Ytterligare material inför årsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare material inför årsmötet"

Transkript

1 Ytterligare material inför årsmötet 1. Revisionsberättelse 2. Skrivelse från styrelsen om finansiering av underhåll 3. Motioner och styrelsens svar på motionerna Vänliga hälsningar Styrelsen

2 Org nr REVISIONSBERÄTTELSE till ordinarie föreningsstämma i Ekonomiska Föreningen Ekliden Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om ekonomiska föreningar. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Farsta Nils-Åke Sandelin Bengt Stoltz

3 Skrivelse till årsmötet om finansiering av underhåll Under de närmaste åren står vi inför stora underhållsinsatser rörande avloppsledning och garagebyggnader. Dessa åtgärder handlar uppskattningsvis om kr per fastighet. Sen finns också osäkerheter om andra installationer, t ex utrustning i värmecentralen och värmekulvertar. Det finns tre huvudalternativ för att finansiera detta och årsmötet bör bestämma vilket alternativ som ska väljas: 1. Föreningen lånar pengar och betalar tillbaka under t ex en 20-årsperiod. Avgiften höjs stegvis för att täcka kostnaderna för lånet. 2. Föreningen gör engångsuttaxeringar, antingen allt på en gång eller i några omgångar. 3. Föreningen höjer avgiften kraftigt och underhåller i den takt som dessa pengar räcker till. Styrelsen rekommenderar alternativ 1 av följande skäl. Alternativ 1. Med tanke på att det handlar om långsiktiga åtgärder är det rimligt att sprida kostnaderna över tiden. Lånealternativet är administrativt enkelt och flexibelt. Skulle något hända går det att relativt snabbt ta upp ett lån som täcker detta och i efterhand anpassa avgiften till kostnaderna. Alternativ 2 kan bli billigare ur hushållets perspektiv pga ränteavdrag men styrelsen anser att det är administrativt ogörligt. Utgår vi från att vi ombildas till samfällighetsförening kan vi inte ha olika avgifter för olika hus, så alla måste betala in beloppet. Styrelsen är rädd för att det kan finnas enstaka hushåll som har svårt att få fram dessa pengar och det är inte roligt att t ex kalla in kronofogden i sådana fall. Om det plötsligt händer något som gör att mer pengar behövs skulle det krävas nya uttaxeringar vilket skapar ytterligare administrativa problem. Alternativ 3. Nackdelen med detta alternativ är att det i praktiken innebär att åtgärderna sprids ut under en längre tid och det är riskfyllt. Ska vi dessutom bygga upp reserver för oförutsedda utgifter krävs stora höjningar. Eftersom det handlar om åtgärder som är långsiktiga så är det som sagt också logiskt att kostnaderna sprids ut under en längre tid, vilket talar emot alternativ 3. Alternativ 1 framstår därför som bäst enligt styrelsens bedömning. Här kan föreningen också välja hur snabbt man vill betala tillbaka och därmed hur kostnaderna ska fördelas över tiden.

4 Sammanfattning av motioner samt styrelsens ställningstaganden Motion 1: Åtgärder mot parkering på gångvägar i övre området Motionen pekar på att allt fler kör in och parkerar på gångvägen i övre området samt att åtgärder krävs i form av information om att man endast för köra in för in- och utlastning, fler vägbulor och förbättring av befintliga vägbulor (storlek och färgmarkering) och bättre skyltar om hastighetsbegränsning. Styrelsen svar: Styrelsen delar åsikten att något behöver göras och föreslår att information delas ut som påminnelse om att man enbart får köra in i samband med in- och utlastning och att det inte är tillåtet att parkera på eller i anslutning till parkvägarna. Om detta inte har avsedd effekt får styrelsen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder som de som nämns i motionen. Motion 2: Sopstationerna Motionären föreslås att buskar och staketet vid sopstationen på Eklidsgränd tas bort och ersätts med asfalt. Då är det lättare att hålla rent runt sopstationen och snöröjningen blir också enklare. Vidare förslås att sopstationerna ska spolas rena inuti en gång per år eller vartannat år. Styrelsen svar: Styrelsen håller med motionären och föreslår att motionen bifalles. Asfaltarbetena kan samordnas med andra mindre asfaltarbeten som behöver genomföras. Motion 3: Röjning av området vid Ekshäradsgatan Motionären pekar på att detta område håller på att växa igen och att området behöver röjas ordentligt. Styrelsens svar: Styrelsen håller med och föreslår att motionen bifalles. Antingen gör vi det vid vårstädningen eller så låter vi vår trädgårdsentreprenör göra det.

5 Motion 4: Containern Motionären föreslår att containern tas bort, dels för att spara pengar dels för att vem som helst kan slänga skräp där eftersom containern är öppen uppåt. Styrelsens svar: Denna fråga har varit uppe tidigare och styrelsen bedömer att en majoritet vill ha kvar containern och förslår därför avslag. Tas containern bort finns också risk för att mer skräp slängs inom området. Containern bör dock repareras så att det inte är så lätt att lägga i skräp ovanifrån. Motion 5: Parkeringsplatserna Motionären föreslår att det ska vara möjligt att hyra en parkeringsplats för en avgift på kr per månad. Föreningen skulle få in pengar och den som verkligen behöver en plats dagligen vet att det finns en plats att parkera på. Styrelsens svar: Styrelsen anser att detta är värt att testa och föreslår att motionen bifalles och att avgiften sätts till 400 kr/månad under det närmaste året. Högst hälften av platserna i respektive delområde ska dock kunna hyras på detta sätt. Den som vill ha en plats får kontakta styrelsen och så märks en plats med en skylt om förhyrd plats. Styrelsen får i uppdrag att utforma detaljer i kontraktet men det ska vara relativt kort uppsägningstid från båda parter så det går att ändra beslutet om det inte faller väl ut.