Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun (16)

2 R Wallin Telefon Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Övergripande revisionsfråga Metod Utgångspunkter/Revisionsbevis Aktuella styrdokument Internkontrollplan Kontrollområden Bedömning Delegationsordning Rapporteras beslut tagna på delegation enligt kraven i delegationsordningen? Iakttagelser Bedömning Riktlinjer kring kommunens sponsring Bedömning Attestordning Attestrutiner Området grundskola/bibliotek Stickprov Bedömning Kontanthantering Bedömning Konst Policy för konstinköp Svar på frågor Slutbedömning (16)

3 1 Sammanfattning EY har haft uppdraget att biträda kommunrevisionen i en granskning av internkontrollarbetet inom kultur-och fritidsnämnden I Oxelösund. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Har kultur- och fritidsnämnden en ändamålsenlig och tillfredsställande tillämpning och kontroll av administrativa rutiner, handkassor, delegationsordning, attestordning och riktlinjer för kommunens konstinnehav? I granskningen har bl.a. följande framkommit. Nämnden föreslås fördjupa internkontrollplanen att avse områden som säkerställer att rutiner, avtal, inköp, attesteringar etc. fungerar enligt gällande riktlinjer och anvisningar inom nämndens administration. Ärendehanteringen kring delegationsbeslut vittnar om mycket stor osäkerhet hur formalia skall hanteras i nämnden. Ett antal felaktiga beslut har dessutom tagits. Det allvarligaste är att nämnden inte alls har rätt att ta beslut om delegation utöver fullmäktiges riktlinjer. Sådana beslut om sponsring togs både 2014 och Nämnden och kommunledningsförvaltningen behöver klargöra ansvarsgränser kring innehåll och utformning av protokollen när sekterterarfunktionen är skild från nämnden. Berörd personal inom kultur- och fritidsnämnden uppfattas vara väl insatt i attestrutinerna. Det är tillfredsställande. Det saknas riktlinjer för exponering av konst, t.ex. att kosten skall exponeras i miljöer där många kan ta del av den, oavsett om de är anställda eller är allmänhet på besök i kommunens lokaler. Vid granskningen visade det sig att i många fall var konsten placerad på olika tjänstemäns arbetsrum. Och där hade den i flera fall funnits lång tid. Förvaltningen gör inte någon systematisk och årlig kontroll av konsten, var den finns och dess aktuella skadestatus. Som ett resultat av granskningen lämnas följande rekommendationer. Utöka internkontrollplanen till att avse områden som rör den interna hanteringen av rutiner inom nämndens ansvarsområde Uppdatera delegationsreglementet utifrån beslut Arbeta efter delegationsordningens krav Arbeta efter fullmäktiges riktlinjer om sponsring Förbättra den administrativa strukturen kring sammanträden så att innehållet i protokollen blir tydligare Säkerställa efterlevnaden av centrala styrdokument (sponsring, delegationsordning framförallt) Ta fram riktlinjer för exponering av kommunens konst Göra återkommande uppföljningar av var konsten är, i vilket skick den är och att utarrangera kost som är trasig, skadad etc. 3 (16)

4 2 Inledning EY har haft uppdraget att biträda kommunrevisionen i en granskning av internkontrollarbetet inom kultur-och fritidsnämnden I Oxelösund. Varje nämnd har ansvar att upprätta en internkontrollplan varje år. Internkontrollplanen skall följas upp och redovisas för fullmäktige. Enligt kommunallagen kap 6 7 definieras nämndens ansvar på följande sätt: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Revisionens roll är att granska att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll. 2.1 Övergripande revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Har kultur- och fritidsnämnden en ändamålsenlig och tillfredsställande tillämpning och kontroll av administrativa rutiner, handkassor, delegationsordning, attestordning och riktlinjer för kommunens konstinnehav? Frågor som skall besvaras i granskningen är: Har nämnden gjort en väsentlighets- och riskanalys? Är internkontrollplanen förankrad i nämnden? Vilka kontrollmoment omfattar internkontrollplanen? Säkerställs momenten av nämnden i uppföljningen av internkontrollplanen? Tillämpas delegationsordningen, dvs. återapporteras delegerade beslut i nämnden enligt reglerna? Tillämpas attestreglementet? Hantering, kontroll och redovisning av handkassor sker det på ett dokumenterat och kontrollerbart sätt? Vilka riktlinjer finns för dokumentation av kommunens konst? Hur tillämpas riktlinjerna i praktiken? Hur kontrolleras att tillämpningen av riktlinjerna är tillfredsställande? 2.2 Metod Granskningen görs i form av genomgång av gällande styrdokument, protokoll från nämnden under perioden januari 2014 till och med maj Följande dokument har granskats särskilt: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Protokoll för perioden januari maj 2015 Attestreglemente Delegationsordning Beslutsdokument över attestanter Internkontrollplan 2015 Riktlinjer kring sponsring Rutinbeskrivning för inköp av varor och tjänster etc. Verksamhetspolicy för kultur- och fritidsnämnden Inköpspolicy för konst 4 (16)

5 Stickprovskontroll har gjorts av ett antal attesteringar för att se att tillämpningen är tillfredsställande. Avstämning har gjorts med presidiet för nämnden kring internkontrollplanerbetet i form av gruppintervju. Intervjuer har skett med förvaltningschef, administrativ handläggare, verksamhetsansvarig inom grundskola/bibliotek och avstämningar har gjorts med kanslichef i kommunledningsförvaltningen i frågor rörande tolkning av fullmäktiges beslut om sponsring. 2.3 Utgångspunkter/Revisionsbevis I granskningen utgår vi från vad som sägs i kommunallagen, dvs. att nämnden varje år skall upprätta en väsentlighets- och riskanalys och att den utifrån denna upprättar en internkontrollplan. Internkontrollplanen följs upp och redovisas. I granskningen utgår vi vidare från att delegationsordningen och attestreglemente följs, att det finns riktlinjer för hantering och förvaring av kommunens konst samt att dessa riktlinjer följs upp. Om dessa rutiner tillämpas bedöms nämndens handhavande vara tillfredsställande. Rapporten har sakgranskats av intervjuade och ansvariga i presidiet. Under arbetets gång med rapporten har en del styrdokument uppdaterats. De styrdokument som anges var publicerade på kommunens hemsida vid tidpunkten för att rapporten togs fram. 3 Aktuella styrdokument Det finns ett reglemente för kultur- och fritidsnämnden, antaget (KS 32/06). Där anges nämndens centrala uppgifter. Internkontrollreglementet är antaget av fullmäktige (dnr KS ). I reglementet anges att nämnden bl.a. har ansvar för att upprätta en organisation för intern kontroll inom sitt område. Enligt 6 skall nämnden/styrelsen löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område och två gånger per år rapportera resultaten från uppföljningen till kommunstyrelsen. Nämndens budget för verksamhetsåret 2015 uppgår till sammanlagt 27,6 mkr. Nämnden har ansvar för kultur, fritid och turism och verksamheten omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, fritidsgård, turistverksamhet, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. 4 Internkontrollplan 2015 Nämnden gör varje höst en väsentlighets- och riskanalys inför fastställande av kommande års internkontrollplan. Underlagen tas fram av tjänstemannaledningen i förvaltningen. Analysen delas in i två avsnitt: ett avsnitt med varaktiga kontroller och ett avsnitt med utbytbara kontroller. Uppdelningen bygger på en modell fastställd av kommunstyrelsen. De varaktiga kontrollerna bedöms behöva göras över längre tid. De utbytbara kontrollerna innehåller moment som respektive nämnd kan prioritera emellan. 5 (16)

6 Underlaget till väsentlighets- och riskanalysen innehåller en bruttolista på moment som skulle kunna innebära risker och där nämnden i sin diskussion får prioritera utifrån sitt uppdrag. Listan presenteras på nämndens sammanträde och ligger till grund för nämndens ställningstagande. 4.1 Kontrollområden 2015 Förslaget till internkontrollplan för år 2015 utifrån väsentlighets- och riskanalysen utmynnade i fyra varaktiga kontrollområden och fyra utbytbara kontrollmoment. De varaktiga kontrollområdena för år 2015 fastställdes till Uppföljning av verksamhetsplan Avstämning av internbudget mot budgetram Uppföljning av ekonomiska resultat och åtgärdsplan vid avvikelser Uppföljningar av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelser De utbytbara kontrollområdena föreslogs omfatta Uppföljning av verksamheten på Ramdalens fritidsanläggningar Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på Koordinaten Hantering av allmänna handlingar inom kultur- och fritidsförvaltningen Uppföljning av verksamheten på Stjärnholms ridanläggning Uppdelningen i varaktiga och utbytbara kontrollområden styrs av det interna regelverket, men är också inspirerat av PwC. Det står varje nämnd fritt att välja vilka moment som skall ingå i de permanenta, dvs. själva kontrollområdena behöver inte vara likartade för alla nämnder och kommunstyrelsen. Nämnden fastställde internkontrollplan för år 2015 på sitt sammanträde i december 2014 (KN 66). Den omfattade de ovan fyra varaktiga konrollområdena plus följande tre utbytbara moment. Uppföljning av verksamhet och säkerhet på Ramdalens IP Säkerhet på Ramdalens bad och sport Uppföljning av verksamhet och säkerhet på Stjärnholms ridanläggning Enligt förvaltningschefen är kontrollområden valda utifrån att nämnden vill känna sig trygg med att den har kontroll över de vitala uppdragen. Presidiet kommenterar urvalet kontrollområden med att den vill ha ordning och reda i verksamheten. 4.2 Bedömning Nämndens ledamöter bedöms ha tillfredsställande inflytande över val av kontrollområden när den årliga väsentlighets- och riskanalysen diskuteras. Den aktuella internkontrollplanen för år 2015 tar upp kontrollmoment som nämnden ändå behöver ha för att säkerställa sin styrning. Det gäller arbetet med att följa upp verksamhetsplanen och upprättande av ev. åtgärdsplaner i händelse av ekonomiska avvikelser. Dessa moment behöver nämnden ändå följa utifrån dels kommunallagen, dels lagen om god ekonomisk hushållning. 6 (16)

7 Nämnden föreslås fördjupa internkontrollplanen att avse områden som säkerställer att rutiner, avtal, inköp, attesteringar etc. fungerar enligt gällande riktlinjer och anvisningar inom nämndens administration. Nästa års Internkontrollplan kan med fördel utformas på så sätt att när kontrollmomentet följs upp redovisas utfallet i relativa termer så att nämnden kan få en underbyggd redogörelse hur väl ett moment fungerar. Det kan tjäna som underlag för diskussioner om nämnden vill byta ut moment mellan åren. 5 Delegationsordning Nämnden har en delegationsordning, antagen 2007 och reviderad I delegationsordningen anges typ av ärenden som delegeras, till vilken funktion som delegationen lämnats och hur delegerade beslut skall återrapporteras till nämnden. Av delegationsordningen framgår också om ärendet är att betrakta som ett delegationsbeslut eller som ett verkställighetsärende. Av delegationsordningen framgår att delegerade beslut skall återrapporteras nästkommande sammanträde i nämnden. I formell mening är det enbart delegationsbeslut som behöver återrapporteras för att bli giltiga. Verkställighetsbeslut sker inom ramen för förvaltningens arbete med att omsätta nämndens uppdrag och där inte några avgörande bedömningar behöver ske. Vid återrapportering av delegationsbeslut skall följande framgå: Beslutsfattare Beslutsdatum Hänvisning till aktuell punkt i delegationsordningen Beslutets innehåll Delegationsordningen innehåller i huvudsak följande områden allmänna ärenden representation brådskande ärenden arkiv, sekretess och överklaganden m m ekonomi personal Ordförande i nämnden och förvaltningschefen bevakar ärenden på delegation, enligt presidiet. 5.1 Rapporteras beslut tagna på delegation enligt kraven i delegationsordningen? I granskningen har vi gått igenom protokoll under perioden januari 2014 till och med maj Nämnden har under den perioden haft nio sammanträden. De krav som gäller är att delegationsbeslut skall anmälas nästkommande sammanträde och innehålla uppgifter om beslutsfattare, beslutsdatum, hänvisning till aktuellt avsnitt i delegationsordningen och beslutets innehåll. 7 (16)

8 Protokoll Rätt anmält, enl. mall Felaktigt anmält, enl. mall Februari 14 April 14 Maj 14 X September 14 November 14 X X December 14 Februari 15 Mars 15 X X April 15 X Inget anmält X X X X X Sammanställningen tar inte hänsyn till fullmäktiges beslut om riktlinjer för sponsring. 5.2 Iakttagelser På sammanträdet i februari 2014 togs beslut på nämnden att delegera till förvaltningschefen rätten att ta beslut om sponsring på upp till Skr och att teckna avtal för dessa samarbeten. Av beslutet framgår att detta skall skrivas in i delegationsordningen. I granskningen har vi inte funnit att det finns någon senare version av delegationsordningen än den som gällde år Det betyder att beslutet om delegation inte finns med i den aktuella delegationsordningen. På sammanträdet i april 2014 under rubriken förvaltningschefens rapporter redovisas att avtal träffats med Stjärnholms ryttarförening. Det framgår inte vad det är för typ av avtal som tecknats med Stjärnholms ryttarförening. På sammanträdet i maj 2014 redovisas att delegationsbeslut tagits. Framgår dock inte hur många och med vilken inriktning. Redovisningen avviker från den mall som finns hur delegationsbeslut skall återrapporteras. Det formella ansvaret för utformning av protokollen åvilar kommunledningsförvaltningen. På sammanträdet i november 2014 redovisas två delegationsbeslut, ett rörande lotteritillstånd, ett annat rörande kulturfond. I detta fall följs upprättad mall. Det framgår dock inte av delegationsordning att delegaten har delegation att ta beslut om lotteritillstånd. Beslutet får därmed anses felaktigt. Beslutet om kulturfond innehåller de uppgifter som krävs för delegerade beslut. Rent formellt behöver dock inte detta återrapportas eftersom det är rubricerat som ett verkställighetsärende. Redovisningen kan därmed anses överflödig i detta fall. På sammanträdet i februari 2015 tas beslut att revidera delegationsordningen. Förvaltningschefen informerar dessutom om sponsringsavtal och formalia kring sponsring utifrån en fråga från en nämndledamot. På sammanträdet i mars 2015 tas beslut om delegation till förvaltningschef om tecknande av sponsringsavtal upp till Skr och att beslutet skall infogas i nämndens delegationsordning. 8 (16)

9 Paragrafen därefter redovisar delegationsbeslut avseende fyra sponsringsavtal och ett rörande beslutsattestanter. Beslutet i mars är i huvudsak korrekt anmält enligt mallen, men två av avtalen skulle ha anmälts på sammanträdet i februari för att vara korrekt anmälda enligt delegationsordningen. Nämnden beslutar på sitt sammanträde i april 2015 att på nytt ta beslut om samma ingångna sponsringsavtal. Det skapar förvirring eftersom det är exakt samma avtal som anmäldes på sammanträdet i mars. I sakgranskningen framhåller förvaltningschefen att nämndens beslut om att höja beloppet för delegationsbeslut om sponsring togs av nämnden våren 2014 efter samtal med kommunledningsförvaltningen. Efter att samma sak gjorts våren 2015 kom båda parter fram till att detta sannolikt var felaktigt och man därefter har försökt hitta en form för en praktisk hantering. 5.3 Bedömning Hela ärendehanteringen kring delegationsbesluten vittnar om mycket stor osäkerhet hur formalia skall hanteras i nämnden. Ett antal felaktiga beslut har dessutom tagits. Det allvarligaste är att nämnden inte alls har rätt att ta beslut om delegation utöver fullmäktiges riktlinjer. Sådana beslut om sponsring togs både 2014 och Nämnden och kommunledningsförvaltningen behöver klargöra ansvarsgränser kring innehåll och utformning av protokollen när sektreterarfunktionen är skild från nämnden. 5.4 Riktlinjer kring kommunens sponsring Kommunfullmäktige antog i oktober 2013 ( 108) riktlinjer kring sponsring. I riktlinjerna sägs att Beslut om sponsring av kommunal verksamhet fattas av berörd nämnd eller styrelse Beslut om sponsorsbelopp upp till Skr får vidaredelegeras till förvaltningschef Enligt kommunens centrala styrdokument avses följande beträffande riktlinjer. Riktlinjer är bestämmelser och regler som avser enskildas och/eller organisationers rättigheter och ansvar i förhållande till kommunen. Riktlinjer kan vara upprättade som lokala komplement till lagstiftning eller centrala myndigheters föreskrifter. De fastställs på den politiska nivå eller den chefsnivå som har det yttersta ansvaret inom det område som riktlinjerna avser. Riktlinjer kan vara externt eller internt riktade. Nämnden har i april/maj 2015 vänt sig till kommunfullmäktige med begäran om att riktlinjerna för sponsring skall medge undantag för kultur-och fritidsnämnden. Frågan bereds av kommunstyrelsen vid granskningstillfället. Enligt uppgift från kanslichefen vill kommunstyrelsen inte biträda en tanke om att medge undantag från gällande riktlinjer för nämnden. Riktlinjerna kan komma att 9 (16)

10 ändras om det är omöjligt för kultur- och fritid att hantera beslut om sponsring över 10 tkr i nämnden istället för på tjänstemannanivå/./ Beslut om ändring av riktlinjer eller att avslå nämndens begäran fattas av kf som antagit riktlinjerna Bedömning De riktlinjer kring sponsring som finns är något otydliga om man enbart ser till själva beslutspunkterna. Då kan de tolkas att nämnden/styrelsen alltid skall ta beslut om inriktning men att man kan uppdra till förvaltningschef att ingå avtal upp till en viss nivå. I efterforskningar visar det sig att det finns stöd i riktlinjerna för tolkningen att delegationen kan avse även inriktning och inte enbart belopp. Men oavsett detta står nämndens beslut om delegation både 2014 och 2015 i strid med gällande riktlinjer från fullmäktige rörande sponsringssamarbete. I formell mening har inte förvaltningschefen haft rätt att ingå avtal över ett belopp av Skr. Det är allvarligt. Under de månader som granskningen omfattat har nämnden genomfört nio sammanträden. Delegationsärenden har anmälts vid några tillfällen. Exakt antal delegationsbeslut framgår inte av protokollen, men det är fler än sju. Tre är korrekt utformade enligt de interna delegationsreglerna, men i strid med riktlinjer om sponsring. Sammantaget bedöms detta inte vara tillfredsställande. När man följer nämndens arbete via protokollen under år 2014 ger det också ett intryck av att förvaltningen arbetat med sponsringsfrågor utan att det formellt återrapporterats vid nästkommande sammanträde. Intrycket är också att nämnden inte har tillräcklig kontroll över sina ärenden. I sak är nämndens hela hantering av frågor kring sponsring felaktigt hanterad utifrån de riktlinjer för sponsring som fullmäktige antagit. Nämndens hantering av dessa ärenden vittnar om mycket stora formella brister. Nämnden behöver omedelbart skärpa kontrollen över ärendehanteringen. 6 Attestordning Fullmäktige har antagit ett attestreglemente ( ). I reglementet anges bl.a. att varje nämnd skall tillse att reglementet iakttas, att tillämpligt attestmoment utförs och att attestarbetet utformas så att den interna kontrollen inom nämnden är tillfredsställande. ( 3) Enligt reglementet skall varje transaktion attesteras med en beslutsattest och en mottagnings/granskningsattest. Undantaget för kravet om två attestanter, som inte får vara en och samma funktion, är lönetransaktioner, externa och interna kundfakturor, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form av EDI-Ifiler. Med beslutsattest kontrolleras 1 Mejl från kanslichefen, 6 maj (16)

11 Att beslut är fattat Att en faktisk beställning har skett Att villkoren stämmer överens med det som överenskommits Att transaktionen ryms inom tilldelad internbudget Att beställningen skett i överensstämmelse med mål och budget eller riktlinjer i verksamheten Beslutsattestanten har också ansvar för konteringen. Mottagningsattestanten intygar att varan eller tjänsten mottagits eller levererats. Varje år hanterar förvaltningen omkring fakturor, dvs. ett tiotal per arbetsdag. Nämnden har utsett attestanter. Det finns sju beslutsattestanter kopplade till verksamhetsområden, förutom förvaltningschefen. De områden som avses är: Fritid/fritidsanläggningar/café Fritidsgård Kultur (vuxna) Bibliotek (vuxna) Kultur/bibliotek (barn/ungdom) Grundskola, bibliotek Turism Förvaltningschefen är beslutsattestant inom tre områden. Varje verksamhetsansvarig är ansvarig för både ekonomi och verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Av vad som framkommit i intervju kan också förvaltningschefen attestera fakturor inom alla verksamhetsområden när mottagningsattestanten anser det lämpligt. 6.1 Attestrutiner Alla fakturor är elektroniska. Innan granskningsattestering sker stäms fakturan av mot följesedel/beställning. Dessa samlas fysiskt i en gul pärm. Det är inte alltid det finns en rekvisition i den gula pärmen men situationen är klart mycket bättre nu än för några år sedan, enligt den administrativa handläggaren. På rekvisitionen/följesedeln skall det finnas en referens kopplad till verksamheten. Den som granskningsattesterar gör en avstämning manuellt med hen. Saknas referens och företaget inte kan ange någon betalas som regel inte någon faktura, enligt intervjuuppgift. Det är som regel två mottagningsattestanter. Dessa attesterar fakturan elektroniskt om alla uppgifter stämmer. Efter mottagningsattest går fakturan elektroniskt till beslutsattestant. Attestering sker elektroniskt. Ingen utbetalning kan ske med mindre än att båda attestanterna signerat sin del. Inom verksamheten kan man inte se att det blir fler och falska fakturor under sommaren, när ordinarie personal har semester. 11 (16)

12 6.2 Området grundskola/bibliotek Enligt intervju med en verksamhetsansvarig fungerar attesteringsrutinerna tillfredsställande inom området. Sedan ett år tillbaka har rutinerna inom verksamhetsområdet ändrats något. Den verksamhetsanasvariga har ansvar för ekonomi och bibliotek för barn och unga. Vid inköp av titlar och upphandling av databaser beställer den verksamhetsansvariga via bibliotekstjänst. Mottagningsattestering sker inom kultur- och fritidsnämnden, men beslutsattestering sker ibland inom barn- och utbildningsnämnden eftersom medlen för skolbibliotek finns inom den nämnden. Ibland kan den verksamhetsansvariga inom kultur- och fritidsnämnden besluta, om projektet inom grundskolan om det avser aktiviter som kan ske med stöd av särskilda medel från Statens kulturråd. Då belastas kultur- och fritidsnämndens budget. Den verksamhetsansvariga anser att rutinerna fungerar, men det var bättre förr, när beslutsattesteringen gjordes internt inom kultur- och fritidsnämnden. Nu får den verksamhetsansvariga vända sig till barn- och utbildningskontoret för att få ekonomiska rapporter över beslutade inköp inom grundskolan. 6.3 Stickprov I granskningen har vi gjort ett stickprov inom det område som har flest fakturor, generellt sett - fritid/fritidsanläggningar/café. Urvalet för stickprovet avser en valfri månad, mars månad Under den månaden inkom sammanlagt 29 fakturor. Av dess har fem fakturor granskats närmare avseende attestrutiner. De fakturor som granskats avser olika utrustningsdetaljer till ett lokalt evenemang, inköp av konditoriprodukter och chips till caféverksamheten och inköp från lokal handlare avseende flera verksamheter. I stickprovet har framkommit att attestrutinerna fungerat i fyra av fem granskade fall, enligt beslutad attestordning. I ett fall har förvaltningschefen beslutat. Enligt förvaltningschefen har detta skett i överensstämmelse med ekonomikontoret. Efter intervjuer med flera inom förvaltningen uppfattas kunskapen om attestrutiner och kunskap om vad attestering innebär god. 6.4 Bedömning Den praktiska hanteringen kring dubbla attester ibland (förvaltningschef och ledare i verksamhet med ekonomiskt och verksamhetsansvar) skapar en viss oklarhet. Det kan ge visst utrymme för oönskad påverkan. Nämnden rekommenderas att se till att attestordningen tillämpas strikt. Berörd personal inom kultur- och fritidsnämnden uppfattas vara väl insatt i attestrutinerna. Det är tillfredsställande. 7 Kontanthantering Nämnden hanterar kontanter inom i stort sett alla verksamhetsområden. Besökare köper kaffe, betalar för biljetter, böcker, hyra av lokaler, använder fritidsanläggningar etc. etc. Den verksamhet som hanterar mest inkommande medel är fritid/fritidsanläggningar/café. 12 (16)

13 Betalning sker både kontant och med kort. Inslaget av kontanthantering minskar, men det förekommer alltjämt. Kassorna räknas varje dag. Beloppen varierar. Enligt uppgift saknas sammanställningar på den dagliga kontanthanteringen, men uppskattningsvis hanteras ca kr per dag. På ett år motsvarar det ca en miljon kronor. När kassorna är räknade, växeln avräknad, görs en slutavstämning med remsa. Kontanter samlas i en insättningspåse tillsammans med ett ifyllt insättningskvitto. Kassaredovisningsblankett används för pengar från kassaapparat. För dessa anvisningar finns dokumenterade anvisningar. Varje dag lämnas allt vid bankens servicebox. Inkomna medel skickas sedan via banken elektroniskt till kommunens ekonomiavdelning som fördelar medlen till avsedd verksamhet. Alla verksamhetsansvariga, som gör avstämningar av inkomna medel, har egna login-uppgifter i det elektroniska systemet. Det går med andra ord att i efterskott identifiera vem som tagit emot pengar och hur mycket. Avstämning görs av inkomna medel mot registrerade medel i det elektroniska systemet. Enligt uppgift är det sällan som det är avvikelser mellan vad som kommit in och vad som registrerats. Det har inte gjorts någon inventering av förvaltningen. Därför går det inte att se om det finns något svinn. Nämnden har heller inte efterfrågat inventering. Enligt förvaltningschefen har man god överblick över café, samtidigt som det inte är lätt att inventera bullar och kakor. 7.1 Bedömning Nämnden bör överväga att genomföra inventering då och då, även om det elektroniska system som tillämpas indikerar att det begås få misstag. Det interna systemet läser inte av skillnad mellan försåld vara och tidigare beställd vara, bara att varan är såld till det pris som går att läsa av. Det är viktigt för nämnden att klarlägga omfattning av ev. svinn med tanke på att man ändå omsätter ca en mkr varje år via kassasystemen. 8 Konst Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente (beslutad 1 april 2015 i fullmäktige) ansvar för kommunens konstsamling och offentliga utsmyckning samt kommunens kulturmiljöarbete. Inom förvaltningen finns en databas upplagd. Den innehåller mellan 700 och 800 konstverk. Databasen kan sortera på objekt, plats där objektet är och vilken person/funktion som har objektet. Varje objekt är märkt med att konstverket hör till kommunen. Inköpspris framgår också i databasen. Objekten är utlånade till tjänstemän och nämnder. Av databasen för de olika objekten framgår när objektet är utlånat och ibland när lånetiden gått ut. Vid 13 (16)

14 granskningstillfället visade det sig att lånetiden i flera fall var utgången sedan länge. Det saknas riktlinjer för exponering av konst, t.ex. att kosten skall exponeras i miljöer där många kan ta del av den, oavsett om de är anställda eller är allmänhet på besök i kommunens lokaler. Vid granskningen visade det sig att i många fall var konsten placerad på olika tjänstemäns arbetsrum. Och där hade den i flera fall funnits lång tid. Den konst som kommunen håller är värderad till ca Skr. Konsten omfattas av den kommunförsäkring som finns. Förvaltningen gör inte någon systematisk och årlig kontroll av konsten, var den finns och dess aktuella skadestatus. 8.1 Policy för konstinköp Det finns en policy för konstinköp beslutad av nämnden ( 41). I policy framgår att nämnden köper in konst i första hand via egna utställningar, av konstnärer med anknytning till orten och via andra nätverk. Den konst som köps in skall motsvara olika krav som att vara utmanande, traditionell, ha estetiska värden, dvs. mångsidig och varierad. I policyn framgår också att nämnden varje år avsätter en summa för konstinköp och att kommunen följer praxis om att en procent av summan för ombyggnationer avsätts för framtida konstutsmyckning. 9 Svar på frågor I granskningen skulle vi besvara ett antal frågor. Fråga: Har nämnden gjort en väsentlighets- och riskanalys? Svar: Ja. Fråga: Är internkontrollplanen förankrad i nämnden? Svar: Ja. Fråga: Vilka kontrollmoment omfattar internkontrollplanen? Svar: I princip uppföljning av verksamhetsplan och budget och säkerheten vid ett antal fritidsanläggningar. Fråga: Säkerställs momenten av nämnden i uppföljningen av internkontrollplanen? Svar: Ja. Fråga: Tillämpas delegationsordningen, dvs. återapporteras delegerade beslut i nämnden enligt reglerna? Svar: Nej. Fråga: Tillämpas attestreglementet? 14 (16)

15 Svar: Ja. Fråga: Hantering, kontroll och redovisning av handkassor sker det på ett dokumenterat och kontrollerbart sätt? Svar: Ja. Fråga: Vilka riktlinjer finns för dokumentation av kommunens konst? Svar: Det finns en databas där kommunens konst är samlad. Föremålen är avbildade, det framgår var konstverket är placerat och som regel också när det skall återlämnas. Det saknas dock riktlinjer för hantering och uppföljning av konsten. Fråga: Hur tillämpas riktlinjerna i praktiken? Svar: I sak finns det inte några riktlinjer. Det sker inget systematiskt uppföljningsarbete av konst och konstföremål. Fråga: Hur kontrolleras att tillämpningen av riktlinjerna är tillfredsställande? Svar: I princip går det inte att besvara frågan eftersom det formellt saknas riktlinjer. 9.1 Slutbedömning I granskningen skulle vi bedöma nämndens ändamålsenlighet utifrån tillämpning och kontroll av administrativa rutiner, hantering av frågor kring intern kontroll, delegationsordning, attestordning, konst, kassor och hantering av sponsringsavtal. Sammanställning av granskningsresultat Fungerar tillämpning av Finns kontroll av Bedömning Administrativa rutiner Nej Nej Otillfredsställande Intern kontroll Ja Ja Tillfredsställande Delegationsordning Nej Nej Otillfredsställande Attestordning Ja Nej Delvis tillfredsställande Riktlinjer om sponsring Nej Nej Otillfredsställande Riktlinjer om konst Nej Nej Otillfredsställande Riktlinjer om kassor Ja Ja Tillfredsställande Utifrån de granskningsresultat som framkommit bedöms ändamålsenligheten vara otillräcklig. Nämnden saknar för närvarande en robust och stringent hantering av sina administrativa rutiner. Nämnden rekommenderas att Utöka internkontrollplanen till att avse områden som rör den interna hanteringen av rutiner inom nämndens ansvarsområde Uppdatera delegationsreglementet utifrån beslut Arbeta efter delegationsordningens krav Arbeta efter fullmäktiges riktlinjer om sponsring 15 (16)

16 Förbättra den administrativa strukturen kring sammanträden så att innehållet i protokollen blir tydligare Säkerställa efterlevnaden av centrala styrdokument (sponsring, delegationsordning framförallt) Ta fram riktlinjer för exponering av kommunens konst Göra återkommande uppföljningar av var konsten är, i vilket skick den är och att utarrangera kost som är trasig, skadad etc. 16 (16)

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor

PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor 2013-08-08 Ref R Wallin PM: uppföljning av granskning av sfrågor Inledning Kommunrevisionen har beslutat genomföra en uppföljning av den granskning som gjordes år 2010 av sfrågorna. I granskningen 2010

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer