Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig"

Transkript

1 Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. Kontakt: Birgitta Olsson Mail: Återbruk När du läst skriften, lägg den inte i pappersåtervinningen, ge den till någon som behöver Miljöpartiet.

2 strategisk program för Miljöpartiet i härryda F

3 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. GRÖN IDEOLOGI Detta är det strategiska programmet för Miljöpartiet de gröna i Härryda. I detta program vill vi berätta om vad vi anser vara de viktigaste frågorna inför valet 2014 och för mandatperioden Många av frågorna är sådana som återkommer och är kopplade till Miljöpartiets tre solidariteter: o Solidaritet med världens alla människor. o Solidaritet med kommande generationer. o Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Genom att i vår politik arbeta för dessa skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt hållbart, och demokratiskt samhälle, där vi tillsammans tar ansvar, både lokalt och globalt. Miljöpartiets vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras. Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete. Miljöpartiet

4 människan Frihet, integritet och demokrati Miljöpartiet vill att alla ska åtnjuta lika rättigheter och samma möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten måste värnas och stärkas. Barn Miljöpartiets samhälle är anpassat till olika familjekonstellationer. En familj kan se ut på många olika sätt, det väsentliga är att den bygger på kärlek, trygghet och respekt. Vi stödjer t.ex. vårdnadsbidraget för att fler barn ska kunna ha en flexibel förskolestart. Att kunna välja att vara hemma längre med barnen är värdefullt för både barn och föräldrar. Vi ska aktivt arbeta för att behålla familjedaghemmen som ett alternativ till förskolorna. I vår kommun ska vi arbeta kontinuerligt med att skapa säkra miljöer i och runt våra förskolor och skolor. Detta arbete inkluderar även barnens väg till och från skolan. Vi vill att kommunen tar fram en kartläggning/handlingsplan för att förbättra barnens säkerhet till och från skolan och i förskolan/skolan.

5 Skola Miljöpartiet vill att vår kommun ska ha en skola som präglas av hög kvalitet och pedagogisk mångfald. Alla elever ska känna sig trygga i förskola och skola. De ska mötas av utbildade barnskötare, förskollärare och lärare som kan förmedla kunskap och främja social samverkan. Storleken på barngrupper och klasser ska anpassas så att hög kvalitet på omsorg och lärande möjliggörs. Höjd kompetens och utveckling av det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning ska stå i förgrunden. Det är viktigt att både lärare och elever har roligt i förskolan och skolan. Ett lustfyllt lärande ger möjlighet till framgång i skolarbetet. Vi ska metodiskt arbetaför att förbättra Härrydas kommunranking med avseende på bästa skolkommun. Rävlanda skola Alla skolor ska vara helt avgiftsfria så att ingen förälder ska bli tvungen att neka sitt barn att vara med på någon aktivitet som skolan anordnar utanför ordinarie undervisning. Alla skolor ska ha ett antal fria resor inom hela kommunen för att kunna delta i olika aktiviteter. Kultur Miljöpartiet ska verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar och alla kommundelar. Våra kulturhus i Mölnlycke och Landvetter är mycket viktig delar i kommunens kulturutbud.

6 Kommunens satsning på konstnärlig utsmyckning, både i egna byggprojekt och som offentlig konst, bör fortsätta och utvecklas. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom kulturskola eller annan verksamhet oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Målsättningen är att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Lån av böcker och andra medier ska vara avgiftsfria. De pengar som kommer idrott och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen. Mölnlycke kulturhus Vi vill verka för att kommunen ska kunna erbjuda kulturarbetare på flykt från förtryckande länder en kulturfristad. Kommunen bör bistå med bostad och uppehälle samt hjälp med att komma i kontakt med lokala kulturella nätverk. Äldre Miljöpartiet ska verka för en äldre-omsorg som präglas av god planering samt trygga och bra boendeformer av hög kvalitet. En flexibilitet måste finnas för att möta olika önskemål och behov. Att kunna åldras och även åldras tillsammans där man känner sig hemma, ska vara en rättighet för alla. Mat Maten som köps in och serveras inom kommunens försorg ska vara näringsrik, och av hög kvalitet, den ska också vara god och producerad och transporterad på ett miljömässigt hållbart sätt. Att minska mängden kött och öka mängden ekologisk mat är viktigt för miljön både lokalt och globalt.

7 miljön Miljöpartiet ska verka för att det inte sker någon utbyggnad eller exploatering i områden med höga naturvärden. Kommunens naturvårdsplan ska respekteras och kommuniceras till medborgarna. Det är viktigt att vi aktivt arbetar med att kartlägga och fasa ut ämnen som kan ha en negativ påverkan på oss och vår miljö. Kommunen ska ligga steget före lagstiftning och låta försiktighetsprincipen vara ledstjärna i detta arbete. Kommunen bör också ta fram handlingsplan för att avgifta alla förskolor. Kommunen ska ha ett system och rutiner för att miljöbedöma produkter som köps in till olika verksamheter. Härryda kommun bör ta fram en strategi för att bli en av landets ledande miljökommuner och en förebild för arbetet med hållbar utveckling. Naturens ramar Miljöpartiet vill att det ska vara både enkelt och billigt för var och en att återanvända och reparera saker. Klippan Naturreservat Kommunens avfallshantering och medborgarnas källsortering ska anpassas för att effektivisera återvinningen 0ch minimera transporterna.

8 Vi vill verka för ökade informations-insatser både i förskola/ skola och till allmänhet och företag. Vi ska verka för att tillsammans med våra grannkommuner kunna erbjuda en gemensam strategi och plats för återbruk. Biologisk mångfald Miljöpartiet vill värna om den biologiska mångfalden. Många av jordens livsmiljöer håller på att förstöras, och många arter av växter, svampar och djur håller på att gå förlorade. Kommunens naturvårdsplan är ett viktigt dokument för att säkerställa den biologiska mångfalden i kommunen. Vid exploatering av nya områden i kommunen är det viktigt att den biologiska mångfalden utreds och bevaras. Klimat Miljöpartiet är drivande i klimatfrågan och vill att vår kommun ska ta sitt ansvar i mötet med de nya utmaningar som klimatförändringarna skapar för oss. Det är i det lokala som vi löser det globala. Konsumtion som har negativ klimatpåverkan, såsom fossilt drivmedel, fossil energi och animalier, måste minska. Politiska insatser måste samverka med ett medborgerligt engagemang för en mer hållbar livsstil. Marknaden erbjuder allt fler komplicerade produkter och tjänster. Vi vill ha ett starkt skydd för konsumenterna genom god konsumentvägledning, tydlig märkning av varor och tjänster och en relevant konsumentutbildning i skolan.

9 ekonomi Näringsliv Miljöpartiet vill stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag. På så vis kan många nya jobb växa fram. Samhället bör stödja framväxt och utveckling av mindre företag. Arbetsmarknad Miljöpartiet vill att på kommunens arbetsplatser ska det finnas möjlighet att välja såväl arbetstid som deltid eller heltid. Möjlighet till flexibel pensionsålder ska vara generös även efter 67 år. Offentligt finansierad barnomsorg och äldrevård är viktigt för jämställdheten och kvinnor och mäns makt över sina liv och sin tid. Barnomsorg ska finnas tillgänglig även för de barn vars vårdnadshavare har obekväma arbetstider. Alla ungdomar i kommunen ska kunna erbjudas ett sommarjobb. Energi Miljöpartiet vill att kommunen enbart köper in förnybar elenergi och vidtar åtgärder för att öka fastighetsägarnas investeringar i solenergi och vindkraft. Kommunens långsiktiga mål ska vara en fossilfri kommun med 100% förnybar energi. Transporter Miljöpartiet vill verka för att Härryda kommun ska ha en väl fungerade spårbunden trafik och kollektivtrafik för resor och transporter. En viktig del i detta är den befintliga Boråsbanan som binder samman vår kommun och ett väl fungerande bussystem inom och mot närliggande kommuner.

10 Kommunen bör aktivt verka för att hitta flexibla lösningar för resor i kommunens glesbygd. Dessa lösningar ska tas fram i nära samarbete med berörda medborgare. En trygg och fungerande kollektivtrafik är också viktig för de barn och ungdomar vars frihet och själv-ständighet många gånger bygger på att kunna transportera sig till vänner och aktiviteter utan att vara beroende av vuxna med bil. Cykel ska i planeringen av vår kommun betraktas som ett eget och prioriterat kommunikationsmedel, inte bara som ett komplement till bil och buss. Kommunen ska öka utbyggnaden av säkra gång- och cykelvägar. Det ska vara möjligt att snabbt och säkert ta sig med cykel mellan våra tätorter. För barn och ungdomar ska apostlahästar och cykeln vara det naturliga valet för att ta sig mellan hem, skola och andra aktiviteter. Resecentrum Landvetter. Solceller på taket. Kommunen ska ha en strategi och utvärdering av sina cykelfrämjande åtgärder. Detta arbete ska utvärderas enligt Cykelfrämjandets kommunvelometer. Hälso- och sjukvård Miljöpartiet anser att en långsiktig satsning på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor är lika viktig som sjukvården för att främja god hälsa. Kommunen ska skapa förutsättningar för hälsofrämjande insatser som ökar medborgarnas livskvalité.

11 Bostad och byggande I våra tätorter skall det finnas möjligheter till olika boendeformer. Ingen skall tvingas flytta från sin hemort på grund av att det saknas passande boende. Unga som flyttar hemifrån, par som flyttar ihop och par som flyttar isär, skall ha möjlighet att hitta nytt boende i vår kommun. Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla områden. Vid byggande i kommunens egen regi eller försäljning av kommunal mark, ska ett hållbart byggande kvalitetssäkras. Kommunens fastigheter bör miljö-deklareras enligt en certifierad metod. Vid upphandlingar ska kommunen ställa tydliga miljökrav. Ett köpcentrum vid flygplatsen kommer inte att gynna den lokala handeln i Landvetter och de östra kommundelarna. Vi anser istället att kommunen ska arbeta för att befintliga centrum ska utvecklas. Ur miljösynpunkt är utvecklingen av Airport city inte att föredra då det kommer innebära ökade utsläpp i luft och vatten samt ökad trafik. Vi vill finna en lösning på hur Landvetter skall kunna knytas ihop och hur buller och utsläpp från motorvägen skall kunna minimeras för de boende. världen Internationellt samarbete Samarbetet med våra vänkommuner bör fördjupas inom grön ideologi. Flyktingmottagning Vi i Miljöpartiet vill att Sverige ska vara ett land som är öppet för arbetskraftsinvandring. Möjligheten att kunna söka sig till ett annat land för att arbeta är en grundläggande frihet och en vinst för både avsändar- och mottagarlandet. Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad, men också integreras i kommunens fritidsverksamhet.

12 stigfinnarna Vi i Miljöpartiet de gröna har tagit på oss dubbla roller. Vi är både stigfinnare och ett politiskt parti i traditionell mening. Vi är både före vår tid och mitt i den. o Miljöpartiet äger miljöfrågorna i Sverige. o Vi är det feministiska partiet som har en positiv kvotering av kvinnor och män istället för den traditionell särkvoteringen. o Jämställdhet är både en rättvisefråga och en miljöfråga. Vi har alltid varannan kvinna, varannan man. o Vi välkomnar invandrare och flyktingar från andra länder, vi är en del av världen. Detta är en stor utmaning. Vi får inte vara så långt före att vi tappar kontakten med dem som kommer efter, stigen får inte växa igen. Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen. Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang.