Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge Levin (C) 1-10 Jan Fallsvik (FP) Hans Isacsson (S) Cecilia Hettström (S) Jan Löfstedt (S) Lars-Johan Sunnerberg (KD) Ersättare för Hans Lobell Bengt Melin (SPI) Ersättare för Sven-Inge Levin Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl 16:00 Paragrafer 1-19 Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Lars-Johan Sunnerberg (KD), 1-10 Bengt Melin (SPI), 1-10 Leif Cederqvist (S) 1-10 Kerstin Lundberg (V) Anders Ledskog Teknisk chef 2-5, 7-19 Johan Lewholt Ekonom, 2-5 Elisabeth Jardeby Fastighetsekonom, 2-5 Carina Ståhlberg Energi- och klimatrådgivare, 3-6 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, 7 Fredrik Nilson Enhetschef gata, Kenth Ottosson Personalkonsult, 14 Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 1 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Hans Lobell tackar nämnden för den blomma han fick i samband med tråkigheter i familjen.

4 Tekniska nämnden TN 2 09/TN 0044 Mål och resursplan 2010 Drift Tekniska nämnden har tilldelats en ram för 2010 på 44 mkr inkl ramtillskott på 4,4 mkr. Tidigare besparingsförslag m.a.a. ekonomisk obalans på bidrag enskilda vägar (0,2 mkr) och gatubelysning på landsbygden (0,2 mkr) har lyfts tillbaka samt att anslagen till beläggningsunderhåll på gata (1,5 mkr) och fastighetsunderhåll (2,5 mkr) utökades. Tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr har fördelats på Stab (0,5 mkr för konsultkostnader), Park (0,2 mkr för blomsterutsmyckning, gräsklippning och lekplatser) samt Gata (0,2 mkr). Investering För 2010 är ramarna enligt tidigare beslut men har utökats 2011 och 2012 på Fastighet för utveckling av fritidsanläggningar (4 mkr) och ombyggnad av Hällaskolan (37 mkr). Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt redaktionellt ändrat material som delas ut vid sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Bengt Melin, Leif Cederqvist, Jan Fallsvik, Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Kerstin Lundberg. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Yrkanden Hans Lobell yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att staben får 0,5 mkr för konsultkostnader och gata får 0,4 mkr. Hans Isacsson yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att allt läggs på gata. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Hans Lobells yrkande. forts Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

5 Tekniska nämnden TN 2 forts 1. Ramtillskottet för driften 4,4 mkr och sedan tidigare ofördelade medel 0,9 mkr beslutas fördelas enlig nedan: * Enskilda vägar 0,2 mkr * Gataubelysning landsbygd 0,2 mkr * Beläggningsunderhåll inom gata 1,5 mkr * Fastighetsunderhåll 2,5 mkr * Gata 0,4 mkr * Stab 0,5 mkr 2 Mål och resursplan 2010 avseende driften godkännes. Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt reserverar sig mot detta beslut till förmån för Hans Isacssons yrkande. Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

6 Tekniska nämnden TN 3 09/TN 0009 Redovisning av internkontroll 2009 Enligt beslut i kommunstyrelsen skall varje nämnd årligen avrapportera hur internkontrollarbetet har fungerat under året och vilket resultat som beslutade kontroller har givit. Enligt den beslutade internkontrollplanen för 2009 skall följande kontrollmoment genomföras, genomgång av det ekonomiska utfallet fyra gånger under året, uppföljning av aktuella mål, kontroll av att alla handlingar som gått till nämnden finns påskrivna samt kontroll av att elfakturor är korrekta. Tekniska förvaltningen har samarbetat med de politiskt valda internkotrollanterna med internkontrollen under året, de politiskt valda internkontrollanterna avger därför ingen egen redovisning av internkontrollen. Genomgång av det ekonomiska utfallet Under 2009 har Tekniska förvaltningens ekonom redovisat det ekonomisk läget för alla verksamheter i samband med de större rapporterna d v s budgetuppföljning t o m april, delårsbokslut t o m augusti, budgetuppföljning t o m oktober samt att det kommer att vara genomgång av årsbokslut. Vid övriga sammanträden har ekonomen redovisat avvikelser av större omfattning mot det som varit budgeterat. Dessutom har ekonomin följts upp månadsvis av ekonom och enhetschef med undantag av årets första månader och juli. Uppföljning av aktuella mål för verksamheten Under året har två målseminarier genomförts. Ett och ett Vid båda tillfällena har enhetscheferna redovisat på vilket sätt man arbetar för att nå nämndens resultatmål och redovisat hur man bedömer att målen kan nås. Efter redovisning har nämnden diskuterat målutformningen och föreslagit eventuella justeringar av målen. Kontroll av att elfakturor är korrekta De största delarna när det gäller köp av el inom Tekniska nämnden är inom enheterna Gata (i huvudsak gatubelysning) och Fastighet. Kommunen köper el genom Bergen energi och nättjänster köps genom Vattenfall och i vissa fall Mjölby Kraftnät. För Gata är elkostnaden ca 5 mkr och för Fastighet ca 21,1 mkr. forts KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

7 Tekniska nämnden TN 3 forts Fastighetsenheten gör löpande kontroller på sina elfakturor. Delar som kan kontrolleras är: 1. Att abonnemang är överförda från Vattenfall till Bergen. 2. Kontroll av att Bergen följer prislistan och debiterad mängd. 3. Att vi betalar för rätt abonnemang. 4. Att "uppsäkringen" är rätt. 5. Kontrollera att vi betalar för rätt mängd, förbrukad mängd. När debiteringen för helåret är klar kommer en mer övergripande kontroll göras där debiterad mängd stäms av mot egen avläsning. Tio slumpmässiga fakturor för olika objekt inom Gata har kontrollerats om debiterad förbrukning mellan Vattenfall och Bergen stämmer. I samtliga fall stämmer det om man bortser från obetydliga avvikelser. Kontroll att handlingar som går till nämnden är påskrivna När handlingarna skickas till nämndsledamöterna är det ofta mycket bråttom och handlingarna kommer till sekreteraren både via e-post och som påskrivna originalhandlingar. Efter att kallelsen, med handlingar, är sammanställd och utskickad till politikerna ska alla originalhandlingar undertecknas. Kontrollen görs på mars och oktober månads handlingar. Av kontrollerna framgår att en handling som skulle genomgå en redaktionell ändring inte är undertecknad på rätt sätt, det har nu åtgärdats. Alla övriga handlingar som är beslutsunderlag är undertecknade på rätt sätt. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Hans Lobell. Vid dagens sammanträde framkommer önskemål om att nämnden ska få en genomgång av el-handeln vid något framtida sammanträde. 1. Avrapporteringen av internkontrollarbetet i enlighet med den beslutade internkontrollplanen för 2009 godkännes. KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

8 Tekniska nämnden TN 4 10/TN 0003 Förslag till internkontrollplan 2010 Kommunstyrelsen fattade i mars 2002 beslut om att styrelsen och nämnderna ska upprätta en internkontrollplan för den interna kontrollen. I planen ska det framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen eller policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen samt när granskningen ska rapporteras till nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Internkontrollplanen för 2010 godkännes, vilket innebär följande kontrollmoment: Genomgång av ekonomin - vid större avvikelse sker extra avstämning, uppföljning av inriktnings- och resultatmål i verksamheten, krisledningsarbete vid skolbrand och att reglerna för representation och bilköp/leasing följs. KS, Revisionen, TF-chef, ekonomen = 4 ex

9 Tekniska nämnden TN 5 09/TN 0104 Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i samband med måluppföljningsarbetet Nämnden har i uppgift att se till att uppsatta mål blir uppfyllda, därför planeras en måluppföljning i slutet av första halvåret och en måluppföljning vid årets slut. Vid tekniska nämndens sammanträde , 141, beslutades om sammanträdesdagar för Det beslutades bland annat att sammanträden ska äga rum och med start kl 08:00 i båda fallen. Vid tekniska nämndens sammanträde , 197, fattades följande beslut: 1 Den första måluppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. För att göra nämndens arbete så rationellt som möjligt föreslås att måluppföljningen hålls samman under en dag och att den dagen även innefattar gruppöverläggningar inför tekniska nämndens sammanträde. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg. 1. Beslutet från tekniska nämnden , 197, som lyder: 1 Den första mål-uppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. rivs upp. 2. Tekniska nämndens sammanträden och utgår och ersätts av heldags seminariedagar för måluppföljning. 3. Tekniska nämnden sammanträder istället på onsdagarna och med start kl 08:00 och dessa sammanträden är halvdagssammanträden. TNAU, TF-chef, gata, park o natur, fastighet, produktion, kost, städ = 8 ex

10 Tekniska nämnden TN 6 09/TN 0034 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2010 Energimyndigheten kräver från att en verksamhetsplan för Energioch klimatrådgivning tas fram varje år. Verksamhetsplanen för det kommande året ska godkännas av respektive kommun för att ekonomiska resurser ska utbetalas av myndigheten. Anledningen är att myndigheten vill att kännedomen om energioch klimatrådgivningsarbetet ska öka är att alla i kommunen ska vara medvetna om den resurs som finns inom kommunen. Verksamhetsplanen ska bland annat beskriva vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg och Hans Lobell. 1. Verksamhetsplanen avseende energi- och klimatrådgivningen för 2010 godkännes. Fastighet: klimat o energi = 1 ex

11 Tekniska nämnden TN 7 09/TN 0108 Nedläggning av lekplatser 2010 Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas 60 lekplatser och 52 bollplaner på allmän platsmark. Många av lekplatserna är slitna och utbudet av lekredskap är begränsat efter många års besparingar. Sommaren 2009 genomfördes en inventering av samtliga lekplatser och bollplaner i syfte att ta fram en investeringsplan med förslag på objekt för avveckling respektive utveckling. Lekplatser som föreslås läggas ner år 2010 är Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg. Som kompensation för avvecklingen av lekplatsen vid Villagatan bör utvecklingen inledas med att lekplatsen vid Hålgatan/Fogdegatan rustas upp till en temalekplats. Förslaget till investeringsplan lekplatser bör hanteras i samband med budget Underlaget bör till dess kompletteras och utvecklas med en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Viktiga aspekter som bör belysas är tillgänglighet, geografisk fördelning, antal och inriktning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt Ut och lek en inventering av tekniska förvaltningens lekplatser Utöver ordföranden yttrar sig Jan Löfstedt. 1. Lekplatserna Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg avvecklas. 2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Park o natur = 1 ex

12 Tekniska nämnden TN 8 07/TN 0007 Förslag till ändring av delegationsordningen Tekniska nämnden har antagit en delegationsordning i början av denna mandatperiod. Delegationsordningen behöver hela tiden ses över så den överensstämmer med rådande organisation. I möjligaste mån ska delegationerna ges till en viss tjänst, då kan den som tjänstgör på tjänsten vara delegat, om detta inte är möjligt kan delegationen ges till en specifik tjänsteman. Vid årsskiftet 2009/2010 har det skett en del förändringar inom enheten gata, dessutom har det även skett en del förändringar inom enheten park och natur. En ny arbetsuppgift som tillkommer är dessutom att alla lokala trafikföreskrifter ska skrivas om för att anpassas till en rikstäckande databas. Ovan redovisade förändringar kräver en mindre justering av nämndens delegationsordning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens delegationsordning justeras enligt nedan: Punkt 14 Vägmästaren går in som möjlig att vidaredelegera till istället för parkingenjören. Punkt 16 Punkten delas in i två undergrupper där trafikingenjören är delegat i båda fallen. Om det gäller gatuansvaret är det möjligt att vidaredelegera till enhetschef gata och planeringsingenjören i nämnd ordning, om det gäller parkansvaret är det möjligt att vidaredelegera till parkingenjören, enhetschef park och natur samt enhetschef gata i nämnd ordning. Punkt 17 Punkten omarbetas för att anpassas till arbetet med den rikstäckande databasen för lokala trafikföreskrifter. Delegat är som tidigare trafikingenjören med möjlighet att vidaredelegera till enhetschef gata. Punkt 19 Den personliga delegationen utgår och ersätts av delegation till enhetschef gata och möjlighet att vidaredelegera till trafikingenjören. TF-chef, pärmen, vägmäst, trafiking, parking, enhetschef park, enhetschef gata = 7 ex

13 Tekniska nämnden TN 9 09/TN 0147 Mål 2010 Tekniska nämnden har inriktningsmål som är långsiktiga och resultatmål som är på kortare tid. En uppföljning av resultatmålen genomfördes där enhetscheferna redovisade genomförda aktiviteter 2009 och en bedömning av hur målen kommer att nås. I samband med måluppföljningen beslutades att mål som uppnåtts under mandatperioden ska redovisas i måldokumentet och mål som ändrats ska redovisas både som ursprungsmål och som aktuellt mål. Målet om minskade sjuktal för kost och städ bör delas upp så att det även finns mål för korttidsresp långtidssjukskrivningar. Förslag till nya målformuleringar för kost och städ lyder: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron till mindre än 9 % varav korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell och Cecilia Hettström. Yrkanden Hans Lobell yrkar att förslaget till reviderat mål ska ändras så det får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. 1. Resultatmålet avseende sjuktal för kost och städ får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. TF-chef, kost, städ = 3 ex

14 Tekniska nämnden TN 10 07/TN 0089 De politiska gruppernas arbetssätt 2010 Tekniska nämnden har under lång tid delat in politikerna i grupper. Grupperna har haft till uppgift att fördjupa sig i olika delar av nämndens verksamhet och sedan rapportera vad som framkommit vid ett nämndssammanträde. Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår följande: * Varje grupp gör ett studiebesök i vår, före sista april. * Gruppledarna förmedlar kontakt mellan verksamheten och politikerna i gruppen. * Frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken kommer att diskuteras vid nästa sammanträde med arbetsutskottet och delges nämnden vid sammanträdet i februari. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens politiker delas in i grupper, grupperna ska fördjupa sig inom sina områden, gruppindelning enligt nedan: Gruppen Kost samt park och natur Gruppen består av Hans Isacsson, Elisabeth Gustavsson, Kerstin Lundberg och Lars-Johan Sunnerberg, med Hans Isacsson som gruppledare. Gruppen Gata och produktion Gruppen består av Hans Lobell, Kenneth Simonsson, Sven-Inge Levin, Heikki Tohka och Bengt Melin, med Hans Lobell som gruppledare. Gruppen Fastighet och städ Gruppen består av Catarina Engström, Jan Fallsvik, Cecilia Hettström, Jan Löfstedt och Leif Cederqvist med Catarina Engström som gruppledare. 2 Grupperna ska genomföra ett studiebesök inom sitt områden under våren 2010 och sedan redovisa resultatet av detta vid ett nämndssammanträde. 3 Vid tekniska nämndens sammanträde i februari återkommer nämnden till vilka frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken. TNAU = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN 11 09/TN 0141 Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Syftet med detaljplanen för Unna 3:10 m.fl. är att befästa den befintliga verksamhet som Godegårds buss och taxi bedriver på fastigheten samt möjliggöra en viss utvidgning av rörelsen. Gällande detaljplan medger endast bostadsändamål. Tekniska nämnden har inget att erinra på förslaget till ny detaljplan. För synpunkter på den in- och utfart som beskrivs mot länsvägen hänvisas till Vägverket. Detaljplanen ger inga förändrade driftkostnader för gatu- eller parkverksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt förslaget till detaljplan. Ordföranden yttrar sig. 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård, Motala kommun. Stadsbyggnad, gata, park o natur = 3 ex

16 Tekniska nämnden TN 12 09/TN 0098 Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Ett ordförandebeslut är fattat och det redovisas vid dagens sammanträde. Syftet med detaljplanen för Pariserviken är att befästa områdets nyttjande för fritidsboende och att reglera förutsättningarna för detta. I anslutning till området ligger Råssnäs friluftsområde, Pariservikens badplats och planområdet ligger i direkt anslutning till Vättern som är av riksintresse och även ett Natura 2000 område. I gällande översiktsplan angavs intentionen för detaljplanen att tillgängligheten till strandremsan var viktig och att detta skulle kunna tillgodoses genom att det bibehölls en strandremsa som allmän platsmark. Det är därför mycket olyckligt att detaljplaneförslaget nu inte föreslår någon förbättring gällande den allemansrättsliga tillgängligheten till strandremsan. Den parkmark som kvarstår mellan fastigheter och strandlinje beskrivs vara som minst ca 1,5 m vid normalvattenstånd. Men som omnämns i planbeskrivningen blir framkomligheten framförallt begränsad vid de tidpunkter då vattnet står högt. Kontinuiteten i att kunna gå utmed stranden försvinner. Tekniska nämnden påpekade detta under samrådstiden och vill understryka detta igen när nu planen är utställd utan förändringar som ökar den allemansrättsliga tillgängligheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och ordförandebeslut 1/2009. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för redovisningen.

17 Tekniska nämnden TN 13 Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Ett avsnitt av webb-föreläsningen om klimat och energi visas. I samband med visningen informeras om en inbjudan till klimatarbetsgrupp som ska ta fram ett handlingsprogram för det fortsatta klimatarbetet. Tekniska nämndens politiker ges möjlighet att deltaga vid klimatarbetsgruppen, anmälan till nämndens sekreterare snarast. Sekr = 1 ex

18 Tekniska nämnden TN 14 Rapport från personalkonsulten Pensionsavgångar Enligt lag har anställda rätt att gå i pension mellan års ålder, de flesta går vid 65 år. Av nämndens anställda är det civilingenjörer och enhetschefer som är svårrekryterade. Sjukskrivningar Nämndens anställda har sjunkande sjuktal, det är en tendens inom hela tekniska förvaltningen. Ärendet redovisas muntligt. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för informationen. Personalkonsult = 1 ex

19 Tekniska nämnden TN 15 Rapporter A Jan Fallsvik rapporterar att SIG numera kan hjälpa till med granskning av kommunernas detaljplaner, det är kostnadsfritt och går via Länsstyrelsen. Granskningen görs med tanke på risk för skred och dylikt. B Bengt Melin rapporterar från sammanträde med Duntisgruppen. Förhoppingen är att åtgärder mot buller ska göra att det hamnar inom Naturvårdsverkets riktvärden. C Ordföranden rapporterar från ett sammanträde med styrgruppen för gamla Motala Verkstad. Tanken är att Lokverkstaden ska kunna tas i bruk redan till sommaren för vissa arrangemang. Tekniska nämnden tackar för rapporterna.

20 Tekniska nämnden TN 16 Information från verksamheten Den beslutade upphandling om 25 % av städverksamheten pågår, planen är att förfrågningsunderlaget ska gå ut i februari och den som får uppdraget ska påbörja det efter sommaren. Det gågår diskussioner med Violia för att försöka samordna verkstäderna vid Delfinvägen. EPC-projektet, energisparprojekt för fastigheter, är försenat på grund av att upphandlingen överklagades. Arbetsmiljöverket har krav på kommunen att ha en trafikpolicy med inriktning på arbetsmiljön för yrkesförare, detta ska in i resepolicyn. IT-samordnaren på tekniska förvaltningens stab har fått nya arbetsuppgifter inom vattenenheten. Tjänsten kommer att göras om till en controllertjänst med bland annat analyser, kvalitetsarbete, IT-behov och säkerhetsarbete. Kommunen ska ha workshop för klimat- och energimål som ett led i arbetet att ta fram en handlingaplan för år Ett miljömål som då ska redovisas är att av bilpoolens 89 personbilar är redan nu 84 miljöbilar därav 78 biogasbilar. Tekniska nämnden tackar för informationen. TF-chef = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN 17 Rapport om enskilt uppdrag , Hans Lobell, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Fallsvik, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Isacsson, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Cecilia Hettström, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Löfstedt, TN:s målarbete, arvode nivå , Lars-Johan Sunnerberg, TN:s målarbete, arvode nivå , Elisabeth Gustavsson, TN:s målarbete, arvode nivå , Bengt Melin, TN:s målarbete, arvode nivå , Kerstin Lundberg, TN:s målarbete, arvode nivå , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Isacsson, TNAU, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Lobell, Trafiksäkerhetsrådet, arvode nivå , Hans Lobell, Referensgrupp ny Räddningsstation, arvode nivå 3

22 Tekniska nämnden TN 18 09/TN 0010 Delegationsbeslut 2009 TEK 1/10 TEK 2/10 TEK 3/10 TEK 4/10 Redovisning av utfärdade dispenser perioden Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden Beslut att avslå framställan om utlämnande av handlingar Underskrifter av diverse hyresavtal TEK 5/10 Kommunens yttrande avseende offentlig plats perioden TN 19 Kännedomsärenden Regionförbundet Östsam konferensinbjudan Östergötland ett hälsolän?! IQPC Konferensinbjudan Drift och underhåll av gatu- och vägnätet Sveriges Kommuner och Landsting Presidiekonferens för tekniska nämnder/motsvarande. PN 86 Redovisning av mer- och övertid tredje kvartalet PN 87 Redovisning av sjukfrånvaro tredje kvartalet Gröna bilister Miljöbilens Värld. PriceWaterhouseCoopers Utbildningar våren Trafiksäkerhetsrådet Minnesanteckningar Vid dagens sammanträde anmäles ett tillkommande kännedomsärenden det är: Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län, Landstinget Västmanland, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, SIDA, SKL, SIWI, Vattenmyndigheten, Boverket och Mälardalens högskola Konferensinbjudan Sveriges största konferens inom hållbar utveckling, årets tema: Vatten Hållbar vattenanvändning en förutsättning för välfärd och utveckling 1. Ordföranden ges möjlighet att deltaga i konferensen om hållbar utveckling i Västerås. 19: Ordf = 1 ex

23 REGISTER Tekniska nämnden Sammanträdets öppnande 3 2 Mål och resursplan Redovisning av internkontroll Förslag till internkontrollplan Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i sam-band med måluppföljningsarbetet 9 6 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Nedläggning av lekplatser Förslag till ändring av delegationsordningen 12 9 Mål De politiska gruppernas arbetssätt Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Rapport från personalkonsulten Rapporter Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut Kännedomsärenden 22

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-11-13 192 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2010-01-11 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2010-01-11, kl 13:30-15:40 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Tekniska nämnden 2009-05-19 88 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Beslutande Hans Lobell (M) Ordförande Sven-Inge Levin (C) Jan Fallsvik (FP)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Tekniska nämnden 2007-03-20 54 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2009-10-19 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-09-18 92 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 14.00-16.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Lönnbron, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs kl. 13.00 13.40 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 2015-01-12 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Karin Mörk (M), ersättare för Hans Blomberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer