Innehållsförteckning. I vårt arbete med att tydliggöra målen för verksamheterna åskådliggörs graden av uppfyllelse med följande färgmarkeringar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. I vårt arbete med att tydliggöra målen för verksamheterna åskådliggörs graden av uppfyllelse med följande färgmarkeringar:"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet Ragunda kommun en annorlunda del av Jämtland Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Investeringsredovisning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport 5 år i sammandrag Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Kommunstyrelsen Övergripande och administration Utvecklingsstaben Teknisk verksamhet Bostadsförvaltning Individ- och familjeomsorg Integrationsservice Skola och barnomsorg Räddningstjänsten Vård och omsorg Kulturverksamhet Köken Överförmyndarnämnden Bygg- och miljönämnden Miljöredovisning Personalekonomisk redovisning I vårt arbete med att tydliggöra målen för verksamheterna åskådliggörs graden av uppfyllelse med följande färgmarkeringar: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

3 Kommunalrådet har ordet Terese Bengard, kommunalråd. Jag kommer ihåg 2013 Jag kommer att komma ihåg att vi äntligen efter så många år tog det första spadtaget på vårt nya äldreboende. Vi får hoppas att det kommer stå sig i de kommande 50 åren precis som Strandliden gjort fram tills nu. Jag ser fram emot att få se det färdigbyggda äldreboendet hösten 2014 Jag kommer att komma ihåg att vi beslutat i frågan om skolorna och att det gett ett stort engagemang i bygden för att tillsammans skapa god möjligheter för utbildning till våra barn. Jag ser fram emot att vi kan inviga den nya förskolan i Bispgården och fortsätta utveckla skolan tillsammans under 2014 i hela kommunen. Jag kommer att komma ihåg att vi för 4:e året i rad gör ett plusresultat som skapar goda förutsättningar att få Ragunda ekonomi att bli stabilare. Det skapar möjligheter för kloka investeringar i framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med kommunledningen. Jag kommer att komma ihåg att Kulturskolan i Ragunda blev 2:a i rankningen, att sommarteatern fick fantastiska recensioner, att vi fick pengar från kulturrådet att utveckla kultur på våra äldreboenden och att vi tagit första steget gentemot att skapa ett natur- och kulturarv i Döda fallet. Allt som en del i vår fantastiska kulturkommun. Jag ser fram emot att vi bli etta på rankningen, att Vildhussen äntligen återvänder till Döda fallet i sommar, att se resultatet av kultur på äldreboendena, att vi tar det andra viktiga steget i Döda Fallets ambition att bli natur- och kulturarv. Allt detta som kommer vässa oss ytterligare i att bli en kulturkommun att räkna med. Jag kommer att komma ihåg alla de som jobbar för kommunen som varje dag ger service till våra kommunmedborgare. Alla företagare som skapar arbeten i vår kommun det är ni som får hjulen att rulla. Alla kommunmedborgare och ideella organisationer som bidrar till att vårt samhälle är fyllt av aktiviteter och gemenskap. Jag ser fram emot att tillsammans med alla er - fortsätta att utveckla Ragunda så att vi även 2014 ökar vår befolkning, får fler turister och fler arbetstillfällen i vår fina kommun. Terese Bengard Kommunalråd Ragunda kommun 3

4 Ragunda kommun -en annorlunda del av Jämtland Ragunda kommun är en liten och annorlunda kommun. Den äkta jämtländska kommunen har inslag av det exotiska Thailand. Det är den thailändska paviljongen som har öppnat dörren mot Asien och gett kommunen ett unikt kontaktnät. Annorlunda Ragunda ligger i Jämtland med cirka en timmes resväg till Östersund i väster och Sundsvall i öster. Ragunda kommun är 90 km från väst till öst och ca 50 km från nord till syd. Vi har ca 2,5 kvadratkilometer per person i kommunen. Så det finns plats för fler. Landskapet är mycket varierat och kuperat. Vildhussens verk med Döda fallet och tömningen av Ragundasjön har satt sina - forfarande synliga - spår. Med ca invånare känner de flesta varandra och det skapar en känsla av trygghet och närhet. Brottsligheten är låg i kommunen och avståndet till beslutsfattare och samhällsservice är kort. Kommunen jobbar med att få fler människor att flytta till kommunen. Förutsättningarna för att trivas i kommunen är goda om man uppskattar spännande och vacker natur, goda möjligheter till utbildning och ett bra boende. Ragunda kommun har fyra grundskolor utspridda geografiskt från Stugun till Bispgården. I Bispgården finns också Jämtlands Gymnasium! Bispgården. För de äldre finns flera äldreboende med god service. Hemtjänsten åker dessutom många mil varje år för att hjälpa de som vill bo kvar hemma. Ragunda kommun bildades den 1 januari 1974 genom sammanslagning av Fors, Ragunda och Stuguns kommuner. Kommunkontoret ligger i Hammarstrand. De två övriga tätorterna är Bispgården i öst och Stugun i väst. 4

5 Förvaltningsberättelse Resultat Kapacitet Risk Kontroll Den finansiella analysen ska utgöra ett bra beslutsunderlag när det gäller att bedöma kommunens styrkor och svagheter. Som verktyg används RK-modellen (Förvaltningshögskolan, Göteborg) som bygger på fyra aspekter som är viktiga ut ett finansiellt perspektiv och som görs utifrån följande frågeställningar: Resultat Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Risk Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras med hjälp av 13 olika nyckeltal som har till uppgift att utifrån ovanstående perspektiv identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. Resultat Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den resursförbrukning som sker täcks med ersättningar. En eventuell obalans, kostnaderna överstiger intäkterna, är varningssignaler. Nyckeltal: 1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 2. Årets resultat 3. Avstämning mot balanskravet 4. Nettoinvesteringar Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen nu att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Nyckeltal: 5. Soliditet 6. Långfristiga skulder 7. Tillgångarnas fördelning över tiden Risk Med risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nyckeltal: 8. Likviditet ur ett riskperspektiv 9. Lån - bindningstider samt genomsnittsränta 10. Samverkan med andra kommuner 11. Pensionsskuld Kontroll Med kontroll avses hur kommunen via en fungerande ekonomistyrning medverkar till att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet är mer konkreta mått som kan användas för att bedöma kommunens strävan att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Nyckeltal: 12. Budgetföljsamhet Känslighetsanalys 13. Känslighetsanalys 5

6 Mål Kommunen har för 2011 infört ny styrmodell utifrån politisk vision med fyra övergripande mål : i befolkningsutveckling nya jobb turister 100% rätt service till medborgare, företag, föreningar Varje verksamhet har under respektive övergripande mål formulerat egna verksamhetsmål. RESULTAT OCH KAPACITET Under 2013 tog kommunens löpande driftverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 91 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var 3,7 % och finansnettot tog i anspråk 1,5 %. Tillsammans uppgick de löpande nettokostnaderna till 96 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunens skatter och bidrag räckt till för att finansiera kostnaderna vilket gör att det egna kapitalet inte urholkats. Finansiella mål Mål: Årets resultat ska uppgå till +3,0 mkr. Årets resultat uppgår till 12,8 mkr. Det är 9,8 mkr högre än uppsatt mål och innebär att kommunen uppfyller det finansiella målet för perioden. Den stora avvikelsen mellan utfall och budget har sin förklaring ibland annat i återbetalning av försäkringspremier från AFA samt återsökning av pengar från Migrationsverket. Även gymnasieskolan/komvux samt kommunens trafikkostnader var lägre än budgeterat. Mål: Årets investeringar ska uppgå till 100 % av budgeterade kostnader för årets avskrivningar = 12,6 mkr Nivån på årets investeringar uppgår till 40,7 mkr vilket innebär att kommunen inte uppfyller det finansiella målet för perioden. Detta beror bland annat på utbyggnad av Björkhammars äldreboende. 1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag År * Verksamheten/ skatteintäkter+ statsbidrag ( %) 97,6 91,0 93,0 88,0 91,0 * Avskrivningarna/ skatteintäkter+ statsbidrag (%) 4,1 3,9 3,8 3,9 3,7 * Finansnettot/ skatteintäkter+ statsbidrag (%) 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 Nettokostnader/ Skatteintäkter+ statsbidrag (%) 103,5 96,5 98,6 93,5 96,2 Mkr ,2 2. Årets resultat Årets resultat -11, Utveckling av eget kapital 18,6 11,4 4,5 23,1 Mkr Årets resultat -11,4 11,4 4,5 21,6 12,8 Årets resultat uppgår till 12,8 mkr vilket är en minskning med 8,8 mkr jämfört med föregående år och en förbättring gentemot budget med 9,8 mkr. 3. Avstämning mot balanskravet 21,6 44,7 12,8 57, I kommunallagen stadgas om god ekonomisk hushållning och balanskrav. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara minst noll. Vid beräkning av resultatet ska vissa poster särbehandlas. I nedanstående beräkning har realisationsvinster och förluster som uppkommit i samband med försäljning av anläggningstillgångar medtagits i resultatet. Undantag kan dock göras om det står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning 6

7 Balanskravsavstämning 2013 Belopp i mkr Årets resultat enligt resultaträkningen: 12,8 21,6 4,5 6. Långfristiga skulder Mkr Långfristiga skulder 192,0 191,4 187,1 187,1 181,2 Resultat enligt budget Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5b : Omstruktureringsåtgärder: - Försäljning av fastigheter, reaförlust 9,6 Mkr Långfristiga skulder ,4 187,1 187,1 181, Justerat resultat, avstäms mot balanskrav: 12,8 21,6 14,1 Återställningspliktigt resultat Nettoinvesteringar Mkr Nettoinvesteringar 9,0 9,7 11,8 11,9 40,7 Nettoinvesteringarna uppgick under 2013 till 40,7 mkr. Bland de större investeringsobjekten finns energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter, reningsverk Hammarstrand samt bygge av nytt äldreboende. 7. Tillgångarnas fördelning över tiden % Summa anläggnings tillgångar 80,2 76,7 75,4 70,3 76,2 Summa omsättnings- 19,8 23,3 24,6 29,7 23,8 tillgångar Summa Ovanstående nyckeltal ger en bild av vilka förutsättningar kommunen har att anpassa sig till förändringar på kort och lång sikt. Tillgångarnas fördelning över tiden Mkr 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvesteringar 40,7 9,0 9,7 11,8 11, % ,2 76,7 75,4 70,3 76,2 19,8 23,3 24,6 29,7 23, RISK OCH KONTROLL Anläggning Omsättning 5. Soliditet % Soliditet 2,0 6,4 6,6 15,0 18,4 Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är själv-finansierade med eget kapital. 8. Likviditet ur ett riskperspektiv Likviditet Likvida medel 41,1 48,2 46,4 63,5 51,5 Kassalikviditet 1) 70% 88% 106% 142% 107% Balanslikviditet 2) 70% 89% 106% 142% 107% Rörelsekapital Mkr 3) -24,4-8,6 4,3 26,3 4,8 1) Med kassalikviditet avses omsättningstillgångar minus varulager/ kortfristiga skulder 2) Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 3) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 7

8 9. Lån - bindningstider samt genomsnittsränta Lån Mkr med rörlig ränta 76,8 51,5 51,5 51,5 51,5 - med bindningstid 1-3 år 35,8 22,0 3,5 3,5 0,0 - med bindningstid 4-5 år 59,4 97,9 77,9 77,2 96,8 - med bindningstid 6-7 år 20,0 20,0 54,9 54,9 34,9 Genomsnittlig ränta 3,2% 2,9% 3,3% 3,1% 2,9% 10. Samverkan andra kommuner/ kommunägda bolag Samverkan med Bräcke sker kring bibliotekets och elevhälsans IT-system 11. Pensionsskuld och förvaltning av pensionsmedel Pensionsåtagande Mkr(inkl löneskatt) Avgiftsbestämd del 8,2 8,6 8,9 8,9 9,0 Avsättningar till pensioner 4,1 5,1 4,8 4,0 3,5 Pensionsförpliktelser äldre än ,4 170,3 190,1 190,8 200,9 Total pensions skuld 190,7 184,0 203,8 203,7 213,4 Aktualiseringsgrad: 95% Sommaren 2005 bildade Ragunda kommun tillsammans med Bräcke, Krokom och Östersunds kommuner Jämtlands Gymnasieförbund. Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands Gymnasieförbund är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet. Ragunda gymnasieskola flyttades över till förbundet den 1 juli I kommunens redovisning ingår kostnader för delägande i Jämtlands Gymnasieförbund med 25,1 mkr. Mkr Total pensionsskuld 213,4 203,8 203,7 190,7 184, Kommunen deltar i en gemensam nämnd mellan Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Ragunda Energi AB är till 100% ägt av Ragunda kommun. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget hade en nettoomsättning på ca 8,7 mkr och redovisar i stort sett ett ett nollresultat. Sammanställd redovisning enligt undantagsregeln i RKR 8.2 har inte upprättats för Pensionsåtagandet redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på balansräkningen och dels som en ansvarsförbindelse. Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår till 200,9 mkr inklusive löneskatt. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom det inte finns några fonderade medel för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. Sedan 2004 har kommunen försäkrat den kommunala ålderspensionen, ökningen av kommunens pensionsskuld uppgick premien till 1,5 mkr. 8

9 Förvaltning av pensionsmedel I enlighet med rekommendation nr 7.1 från Rådet för kommunal redovisning ska redovisning ske av kommunens pensionsmedelsförvaltning grundad på nedanstående uppgifter. Mkr (inkl löneskatt) Avsättningar för pensioner 4,0 3,5 Ansvarsförbindelse 190,8 200,9 Totala pensionsförpliktelser 194,8 204,4 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa återlån 194,8 204,4 I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation har kommunen inga finansiella placeringar, vilket innebär att återlån har skett motsvarande de totala pensionsförpliktelserna. 12. Prognossäkerhet Lämnad prognos per visade på ett förväntat överskott om 2,2 mkr för helåret. Utfallet per är 12,8 mkr. 13. Känslighetsanalys Händelseförändring Kostnad/Intäkt, mkr Ränteförändring med 1% på låneskulden +- 1,8 Löneförändring med 1% inkl PO +- 2,2 Bruttokostnadsförändring med 1% +- 4,0 Generella statsbidrag med 10% +- 11,4 Förändrad utdebitering med 1 kr +- 8,8 Förändring av befolkningen i kommunen, 30 personer +- 1,6 Driftsredovisning Nämnd/styrelse Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Kommunstyrelse 286,7 280,4 6,3 270,4 Överförmyndarnämnd 0,7 0,7 0,0 0,7 Bygg- och miljönämnd 4,7 5,3-0,6 4,3 Summa 292,1 286,4 5,7 275,4 Utbetalda pensioner 10,0 9,6 0,4 9,9 Avskrivningar 12,6 12,2 0,4 12,6 Riskkostnader 0,0 0,2-0,2 1,0 Summa överföring till resultaträkning 314,7 308,4 6,3 298,9 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bostäder 2 500, ,3 412, ,3 VA 3 400, ,7-733, ,3 Renhållning 800,0 553,4 246,6 249,2 Förvaltningsfastigheter , ,4-360, ,7 Grönområden, väghållning 0,0 103,7-103,7 194,6 IT-verksamhet, övergripande 400,0 393,2 6, ,3 Skola/barnomsorg 0,0 0,0 0,0 838,8 Hemvård, kök 300,0 251,6 48,4 375,7 SUMMA KS , ,3-483, ,9 TOTALT INVESTERAT , ,3-483, ,9 9

10 Resultaträkning Resultaträkning (mkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Avikelse 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter not 1 73,9 90,8 16,9 87,5 Verksamhetens kostnader not 1 376,0 387,0-11,0 373,8 Avskrivningar not 2 12,6 12,2 0,4 12,6 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -314,7-308,4 6,3-298,9 Skatteintäkter not 3 211,5 212,5 1,0 210,7 Generella statsbidrag not 4 110,8 113,7 2,9 115,0 Finansiella intäkter not 5 0,5 0,8 0,3 0,9 Finansiella kostnader not 6 5,1 5,8-0,7 6,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 3,0 12,8 9,8 21,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT not 11 3,0 12,8 9,8 21,6 Balansräkning Balansräkning (mkr) Bokslut 2013 Bokslut 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar not 7 230,6 202,2 Maskiner och inventarier not 8 3,9 4,2 Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 Summa anläggningstillgångar 237,4 209,6 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,4 Fordringar not 9 22,7 24,5 Kortfristiga placeringar Kassa och bank not 10 51,5 63,5 Summa omsättningstillgångar 74,4 88,4 SUMMA TILLGÅNGAR 311,8 298,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital not 11 44,7 23,1 Årets resultat 12,8 21,6 Summa eget kapital 57,5 44,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser not 12 3,5 4,1 Summa avsättningar 3,5 4,1 Skulder Långfristiga skulder not ,2 187,1 Kortfristiga skulder not 14 69,6 62,1 Summa skulder 250,8 249,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 311,8 298,0 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser not 15 11,2 11,4 Pensionsskuld not ,9 190,8 10

11 Kassaflödesanalys Kassaflödesrapport (mkr) DRIFT Verksamhetens intäkter not 1 90,8 87,5 Verksamhetens kostnader not 1,2-399,2-386,4 Verksamhetens nettoutbetalningar -308,4-298,9 Skatter/statsbidrag not 3, 4 326,2 325,7 Finansiella intäkter not 5 0,8 0,9 Finansiella kostnader not 6-5,8-6,1 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster not 16 11,1 12,0 Driftsnetto 23,9 33,6 INVESTERINGAR Inköp av värdepapper 0,0-0,4 Avyttrade värdepapper 0,1 0,2 Investering i materiella anläggningstillgångar inventarier not 8-0,7-2,4 Investering i materiella anläggningstillgångar fastigheter not 7-40,0-9,5 Försäljning materiella anläggningstillgångar not 7,8 0,9 1,0 Investeringsnetto -39,7-11,1 FINANSIERINGSNETTO Ökning långfristig fordran 0,0-0,6 Minskning långfristig fordran 0,2 0,0 Amortering not 13-3,9 0,0 Justering av rörelsekapital förändring not 17 7,5-4,9 Finansieringsnetto 3,8-5,5 Förändring av kassa och bank -12,0 17,0 5 år i sammandrag Antal inv 31/ Utdebitering kr/100 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 varav kommunen kr/100 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 genomsnitt länet kr/100 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 Egna skatteintäkter (mkr) 212,5 210,7 208,6 205,9 206,9 Statligt utj.bidrag (mkr) 113,7 115,0 119,4 120,7 112,2 Årets resultat (mkr) 12,8 21,6 4,5 11,4-11,4 Nettoinvesteringar (mkr) 40,7 11,9 11,8 9,7 9,0 Låneskuld, långfr (mkr) 181,2 187,1 187,1 191,4 192,0 Personalkostnad (mkr) 222,0 214,5 221,5 215,7 210,5 11

12 Tilläggsupplysningar Not 1 Intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter består av statsbidrag, hyror och arrenden, avgifter och ersättningar samt försäljningsmedel. I verksamhetens kostnader ingår samtliga kostnader från nämnder och styrelsers verksamhet, med avdrag för kalkylerade kapitalkostnader. Här redovisas även pensionsskuldsförändringen och förändringen av semesterlöneskulden. Belopp i Mkr Försäljningsmedel 3,6 6,1 Taxor och avgifter 24,9 24,3 Hyror och arrenden 33,9 33,6 Bidrag 19,4 15,2 Försäljning av vht och entr 2,3 2,0 Delsumma: Övriga verksamhetsintäkter 84,1 81,2 Jämförelsestörande poster: Återbet AFA 6,2 6,3 Realisationsvinst 0,5 0,0 Summa 90,8 87,5 Verksamhetens kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial 5,3 5,0 Bidrag 11,9 14,3 Entreprenader, köp av verksamhet 71,4 67,4 Konsulttjänster 4,7 3,8 Kostnader för arbetskraft 231,3 223,7 Hyror 10,3 8,9 El- fjärrvärme samt va-avgifter 20,6 19,6 Material 10,7 10,0 Tjänster, teleavg mm 10,5 9,9 Övriga kostnader 10,3 11,0 Delsumma: Övriga verksamhetskostnader 387,0 373,6 Jämförelsestörande poster: Realisationsförlust 0,2 Summa 387,0 373,8 Not 2 Avskrivningar Fastigheter 11,2 11,3 Inventarier m m 1,0 1,3 Summa 12,2 12,6 Not 3 Skatteintäkter Prel månatliga skatteinbet 213,7 208,2 Prognos innevarande år -1,3 2,5 Justering föregående år 0,1 0,0 Summa 212,5 210,7 Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 Not 4 Statsbidrag Inkomstutjämning 63,3 58,5 Strukturbidrag 1,8 1,8 Regleringsbidrag 2,5 2,7 Kostnadsutjämningsbidrag 45,5 46,1 Avgift LSS utj -7,7-2,4 Övriga bidrag 0,1 0,1 Fastighetsavgift 8,2 8,2 Summa 113,7 115,0 Belopp i Mkr Not 5 Finansiella intäkter Räntor likvida medel 0,8 0,9 Summa 0,8 0,9 Not 6 Finansiella kostnader Ränta långfr lån kommun 3,1 3,5 Ränta långfr lån stiftelsen 2,3 2,4 Ränta pensionsskulden 0,1 0,2 Delsumma 5,5 6,1 Jämförelsestörande poster: Sänkning diskonteringsränta 0,3 0,0 Summa 5,8 6,1 Not 7 Fastigheter och anläggningar Ingående balans 202,2 204,3 Årets investering 40,0 9,5 Avskrivningar -11,2-11,3 Köp av fastighet 0,0 0,0 Reaförlust 0,0-0,2 Reavinst 0,5 0,0 Försäljn Fastighet -0,9-0,1 Summa 230,6 202,2 SPECIFIKATION FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR 2012 Anskvärde Ack avsk Bokf värde Markreserv 3,5 0,0 3,5 Verksamhetsfastigheter 256,7 144,4 112,3 Fastigh. för affärsvht. 73,5 48,6 24,9 Publika fastigheter 16,7 10,4 6,3 Fastigh. annan vht 57,2 31,1 26,1 Bostäder 126,3 68,8 57,5 Summa 533,9 303,3 230,6 Not 8 Maskiner och inventarier Ingående balans 4,2 4,0 Årets investeringar 0,7 2,4 Avskrivningar -1,0-1,3 Försäljn Inventarier 0,0-0,9 Summa 3,9 4,2 SPECIFIKATION MASKINER OCH INVENTARIER 2012 Anskvärde Ack avsk Bokf värde Maskiner och inventarier 28,5 24,6 3,9 Not 9 Fordringar Kundfordringar 3,8 2,8 Förutbetalda kostnader 1,2 1,8 Upplupna skatteintäkter 2,6 6,6 Övriga upplupna intäkter 2,2 3,1 Mervärdesskatt 2,3 1,5 Fordring J G F 4,9 2,5 Övrigt 5,7 6,2 Summa 22,7 24,5 Not 10 Likvida medel Bank och plusgiro 51,5 63,5 Summa 51,5 63,5 Not 11 Eget kapital Ingångsvärde 44,7 23,1 Årets resultat 12,8 21,6 Summa 57,5 44,7 12

13 Belopp i Mkr Not 12 Avsatt till pensioner Ingående avsättning 4,1 4,8 Nya förpliktelser under året 0,3 0,3 Varav Nyintjänad pension 0,3 0,1 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,1 0,2 Sänkning av diskonteringsräntan 0,2 0,0 Ändrad samordning 0,0 0,0 Övrig post -0,3 0,0 Årets utbetalningar -0,8-0,9 Förändring av löneskatt -0,1-0,1 Summa avsatt till pensioner 3,5 4,1 Aktualiseringsgrad 95% 95% Överskottsfond inbetalda premier 0,0 0,4 Not 13 Långfristiga skulder Ingående skuld 187,1 187,1 Amorteringar -3,9 0,0 Byggnadskreditiv* 0,0 0,0 Nästa års amortering -2,0 0,0 Summa 181,2 187,1 Snittränta 2,9% 3,1% * Beviljat belopp 67,0 mkr Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 16,2 14,6 Upplupna kostnader Upplupna sociala avgifter 4,0 3,8 Upplupen semesterlön 15,3 14,8 Avgiftsbestämd del 9,0 8,9 Övrigt 11,9 8,3 Förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter 1,4 1,2 Förutbetalda statsbidrag mm 3,0 2,2 Förutbetalda skatteintäkter 1,3 0,0 Övrigt 2,2 4,4 Övriga Prelskatt mm 3,7 3,4 Övrigt 1,6 0,5 Summa 69,6 62,1 Ragunda kommun har i december 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ragunda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Belopp i Mkr Not 16 Justering av ej rörelsekap. påverkande poster Avskrivningar 12,2 12,6 Reavinst -0,5 0,0 Reaförlust 0,0 0,2 Förändring avsättningar -0,6-0,8 SUMMA 11,1 12,0 Not 17 Justering av rörelsekap. förändring Förändring kortfr. fordringar 1,8-2,3 Förändring lager 0,2-0,2 Nästa års amortering -2,0 0,0 Förändring kortfr. skulder 7,5-2,4 Summa 7,5-4,9 Not 15 Ställda panter och ansvarsförbindelser PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Ingående ansvarsförbindelse 190,8 190,1 Aktualisering -0,5-0,2 Ränteuppräkning 1,7 2,2 Basbeloppsuppräkning 3,0 5,4 Sänkning av diskonteringsräntan 11,6 0,0 Bromsen 0,0 0,0 Övrig post -0,4 0,3 Årets utbetalningar -7,3-7,1 Summa pensionsförpliktelser 198,9 190,7 Löneskatt 2,0 0,1 Utgående ansvarsförbindelser 200,9 190,8 Pensionsåtagande för visstidsanställda 0 0 Särskild ålderspension anställda 1 1 Pensioner förtroendevalda 1 2 Borgensåtaganden Småhus 0,8 0,8 Kooperativet Borgen 1,7 1,8 Ragunda Energi AB 8,7 8,8 Summa 11,2 11,4 13

14 Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,46 % för kommunalt reglerad personal. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 AnläggningstillgångarFast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal och den årliga leasing-kostnaden redovisas som rörelsekostnad i resultat-räkningen. Avsteg från rekommendation 13:1. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter år - Fastigheter för affärsverksamhet år - Publika fastigheter år - Fastigheter annan verksamhet år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 14

15 Kommunstyrelsen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse ADMINISTRATION , , ,4 397,4 UTVECKLINGSAVDELNINGEN 4 602, , ,7-4,7 TEKNISKA , , , ,0 BOSTADSFÖRVALTNING , , ,3 424,3 RÄDDNINGSTJÄNST 8 816, , ,0 0,0 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG , , , ,3 SKOLA/BARNOMSORG , , , ,8 GYMNASIESKOLA/KOMVUX , , , ,9 VÅRD/OMSORG , , ,9-513,8 KULTURVERKSAMHET 3 684, , ,1 204,0 KÖKEN 9 855, , ,5-255,9 GENERELLT PRUTBETING 0, ,0 0, ,0 DIFFERENS PO ,0 0, , ,1 ÅTERBETALNING AFA ,6 0, , ,0 SUMMA , , , ,8 15

16 Övergripande & administration Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse POLITISK VERKSAMHET 2 687, , ,1 167,9 ÖVERGRIPANDE , , ,3-351,4 FÖRSÄLJNING FASTIGHETER 229, ,9 492,9 ADMINISTRATION , , ,0-783,1 SKOGSDRIFT , , ,8-411,2 TRAFIK 4 587, , ,7 1282,3 SUMMA , , ,4 397,4 Årets händelser Övergripande Årets inleddes med att upphandlingen av nya äldreboendet slutfördes och att arbetet inleddes, under året har den upprättade tidplanen hållits vilket innebär att nybygget ska slutbesiktigas i oktober 2014 och därefter påbörjas den planerade ombyggnationen av befintliga lokaler. En utredning gällande skola/förskola i Hammarstrand och Bispgården slutfördes under våren 2013 och presenterades för politiken i juni där beslut togs och uppdrag gavs till verksamheterna. Upphandling påbörjades för de planerade ombyggnationerna och slutförs i början av Kansli 2013 har varit ett år av förändringar inom kommunens kansli, Kommunsekreterartjänsten har tillsatts och under en period gick avgående och nya kommunsekreteraren parallellt vilket kan förklara stor del av underkottet på avdelningen fattades beslut om mål för kansliavdelningen med syfte att ge god service och information till allmänheten, myndigheter, anställda och förtroendevalda. Detta mål anses vara delvis uppfyllt, handlingar har lämnats ut skyndsamt, frågor besvaras inom en vecka och handlingar registerar samma dag. Vi har kommit en bit på väg vad gäller att tillgängliggöra diariet för fler. Tjänstemän och vissa politiker har på prov tilldelats inloggningsuppgifter. Kallelse och protokoll har skickats ut i tid och hanteringen har mer och mer gått över till att vara digital, idag skickas inget per brev. Ett annat mål har varit att vårda kommunens arkivbestånd samt främja arkviens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Här är vi långt ifrån målet, dagens arkiv är inte möjlighet att utveckla så som vi skulle vilja, en ombyggnation krävs men äskade medel har inte avsats. Personal Under våren genomfördes ledarskapsutbildning för kommunens samtliga chefer, detta utifrån resultatet av 2012 års medarbetarenkät. Utbildningen var från samtliga håll mycket uppskattad. Arbetet med att sänka kommunens sjuktal har fortsatt under 2013, flera satsningar har gjorts som t.ex möjlighet till gratis träning. Tyvärr har det arbetet inte hittills visat önskvärd effekt, sjuktalet steg under 2013 från 7,29 % till 7,92 %. Även totalt sett i riket har sjukskrivningskurvan pekat uppåt och främst är det den psykiska ohälsan som ökar. En medarbetarundersökning genomfördes under våren där svarsfrekvensen var drygt 40 %. Totalt sett är den svarsfrekvensen för låg för att kunna uttala sig statistiskt, men resultatet visar på att andelen medarbetare som uppger sig i någon utsträckning trivas på sitt arbete har ökat. Under hösten genomfördes utbildning för samtliga chefer, fackliga företrädare samt även alla medarbetare i innebörden och hantering av individuell lönesättning. En insats som mynnade i nya dokument och nytt arbetssätt inför löneöversynen

17 Administration (Ekonomiavd, Kundcenter och IT-enheten) Ekonomiavdelningen har under året genomfört en anpassning till ny kontoplan - Kommunbas 13. Det har även gjorts en utredning av kommunens gåvo-och donationsfonder då organisationsnummer måste sökas före utgången av Vidare har ekonomiavdelningen tagit fram en likviditetsbudget som har förbättrat möjligheten att få bättre kontroll av kommunens likviditet. Projektet Kundcenter har löpt på under året. På grund av för låg bemanning har inte de tänkta förändringarna i verksamheten kunnat genomföras. Dock har nya förutsättningar gjort det möjligt att under kommande år kunna få till stånd ett ändamålsenligt Kundcenter. IT-enheten märker av ett konstant ökat behov av stöd från verksamheterna. Nya möjligheter till IT-stöd utvecklas ständigt. Vi har avsatt stora resurser för att öka tillgänglighet, bandbredd och trådlös kommunikation i vår interna nätstruktur. Vi har även arbetat med övertagandet av Quadracoms ADSL-nät där avtalet med kommunen löper ut i januari Säkerhetssamordning I verksamhetplan för 2013 fastställdes ett antal mål för kommunens arbete enligt lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor. Första målet var att öka krishanteringsorganisationens förmåga att hantera en kris detta mål anses som delvis uppfyllt då Krishanteringsorganisationen har genomgått Stabsmetodikutbildning med syfte att förtydliga roller och funktioner samt arbetsmetoder och övningar har skett under året. Införandet av Rakel på olika verksamheter i kommunen har betydligt ökat vår förmåga att kommunicera vid en kris, vilket visade sig under Stormen Ivar i december Kriskommunikationsplanen har inte fastställts under året, men planeras att tas under våren Andra målet var öka kunskapen om risker och konsekvenser av dessa målet anses vara delvis uppfyllt då kommunen deltagit på seminarier och arrangerat workshops vad gäller konsekvenser och förberedelser för dammbrott i Indalsälven. Vi har även tillsammans med länsstyrelse verkat för att undersöka riskerna för genombrott vid Gesundet. Första analysen som vi fått ta del av är positiv, ytterligare rapporter kommer under Tredje målet handlade om att öka kommunens förmåga till samverkan i etablerade och nya nätverk. Målet får anses som delvis uppfyllt, kommunen har deltagit aktivt i nätverket för Säkerhetssamordnare och i de aktiviteter som länsstyrelsen har anordnat. Dock har nätverk för POSOM ej utvecklats under året då ansvaret för verksamheten har varit oklart. Fjärde målet löd Öka verksamheternas riskmedvetenhet och höja förmågan att hantera kriser. Målet är inte uppfyllt, möjlighete att genomföra riktad utbildning för vissa verksamheter har inte funnits. Femte målet höja nivån på brandskyddet i kommunens fastigheter får anses vara delvis uppfyllt, larminventering och påbörjade investeringar för att förstärka brandlarmen i fastigheterna har tekniska ansvarat för, SBA arbetet fortskrider i verksamheterna och Zamzyn Z arbetssättet har tillämpats under året. Sjätte målet för säkerhetsamordning var höja säkerheten i kommunhuset Målet anses vara uppfyllt då kommunens entré numera är ombyggd och passering sker kontrollerat mot för tidigare. Ekonomiskt utfall Övergripande Efter ett antal fastighetsförsäljningar blev det en total reavinst. På plussidan finns även återbetalning moms samt en återbetalning från tillväxtverket vid avslut av projektet Kreativ turismutveckling. Driften av den Thailändska Paviljongen slutade i ett minus och vi har i slutet av året korrigerat alla verksamheters vikariekostnader under övergripande. Kansli Ekonomiska utfallet för kansliet är minus 117 tusen kronor detta till följd av dubbla lönekostander för kommunsekreterartjänsten under en övergående period. Personal Verksamheten för företagshälsovård och rehabiltering visar för 2013 ett överskott, anledningen till detta är det utdragna arbetet med upphandling av ny leverantör och under den tiden har inga nya större insatser påbörjats. Omvänt vad gäller verksamheten för övriga personalkostnader, så visar denna på ett underskott. Under året har flera åtgärder för att kvalitetssäkra våra verksamhetssystem genomförts, dessa konsultinsatser är kostsamma men ger på sikt effekt i det dagliga arbetet. Så trots delvist underskott visar personalavdelningen totalt sett positivt resultat. 17

18 Administration (Ekonomiavd, Kundcenter och IT-enheten) Administrativa avdelningen har vid årets slut ett underskott med -783,1 tkr. På ekonomiavdelningen och kundcenter har det varit ökade kostnader för sjukvikarier och semesterlöner. Vi har även haft ökade kostnader för serviceavtal på kopiatorer och kostnader för porton. En beräknad besparing gällande kommunens telefoniavtal har inte kunnat genomföras utifrån förseningar i leveranser av utrustning. Säkerhetssamordning Den ekonomiska ersättningen som erhållits från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för genomförande av kommunens ansvar enligt lagen om extraordinära händelser har täckt årets utgifter och kommunen har även ett ackumulerat sparande som kommer att användas för verksamheten under Framtid Övergripande Det kommer att krävas noggrann uppföljning av kommunens ekonomi under kommande år med tanke på de ekonomiska förutsättningar som kommunerna ges. Ett tidigarelagt och mera detaljerat budgetarbetet kommer att införas för att kunna möta upp kommande utmaningar. Vi kommer att formalisera arbetet med den interna kontrollen under året med att ta fram ett intern kontroll reglemente och därefter planer för det arbetet. Kansli Kommunens kansli ska under 2014 verka för att digitaliser verksamheten ytterligare. Kallelser och protokoll bör knytas tydligare till kommunens diarieverktyg, W3D3. Ytterligare användare ska under 2014 ges tillgång till att söka i diariet. Samt att vi ska påbörja att uppdatera dokumenthanteringsplaner samt på nytt utbilda chefer och handläggare i rutiner och regler för dokumenthantering och arkivering. Personal Under 2013 upphandlades nytt avtal om tjänster för företagshälsovård och kommunen har ny leverantör fr.o.m. årsskiftet. Det samarbetet kommer att utvecklas under 2014 och där målet är att arbeta mer i förebyggande och i hälsofrämjande syfte. I början av året kommer en ansvarig chef för bemanningsenheten att rekryteras, vars uppgift är att vidareutveckla bemanningsenheten vidare ut i kommunens samtliga verksamheter. Inom området för löneadministration är flera nyheter, där flera verksamhetssystem under året kommer att uppdateras. Administration (Ekonomiavd, Kundcenter och IT-enheten) Under 2014 kommer ekonomiavdelningen vara inblandad i flera införandeprojekt av nya verksamhetssystem. Vi kommer bland annat kunna erbjuda våra kunder möjlighet till Efaktura och vi kommer att kunna ta emot digitala fakturor från våra leverantörer. Budgetarbetet inför 2015 kommer att ske med ett nytt system Budget och Prognos som möjliggör en bättre samordning och kontroll. Det pågår dessutom ett ständigt arbete med att förbättra de ekonomiska rapporterna till politikerna utifrån deras önskemål. Kundcenter kommer utifrån ett samordnat resursutnyttjande under nästa år få större möjligheter att arbeta mer ändamålsenligt. IT-enheten står inför stora utmaningar. Under 2014 kommer kommunens IT-plattform att uppgraderas vilket kräver stora insatser. Ett länssamarbete pågår vad gäller moderninsering av grupplattformen Zonline för skolan. Det kommer troligtvis innebära nya arbetssätt för eleverna. Ett arbete för att höja säkerheten kring våra verksamhetssystem kommer att påbörjas. Säkerhetssamordning Dammbrottsberedskap och information till allmänheten ska spridas via hemsida och speciellt riktade utskick. Kontinuitetshantering med verksamheterna har påbörjats och under 2014 genomförs ett pilotprojekt inom hemvården. 18

19 Mål - Kansliavdelningen +100% service till medborgarna Syfte: Ge god service och infor-mation till allmänheten, myndigheter, anställda och förtroendevalda 1. Lämna ut handlingar skyndsamt 2. Besvara frågor inom en vecka. 3. Registrera inkomna handlingar samma dag 4. Öka tillgängligheten till diariet 5. Kallelser och protokoll skall skickas ut i tid. 6. Digitalisera hanteringen Expediera protokoll inom en vecka. kontroll Enkät Kontroll mot diariet Enkät Kontroll Kontroll Kontroll Detta mål anses vara delvis uppfyllt. Detta mål anses vara delvis uppfyllt, någon enkät har inte genomförts. Detta mål anses vara delvis uppfyllt. Detta mål anses vara delvis uppfyllt. Detta mål anses vara uppfyllt. Detta mål anses vara uppfyllt. Detta mål anses vara uppfyllt. +100% service till medborgarna Syfte: Vårda kommunens arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. 8. Alla verksamheter ska arkivera 9. Se till att arkivplaner för alla verksamheter är aktuella 10. Bilda nytt arkiv 11. Skapa koppling ärendehanterings-system arkiv 12. Informera om arkivet Kontroll Enkät en gång/år Utbilda alla i vad som gäller för arkivering i respektive verksamhet. Ge råd i arkivfrågor Revidera arkivplaner Skapa nytt arkiv med samma uppbyggnad som ärendehanteringssystemet Digitalisera sökregister Information på intranät, hemsida, Ragundabladet 19

20 Mål - IT-avdelningen +100 i befolkningsutveckling Syfte: Attraktiv ITkommun som man vill flytta till. 1. Fiberdragning till kommunens hyreshus i samarbete med leverantör. 100% ska ha fiber år 2012 statistik Inventering Målet ej uppfyllt nya jobb Syfte: Skapa intresse för och förutsättningar för företagsetableringar och utbildning. 2. Delta i projekt för att skapa en bättre IT-infrastruktur i kommunen. statistik Målet är uppfyllt turister Syfte: Alltid möjlighet för turister att kunna söka information på Ragundas webb-plats. Hög tillgänglighet till kommunens webb-plats. 98 % tillgänglighet. Mätning av driftstopp Kundnöjdhetsenkät Målet är uppfyllt. +100% service till medborgarna Syfte: Kommunens verksamheter har alltid tillgång till sin system och kan ge bra service till medborgarna. 4. Ett väl fungerande nätverk med hög tillgänglighet, 98 % underkontorstid Mätning av driftstopp Målet är uppfyllt. 20

21 Mål - Personalavdelningen +100 nya jobb Syfte: Alla kan arbeta 100 %, men utifrån sin egen förmåga. Mål Tidiga insatser vad gäller rehabilitering för våra sjukskrivna medarbetare. Arbeta med förebyggande rehabilitering, insatser för att förhindra att medarbetare insjuknar. Indikatorer Statistik sjuktal Måluppfyllelse Sjuktal ,29% Sjuktal ,92% +100% service till medborgarna Syfte: Ett bra rykte som arbetsgivare ger även kommunen ett gott rykte. Mål 100 % tillgänglighet 100 % återkoppling Indikatorer Årlig medarbetarundersökning. Måluppfyllelse Kvalitativ analys av medarbetarundersökningen. Den 4 december 2013 firade vi Ragunda kommuns medarbetare som arbetat i 25 år. Stående: Agneta Magnusson, Undersköterska, Bispgården, Christina Backlund, Telefonist, Hammarstrand, Tomas Engström, Vaktmästare, Hammarstrand, Agneta Lövefelt, Ekonomibiträde, Hammarstrand, Ylva Siljeholm, Studieassistent Hammarstrand, Håkan Viklund, Vaktmästare, Hammarstrand, Liselotte Backlund, Vårdbiträde, Bispgården. Sittande: Eva Wängman, Lokalvårdare, Hammarstrand, Susanne Viklund, Undersköterska, Hammarstrand, Laila Degselius, Förskollärare, Hammarstrand Liza Eriksson, Specialpedagog, Hammarstrand Ej närvarande: Pia Svejgård, Personlig assistent, Hammarstrand, Cecilia Sandström, Barnskötare, Hammarstrand 21

22 Mål - Personalavdelningen forts. +100% service till medborgarna Syfte: Ett bra rykte som arbetsgivare ger även kommunen ett gott rykte. 100 % tillgänglighet 100 % återkoppling Årlig medarbetarundersökning. Upprätta och kontinuerligt se över rutiner för kontroller och bevakningar. Ansvariga chefer får löpande utskick om kommande bevakningar, samt inför lönekörning stängs lönesystemet så att viktiga kontroller kan genomföras utan störningar. Fortbilda oss så att vi håller oss ajour med förändringar och uppdateringar. Deltagande har skett vid föreläsningar kring bl.a. bemanning, pensionsavtal och nya löneavtal. Deltagande har till viss del ökat genom möjligheten till att delta via webben. Löpande informera och utbilda chefer om lagar, regler och rutiner. Uppfyllt och fungerar. Aktuell information kring riktlinjer och policies presenteras via intranät och direkta mailutskick Behålla vår tillgänglighet på telefon så våra medarbetare och medborgare kan nå oss. Fungerar. När vi behöver koppla ut telefonerna, lämna hänvisning om att ta meddelanden. Fungerar. Alltid återkoppla till berörd person. Fungerar. Hålla vår sida på den externa webben uppdaterad med aktuell information. Utveckla vårt intranät vad gäller sökbar information. Fungerar. Upprätta en A-Ö-funktion vad gäller personal och avtalsfrågor. Ej åtgärdat, pga tidsbrist och andra prioriteringar. 22

23 Mål - Ekonomiavdelningen +100 service till medborgarna Syfte: Att de ekonomiska besluten blir väl underbyggda samt minska onödiga kostnader för kommunen. 100% av ekonomiska underlag som tas fram inför beslut 1. Levereras i tid 2. Har hög kvalité 3. Halvera antalet påminnelseavgifter som kommunen betalar ut under 2011/2012 Kalkyl utfall Underlaget levererades i tid. Underlaget bedömdes vara tillräckligt för att kunna fatta beslut. Målet är uppfyllt. Målet är ej uppfyllt. Syfte: Att verksamheterna har så bra underlag som möjligt % av verksamheterna tycker att de fåt bra service och stöd i ekonomiska frågor Kundnöjdhet Målet är uppfyllt. Syfte: Månadsbokslut skall upprättas. Att ge en så korrekt bild som möjligt av det aktuella ekonomiska läget. Målet är uppfyllt. Syfte: Kunderna har förtroende för att man får rätt underlag. 9. Kommunens faktureringar ska vara korrekta och komma i rätt tid. 10. Införa elektronisk fakturering innan 2014 Kundnöjdhet Målet är uppfyllt. Målet är ej uppfyllt. 23

24 Mål - Växel/Kundcenter +100 i befolkningsutveckling Syfte: Besökare ska få god service och slussas till rätt handläggare. 100 % av alla inkomna samtal ska uppleva: 1. att de fått god service och 2. slussats till rätt handläggare. Kundnöjdhet Enkät Målet är ej uppfyllt nya jobb Syfte: Öka tillgängligheten i verksamheten. God service till företag och medborgare % av alla medarbetare ska meddela frånvaro. Tillgänglighetsanalys Medborgar-servicemätning Målet är ej uppfyllt turister Syfte: Nöjda kundersom gärna vill besöka kommunen % av turisterna känner att de fått ett serviceinriktat och professionellt bemötande Kundnöjdhet Enkät Målet är ej uppfyllt. +100% service till medborgarna Syfte: Hög och ökad tillgänglighet. 5. Besvara 97% av alla samtal inom fyra signaler. 6. Under kontorstid ska växel vara öppen alla dagar 8-16 Mätning av svarsfrekvens Målet är ej uppfyllt. Målet är uppfyllt. 24

25 Utvecklingsavdelningen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Näringsliv & Utvecklingsavdelningen 4 602, , ,7-4,7 SUMMA 4 602, , ,7-4,7 Årets händelser Näringsliv Det som hänt under året är detta: Vindkraft, en studieresa till Mörttjärnberget för företagare, politiker och tjänstemän. Vi har haft ett vindkraftseminarium i Bispgården. Vindkraftsarbetet fortsätter och det arbetet kommer öka hela tiden. Har haft starta eget info för ca 40 personer under året, grundläggande info och tips och råd hur man går vidare och hittar rätt kontakter i sin företagsstart. Omvärldsbevakning: Träffat näringslivskontoren/ utvecklingsavdelningar i Sollefteå och Bräcke. Vi har arrangerat ett antal lunch och frukostmöten med olika teman och gäster på olika platser i kommunen. Vi har ordnat en träff för kvinnliga företagare och här bildat en nätverksgrupp för fortsatta träffar. Startat upp olika sätt att genomföra företagsbesök, ibland själv och andra gånger tillsammans med kommunchef, oppositionsråd och kommunalråd. Ordnat seminarier och föreläsningar under näringslivsveckan. Det har också varit en hel del arbete i samråd med bygg & miljö samt tekniska kring industritomter, lokaler, skyltar och miljöfrågor. Startat upp ett arbete kring en serie av utbildningar för företag i samarbete med Almi och projektet gränslös tillväxt. Deltagit i en utbildning med fokus på landsbygdsutveckling. Deltar också i regionens arbete kring framtagande av regional utvecklingsstrategi och innovationsstrategi. Varit med och startat upp en nätverksgrupp för alla näringslivsutvecklare i regionen vilket skall bidra till kunskapsutbyte och nätverkande i kommuner och region. Kultur Deltagit i Kultur Z- nätverket. Medverkat tillsammans med bygg-och miljö i dialogmöten angående revidering av översiktsplanen samt i arbetet med att ta fram en ny kulturplan. Sökt och blivit beviljad bidrag från Kulturrådet till Skapande skola med temat Film!. Sökt och blivit beviljad bidrag från Kulturrådet för projektet Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden tillsammans med äldreomsorgen i Ragunda kommun. Medverkat i olika nätverksträffar/företagsträffar ang. företagande och då med fokus på kreativa kulturella näringar. Samarbetat med Destination Ragundadalen i frågor kring kulturella upplevelser för att öka besöksnäringen bla. sommarproduktionen i Döda Fallet, Världsarvsansökan samt informationsträffar för åk.7-9 kring kulturella näringar och värdskap. Medverkat i planeringen av Vildhussgalan och administrerat kulturstipendierna. Fritid Fortsatt arbete med samordning av aktiviteter ex sportlovsbladet. Ett antal nya föreningar har blivit bidragsberättigade. Samverkan med SISU och Jämtland- Härjedalens idrottsförbund, deltagit på nätverksträffar Fritid Z i Jämtlands län. Leader Programperioden börjar gå mot sitt slut. Ragunda kommun har under åren gått in med 1,65mkr (330tkr/år) I omsättning i projekt som genomförts blir det 15,3mkr vilket ger en uppväxling av ingångna medel med 9,22%. Under 2014 påbörjas arbetet med strategiskrivning inför nya perioden Landsbygdsutveckling Fortsatt arbete med bredbandsutbyggnaden i vår kommun. Detta arbete har lyckats bra och vi har i dagsläget fiberföreningar och arbetsgrupper i gång som täcker hela kommunen. Beslut om att ansöka om delägarskap i ServaNet har gett kommunen ett verktyg 25

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun Årsredovisning 2012Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 25 28 29 33 36 43 44 46 49 52 54 56 58 61 Kommunalrådet har ordet Ragunda kommun en annorlunda del av Jämtland Finansiell

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer