Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella"

Transkript

1 Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Ab Koulukatu 23, Pietarsaari Yhteenveto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella 28. Joulukuuta 2009 Synocus Oy Bulevardi 5 A 5, Helsinki Henrik Hultin (09) ,

2 1 Johdanto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella käynnistyi syyskuun lopulla Synocus Oy oli valittu kesällä julkisen tarjouskilpailun tuloksena hankkeen toteuttajaksi. Hankkeen tavoitteita tarkennettiin syyskuun käynnistyspalaverissa, johon osallistuivat kaupunginja kunnanjohtajat sekä Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskuksen Concordian edustajat. Palaverissa todettiin hankeen aikataulun olevan tiukka. Pidettiin kuitenkin tärkeänä, että hankkeen puitteissa kerätään riittävän laaja kuva yhteistyöedellytyksistä. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millä aloilla ja sektoreilla on mahdollista syventää yhteistyötä Pietarsaaren alueella. Alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat ja kaupungit: Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy. Hankkeen määrittelyssä korostettiin eri sektoreiden tehokkuuden lisäämistä. Mahdollisuuksien mukaan oli myös tarkoitus selvittää yhteistyön taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen tuli nojautua haastatteluihin, aikaisempiin selvityksiin ja yhteistyöraportteihin. Selvitykseen sisältyivät sivistystoimi, tekninen toimi, kehitystoimi sekä muut tukifunktiot. Hankkeen tavoitteita täsmennettiin erillisissä keskusteluissa kunnan- ja kaupunginjohtajien kanssa. Raportti koostuu neljästä erillisestä osasta, joissa on käsitelty kyseessä olevat toimet ja funktiot. Nämä osat on tehty ruotsinkielisinä. Tämän lisäksi raportista on tehty yhteenveto. Suomenkielinen yhteenveto on käännös ruotsinkielisestä yhteenvedosta. Yhteenveto-osiosta löytyy myös taulukko, johon on koottu tärkeimmät yhteistyöaihiot. 2 Tausta Pietarsaaren alue käynnisti yhteisen AKO -ohjelman vuonna Ohjelma päättyi vuonna AKO -ohjelman tuloksena alueelle on kehitetty yhteinen strategia ja yhteiset strategiset tavoitteet ja visiot. Tämän lisäksi on kehitetty toimintasuunnitelma, jonka kautta on tarkoitus saavuttaa asetetut tavoitteet. Kunnat ovat AKOssa (aluekehittämisohjelma), alueellisissa strategioissa ja KOKOssa (koheesio- ja kilpailukykyohjelma, joka on jätetty Työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2009) tuoneet esille yhteisen tahtonsa selvittää yhteistyömahdollisuuksia, joiden kautta alueen kilpailukyky voidaan varmistaa ja samalla taata asukkaille ja yrityksille korkea palvelutaso. Aluekehittämisohjelman toimintasuunnitelmaan sisältyi konkreettinen ehdotus selvittää mahdollisuuksia yhteistyön laajentamiselle Pietarsaaren alueella. Oheinen selvitys nojautuu yli kahdenkymmenen virkamiehen haastatteluun viidessä eri kunnassa Pietarsaaren alueella syksyllä Yhteistyölautakunta nimesi hankkeen alussa ne henkilöt, joita selvityksessä tulisi kuulla. Nimettyjen henkilöiden lisäksi keskusteluita on käyty mm. Optiman, Kuntaliiton ja Elinkeinokeskus Concordian kanssa. Aikaisemmat selvitykset ja 2

3 raportit olivat myös tärkeä osa hanketta. Hankkeen aikana kerättiin aineistoa mahdollisimman laajasti, jotta riittävä kokonaiskuva ja ymmärrys jo aikaisemmin alueella käydyistä keskusteluista olisi saavutettavissa. Taloudellisen kuvan laajentamiseksi Kuntaliitosta hankittiin dataa kuntien tunnusluvuista ja kustannuksista. 3 Ympäristö ja tulevaisuus Pietarsaaren alueen strategiassa, jota työstettiin keväällä 2007, puhuttiin neljästä tulevaisuuden skenaariosta: Kultarannikko, Skotlanti, Siperia, ja Klondyke. Skenaarioiden nimet kuvaavat hyvin ajateltua tulevaisuutta. Vaikka skenaariotyö tehtiin ennen nykyistä matalasuhdannetta skenaariot sisältävät edelleen paljon ajankohtaista. Skenaarioiden parissa työskenneltäessä on tärkeä muistaa, että harvoin ainoastaan yksi skenaario toteutuu tulevaisuus muodostuu yleensä monen skenaarion summasta. EVAn tuoreessa skenaarioraportissa kuvataan neljää eri tulevaisuutta. Ensimmäisessä skenaariossa Länsi-Eurooppa nousee lamasta ja taloudellisesta ahdingosta. Toisessa skenaariossa Kiina on suuri voittaja, joka vetää mukaansa myös muita Aasian maita länsimaiden jäädessä varjoon. Kolmannessa skenaariossa lama pitkittyy ja jopa syventyy. Viimeisessä skenaariossa suojaudutaan protektionismin kautta. Kokonaisuutena EVAn skenaariot ovat varsin ankeita. Synocuksessa työskentelemme myös skenaarioiden parissa. Eräässä hankkeessa olemme kesän ja syksyn aikana työskennelleet neljän tulevaisuuskuvan kanssa vuodelle Ensimmäisessä skenaariossa korostamme teknologian merkitystä mm. kuntapalveluille, joita tulevaisuudessa voidaan hoitaa uusien teknisten ratkaisujen kautta. Toinen skenaario korostaa ympäristökysymyksiä, niiden merkityksen kasvua tulevaisuudessa ja sitä, miten ne ohjaavat yhteiskuntaamme. Ympäristökysymykset tulevat myös vaikuttamaan tulevaisuuden kuntapäätöksiin. Kolmas skenaario kuvaa tulevaisuuden voileipäpöytää, josta jotkut valitsevat parhaat palat, kun taas toiset eivät edes ylety pöydän ääreen. Viimeinen skenaario, joka on kaikista synkin, kertoo kasvavasta protektionismista ja kylmän sodan paluusta. Monessa tulevaisuuden kuvassa myös kasvavalla maahanmuutolla on suuri merkitys yhteiskunnallemme. Kuten tiedetään, tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Kaikki skenaariot korostavat kuitenkin, että meidän tulee olla tulevaisuuden maailmassa valppaina ja että myös rakenteet muuttuvat. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että kilpailu tulevaisuudessa kiristyy ja että kuntiin kohdistuva mm. peruspalveluihin liittyvä paine kasvaa. Kuntasektorilla teemme varmasti viisaasti, jos uskallamme olla hieman aikaisempaa innovatiivisempia ja eteenpäin pyrkivämpiä. Jotta kunnat selviävät tulevaisuudessa, on myös valmistauduttava tekemään raskaita päätöksiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kuntien välisessä yhteistyössä uskalletaan nähdä kokonaisuus hieman laajemmalla perspektiivillä, kun tulevaisuutta suunnitellaan. 3

4 4 Yhteistyömahdollisuudet Taulukossa 1 on jokainen toimi ja funktio käsitelty erikseen. Tämän lisäksi hankinta on käsitelty omana kokonaisuutenaan. Taulukossa on käsitelty ainoastaan sellaisia alueita, jotka selvityksessä ovat nousseet mahdollisiksi yhteistyöalueiksi. Taulukon eri osissa olemme hahmotelleet, mitkä ulkoiset muutosvoimat vaikuttavat kuhunkin osa-alueeseen. Tämän lisäksi sisäiset tekijät on huomioitu. Yhteistyön taso on jaettu viiteen tasoon, jossa 0 kuvaa täysin puuttuvaa yhteistyötä, kun taas taso 5 kuvaa täydellistä yhteistyötä, esimerkiksi yhteisen liikelaitoksen tai kuntayhtymän kautta. Vihreä ruutu indikoi tämän hetkistä yhteistyötä, kun taas seuraava ruutu indikoi tavoitettavaa yhteistyötä. Sininen ruutu tarkoittaa hidasta prosessia, punainen tarkoittaa sitä, että prosessi on nopea ja varsin nopeasti voidaan saavuttaa syvempi yhteistyö. Keltainen ruutu kuvaa sitä, että yhteistyömahdollisuutta tulisi selvittää tarkemmin. Taulukon viimeinen osio indikoi toimijat kussakin yhteistyökuviossa. 4

5 Alueellinen kilpailu Talous Väestörakenne/muutto Osaamisen kehittäminen Teknologia Logistiikka Uuistukset Ympäristö Tehokkuus Kustannussäästö Koulutus Alueellinen yrityselämä Viihtyvyys Lähiympäristö 0 (Ei yhteistyötä) Virkamiehet Politikot Asukkaat Mahdolliset yhteistyöalueet Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät Yhteistyön taso Toimijat Vuosi Sivistystoimi Päivähoito > 2011 Kuntarajoja ylittävä yhteistyö Lukio - > 2014 Alueen lukiot yhdistetään Tekninentoimi Päivystys? > 2011 Mittaus > 2011 Pietarsaari tarjoaa palveluitaan Kiinteistöhoito - > 2012 Harmonisointi jo käynnistynyt Vesi ja viemäri > 2014 Yhteistyö käynnistynyt Rakennusmassat > 2010 Sunnittelu käynnistynyt Kehitystoimi AKO ja KOKO-ohjelmat 2012 Yhteistyö jo olemassa Henkilöstökehitys ja koulutus > 2010 Muut tukifunktiot Keittiötoimi - > 2013 Sisäinen kehitys käynnistynyt Siivoustoimi - > 2013 Sisäinen kehitys käynnistynyt IT > 2010 IT-ohjelmat, koulutus ja tietojen vaihto Hankinta Sivistystoimi > 2014 Yhteinen hankintakäsittely liittyen koulukirjoihin ja varusteisiin Tekninentoimi > 2010 Yhteinen hankintakäsittely liittyen joihinkin palveluihin ja tuotteisiin Keittiötoimi - > 2010 Yhteinen hankintakäsittely liittyen raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin Siivoustoimi - > 2010 Yhteinen hankintakäsittely liittyen kemikaaleihin ja varusteisiin IT - > 2010 Yhteinen hankinta liittyen ohjelmiin Hankinta > 2011 Hankintakäsittelyn koordinointi alueellisesti Hidas kehitys Nopea kehitys Selvitettävä 5

6 Ratkaisumallit Sivistystoimi: Olemme tässä keskittyneet yhteistyöhön alueellisten lukioiden kanssa. Kuten raportista ja taulukosta ilmenee, ehdotamme, että alueen ruotsinkieliset lukiot pyritään yhdistämään Håkan Storbackan vuonna 2007 tekemän ehdotuksen mukaisesti. Karkean arvion mukaan yhdistämisen tulisi tapahtua noin viiden vuoden sisällä. On epäselvää, toisiko yhdistäminen sinänsä lisää tehokkuutta tai taloudellisia säästöjä. Vaikuttaa kuitenkin selvältä, että yhdistäminen on välttämätöntä, mikäli alueella halutaan säilyttää laaja ruotsinkielinen lukio-opetus. Päiväkotien kohdalla voitaisiin selvittää kuntarajoja ylittävää yhteistyötä. Tekninen toimi: Vesi- ja viemärisektorin yhdistäminen voisi olla mahdollista pidemmällä tähtäyksellä. Kuten raportista ilmenee, tähän liittyy kuitenkin haasteita, sillä omistussuhteet vaihtelevat jo tällä hetkellä suuresti eri kuntien välillä. Mahdollisesti voidaan harkita samaa mallia, joka on jo tällä hetkellä voimassa alueen energiasektorilla. Tämän lisäksi kiinteistöhuolto voitaisiin pidemmällä aikavälillä yhdistää. Rakennusmassoihin liittyvät yhteistyösuunnitelmat ovat jo käynnissä, ja siihen löydetään toivottavasti yhteinen toimiva malli. Kehitystoimi: Kehitystoimeen kuluvat hankinnat, jotka on käsitelty omana kokonaisuutenaan. Yhteinen hankintatoimi on käsitelty raportissa, ja se kuuluu niihin yhteistyöfunktioihin, joita ehdottomasti tulisi selvittää ja jota voitaisiin kehittää varsin nopealla aikataululla. Tällä hetkellä tehdään jo yhteisyötä mm. sivistys- ja tekniseen toimeen liittyvissä hankinnoissa. Yhteistyötä voitaisiin laajentaa myös keittiö- ja siivoustoimissa sekä IT hankinnoissa. Yhteisten hankintojen kautta voitaisiin todennäköisesti säästää rahaa monella eri osa-alueella samalla, kun yhä monimutkaistuvan julkisen hankinnan riskit vähentyisivät. Säästöjen laajuutta on kuitenkin mahdotonta arvioida. Muut tukifunktiot: Muissa tukifunktioissa keittiötoimi on nostettu voimakkaasti esille. Pidemmällä aikavälillä on varmasti mahdollista laajentaa tällä alueella yhteistyötä. Kunnat keskittyvät kuitenkin tällä hetkellä oman toimintansa kehittämiseen ja tehostamiseen, ja vasta sen jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa kehitetään koko alueen keittiö- ja siivoustoimia. Keittiö- ja siivoustoimen hankintaan liittyvät kysymykset on käsitelty kehitystoimien alla. Mahdolliset taloudelliset tai tehokkuusseuraukset Erillisraporteissa olemme käyneet läpi tehokkuuskysymyksiä ja sitä, miten mahdollinen yhteistyö voisi vaikuttaa eri toimiin. Yhteistyön syventämistä on ehdotettu ainoastaan niillä alueilla, joilla yhteistyö johtaa tehokkuuden lisäämiseen. Moni kunta on jo nyt panostanut voimakkaasti tehokkuuden lisäämiseen ja muokannut omaa toimintaansa sen mukaisesti. Byrokratiaa ja henkilöstökuluja kasvattavaa yhteistyötä voidaan tuskin pitää tehokkaana. 6

7 Suurempien säästöjen saavuttamiseksi pitäisi todennäköisesti siirtyä yhteistyöstä liitoksiin, mutta tällöin herää kysymys siitä, voidaanko tehokkuutta tämän kautta nostaa. Tämän selvityksen tausta-aineisto ei anna vastausta tähän kysymykseen. Haasteena on, että esimerkiksi Kuntaliiton kautta käytettävissä olevat luvut ja tiedot eivät mene riittävälle tarkkuustasolle, jotta voitaisiin verrata eri toimia keskenään ja ymmärtää yksittäisiä aktiviteetteja. Ainoastaan sivistystoimen osalta voidaan löytää keskenään vertailukelpoisia lukuja ja dataa. Nämä luvut on käsitelty raportissa. Mikäli halutaan tarkistaa Pietarsaaren alueen mahdollisen liitoksen aiheuttamia kustannussäästöjä, vaaditaan huomattavasti laajempi selvitys. Taulukossa 2 on lueteltu nettokustannukset kunnittain viimeisten neljän vuoden aikana. Kuten taulukosta ilmenee, erot ovat varsin pienet ja yleinen taso on lähellä Suomen kuntien keskiarvoa. Taulukko 1; Kunnalliset nettokustannukset ( /asukas) 2005 /asukas 2006 /asukas 2007 /asukas 2008 /asukas Pietarsaari Kruunupyy Luoto Uusikaarlepyy Pedersöre Suomi Keskustelu ja yhteenveto Lähde: Kuntaliitto Kuten jo useaan otteeseen on todettu, hankeen tarkoituksena oli selvittää millä alueilla kuntien välistä yhteistyötä voitaisiin syventää. Kantava ajatus oli, että yhteistyötä voidaan syventää monella alalla, mutta samalla on oltava varovainen, ettei yhteistyössä mennä liian syvälle. Olen itse ollut yllättynyt siitä, että yhteistyökuvioita on aikaisemmin jo moneen otteeseen selvitetty, mutta erittäin harva aloite tai suunnitelma on johtanut konkreettisiin tuloksiin. Bernt Klockars vertailee omassa, sivistystoimeen liittyvässä selvityksessään kunnallista yhteistyötä miinakenttään. On helppo olla samaa mieltä Klockarsin kanssa. Toimeksiantaja korosti hankkeen alussa, ettei kyseessä ole selvitys kuntaliitoksesta. Tästä huolimatta kysymys mahdollisesta tulevasta kuntaliitoksesta nousi esille monessa keskustelussa haastateltavan omasta aloitteesta. Riippumatta siitä, oliko haastateltava mahdollisen kuntaliitoksen puolestapuhuja vai vastustaja suurin osa piti tulevaisuuden kuntaliitosta väistämättömänä. Useat haastateltavat korostivat myös, että on tärkeää ensin selvittää sisäiset kunnalliset haasteet ennen kuin syvennetään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Tämä on varmasti oikea havainto, mutta toisaalta 7

8 vaikuttaa siltä, että kyky nähdä suurempia kuvioita ja aluetta laajempana kokonaisuutena puuttuu. Suuret suunnitelmat jäävät unholaan tietoisesti tai epätietoisesti eikä kenelläkään ole valmiutta ottaa vastuuta ideoista ja suunnitelmista. Käpristytään omaan kuntaan, kun samanaikaisesti koko alue uhkaa jäädä Kokkolan ja Vaasan jalkoihin. Toivomme, että nyt tehty selvitys, joka jälleen kerran on nostanut esille alueella olemassa olevia ajatuksia ja suunnitelmia, antaa uutta potkua laajennetulle yhteistyölle ja että yksittäiset kunnat ymmärtävät alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja voiman koko alueelle. Lähteet Haastattelut; virkamiehet EVA Skenaariot, Tulevaisuuden pelikentät, 2009 Pietarsaaren seudun alueellinen strategia, Capful 2007 Kuntaliitto; Tunnusluvut ja kustannukset 8

9 Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia Oy Skolgatan 23, Jakobstad Sammanfattande analys Utredning om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsregionen 28 december 2009 Synocus Oy Bulevarden 5 A 5, Helsingfors Henrik Hultin (09) ,

10 1 Inledning Projektet gällande en utredning om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsregionen startade i slutet av september Synocus hade i en offerttävling på sommaren valts att utföra utredningen under hösten. I det inledande mötet i september tillsammans med stads- och kommundirektörerna samt representanter från Näringscentralen Concordia preciserades målsättningarna gällande utredningen. Man konstaterade då att projektets tidtabell är knapp men att det är viktigt att man lyckas samla en så heltäckande bild av förutsättningarna för samarbete som möjligt under den korta tiden. Avsikten var att utreda inom vilka sektorer och inom vilka områden det finns möjlighet att utvidga samarbetet mellan de fem berörda kommunerna; Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Man betonade en ökad effektivitet gällande de olika sektorerna. I mån av möjlighet skulle man också se på de ekonomiska konsekvenserna för ett samarbete. Utredningen skulle basera sig på intervjuer och på tidigare utredningar och rapporter. Följande sektorer ingick i utredningen; bildningssektorn, den tekniska sektorn, utvecklingsverksamheten och övriga stödfunktioner. Målsättningen preciserades ytterligare genom enstaka diskussioner mellan konsulten och kommun- och stadsdirektörerna från de berörda kommunerna. Denna del av rapporten är en sammanfattande analys där vi eftersträvat att koppla ihop informationen gällande de fyra sektorerna och i bl.a. tabellform se inom vilka sektorer och områden ett mer intensivt samarbete kunde vara möjligt. Som helhet består utredningen av fyra separata rapporter som var och en belyser en av sektorerna mer ingående samt av denna sammanfattande analys. 2 Bakgrund Jakobstadsregionen har förverkligat ett regioncentrumprogram sedan 2001 som avslutas år Inom ramen för programmet har en regional strategi tagits fram där regionens aktörer och kommuner formulerar en strategisk vilja, vision och målsättningar samt tagit fram ett handlingsprogram för att förverkliga målsättningarna. I regioncentrumprogrammet, den regionala strategin och i det kohesions- och konkurrenskraftsprogram (KOKO) som tagits fram år 2009 och lämnats in till Arbets- och näringsministeriet deklarerar kommunerna sin vilja att ytterligare utreda möjligheter till utvidgat samarbete i syfte att trygga regionens konkurrenskraft och åstadkomma god service till regionens invånare och företag. I regioncentrumprogrammets verksamhetsplan ingick som en konkret åtgärd att göra utredningar över möjligheter till utvidgat samarbete i Jakobstadsregionen. 2

11 Denna utredning baserar sig på mer än tjugo intervjuer med tjänstemän från de fem berörda kommunerna i Jakobstadsregionen under hösten Samarbetsnämnden utsåg i början av projektet personerna som skulle höras i utredningen. Utöver dessa har diskussioner förts bl.a. med personer från Optima och från Finlands Kommunförbund samt med personer från Näringscentralen Concordia. En viktig del av utredningen utgjorde alla de rapporter och utredningar som tidigare gjorts i regionen. Under projektets gång samlade man in så mycket material som möjligt för att få en helhetsbild gällande de diskussioner som redan tidigare förts i regionen. För att utvidga bilden gällande ekonomiska nyckeltal och kostnader införskaffades från Kommunförbundet data gällande kommunerna. 3 Omvärlden och framtiden I strategin för Jakobstadsregionen som arbetades fram våren 2007 tog man upp fyra framtida scenarier; Guldkusten, Skottland, Sibirien och Klondyke. Namnen på scenarierna beskriver bra den tänkta framtiden. Trots att arbetet gjordes före vi drabbades av den nuvarande lågkonjunkturen finns det mycket substans i dessa scenarier. Då man jobbar med scenarier är det viktigt att komma ihåg att det sällan är ett scenario som realiseras utan verkligheten består av en blandning av flere scenarier. EVA tar i sin färska scenariorapport upp fyra scenarier. I den första lyckas Västeuropa klättra ut ur lågkonjunkturen, i den andra är Kina den stora vinnaren som drar med sig andra Asiatiska länder medan västvärlden faller i skymundan, i det tredje scenariot förlängs lågkonjunkturen och den t.o.m. fördjupas medan man i beskrivningen av det sista scenariot går inför en protektionism i det svåra läget. EVA:s scenarier är alltså i det stora hela rätt dystra. Inom Synocus jobbar vi också med scenarier. I ett projekt som vi arbetat med under sommaren och hösten har vi för år 2030 jobbat kring fyra framtidsbilder. I det första scenariot lyfter vi upp teknologin och dess betydelse för bl.a. den kommunala servicen som till en del kan skötas med hjälp av nya tekniska lösningar. Det andra scenariot betonar miljöfrågorna och hur dessa frågors betydelse ökar i framtiden och till stor del styr besluten i vårt samhälle. Också detta kommer att ha en stor betydelse för de kommunala besluten. Det tredje scenariot talar om ett smörgåsbord där en del av oss kan välja och vraka medan andra kanske inte ens kommer nära bordet. Det sista scenariot som är det dystraste talar om en ökad protektionism och en delvis återgång till det kalla kriget. I många av dessa scenarier kommer också en ökad invandring att spela en stor roll för vårt samhälle. Som väl bekant är det omöjligt att spå framtiden, men alla dessa scenarier gör oss alerta på är att världen och strukturerna kommer att förändras. Vi är säkert alla ense om att konkurrensen kommer att öka och att trycket på kommunerna kommer att blir allt större vad gäller bl.a. basservicen. Vi gör säkert därför klokt inom den kommunala sektorn om vi vågar vara lite mer innovativa och framåtsträvande. För att kommunerna skall klara sig måste 3

12 man vara beredd att också göra svåra och kanske smärtsamma beslut. Det är därför viktigt att man också inom det kommunala samarbetet vågar se helheten ur ett lite större perspektiv då man diskuterar och planerar framtiden. 4 Samarbetsmöjligheter I tabell 1 har var och en sektor behandlats separat. Utöver detta har upphandlingen behandlats som en egen helhet. I tabellen har endast sådana områden tagits upp där man i utredning klart kunnat se att ett utvidgat samarbete kunde vara möjligt. I de fyra olika delarna av tabellen har vi sätt på vilka externa drivkrafter som kraftigast kan tänkas styra just detta delområde. Utöver detta har de interna drivkrafterna beaktats. Samarbetsnivån har delats in i fem olika nivåer, där 0 står för ett icke-existerande samarbete medan nivå 5 kunde uppfattas som ett närmast totalt samarbete t.ex. i formen av gemensamt affärsverk eller samkommun. Den gröna rutan indikerar nivån av samarbete idag medan den andra rutan indikerar den nivå man kunde eftersträva. Blå ruta innebär att det är fråga om en längre process, röd ruta att man rätt snabb kunde fördjupa samarbetet. Den gula rutan antyder att man borde närmare utreda hur samarbetet kunde byggas upp. Den sista delen av tabellen anger aktörerna gällande de olika samarbetsområdena. 4

13 Regional konkurrens Ekonomi Demografi/inflyttning Kompetensutveckling Teknologi Logistik Reformer Miljö Effektivitet Kostnadsinbesparing Utbildning Lokalt näringsliv Trivsel Närmiljö 0 (Inget samarbete) Tjänstemän Politiker Invånare Samarbetsområden som kunde utvecklas Externa drivkrafter Interna drivkrafter Samarbetsnivå Aktörer År Bildningssektorn Dagvård > 2011 Samarbete över kommungränserna Gymnasieutbildningen - > 2014 Gymnasierna i regionen samgår Tekniska sektorn Dejourering? > 2011 Mätning och geodesi > 2011 Jakobstad kunde erbjuda sina tjänster Fastighetsskötsel - > 2012 En harmonisering har redan skett Vatten och avlopp > 2014 Samarbete pågår Jordmassor > 2010 Planeringen pågår Utvecklingsverksamheten RCP och KOKO-programmet 2012 Ett redan existerande samarbete Personalutveckling och skolning > 2010 Övriga stödfunktioner Köksfunktionen - > 2013 Intern utveckling pågår Städfunktionen - > 2013 Intern utveckling pågår IT > 2010 IT -program skolning och utbyte av erfarenheter Upphandling Bildningssektorn > 2014 Gemensam offertbehandling av böcker och skolmaterial Tekniska sektorn > 2010 Gemensam upphandling av vissa tjänster och produkter Kök - > 2010 Gemensam upphandling av råvaror och livsmedel Städ - > 2010 Gemensam upphandling av kemikalier och redskap IT - > 2010 Gemensam upphandling av programvara Upphandling > 2011 Koordinering av hela upphandlingen i regionen Lång utveckling Snabb utveckling Bör utredas 5

14 Lösningsmodeller Bildningssektorn: Vi har koncentrerat oss på ett samarbete inom de regionala gymnasierna. Som det framgår från rapporten gällande denna sektor och från tabellen föreslår vi att man eftersträvar att sammanslå gymnasierna i regionen enligt det förslag som gjorts av Håkan Storbacka år En grov uppskattning säger att en sammanslagning borde ske inom ca fem år. Det är oklart om en sammanslagning i sig skulle effektivera gymnasieutbildningen eller ge en kostnadsinbesparing, men det förefaller uppenbart att ett samarbete är av nöden om man vill bibehålla en mångsidig gymnasieutbildning i regionen. Gällande dagvården kunde ett gränsöverskridande samarbete utredas. Tekniska sektorn: En sammanslagning av avlopps- och vatten funktionerna kunde vara möjliga i regionen på en längre sikt. Som nämnts i rapporten finns här dock utmaningar eftersom ägandeförhållandena varierar redan nu rätt kraftigt inom de enskilda kommunerna. Man kunde möjligen tänka sig samma modell som man har idag gällande energiförsörjningen i regionen. Utöver detta kunde fastighetsskötseln sammanslås på en längre sikt. Frågan om jordmassor är redan under beredning och där hittar man förhoppningsvis en gemensam modell. Utvecklingsverksamheten: Till utvecklingsverksamheten hör upphandlingen som tagits upp som en separat helhet. En gemensam upphandlingsfunktion har behandlats i rapporten och hör till de samarbetsfunktioner som absolut bör utredas och som kunde införas med en rätt snabb tidtabell. Gällande upphandling finns redan ett samarbete bl.a. inom bildningssektorn och tekniska sektorn, också köks- och städ funktionen samt IT kunde inkluderas i ett mer utvidgat samarbete inom detta område. Via en gemensam upphandling kunde man med stor sannolikhet spara in kostnader inom många sektorer samtidigt som man minskar riskerna som existerar i den allt mer komplicerade offentliga upphandlingen. Storleken av inbesparingarna är dock omöjlig att uppskatta. Övriga stödfunktioner: Gällande de övriga stödfunktionerna har vi starkast lyft fram köksfunktionen. På en lite längre sikt är det säkert möjligt att utvidga det kommunala samarbetet. Det är dock nu viktigt att kommunerna internt slutför den egna förändrings- och effektivitetsprocessen innan man tar följande steg. Gällande upphandling har detta behandlats både gällande köksoch städfunktionen under utvecklingsverksamheten. Möjliga ekonomiska eller effektivitets konsekvenser I de separata rapporterna har vi behandlat effektivitetsfrågan och hur ett samarbete skulle effektivera respektive verksamhet inom de olika sektorerna. Utgångsläget har varit den att endast inom de verksamheter där ett samarbete leder till en ökning av effektiviteten har ett ökat samarbete förespråkats. Många av kommunerna har redan nu format sin verksamhet för att uppnå maximal effektivitet. Ett samarbete där man tvingas till ökad byråkrati och ökade personalkostnader kan knappast anses effektivt. För att uppnå större 6

15 inbesparingar borde man antagligen gå steget vidare från ett samarbete till en sammanslagning, men då uppstår å andra sidan frågan om man uppnår en ökad effektivitet den vägen och det material som vi i denna utredning hade tillgång till kunde inte ge svar på denna fråga. Utmaningen är den att de siffror som är tillgängliga t.ex. via Kommunförbundet inte går ner på en sådan nivå att man kunde jämföra de enskilda sektorerna och på detalj komma in på enskilda aktiviteter. Det är endast inom bildningssektorn man kan på något sätt komma till jämförbara siffror och data, dessa siffror ha också tagits upp i rapporten. För att utreda vilka kostnadsfördelar en eventuell sammanslagning inom Jakobstadsregionen skulle leda till krävs en betydligt mer omfattande studie. I tabell 2 har vi sett på de kommunala nettokostnaderna per kommun under de senaste fyra åren. Som det framgår ur tabellen är skillnaderna rätt obetydliga och den allmänna nivån ligger nära medeltalet för hela fasta Finland. Tabell 2; Kommunala nettokostnader (exkl. affärsverksamhet /inv.) 2005 /inv /inv /inv /inv. Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Fasta Finland Diskussion och sammandrag Källa: Kommunförbundet Som redan nämnts upprepade gånger, var avsikten med projektet att i Jakobstadsregionen utreda inom vilka områden och sektorer man kunde tänka sig ett utvidgat samarbete. Den genomgripande tanken var att man kunde utöka samarbete inom många sektorer men att man samtidigt skulle vara försiktig att inte gå för långt. Det som förvånat mig personligen mest under resans gång har varit att man redan tidigare upprepade gånger utrett de flesta samarbetsmöjligheterna rätt ingående, men att väldigt få av dessa förslag och planer konkret lett till något resultat. Bernt Klockars skriver i sin färska utredning gällande den fria bildningen; samarbetsfrågor tycks vara ett minfält i många kommunalpolitiska sammanhang idag. Det är lätt att hålla med om detta påstående. Trots att uppdragsgivarna i början av projektet betonade att denna utredning inte skall behandla en möjlig framtida sammanslagning av kommunerna dök trots allt denna fråga upp i många av diskussionerna. Oberoende av om den intervjuade var för eller emot en möjlig framtida sammanslagning upplevde de flesta, som alltså självmant tog upp frågan, en sammanslagning som 7

16 oundviklig på längre sikt. Många av de intervjuade lyfte också fram att det är viktigt att man först reder ut de interna frågorna innan man ingår ett mer fördjupat samarbete. Det är säkert riktigt, men på något sätt verkar det som om man skulle sakna förmågan att se större helheter och regionen ur ett vidare perspektiv. De stora planerna faller i glömska medvetet eller omedvetet och ingen är färdig att ta ansvar för de enskilda idéerna. Man klamrar sig lätt fast vid den egna kommunen samtidigt som risken för att regionen blir helt omkörd av Karleby i norr och Vasa i söder ökar. Vi som sammanställt denna rapport hoppas för vår del att denna utredning, som än en gång lyft fram många av de funderingar och planer som redan existerat inom regionen, skall ge en ny glöd åt ett utvidgat samarbete och att man inom de enskilda kommunerna inser möjligheterna och styrkan av att gemensamt arbeta för hela regionen. Källor Intervjuer med tjänstemän i regionen EVA Skenaariot, Tulevaisuuden pelikentät, 2009 Regional strategi för Jakobstadsregionen, Capful 2007 Kommunförbundet; Nyckeltal och kostnader 8

17 Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia Oy Skolgatan 23, Jakobstad Bildningssektorn Utredning om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsregionen 28 december 2009 Synocus Oy Bulevarden 5 A 5, Helsingfors Henrik Hultin (09) ,

18 1 Inledning I diskussionerna om ett utvidgat samarbete gällande bildningssektorn upplevdes ett samarbete gällande andra stadiet och då isynnerhet gymnasieutbildningen som det mest intressanta. Vi har därför i rapporten framför allt koncentrerat oss på just gymnasieutbildningen och det samarbete som redan existerar inom andra stadiet och på hur detta samarbete kunde uppmuntras och fördjupas inom regionen. Yrkesutbildningen diskuterades också och det framfördes tankar på att man möjligen på längre sikt borde sammankoppla gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, då närmast med Optima. Vi har därför också kort behandlat Optima i utredningen. Utöver dessa frågor diskuterades dagvården och den fria bildningen. Dagårdssamarbetet upplevdes som intressant isynnerhet vid kommungränserna och i samband med föräldrarnas arbetsresor. Det mest intressanta där jag önskar ett ökat samarbete är nog andra stadiet och där gymnasieutbildningen * * Citaten presenteras i rapporten som kursiverad text. 2 Bakgrund Gymnasieutbildningen Jakobstad I Jakobstad finns regionens största svenska gymnasium med ca 335 elever. I staden finns också ett finskspråkigt gymnasium med ca 150 elever som utöver Jakobstad också betjänar grannkommunerna. Karleby Det svenska gymnasiet i Karleby har ca 220 elever. Det finska gymnasiet som utöver Karleby också betjänar bl.a. Kronoby har totalt ca 350 elever. Kronoby I Kronoby finns totalt elva skolor och ett svenskt gymnasium med ca 150 elever. Av niorna i Kronoby väljer idag ca % gymnasieutbildningen. Kronoby gymnasium har som specialitet en flyglinje. All finskspråkig undervisningen köps av Karleby och av Kaustby. Larsmo Larsmo är den enda kommunen i regionen som saknar ett eget gymnasium. I Larsmo finns totalt fem skolor. Alla skolorna i Larsmo är svenskspråkiga. Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga skolor i Jakobstad. Elever på andra stadiet kan fritt söka till vilket gymnasium eller vilken yrkesutbildningsenhet som helst i landet. Majoriteten av eleverna väljer dock gymnasieutbildningen i Jakobstad. 2

19 Nykarleby I staden finns totalt elva skolor. Av dessa ett svenskt gymnasium som har totalt ca 150 elever. Det nyrenoverade gymnasiet har specialicerat sig på naturvetenskap. Av niorna i Nykarleby väljer endast 38 % gymnasieutbildningen. De finskspråkiga eleverna studerar i Jakobstad. Pedersöre Totalt finns det 17 skolor i Pedersöre. Gymnasiet i Pedersöre har ca 180 elever. Idrott kan ses som en specialitet för gymnasiet i Pedersöre. Finska elever från klass 7 uppåt studerar i Jakobstad. Av niorna i Pedersöre väljer knappa 40 % gymnasieutbildningen. Tabell 1; Kostnader för undervisning, kulturverksamhet och gymnasieutbildning per kommun A (2006) /inv. A (2007) /inv. A (2008) /inv. B (2006) antal B (2007) antal B (2008) antal C (2006) /inv. C (2007) /inv. C (2008) /inv. Jakobstad Karleby Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Fasta Finland (exkl. Kajanaland) A. Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet B. Antal elever i egen gymnasieutbildning C. Nettokostnader för egen gymnasieutbildningen Källa: Kommunförbundet Håkan Storbacka utförde år 2007 en utredning gällande gymnasiebildningen i Norra svenska Österbotten. Storbacka hänvisar i utredningen till frågställningar vid diskussioner med förtroendevalda och riksdagsledamöter. Bl.a. följande frågeställningar lyfts fram i utredningen: 1. Är man beredd att tänka regional? 2. Kan man tänka sig att satsa mera på gymnasieutbildningen? 3. Vilken förvaltningsmodell är man intresserad av? 4. Gymnasiernas tillgänglighet? 3

20 5. Gemensam styrning? Storbacka ställde också frågor till gymnasierna: 1. Hur ser man i gymnasierna på behovet av en regional syn på gymnasieutbildningen? 2. Hur utveckla samarbetet på det konkreta planet i framtiden? 3. Vilken förvaltningsmodell är man intresserad av? Utgående från utredningen skissade Storbacka nio olika lösningsmodeller: 1. Antalet gymnasier minskar 2. Gymnasierna fortsätter som förut 3. Utökat samarbete mellan gymnasierna (Arena Nord modellen) 4. Värdkommunsmodell där en kommun administrerar alla gymnasier 5. Gymnasieutbildningen bildar en egen sektion inom OPTIMA 6. Gymnasieutbildningen bildar en egen sektion inom SÖFUK 7. Ledande gymnasium med filialer 8. En ny organisation som organiserar regionens gymnasieutbildning 9. En ny samkommun för hela andra stadiets utbildning i regionen I den personliga diskussionen lyfter Storbacka fram att man måste tänka i termer av region och att man tillsammans måste fundera hur man kan hålla kvar det man har och utveckla det för framtida behov. Storbackas personliga uppfattning enligt utredningen är den att det bästa för regionen skulle vara att bilda en heltäckande upprätthållare av andra stadiets utbildning i Norra svenska österbotten. Inom denna organisation skulle man bilda en linje för yrkesutbildning och en för gymnasieutbildning och båda är likvärdiga. Storbacka ger i sin rapport ett organisationsförslag och en grundmodell för hur organisationen skulle vara uppbyggd. Öppna frågor i utredningen som Storbacka inte går in på är bl.a. var administreringen skall ske rent fysiskt, hur skall samarbetet med högstadierna ordnas, hur skall den ekonomiska styrningen skötas. Av de föreslagna modellerna i utredningen är vissa mer realistiska och möjliga än andra. Det som Storbacka entydigt lyfter fram är att ett utvidgat samarbete i regionen är av nöden för att man också i framtiden skall kunna upprätthålla en hög utbildningskvalitet inom andra stadiet. Samarbetsnämndens arbetsgrupp sammankom den 26 november 2007 i Nykarleby. I mötet deltog representanter från Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby. Arbetsgruppen hade tagit del av Håkan Storbackas rapport gällande samarbetsmodeller för gymnasieutbildningen. Arbetsgruppen gav med stöd av Storbackas utredningen följande utlåtande: 4

21 1. Gymnasierna i regionen omfattande Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby samgår och administreras av ett gemensamt organ. 2. Förhandlingar förs gällande en samgångsmodell för hela andra stadiets utbildning i regionen norra svenska Österbotten. 3. Möjligheter till ekonomiskt stöd utreds med myndigheter och organisationer Arbetsgruppens utlåtande gick vidare till samarbetsnämnden, men tillsvidare [hösten 2009] har detta inte lett till konkreta åtgärder. I staden Jakobstad har man grunnat vidare kring framtidsplanerna för gymnasieutbildningen i regionen utgående från Storbackas modeller. Allmänt om gymnasiesamarbetet lyfter man fram följande punkter: Gemensam marknadsföring Gemensamt periodsystem Gemensamt kursutbud Gemensamma lektionstider Gemensamma tekniska lösningar Internationell verksamhet Kultur Man har också lyft fram olika organisationsmodeller för gymnasieutbildningen. De möjliga modellerna kunde vara: Samkommun Filialmodell Värdkommunmodell Affärsverk Regiongymnasium På den operativa sidan existerar redan idag ett fungerande samarbete mellan kommunerna i regionen vad gäller utbildning. Också Karleby svenska bildningssektor är med i detta samarbete. Bl.a. görs en gemensam offertbehandling av skolböcker och skolmaterial. Upphandlingen görs dock enskilt av kommunerna enligt behov. Man utnyttjar också en gemensam tjänsteportal för att utannonsera lediga tjänster. Man har också samarbetat bl.a. vad gäller läroplaner och arbetarskydd. Vi har ett bra samarbete i regionen och detta är inte bara en kliché Inom undervisningen har man samarbetat bl.a. kring dialogen gällande språkkunskaper och diagonalen gällande matematik. För att råda bot med problemet med för få elever på vissa kurser har man via Team Nord skapat ett system för att arrangera virtuella distanskurser över nätet. Totalt driver 5

22 man mellan 15 och 20 dylika nätkurser. Systemet har tillsvidare inte fungerat helt perfekt men det utvecklas kontinuerligt och kan ses som en bra början på att kunna garantera gymnasieelever kurser som de är intresserade av. Utmaningen har närmast varit att få lärarna motiverade att dra virtuella kurser över nätet. Vi skoldirektörer samarbetar nog intensivt med varandra Samarbetet fungerar alltså redan idag rätt väl på den operativa sidan men också här kunde samarbetet intensifieras och fördjupas. Det viktiga som också underströks i intervjuerna var att man önskar att samarbetet också kunde ske på en strategisk nivå och att man borde se regionen som en helhet och att man också skulle se gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen som en helhet. Samarbetet gällande de finska skolorna och de finska eleverna verkar fungera rätt bra inom regionen. Optima Optima erbjuder grundläggande yrkesutbildning och en betydande yrkesinriktad specialutbildning i regionen. Totalt har Optima nästan studerande. Av dessa är ca inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet, ca 120 inom yrkesinriktad specialundervisning och ca 360 genom läroavtal (vuxenutbildning). Av eleverna inom den grundläggande yrkesutbildningen kommer ca 90 % av eleverna från Jakobstads- och Karlebyregionen. Optima erbjuder också yrkesutbildning på finska, bl.a. inom datateknik och inom det merkantila området. Det är den enda finskspråkiga yrkesutbildningen som ges i Jakobstad. Optima är uppbyggd som en samkommun. I början av år 2009 infördes en ny organisation som också lättare möjliggör ett samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i framtiden. Den statliga finansieringen av verksamheten utgör nästan 90 % av intäkterna. Den resultatbaserade finansieringsandelen är också rätt hög eftersom Optima klarat sig synnerligen väl i jämförelser med andra stora (över elever) yrkesskolor i landet. Ett av Optimas visioner för 2015 är att aktivt delta i byggandet av det goda samhället i samverkan med arbetslivet och andra utbildare. Man borde se gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen som en helhet Dagvården Dagvården tangerades kort i diskussionerna med de kommunala tjänstemännen. Man såg närmast praktiska frågor som underlätta valet av dagvårdsplatser så att de lättare skulle betjäna föräldrarnas behov. För kommuninvånaren kan kommungränserna ibland verka som alltför strikta och absoluta och man skulle gärna se en gränslöshet. Ett visst samarbete existerar kommunerna emellan men här lägger lagen tillsvidare sina begränsningar. Ett nytt lagförslag är under beredning som möjliggör en större flexibilitet gällande dagvården. Den nya modellen erbjuder kommunerna en 6

23 möjlighet att bättre utnyttja sina daghem. Regionerna kan sinsemellan komma överens om ramarna för verksamheten och priset. Det finns ett behov av samarbete då man tänker på dagvården över gränserna och man borde se det mer gränslöst Det fria bildningsväsendet Gällande det fria bildningsväsendet i regionen gjordes en utredning av Bernt Klockars under våren Uppdragsgivarna var vuxen- och medborgarinstitutens rektorer på Norra Ligans område. Fokus för utredningen var att se på hur den fria utbildningen i norra svenska Österbotten skulle påverkas av en samgång. Utredningen tillkom inte på ett politiskt initiativ och kunde således endast betraktas som en kartläggning inte som ett strategidokument. 3 Intervjuer Som en del av utredningen har ansvariga tjänstemän i de berörda kommunerna intervjuats. Karleby stad ingick inte i uppdraget, men Karleby har tagits med i utredningen i viss mån eftersom man samarbetar med staden inom den svenska bildningssidan. I de intervjuer som har utförts med tjänstemännen i kommunerna i Jakobstadsregionen i anslutning till denna utredning har det rätt entydigt kommit fram att man önskar utöka samarbetet mellan gymnasierna i regionen för att kunna trygga gymnasieutbildningen i flere skolor i regionen. Man har också tagit upp resultaten av den utredning som Håkan Storbacka gjorde redan Man har förundrat sig över att man av någon orsak inte kunnat föra ärendet vidare och att det tydligen på en politisk nivå saknas förståelse över hur viktig frågan är. Årskullarna blir mindre och i längden kan det vara svårt helt ekonomiskt att upprätthålla fyra (fem om vi räknar med Karleby) svenskspråkiga gymnasier i regionen. Det finns ett samarbete på den operativa tjänstemanna nivån men man borde få med den politiska sidan 4 Diskussion Som nämndes i inledningen är frågan om gymnasieutbildningen den mest akuta fråga inom regionen. Man upplever i alla kommuner att gymnasieutbildningen på längre sikt, 5-10 år, kan vara hotad i regionen. Dvs. antalet gymnasier kommer högst antagligen att minska om man inte kan enas om ett utvidgat samarbete på en regionalstrategisk nivå. Det existerar en viss konkurrens mellan gymnasierna idag och vissa gymnasier har specialiserat sig för att bättre kunna locka elever från de andra kommunerna. Konkurrensen mellan skolorna skall dock inte nödvändigtvis ses som något negativt. Antalet elever som väljer grannkommunens gymnasium är trots allt rätt lågt och i fall man väljer grannkommunens gymnasium så beror det i första hand på att det ligger närmare hemmet. Det kan förefalla en aning besynnerligt att längden på skolvägen då man ser på yrkesskoleelever inte 7

24 alls spelar samma roll som för gymnasieeleverna. Man kan nog tänka sig att resa km för att komma till yrkesskolan men gymnasiet skall ligga i hemknutarna. Det behövs en positiv spänning och viss konkurrens mellan gymnasierna Då vi ser på samarbetet på gymnasiesidan verkar det också en aning frustrerande att man inte lyckats föra diskussionerna kring ett samarbete vidare trots att man utrett frågan både tillsammans mellan kommunerna och internt inom kommunerna. Det finns inom tjänstemannakåren en klar vilja att komma vidare och trygga en bred svensk gymnasieutbildning i regionen också i framtiden. Man kan också säkert med fog säga att intresset inte bara är regionalt utan också berör Svenskfinland som helhet och om man skulle vara tvungen att skära ner på antalet gymnasier i framtiden skulle detta ytterligare vara en förlust för det svenska i Finland. Vi måste koordinera gymnasieundervisningen för att den skall överleva I diskussionerna som vi fört inom ramen för denna utredning verkar det som stötestenen skulle vara hur samarbetet skall organiseras. Storbacka tog upp nio olika modeller bl.a. värdkommunmodellen, samkommunmodellen, ett ledande gymnasium med filialer, en sammanslagning med yrkesutbildningen,... Det verkar som om man inte skulle våga gå vidare eftersom man ser problemet med att enas om vilken modell som skall väljas. Om man väljer att inte göra någonting alls utan att endast på operativ och tjänstemanna nivå driver samarbetet bör man vara medveten om det ansvar man har för kommande generationer och gymnasieutbildningen i regionen. Om vi inte får igång samarbetet så har vi om tio år i regionen ett gymnasium och det är Jakobstads gymnasium Om ser på den ekonomiska kalkylen i anslutning till ett regionalt gymnasiesamarbete så är betydelsen rätt liten. Kostnaderna för gymnasieutbildningen varierar endast obetydligt mellan de olika skolorna då man ser på kostnaderna per elev. De högsta kostnaderna hittas i Nykarleby och Jakobstad medan de lägsta kostnaderna hittas i Pedersöre och Karleby. Kostnaderna rör sig på var sin sida av medelkostnaderna för Finland. Det är klart att en sammanslagning av gymnasierna, beroende på den valda modellen, kunde möjliggöra en inbesparing av de administrativa kostnaderna. Om man ser på Storbackas modell 3 där samarbetet utökas via Arena Nord modellen kunde också vissa administrativa sysslor samköras. Om man väljer modell 8 från Storbackas utredning och grundar en helt ny organisation som tar hand om gymnasieutbildningen i regionen så skulle också den ekonomiska biten vad gäller statsandelar bli rätt intressant samtidigt som de enskilda kommunernas påverkningsmöjligheter skulle minska. Det gäller dock att se regionen som en helhet och förstå betydelsen av att ha en bred fungerande gymnasieutbildning i regionen och vilken betydelse det har då man vill attrahera nya invånare till regionen. 8

25 5 Konkreta förslag Den utredning som Håkan Storbacka gjorde 2007 är fortfarande aktuell. Det skulle vara viktigt att föra frågan nu framåt och att få frågan politiskt förankrad i respektive kommuner. Trots att samarbetsnämnden saknar mandat att fatta beslut så bör förslaget om ett utvidgat samarbete föras fram av samarbetsnämnden som utreder och använder sig av behövlig expertis för att fundera ut vilken konkret samarbetsform som kunde komma i fråga och vilken modell man bäst kunde enas kring. Det förslag som gjordes av arbetsgruppen ledd av Boris Sundell i november 2007 kunde väl stå till grund för ett utvidgat samarbete för gymnasierna i regionen. 6 Sammandrag I denna del av utredningen har vi nästan helt fokuserat på ett utvidgat samarbete för gymnasierna i regionen. Det var också den absolut viktigaste och mest konkreta frågan som kom upp i diskussionerna med tjänstemännen. Det finns också klara förutsättningar att uppnå resultat i frågan om man lyckas få till stånd en gemensam vilja. Samarbete på den operativa sidan inom utbildningen fortsätter och fördjupas. Detta gäller inte bara gymnasierna utan också lågstadierna och högstadierna i regionen. Inom dagvården kan den nya lagen ge nya möjligheter som underlättar kommuninvånarnas vardag. Optima styrs redan nu genom en samkommun och ett utökat samarbete mellan Optima och gymnasierna är säkerligen möjligt om man väljer den modellen. Källor Intervjuer med tjänstemän i regionen Utredning gällande gymnasieutbildningen i Norra svenska Österbotten, Håkan Storbacka, 2007 Samarbetsnämndens arbetsgrupp; samarbete för gymnasier, 2007 Jakobstad stad; Framtidsplaner för gymnasieutbildningen i Jakobstadsregionen, 2007 Samarbete...samgång?, Utmaningar och möjligheter för den fria bildningen inom Norra Ligans område i Österbotten, Bernt Klockars, 2009 Kommunförbundet; Nyckeltal och kostnader 9

26 Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia Oy Skolgatan 23, Jakobstad Tekniska sektorn Utredning om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsregionen 28 december 2009 Synocus Oy Bulevarden 5 A 5, Helsingfors Henrik Hultin (09) ,

27 1 Inledning I diskussionerna om ett utvidgat samarbete gällande den tekniska sektorn lyftes följande delområden upp; gemensam upphandling, planering, fastigheter och fastighetsskötsel, vatten och avlopp samt avfallshantering och jordmassor. Inom vissa områden existerar redan idag ett fungerande samarbete medan man inom vissa områden planerar ett mer intensivt samarbete. Inom vissa delområden är ett samarbete inom nära framtid av en eller annan orsak osannolik eller ointressant. I rapporten har vi kort behandlat de olika frågorna som kommit upp och de tankar som framförts i diskussionerna. I slutet av rapporten tar vi upp vissa konkreta förslag på områden inom den tekniska sektor där man kunde bygga vidare på samarbetet. Jag tror överlag att samarbetet kommer att öka * * Citaten presenteras i rapporten som kursiverad text. 2 Bakgrund Upphandling Regionens tekniska sektorer har en lång tradition av samarbete gällande upphandling av olika tjänster och produkter. Bl.a. följande produkter har införskaffats, lätt- och tungoljor, asfalt, oljegrus, dammbindningstjänster, vägsalt, kommunalteknik ss. rör och brunnar, betongprodukter och trafikmärken. Förfaringssättet har varit den att anbudsgrupperna intagit anbud, sammanställt och givit beslutsförslag till respektive tekniska nämnd som slutligen fastslagit valet. På oljesidan vad gäller olja för fastigheter har Jakobstad skött inköpen direkt själv. Orsaken till detta är att mängderna är rätt små och byte av leverantörer mitt under avtalsperioden kunde vara komplicerat och inbesparningarna obetydliga. I övrigt har man under åren utvidgat samarbetet men ändå kanske inte fört samarbete till en så hög nivå som kunde vara möjligt. Vi har redan under många år gjort gemensamma anskaffningar t.ex. vad gäller kommunalteknik och olja Enligt rapporten från juni 2005 har erfarenheterna varit enbart goda och man lyfter fram att det utvecklats en rutin som totalt sett minskat på anbudsarbetet samtidigt som man erhållit större volymer som i sin tur givit förmånligare anbud. I samma rapport han man diskuterat ett utvidgat samarbete inom den tekniska sektorn, bl.a. har man tagit upp frågan om gemensam beredskap och dejourering, då närmast gällande vatten och avlopp, fastigheter, värme, ventilation, bevakning, snöplogning och halksandning. Man tog ytterligare upp i rapporten bildandet av en större inköpsenhet. Man betonade dock att de produkter och tjänster som behövs inom tekniska sektorn är speciella och fordrar ofta en praktisk och teknisk kompetens. Arbetsgruppen ansåg också 2