KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 269(319) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (s) Christel Jonasson (s) x Suzanne Svensson, 1 v ordf (s) xx Göran Svensson (s) x Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m) x Britt Kilsäter (m) Per-Ola Mattsson (s) xx Linn Svensson (s) ( 190) x Vivianne Andersson (s) x Leif Håkansson (s) x Bärthil Ottosson (m) Gunnar Solem (m) x Anders Englesson (mp) x Hélène Nordin (mp) x Mats Lindstén (s) x Kenneth Hake (s) x Ingrid Hagberg-Hake (s) Jan Bremberg (s) x Marco Paulsson (m) Magnus Gärdebring (m) x Anna Wihlstrand (sd) x Stig Werner (sd) x Rolf Tholén (fp) xx Lennarth Malm (fp)( ) x Laila Johansson (kd) Britt Jämstorp (kd) x Kennet Aronsson (c) Per-Ivar Ivarsson (c) x Jens Henningsson (v) x Eva Olsson-Bengtsson (v) Tjänstemän Bengt Mattsson, kommundirektör Ulf Ohlsson, samhällsbyggn chef ( 163) Rosita Wendell, förvaltningsassistent Magnus Runesson, miljöingenjör ( 163) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Sven-Åke Svensson Suzanne Svensson Jens Henningsson Rosita Wendell ( 190) Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten

2 Rosita Wendell KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Innehållsförteckning KS 162 KS 163 KS 164 KS 165 KS 166 KS 167 Information om hemtjänsten Vatten och avlopp inre skärgården Ekonomisk månadsrapport Sydostlänken, projektmedel till komplettering av förstudie, ändring av KS beslut , 92 Nedläggning av Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn yttrande till Justitiedepartementet Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl i Hällaryd KS 168 Plan för hälsofrämjande insatser 2009 KS 169 Upphandling av företagshälsovård KS 170 Förslag till beslut att avbryta arbetet med att Karlshamns kommun ska bli Concertokommun KS 171 Tilläggsanslag på grund av minskade statsbidrag för plusjobbanställda KS 172 Yttrande över förslag till statusklassning av vattenkvalitet inför för valtningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt KS 173 KS 174 KS 175 KS 176 KS 177 KS 178 KS 179 KS 180 KS 181 KS 182 KS 183 KS 184 KS 185 KS 186 KS 187 KS 188 Avtal om övergång av tomträttsavtal mellan Karlshamns kommun och Carlshamns bordtennisklubb Överföring av medel för genomförande av åtgärder inom Sternö naturområde Bokverket Karlshamns historia Matvik 1:54, Matvikshamn Ansökan att förvärva eller arrendera mark Avgränsning samt zonering för biosfärområdet Blekinge Arkipelag Godkännande av nya stadgar för Kommuninvest ek förening Yttrande över tillstånd till allmän kameraövervakning Kommunal borgen för kortfristig kredit Net.port.Karlshamn AB Taxor och avgifter för hyra av lokaler Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet i Blekinge FINSAM Omflyttning av investeringsmedel för handikappanpassning i Väggahallen VA-frågor utanför verksamhetsområdet, Buskelund Motion om seniorboende i Hällaryd Attestförteckning för kommunstyrelsen Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

3 KS 189 KS 190 Ärenden för kännedom Försäljning av MFA Sydost AB KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Information om hemtjänsten Områdeschef Ingrid Svanberg informerar om resursfördelningssystemet som införts inom hemtjänsten med början Systemet är ett databaserat planeringsverktyg som utgår från brukarnas behov av insatser. OMSORG

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 163 AU Vatten och avlopp inre skärgården Ordföranden har i skrivelse uppgivit följande: Skärgårdsföreningen har i skrivelse daterad , med anledning av sammanträde i Rådhuset mellan kommunledningen samt skärgårdsföreningen, redovisa läget i skärgårdsföreningen inför arbetsutskottet sammanträde den 5 augusti. Sammanfattning Teknik och fritidsnämnden har via samhällsbyggnadsförvaltningen, på initiativ av skärgårdsföreningen, under en tid fört samtal om möjligheten att förse skärgårdens fastigheter med vatten och avlopp. Detta ska ske genom att fastigheterna på öarna bildar samfälligheter, vilka tecknar avtal om anslutning. Berörda öar är Östra Bokö, Fölsö, Västra Bokö, Mulö, Hallö, Styrsö, Ekö och Joggesö. Antalet fastighetsägare är 123 st. varav kommunen utgör två. Tärnö har valt att avstå projektet för tillfället. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnadsberäknat projektet på dels inkomna offerter och dels egen entreprenad, till kr per fastiget vid 100 % anslutning. Av fullmäktige beslutad grundavgift tillkommer kr per fastighet som ansluter sig. Lagstadgad mervärdesskatt, fn. 25 % tillkommer, vilket innebär kr vid 100 % anslutning. I dagsläget har 77 fastighetsägare tillhörande skärgårdsföreningen, av 123 möjliga, anmält intresse att delta i projektet. Därtill kommer Östra Bokö och Fölsö, två fastigheter. Kalkylen ser då ut enligt följande. Intäkter 79* kr tkr Anslutningar (varav Karlshamns Kommun 2) Kostnader 123* kr tkr Total projektkostnad Underskott tkr Kalkylen visar ett underskott på tkr.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Förslag Följande beräkningar bygger på att skärgårdsföreningen får 88 fastighetsägare att ansluta sig för att projektet ska kunna startas upp, samt att Karlshamns kommun ansluter sina två öar för det rörliga friluftslivet, Östra Bokö och Fölsö, och därutöver ger ett investeringsbidrag på 1 mnkr, kopplat till arbetet miljöarbetet med skärgårdsprogrammet och till biosfärarbetet i skärgården. Kalkylen ser då ut enligt följande. Intäkter 90* kr tkr Anslutningar (varav Karlshamns (kommun 2) tkr Kommunalt investeringsbidrag Kostnader 123* kr tkr Underskott 782 tkr Motsvarar 14 ytterligare anslutningar (av 33 möjliga) Ovanstående kalkyl ger ett underskott på 782 tkr som skulle motsvara att ytterligare 14 fastighetsägare krävs för full kostnadstäckning i projektet. För att projektet ska kunna komma igång föreslås att kommunstyrelsen förskotterar (tar denna risk) 782 tkr, samt ansluter Östra Bokö och Fölsö (2* kr). Totalt i denna beräkning ingår 90 anslutna och förmodligen ansluter sig fler efterhand. Det krävs således ytterligare 14 fastighetsägare för att projektet ska gå plus minus noll. Förslag till beslut föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning att skärgårdsföreningen har 88 fastighetsägare som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på de berörda öarna, att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att teckna erforderliga avtal för anslutning att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra projektet att investeringsbudgeten för 2008 ökas med tkr.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Skrivelse från Skärgårdsföreningen intas som bilaga 163 A. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar tillsammans med representanter från teknikoch fritidsnämnden en information vid sammanträdet. Anders Englesson deltar ej i beslutet vid dagens sammanträde. Ordföranden meddelar att ärendet skall kompletteras med en hållbarhetsanalys innan det behandlas i kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta under förutsättning att skärgårdsföreningen har 88 fastighetsägare som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på de berörda öarna, att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att teckna erforderliga avtal för anslutning att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra projektet att investeringsbudgeten för 2008 ökas med tkr. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Ärendet har kompletterats med en hållbarhetsbedömning, bilaga 163 B. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, ordföranden i teknik- och fritidsnämnden samt miljöingenjören är närvarande vid sammanträdet. Ordföranden föreslår att förslaget till beslut kompletterats med följande att-sats: att de fastighetsägare som ansluter sig i efterhand (33 möjliga), skall intäkterna från dessa tillfalla Karlshamns kommun. Om alla ansluter ger detta tkr i intäkter för Karlshamns kommun. I ärendet yttrar sig även Laila Johansson, Anders Englesson, Hélène Nordin, Stig Werner, Suzanne Svensson och Anna Wihlstrand. Kommunstyrelsens beslut:

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta under förutsättning att skärgårdsföreningen har 88 fastighetsägare som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på de berörda öarna, KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att teckna erforderliga avtal för anslutning att ge teknik och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra projektet att investeringsbudgeten för 2008 ökas med tkr att de fastighetsägare som ansluter sig i efterhand (33 möjliga), skall intäkterna från dessa tillfalla Karlshamns kommun. Om alla ansluter ger detta tkr i intäkter för Karlshamns kommun.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ekonomisk rapport för perioden januari - juli 2008 Kommundirektören redovisar en ekonomisk månadsuppföljning avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Månadsuppföljning intas som bilaga 164 A. Månadsuppföljning för bolagen intas som bilaga 164 B. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Mats Lindstén. Kommunstyrelsens beslut: att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta rapporten till dagens protokoll.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Sydostlänken, projektmedel till komplettering av förstudie ändring av förslag till finansiering Kommunstyrelsen beslutade , 92 att anslå kronor till den kompletterade utredningen för Sydostlänken (en funktions- och teknikutredning för den befintliga banan mellan Olofström och Älmhult) och att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Ekonomichefen har i skrivelse uppgivit följande: Jag föreslår att investeringsbudgeten för 2008 ökas med kr till den kompletterande utredningen för Sydostlänken. Förslag till finansiering att investeringsbudgeten för 2008 gällande anslag Sydostlänken projektnummer 1110 ökas med kr. A2121 B47 C210 E1110. Kommunstyrelsens beslut: - med upphävande av tidigare beslut , 92 avseende finansiering att anslå kronor till den kompletterande utredningen för Sydostlänken att investeringsbudgeten för 2008 gällande anslag Sydostlänken projektnummer 110 ökas med kronor. FIN delges Lennart Henriksson ekonomichefen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Nedläggning av Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn yttrande till Justitiedepartementet Kanslichefen har upprättat följande förslag till yttrande: Bakgrund Justitiedepartementet inbjuder i skrivelse daterad Karlshamns kommun att lämna synpunkter på Blekinge tingsrätts begäran om att tings-rätten endast ska ha kansli i Karlskrona. Den 1 juli 2001 lades tingsrätterna i Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona ner och Blekinge tingsrätt skapades. Målet för sammanlägg-ningen var att skapa möjligheter för en förstärkt beredskapsorganisation, öka möjligheterna för specialisering, skapa förutsättningar för återkommande kompetensutveckling, säkerställa möjligheter att rekrytera kvalificerad personal samt att förbättra den geografiska samordningen med rättsväsendets övriga myndigheter. Som grund för sin begäran om nedläggning av Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn framhåller lagman Pia Johansson vid Blekinge tingsrätt följande nackdelar med flera kansliorter: - svårare att fördela resurser och arbetsuppgifter - mindre effektiv handläggning och ojämn arbetsbelastning - svårare att åstadkomma en ändamålsenlig fördelning av mål - administrativa merkostnader - högre lokalkostnader - sårbarheten hos en liten personalstyrka vid oplanerad frånvaro - omöjligt att samlokalisera med andra myndigheter inom rättsväsendet - flera resor för åklagare, häktespersonal och poliser - svårt och kostsamt att upprätthålla en tillfredställande säkerhetsnivå. Den fördel som lagmannen ser är att flera tingsställen förkortar det geografiska vägavståndet och det bidrar till att uppfylla målet om bibehållen tillgänglighet. Kommunens ställningstagande Karlshamns kommun emotsätter sig nedläggningen av Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn. Grunderna för kommunens ställningstagande Sedan 1999 har landets tingsrättsorganisation genomgått en omfattande organisationsförändring och antalet tingsrätter har minskat från 96 till 53 fram till Den 13 mars 2008 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen kallad En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation. Genom skrivelsen tar regeringen ställning till alla de förändringar i tingsrätts-

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS organisationen som Domstolsverket föreslagit. Förändringarna avsåg främst Norrland och norra Götaland. I de fall där små domstolar bibehålls krävs, enligt regeringen, att rutiner för samverkan utvecklas mellan domstolarna i respektive region. Domstolsverket har även gjort en översyn av länsrätternas organisation och föreslår att 23 länsrätter blir 10. Verket framhåller att förslaget inte har tagits fram för att spara pengar utan för att slå vakt om kvaliten. Tingsrättsorganisationen har genomgått en mycket stor förändring under relativt kort tid och det skulle vara intressant att ta del av uppföljningen av de effekter förändringarna haft dels på kvaliteten på domstolarna och på kostnaderna. När kostnaderna följs upp bör de samhällsekonomiska effekterna bedömas. Det är också viktigt att se till helheten och den samlade effekten för landet och för den totala måluppfyllelsen. Vid nedläggning av tingsrätter och kansliorter är det inte enbart kommuninvånarnas längre resor utan även att det lokala rättslivet i stor utsträckning försvinner som medför ökade kostnader för enskilda och samhället. En nedlagd tingsrätt/kansliort innebär att poliser, åklagare och advokater försvinner från orten. Medborgarnas tilltro till rättssystemet minskar när de rättsvårdande myndigheterna inte längre är närvarande i samhället. Rättssamhället berövas förutsättningar att fungera. För att upprätthålla och höja kompetens och kvalitet kan man naturligtvis centralisera, men det är även möjligt att samverka. I Blekinge finns en väl utvecklad förmåga till samverkan. Länet samverkar exempelvis med högskolan och i västra Blekinge sker samverkan vad gäller miljötillsyn, räddningstjänst, alkoholtillsyn med flera verksamheter. Blekinge tingsrätt torde därför ha möjlighet att genom förbättrad samverkan mellan sina båda enheter undanröja en rad av de negativa effekter som lagmannen har som grund för sin begäran om nedläggning av kansliorten Karlshamn. Med hjälp av ny teknik är det möjligt att samordna administration och utveckla arbetsmetoder i en verksamhet som är geografiskt spridd. Skulle Domstolsverkets förslag till sammanläggning av länsrätterna gå igenom innebär det att länsrätten i Karlskrona läggs ner och tillsammans med Kalmar och Halmstad flyttar sin verksamhet till Växjö. När verksamheten centraliseras på detta sätt är det än viktigare att bibehålla en kompetent lokal anknytning genom att bibehålla underlaget för det lokala rättslivet. Det är därför särskilt olämpligt att lägga ner Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn just nu, innan det är klarlagt hur länsrätternas organisation ska se ut.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens beslut: att avge yttrande i enlighet med kanslichefens förslag. YTTR delges Justitiedepartementet

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Förslag till detaljplan för fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl i Hällaryd Ett förslag till detaljplan för del av Matvik 1:2 och 1:4 m fl i Hällaryd, Karlshamns kommun har tidigare varit ute på samråd. Nu ges tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget under tiden 28 juli 31 augusti Planområdet är beläget i Matvik, cirka 6 kilometer öster om Karlshamn. Syftet med planen är dels att ersätta områdesbestämmelser för Matvik antagen 1995 och en mindre detaljplan från 1971, samt möjliggöra ny bebyggelse på nya tomter. Sammantaget tillåter planen ca 50 nya villatomter i området. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed inte erfordras. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Marco Paulsson är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Yrkande Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot planförslaget. Anders Englesson yrkar följande: Proposition 1. att de fria passager som finns ner till havet märks ut 2. att möjlighet till alternativt avloppssystem utreds. Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget att ej ha någon erinran mot detaljplanen och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Englessons första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit detta. Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Englessons andra tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens beslut: att inte ha någon erinran mot detaljplanen med tillägget att de fria passager som finns ner till havet märks ut. PLAN delges byggnadsnämnden

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 168 PoU Plan för hälsofrämjande insatser 2009 Friskvårdshandläggare Eira Hirsch redogör för förslag till Plan för hälsofrämjande insatser De insatser som föreslås i planen för nästa år är yoga, träningspass på gym, jobbing, buss till vårruset, viktväktarna på jobbet, rök-/snusslutarstöd, guidade vandringar, körsång, inspirationskväll, utlåning av stavar, pulsklockor och stegräknare, punktin-satser med tema friskvård samt utbildning för hälsoinspiratörerna. Kostnaderna för de hälsofrämjande insatserna för 2009 beräknas till kronor. Planen intas som bilaga 168. Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att fastställa plan för hälsofrämjande insatser 2009 att finansiering av kostnaderna för de hälsofrämjande insatserna liksom tidigare år sker via nämnderna. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anna Wihlstrand yrkar avslag på förslaget. Proposition Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill fastställa eller avslå planen och finner att kommunstyrelsen beslutar att fastställa densamma. Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå förslaget till finansiering av kostnaderna och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma. Kommunstyrelsens beslut:

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att fastställa plan för hälsofrämjande insatser 2009 att finansiering av kostnaderna för de hälsofrämjande insatserna liksom tidigare år sker via nämnderna. Reservation Anna Wihlstrand anmäler reservation mot beslutet. PERS delges personal- och organisationsutskottet

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 169 AU Upphandling av företagshälsovård Processutvecklare Ingeborg Braun har i skrivelse uppgivit följande: Avtalet med vår nuvarande leverantör av företagshälsovård löper ut , detta är inklusive möjligheten till option. Ny upphandling skall således göras under hösten. Tidsmässigt måste förfrågan göras tidigt under hösten om tidsfrister skall kunna hållas och nytt avtal träda i kraft fom Denna ärendehantering hade underlättats betydligt om kommunstyrelsens arbetsutskott hade i delegation att fatta beslut om förfrågningsunderlaget beträffande upphandling av företagshälsovård fom Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om förfrågningsunderlaget beträffande upphandling av företagshälsovård fom Kommunstyrelsens beslut: att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om förfrågningsunderlaget beträffande upphandling av företagshälsovård fom PERS delges Ingeborg Braun, personalkontoret

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 170 AU Förslag till beslut att avbryta arbetet med att Karlshamns kommun ska bli Concertokommun Per-Ola Mattsson, politisk samordnare hållbar utveckling har i skrivelse uppgivit följande: Några utgångspunkter Arbetet med förstudie av Concerto har fortskridit under sommaren, Flera samtal har förts med Energikontor Sydost samt med Consertohandläggare i Bryssel. Efter dessa samtal gör vi bedömningen att det inte är realistiskt att tro att Karlshamn kan bli antagen som Concertokommun. Att fullfölja arbetet med Concertoansökan har beräknats kosta 0,5 mnkr. Att fortsätta arbete med ansökan tar stor kraft ur befintlig organisation samt kräver att kommunen köper konsulttid. Concertos regler I Concertos regelverk framgår att det ska vara en bra balans mellan energi-tillförsel och energieffektiviseringsåtgärder. Karlshamns kommun har inte någon bra balans mellan ny energi-tillförsel och nya energieffektiviseringsåtgärder. Tillförseln av förnyelsebar energi är mycket större än de energieffektiviserings-åtgärder som vi, realistiskt sett, kan förvänta oss bli genomförda under en bidragsperiod I Concertos regelverk framgår att den fysiska ytan ska vara avgränsad till en del av en kommun eller en stadsdel. I det underlag som vi arbetat med, och som behövs för att få fram tillräckligt många energieffektiviseringsåtgärder har vi räknat in stora delar av Karlshamns kommun samt delar av Olofströms kommun. Förslag till beslut: att Karlshamns kommun inte ansöker om att bli Concertokommun.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att Karlshamns kommun inte ansöker om att bli Concertokommun. Kommunstyrelsens beslut: att Karlshamns kommun inte ansöker om att bli Concertokommun. ÖVR delges Per-Ola Mattsson, samordnare HUT

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS AU 171 AU Tilläggsanslag på grund av minskade statsbidrag för plusjobbsanställda Servicenämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Sammanfattning Skrivelse från arbetsmarknadschef Cindy Olsson daterad enligt följande: Under innevarande år kommer plusjobben att fasas ut. Den sista plusjobbsmedarbetaren kommer att lämna sin anställning i Karlshamns kommun under november månad. Det är sedan tidigare känt att plusjobben även under 2008 kommer att gå med ett budgetunderskott på grund av de minskade statsbidragen. Kompenseras inte enheten för detta uppstår ett underskott för 2008 som nu beräknas uppgå till tkr, exkl. förändring av semesterskuld. Plusjobb-08 Statsbidrag Löner Differens Prognos Budget 2008,inkl tilläggsanslag för löneökning Prognos budgetavvikelse 2008, exkl. förändring av semesterskuld Arbetsmarknadsenheten föreslår därför att servicenämnden tillskriver kommunstyrelsen om att tkr av de sedan tidigare avsatta anslagen för plusjobben hos finansförvaltningen, överförs till enheten för att täcka det beräknade underskottet. Servicenämndens beslut: Servicenämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen om att tkr av de sedan tidigare avsatta anslagen för plusjobben hos finansförvaltningen överförs till enheten för att täcka det beräknade underskottet.

21 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att tkr (helårsprognos per ) av de sedan tidigare avsatta anslagen för plusjobben hos finansförvaltningen (totalt tkr) avsätts för att täcka det beräknade underskottet att finansieringen regleras vid årsbokslutet då verkligt underskott finns beräknat. Kommunstyrelsens beslut: att tkr (helårsprognos per ) av de sedan tidigare avsatta anslagen för plusjobben hos finansförvaltningen (totalt tkr) avsätts för att täcka det beräknade underskottet att finansieringen regleras vid årsbokslutet då verkligt underskott finns beräknat. FIN delges servicenämnden ekonomichefen

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS AU 172 AU Yttrande över förslag till statusklassning av vattenkvalitet inför förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen ska lämna förslag på statusklassningar av vattenkvalitet till Vattenmyndigheten den 31 augusti Länsstyrelsens förslag har översänts till kommunerna och andra berörda för synpunkter. Miljöingenjören har överlämnat följande förslag till yttrande: Sammanfattning Förslag på kommunstyrelsens yttrande på remiss om förslag till statusklassning av vattenkvalitet inför förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrandet berör inte klassningen men påpekar vikten av faktiska undersökningar i vattenområdena. Bakgrund Vattenmyndigheten, Södra Östersjön har till Karlshamns kommun, kommunstyrelsen, översänt Remiss över förslag till statusklassning av vattenkvalitet inför förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt. Yttrande Karlshamns kommun har inget att erinra gentemot statusklassningen men anser att en viktig del av kommande förvaltningsplan bör vara faktiska undersökningar av vattenkvalitén inom de vattenområden som har statusklassats med hjälp av expertbedömningar. Beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Att anta ovanstående yttrande som sitt eget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att avge yttrande i enlighet med miljöingenjörens förslag. Kommunstyrelsens beslut: att avge yttrande i enlighet med miljöingenjörens förslag.

23 YTTR delges Länsstyrelsen KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 173 AU Avtal om övergång av tomträttsavtal mellan Karlshamns kommun och Carlshamns Bordtennisklubb avseende fastigheten Karlshamn 5:15 Kommunfullmäktige beslutade "att bemyndiga kommunstyrelsen att med tomträtt upplåta stadsägan 423 till Carlshamns Bordtennisklubb för en årlig avgäld om 100 kronor och på villkor i övrigt enligt styrelsens bestämmande. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar styrelsen att upplåta stadsägan 423 till Carlshamns Bordtennisklubb med tomträtt mot en årlig avgift om 100 kronor och på villkor att regleringen av avgäldens storlek kan ske efter tio år och uppsägning av tomträttsavtalet efter 20 år." Karlshamns kommun har nu för avsikt att överlåta fastigheterna Karlshamn 5:14 och 5:15 (tidigare stadsägan 422 och 423) till en exploatör i syfte att fastigheterna skall bebyggas med fler- bostadshus med bostadsrätt. Parterna är överens om att Kommunen vederlagsfritt övertar klubbens stuga belägen på fastigheten Karlshamn 5:15 samt av kommunen upplåtna tomträtten. den Parterna är även överens om att Kommun skall iordningsställa ersättningslokaler i Väggahallen i anslutning till de lokaler som idag Carlshamns Bordtennisklubb disponerar i Väggahallen, samt att teknik- och fritidsnämnd upprättar hyresavtal på de villkor som parterna överenskommit om. Kostnaderna för iordningsställandet av ersättningslokalerna är fritidschef Thomas Dahlbom kostnadberäknade till 250 tkr. Kommunen och Carlshamns Bordtennisklubb har träffat överenskommelse upprättat förslag till avtal. enligt enligt Förslag till avtal intas såsom bilaga 173. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

24 att godkänna upprättat förslag till avtal med Carlshamns Bordtennisklubb.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att beräknade kostnader på 250 tkr för iordningsställande av ersättningslokaler i Väggahallen för Carlshamns Bordtennisklubb täcks med anslag ur Investeringsprojekt Skyttevägen projektnr: Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Stig Werner, Leif Håkansson och Carl-Eric Birgersson. Kommunstyrelsens beslut: att godkänna upprättat förslag till avtal med Carlshamns Bordtennisklubb. att beräknade kostnader på 250 tkr för iordningsställande av ersättningslokaler i Väggahallen för Carlshamns Bordtennisklubb täcks med anslag ur Investeringsprojekt Skyttevägen projektnr: FAST delges Carlshamns Bordtennisklubb fritidschefen

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen KS 174 AU Överföring av medel för genomförande av åtgärder inom Sternö naturområde Kommunstyrelsen beslutade , 21 att godkänna NCC ROADS AB:s förslag till åtgärder och riktlinjer vad gäller Sternö naturområde samt att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att svara för kommunens intresse både vad gäller de åtgärder som bolaget åtagit sig att genomföra samt övriga åtgärder som avses genomföras av kommunen. Teknik- och fritidsnämnden har överlämnat följande beslut från nämndens sammanträde : Sammanfattning Lista på åtgärder inom Sternö i enlighet med skissutredning av WSP. Under hösten 2008 Cykelväg från Örate håla till kioskbyggnad Tillgänglighetsanpassad grillplats vid badäng 220 kkr 25 kkr Vintern Gångväg från badäng till Stolta slätt, vidare mot kioskbyggnad till vissa delar tillgänglighetsanpassad Iordningställande av parkeringsplats Utsiktsplats Bålabacken: på militärt område GC-väg utmed nedfart till Sternö badplats 253 kkr 40 kkr Utredning om naturreservat ska inom kort påbörjas. För följande åtgärder har samråd skett med Länsstyrelsen: cykelväg från Fernströms park till Örate håla samt cykelparkering vid Örate håla, åtgärder med väg vid Stolta slätt samt förlängning av cykelväg från Örate håla till kioskbyggnad. Övriga åtgärder har enligt samordnare Bernt Ibertsson diskuterats med Länsstyrelsen. Samråd måste dock ske innan nya delar av projektet sätts igång. I budgetarbetet för parkenheten måste medel anslås för skötsel av gjorda utbyggnader inom Sternö. Teknik- och fritidsnämndens beslut:

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Teknik- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen för över pengar till att genomföra åtgärder i Sternö. Varje år bör en revidering göras av vilka objekt som skall utföras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att föreslagna åtgärder inom Sternö naturområde utförs i takt med att medel inflyter in från NCC att inkomna medel från NCC för projektet överförs till teknik- och fritidsnämnden att en revidering görs varje år av vilka objekt som skall utföras. Kommunstyrelsens beslut: att föreslagna åtgärder inom Sternö naturområde utförs i takt med att medel inflyter in från NCC att inkomna medel från NCC för projektet överförs till teknik- och fritidsnämnden att en revidering görs varje år av vilka objekt som skall utföras. TEKN delges teknik- och fritidsnämnden

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 175 AU Bokverket Karlshamns Historia Bakgrund Karlshamns kommun äger exemplar av Karlshamns Stads historia som omfattar stadens historia mellan år 1664 till år 2000 och omfattar sex volymer. Kommunsekreteraren har gjort följande inventering med förslag på den framtida hanteringen av bokverket. Skrivelsen intas som bilaga 175. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att uppdra åt kommundirektören att föra över ansvaret för förvaltningen av Karlshamns historia del I-VI från kommunledningsförvaltningens ekonomienhet till dess kanslienhet att uppkomna kostnader och intäkter redovisas under kommunstyrelsens konton att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att undersöka kostnaden för att låta binda in de ca 447 häftade exemplaren av volymerna I-III och V att nu gällande försäljningsstopp hävs intill ett minsta antal av 25 exemplar att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att uppta diskussion med Lundins Bokhandel AB gällande försäljningsuppdrag i kommission av Karlshamns Historia del I-V att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att internt inom kommunen och dess bolag marknadsföra, för att ge förvaltningarna möjlighet att inköpa exemplar av Karlshamns historia del I-VI att användas som presentböcker Priset per internt försålt exemplar skall motsvara priset vid extern försäljning att uppdra åt kommunledningsförvaltningen kansli att föra liggare över och utlämning av böcker, samt att uppdra åt arkivföreståndaren att årligen i samband med bokslutet överlämna en förteckning över gjord inventering av förrådet av böcker till ekonomikontoret att avskriva 23 exemplar som ej bokförts. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Kommundirektören meddelar att priset internt är 300 kr/ex och externt 395 kr/ex.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens beslut: att uppdra åt kommundirektören att föra över ansvaret för förvaltningen av Karlshamns historia del I-VI från kommunledningsförvaltningens ekonomienhet till dess kanslienhet att uppkomna kostnader och intäkter redovisas under kommunstyrelsens konton att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att undersöka kostnaden för att låta binda in de ca 447 häftade exemplaren av volymerna I-III och V att nu gällande försäljningsstopp hävs intill ett minsta antal av 25 exemplar att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att uppta diskussion med Lundins Bokhandel AB gällande försäljningsuppdrag i kommission av Karlshamns Historia del I-V att uppdra åt kommunledningsförvaltningens kansli att internt inom kommunen och dess bolag marknadsföra, för att ge förvaltningarna möjlighet att inköpa exemplar av Karlshamns historia del I-VI att användas som presentböcker Priset per internt försålt exemplar skall motsvara priset vid extern försäljning att uppdra åt kommunledningsförvaltningen kansli att föra liggare över och utlämning av böcker, samt att uppdra åt arkivföreståndaren att årligen i samband med bokslutet överlämna en förteckning över gjord inventering av förrådet av böcker till ekonomikontoret att avskriva 23 exemplar som ej bokförts. ÖVR delges ekonomichefen kommunsekreteraren arkivföreståndaren

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 176 AU Matvik 1:54, Matvikshamn Ansökan att förvärva eller arrende mark Stefan Lindström, Björn Rimer och Ulf Ödman har i skrivelse till kommunstyrelsen ansökt om att få köpa alternativt långtidsarrendera mark i Matvikshamn enligt bifogad karta. Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet till byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Kommunledningsförvaltningen har översänt remiss med begäran om yttrande över ansökan att förvärva eller arrendera mark i Matvikshamn. Ansökan har inkommit från Stefan Lindström, Björn Rimer och Ulf Ödman att få köpa, alternativt långtidsarrendera mark i Matvikshamn. Avsikten med markförvärvet är att de har för avsikt att bedriva kiosk-verksamhet i området. Valet av plats har föregåtts av samråd med byggnadsnämndens ordförande, stadsarkitekten och bygglovarkitekten. Inom hamnområdet har kommunen för avsikt att upprätta områdes-bestämmelser för att vidare utreda områdets struktur. Byggnadsnämndens beslut: Frågan gällande markens lämplighet att bebyggas måste prövas i ett förhandsbesked, varför markfrågan inte kan avgöras i nuläget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att som svar på ansökan hänvisa till byggnadsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anna Wihlstrand yrkar avslag på ansökan.

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anna Wihlstrands yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: att som svar på ansökan hänvisa till byggnadsnämndens yttrande. Reservation Anna Wihlstrand anmäler reservation mot beslutet. PLAN delges Ulf Ödman m fl, Sonaholmsvägen 28, Karlshamn

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 177 AU Avgränsning samt zonering för biosfärområdet Blekinge Arkipelag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att förorda att E22:an skall anses vara den naturliga gränslinjen vad avser gränsdragning för biosfärs-kandidatområdet Blekinge Arkipelag. Efter dialogmöte i styrgruppen för Blekinge Arkipelag föreslås att kommunstyrelsen prövar frågan igen. Nytt förslag till avgränsning samt zonering intas som bilaga 177. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att förorda de i skrivelsen föreslagna gränsdragningarna vad avser yttre gräns och zonindelning av Blekinge kust och skärgård. Kommunstyrelsens beslut: att förorda de i skrivelsen föreslagna gränsdragningarna vad avser yttre gräns och zonindelning av Blekinge kust och skärgård. ÖVR delges Biosfärskandidatområdet Blekinge Arkipelag Per-Ola Mattsson

33 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 178 AU Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening har översänt förslag till nya stadgar till Karlshamns kommun för godkännande. Förslag till nya stadgar intas som bilaga 178. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att godkänna förslaget till nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsens beslut: att godkänna förslaget till nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening. FIN delges Kommuninvest ekonomisk förening

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 179 AU Yttrande över tillstånd till allmän kameraövervakning Schweden Splitt AB Kanslichefen har i skrivelse uppgivit följande: Bakgrund Schweden Splitt AB (org nr: ), Nordsjövägen, Karlshamn, har ansökt hos länsstyrelsen i Blekinge län om tillstånd till allmän kameraövervakning på Nordsjövägen, Karlshamn. Av lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, 18, framgår att innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning skall den kommun där övervakningen ska ske få tillfäller att yttra sig. Länsstyrelsen har översänt ansökan för yttrande av Karlshamns kommun. Yttrandet ska vara länsstyrelsen till handa inom fyra veckor. Av ansökan till länsstyrelsen framgår att ändamålet med övervakningen är att övervaka företagets dieseltank på grund av stort svinn. Kameran ska placeras vid grinden till den inhägnad som omger dieseltanken. Övervakning ska ske med fast kamera med fast objektiv. Bilderna ska bevaras 30 dagar på hårddisk. Ingen ljudupptagning ska ske. Den inhägnade dieseltanken finns inom ett område där allmänheten inte får vistas på grund av att sprängning pågår. Kunder som hämtar material kör inte fram till dieseltanken. Anställd personal kör förbi dieseltanken för att parkera på personalparkeringen. I direkt anslutning till tanken finns en yta där företagets maskiner stannar när de ska tanka. Önskad placering av övervakningskameran framgår av bifogade ritningar. Det framgår inte av ansökan om personalen har yttrat sig över uppsättningen av övervaknings-kameran. Bedömning Av kommunstyrelsens reglemente 3 kap 6 Beslutanderätt i vissa övriga frågor, ankommer det på kommunstyrelsen enligt p 13 att avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror m m. Av lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, 6, framgår att tillstånd till allmän kameraövervakning ska meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömning av intresset av allmän kameraövervakning ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av

35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras och vilket område som ska övervakas. Syftet med den redovisade kameraövervakningen är att förebygga brott i form av stöld av diesel. Mot denna bakgrund kan ansökan tillstyrkas. Förslag till beslut att Karlshamns kommun, med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritningar, inte har något att erinra mot att Schweden Splitt AB (org nr ), Nordsjövägen, Karlshamn, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på inhägnad runt dieseltank inom företagets verksamhetsområde. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: att Karlshamns kommun, med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritningar, inte har något att erinra mot att Schweden Splitt AB (org nr ), Nordsjövägen, Karlshamn, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på inhägnad runt dieseltank inom företagets verksamhetsområde. Kommunstyrelsens beslut: att Karlshamns kommun, med hänvisning till vad som redovisats i ansökan med tillhörande ritningar, inte har något att erinra mot att Schweden Splitt AB (org nr ), Nordsjövägen, Karlshamn, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på inhägnad runt dieseltank inom företagets verksamhetsområde. YTTR delges Länsstyrelsen Blekinge län

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 180 AU Kommunal borgen för kortfristig kredit Netport.Karlshamn AB VD Samuel Henningsson, NetPort Karlshamn AB har till kommunstyrelsen översänt en ansökan om borgen för en kortfristig rörelselikviditet. Ansökan intas som bilaga 180. Kommundirektören har i skrivelse uppgivit följande: Bakgrund NetPort.Karlshamns uppdrag är att utveckla ett kompetenscentrum inom nya medier, digitala upplevelser och intelligent logistik tog föreningen steget att omforma sin vision och verksamhetsidé. Det betyder att föreningen inte ska begränsa sin utveckling till att utveckla ett kompetenscentrum utan att bli ett ledande innovationssystem inom de fokusområden som föreningen arbetar inom. De projekt som föreningen har arbetat med, med stöd från Vägverket och Vinnova samt från KK-stiftelsen, har utvecklats på ett positivt sätt, vilket gjort att deltagarna i respektive projekt planerat för en framtida utveckling. Tillsammans med BTH, Telecom City, Region Skåne och Moving Media Malmö har NetPort.Karlshamn skapat ett större projektinitiativ som har inletts under första kvartalet Utveckling Den ideella föreningen NetPort.Karlshamn har bildat bolaget NetPort.Karlshamn AB och bolaget bedriver idag ett omfattande arbete som projektägare till olika projekt. Syftet med att driva projekt är att påskynda den strukturomvandlingen mot informationssamhället. NetPort.Karlshamn AB står nu inför möjligheten att driva ett antal större projekt, allt i syfte att utveckla Karlshamn, både genom strukturomvandling men också genom att finnas och synas i rätt sammanhang. Borgensåtagande Under 2006 och 2007 har bolaget lånat pengar i bank för att klara likviditeten. Det är dyrt att låna pengar i bank utan säkerhet. Den totala projektbudgeten under perioden beräknas uppgå till 50,1 MSEK. Projekten kommer att slutredovisas och slutbetalning kommer att ske Då EUbidragen utbetalas med fördröjning behöver bolaget en löpande kredit på drygt en tredjedel av hela omslutningen, vilket skulle betyda 19 MSEK. Med en kommunal borgen kan lånekostnaderna hållas nere. Lånet är kortfristigt och risken bedöms KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 304

37 som liten. De i projekten redovisade kostnader är i huvudsak personal- och konsultkostnader. Projekten bedöms vara möjliga att avveckla i förtid om EUmedel inte betalas ut och ett förtida avbrott förväntas inte förorsaka kapitalförstöring. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att gå i borgen för NetPort.Karlshamn AB för en kortfristig, löpande kredit på 19 MSEK på de villkor som gäller för borgensåtagande för de kommunala bolagen Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Samuel Henningsson lämnar en redovisning vid sammanträdet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gå i borgen för NetPort.Karlshamn AB för en kortfristig, löpande kredit på 19 MSEK på de villkor som gäller för borgensåtagande för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anna Wihlstrand. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gå i borgen för NetPort.Karlshamn AB för en kortfristig, löpande kredit på 19 MSEK på de villkor som gäller för borgensåtagande för de kommunala bolagen.

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 181 AU Taxor och avgifter för hyra av lokaler Förvaltningschef Jörgen Funestad har i skrivelse uppgivit följande: Sedan läge har ett behov funnits att revidera de taxor och avgifter som gäller för extern uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler. Utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag, som har behandlats och godkänts av BUS-nämnden, gymnasienämnden, vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden. Indelningen i olika taxor har så långt det är möjligt anpassats efter fritidskontorets motsvarande kategorier. I fortsättningen bör avgifterna vara indexreglerade. I samband med att det slutliga beslutet tas bör också frågan om en samordnad lokaluthyrning exempelvis inom ramen för ett medborgarkontor övervägas. Förslag till taxor och avgifter intas som bilaga 181. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till taxor och avgifter att gälla från och med att taxor och avgifter indexregleras årligen att taxorna prövas minst vart 4:e år att en samordnad lokaluthyrning sker mellan fritidsförvaltning och medborgarkontor. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Ordföranden meddelar att ekonomichefen har lämnat följande förtydligande i ärendet: Att hyra ut lokaler är momsfritt men att hyra ut speciallokaler t ex. en slöjdsal, så är själva syftet att använda utrustningen och inte själva lokalen i sig. Hyr man ut sådana speciallokaler är man tvungen att debitera moms. Beställs städning oavsett vilken lokal så debiteras moms utifrån att det är en tjänst/arbete.

39 I ärendet yttrar sig Marco Paulsson, Vivianne Andersson och kommundirektören. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till taxor och avgifter att gälla från och med att taxor och avgifter indexregleras årligen att taxorna prövas minst vart 4:e år att en samordnad lokaluthyrning sker mellan fritidsförvaltning och medborgarkontor.

40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 182 AU Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund i Blekinge län FINSAM I samordningsförbundet i Blekinge län FINSAM ingår Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna i Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg samt Olofström. Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliterings-området. De disponibla resurserna skall användas för samordnade resurser som syftar till att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett förslag till reviderad förbundsordning har översänts för godkännande, bilaga 182. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge län. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Suzanne Svensson. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge län.

41 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 183 AU Omflyttning av investeringsmedel för handikappanpassning i Väggahallen Servicenämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Inom investeringsprojekt Norrevångskolan, NO-salar kod 2418 är prognosen juni 2008 att det blir ett överskott på Väggahallen är i behov av handikappanpassning när det gäller: Byggnation av handikapptoalett Ramp till läktaren Anpassning av läktaren för rullstolar Vid dialogmötet med Borådet den 19 mars 2008 antecknades följande. Resultat av rundvandring i Väggahallen Vissa deltagare i Borådet och förtroendevalda har genomfört rubricerad rundvandring. Vid rundvandringen diskuterades hcp-toalett, ramp m m. Möjliga åtgärder ska snarast diskuteras vid ett gemensamt presidiemöte mellan Teknik- och fritidsnämnden (TFN) och Servicenämnden (SN). Ordförande i TFN tar initiativ till mötet. Förslag till beslut Med utgångspunkt från rundvandringen och efterföljande diskussioner föreslår Servicenämnden att till kommunfullmäktige föreslå en omflyttning av ca kronor ur investeringsbudgeten 2008 till ovanstående projekt att genomföras under Servicenämndens beslut Servicenämnden beslutar att till Kommunfullmäktige föreslå en omflyttning av ca kronor ur investeringsbudgeten 2008 till ovanstående projekt att genomföras under Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kronor ur investeringsbudgeten 2008 omflyttas från projekt Norrevångskolan, NOsalar till projekt handikappanpassning Väggahallen.

42 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kronor ur investeringsbudgeten 2008 omflyttas från projekt Norrevångskolan, NOsalar till projekt handikappanpassning Väggahallen.

43 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 184 AU VA-frågor utanför verksamhetsområdet, Buskelund Sammanfattning VA-enheten har haft ett informationsmöte den 29/5 med berörda fastighetsägare som berörs av VA-utbyggnaden (spillvatten) i Buskelund. Området stod högst på Miljöförbundet Blekinge Västs prioriteringslista. Arbetets start beräknas i höst 2008 och omfattning av ledningssträckor enligt kartor. Anläggningskostnaden för fastighetsägaren till VA-enheten: Om fastigheterna tas in i verksamhetsområdet för spillvatten blir kostnaden enligt idag gällande VA-taxa kr + moms/fastighet, om de redan har kommunalt vatten (en ledning) Om någon fastighet idag har enskilt vatten men vill ha både vatten och spillvatten (två ledningar) blir kostnaden enligt VA-taxan kr + moms om fastigheten skall anses tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige skall besluta om att berörda fastigheter skall tas in i kommunens verksamhetsområde för spillvatten samt att anläggningsavgifter beräknas enligt gällande VA-taxa. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden med karta intas som bilaga 184. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att berörda fastigheter i Buskelund tas in i kommunens verksamhetsområde för spillvatten att anläggningsavgifter beräknas enligt gällande VA-taxa. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Leif Håkansson. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 19.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18 20 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer