ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-11-03"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Elisabeth Edlund Åsa Merving, ersättare för Kenneth Axelsson Lars-Erik Nilsson AnnaCarin Ekdahl Johan Knutsson Sören Söderström Lars Rasch Anders Byström, ersättare för Tommy Risarp Lennart Pettersson Ej tjänstgörande Siw Gustavsson Leif Leman Leif Carlzon Sirvan Mostafaey Magnus Hesse Anne-Louise Aspanius Ulf Dahl Björn Moum Rune Tessin Övriga deltagande Kerstin Skarin, kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Elisabeth Edlund och Johan Knutsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Elisabeth Edlund Johan Knutsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunstyrelse Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ks 155 Dnr 2010-KS Sammanträdesdagar 2011 Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet beslutar att möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till sammanträdesdagar ges fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott.

3 Ks 156 Dnr 2010-KS Politisk organisation förändringar Frågan om vissa ändringar i utformningen av den politiska organisationen från och med kommande mandatperiod har aktualiserats av majoriteten. Föreslagna förändringar avser främst antal ledamöter och ersättare i vissa nämnder/utskott enligt följande: Nuvarande miljönämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Nuvarande bygg- och räddningsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Arvodeskommitténs sammansättning utgörs idag av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Föreslagen ändring är att arvodeskommittén skall bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB har idag 4 ledamöter och 2 suppleanter. Föreslagen ändring är 5 ledamöter och 2 suppleanter. Nuvarande personalutskott med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Personalutskottet skall enligt gällande beslut även utgöra inrättad överförmyndarnämnd. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat redovisat förslag till förändringar i den politiska organisationen.

4 forts Ks 156 Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag.

5 forts Ks 156 Lennart Pettersson yrkar med stöd av Lars Rasch bifall till föreliggande förslag till politisk organisation med det tillägget att inrättat uppdrag som oppositionsråd skall tas bort. Lars-Erik Nilsson, Elisabeth Edlund, Anders Byström och Johan Knutsson stöder Lennart Haraldssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons m fl yrkande jämte Lennart Petterssons m fl yrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons m fl yrkande. Lennart Haraldsson yrkar vidare att kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd och att Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd. Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare

6 forts Ks 156 Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Reservation Lennart Pettersson och Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Lennart Petterssons yrkande.

7 Ks 157 Dnr 2010-KS Lån för Kopparvallen i Åtvidaberg AB - ansökan Kopparvallen i Åtvidaberg AB har i skrivelse till kommunen anhållit om ett långsiktigt lån om kronor. I samband med Åtvidabergs Fotbollsförenings avancemang till Allsvenskan har Kopparvallen under 2009/2010 genomgått en omfattande upprustning av idrottsanläggningens byggnader och fotbollsplan. För att kunna spela allsvensk fotboll på Kopparvallen krävde bland annat Svenska Fotbollsförbundet högre standard på säkerhet, sittplatser m m. Alla utförda ombyggnader har tills idag finansierats via emissioner av aktier i Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Bolaget har idag tillgångar för cirka 12 miljoner kronor. I höst ansluts Kopparvallen till ortens fjärrvärmenät. Nyttjandegraden av anläggningen kommer därmed att öka vilket betyder stora fördelar för Åtvidabergs Fotbollsförening och för Fotbollsgymnasiet. Kopparvallen i Åtvidaberg AB anhåller nu om ett långsiktigt lån för att kunna slutföra anslutning av fjärrvärme samt byggnation av tillhörande teknikbyggnad. Bolagets ambition är att nå en trepartslösning gällande återstående finansiering till lika delar. De två övriga parterna är Åtvidabergs Sparbank och Åtvidabergs Fotbollsförening. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat ärendet. Ordföranden föreslår därvid från majoritetspartiernas sida att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Sören Söderström meddelar att centerpartiet återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.

8 forts Ks 157 Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att - under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Lars Rasch yrkar avslag på Kopparvallen i Åtvidaberg ABs låneansökan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch avslagsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna erforderliga lånehandlingar. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt avslagsyrkande.

9 Ks 158 Dnr 2010-KS Borgensbeslut för Åtvidabergs Vatten AB Åtvidabergs Vatten AB kommer under december eller senare att placera byggnadskreditiv samt villkorsändra ett fast lån. Om fördelaktigast anbud lämnas av den konkurrenskraftiga långivaren Kommuninvest kräver de ett borgensbeslut av Åtvidabergs kommun som omfattar Åtvidabergs Vatten AB:s totala lånebelopp. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2001 behandlat ärendet. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

10 Ks 159 Dnr 2010-KS Redovisning av icke verkställda beslut Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör utredningssekreteraren för antalet gynnade beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Biståndsbeslut Kön Beslutsdatum Datum för avbrott Kommentar i verkställighet Kontaktperson enligt 9 p 4 LSS Pojke Daglig verksamhet Avslutad enligt 9 p 10 LSS Pojke Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

11 Ks 160 Dnr 2010-KS Årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med kommunstyrelosen en prognos baserad på utfall till och med september månad 2010 som i stort överensstämmer med föregående prognos baserad på utfall till och med augusti. Vård- och omsorgsförvaltningen indikerar ökad nettokostnad avseende främst äldreomsorg, hemtjänst samt inom handikappomsorg. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ökad nettokostnad avseende gator och vägar samt avseende fastigheter (snö och värme). Sammanfattningsvis är prognosen för verksamhetens nettokostnad inklusive kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader bättre än budget samtidigt som prognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift är avsevärt bättre än budget.

12 Ks 161 Dnr 2010-KS Exploatering av tomtmark i kommunen Från planerings- och ekonomiutskottet föreligger uppdrag att arbeta fram möjliga tomtmarker för exploatering. Kommunchefsgruppen har tagit fram förslag på markområden som kan vara intressanta för exploatering och en projektgrupp bestående av representanter från kommun, näringsliv och markägare samt en projektledare har sedan påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för exploatering av dessa markområden. Nu föreligger ett urval av möjliga utvecklingsområden i kommunen lämpliga för nya boenden. Edberga är det område som för närvarande anses mest intressant med möjligheter till attraktiva tomter och nya boenden inom en inte för avlägsen tid. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Ärendet har behandlats vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i oktober Därvid lämnas även en redovisning av stadsarkitekten över Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kultur- och samhällsbyggnadschefen att arbeta vidare med processen kring markexploatering av Edberga. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till bygg- och räddningsnämnden att göra erforderliga detaljplaneändringar som möjliggör bostadsetableringar. Kommunstyrelsens handläggning Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnar stadsarkitekten Raymond van Der Heijden en redovisning av Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden.

13 forts Ks 161 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag. Anteckning till protokollet Lars Rasch begär och får till protokollet antecknat att Kopparpartiet är emot en byggnation på Edbergaområdet innan en utredning av området är genomförd.

14 Ks 162 Dnr 2010-KS Förstudie för väg 35, Linköping Bankekind samråd Trafikverket arbetar för närvarande med en förstudie för väg 35 mellan Linköping och strax söder om Bankekind. Målet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten främst för arbetspendlingen samt att bidra till att stärka kollektivtrafiken och förbättra förutsättningarna för cyklisterna. Objektet väg 35, Målbäck Vårdsbergs kors finns med i Länstransportplanen med planerad byggstart 2013 för etapp 1 på sträckan söder Bankekind Vårdsbergs kors. Sträckan Vårdsbergs kors - Linköping finns med som ett mindre objekt i planförslaget med utbyggnad om möjligt år Riksväg 35 är en viktig väg för arbetspendling och godstransporter och en viktig väg för fritidspendling mellan Linköping och kusten Under tiden 7 29 oktober 2010 kommer ett samrådsmaterial att finnas tillgängligt. Åtvidabergs kommun bereds möjlighet att lämna synpunkter till Trafikverket senast den 29 oktober Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Vid sammanträde med planerings- och ekonomiutskottet i oktober 2010 lämnar kultur- och samhällsbyggnadschefen samt verksamhetschefen en redovisning av utarbetat förslag till samrådsyttrande gällande förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind. Partigrupperna ges möjlighet att inkomma med synpunkter på föreliggande förslag till samrådsyttrande fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande över förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind i enlighet med upprättat förslag.

15 forts Ks 162 Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet fogat miljöpartiets synpunkter i samband med antagande av samrådsyttrande gällande förstudie riksväg 35. delen Linköping Bankekind.

16

17 Ks 163 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till ändringar i gällande delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: På grund av personalförändring skall delegation A.8.10 övergå till annan delegat. Nuvarande delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Tillstånd att använda kommunens vapen Planeringssekr Förslag till ny delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Ge tillstånd att använda kommunvapnet /logotypen Informationsansvarig Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisad ändring.

18 Ks 164 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets handläggning För att kunna på ett för kommunen rationellt sätt avyttra redan planlagd bostadsmark föreslår kultur- och samhällsbyggnadsutskottet en utökning av delegationen för verksamhetschefen för samhällsplanering och kommunikationer. Utökningen består av att delegaten erhåller rätten att genomföra försäljning av planlagd mark för bostäder där det finns ett sedan tidigare fattat beslut om tomtpris. Ytterligare en utökning rörande mark- och exploateringsärenden är önskvärd. Den består i att delegaten har rätten att för kommunen ansöka om och ingå avtal om servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet, där kommunen så behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta är exempelvis aktuellt vid pågående bredbandsutbyggnad. Ett tillägg behöver även göras i delegationsordningen vad gäller kulturfrågor där beslut om Åtvidabergs föreningspris behöver läggas till. Slutligen föreslås en mindre justering av delegation för utfärdande av nyttokort och parkeringstillstånd, genom att funktionen transportsamordnare ges vidaredelegation för detta. B 1 Trafikärenden Förslag till ny text markeras med röd och understruken stil Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B1.1 Utfärdande av tillstånd och undantag avseende gällande trafiklagstiftning samt beslut kopplat till kommunens väghållaransvar B1.2 Yttrande beträffande upplåtelse av kommunal mark för särskilda ändamål Anmärkning Gatuingenjör Utredningsingenjör Undantag är den typ av tillstånd som delegeras under B1.3 Gatuingenjör Utredningsingenjör B1.3 Utfärdande av nyttokort och Trafikförord- Karttekniker Transportsamordnare

19 parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt gällande lagstiftning ningen 13:4 samt 13:8 B 2 Mark- och exploateringsärenden B2.2 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt över kommunalt ägda fastigheter B2.3 Genomföra försäljning av detaljplanelagd bostadsmark med genom tidigare beslut fastlagt pris. B2.4 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet. Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B2.1 Genomföra mindre fastighetsregleringar Verksamhets- till ett värde chef, Samhälls- om högst kr per planering och överförd fastighetsdel kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Anmärkning B 3 Kulturfrågor Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B3.1 Beslut om kulturstipendium, Åtvidabergsplaketten samhälls- Kultur- och samt Åtvidabergs föreningsprisbyggnads- B3.2 Frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen utskottet Verksamhetschef Anmärkning

20 forts Ks 164 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisade ändringar och kompletteringar.

21 Ks 165 Dnr 2010-KS Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Åtvidabergs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om åtta platser, varav tre asylplatser, för ensamkommande barn. Ett boende startade i juni 2010, för ett mottagande av de ensamkommande barnen. När barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare skall överförmyndarnämnden utse en god man för barnet (Lagen 2005:429 om god man för ensamkommande barn). Samtliga barn inom kommunens boende har en utsedd god man. De gode männen ersätts med 200 kronor per timme för sitt uppdrag. Ersättningen täcks av de statliga medel som kommunen får för att ta emot de ensamkommande barnen. När barnet har beviljats uppehållstillstånd skall socialnämnden väcka talan hos Tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare skall utses i stället (6 kap 8 a Föräldrabalken). Undantag för detta är om barnet är 17 år och 6 månader, då kan den gode mannen fortsätta med sitt uppdrag till dess att barnet fyllt 18 år. Vård- och omsorgsutskottets handläggning För att det inte skall bli för stora förändringar för barnet, föreslår styrgruppen för de ensamkommande barnen, att de som haft uppdrag som god man fortsätter som särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet, förutsatt att de utfört sitt uppdrag på ett för barnet lämpligt sätt. Detta innebär att ersättningsfrågan för de särskilt förordnade vårdnadshavarna behöver regleras, eftersom det inte finns reglerat i lagstiftningen, utan det är upp till varje kommun att hantera frågan. Ersättningsnivån har diskuterats inom styrgruppen för de ensamkommande barnen. Bedömningen är att nivån på ersättning bör vara densamma som för de gode männen dvs 200 kronor per timme. Även den ersättningen täcks av statliga medel som kommunen erhåller för att ta emot de ensamkommande barnen. Administrativt bör ersättningen för de särskilt förordnade vårdnadshavarna även fortsättningsvis betalas ut av överförmyndarkansliet.

22 forts Ks 165 Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn skall ersättas med ett arvode om 200 kronor per timme. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsutskottets förslag.

23 Ks 166 Dnr 2010-KS Inkomna synpunkter och klagomål redovisning Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör tillförordnad socialchef för inkomna synpunkter och klagomål för perioden till och med Synpunkterna/klagomålen som inkommit till förvaltningen har handlagts av ansvarig chef och återkopplats till den klagande, via personligt möte, telefon, brev eller mail i de fall det varit möjligt. Synpunkterna fördelas inom förvaltningen enligt nedan: IFO 14 Äldreomsorgen 17 Handikappomsorgen 1 Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

24 Ks 167 Dnr 2010-KS Delrapport BRÅ Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör områdeschefen för individ- och familjeomsorgen för delrapport BRÅ Du har huvudrollen i ditt liv ett samverkansprojekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Av rapporten framgår bland annat att det inom ramen för projektet genomförts en temavecka på högstadiet som handlade om att synliggöra för barnen vilka rättigheter de har och vad som kan vara en kränkning av dessa. Hedersvåld är en av de kränkningar som uppmärksammades under veckan. Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

25 Ks 168 Dnr 2010-KS Valärende anhållan om entledigande Sören Söderström har i skrivelse av den 6 oktober 2010 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Styrelsen för syskonen Jonssons donationsfond. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen bifaller anhållan om entledigande.

26 Ks 169 Rapporter ÖSTSAMs förbundsstyrelse oktober 2010 Elisabeth Edlund lämnar en redovisning från sammanträdet. Bland annat behandlades Uppföljning av regionala överenskommelser inom kulturområdet Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Marknadsbolaget i samarbete med Regionförbundet ÖSTSAM avseende regionalt varumärkesarbete Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 Motion gällande att utveckla parkteatern i Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland Thomas Lidberg redovisar från arbetet inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Målsättningen är ju att ge samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som har medicinska, psykiska eller arbetsmarknadsrelaterade problem och där den enskilda myndigheten kan ha svårt att tillgodose personens behov. K-15-möte Ordföranden redovisar från senaste K 15-mötet. Det enda vägprojekt som nu går bra är rv 50. Projektet Förbifarten Söderköping är framflyttat. För närvarande är det inte så positivt för Östergötlands län.

27 Ks 170 Delegationsbeslut - redovisning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut samt foga dem till dagens protokoll.

28 Ks 171 Fråga från Lars Rasch Lars Rasch ställer en fråga angående hanteringen av Bandyklubbens anhållan om bidrag. Ärendet hade påbörjats tidigare innan skrivelsen inkom till kommunen. Ordföranden meddelar att Bandyklubbens anhållan om bidrag för att tillgodose de krav som Bandyförbundet uppställt har behandlats i kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott. Utskottet uppdrog därvid till kommunchefen och ekonomichefen att kontakta Bandyklubben för en diskussion med den inriktningen att kommunens princip är att inte lämna bidrag på den beloppsnivån. En lösning istället för bidragsfinansiering kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december.

29 Ks 172 Fråga från Lennart Pettersson Lennart Pettersson ställer en fråga angående tjänst som praktiksamordnare och vilka beslut som skall föregås innan en sådan tillsättning. Kommunchefen lämnar svar på frågan att bland annat krävs dispens för extern rekrytering. Lennart Pettersson ställer även en fråga gällande pågående utredning om vikarieförmedling. Vilka verksamheter avses. Kommunchefen besvarar frågan med att pågående utredning med inriktning mot att bemanningsföretag tar över vikarieförmedlingen gäller äldreomsorgen.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdagen den 27 februari, kl. 13.30-15.05. Mötet ajournerades kl. 14.55-15.00 Beslutande ledamöter Kommunfullmäktiges

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-03-02

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-03-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw Gustavsson Sirvan Mostafaey

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Thomas Lidberg (S) Maria Eklund (S) Peder

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-05

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-05 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Lars-Åke

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 17.30 18.45 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Fastighetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, 13,30-15.00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Lars-Erik Nilsson (M) Sören Söderström (C) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Elisabeth Edlund (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Carl Donnér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-01-13

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-01-13 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 16.45 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Siw Gustavsson, ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 Besök Tid Ärende Urban Blücher 13.40 18 Ola Rosander 14.00 5 Bert Runesson 14.45 17 1. Val av protokolljusterare samt tid och plats för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer