Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge Levin (C) 1-10 Jan Fallsvik (FP) Hans Isacsson (S) Cecilia Hettström (S) Jan Löfstedt (S) Lars-Johan Sunnerberg (KD) Ersättare för Hans Lobell Bengt Melin (SPI) Ersättare för Sven-Inge Levin Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Cecilia Hettström Tekniska nämndens kansli , kl 16:00 Paragrafer 1-19 Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Cecilia Hettström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Lars-Johan Sunnerberg (KD), 1-10 Bengt Melin (SPI), 1-10 Leif Cederqvist (S) 1-10 Kerstin Lundberg (V) Anders Ledskog Teknisk chef 2-5, 7-19 Johan Lewholt Ekonom, 2-5 Elisabeth Jardeby Fastighetsekonom, 2-5 Carina Ståhlberg Energi- och klimatrådgivare, 3-6 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, 7 Fredrik Nilson Enhetschef gata, Kenth Ottosson Personalkonsult, 14 Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 1 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Cecilia Hettström. Hans Lobell tackar nämnden för den blomma han fick i samband med tråkigheter i familjen.

4 Tekniska nämnden TN 2 09/TN 0044 Mål och resursplan 2010 Drift Tekniska nämnden har tilldelats en ram för 2010 på 44 mkr inkl ramtillskott på 4,4 mkr. Tidigare besparingsförslag m.a.a. ekonomisk obalans på bidrag enskilda vägar (0,2 mkr) och gatubelysning på landsbygden (0,2 mkr) har lyfts tillbaka samt att anslagen till beläggningsunderhåll på gata (1,5 mkr) och fastighetsunderhåll (2,5 mkr) utökades. Tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr har fördelats på Stab (0,5 mkr för konsultkostnader), Park (0,2 mkr för blomsterutsmyckning, gräsklippning och lekplatser) samt Gata (0,2 mkr). Investering För 2010 är ramarna enligt tidigare beslut men har utökats 2011 och 2012 på Fastighet för utveckling av fritidsanläggningar (4 mkr) och ombyggnad av Hällaskolan (37 mkr). Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt redaktionellt ändrat material som delas ut vid sammanträdet. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Bengt Melin, Leif Cederqvist, Jan Fallsvik, Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Kerstin Lundberg. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna. Yrkanden Hans Lobell yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att staben får 0,5 mkr för konsultkostnader och gata får 0,4 mkr. Hans Isacsson yrkar att tidigare ofördelade medel på 0,9 mkr ska fördelas så att allt läggs på gata. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Hans Lobells yrkande. forts Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

5 Tekniska nämnden TN 2 forts 1. Ramtillskottet för driften 4,4 mkr och sedan tidigare ofördelade medel 0,9 mkr beslutas fördelas enlig nedan: * Enskilda vägar 0,2 mkr * Gataubelysning landsbygd 0,2 mkr * Beläggningsunderhåll inom gata 1,5 mkr * Fastighetsunderhåll 2,5 mkr * Gata 0,4 mkr * Stab 0,5 mkr 2 Mål och resursplan 2010 avseende driften godkännes. Hans Isacsson, Cecilia Hettström och Jan Löfstedt reserverar sig mot detta beslut till förmån för Hans Isacssons yrkande. Ekonomen, fastighet, kost, städ, produktion, gata, park o natur = 7 ex

6 Tekniska nämnden TN 3 09/TN 0009 Redovisning av internkontroll 2009 Enligt beslut i kommunstyrelsen skall varje nämnd årligen avrapportera hur internkontrollarbetet har fungerat under året och vilket resultat som beslutade kontroller har givit. Enligt den beslutade internkontrollplanen för 2009 skall följande kontrollmoment genomföras, genomgång av det ekonomiska utfallet fyra gånger under året, uppföljning av aktuella mål, kontroll av att alla handlingar som gått till nämnden finns påskrivna samt kontroll av att elfakturor är korrekta. Tekniska förvaltningen har samarbetat med de politiskt valda internkotrollanterna med internkontrollen under året, de politiskt valda internkontrollanterna avger därför ingen egen redovisning av internkontrollen. Genomgång av det ekonomiska utfallet Under 2009 har Tekniska förvaltningens ekonom redovisat det ekonomisk läget för alla verksamheter i samband med de större rapporterna d v s budgetuppföljning t o m april, delårsbokslut t o m augusti, budgetuppföljning t o m oktober samt att det kommer att vara genomgång av årsbokslut. Vid övriga sammanträden har ekonomen redovisat avvikelser av större omfattning mot det som varit budgeterat. Dessutom har ekonomin följts upp månadsvis av ekonom och enhetschef med undantag av årets första månader och juli. Uppföljning av aktuella mål för verksamheten Under året har två målseminarier genomförts. Ett och ett Vid båda tillfällena har enhetscheferna redovisat på vilket sätt man arbetar för att nå nämndens resultatmål och redovisat hur man bedömer att målen kan nås. Efter redovisning har nämnden diskuterat målutformningen och föreslagit eventuella justeringar av målen. Kontroll av att elfakturor är korrekta De största delarna när det gäller köp av el inom Tekniska nämnden är inom enheterna Gata (i huvudsak gatubelysning) och Fastighet. Kommunen köper el genom Bergen energi och nättjänster köps genom Vattenfall och i vissa fall Mjölby Kraftnät. För Gata är elkostnaden ca 5 mkr och för Fastighet ca 21,1 mkr. forts KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

7 Tekniska nämnden TN 3 forts Fastighetsenheten gör löpande kontroller på sina elfakturor. Delar som kan kontrolleras är: 1. Att abonnemang är överförda från Vattenfall till Bergen. 2. Kontroll av att Bergen följer prislistan och debiterad mängd. 3. Att vi betalar för rätt abonnemang. 4. Att "uppsäkringen" är rätt. 5. Kontrollera att vi betalar för rätt mängd, förbrukad mängd. När debiteringen för helåret är klar kommer en mer övergripande kontroll göras där debiterad mängd stäms av mot egen avläsning. Tio slumpmässiga fakturor för olika objekt inom Gata har kontrollerats om debiterad förbrukning mellan Vattenfall och Bergen stämmer. I samtliga fall stämmer det om man bortser från obetydliga avvikelser. Kontroll att handlingar som går till nämnden är påskrivna När handlingarna skickas till nämndsledamöterna är det ofta mycket bråttom och handlingarna kommer till sekreteraren både via e-post och som påskrivna originalhandlingar. Efter att kallelsen, med handlingar, är sammanställd och utskickad till politikerna ska alla originalhandlingar undertecknas. Kontrollen görs på mars och oktober månads handlingar. Av kontrollerna framgår att en handling som skulle genomgå en redaktionell ändring inte är undertecknad på rätt sätt, det har nu åtgärdats. Alla övriga handlingar som är beslutsunderlag är undertecknade på rätt sätt. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson och Hans Lobell. Vid dagens sammanträde framkommer önskemål om att nämnden ska få en genomgång av el-handeln vid något framtida sammanträde. 1. Avrapporteringen av internkontrollarbetet i enlighet med den beslutade internkontrollplanen för 2009 godkännes. KS, Revisionen, TF-chef, TNAU, fastighet = 5 ex

8 Tekniska nämnden TN 4 10/TN 0003 Förslag till internkontrollplan 2010 Kommunstyrelsen fattade i mars 2002 beslut om att styrelsen och nämnderna ska upprätta en internkontrollplan för den interna kontrollen. I planen ska det framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen eller policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen samt när granskningen ska rapporteras till nämnden. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1. Internkontrollplanen för 2010 godkännes, vilket innebär följande kontrollmoment: Genomgång av ekonomin - vid större avvikelse sker extra avstämning, uppföljning av inriktnings- och resultatmål i verksamheten, krisledningsarbete vid skolbrand och att reglerna för representation och bilköp/leasing följs. KS, Revisionen, TF-chef, ekonomen = 4 ex

9 Tekniska nämnden TN 5 09/TN 0104 Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i samband med måluppföljningsarbetet Nämnden har i uppgift att se till att uppsatta mål blir uppfyllda, därför planeras en måluppföljning i slutet av första halvåret och en måluppföljning vid årets slut. Vid tekniska nämndens sammanträde , 141, beslutades om sammanträdesdagar för Det beslutades bland annat att sammanträden ska äga rum och med start kl 08:00 i båda fallen. Vid tekniska nämndens sammanträde , 197, fattades följande beslut: 1 Den första måluppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. För att göra nämndens arbete så rationellt som möjligt föreslås att måluppföljningen hålls samman under en dag och att den dagen även innefattar gruppöverläggningar inför tekniska nämndens sammanträde. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg. 1. Beslutet från tekniska nämnden , 197, som lyder: 1 Den första mål-uppföljningen ska genomföras i anslutning till sammanträdet i juni vilket innebär på eftermiddagen och på förmiddagen. rivs upp. 2. Tekniska nämndens sammanträden och utgår och ersätts av heldags seminariedagar för måluppföljning. 3. Tekniska nämnden sammanträder istället på onsdagarna och med start kl 08:00 och dessa sammanträden är halvdagssammanträden. TNAU, TF-chef, gata, park o natur, fastighet, produktion, kost, städ = 8 ex

10 Tekniska nämnden TN 6 09/TN 0034 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2010 Energimyndigheten kräver från att en verksamhetsplan för Energioch klimatrådgivning tas fram varje år. Verksamhetsplanen för det kommande året ska godkännas av respektive kommun för att ekonomiska resurser ska utbetalas av myndigheten. Anledningen är att myndigheten vill att kännedomen om energioch klimatrådgivningsarbetet ska öka är att alla i kommunen ska vara medvetna om den resurs som finns inom kommunen. Verksamhetsplanen ska bland annat beskriva vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg och Hans Lobell. 1. Verksamhetsplanen avseende energi- och klimatrådgivningen för 2010 godkännes. Fastighet: klimat o energi = 1 ex

11 Tekniska nämnden TN 7 09/TN 0108 Nedläggning av lekplatser 2010 Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas 60 lekplatser och 52 bollplaner på allmän platsmark. Många av lekplatserna är slitna och utbudet av lekredskap är begränsat efter många års besparingar. Sommaren 2009 genomfördes en inventering av samtliga lekplatser och bollplaner i syfte att ta fram en investeringsplan med förslag på objekt för avveckling respektive utveckling. Lekplatser som föreslås läggas ner år 2010 är Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg. Som kompensation för avvecklingen av lekplatsen vid Villagatan bör utvecklingen inledas med att lekplatsen vid Hålgatan/Fogdegatan rustas upp till en temalekplats. Förslaget till investeringsplan lekplatser bör hanteras i samband med budget Underlaget bör till dess kompletteras och utvecklas med en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Viktiga aspekter som bör belysas är tillgänglighet, geografisk fördelning, antal och inriktning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt Ut och lek en inventering av tekniska förvaltningens lekplatser Utöver ordföranden yttrar sig Jan Löfstedt. 1. Lekplatserna Vråkgatan, Vänsterkroken, Skjutgluggen, Villagatan samt äldre delar av befintliga lekplatser vid Dynudden och Helge Björns väg avvecklas. 2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för allmänna lekplatser i Motala kommun. Park o natur = 1 ex

12 Tekniska nämnden TN 8 07/TN 0007 Förslag till ändring av delegationsordningen Tekniska nämnden har antagit en delegationsordning i början av denna mandatperiod. Delegationsordningen behöver hela tiden ses över så den överensstämmer med rådande organisation. I möjligaste mån ska delegationerna ges till en viss tjänst, då kan den som tjänstgör på tjänsten vara delegat, om detta inte är möjligt kan delegationen ges till en specifik tjänsteman. Vid årsskiftet 2009/2010 har det skett en del förändringar inom enheten gata, dessutom har det även skett en del förändringar inom enheten park och natur. En ny arbetsuppgift som tillkommer är dessutom att alla lokala trafikföreskrifter ska skrivas om för att anpassas till en rikstäckande databas. Ovan redovisade förändringar kräver en mindre justering av nämndens delegationsordning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens delegationsordning justeras enligt nedan: Punkt 14 Vägmästaren går in som möjlig att vidaredelegera till istället för parkingenjören. Punkt 16 Punkten delas in i två undergrupper där trafikingenjören är delegat i båda fallen. Om det gäller gatuansvaret är det möjligt att vidaredelegera till enhetschef gata och planeringsingenjören i nämnd ordning, om det gäller parkansvaret är det möjligt att vidaredelegera till parkingenjören, enhetschef park och natur samt enhetschef gata i nämnd ordning. Punkt 17 Punkten omarbetas för att anpassas till arbetet med den rikstäckande databasen för lokala trafikföreskrifter. Delegat är som tidigare trafikingenjören med möjlighet att vidaredelegera till enhetschef gata. Punkt 19 Den personliga delegationen utgår och ersätts av delegation till enhetschef gata och möjlighet att vidaredelegera till trafikingenjören. TF-chef, pärmen, vägmäst, trafiking, parking, enhetschef park, enhetschef gata = 7 ex

13 Tekniska nämnden TN 9 09/TN 0147 Mål 2010 Tekniska nämnden har inriktningsmål som är långsiktiga och resultatmål som är på kortare tid. En uppföljning av resultatmålen genomfördes där enhetscheferna redovisade genomförda aktiviteter 2009 och en bedömning av hur målen kommer att nås. I samband med måluppföljningen beslutades att mål som uppnåtts under mandatperioden ska redovisas i måldokumentet och mål som ändrats ska redovisas både som ursprungsmål och som aktuellt mål. Målet om minskade sjuktal för kost och städ bör delas upp så att det även finns mål för korttidsresp långtidssjukskrivningar. Förslag till nya målformuleringar för kost och städ lyder: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron till mindre än 9 % varav korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell och Cecilia Hettström. Yrkanden Hans Lobell yrkar att förslaget till reviderat mål ska ändras så det får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. 1. Resultatmålet avseende sjuktal för kost och städ får följande lydelse: Bedriva ett aktivt hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaron så att korttidssjukskrivningar ska vara mindre än 4 % och långtidssjukskrivningarna mindre än 5 %. TF-chef, kost, städ = 3 ex

14 Tekniska nämnden TN 10 07/TN 0089 De politiska gruppernas arbetssätt 2010 Tekniska nämnden har under lång tid delat in politikerna i grupper. Grupperna har haft till uppgift att fördjupa sig i olika delar av nämndens verksamhet och sedan rapportera vad som framkommit vid ett nämndssammanträde. Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår följande: * Varje grupp gör ett studiebesök i vår, före sista april. * Gruppledarna förmedlar kontakt mellan verksamheten och politikerna i gruppen. * Frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken kommer att diskuteras vid nästa sammanträde med arbetsutskottet och delges nämnden vid sammanträdet i februari. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. 1 Tekniska nämndens politiker delas in i grupper, grupperna ska fördjupa sig inom sina områden, gruppindelning enligt nedan: Gruppen Kost samt park och natur Gruppen består av Hans Isacsson, Elisabeth Gustavsson, Kerstin Lundberg och Lars-Johan Sunnerberg, med Hans Isacsson som gruppledare. Gruppen Gata och produktion Gruppen består av Hans Lobell, Kenneth Simonsson, Sven-Inge Levin, Heikki Tohka och Bengt Melin, med Hans Lobell som gruppledare. Gruppen Fastighet och städ Gruppen består av Catarina Engström, Jan Fallsvik, Cecilia Hettström, Jan Löfstedt och Leif Cederqvist med Catarina Engström som gruppledare. 2 Grupperna ska genomföra ett studiebesök inom sitt områden under våren 2010 och sedan redovisa resultatet av detta vid ett nämndssammanträde. 3 Vid tekniska nämndens sammanträde i februari återkommer nämnden till vilka frågeställningar som ska beaktas vid studiebesöken. TNAU = 1 ex

15 Tekniska nämnden TN 11 09/TN 0141 Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Syftet med detaljplanen för Unna 3:10 m.fl. är att befästa den befintliga verksamhet som Godegårds buss och taxi bedriver på fastigheten samt möjliggöra en viss utvidgning av rörelsen. Gällande detaljplan medger endast bostadsändamål. Tekniska nämnden har inget att erinra på förslaget till ny detaljplan. För synpunkter på den in- och utfart som beskrivs mot länsvägen hänvisas till Vägverket. Detaljplanen ger inga förändrade driftkostnader för gatu- eller parkverksamheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad samt förslaget till detaljplan. Ordföranden yttrar sig. 1. Tekniska förvaltningens skrivelse överlämnas som nämndens yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård, Motala kommun. Stadsbyggnad, gata, park o natur = 3 ex

16 Tekniska nämnden TN 12 09/TN 0098 Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Ett ordförandebeslut är fattat och det redovisas vid dagens sammanträde. Syftet med detaljplanen för Pariserviken är att befästa områdets nyttjande för fritidsboende och att reglera förutsättningarna för detta. I anslutning till området ligger Råssnäs friluftsområde, Pariservikens badplats och planområdet ligger i direkt anslutning till Vättern som är av riksintresse och även ett Natura 2000 område. I gällande översiktsplan angavs intentionen för detaljplanen att tillgängligheten till strandremsan var viktig och att detta skulle kunna tillgodoses genom att det bibehölls en strandremsa som allmän platsmark. Det är därför mycket olyckligt att detaljplaneförslaget nu inte föreslår någon förbättring gällande den allemansrättsliga tillgängligheten till strandremsan. Den parkmark som kvarstår mellan fastigheter och strandlinje beskrivs vara som minst ca 1,5 m vid normalvattenstånd. Men som omnämns i planbeskrivningen blir framkomligheten framförallt begränsad vid de tidpunkter då vattnet står högt. Kontinuiteten i att kunna gå utmed stranden försvinner. Tekniska nämnden påpekade detta under samrådstiden och vill understryka detta igen när nu planen är utställd utan förändringar som ökar den allemansrättsliga tillgängligheten. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad och ordförandebeslut 1/2009. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för redovisningen.

17 Tekniska nämnden TN 13 Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Ett avsnitt av webb-föreläsningen om klimat och energi visas. I samband med visningen informeras om en inbjudan till klimatarbetsgrupp som ska ta fram ett handlingsprogram för det fortsatta klimatarbetet. Tekniska nämndens politiker ges möjlighet att deltaga vid klimatarbetsgruppen, anmälan till nämndens sekreterare snarast. Sekr = 1 ex

18 Tekniska nämnden TN 14 Rapport från personalkonsulten Pensionsavgångar Enligt lag har anställda rätt att gå i pension mellan års ålder, de flesta går vid 65 år. Av nämndens anställda är det civilingenjörer och enhetschefer som är svårrekryterade. Sjukskrivningar Nämndens anställda har sjunkande sjuktal, det är en tendens inom hela tekniska förvaltningen. Ärendet redovisas muntligt. Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämnden tackar för informationen. Personalkonsult = 1 ex

19 Tekniska nämnden TN 15 Rapporter A Jan Fallsvik rapporterar att SIG numera kan hjälpa till med granskning av kommunernas detaljplaner, det är kostnadsfritt och går via Länsstyrelsen. Granskningen görs med tanke på risk för skred och dylikt. B Bengt Melin rapporterar från sammanträde med Duntisgruppen. Förhoppingen är att åtgärder mot buller ska göra att det hamnar inom Naturvårdsverkets riktvärden. C Ordföranden rapporterar från ett sammanträde med styrgruppen för gamla Motala Verkstad. Tanken är att Lokverkstaden ska kunna tas i bruk redan till sommaren för vissa arrangemang. Tekniska nämnden tackar för rapporterna.

20 Tekniska nämnden TN 16 Information från verksamheten Den beslutade upphandling om 25 % av städverksamheten pågår, planen är att förfrågningsunderlaget ska gå ut i februari och den som får uppdraget ska påbörja det efter sommaren. Det gågår diskussioner med Violia för att försöka samordna verkstäderna vid Delfinvägen. EPC-projektet, energisparprojekt för fastigheter, är försenat på grund av att upphandlingen överklagades. Arbetsmiljöverket har krav på kommunen att ha en trafikpolicy med inriktning på arbetsmiljön för yrkesförare, detta ska in i resepolicyn. IT-samordnaren på tekniska förvaltningens stab har fått nya arbetsuppgifter inom vattenenheten. Tjänsten kommer att göras om till en controllertjänst med bland annat analyser, kvalitetsarbete, IT-behov och säkerhetsarbete. Kommunen ska ha workshop för klimat- och energimål som ett led i arbetet att ta fram en handlingaplan för år Ett miljömål som då ska redovisas är att av bilpoolens 89 personbilar är redan nu 84 miljöbilar därav 78 biogasbilar. Tekniska nämnden tackar för informationen. TF-chef = 1 ex

21 Tekniska nämnden TN 17 Rapport om enskilt uppdrag , Hans Lobell, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Fallsvik, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Isacsson, TN:s målarbete, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Cecilia Hettström, TN:s målarbete, arvode nivå , Jan Löfstedt, TN:s målarbete, arvode nivå , Lars-Johan Sunnerberg, TN:s målarbete, arvode nivå , Elisabeth Gustavsson, TN:s målarbete, arvode nivå , Bengt Melin, TN:s målarbete, arvode nivå , Kerstin Lundberg, TN:s målarbete, arvode nivå , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet , Hans Lobell, TNAU, arvode nivå , Hans Isacsson, TNAU, arvode nivå 3 och förlorad arbetsförtjänst , Hans Lobell, Trafiksäkerhetsrådet, arvode nivå , Hans Lobell, Referensgrupp ny Räddningsstation, arvode nivå 3

22 Tekniska nämnden TN 18 09/TN 0010 Delegationsbeslut 2009 TEK 1/10 TEK 2/10 TEK 3/10 TEK 4/10 Redovisning av utfärdade dispenser perioden Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden Beslut att avslå framställan om utlämnande av handlingar Underskrifter av diverse hyresavtal TEK 5/10 Kommunens yttrande avseende offentlig plats perioden TN 19 Kännedomsärenden Regionförbundet Östsam konferensinbjudan Östergötland ett hälsolän?! IQPC Konferensinbjudan Drift och underhåll av gatu- och vägnätet Sveriges Kommuner och Landsting Presidiekonferens för tekniska nämnder/motsvarande. PN 86 Redovisning av mer- och övertid tredje kvartalet PN 87 Redovisning av sjukfrånvaro tredje kvartalet Gröna bilister Miljöbilens Värld. PriceWaterhouseCoopers Utbildningar våren Trafiksäkerhetsrådet Minnesanteckningar Vid dagens sammanträde anmäles ett tillkommande kännedomsärenden det är: Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län, Landstinget Västmanland, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, SIDA, SKL, SIWI, Vattenmyndigheten, Boverket och Mälardalens högskola Konferensinbjudan Sveriges största konferens inom hållbar utveckling, årets tema: Vatten Hållbar vattenanvändning en förutsättning för välfärd och utveckling 1. Ordföranden ges möjlighet att deltaga i konferensen om hållbar utveckling i Västerås. 19: Ordf = 1 ex

23 REGISTER Tekniska nämnden Sammanträdets öppnande 3 2 Mål och resursplan Redovisning av internkontroll Förslag till internkontrollplan Förslag till seminariedagar för måluppföljning 2010 samt flyttning av tekniska nämndens sammanträdesdag från tisdag till onsdag i sam-band med måluppföljningsarbetet 9 6 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Nedläggning av lekplatser Förslag till ändring av delegationsordningen 12 9 Mål De politiska gruppernas arbetssätt Yttrande över förslag till detaljplan för Unna 3:10 m fl, Godegård Yttrande över Kungörelse avseende detaljplan för fritidsbebyggelse i Pariserviken, Råssnäs Visning av ett avsnitt av webbföreläsningen om energi- och klimatrådgivning Rapport från personalkonsulten Rapporter Information från verksamheten Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut Kännedomsärenden 22