Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge Levin (C) 1-10 Jan Fallsvik (FP) Hans Isacsson (S) Cecilia Hettström (S) Jan Löfstedt (S) Lars-Johan Sunnerberg (KD) Ersättare för Hans Lobell Bengt Melin (SPI) Ersättare för Sven-Inge Levin Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl 16:00 Paragrafer 1-19 Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Lars-Johan Sunnerberg (KD), 1-10 Bengt Melin (SPI), 1-10 Leif Cederqvist (S) 1-10 Kerstin Lundberg (V) Anders Ledskog Teknisk chef 2-5, 7-19 Johan Lewholt Ekonom, 2-5 Elisabeth Jardeby Fastighetsekonom, 2-5 Carina Ståhlberg Energi- och klimatrådgivare, 3-6 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, 7 Fredrik Nilson Enhetschef gata, Kenth Ottosson Personalkonsult, 14 Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 1 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Hans Lobell tackar nämnden för den blomma han fick i samband med tråkigheter i familjen.

4 Tekniska nämnden TN 2 09/TN 0044 Mål och resursplan 2010 Drift Tekniska nämnden har tilldelats en ram för 2010 på 44 mkr inkl ramtillskott på 4,4 mkr. Tidigare besparingsförslag m.a.a. ekonomisk obalans på bidrag enskilda vägar (0,2 mkr) och gatubelysning på landsbygden (0,2 mkr) har lyfts tillbaka samt att anslagen till beläggningsunderhåll på gata (1,5 mkr) och fastighetsunderhåll (2,5 mkr) utökades. Tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr har fördelats på Stab (0,5 mkr för konsultkostnader), Park (0,2 mkr för blomsterutsmyckning, gräsklippning och lekplatser) samt Gata (0,2 mkr). Investering För 2010 är ramarna enligt tidigare beslut men har utökats 2011 och 2012 på Fastighet för utveckling av fritidsanläggningar (4 mkr) och ombyggnad av Hällaskolan (37 mkr). Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt redaktionellt ändrat material som delas ut vid sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Bengt Melin, Leif Cederqvist, Jan Fallsvik, Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Kerstin Lundberg. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Yrkanden Hans Lobell yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att staben får 0,5 mkr för konsultkostnader och gata får 0,4 mkr. Hans Isacsson yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att allt läggs på gata. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Hans Lobells yrkande. forts Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

5 Tekniska nämnden TN 2 forts 1. Ramtillskottet för driften 4,4 mkr och sedan tidigare ofördelade medel 0,9 mkr beslutas fördelas enlig nedan: * Enskilda vägar 0,2 mkr * Gataubelysning landsbygd 0,2 mkr * Beläggningsunderhåll inom gata 1,5 mkr * Fastighetsunderhåll 2,5 mkr * Gata 0,4 mkr * Stab 0,5 mkr 2 Mål och resursplan 2010 avseende driften godkännes. Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt reserverar sig mot detta beslut till förmån för Hans Isacssons yrkande. Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

6 Tekniska nämnden TN 3 09/TN 0009 Redovisning av internkontroll 2009 Enligt beslut i kommunstyrelsen skall varje nämnd årligen avrapportera hur internkontrollarbetet har fungerat under året och vilket resultat som beslutade kontroller har givit. Enligt den beslutade internkontrollplanen för 2009 skall följande kontrollmoment genomföras, genomgång av det ekonomiska utfallet fyra gånger under året, uppföljning av aktuella mål, kontroll av att alla handlingar som gått till nämnden finns påskrivna samt kontroll av att elfakturor är korrekta. Tekniska förvaltningen har samarbetat med de politiskt valda internkotrollanterna med internkontrollen under året, de politiskt valda internkontrollanterna avger därför ingen egen redovisning av internkontrollen. Genomgång av det ekonomiska utfallet Under 2009 har Tekniska förvaltningens ekonom redovisat det ekonomisk läget för alla verksamheter i samband med de större rapporterna d v s budgetuppföljning t o m april, delårsbokslut t o m augusti, budgetuppföljning t o m oktober samt att det kommer att vara genomgång av årsbokslut. Vid övriga sammanträden har ekonomen redovisat avvikelser av större omfattning mot det som varit budgeterat. Dessutom har ekonomin följts upp månadsvis av ekonom och enhetschef med undantag av årets första månader och juli. Uppföljning av aktuella mål för verksamheten Under året har två målseminarier genomförts. Ett och ett Vid båda tillfällena har enhetscheferna redovisat på vilket sätt man arbetar för att nå nämndens resultatmål och redovisat hur man bedömer att målen kan nås. Efter redovisning har nämnden diskuterat målutformningen och föreslagit eventuella justeringar av målen. Kontroll av att elfakturor är korrekta De största delarna när det gäller köp av el inom Tekniska nämnden är inom enheterna Gata (i huvudsak gatubelysning) och Fastighet. Kommunen köper el genom Bergen energi och nättjänster köps genom Vattenfall och i vissa fall Mjölby Kraftnät. För Gata är elkostnaden ca 5 mkr och för Fastighet ca 21,1 mkr. forts KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

7 Tekniska nämnden TN 3 forts Fastighetsenheten gör löpande kontroller på sina elfakturor. Delar som kan kontrolleras är: 1. Att abonnemang är överförda från Vattenfall till Bergen. 2. Kontroll av att Bergen följer prislistan och debiterad mängd. 3. Att vi betalar för rätt abonnemang. 4. Att "uppsäkringen" är rätt. 5. Kontrollera att vi betalar för rätt mängd, förbrukad mängd. När debiteringen för helåret är klar kommer en mer övergripande kontroll göras där debiterad mängd stäms av mot egen avläsning. Tio slumpmässiga fakturor för olika objekt inom Gata har kontrollerats om debiterad förbrukning mellan Vattenfall och Bergen stämmer. I samtliga fall stämmer det om man bortser från obetydliga avvikelser. Kontroll att handlingar som går till nämnden är påskrivna När handlingarna skickas till nämndsledamöterna är det ofta mycket bråttom och handlingarna kommer till sekreteraren både via e-post och som påskrivna originalhandlingar. Efter att kallelsen, med handlingar, är sammanställd och utskickad till politikerna ska alla originalhandlingar undertecknas. Kontrollen görs på mars och oktober månads handlingar. Av kontrollerna framgår att en handling som skulle genomgå en redaktionell ändring inte är undertecknad på rätt sätt, det har nu åtgärdats. Alla övriga handlingar som är beslutsunderlag är undertecknade på rätt sätt. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Hans Lobell. Vid dagens sammanträde framkommer önskemål om att nämnden ska få en genomgång av el-handeln vid något framtida sammanträde. 1. Avrapporteringen av internkontrollarbetet i enlighet med den beslutade internkontrollplanen för 2009 godkännes. KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

8 Tekniska nämnden TN 4 10/TN 0003 Förslag till internkontrollplan 2010 Kommunstyrelsen fattade i mars 2002 beslut om att styrelsen och nämnderna ska upprätta en internkontrollplan för den interna kontrollen. I planen ska det framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen eller policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen samt när granskningen ska rapporteras till nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Internkontrollplanen för 2010 godkännes, vilket innebär följande kontrollmoment: Genomgång av ekonomin - vid större avvikelse sker extra avstämning, uppföljning av inriktnings- och resultatmål i verksamheten, krisledningsarbete vid skolbrand och att reglerna för representation och bilköp/leasing följs. KS, Revisionen, TF-chef, ekonomen = 4 ex

9 Tekniska nämnden TN 5 09/TN 0104 Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i samband med måluppföljningsarbetet Nämnden har i uppgift att se till att uppsatta mål blir uppfyllda, därför planeras en måluppföljning i slutet av första halvåret och en måluppföljning vid årets slut. Vid tekniska nämndens sammanträde , 141, beslutades om sammanträdesdagar för Det beslutades bland annat att sammanträden ska äga rum och med start kl 08:00 i båda fallen. Vid tekniska nämndens sammanträde , 197, fattades följande beslut: 1 Den första måluppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. För att göra nämndens arbete så rationellt som möjligt föreslås att måluppföljningen hålls samman under en dag och att den dagen även innefattar gruppöverläggningar inför tekniska nämndens sammanträde. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg. 1. Beslutet från tekniska nämnden , 197, som lyder: 1 Den första mål-uppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. rivs upp. 2. Tekniska nämndens sammanträden och utgår och ersätts av heldags seminariedagar för måluppföljning. 3. Tekniska nämnden sammanträder istället på onsdagarna och med start kl 08:00 och dessa sammanträden är halvdagssammanträden. TNAU, TF-chef, gata, park o natur, fastighet, produktion, kost, städ = 8 ex

10 Tekniska nämnden TN 6 09/TN 0034 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2010 Energimyndigheten kräver från att en verksamhetsplan för Energioch klimatrådgivning tas fram varje år. Verksamhetsplanen för det kommande året ska godkännas av respektive kommun för att ekonomiska resurser ska utbetalas av myndigheten. Anledningen är att myndigheten vill att kännedomen om energioch klimatrådgivningsarbetet ska öka är att alla i kommunen ska vara medvetna om den resurs som finns inom kommunen. Verksamhetsplanen ska bland annat beskriva vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg och Hans Lobell. 1. Verksamhetsplanen avseende energi- och klimatrådgivningen för 2010 godkännes. Fastighet: klimat o energi = 1 ex

11 Tekniska nämnden TN 7 09/TN 0108 Nedläggning av lekplatser 2010 Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas 60 lekplatser och 52 bollplaner på allmän platsmark. Många av lekplatserna är slitna och utbudet av lekredskap är begränsat efter många års besparingar. Sommaren 2009 genomfördes en inventering av samtliga lekplatser och bollplaner i syfte att ta fram en investeringsplan med förslag på objekt för avveckling respektive utveckling. Lekplatser som föreslås läggas ner år 2010 är Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg. Som kompensation för avvecklingen av lekplatsen vid Villagatan bör utvecklingen inledas med att lekplatsen vid Hålgatan/Fogdegatan rustas upp till en temalekplats. Förslaget till investeringsplan lekplatser bör hanteras i samband med budget Underlaget bör till dess kompletteras och utvecklas med en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Viktiga aspekter som bör belysas är tillgänglighet, geografisk fördelning, antal och inriktning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt Ut och lek en inventering av tekniska förvaltningens lekplatser Utöver ordföranden yttrar sig Jan Löfstedt. 1. Lekplatserna Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg avvecklas. 2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Park o natur = 1 ex

12 Tekniska nämnden TN 8 07/TN 0007 Förslag till ändring av delegationsordningen Tekniska nämnden har antagit en delegationsordning i början av denna mandatperiod. Delegationsordningen behöver hela tiden ses över så den överensstämmer med rådande organisation. I möjligaste mån ska delegationerna ges till en viss tjänst, då kan den som tjänstgör på tjänsten vara delegat, om detta inte är möjligt kan delegationen ges till en specifik tjänsteman. Vid årsskiftet 2009/2010 har det skett en del förändringar inom enheten gata, dessutom har det även skett en del förändringar inom enheten park och natur. En ny arbetsuppgift som tillkommer är dessutom att alla lokala trafikföreskrifter ska skrivas om för att anpassas till en rikstäckande databas. Ovan redovisade förändringar kräver en mindre justering av nämndens delegationsordning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens delegationsordning justeras enligt nedan: Punkt 14 Vägmästaren går in som möjlig att vidaredelegera till istället för parkingenjören. Punkt 16 Punkten delas in i två undergrupper där trafikingenjören är delegat i båda fallen. Om det gäller gatuansvaret är det möjligt att vidaredelegera till enhetschef gata och planeringsingenjören i nämnd ordning, om det gäller parkansvaret är det möjligt att vidaredelegera till parkingenjören, enhetschef park och natur samt enhetschef gata i nämnd ordning. Punkt 17 Punkten omarbetas för att anpassas till arbetet med den rikstäckande databasen för lokala trafikföreskrifter. Delegat är som tidigare trafikingenjören med möjlighet att vidaredelegera till enhetschef gata. Punkt 19 Den personliga delegationen utgår och ersätts av delegation till enhetschef gata och möjlighet att vidaredelegera till trafikingenjören. TF-chef, pärmen, vägmäst, trafiking, parking, enhetschef park, enhetschef gata = 7 ex

13 Tekniska nämnden TN 9 09/TN 0147 Mål 2010 Tekniska nämnden har inriktningsmål som är långsiktiga och resultatmål som är på kortare tid. En uppföljning av resultatmålen genomfördes där enhetscheferna redovisade genomförda aktiviteter 2009 och en bedömning av hur målen kommer att nås. I samband med måluppföljningen beslutades att mål som uppnåtts under mandatperioden ska redovisas i måldokumentet och mål som ändrats ska redovisas både som ursprungsmål och som aktuellt mål. Målet om minskade sjuktal för kost och städ bör delas upp så att det även finns mål för korttidsresp långtidssjukskrivningar. Förslag till nya målformuleringar för kost och städ lyder: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron till mindre än 9 % varav korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell och Cecilia Hettström. Yrkanden Hans Lobell yrkar att förslaget till reviderat mål ska ändras så det får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. 1. Resultatmålet avseende sjuktal för kost och städ får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. TF-chef, kost, städ = 3 ex

14 Tekniska nämnden TN 10 07/TN 0089 De politiska gruppernas arbetssätt 2010 Tekniska nämnden har under lång tid delat in politikerna i grupper. Grupperna har haft till uppgift att fördjupa sig i olika delar av nämndens verksamhet och sedan rapportera vad som framkommit vid ett nämndssammanträde. Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår följande: * Varje grupp gör ett studiebesök i vår, före sista april. * Gruppledarna förmedlar kontakt mellan verksamheten och politikerna i gruppen. * Frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken kommer att diskuteras vid nästa sammanträde med arbetsutskottet och delges nämnden vid sammanträdet i februari. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens politiker delas in i grupper, grupperna ska fördjupa sig inom sina områden, gruppindelning enligt nedan: Gruppen Kost samt park och natur Gruppen består av Hans Isacsson, Elisabeth Gustavsson, Kerstin Lundberg och Lars-Johan Sunnerberg, med Hans Isacsson som gruppledare. Gruppen Gata och produktion Gruppen består av Hans Lobell, Kenneth Simonsson, Sven-Inge Levin, Heikki Tohka och Bengt Melin, med Hans Lobell som gruppledare. Gruppen Fastighet och städ Gruppen består av Catarina Engström, Jan Fallsvik, Cecilia Hettström, Jan Löfstedt och Leif Cederqvist med Catarina Engström som gruppledare. 2 Grupperna ska genomföra ett studiebesök inom sitt områden under våren 2010 och sedan redovisa resultatet av detta vid ett nämndssammanträde. 3 Vid tekniska nämndens sammanträde i februari återkommer nämnden till vilka frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken. TNAU = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN 11 09/TN 0141 Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Syftet med detaljplanen för Unna 3:10 m.fl. är att befästa den befintliga verksamhet som Godegårds buss och taxi bedriver på fastigheten samt möjliggöra en viss utvidgning av rörelsen. Gällande detaljplan medger endast bostadsändamål. Tekniska nämnden har inget att erinra på förslaget till ny detaljplan. För synpunkter på den in- och utfart som beskrivs mot länsvägen hänvisas till Vägverket. Detaljplanen ger inga förändrade driftkostnader för gatu- eller parkverksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt förslaget till detaljplan. Ordföranden yttrar sig. 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård, Motala kommun. Stadsbyggnad, gata, park o natur = 3 ex

16 Tekniska nämnden TN 12 09/TN 0098 Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Ett ordförandebeslut är fattat och det redovisas vid dagens sammanträde. Syftet med detaljplanen för Pariserviken är att befästa områdets nyttjande för fritidsboende och att reglera förutsättningarna för detta. I anslutning till området ligger Råssnäs friluftsområde, Pariservikens badplats och planområdet ligger i direkt anslutning till Vättern som är av riksintresse och även ett Natura 2000 område. I gällande översiktsplan angavs intentionen för detaljplanen att tillgängligheten till strandremsan var viktig och att detta skulle kunna tillgodoses genom att det bibehölls en strandremsa som allmän platsmark. Det är därför mycket olyckligt att detaljplaneförslaget nu inte föreslår någon förbättring gällande den allemansrättsliga tillgängligheten till strandremsan. Den parkmark som kvarstår mellan fastigheter och strandlinje beskrivs vara som minst ca 1,5 m vid normalvattenstånd. Men som omnämns i planbeskrivningen blir framkomligheten framförallt begränsad vid de tidpunkter då vattnet står högt. Kontinuiteten i att kunna gå utmed stranden försvinner. Tekniska nämnden påpekade detta under samrådstiden och vill understryka detta igen när nu planen är utställd utan förändringar som ökar den allemansrättsliga tillgängligheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och ordförandebeslut 1/2009. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för redovisningen.

17 Tekniska nämnden TN 13 Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Ett avsnitt av webb-föreläsningen om klimat och energi visas. I samband med visningen informeras om en inbjudan till klimatarbetsgrupp som ska ta fram ett handlingsprogram för det fortsatta klimatarbetet. Tekniska nämndens politiker ges möjlighet att deltaga vid klimatarbetsgruppen, anmälan till nämndens sekreterare snarast. Sekr = 1 ex

18 Tekniska nämnden TN 14 Rapport från personalkonsulten Pensionsavgångar Enligt lag har anställda rätt att gå i pension mellan års ålder, de flesta går vid 65 år. Av nämndens anställda är det civilingenjörer och enhetschefer som är svårrekryterade. Sjukskrivningar Nämndens anställda har sjunkande sjuktal, det är en tendens inom hela tekniska förvaltningen. Ärendet redovisas muntligt. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för informationen. Personalkonsult = 1 ex

19 Tekniska nämnden TN 15 Rapporter A Jan Fallsvik rapporterar att SIG numera kan hjälpa till med granskning av kommunernas detaljplaner, det är kostnadsfritt och går via Länsstyrelsen. Granskningen görs med tanke på risk för skred och dylikt. B Bengt Melin rapporterar från sammanträde med Duntisgruppen. Förhoppingen är att åtgärder mot buller ska göra att det hamnar inom Naturvårdsverkets riktvärden. C Ordföranden rapporterar från ett sammanträde med styrgruppen för gamla Motala Verkstad. Tanken är att Lokverkstaden ska kunna tas i bruk redan till sommaren för vissa arrangemang. Tekniska nämnden tackar för rapporterna.

20 Tekniska nämnden TN 16 Information från verksamheten Den beslutade upphandling om 25 % av städverksamheten pågår, planen är att förfrågningsunderlaget ska gå ut i februari och den som får uppdraget ska påbörja det efter sommaren. Det gågår diskussioner med Violia för att försöka samordna verkstäderna vid Delfinvägen. EPC-projektet, energisparprojekt för fastigheter, är försenat på grund av att upphandlingen överklagades. Arbetsmiljöverket har krav på kommunen att ha en trafikpolicy med inriktning på arbetsmiljön för yrkesförare, detta ska in i resepolicyn. IT-samordnaren på tekniska förvaltningens stab har fått nya arbetsuppgifter inom vattenenheten. Tjänsten kommer att göras om till en controllertjänst med bland annat analyser, kvalitetsarbete, IT-behov och säkerhetsarbete. Kommunen ska ha workshop för klimat- och energimål som ett led i arbetet att ta fram en handlingaplan för år Ett miljömål som då ska redovisas är att av bilpoolens 89 personbilar är redan nu 84 miljöbilar därav 78 biogasbilar. Tekniska nämnden tackar för informationen. TF-chef = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN 17 Rapport om enskilt uppdrag , Hans Lobell, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Fallsvik, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Isacsson, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Cecilia Hettström, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Löfstedt, TN:s målarbete, arvode nivå , Lars-Johan Sunnerberg, TN:s målarbete, arvode nivå , Elisabeth Gustavsson, TN:s målarbete, arvode nivå , Bengt Melin, TN:s målarbete, arvode nivå , Kerstin Lundberg, TN:s målarbete, arvode nivå , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Isacsson, TNAU, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Lobell, Trafiksäkerhetsrådet, arvode nivå , Hans Lobell, Referensgrupp ny Räddningsstation, arvode nivå 3

22 Tekniska nämnden TN 18 09/TN 0010 Delegationsbeslut 2009 TEK 1/10 TEK 2/10 TEK 3/10 TEK 4/10 Redovisning av utfärdade dispenser perioden Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden Beslut att avslå framställan om utlämnande av handlingar Underskrifter av diverse hyresavtal TEK 5/10 Kommunens yttrande avseende offentlig plats perioden TN 19 Kännedomsärenden Regionförbundet Östsam konferensinbjudan Östergötland ett hälsolän?! IQPC Konferensinbjudan Drift och underhåll av gatu- och vägnätet Sveriges Kommuner och Landsting Presidiekonferens för tekniska nämnder/motsvarande. PN 86 Redovisning av mer- och övertid tredje kvartalet PN 87 Redovisning av sjukfrånvaro tredje kvartalet Gröna bilister Miljöbilens Värld. PriceWaterhouseCoopers Utbildningar våren Trafiksäkerhetsrådet Minnesanteckningar Vid dagens sammanträde anmäles ett tillkommande kännedomsärenden det är: Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län, Landstinget Västmanland, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, SIDA, SKL, SIWI, Vattenmyndigheten, Boverket och Mälardalens högskola Konferensinbjudan Sveriges största konferens inom hållbar utveckling, årets tema: Vatten Hållbar vattenanvändning en förutsättning för välfärd och utveckling 1. Ordföranden ges möjlighet att deltaga i konferensen om hållbar utveckling i Västerås. 19: Ordf = 1 ex

23 REGISTER Tekniska nämnden Sammanträdets öppnande 3 2 Mål och resursplan Redovisning av internkontroll Förslag till internkontrollplan Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i sam-band med måluppföljningsarbetet 9 6 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Nedläggning av lekplatser Förslag till ändring av delegationsordningen 12 9 Mål De politiska gruppernas arbetssätt Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Rapport från personalkonsulten Rapporter Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut Kännedomsärenden 22

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-11-13 192 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl Tekniska nämnden 2008-01-15 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den 2008-01-15, kl 08.00-10.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2010-01-11 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Tekniska nämnden 2009-05-19 88 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Beslutande Hans Lobell (M) Ordförande Sven-Inge Levin (C) Jan Fallsvik (FP)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Tekniska nämnden 2007-03-20 54 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2009-10-19 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-09-18 92 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 14.00-16.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 1 (7) Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 14:00 16:20 Sammanträdet ajournerades kl 14:35-14:45 Tjänstgörande ledamöter Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP)) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer