ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-11-03"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Elisabeth Edlund Åsa Merving, ersättare för Kenneth Axelsson Lars-Erik Nilsson AnnaCarin Ekdahl Johan Knutsson Sören Söderström Lars Rasch Anders Byström, ersättare för Tommy Risarp Lennart Pettersson Ej tjänstgörande Siw Gustavsson Leif Leman Leif Carlzon Sirvan Mostafaey Magnus Hesse Anne-Louise Aspanius Ulf Dahl Björn Moum Rune Tessin Övriga deltagande Kerstin Skarin, kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Elisabeth Edlund och Johan Knutsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Elisabeth Edlund Johan Knutsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunstyrelse Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ks 155 Dnr 2010-KS Sammanträdesdagar 2011 Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet beslutar att möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till sammanträdesdagar ges fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till sammanträdesdagar för år 2011 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse, planerings- och ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott, kultur- och samhällsbyggnadsutskott samt personalutskott.

3 Ks 156 Dnr 2010-KS Politisk organisation förändringar Frågan om vissa ändringar i utformningen av den politiska organisationen från och med kommande mandatperiod har aktualiserats av majoriteten. Föreslagna förändringar avser främst antal ledamöter och ersättare i vissa nämnder/utskott enligt följande: Nuvarande miljönämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Nuvarande bygg- och räddningsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Arvodeskommitténs sammansättning utgörs idag av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Föreslagen ändring är att arvodeskommittén skall bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB har idag 4 ledamöter och 2 suppleanter. Föreslagen ändring är 5 ledamöter och 2 suppleanter. Nuvarande personalutskott med 3 ledamöter och 2 ersättare föreslås ändras till 5 ledamöter och 2 ersättare. Personalutskottet skall enligt gällande beslut även utgöra inrättad överförmyndarnämnd. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat redovisat förslag till förändringar i den politiska organisationen.

4 forts Ks 156 Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag.

5 forts Ks 156 Lennart Pettersson yrkar med stöd av Lars Rasch bifall till föreliggande förslag till politisk organisation med det tillägget att inrättat uppdrag som oppositionsråd skall tas bort. Lars-Erik Nilsson, Elisabeth Edlund, Anders Byström och Johan Knutsson stöder Lennart Haraldssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons m fl yrkande jämte Lennart Petterssons m fl yrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons m fl yrkande. Lennart Haraldsson yrkar vidare att kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd och att Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott ges i uppdrag att se över de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som oppositionsråd. Arvodeskommittén ges i uppdrag att se över gällande arvodesregler avseende överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående politiska organisation att gälla från och med 1 januari Kommunstyrelse 15 ledamöter 15 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Bygg- och räddningsnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Miljönämnd 5 ledamöter 2 ersättare Överförmyndarnämnd 5 ledamöter 2 ersättare Planerings- och ekonomiutskott 5 ledamöter 2 ersättare

6 forts Ks 156 Barn- och utbildningsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Vård- och omsorgsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Kultur- och samhällsbyggnadsutskott 5 ledamöter 2 ersättare Personalutskott 5 ledamöter 2 ersättare Arvodeskommittén 5 ledamöter 2 ersättare Valberedningens sammansättning utgörs av 1 ledamot med ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige. Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB 5 ledamöter 2 ersättare Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut att kommunstyrelsens personalutskott även skall utgöra överförmyndarnämnd. Reservation Lennart Pettersson och Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Lennart Petterssons yrkande.

7 Ks 157 Dnr 2010-KS Lån för Kopparvallen i Åtvidaberg AB - ansökan Kopparvallen i Åtvidaberg AB har i skrivelse till kommunen anhållit om ett långsiktigt lån om kronor. I samband med Åtvidabergs Fotbollsförenings avancemang till Allsvenskan har Kopparvallen under 2009/2010 genomgått en omfattande upprustning av idrottsanläggningens byggnader och fotbollsplan. För att kunna spela allsvensk fotboll på Kopparvallen krävde bland annat Svenska Fotbollsförbundet högre standard på säkerhet, sittplatser m m. Alla utförda ombyggnader har tills idag finansierats via emissioner av aktier i Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Bolaget har idag tillgångar för cirka 12 miljoner kronor. I höst ansluts Kopparvallen till ortens fjärrvärmenät. Nyttjandegraden av anläggningen kommer därmed att öka vilket betyder stora fördelar för Åtvidabergs Fotbollsförening och för Fotbollsgymnasiet. Kopparvallen i Åtvidaberg AB anhåller nu om ett långsiktigt lån för att kunna slutföra anslutning av fjärrvärme samt byggnation av tillhörande teknikbyggnad. Bolagets ambition är att nå en trepartslösning gällande återstående finansiering till lika delar. De två övriga parterna är Åtvidabergs Sparbank och Åtvidabergs Fotbollsförening. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2010 behandlat ärendet. Ordföranden föreslår därvid från majoritetspartiernas sida att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Sören Söderström meddelar att centerpartiet återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.

8 forts Ks 157 Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att - under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Lars Rasch yrkar avslag på Kopparvallen i Åtvidaberg ABs låneansökan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch avslagsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av att en trepartslösning kommer till stånd bevilja Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett lån på kronor med lånevillkor på affärsmässiga grunder. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna erforderliga lånehandlingar. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt avslagsyrkande.

9 Ks 158 Dnr 2010-KS Borgensbeslut för Åtvidabergs Vatten AB Åtvidabergs Vatten AB kommer under december eller senare att placera byggnadskreditiv samt villkorsändra ett fast lån. Om fördelaktigast anbud lämnas av den konkurrenskraftiga långivaren Kommuninvest kräver de ett borgensbeslut av Åtvidabergs kommun som omfattar Åtvidabergs Vatten AB:s totala lånebelopp. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober 2001 behandlat ärendet. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åtvidabergs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 83 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

10 Ks 159 Dnr 2010-KS Redovisning av icke verkställda beslut Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör utredningssekreteraren för antalet gynnade beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Biståndsbeslut Kön Beslutsdatum Datum för avbrott Kommentar i verkställighet Kontaktperson enligt 9 p 4 LSS Pojke Daglig verksamhet Avslutad enligt 9 p 10 LSS Pojke Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

11 Ks 160 Dnr 2010-KS Årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med kommunstyrelosen en prognos baserad på utfall till och med september månad 2010 som i stort överensstämmer med föregående prognos baserad på utfall till och med augusti. Vård- och omsorgsförvaltningen indikerar ökad nettokostnad avseende främst äldreomsorg, hemtjänst samt inom handikappomsorg. Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ökad nettokostnad avseende gator och vägar samt avseende fastigheter (snö och värme). Sammanfattningsvis är prognosen för verksamhetens nettokostnad inklusive kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader bättre än budget samtidigt som prognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift är avsevärt bättre än budget.

12 Ks 161 Dnr 2010-KS Exploatering av tomtmark i kommunen Från planerings- och ekonomiutskottet föreligger uppdrag att arbeta fram möjliga tomtmarker för exploatering. Kommunchefsgruppen har tagit fram förslag på markområden som kan vara intressanta för exploatering och en projektgrupp bestående av representanter från kommun, näringsliv och markägare samt en projektledare har sedan påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för exploatering av dessa markområden. Nu föreligger ett urval av möjliga utvecklingsområden i kommunen lämpliga för nya boenden. Edberga är det område som för närvarande anses mest intressant med möjligheter till attraktiva tomter och nya boenden inom en inte för avlägsen tid. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Ärendet har behandlats vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i oktober Därvid lämnas även en redovisning av stadsarkitekten över Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kultur- och samhällsbyggnadschefen att arbeta vidare med processen kring markexploatering av Edberga. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till bygg- och räddningsnämnden att göra erforderliga detaljplaneändringar som möjliggör bostadsetableringar. Kommunstyrelsens handläggning Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnar stadsarkitekten Raymond van Der Heijden en redovisning av Edberga som möjligt utvecklingsområde för nya boenden.

13 forts Ks 161 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag. Anteckning till protokollet Lars Rasch begär och får till protokollet antecknat att Kopparpartiet är emot en byggnation på Edbergaområdet innan en utredning av området är genomförd.

14 Ks 162 Dnr 2010-KS Förstudie för väg 35, Linköping Bankekind samråd Trafikverket arbetar för närvarande med en förstudie för väg 35 mellan Linköping och strax söder om Bankekind. Målet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten främst för arbetspendlingen samt att bidra till att stärka kollektivtrafiken och förbättra förutsättningarna för cyklisterna. Objektet väg 35, Målbäck Vårdsbergs kors finns med i Länstransportplanen med planerad byggstart 2013 för etapp 1 på sträckan söder Bankekind Vårdsbergs kors. Sträckan Vårdsbergs kors - Linköping finns med som ett mindre objekt i planförslaget med utbyggnad om möjligt år Riksväg 35 är en viktig väg för arbetspendling och godstransporter och en viktig väg för fritidspendling mellan Linköping och kusten Under tiden 7 29 oktober 2010 kommer ett samrådsmaterial att finnas tillgängligt. Åtvidabergs kommun bereds möjlighet att lämna synpunkter till Trafikverket senast den 29 oktober Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Vid sammanträde med planerings- och ekonomiutskottet i oktober 2010 lämnar kultur- och samhällsbyggnadschefen samt verksamhetschefen en redovisning av utarbetat förslag till samrådsyttrande gällande förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind. Partigrupperna ges möjlighet att inkomma med synpunkter på föreliggande förslag till samrådsyttrande fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande över förstudien riksväg 35, delen Linköping Bankekind i enlighet med upprättat förslag.

15 forts Ks 162 Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet fogat miljöpartiets synpunkter i samband med antagande av samrådsyttrande gällande förstudie riksväg 35. delen Linköping Bankekind.

16

17 Ks 163 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till ändringar i gällande delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: På grund av personalförändring skall delegation A.8.10 övergå till annan delegat. Nuvarande delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Tillstånd att använda kommunens vapen Planeringssekr Förslag till ny delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Vidare- Anmärkn delegation A.8.10 Ge tillstånd att använda kommunvapnet /logotypen Informationsansvarig Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisad ändring.

18 Ks 164 Dnr 2006-KS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets handläggning För att kunna på ett för kommunen rationellt sätt avyttra redan planlagd bostadsmark föreslår kultur- och samhällsbyggnadsutskottet en utökning av delegationen för verksamhetschefen för samhällsplanering och kommunikationer. Utökningen består av att delegaten erhåller rätten att genomföra försäljning av planlagd mark för bostäder där det finns ett sedan tidigare fattat beslut om tomtpris. Ytterligare en utökning rörande mark- och exploateringsärenden är önskvärd. Den består i att delegaten har rätten att för kommunen ansöka om och ingå avtal om servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet, där kommunen så behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta är exempelvis aktuellt vid pågående bredbandsutbyggnad. Ett tillägg behöver även göras i delegationsordningen vad gäller kulturfrågor där beslut om Åtvidabergs föreningspris behöver läggas till. Slutligen föreslås en mindre justering av delegation för utfärdande av nyttokort och parkeringstillstånd, genom att funktionen transportsamordnare ges vidaredelegation för detta. B 1 Trafikärenden Förslag till ny text markeras med röd och understruken stil Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B1.1 Utfärdande av tillstånd och undantag avseende gällande trafiklagstiftning samt beslut kopplat till kommunens väghållaransvar B1.2 Yttrande beträffande upplåtelse av kommunal mark för särskilda ändamål Anmärkning Gatuingenjör Utredningsingenjör Undantag är den typ av tillstånd som delegeras under B1.3 Gatuingenjör Utredningsingenjör B1.3 Utfärdande av nyttokort och Trafikförord- Karttekniker Transportsamordnare

19 parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt gällande lagstiftning ningen 13:4 samt 13:8 B 2 Mark- och exploateringsärenden B2.2 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt över kommunalt ägda fastigheter B2.3 Genomföra försäljning av detaljplanelagd bostadsmark med genom tidigare beslut fastlagt pris. B2.4 Tecknande av servitut och annan nyttjanderätt på annans fastighet. Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B2.1 Genomföra mindre fastighetsregleringar Verksamhets- till ett värde chef, Samhälls- om högst kr per planering och överförd fastighetsdel kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikationer Anmärkning B 3 Kulturfrågor Nr Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation B3.1 Beslut om kulturstipendium, Åtvidabergsplaketten samhälls- Kultur- och samt Åtvidabergs föreningsprisbyggnads- B3.2 Frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen utskottet Verksamhetschef Anmärkning

20 forts Ks 164 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen med ovan redovisade ändringar och kompletteringar.

21 Ks 165 Dnr 2010-KS Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Åtvidabergs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om åtta platser, varav tre asylplatser, för ensamkommande barn. Ett boende startade i juni 2010, för ett mottagande av de ensamkommande barnen. När barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare skall överförmyndarnämnden utse en god man för barnet (Lagen 2005:429 om god man för ensamkommande barn). Samtliga barn inom kommunens boende har en utsedd god man. De gode männen ersätts med 200 kronor per timme för sitt uppdrag. Ersättningen täcks av de statliga medel som kommunen får för att ta emot de ensamkommande barnen. När barnet har beviljats uppehållstillstånd skall socialnämnden väcka talan hos Tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare skall utses i stället (6 kap 8 a Föräldrabalken). Undantag för detta är om barnet är 17 år och 6 månader, då kan den gode mannen fortsätta med sitt uppdrag till dess att barnet fyllt 18 år. Vård- och omsorgsutskottets handläggning För att det inte skall bli för stora förändringar för barnet, föreslår styrgruppen för de ensamkommande barnen, att de som haft uppdrag som god man fortsätter som särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet, förutsatt att de utfört sitt uppdrag på ett för barnet lämpligt sätt. Detta innebär att ersättningsfrågan för de särskilt förordnade vårdnadshavarna behöver regleras, eftersom det inte finns reglerat i lagstiftningen, utan det är upp till varje kommun att hantera frågan. Ersättningsnivån har diskuterats inom styrgruppen för de ensamkommande barnen. Bedömningen är att nivån på ersättning bör vara densamma som för de gode männen dvs 200 kronor per timme. Även den ersättningen täcks av statliga medel som kommunen erhåller för att ta emot de ensamkommande barnen. Administrativt bör ersättningen för de särskilt förordnade vårdnadshavarna även fortsättningsvis betalas ut av överförmyndarkansliet.

22 forts Ks 165 Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn skall ersättas med ett arvode om 200 kronor per timme. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsutskottets förslag.

23 Ks 166 Dnr 2010-KS Inkomna synpunkter och klagomål redovisning Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör tillförordnad socialchef för inkomna synpunkter och klagomål för perioden till och med Synpunkterna/klagomålen som inkommit till förvaltningen har handlagts av ansvarig chef och återkopplats till den klagande, via personligt möte, telefon, brev eller mail i de fall det varit möjligt. Synpunkterna fördelas inom förvaltningen enligt nedan: IFO 14 Äldreomsorgen 17 Handikappomsorgen 1 Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

24 Ks 167 Dnr 2010-KS Delrapport BRÅ Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2010 redogör områdeschefen för individ- och familjeomsorgen för delrapport BRÅ Du har huvudrollen i ditt liv ett samverkansprojekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Av rapporten framgår bland annat att det inom ramen för projektet genomförts en temavecka på högstadiet som handlade om att synliggöra för barnen vilka rättigheter de har och vad som kan vara en kränkning av dessa. Hedersvåld är en av de kränkningar som uppmärksammades under veckan. Vård- och omsorgsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

25 Ks 168 Dnr 2010-KS Valärende anhållan om entledigande Sören Söderström har i skrivelse av den 6 oktober 2010 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Styrelsen för syskonen Jonssons donationsfond. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen bifaller anhållan om entledigande.

26 Ks 169 Rapporter ÖSTSAMs förbundsstyrelse oktober 2010 Elisabeth Edlund lämnar en redovisning från sammanträdet. Bland annat behandlades Uppföljning av regionala överenskommelser inom kulturområdet Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Marknadsbolaget i samarbete med Regionförbundet ÖSTSAM avseende regionalt varumärkesarbete Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 Motion gällande att utveckla parkteatern i Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland Thomas Lidberg redovisar från arbetet inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Målsättningen är ju att ge samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som har medicinska, psykiska eller arbetsmarknadsrelaterade problem och där den enskilda myndigheten kan ha svårt att tillgodose personens behov. K-15-möte Ordföranden redovisar från senaste K 15-mötet. Det enda vägprojekt som nu går bra är rv 50. Projektet Förbifarten Söderköping är framflyttat. För närvarande är det inte så positivt för Östergötlands län.

27 Ks 170 Delegationsbeslut - redovisning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut samt foga dem till dagens protokoll.

28 Ks 171 Fråga från Lars Rasch Lars Rasch ställer en fråga angående hanteringen av Bandyklubbens anhållan om bidrag. Ärendet hade påbörjats tidigare innan skrivelsen inkom till kommunen. Ordföranden meddelar att Bandyklubbens anhållan om bidrag för att tillgodose de krav som Bandyförbundet uppställt har behandlats i kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott. Utskottet uppdrog därvid till kommunchefen och ekonomichefen att kontakta Bandyklubben för en diskussion med den inriktningen att kommunens princip är att inte lämna bidrag på den beloppsnivån. En lösning istället för bidragsfinansiering kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december.

29 Ks 172 Fråga från Lennart Pettersson Lennart Pettersson ställer en fråga angående tjänst som praktiksamordnare och vilka beslut som skall föregås innan en sådan tillsättning. Kommunchefen lämnar svar på frågan att bland annat krävs dispens för extern rekrytering. Lennart Pettersson ställer även en fråga gällande pågående utredning om vikarieförmedling. Vilka verksamheter avses. Kommunchefen besvarar frågan med att pågående utredning med inriktning mot att bemanningsföretag tar över vikarieförmedlingen gäller äldreomsorgen.

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, den 26 november 2014, kl 13.30 15.00 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Richard Svensson

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer