Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag Revisionsfråga Kontrollfrågor Avgänsning Metod Granskningsresultat Är det tydligt definierat när vårdköp skall ske Finns underlag för bedömning om att köpa vård utformade enligt rutinen? Finns dokumenterade överenskommelser/avtal med de vårdgivare som används? Rättspsykiatrisk vård Riksavtal för utomlänsvård Övriga vårdköp Finns ett strukturerat arbetssätt vad gäller uppföljning såväl medicinsk som ekonomiskt? Rättspsykiatrisk vård Köpt vård i övrigt Utgår ersättning utifrån avtalat pris? Revisionell bedömning... 11

3 1. Bakgrund och uppdrag I årsredovisningen för 2013 anges att den köpta vården uppgår till drygt mnkr. I beloppet ingår bl a köp av regionvård, köp av vård inom och utom länet, bas- och tilläggsuppdrag inom Hälsoval och köp av tandvård. Under 2012 granskade revisorerna köp av regionvård och övrig utomlänsvård vad gäller processer, arbetssätt, styrning via riktlinjer och rutiner samt uppföljning. I samband med granskningen uppmärksammades att vuxenpsykiatrin köper vård för ca 80 mnkr/år varav ca 50 avser psykiatrisk slutenvård i Sundsvall, Säter och Sala. Antalet leverantörer i landet som fakturerat landstinget under 2013 uppgick till ca 55. Inom vuxenpsykiatrin finns en rutin framtagen vad avser köpt vård. Den innehåller en beskrivning av ansvar och roller samt hur och på vilket sätt köpt vård skall ske Revisionsfråga Har landstingsstyrelsen säkerställt att det sker en ändamålsenlig hantering av den köpta vården inom vuxenpsykiatrin? 1.2. Kontrollfrågor Är det tydligt definierat när vårdköp skall ske? Finns underlag för bedömning om att köpa vård utformade enligt rutinen? Finns dokumenterade överenskommelser/avtal med de vårdgivare som används? Finns en strukturerat arbetssätt vad gäller uppföljning såväl medicinsk som ekonomiskt? Utgår ersättning utifrån avtalat pris? 1.3. Avgänsning Granskningen avgränsas till de 5 kontrollfrågor som redovisas ovan. Granskningen avgränsas till att omfatta den vård som vuxenpsykiatrin köper av vårdgivare inom och utom länet. Den rättspsykiatriska vården inkluderad. 1 av 12

4 1.4. Metod Granskningen har genomförts i form av studie och analys av beslut, rutiner, avtal och annan relevant dokumentation. Intervjuer har skett med verksamhetschef, urval av vårdenhetschefer, chefsstöd inom vuxenpsykiatrin, ekonomistöd inom LOV samt avtalscontroller inom LOV. Ett urval av Svea remisser/beslut om köpt vård har stämts av mot tillämpliga kontrollmål. Avstämning har skett med landstingets avtalsdirektör. 2 av 12

5 2. Granskningsresultat 2.1. Är det tydligt definierat när vårdköp skall ske Iakttagelser Inom vuxenpsykiatrin finns en rutin framtagen som reglerar hur ett vårdköp initieras, genomförs och följs upp. Rutinen gäller för alla vårdköp exkl rättspsykiatrisk vård (LRV-vård). Förutsättningen för eventuellt vårdköp är att behandlingen inte finns tillgänglig inom landstinget och att vården är nödvändig. Innan vårdköp som omfattar vård utöver en månad skall noggrann strukturerad diagnostik utifrån klinikens vårdprogram genomföras. Vid köp av akut slutenvård finns en förenklad beslutsgång beskriven. Vid beslut om att köpt vård beviljas och vård kommer att ske en längre tid inom slutenvård eller på behandlingshem ska ett avtal eller överenskommelse alltid tecknas med berörd vårdgivare. Förlängning/initiering av ytterligare köpt vård skall ske genom nytt remissförfarande. Kommentar Rutin och arbetssätt är tydligt inför vårdköp. Vad gäller LRV vården (dömda) är det mer givet hur den fortsatta vården skall bedrivas. Avtal finns i dessa fall med Landstingen i Dalarna, Västernorrland och Västmanland Finns underlag för bedömning om att köpa vård utformade enligt rutinen? Iakttagelser Genomgång har skett av ett antal vårdköp hos olika vårdgivare inom slutenvård (exkl LRV vård). Kontroll har skett att följande underlag finns inför vårdköpet; - Har läkare upprättat ett underlag för bedömning av vårdköp? 3 av 12

6 - Har beslut fattats av medicinsk ledningsansvarig läkare (MLL) eller verksamhetschef och dokumenterats i Melior? - Finns avtal/överenskommelser upprättade med berörda vårdgivare? - Sker ett nytt remissförfarande om vårdtiden förlängs? Resultatet av genomgången visar att det i huvudsak finns underlag för bedömning av vårdköp. Såväl remisser som avtal/överenskommelser utifrån de kontroller som genomförts är undertecknade av verksamhetschef. Avtal/placerings-kontrakt upprättas. Då det gäller öppenvårdspsykiatri finns det möjlighet för patienten att själv söka vård på annan ort och då gäller således andra förutsättningar än vid slutenvård. Huvudinriktningen är att två besök tillåts för icke kostnadskrävande behandlingar (max kr). Efter det måste det ske en överenskommelse om fortsatt vård (specialistvårdsremiss) alternativt att vården fortsättningsvis skall ske inom Landstinget Gävleborg. I vissa fall brister detta då vuxenpsykiatrin inom Landstinget Gävleborg inte får den informationen i tid. En annan grupp, där rutinen inte kan tillämpas, gäller häktade/ kriminalvårdspatienter som är i behov av psykiatrisk vård. Dessa överförs till närmaste behöriga klinik. Kommentarer Underlag för bedömning om att köpa vård följer i huvudsak den antagna rutinen. Det är dock svårt att tillämpa den för alla patientgrupper Finns dokumenterade överenskommelser/avtal med de vårdgivare som används? Rättspsykiatrisk vård Köp av rättspsykiatrisk vård omfattas inte av den rutin som finns för köpt vård. LRV-vården regleras istället via avtal med olika huvudmän. De avtal som finns är med Landstingen i Dalarna, Västernorrland och Västmanland. 4 av 12

7 Enhet Avtalsperiod Platser Pris/vårddygn 1) Säter Sundsvall Sala ) 5.421: : :- 1) Variationer i pris kan förekomma med hänsyn till vissa rabatter, under-/ överkonsumtion, akuta platser, stort omvårdnadsbehov etc. 2) En förhandling genomfördes våren Tidigare abonnemang om 12 platser förändrades till 8 platser. Avtalen med Dalarna och Västernorrland är abonnemangsavtal och avtalet med Västmanland ett avropsavtal. Avtalet med Västernorrland kommer att omförhandlas hösten Inga av avtalen är upphandlade. Vid de rättspsykiatriska klinikerna vårdas personer som är dömda till sluten vård. Det förekommer även att våldsbenägna/aggressiva patienter överflyttas från vuxenpsykiatrin i Gävleborg till avdelningar inom rättspsykiatrin. Vid en genomgång i mitten av maj 2014 kunde noteras att 16 patienter vårdades vid de rättpsykiatriska enheterna Riksavtal för utomlänsvård Innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Avtalet innebär samverkan om vård mellan landsting och i de fall inget annat avtal finns. Avtalet omfattar öppen och sluten vård m fl områden. Priserna för aktuell vård har tidigare i stort sett utgått från de priser som Sveriges kommuner och landsting fastställt. Det blir dock vanligare att regionerna tar fram egna heltäckande prislistor. 5 av 12

8 Övriga vårdköp Samverkan med kommunerna Länets kommuner använder sig av ett flertal behandlingshem i landet. Samverkan och dialog sker med vuxenpsykatrin och även fördelning av kostnader i de fall det också föreligger ett specialistpsykiatriskt vårdbehov som psykiatriska kliniken inom Landstinget Gävleborg inte kan tillgodose. Kommunerna tillsammans med landstinget tecknar då avtal med aktuellt behandlingshem. Slutenvård Det förekommer även slutenvårdsköp vid andra enheter utifrån behov. Detta sker bl a vid rättspsykiatriska kliniker (säkerhetsklassning) men även vid andra vuxenpsykiatriska enheter i landet/länet. Ett avropsavtal finns bl a med Neuropsyk i Bollnäs. Behandlingshemsvård I den ekonomiska redovisningen återfinns ytterligare enheter där vårdköp genomförs av vuxenpsykatrin. Det gäller i huvudsak privata vårdgivare (behandlingshem, neuropsykiatriska enheter, ätstörningsenheter). Vid dessa köp finns inga ramavtal/avropsavtal, Tillvägagångssättet är i regel att vuxenpsykiatrin efter kontakt med berörd vårdgivare får ett avtalsförslag med vårddygnskostnad etc att ta ställning till. I juni 2014 vårdades 8 personer från Landstinget Gävleborg vid behandlingshem utanför länet. Kommentar Avtalet med Landstinget Dalarna omförhandlades april Förändringarna innebar bl a köp av färre platser/vårddygn och utvecklad återrapportering från kliniken i Säter bl a vad gäller utnyttjade vårddygn. Någon återrapportering utifrån det reviderade avtalet har inte lämnats till Landstinget Gävleborg. Neddragningar av verksamheten i Säter under sommaren påverkar även vuxenpsykiatrins möjligheter att utnyttja avtalade volymer vid klinikerna i Säter (sommarperioden regleras inte i avtalet). 6 av 12

9 Omförhandling av avtalet med Landstinget Västernorrland kommer att ske hösten I samband med detta bör bl a behovet av uppföljningsparametrar tydliggöras. Flertalet vårdköp regleras via avtal/överenskommelser exempelvis rättspsykiatrin och utomlänsvård. Kommunerna har avtal med behandlingshem av olika slag där dialog sker med vuxenpsykiatrin om vårdinnehåll, kostnadsfördelning etc. Behovet av externa behandlingshem är inte så omfattande inom vuxenpsykiatrin sett till antal personer. Det kan emellertid röra sig om långa vårdtider och därmed höga kostnader. Vuxenpsykiatrin och upphandlingsansvariga inom landstinget bör tillsammans se över arbetssättet vad gäller köp av vård vid behandlingshem. Exempelvis bör bedömas om landstinget skall ta fram en avtalsmall som kan vara giltig överlag i syfte att beakta såväl medicinska som formella avtalskrav. Nu är det i regel vårdgivaren som översänder ett avtalsförslag. Det kan även vara värdefullt att lista behandlingshem utifrån kompetens/profil för att underlätta bedömningar av vårdköp. Då kan även noteras tidigare erfarenheter av vårdgivaren och medicinska resultat. Vid genomgång kan även bedömas om stora vårdköp sker vid flera enheter för likartade patientgrupper/diagnoser. Då kan upphandling vara ett alternativ Finns ett strukturerat arbetssätt vad gäller uppföljning såväl medicinsk som ekonomiskt? Rättspsykiatrisk vård Formerna för uppföljning finns reglerade i avtalen; Säter Månadsrapporter skall gå till vuxenpsykiatrin. Kliniken i Säter översänder rapporter över beläggning etc enligt avtal. Vuxenpsykiatrin har framfört önskemål om ytterligare information bl a vad gäller nyttjande vårddygn. Förlängning av avtalet, som gäller fr o m april innehåller ytterligare uppföljningsvariabler. Den nya uppföljningsrutinen har dock inte kommit igång ännu (juni 2014). 7 av 12

10 Vårdgivaren skall årligen lämna in en årsredovisning för den vård som bedrivits enligt avtal (vårdinnehåll). Redovisning för 2013 har inkommit till inköpsavdelningen inom Lov men är inte känd inom vuxenpsykiatrin. Sundsvall Månadsrapporter skall gå till vuxenpsykiatrin. Kliniken i Sundsvall översänder varje månad via mail en rapport till vuxenpsykiatrin (produktion, viss medicinsk uppföljning) och följer därmed avtalet. Vårdgivaren skall årligen lämna in en årsredoviskning förd en vård som bedrivits enligt avtal. Redovisning för 2013 har inte inlämnats till landstinget. Sala Enligt avtalet ska företrädare från båda parter träffas minst 4 ggr/år- en gång/kvartal. Mötet kan även ske via videokonferens. Enligt uppgift från vuxenpsykiatrin är det ett fungerande samarbete. Personal i vårdteamen håller kontakt per telefon eller träffar sina kollegor i Sala Köpt vård i övrigt Neuropsyk i Bollnäs har lämnat in en redovisning utifrån det som anges i avtalet. Chefsstöd inom vuxenpsykiatrin har förteckning över alla patienter som är aktuella. Har även kopia på remiss och avtal. Uppföljning sker även av fakturor så att dessa stämmer överens med avtalat vårddygnspris och vårdperiod. Det finns en checklista inom verksamhetsområdet som reglerar hantering av ärenden då patienter vårdats inom öppenvård utomläns för en kostnad som överstiger 5.000:-. I checklistan ingår även brevmallar som används för att få in ytterligare uppgifter från vårdgivaren för att kunna ta ställning till eventuell specialistvårdsremiss eller ej. Uppföljning av köpt vård sker varannan månad i uppföljningen mellan verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Verksamhetsföreträdare inom psykiatrin har även kontakter med vårdgivande enhet i rena patientärenden. Enligt rutinen är vårdenhetschef ytterst ansvarig för att uppföljning sker av den köpta vården. Vårdenhetschef 8 av 12

11 kan delegera uppföljningen till fast vårdkontakt/vårdledare/kontaktperson. En förutsättning för att detta skall fungera är att ansvarig läkare alltid informerar berörd vårdenhetschef. Vid vårdköp av behandlingshemsplats bör uppföljning ske efter halva beslutade vårdtiden. När det gäller köpt (akut ) slutenvård ansvarar slutenvårdsvec för att ha löpande telefonkontakt med vårdande avdelning minst en gång per vecka samt personliga besök minst en gång per månad för avstämning. Uppföljningen skall dokumenteras i Melior. Det nämns inget specifikt i rutinen vad uppföljningen skall innefatta. Kommentarer Det finns tydliga rutiner för hur och på vilket sätt uppföljning skall ske inom den köpta vården. Rutinen har även kompletterats med checklistor/ brevmallar. Det finns således en struktur för den medicinska uppföljningen. Vuxenpsykiatrin bör dock säkerställa att uppföljning av vården sker enligt rutinen och på individnivå. Detta kan exempelvis ske via stickprovskontroller i Melior Utgår ersättning utifrån avtalat pris? I överenskommelse/avtal med vårdgivaren skall bl a återfinnas - Dygnskostnad - Kostnader vid transporter/permissionsresor - Läkemedelskostnader. Kontroller av detta sker via chefsstöd som även granskningsattesterar inkommande fakturor. Verksamhetschef attesterar inkommande fakturor. Enligt uppgift från chefsstöd faktureras rätt belopp i huvudsak. Eventuella felaktigheter tas direkt med vårdgivaren. Vissa fakturor bestrids. I juni fanns 17 obetalda fakturor beroende på att det inte funnits någon betalningsförbindelse. Ledningen för vuxenpsykiatrin har dessutom tillgång till ekonomistöd från LOV. Det blir allt vanligare med DRG debitering(diagnosrelaterade kostnader) även inom psykiatrin, istället för kostnad för en vårdperiod beräknad efter dygnskostnad etc. Inom verksamheten har uppmärksammats att det tycks 9 av 12

12 finnas en glidning mot högre kostnader jämfört med tidigare då andra landsting övergår till DRG. Landstinget Gävleborg tillämpar vårddygnskostnad för den vård som ges för patienter från andra landsting. Kommentar Den ekonomiska uppföljningen är i huvudsak god. Detta säkerställs bl a genom att chefsstöd har god kontroll på vilka patienter som vårdas utomläns och på vilka enheter samtidigt som fakturor även passerar den vägen. Eventuella avvikelser hanteras i samråd med verksamhetschef. 10 av 12

13 3. Revisionell bedömning Vuxenpsykiatrin inom Landstinget har rutiner och ett tydligt arbetssätt vad gäller vårdköp. Resultatet av granskningen visar att det i huvudsak finns underlag för bedömning om att köpa vård enligt antagen rutin. Såväl remisser som avtal/överenskommelser utifrån de kontroller som genomförts är undertecknade av verksamhetschef. Avtal/placeringskontrakt upprättas. Det kan dock noteras att det är svårt att tillämpa rutinen för alla patientgrupper. Flertalet vårdköp regleras via avtal/överenskommelser exempelvis rättspsykiatrin och utomlänsvård. Kommunerna har avtal med behandlingshem av olika slag där dialog sker med vuxenpsykiatrin om vårdinnehåll, kostnadsfördelning etc. Behovet av externa behandlingshem är inte så omfattande inom vuxenpsykiatrin sett till antal personer. Det kan emellertid röra sig om långa vårdtider och därmed höga kostnader. I regel är den vården inte upphandlad utan landstinget får ett avtalsförslag från vårdgivaren. Vuxenpsykiatrin och upphandlingsansvariga inom landstinget bör tillsammans se över arbetssättet vad gäller köp av vård vid behandlingshem. Exempelvis bör bedömas om landstinget skall ta fram en avtalsmall som kan vara giltig överlag i syfte att beakta såväl medicinska som formella avtalskrav. Det kan även vara värdefullt att lista behandlingshem utifrån kompetens/profil för att underlätta bedömningar av vårdköp. Då kan även noteras tidigare erfarenheter av vårdgivaren och medicinska resultat. Vid genomgång kan även bedömas om stora vårdköp sker vid flera enheter för likartade patientgrupper/diagnoser. Upphandling kan då vara ett alternativ. För att stärka den interna kontrollen bör vuxenpsykiatrin via stickprovskontroller i Melior säkerställa att den medicinska uppföljningen sker enligt rutinen och på individnivå. Den ekonomiska uppföljningen är i huvudsak god. Detta säkerställs bl a genom att chefsstöd har god kontroll på vilka patienter som vårdas utomläns och på vilka enheter samtidigt som fakturor även passerar den vägen. Eventuella avvikelser hanteras i samråd med verksamhetschef. 11 av 12

14 Det är väsentligt att inköpsavdelningen inom LOV säkerställer att årsredovisningar inom den rättspsykiatriska vården översänds till landstinget utifrån avtal. Den totala köpta vården uppgick 2013 till ca 85 mnkr. Under perioden januari-maj 2014 uppgår kostnaden enligt den ekonomiska redovisningen till 26,8 mnkr. Det torde således finans möjligheter till att kostnaden 2014 blir lägre än 2013 om inget oförutsett inträffar. En ny patientlag kommer 2015 vilket kommer att påverka verksamheten. Patienterna får då möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad specialiserad vård i hela landet. De sammanfattande revisionella bedömning är att det finns rutiner inom vuxenpsykiatrin för köpt vård och att rutinerna är kända. Den interna kontrollen är tillfredställande. Vissa förstärkningsområden har beskrivits i rapporten vilket bl a gäller uppföljning av den rättspsykiatriska vården och arbetssätt/rutiner då landstinget köper vård vid behandlingshem. Ange datum Ange namn Projektledare Ange namn Uppdragsledare 12 av 12

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-400 139 Överenskommelse mellan Landstinget i Västmanland och Landstinget Sörmland om samverkan inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP)

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Margaretha Larsson Mars 2012 Löpande granskning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02-24 LS-LED09-186 18 Fördjupad samverkan inom ortopedi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER DATUM 2010-12-29 BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND Hälsoval i Primärvården innebär att konkurrensneutralitet ska råda mellan privata och offentliga

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av ersättning till privata vårdgivare

Granskning av ersättning till privata vårdgivare Granskning av ersättning till privata vårdgivare Landstinget Halland FÖRSTUDIE 2002-02-27 Leif Johansson Komrev AB Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035-15 17 43 Fax 035-15 17 36 E-post: leif.johansson@komrev.se

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02.24 LS-LED09-187 19 Fördjupad samverkan inom gynekologisk onkologi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Granskning av avtal avseende Bollnäs sjukhus

Granskning av avtal avseende Bollnäs sjukhus Revisionsrapport Granskning av avtal avseende Bollnäs sjukhus Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Robert Heed Augusti 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1. Inledning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-05-02 Diarienummer 160346 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2015-11-19 LS-LED15-1619-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå museum AB Robert Bergman Bolagets förvaltaruppdrag gentemot stiftelsen Skellefteå museum Bakgrund I bolagets uppdrag ingår att förvalta, vårda och tillgängliggöra

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer