Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småbarnstiden tar ju aldrig slut"

Transkript

1 FoU-rapport Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg

2 Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting. Anette Högberg och Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting ISSN

3 Småbarnstiden tar ju aldrig slut

4

5 Förord Att få ett barn med en funktionsnedsättning inom autismspektrum påverkar hela familjen. Det fanns en tid då man inom barnhabiliteringen fokuserade på de känslor som denna svåra livssituation väckte. Många föräldrar saknade då praktiska råd, som kunde hjälpa dem att klara av barnet och vardagen. Idag finns det flera strukturerade handlingsprogram, som hjälper föräldrar att hantera vardagen och stimulera barnets utveckling. Men vad betyder sådana program för familjelivet? Den frågan är utgångspunkt för undersökningen som presenteras i denna rapport. Författaren har en lång erfarenhet som kurator inom Handikapp & Habilitering och som psykoterapeut på Kris- och samtalsmottagningen. Många par som kommer till denna mottagning har problem med sin parrelation. Undersökningens frågeställning framträdde ur författarens praktiska erfarenhet. Den handlar om hur parrelationen påverkas av att ha ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrum. Frågan är av generellt intresse emedan den belyser barnhabiliteringens insatser ur ett familjesystemiskt perspektiv. Inledningsvis gör författaren en teoretisk genomgång där parrelationens olika aspekter framträder. På detta sätt visar författaren parrelationens centrala roll i familjesystemet. Undersökningen består av ett antal intervjuer med par som analyserats utifrån en systemteoretisk referensram. Resultaten är mycket intressanta. Av dem framgår att ett funktionellt föräldraskap prioriteras tidigt och att betydelsen av återhämtning och bearbetning underskattas. Författaren framhåller betydelsen av att beakta och värna föräldrarnas parrelation i planeringen av insatser. Undersökningen bidrar på ett förtjänstfullt sätt till barnhabiliteringens arbete med bemötande och delaktighet. Carina Hjelm Habiliteringschef

6

7 Sammanfattning Denna rapport belyser hur män och kvinnor själva uppfattar att deras parrelation har påverkats av att få ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Fem föräldrapar deltog i undersökningen som bygger på enskilda intervjuer med varje förälder. Studien har en kvalitativ och explorativ form och har tolkats utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Ett cirkulärt tänkande är således grunden för analysen som fokuserar på hur föräldraskap och parrelation påverkar varandra. Undersökning inleds med ett teoretiskt avsnitt där olika aspekter av parrelation och föräldraskap lyfts fram. Vad händer med parrelationen när mannen och kvinnan blir föräldrar och vad är det som särskiljer påverkan på parrelationen om barnet har funktionsnedsättning inom autismspektrat? Forskningsresultat presenteras om samband mellan kärlek och hälsa samt tidigare studier som gjorts om föräldrar till barn med autism. Slutligen är nätverkets betydelse för parrelationen i fokus. I denna undersökning bekräftas att parrelationen påverkas av att få ett barn med svårigheter inom autismspektrat. Det är flera faktorer i själva funktionsnedsättningens karaktär som bidrar till detta; att barnet ofta har ett helt normalt utseende men ett avvikande beteende, att de kan ha behov av en tillrättalagd tillvaro som styr övriga familjen, att det kan vara svårt att nå fram till barnet och få uppleva verkliga möten. Detta är några exempel på faktorer som bidrar till att föräldrarna begränsas i sin tillvaro och att de istället för att bli bekräftade som par och föräldrar blir ifrågasatta av omgivningen. Det är också flera föräldrar som liknar föräldraskapet till barn med autism med föräldraskapet till riktigt små barn. Att vara småbarnsförälder innebär att barnets behov är det centrala som styr hela tillvaron. Under denna period riskerar kärleksrelationen både att få för lite utrymme och för låg prioritet. Studien visar också att samarbetsrelationen och det funktionella i föräldraskapet uppmuntras och förstärks när man blir förälder åt ett barn med autism. Om samarbetsrelationen är alltför bristfällig eller alltför välfungerande kan detta få en negativ inverkan på övriga aspekter av parrelationen. De intervjuade föräldrarna använde bland annat följande ord när de beskrev vad som hände med relationen; att de fick bilda ett team tillsammans, det är liksom ett företag som man håller ihop eller vi blev mera som kompisar med ett gemensamt uppdrag. I frågor om nätverkets betydelse framkommer hur högt den äldre generationens insatser värderas samtidigt som föräldrarna har en ambivalens mot att ta emot den avlastning som samhället erbjuder. Föräldrarna har fått god hjälp av habiliteringen när det gäller att hitta strategier för att bli bättre föräldrar. De har saknat intresse och stöd för hur de själv mår i sin parrelation främst när utredning och diagnos gavs men också senare i den fortsatta kontakten med habiliteringen.

8

9 Författarens förord Det har nu gått mer än tre år sedan jag började fundera på ämnet till uppsatsen som skulle skrivas inom ramen för min psykoterapeututbildning. Idén som då föddes har sedan vidareutvecklats på olika sätt och det känns roligt att den nu till sist också har blivit en färdig rapport. Det är många som jag har anledning att tacka för inspiration och stöd. Mitt allra största tack vill jag ge till alla föräldrar som har deltagit i undersökningen. Utan er medverkan hade rapporten inte funnits idag. Ni gav mig av er tid trots att den inte var lätt att finna och hade mod att berätta också om det som många gånger kan vara svårt att sätta ord på. Ett varmt tack till min handledare Britta Högberg som med stort engagemang och tålamod gav mig redskap att steg för steg omvandla idé till en färdig rapport. Tack också till FoUU-enheten för ekonomiskt stöd som gjorde att jag kunde ägna mig åt detta arbete under en period. Jag vill även tacka chef och kollegor på Kris- och samtalsmottagningen, lärare och kurskamrater på Psykoterapisällskapet AB:s utbildning, föräldrar och annan habiliteringspersonal som jag träffat i olika sammanhang där tankarna i denna rapport har prövats. Tack också till några av mina allra närmaste; Roland, Kristoffer, Julia, Hjalmar och inte minst min man Anders, som alla på olika sätt dragit sitt strå till stacken. Vendelsö gård Anette Högberg

10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 Familjen... 4 Parrelationen... 5 Förälskelsen... 5 Kärleksrelationen... 6 Samarbetsrelationen... 7 Kärlek och hälsa... 7 Att bli förälder... 8 Att bli förälder till ett barn med autism Autismspektrumstörning Vad ska man lära som förälder Tidigare forskning om föräldrar till barn med autism Nätverket Sammanfattning SYFTE METOD Datainsamling Databearbetning Tolkningsram Undersökningens tillförlitlighet RESULTAT Presentation av de intervjuade föräldraparen och deras familjer Föräldrarnas beskrivningar av hur barnens funktionsnedsättning visar sig i vardagen En funktionsnedsättning som inte syns Hela familjen påverkas Att fungera som ett yngre barn Reflektion Hur föräldraskapet påverkar parrelationen i psykisk och existentiell bemärkelse Hur mannen/kvinnan uppfattar att föräldraskapet har påverkat parrelationen Sorg och krisreaktion i samband med utredningen Rollfördelning och beroende Kompetenta och stolta föräldrar Reflektion Föräldrars syn på parrelationen Olikheter i tillfredsställelsen med parrelationen Den nära relationen Hur självbilden som man/kvinna påverkats av att ha fått ett barn med funktionsnedsättning... 33

11 Förälskelsen och relationens utveckling Prioritering av tid tillsammans med den andre partnern Reflektion Hur mannen/kvinnan uppfattar betydelsen av nätverkets bemötande och stöd Privata nätverket, släkt och vänner Professionella nätverket, personal Reflektion SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION AVSLUTNING LITTERATURLISTA BILAGOR

12 Inledning Som terapeut på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga inom Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting möter jag ofta föräldrar och andra nära anhöriga till någon som har en funktionsnedsättning inom autismspektrat. De senaste åren har denna grupp ökat och var, enligt verksamhetsberättelsen för år 2007, 44 % av de anhöriga som då sökte hjälp från mottagningen. En skattning som gjordes av personalgruppen på Kris- och samtalsmottagningen visade att en tredjedel av dessa tog upp frågor om sin parrelation (Sjöström Miljand (2008:b)). Det som slutgiltigt fick mig att bestämma ämnesområde för denna undersökning, var ett samtal med en av dessa föräldrar. Besökaren var mamma till två barn som båda hade svårigheter som uppfyllde kriterierna för diagnosen autism. Barnen var fortfarande i behov av ständig tillsyn och skillnaden mot vad andra barn i samma ålder klarar, blev allt större. En frågeställning som mamman ofta återkom till i våra samtal var relationen till maken och svårigheten för dem båda att hålla sin kärleksrelation levande, samtidigt som de också skulle orka med ett extremt krävande föräldraskap. Småbarnstiden tar ju aldrig slut! sa hon en gång vilket var ett tydligt uttryck för den situation som hon befann sig i. Tröttheten gjorde att hon inte heller orkade hoppas på en förändring. Undersökningen bygger på intervjuer med fem föräldrapar. Jag har träffat samtliga föräldrar enskilt för att undersöka hur de uppfattar att deras parrelation har påverkats av att ha ett barn med autism. Min förhoppning inför arbetet med denna studie var att jag skulle få mer kunskap om vad som är anledningen till att relationsproblematik är så vanlig i denna föräldragrupp. Jag undrade om det är funktionsnedsättningens karaktär och gåtfullhet som ger upphov till stora påfrestningar, om det är att barnen under lång tid har behov som liknar de som små barn har eller om det kan finnas något speciellt i föräldraskapets karaktär som utgör en särskild påfrestning på relationen? Uppsatsen inleds med en generell beskrivning av olika aspekter på parrelation och föräldraskap. På så sätt ges en bakgrund som gör det möjligt att jämföra de intervjuades erfarenheter med en allmän bild av parrelation och föräldraskap i dagens samhälle. Därefter presenteras undersökningens metod och det som framkommit i de intervjuer som gjorts. Uppsatsen avslutas med en analys och reflektion. 3

13 Bakgrund I detta avsnitt kommer jag först att definiera begreppet familj för att sedan fokusera på parrelationen ur olika perspektiv. Tankar om vad det innebär att bli förälder och specifikt vad det innebär att bli förälder till ett barn med autism följer sedan. Därefter kommer en presentation av den forskning som gjorts om sambandet mellan kärlek och hälsa. Avsnittet avslutas med en definition av ordet nätverk. Syftet med denna bakgrund är att sätta in frågeställningen, det vill säga hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat, i en vidare kontext som sedan kommer att ligga som grund för analysen av undersökningen. Familjen I ett systemteoretiskt perspektiv kan familjen definieras som ett mänskligt system som består av ett komplicerat nätverk av relationer med alldeles speciella krafter. Runefors (1994) skriver att ett mänskligt system är ett antal människor som har relationer till varandra under en tid som gör att ömsesidiga lojaliteter, beroende och funktionsuppdelning uppstår (s. 26). Familjen består av olika delsystem eller enheter som skiljer ut sig på grund av generation, funktion, intresse eller kön. Begreppen individ, dyad eller triad används beroende av hur många som ingår i de olika delsystemen. Samverkansprocessen mellan de olika delsystemen är i fokus och skapar helheten. Det är individens handlande som förändrar eller förstärker systemets aktuella mönster. En enskild del i systemet kan inte påverkas utan att också andra delar av systemet förändras. I undersökningen har jag valt att fokusera på hur triaden föräldraskap påverkar dyaden parrelation. Jag har också närmat mig parrelationen utifrån andra aspekter såsom kärleksrelationen och samarbetsrelationen. Salvador Minuchin räknas som den strukturella familjeterapins grundare. Han lade tonvikten på att analysera och bearbeta gränserna mellan system och subsystem i familjen. Hårtvid & Jensen (2005) skriver att det som skiljer en välfungerande familj från det Minuchin kallar en dysfunktionell familj, är inte frånvaron av kamp och smärta, utan om den klarar att skapa gränser som är tillräckligt klara och tydliga för att kunna ändras när det behövs (s 192). Familjestrukturens livskraft påverkas av om dessa gränser är tillräckligt starka. Minuchin (1990) menar att för ett par är en av de vitalaste uppgifterna att utveckla gränser som skyddar makarna och ger dem utrymme att tillfredställa sina egna psykologiska behov. När barnen sedan kommer ställs det krav på att finna nya gränser. Denna gång handlar det om gränser mellan föräldrasystemet och barnen. 4

14 Giddens (2001) har ett annat perspektiv när han beskriver familjen och dess utveckling. Han menar att den traditionella familjebildningen är på väg att upplösas liksom det romantiska kärleksidealet vilken innebär en ofrånkomlig ojämlikhet för kvinnan. Den nya sammanflödande kärleken förutsätter ett jämlikt känslomässigt utbyte där uppnåendet av ömsesidig sexuell njutning är en nyckelfaktor för att relationen ska bestå. Han menar att sexualiteten hittar andra former och att föräldraskapet kopplas loss från parrelationen. Om familjen utvecklas så som Giddens tänker sig så innebär detta att tryggheten och varaktigheten i parrelationen blir uppluckrad. I jämförelse med Minuchins mer traditionella familjebild så blir synen på både föräldraskapet och barnet annorlunda. Barnet blir ett gemensamt livsprojekt och kanske det enda som förenar paret. Om barnet har någon form av funktionsnedsättning kan man anta att både paret och barnet får annorlunda roller och blir mer beroende av varandra under längre tid; något som i sin tur skulle kunna leda till att makarna pressas in i mer traditionella roller. Både erfarenheter från praktisk barnhabilitering och forskning visar att mödrarna ofta tar ett betydligt större ansvar för barn med funktionsnedsättning jämfört med familjer som har normalfungerande barn. Parrelationen Detta avsnitt inleds med en beskrivning av parrelationens utveckling från den allra första förälskelsen, övergången till en kärleksrelation och slutligen vad som kännetecknar den längre kärleksrelationen. Därefter följer en reflektion över hur en aspekt av parrelationen, samarbetsrelationen, kan påverka övriga delar av parrelationen. Forskning som visar på sambandet mellan att ha en bra kärleksrelation och god hälsa avslutar avsnittet. Förälskelsen Förälskelsen är ett härligt tillstånd när både mannen och kvinnan får ny energi. Många upplever att de känner sig hela, som om man funnit sin andra hälft. Att bara sitta nära varandra är en njutning och minsta beröring väcker välbehag. I den här fasen är det onödigt att prata om att det sensuella är viktigt för att också sexualiteten ska fungera. Intresset för den andre är stort och genuint liksom närvaron i relationen. Förälskelsen är en period då båda parter bekräftar och känner sig bekräftade. Wrangsjö (2004) skriver att Två förälskade utgör varandras hela värld (s. 55). I den här perioden kan egenheter hos den andre upplevas som charmiga och det går att skratta åt olikheterna. Problem finns men de når helt enkelt inte över upplevelsehorisonten. Freud beskriver förälskelsen som en godartad psykos. Förmodligen använder han ordet godartad för att den alldeles säkert går över. Ahlborg (2005) menar att det sker någon gång mellan ett och ett halvt till två år. Perioden som sedan följer brukar kallas för tveksamhetsfasen. Idealbilden av den andre blir allt svårare att hålla kvar och glappet till verkligheten ökar. Nu är det 5

15 ofta de negativa egenskaperna hos den andre som blir tydligast och det blir svårare att överse med olikheterna. Övergången till kärleksrelationen och dess prövningar har börjat. Kärleksrelationen Efter förälskelsen inträffar en kritisk period där parets relation ofta prövas och tenderar att antingen fördjupas eller ta slut. Ofta sammanfaller denna period med att det gemensamma hemmet skapas och det är inte ovanligt att det första barnet föds. Många praktiska frågor måste lösas. Båda parter upptäcker att de har med sig varsin ryggsäck fylld med idéer om hur saker och ting ska vara. Stora och små frågor kan nu kännas lika viktiga och förmågan att kompromissa utmanas. Den närhet som var självklar i förälskelsen kräver nu ett utrymme som båda parter aktivt måste skapa och vårda för att en fördjupning av kärleksrelation ska kunna ske. Wrangsjö (2004) refererar till den amerikanska relationsforskaren John Gottman som försöker kartlägga vad som är avgörande i parets samspel för att relationen ska fungera bra och klara av att hålla ihop trots att den utsätts för olika påfrestningar. Han menar att det nedbrytande för en relation är inte om man är orättvis när man grälar utan om man är orättvis och småsint i vardagen (s 198). Om parterna inte har hittat sätt i vardagen att visa kärlek, inte vill vara nära varandra eller är intresserad av att lära känna den andre så försvinner motivationen för att hålla relationen levande. I mina möten med föräldrapar på mottagningen blir det tydligt hur olika det känslomässiga klimatet kan vara i relationen. Detta har betydelse för parets möjligheter att klara av och gå vidare när de hamnar i konflikter eller drabbas av kriser av olika slag. En del par hamnar i mönster som varken skyddar eller utvecklar kärleken. Ett sådant exempel är när avunden blir en kraft i förhållandet och mer tid och kraft läggs ner på att bevaka rättvisan än att ge varandra stöd. Allt går att konkurrera om, till och med vem som lider mest. I många skrifter betonas vikten av att kunna ha humor och lekfullhet i relationen för att bättre kunna klara den många gånger tunga vardagen. Wrangsjö (2004) skriver att leken kan vara viktig i en parrelation då lek inte är tävling och konkurrens, inte är målinriktad eller kräver prestationer. Det går inte att leka och vara rädd samtidigt (s. 109). I den längre kärleksrelationen kan problemen se lite annorlunda ut. Risken är att mannen och kvinnan inte längre känner sig utvalda och prioriterade utan tas för givna som familjemedlemmar som alltid funnits. Böhm (2006) skriver att kärleken utvecklas i en paradox - att inte kunna räkna med den andre samtidigt som man känner tillit och samhörighet (s. 238). För att lusten och attraktionen ska finnas kvar behövs nyfikenhet för varandra och att spänning och avstånd skapas. 6

16 Den ömhet som var gynnsam för sexualiteten i förälskelsen kan ha motsatt verkan i kärleksrelationen. Wrangsjö (2004) framhåller att i passionens värld är annat viktigare än jämställda förhandlingar, empatisk förståelse och vänskaplig solidaritet (s. 300). Perel (2006) betonar också avståndet som behövs för att lusten ska hållas levande. Att utmaningen ligger i att kunna förena behovet av trygghet och förutsägbarhet med vår längtan efter spänning, mystik och omtumlande upplevelser. Samarbetsrelationen Wrangsjö (2004) beskriver de många olika infallsvinklar som finns för att studera parrelationen i sin bok Leva tillsammans. Han avslutar denna skrift med att reflektera över hur olika sidor av parrelationen påverkar varandra och hur man kan få ihop dessa till en harmonisk helhet. Att romantik, förälskelse och sexualitet hör ihop är nog inte främmande för någon. Det är inte heller särskilt kontroversiellt att föräldraskapet har en tendens att breda ut sig på de övriga aspekternas bekostnad. När det gäller en väl fungerande samarbetsrelation blir det genast svårare och mer komplicerat att förstå konsekvenserna för parrelationen. Det paradoxala är att både ett alltför dåligt samarbete och ett alltför bra kan omintetgöra det övriga parlivet och vara ett hot mot kärleksrelationen. Wrangsjö (2004) skriver Om allt samarbete fungerar smidigt och friktionsfritt med snabba beslut, ömsesidig flexibel anpassning och god framförhållning riskerar paret att bli en familjelivsmaskin där samarbetet blir det högst prioriterade värdet. Att samarbeta får hög status och kanske allt man orkar med. Man får inte syn på varandra genom friktioner, man förnimmer inte varandras egensinnighet och starka underliggande känslor och önskemål. Det kan bli något själlöst över samvaron (s ). I beskrivningen av parrelationens utveckling blir det tydligt att det som ofta fungerar alldeles självklart i förälskelsen sedan medvetet måste prioriteras för att kärleksrelationen ska kunna utvecklas och finnas kvar. Detta kräver sannolikt mer kraft i familjer där barnen har olika funktionsnedsättningar och behöver få mer uppmärksamhet av sina föräldrar under lång tid. Det avstånd som den längre kärleksrelationen får näring av kan också vara svårare att ge utrymme för om barnens särskilda behov medför att paret blir mer beroende av varandra. Att det också finns ett samband mellan att må bra i sin parrelation och god hälsa visar den forskning som nu presenteras. Kärlek och hälsa Medvetenheten om sambandet mellan vår hälsa och hur vi har det i den allra närmaste relationen ökar alltmer i samhället. Det finns röster som menar att eventuell relationsproblematik borde utforskas i all kontakt med sjukvård och socialtjänst. Andra anser att det skulle kränka integriteten om denna fråga ställdes. 7

17 Enligt Orth-Gomer (2005) som forskat om Kvinnor och Kranskärlsjukdomar, gjordes oväntade upptäckter som att stress och belastning i äktenskap eller parrelation innebar den ojämförligt största hjärtrisken både när det gällde risken för hjärtinfarkt och risken för återfall eller för att dö i hjärtinfarkt. Andra undersökningar visar att det finns en direkt koppling mellan interaktionen i en relation och immunförsvaret. Om man är under kronisk stress fungerar inte immunförsvaret som det ska. Whisman (1999) påvisar i sin forskning att sannolikheten att få en depression inom en tolvmånadersperiod är tre gånger så hög om man lever i en dålig relation i jämförelse med om man lever i en bra relation. Lundblad (2005) har i sin avhandling om Kärlek och Hälsa kommit fram till att kvinnor påverkas mer i både positiv och negativ bemärkelse av hur kvalitén i parrelationen ser ut. Det är kvinnorna som både har flest och allvarligast symptom på ohälsa bland de par som söker hjälp för sin relation. Om relationen upplöses så är det istället männen som får flest symptom. Det visar sig också att männen då får ett mer negativt beteende och lever mer ohälsosamt vilket medför en ökad dödlighet. Lundblad menar att långvariga problem i den nära relationen kan jämföras med att vara utsatt för kronisk stress under lång tid av andra orsaker. Hon undersöker också vilka faktorer som finns i de parrelationer där makarna själva betraktar relationen som lycklig. Dessa är gemensamma fritidssysselsättningar, ett välfungerande sexualliv, en gemensam livsfilosofi, att gräl förekommer, gemensamma projekt och en god och stimulerande kommunikation. Avgörande faktorer i en kris är om man har bestämt sig för varandra och om man kan se problemen som en utmaning värd att investera kraft och energi på att lösa. Vikten av att ha det bra i den allra närmaste vuxenrelationen blir tydlig i den forskning som redovisats. Att detta sedan på olika sätt återverkar i föräldraskapet och relationen till barnen verkar troligt. Om barnet har en funktionsnedsättning och därmed också en större känslighet så kan man vänta sig att sårbarheten i parrelationen ökar och att det blir ännu mer betydelsefullt att också kunna ha det bra tillsammans. Att bli förälder Att få barn är för många det största som kvinnan och mannen kan uppleva tillsammans. Barnet kan vara symbolen för den gemensamma kärleken. Den personen som man vill få barn med är utvald. När barnet har kommit omprövas det som tidigare fyllde livet och känns kanske inte längre lika viktigt. Bäck-Wiklund (1997) har i sin undersökning fått belägg för att barnen är den centrala punkten i såväl kvinnors som mäns livsplaner. Att få barn blir det gemensamma framtidsprojektet som är värt att kämpa för och som ger livet mening. Kravet på kompetens, samarbete och uthållighet ökar. Hon skriver att barnet blir en förlängning av föräldrarnas jag, det öppnar nya möjliga livsvägar för föräld- 8

18 rarna samtidigt som andra stängs (s. 10). I studien, där hon har intervjuat ett antal småbarnsföräldrar, är det tydligt hur det mesta kretsar kring det lilla barnet och hur parrelationen blir mindre viktig. Om föräldrarna får frågor om framtiden är det oron för barnen som kommer fram. Även Hedenbro (2003) menar att parrelationens villkor förändras när barnen föds. Den tidigare villkorade kärleken - som byggde på lust - övergår nu till att bli villkorslös. Parrelationen går att bryta upp men aldrig föräldraskapet vilket betyder att paret genom barnet binds till varandra på ett oåterkalleligt sätt. Ahlborg (2005) har skrivit en skrift med namnet Lust och samliv, att må bra i sin parrelation som nybliven förälder som är tänkt att delas ut till nyblivna föräldrar. Hon skriver att det finns flera studier som hävdar ett samband mellan de tre dimensionerna: upplevelse av föräldraskapet, barnets välmående och intimiteten mellan föräldrarna i parrelationen. Tycker man t.ex. att omställningen till att bli förälder är väldigt stor och upplever man föräldraskapet som omvälvande, så fokuseras ju det på bekostnad av parrelationen och intimiteten (s. 15). Hon menar att om man mår bra i sin parrelation kan känsligheten och lyhördheten för barnet öka och barnet mår då också bättre. Skriften beskriver småbarnstiden som en period då sexualiteten är på sparlåga. Rent kroppsligt är kvinnan trött efter graviditet och förlossning och hormonbalansen är förändrad. Det lilla barnet håller kanske båda föräldrarna vakna på natten och den ständiga sömnbristen påverkar. Barnet själv ger mycket av kroppslig närhet och engagemang så att intresset för den andre partnern kanske inte känns lika stort. Alborg (2005) vill med sin skrift betona vikten av att ändå inte glömma bort parrelationen under den här perioden och att kompensera bristen på sexualitet med sensualitet för att hålla parrelationen vid liv och underlätta vägen tillbaka till varandra. Hon ger konkreta råd som alla har syftet att försöka se och bekräfta varandra. I det sensuella ingår att fortsätta att ha kroppskontakt med varandra även om den nu sker på ett kravlöst sätt som känns bra för båda parter. I flera skrifter beskrivs hur de sexuella känslorna måste väckas på nytt när barnet börjar bli lite äldre. Det här är ofta något som inte sker av sig själv. Lundmark (1998) menar att den nyblivna mamman behöver uppvaktas och få påtagliga bevis på att hon kan få något från mannen som barnet inte kan ge. Perel (2006) skriver lite fyndigt att Av sex blir det barn. Så det är ju ironiskt att barnen, som ju är det fysiska resultatet av föräldrarnas kärlek, så ofta blir ett hot mot just den kärlek som gav dem livet (s. 155). Barnet blir på ett paradoxalt sätt parets gemensamma framtidsprojektet; samtidigt är det kanske också det största hotet mot deras parrelation. Utifrån målsättningen med denna undersökning väcks också frågan vad skillnaden är om barnet har funktionsnedsättning inom autismspektrat. Påverkas mannens och kvinnans egen bild av hur de lyckats 9

19 med det gemensamma projektet barnet? Hur påverkar detta i sin tur parrelationen? Att bli förälder till ett barn med autism Efter att ha reflekterat över vad det kan innebära för parrelationen att få barn väcktes frågan om vad det kan innebära för parrelationen att få ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Avsnittet inleds med en beskrivning av hur autismspektrumstörningar definieras. Därefter följer en redovisning av hur föräldrarna reagerade när de fick veta att barnet hade autism och vilken kunskap om autism som förmedlades till föräldrarna. Slutligen presenteras tidigare forskning om föräldrar som har barn med autism. Autismspektrumstörning Autismspektrumstörning är ett begrepp som ofta används som ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Lorna Wing (1998) var först med att använda detta begrepp för att beskriva hur svårigheterna vid autism kan uppträda i många olika former, som i ett spektrum. De centrala problemområdena vid autism är: svårigheter med socialt samspel, med kommunikation samt med beteende- och föreställningsförmåga. Svårigheterna inom dessa problemområden visar sig på en mängd olika sätt hos den enskilda individen och är beroende av bland annat begåvningsnivån. Många har också problem inom andra områden till exempel med motorik och svårigheter med olika psykologiska och fysiologiska funktioner. Valet av diagnos säger ofta något om den kognitiva förmågan. Diagnoserna Aspergers syndrom eller högfungerande autism kan till exempel inte ställas om barnet också har ett förståndshandikapp. Stern (2005) menar att det är i det intersubjektiva fältet, dvs. stämningsläget mellan oss människor, som vi möts och kan dela levd erfarenhet. I kontakten med personer som har någon form av autismspektrumstörning påverkas möjligheten att nå fram till verkliga möten. Som förälder till ett barn med autism blir det svårare att tolka vad barnet vill och tillvaron kan präglas av missförstånd och frustration. Detta kan påverka både föräldraskapet och parrelationen. Vad ska man lära som förälder För en del föräldrar kan beskedet om att barnet har någon form av autismdiagnos komma som en chock. Detta har man inte alls kunnat föreställa sig och det kan ta mycket lång tid att ta till sig och förstå. För andra kan beskedet istället vara en lättnad och en bekräftelse på det som de själva har förstått sedan länge. Oavsett när föräldrarna förstår att barnet har autism så är det ett besked som förändrar och tvingar fram en omprövning av tidigare tankar. Bilden av det barn som föräldrarna en gång drömde om stämmer inte längre överens med det barn som de har. Kvinnans och mannens bild av sig själva som föräldrar förändras liksom bil- 10

20 den av det gemensamma livsprojektet. Samtidigt som föräldrarna är inne i denna känslomässiga bearbetning och omställning förväntas de också ta till sig ny kunskap och skapa strategier för att få vardagen att fungera. Det har visat sig att förhållandet mellan parrelationen och föräldraskapet är föga utforskat när det gäller barn med autism. Den litteratur jag funnit består av självbiografier, i vilka föräldrar ibland beskriver sin relationsproblematik. Vanligtvis rör det sig om faktaböcker som handlar om vad föräldrar ska göra för att bäst kunna hjälpa sina barn. En klassisk bok av detta slag är Lorna Wings bok (1998) Autismspektrum med undertiteln Handbok för föräldrar och professionella. Wing är själv förälder till ett barn med autism och är en av föregångarna när det gäller att lära ut hur dessa barn ska bemötas. I boken kan man bland annat läsa: att Miljön och den dagliga rutinen måste vara strukturerad, organiserad och förutsägbar (s. 118) det vanliga sättet att interagera med barn och lära dem sociala regler går inte att tilllämpa (s. 64), att på sjukhus så måste föräldern dölja sin naturliga oro och visa upp ett lugnt och tryggt yttre för barnet (s. 164) i kontakten med syskonen ska man göra det lättare genom att lugnt acceptera alla sina barn, genom att diskutera och förklara och visa sin kärlek och uppmuntran (s. 205), enighet inom familjen är en viktig faktor om man på ett bra sätt ska klara den press som det innebär att uppfostra ett barn med autism (s. 211) På grund av sin kärlek till barnet härdar föräldern ut under de första åren, även om barnet inte reagerar på kontaktförsök (s. 207) På ett ställe hittar jag ett kort avsnitt om att det också är viktigt att ta hand om sig själv för att orka. Där ges följande råd till föräldrarna. Föräldrar skall inte glömma bort sig själva på schemat. De behöver vila och avkoppling borta från familjen för att kunna behålla sinnet för proportioner (s. 208). Att parrelationen påverkas nämns på ett annat ställe liksom behovet av stöd utifrån. vissa föräldrar kommer närmare varandra på grund av att de har ett barn med funktionshinder, medan andra kommer ifrån varandra på grund av stress. Stöd från släktingar på båda sidor, hjälp från yrkesverksamma inom området och lämplig placering bidrar till att familjens bördor blir lättare att bära 11