevenemang. Platsen och typen för den underhållning som erbjuds eller ges till organisationer eller representanter som gör affärer med Företaget, samt det belopp som spenderas, måste vara rimligt och lämpligt samt i samtliga fall dokumenteras på lämpligt sätt på en lämplig Barnes Group-blankett för utgiftsåterbetalning. Information om andra företag, inklusive konkurrenter, som erhålls i samband med affärsverksamheten måste hanteras med försiktighet. Negativ information om andra företag som inte har något legitimt affärssyfte bör inte bevaras. När du arbetar med känslig information om andra företag bör du använda den informationen endast i legitima affärssyften, och den får endast meddelas till de Barnes Group-anställda som har rimliga skäl till att känna till informationen. Vid presentation av sådan information bör identiteten för organisationen eller personer endast meddelas om det behövs i affärssyfte. 10

16 Du bör hålla i åtanke att vissa företag har flera olika relationer med Barnes Group, som t.ex. en leverantör som även är en Barnes Group-kund. För alla affärsuppgifter är det viktigt att begripa vilken precis relation som berörs. Myndigheter Ibland har Barnes Group affärskontakt och myndighets kontakter med federala, delstatliga, lokala och internationella myndigheter och myndighetsrepresentanter. Barnes Group värderar sina goda relationer med lokala, delstatliga, federala och internationella myndigheter. Vi har till åtagande att vara en god företagsmedborgare och är stolta över de insatser vi har gjort i syfte att bistå de samhällen där vi bedriver verksamhet. Företagets policy är att uppträda gentemot myndighetsrepresentanter och -agenter på ett ärligt och rättvist sätt och att uppfylla giltiga och skäliga krav och processer från myndigheter. Var sanningsenlig och direkt i dina förbindelser med myndighetsrepresentanter och instruera och uppmuntra inte en annan Barnes Groupanställd eller någon annan att förse någon myndighet eller myndighetsrepresentant med falsk eller vilseledande information. Om du är engagerad i myndighetskontraktsarbete måste du vara helt bekant med och följa de specifika regler och förordningar som styr relationer med offentliga myndigheter i allmänhet, och specifikt då myndighetsuppköp. Speciella hänsynstaganden gäller med avseende på erbjudande av något av värde till anställda, agenter eller andra representanter från myndigheter. Direktörer, tjänstemän och anställda får inte erbjuda, ge eller överföra något av värde till, eller acceptera något av värde från, någon tjänsteman, anställd eller agent för någon myndighetsenhet som Företaget gör affärer med, försöker göra affärer med eller har ett myndighetsförhållande med. Av dessa skäl skall objekt av värde inkludera både materiella och immateriella fördelar, inklusive pengar, gods, tjänster, underhållning eller löften om framtida, fördelaktig behandling som ges av eller erbjuds som ett lockbete för kontrakt eller för att erhålla ett visst resultat. Barnes policy gäller specifikt för förbindelser med internationella myndighetstjänstemän och diskuteras mer i detalj nedan i avsnittet om Internationella affärer. Konkurrenter Personer som är anslutna till Barnes Group är strikt förbjudna att på felaktiga sätt försöka förvärva en konkurrents handelshemligheter eller annan egen eller konfidentiell information. Direktörer, tjänstemän och anställda hos Barnes Group är strikt förbjudna att använda någon sådan information på något som helst sätt. Praxis såsom industriellt spioneri, intrång, telefonavlyssning och stöld är illegala och självklart fel. Andra felaktiga praxis omfattar åtgärder såsom att anställa en konkurrents anställda i syfte att erhålla konfidentiell information. Felaktig hemställan om konfidentiella data på något sätt från en konkurrent eller konkurrents kund är mot Barnes Groups policy. 11

17 Marknadskonkurrens Barnes Group har till åtagande att följa alla gällande antitrust-lagar i varje jurisdiktion där det bedriver verksamhet. Antitrust-lagarna är baserade på det fundamentala antagandet att konkurrens kommer att öka tillförseln av och reducera priset för produkter och tjänster. Allmänt gäller att dessa lagar förbjuder beteende som antingen kommer att (1) trubba av konkurrensen eller (2) sporra konkurrens på orättvist sätt i sådan utsträckning att det sannolikt bara blir en enda konkurrent som kommer att överleva. Även om antitrust-lagarna tydligt förbjuder flertalet avtal att fixera priser, dela upp marknader och bojkott som alla omtalas nedan förbjuder de också beteende som befinnes begränsa konkurrens på ett oskäligt sätt. Detta kan inkludera, beroende på vilka fakta och omständigheter som är involverade, vissa försök att sammankoppla eller bunta ihop tjänster, vissa uteslutningsaktiviteter och vissa avtal som har effekten av att skada en konkurrent eller olagligt höja priser. Alla frågor som uppstår inom detta område bör vidarebefordras till företagets efterlevnadstjänsteman. Diskussioner med konkurrenter Barnes Group-policyn kräver att alla beslut avseende de produkter och tjänster som vi erbjuder, inklusive prissättning, tillgång och liknande, måste göras oberoende och utan tidigare kunskap eller medhåll från dess konkurrenter. Vid oberoende fastställande av priser och villkor kan Barnes Group ta hänsyn till alla relevanta faktorer, inklusive kostnader, marknadsförhållanden, vida använda återbetalningsplaner och rådande konkurrenspriser, i den utsträckning dessa kan fastställas på marknaden. Det kan inte finnas någon muntlig eller skriftlig förståelse med någon konkurrent avseende priser, prissättningspolicy, prissättningsformler, offerter eller offertformler, eller om rabatter, kreditarrangemang eller relaterade säljvillkor eller service. I syfte att undvika möjlighet för missförstånd eller feltolkning förbjuder Barnes Group-policyn alla konsultationer eller diskussioner med konkurrenter som har att göra med priser eller villkor som Barnes Group eller någon konkurrent debiterar eller avser att debitera. Konsortier och anknytningar som kan kräva prisdiskussioner måste granskas individuellt med en advokat på den juridiska avdelningen för att fastställa att antitrust-lagarna följs. Diskussioner med konkurrenter om rationalisering av marknader, nedskärning eller eliminering av duplicering implicerar vanligtvis marknadsuppdelning och måste undvikas. Företaget kan delta i och ta emot resultat av allmänna enkäter men dessa måste följa riktlinjerna för deltagande i enkäter som tillhandahålls under Handelsorganisationer nedan. På liknande sätt förbjuder Barnes Group-policyn konsultation eller diskussion med konkurrenter avseende dess tjänster, marknadsval, territorier, offerter och/eller kunder. Alla avtal och/eller överenskommelser med en konkurrent avseende marknadsuppdelning är förbjudna. Detta inkluderar ett avtal som allokerar delar av en marknad mellan konkurrenter, som delar upp territorier eller som delar upp produktlinjer eller kunder. 12

18 Handelsorganisationer Barnes Group är inblandad i ett antal handelsorganisationer och professionella organisationer. Handelsorganisationer är helt lagliga och kan vara praktiska vid befrämjandet av konkurrens eller våra produkter och tjänster. Men det är viktigt att vara speciellt försiktig vid handelsorganisationsmöten på grund av att dessa möten är, enligt definition, en sammankomst med konkurrenter. Eftersom representanter för konkurrenter ofta regelbundet deltar i dessa möten lär de känna varandra väl och det finns en risk för att normalt umgänge sprider sig till riskfyllda områden. Delning av information är lämplig, men bara när den används för att informera kunder bättre eller för att befrämja effektivitet och konkurrens. Barnes Group kan delta i prisenkäter, kostnads- och löneinformation om enkäterna ifråga leds av en tredje part och involverar ett lämpligt antal företag av ungefär samma storlek. All information om priser, kostnader och löner som utges av Företaget måste vara konsekvent med den senaste, offentliga utgåvan av sådan information i Företagets registreringar hos SEC. Om du ombeds att ge en handelsorganisation information om Företagets utgifter, kostnader, löner eller annan affärsinformation får du inte göra det utan att först erhålla godkännande från VD:n för din grupp. Gemensamma inköp genom en handelsorganisation är troligen acceptabla men alla gemensamma inköpsplaner bör granskas i förväg av Företagets efterlevnadstjänsteman. Om någon anställd har frågor eller angelägenheter om en handelsorganisations aktiviteter bör han eller hon konsultera med Företagets efterlevnadstjänsteman. Bojkotter Barnes Group-policyn förbjuder alla avtal med konkurrenter som bojkottar eller vägrar att ha att göra med en viss person eller vissa personer t.ex. en tillverkare, kund eller annat företag. Dessa avtal behöver inte vara skriftliga för att vara olagliga. Alla typer av överenskommelser som görs med en konkurrent (direkt eller indirekt) om sådana ärenden är förbjudna. Exklusiva arrangemang med tillverkare, kunder och andra företag måste godkännas av en tjänsteman från Företaget eller av Företagets efterlevnadstjänsteman, baserat på en analys av den relevanta marknaden. Internationella affärer Specifika federala lagar och förordningar gäller för beteendet vid internationell affärsverksamhet. Individer som är inblandade i internationella affärstransaktioner måste vara helt bekanta med och strikt följa sådana bestämmelser. Även om det inte på något sätt är en fullständig undersökning måste de anställda hos eller de fristående agenterna som arbetar åt Barnes Group och är inblandade i internationella affärsärenden åtminstone vara medvetna om gällande exportförordningar, antibojkottbestämmelser och gällande handelsförbud. Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet 13

19 Direktörer, tjänstemän och anställda är strikt förbjudna att erbjuda, auktorisera, ge eller lova något av värde till en utländsk statstjänsteman som skulle kunna uppfattas som ett lockbete eller muta för att hjälpa Barnes Group i sin verksamhet. Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet förbjuder amerikanska företag och deras direktörer, tjänstemän, anställda och agenter att betala eller auktorisera betalning av några pengar eller annat av värde, direkt eller indirekt, till en utländsk tjänsteman i syfte att utöva inflytande på någon handling inom sin officiella kapacitet, eller att sporra honom/henne att hjälpa till att erhålla verksamhet åt Företaget. Förutom att bryta mot Lagstiftning för bedrägligt förfarande i utlandet kan sådana transaktioner resultera i överträdelse mot federala, kriminella lagar, såsom anti-mutlagar, postbedrägeri- och banköverföringsbedrägerilagar, och andra delstatslagar och lagar i andra länder som Barnes Group kan bedriva verksamhet i. På grund av den komplexa och dynamiska naturen av internationell verksamhet bör anställda rikta sina frågor om detta till företagets efterlevnadstjänsteman. Anti-bojkottföreskrifter Anti-bojkottföreskrifterna från USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) och skatteverk (Internal Revenue Service) förbjuder amerikanska företag och utländska verksamhetsgrupper som styrs av amerikanska Företag att engagera sig i bojkotter utan sanktioner avseende produkter och/eller tjänster. Även om anti-bojkottföreskrifter är komplexa och extremt vittgående när det gäller de aktiviteter som förbjudes, förbjuder de i allmänhet verksamheter och individer att vidtaga någon åtgärd som stöd för en bojkott av något utländskt land där bojkotten inte erkänns av USA. Förbjudet beteende inkluderar begäran från en kund att inte göra affärer med myndigheter, verksamheter eller medborgare i ett visst land, begäran att tillhandahålla viss information som har att göra med företagets verksamhet i sådant land eller begäran att vidta någon annan åtgärd som stödjer en bojkott som inte erkänns av USA. Antibojkottlagen inför sanktioner, inklusive civila och kriminella straff och förlust av skatteförmåner, för vissa handlingar som anses utgöra stöd åt sådana bojkotter. Miljö-, hälso- och säkerhetsefterlevnad Barnes Group har till åtagande att bevara och skydda vår naturliga miljö och att befrämja och upprätthålla en säker arbetsmiljö. I detta avseende skall alla aspekter av dess verksamhet utföras i strikt efterlevnad av alla gällande delstatliga och federala lagar och förordningar, såväl som efterlevnad av alla företagspolicy och bästa praxis från Barnes Group som gäller säkerhet på arbetsplatsen och att skydda miljön. Förekomsten av något misstänkt utlopp eller något annat osäkert arbetsplatstillstånd skall omedelbart rapporteras till din arbetsledare, Företagets direktör för hälsa, säkerhet och miljö eller till Företagets efterlevnadstjänsteman. Anställningspraxis 14

20 Barnes Group är en arbetsgivare som anställer alla på lika villkor och diskriminerar inte avseende ras, färg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, sexuell inriktning, handikapp, militär status eller några andra faktorer som förbjudes av USA:s lagar. Denna policy gäller alla personalhandlingar och för deltagande i företagsadministrerade aktiviteter. Barnes Group kommer att göra skäliga jobbrelaterade tillmötesgåenden för en kvalificerad anställd med handikapp när de informeras av den anställde att detta behövs. Dessutom förpliktar sig Barnes Group, som amerikansk myndighetsleverantör, till positiv särbehandling. För alla praktiska ändamål förbjuder lagen diskriminering vid alla anställningsbeslut. Den förbjuder således diskriminering vid: Rekrytering, Intervjuteknik, Urval, Anställning, Befordran, Utbildning, Förflyttning, Uppgradering av anställning, Tillsyn, Uppsägning, Friställning, Kompensation, Förmåner och Utbildningstillfällen. Det är viktigt att inte bara vara medveten om vad lagen förbjuder, utan även vad den tillåter. Barnes Group kan t.ex.: Endast välja kvalificerade sökanden för ett jobb oavsett ras, trosbekännelse, färg osv. Vi måste dock kunna dokumentera skälen till vårt beslut. Skilja mellan lön och befordringar på meritbasis. Betala olika belopp baserat på senioritet. Betala olika belopp för jobb som är olika. Poängen är att differentiell behandling är tillåten, men inte på basis av någon av de förbjudna faktorerna så som ras, färg, religion, kön, nationellt ursprung osv. Förutom att utsätta företaget för eventuell ansvarsskyldighet kan alla som engagerar sig i sexuellt trakasseri eller någon annan typ av diskriminering eller trakasseri och andra som tolererar eller tillåter det, också utsätta sig själva för personlig ansvarsskyldighet. Olagliga trakasserier Barnes Group har till åtagande att tillhandahålla en arbetsplats som är fri från trakasserier baserade på ras, färg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, sexuell inriktning, handikapp, militär status eller andra faktorer som förbjudes av USA:s lagar. Sexuella trakasserier i alla former är strikt förbjudna. Sexuellt trakasseri inkluderar ovälkommen sexuell flirtning, sexuellt närmande eller förslag med sexuella undertoner. Det inkluderar även verbalt trakasseri av sexuell art, subtilt påtryck eller begäran om 15

21 sexuellt umgänge, onödig vidrörning av en individ, grafiska eller verbala kommentarer om en individs kropp, sexuellt degraderande ord för att beskriva en individ, visning på arbetsplatsen av sexuellt ekivoka objekt eller bilder, sexuellt explicita eller anstötliga skämt eller fysiska angrepp. På liknande sätt gäller att rastrakasseri och andra former av trakasserier, inklusive rasistiskt, förringande språk eller beteende, skapar en fientlig och anstötlig arbetsplats och kommer inte att tolereras. I tillägg till att vara olagliga är trakasseri och diskriminering mycket splittrande och strider mot Barnes Group:s mission. Företaget vidtar bekräftande åtgärder för att tillse att trakasseri och diskriminering inte sker. Överträdelser mot denna policy kommer att resultera i disciplinär åtgärd inklusive uppsägning av anställning om så är lämpligt. Skydd av anmälare Lagen skyddar personer som anmäler diskriminerande praxis. Det är olagligt att diskriminera mot någon därför att han eller hon har motsatt sig en olaglig diskriminerande praxis eller på grund av att han eller hon har gjort en anmälan, vittnat eller deltagit i en undersökning, ett förfarande eller förhör som involverar en anmälan om diskriminering. Om en sökande t.ex. skulle nämna att han eller hon är engagerad i rättstvist mot en tidigare arbetsgivare som uppstått från anförd diskriminering skall du varken diskutera ärendet ytterligare eller basera din utvärdering av sökanden på denna vetskap. Det är självklart olagligt att vidta motåtgärder mot en anställd som har anfört klagomål om en diskriminerande praxis eller mot en annan anställd som har visat sitt stöd för klagomålet. Drogmissbruk Barnes Group har till åtagande att tillhandahålla en säker arbetsmiljö som är fri från effekter av alkohol- och drogmissbruk. Innehav, distribution eller användning av illegala droger på Barnes Groups affärslokaler är strikt förbjudet. Missbruk av alkohol och andra mediciner på arbetsplatsen är också en överträdelse mot denna Kodex. På liknande sätt gäller att användning av narkotikaklassade droger, utnyttjande eller missbruk av alkohol eller medicin borta från företagets affärslokaler som på något sätt kan försämra en anställds förmåga att utföra tilldelade arbetsuppgifter, hotar deras och andras säkerhet eller på annat sätt har en ofördelaktig effekt på företagets verksamhet inte är i företagets bästa intresse och är en överträdelse mot denna Kodex. Politiska aktiviteter Direktörer, tjänstemän och anställda uppmuntras att delta i medborgerliga och politiska aktiviteter, under förutsättning att sådana aktiviteter sker under egen tid och till egen kostnad och inte på annat sätt stör Barnes Group-verksamhetens beteende. 16

22 Barnes Groups direktörer, tjänstemän och anställda får inte utställa några politiska bidrag å företagets vägnar eller använda företagets medel. En direktör, tjänsteman eller anställd får utställa personliga, politiska bidrag till en kandidat eller politisk kommitté men bara med personliga medel som inte kan återbetalas. Förutom enligt vad som annars specifikt godkänts i förväg av företagsjuristen är direktörer, tjänstemän och anställda förbjudna från att använda någon som helst Barnes Group-egendom eller -anläggning eller någon Barnes Group-anställds arbetstid till någon politisk aktivitet. Kodextillämpning Alla personer som befunnes ha gjort överträdelser mot någon bestämmelse i denna Kodex kommer att utsättas för disciplin, inklusive uppsägning av anställning eller associering med Barnes Group. Kodexöverträdelser som dessutom involverar överträdelser mot gällande lagar och förordningar kan också åberopas kriminellt åtal och kan resultera i inrättande av civila handling för att återbetala Barnes Group för eventuella förluster eller skadestånd som resulterar därav. Tillämpning Direktörer, tjänstemän, chefer och arbetsledare skall tillse att denna Kodex framtvingas konsekvent genom lämpliga disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning av anställning. Överträdelser inkluderar inte bara underlåtande att följa gällande lagar och förordningar utan även ett underlåtande av ansvarig ledning att upptäcka, rapportera och/eller korrigera eventuell lagöverträdelse. Anmälning av överträdelser Alla Barnes Group-anställda som blir medvetna om något problem eller praxis som involverar en potentiell överträdelse mot en federal, delstatlig, lokal eller utländsk lag eller någon bestämmelse i denna kodex har ett bekräftande ansvar att omedelbart rapportera ärendet till sin chef eller företagets efterlevnadstjänsteman. Både de som är anställda och alla andra med frågor som gäller överträdelser mot denna Kodex kan rapportera sina farhågor enligt följande. Intresserade parter som vill göra sina angelägenheter och all annan kommunikation kända för företagets direktörer som inte är medlemmar av ledningen kan dessutom använda följande mekanismer för att göra så genom att uttryckligen indikera att deras angelägenhet eller annan kommunikation är avsedd för leverans till företagets direktörer som inte är medlemmar av ledningen. Per telefon: Via e-post: 17