ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-11-03"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Elisabeth Edlund Åsa Merving, ersättare för Kenneth Axelsson Lars-Erik Nilsson AnnaCarin Ekdahl Johan Knutsson Sören Söderström Lars Rasch Anders Byström, ersättare för Tommy Risarp Lennart Pettersson Ej tjänstgörande Siw Gustavsson Leif Leman Leif Carlzon Sirvan Mostafaey Magnus Hesse Anne-Louise Aspanius Ulf Dahl Björn Moum Rune Tessin Övriga deltagande Kerstin Skarin, kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Elisabeth Edlund och Johan Knutsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Elisabeth Edlund Johan Knutsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunstyrelse Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ks 155 Dnr 2010-KS Sammanträdesdagar 2011 Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet beslutar att möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till sammanträdesdagar ges fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott.

3 Ks 156 Dnr 2010-KS Politisk organisation förändringar Frågan om vissa ändringar i utformningen av den politiska organisationen från och med kommande mandatperiod har aktualiserats av majoriteten. Föreslagna förändringar avser främst antal ledamöter och ersättare i vissa nämnder/utskott enligt följande: Nuvarande miljönämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Nuvarande bygg- och räddningsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Arvodeskommitténs sammansättning utgörs idag av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Föreslagen ändring är att arvodeskommittén skall bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB har idag 4 ledamöter och 2 suppleanter. Föreslagen ändring är 5 ledamöter och 2 suppleanter. Nuvarande personalutskott med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Personalutskottet skall enligt gällande beslut även utgöra inrättad överförmyndarnämnd. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat redovisat förslag till förändringar i den politiska organisationen.

4 forts Ks 156 Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag.

5 forts Ks 156 Lennart Pettersson yrkar med stöd av Lars Rasch bifall till föreliggande förslag till politisk organisation med det tillägget att inrättat uppdrag som oppositionsråd skall tas bort. Lars-Erik Nilsson, Elisabeth Edlund, Anders Byström och Johan Knutsson stöder Lennart Haraldssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons m fl yrkande jämte Lennart Petterssons m fl yrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons m fl yrkande. Lennart Haraldsson yrkar vidare att kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd och att Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd. Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare

6 forts Ks 156 Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Reservation Lennart Pettersson och Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Lennart Petterssons yrkande.

7 Ks 157 Dnr 2010-KS Lån för Kopparvallen i Åtvidaberg AB - ansökan Kopparvallen i Åtvidaberg AB har i skrivelse till kommunen anhållit om ett långsiktigt lån om kronor. I samband med Åtvidabergs Fotbollsförenings avancemang till Allsvenskan har Kopparvallen under 2009/2010 genomgått en omfattande upprustning av idrottsanläggningens byggnader och fotbollsplan. För att kunna spela allsvensk fotboll på Kopparvallen krävde bland annat Svenska Fotbollsförbundet högre standard på säkerhet, sittplatser m m. Alla utförda ombyggnader har tills idag finansierats via emissioner av aktier i Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Bolaget har idag tillgångar för cirka 12 miljoner kronor. I höst ansluts Kopparvallen till ortens fjärrvärmenät. Nyttjandegraden av anläggningen kommer därmed att öka vilket betyder stora fördelar för Åtvidabergs Fotbollsförening och för Fotbollsgymnasiet. Kopparvallen i Åtvidaberg AB anhåller nu om ett långsiktigt lån för att kunna slutföra anslutning av fjärrvärme samt byggnation av tillhörande teknikbyggnad. Bolagets ambition är att nå en trepartslösning gällande återstående finansiering till lika delar. De två övriga parterna är Åtvidabergs Sparbank och Åtvidabergs Fotbollsförening. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat ärendet. Ordföranden föreslår därvid från majoritetspartiernas sida att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Sören Söderström meddelar att centerpartiet återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.

8 forts Ks 157 Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att - under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Lars Rasch yrkar avslag på Kopparvallen i Åtvidaberg ABs låneansökan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch avslagsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna erforderliga lånehandlingar. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt avslagsyrkande.

9 Ks 158 Dnr 2010-KS Borgensbeslut för Åtvidabergs Vatten AB Åtvidabergs Vatten AB kommer under december eller senare att placera byggnadskreditiv samt villkorsändra ett fast lån. Om fördelaktigast anbud lämnas av den konkurrenskraftiga långivaren Kommuninvest kräver de ett borgensbeslut av Åtvidabergs kommun som omfattar Åtvidabergs Vatten AB:s totala lånebelopp. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2001 behandlat ärendet. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

10 Ks 159 Dnr 2010-KS Redovisning av icke verkställda beslut Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör utredningssekreteraren för antalet gynnade beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Biståndsbeslut Kön Beslutsdatum Datum för avbrott Kommentar i verkställighet Kontaktperson enligt 9 p 4 LSS Pojke Daglig verksamhet Avslutad enligt 9 p 10 LSS Pojke Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

11 Ks 160 Dnr 2010-KS Årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med kommunstyrelosen en prognos baserad på utfall till och med september månad 2010 som i stort överensstämmer med föregående prognos baserad på utfall till och med augusti. Vård- och omsorgsförvaltningen indikerar ökad nettokostnad avseende främst äldreomsorg, hemtjänst samt inom handikappomsorg. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ökad nettokostnad avseende gator och vägar samt avseende fastigheter (snö och värme). Sammanfattningsvis är prognosen för verksamhetens nettokostnad inklusive kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader bättre än budget samtidigt som prognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift är avsevärt bättre än budget.

12 Ks 161 Dnr 2010-KS Exploatering av tomtmark i kommunen Från planerings- och ekonomiutskottet föreligger uppdrag att arbeta fram möjliga tomtmarker för exploatering. Kommunchefsgruppen har tagit fram förslag på markområden som kan vara intressanta för exploatering och en projektgrupp bestående av representanter från kommun, näringsliv och markägare samt en projektledare har sedan påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för exploatering av dessa markområden. Nu föreligger ett urval av möjliga utvecklingsområden i kommunen lämpliga för nya boenden. Edberga är det område som för närvarande anses mest intressant med möjligheter till attraktiva tomter och nya boenden inom en inte för avlägsen tid. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Ärendet har behandlats vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i oktober Därvid lämnas även en redovisning av stadsarkitekten över Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kultur- och samhällsbyggnadschefen att arbeta vidare med processen kring markexploatering av Edberga. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till bygg- och räddningsnämnden att göra erforderliga detaljplaneändringar som möjliggör bostadsetableringar. Kommunstyrelsens handläggning Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnar stadsarkitekten Raymond van Der Heijden en redovisning av Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden.

13 forts Ks 161 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag. Anteckning till protokollet Lars Rasch begär och får till protokollet antecknat att Kopparpartiet är emot en byggnation på Edbergaområdet innan en utredning av området är genomförd.

14 Ks 162 Dnr 2010-KS Förstudie för väg 35, Linköping Bankekind samråd Trafikverket arbetar för närvarande med en förstudie för väg 35 mellan Linköping och strax söder om Bankekind. Målet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten främst för arbetspendlingen samt att bidra till att stärka kollektivtrafiken och förbättra förutsättningarna för cyklisterna. Objektet väg 35, Målbäck Vårdsbergs kors finns med i Länstransportplanen med planerad byggstart 2013 för etapp 1 på sträckan söder Bankekind Vårdsbergs kors. Sträckan Vårdsbergs kors - Linköping finns med som ett mindre objekt i planförslaget med utbyggnad om möjligt år Riksväg 35 är en viktig väg för arbetspendling och godstransporter och en viktig väg för fritidspendling mellan Linköping och kusten Under tiden 7 29 oktober 2010 kommer ett samrådsmaterial att finnas tillgängligt. Åtvidabergs kommun bereds möjlighet att lämna synpunkter till Trafikverket senast den 29 oktober Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Vid sammanträde med planerings- och ekonomiutskottet i oktober 2010 lämnar kultur- och samhällsbyggnadschefen samt verksamhetschefen en redovisning av utarbetat förslag till samrådsyttrande gällande förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind. Partigrupperna ges möjlighet att inkomma med synpunkter på föreliggande förslag till samrådsyttrande fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande över förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind i enlighet med upprättat förslag.

15 forts Ks 162 Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet fogat miljöpartiets synpunkter i samband med antagande av samrådsyttrande gällande förstudie riksväg 35. delen Linköping Bankekind.

16

17 Ks 163 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till ändringar i gällande delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: På grund av personalförändring skall delegation A.8.10 övergå till annan delegat. Nuvarande delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Tillstånd att använda kommunens vapen Planeringssekr Förslag till ny delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Ge tillstånd att använda kommunvapnet /logotypen Informationsansvarig Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisad ändring.

18 Ks 164 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets handläggning För att kunna på ett för kommunen rationellt sätt avyttra redan planlagd bostadsmark föreslår kultur- och samhällsbyggnadsutskottet en utökning av delegationen för verksamhetschefen för samhällsplanering och kommunikationer. Utökningen består av att delegaten erhåller rätten att genomföra försäljning av planlagd mark för bostäder där det finns ett sedan tidigare fattat beslut om tomtpris. Ytterligare en utökning rörande mark- och exploateringsärenden är önskvärd. Den består i att delegaten har rätten att för kommunen ansöka om och ingå avtal om servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet, där kommunen så behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta är exempelvis aktuellt vid pågående bredbandsutbyggnad. Ett tillägg behöver även göras i delegationsordningen vad gäller kulturfrågor där beslut om Åtvidabergs föreningspris behöver läggas till. Slutligen föreslås en mindre justering av delegation för utfärdande av nyttokort och parkeringstillstånd, genom att funktionen transportsamordnare ges vidaredelegation för detta. B 1 Trafikärenden Förslag till ny text markeras med röd och understruken stil Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B1.1 Utfärdande av tillstånd och undantag avseende gällande trafiklagstiftning samt beslut kopplat till kommunens väghållaransvar B1.2 Yttrande beträffande upplåtelse av kommunal mark för särskilda ändamål Anmärkning Gatuingenjör Utredningsingenjör Undantag är den typ av tillstånd som delegeras under B1.3 Gatuingenjör Utredningsingenjör B1.3 Utfärdande av nyttokort och Trafikförord- Karttekniker Transportsamordnare

19 parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt gällande lagstiftning ningen 13:4 samt 13:8 B 2 Mark- och exploateringsärenden B2.2 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt över kommunalt ägda fastigheter B2.3 Genomföra försäljning av detaljplanelagd bostadsmark med genom tidigare beslut fastlagt pris. B2.4 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet. Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B2.1 Genomföra mindre fastighetsregleringar Verksamhets- till ett värde chef, Samhälls- om högst kr per planering och överförd fastighetsdel kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Anmärkning B 3 Kulturfrågor Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B3.1 Beslut om kulturstipendium, Åtvidabergsplaketten samhälls- Kultur- och samt Åtvidabergs föreningsprisbyggnads- B3.2 Frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen utskottet Verksamhetschef Anmärkning

20 forts Ks 164 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisade ändringar och kompletteringar.

21 Ks 165 Dnr 2010-KS Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Åtvidabergs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om åtta platser, varav tre asylplatser, för ensamkommande barn. Ett boende startade i juni 2010, för ett mottagande av de ensamkommande barnen. När barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare skall överförmyndarnämnden utse en god man för barnet (Lagen 2005:429 om god man för ensamkommande barn). Samtliga barn inom kommunens boende har en utsedd god man. De gode männen ersätts med 200 kronor per timme för sitt uppdrag. Ersättningen täcks av de statliga medel som kommunen får för att ta emot de ensamkommande barnen. När barnet har beviljats uppehållstillstånd skall socialnämnden väcka talan hos Tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare skall utses i stället (6 kap 8 a Föräldrabalken). Undantag för detta är om barnet är 17 år och 6 månader, då kan den gode mannen fortsätta med sitt uppdrag till dess att barnet fyllt 18 år. Vård- och omsorgsutskottets handläggning För att det inte skall bli för stora förändringar för barnet, föreslår styrgruppen för de ensamkommande barnen, att de som haft uppdrag som god man fortsätter som särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet, förutsatt att de utfört sitt uppdrag på ett för barnet lämpligt sätt. Detta innebär att ersättningsfrågan för de särskilt förordnade vårdnadshavarna behöver regleras, eftersom det inte finns reglerat i lagstiftningen, utan det är upp till varje kommun att hantera frågan. Ersättningsnivån har diskuterats inom styrgruppen för de ensamkommande barnen. Bedömningen är att nivån på ersättning bör vara densamma som för de gode männen dvs 200 kronor per timme. Även den ersättningen täcks av statliga medel som kommunen erhåller för att ta emot de ensamkommande barnen. Administrativt bör ersättningen för de särskilt förordnade vårdnadshavarna även fortsättningsvis betalas ut av överförmyndarkansliet.

22 forts Ks 165 Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn skall ersättas med ett arvode om 200 kronor per timme. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsutskottets förslag.

23 Ks 166 Dnr 2010-KS Inkomna synpunkter och klagomål redovisning Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör tillförordnad socialchef för inkomna synpunkter och klagomål för perioden till och med Synpunkterna/klagomålen som inkommit till förvaltningen har handlagts av ansvarig chef och återkopplats till den klagande, via personligt möte, telefon, brev eller mail i de fall det varit möjligt. Synpunkterna fördelas inom förvaltningen enligt nedan: IFO 14 Äldreomsorgen 17 Handikappomsorgen 1 Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

24 Ks 167 Dnr 2010-KS Delrapport BRÅ Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör områdeschefen för individ- och familjeomsorgen för delrapport BRÅ Du har huvudrollen i ditt liv ett samverkansprojekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Av rapporten framgår bland annat att det inom ramen för projektet genomförts en temavecka på högstadiet som handlade om att synliggöra för barnen vilka rättigheter de har och vad som kan vara en kränkning av dessa. Hedersvåld är en av de kränkningar som uppmärksammades under veckan. Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

25 Ks 168 Dnr 2010-KS Valärende anhållan om entledigande Sören Söderström har i skrivelse av den 6 oktober 2010 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Styrelsen för syskonen Jonssons donationsfond. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen bifaller anhållan om entledigande.

26 Ks 169 Rapporter ÖSTSAMs förbundsstyrelse oktober 2010 Elisabeth Edlund lämnar en redovisning från sammanträdet. Bland annat behandlades Uppföljning av regionala överenskommelser inom kulturområdet Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Marknadsbolaget i samarbete med Regionförbundet ÖSTSAM avseende regionalt varumärkesarbete Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 Motion gällande att utveckla parkteatern i Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland Thomas Lidberg redovisar från arbetet inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Målsättningen är ju att ge samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som har medicinska, psykiska eller arbetsmarknadsrelaterade problem och där den enskilda myndigheten kan ha svårt att tillgodose personens behov. K-15-möte Ordföranden redovisar från senaste K 15-mötet. Det enda vägprojekt som nu går bra är rv 50. Projektet Förbifarten Söderköping är framflyttat. För närvarande är det inte så positivt för Östergötlands län.

27 Ks 170 Delegationsbeslut - redovisning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut samt foga dem till dagens protokoll.

28 Ks 171 Fråga från Lars Rasch Lars Rasch ställer en fråga angående hanteringen av Bandyklubbens anhållan om bidrag. Ärendet hade påbörjats tidigare innan skrivelsen inkom till kommunen. Ordföranden meddelar att Bandyklubbens anhållan om bidrag för att tillgodose de krav som Bandyförbundet uppställt har behandlats i kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott. Utskottet uppdrog därvid till kommunchefen och ekonomichefen att kontakta Bandyklubben för en diskussion med den inriktningen att kommunens princip är att inte lämna bidrag på den beloppsnivån. En lösning istället för bidragsfinansiering kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december.

29 Ks 172 Fråga från Lennart Pettersson Lennart Pettersson ställer en fråga angående tjänst som praktiksamordnare och vilka beslut som skall föregås innan en sådan tillsättning. Kommunchefen lämnar svar på frågan att bland annat krävs dispens för extern rekrytering. Lennart Pettersson ställer även en fråga gällande pågående utredning om vikarieförmedling. Vilka verksamheter avses. Kommunchefen besvarar frågan med att pågående utredning med inriktning mot att bemanningsföretag tar över vikarieförmedlingen gäller äldreomsorgen.

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-03-03

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30-16.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Elisabeth Edlund, 13.30-15.05

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Sören Söderström

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, kl. 08:30 12:05 Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 11:50-12:00 24 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.05 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (m), ordförande Lennart Haraldsson, (s), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer