som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 EKN ökade garantigivningen på svåra risker som exempelvis affärer med Kuba. Foto: Mark Henley / Bildbyrån Silver

3 INNEHÅLL Året i korthet 4 Nyckeltal 5 GD har ordet 6 Nya affärer 8 Exponering 18 Återvinningar och skador 23 Affärsutveckling 25 Internationellt samarbete 27 Personal 30 Resultat och reserver 32 Redovisningsprinciper 34 Resultaträkning 36 Balansräkning 38 Finansieringsanalys 40 Noter 41 Rambelopp och ramutnyttjande 47 Uppgiftssammanställning 48 Revisioinsberättelse 49 Styrelse 50 Ledning 51 3

4 ÅRET I KORTHET Under året ställde EKN ut utfästelser för export till 102 länder samt garantier för export till 95 länder. Utställda garantier under året har ökat i både volym och antal. Ökningen i volym beror på en mycket stor affär i Pakistan. Ökningen i antal beror till viss del på många nya kunder samt en stor efterfrågan på ett land Iran. Garantivolymen har ökat till 39,6 miljarder kronor år 2006 från föregående års 27,2 miljarder kronor. Antalet har ökat till garantier från garantier. Skadeersättningarna är nere på rekordlåga 27 miljoner kronor. Trenden har hållit i sig beträffande staters förtida amorteringar på sina skulder. Återvunnet belopp var inte riktigt lika högt som förra årets rekordhöga tre miljarder kronor, men ändå högt, 1,7 miljarder kronor. EKN har börjat en kraftig satsning på att nå ut till små och medelstora företag med anpassade produkter. Under året ställde EKN ut utfästelser till stöd för export från sammanlagt 192 exportföretag. Av dessa företag var 74 stycken nya hos EKN. Det är mer än en fördubbling av nya företag. Övervägande delen av dessa nya företag är små och medelstora. Rörelsekreditgarantin lanserades. Det är en garanti som underlättar för svenska företag att genom sin bank ordna den finansiering som behövs för att genomföra sina exportaffärer. Samarbetet med Almi har utvecklats. Åtta almiregioner säljer nu EKN:S motgaranti. Premiesystemet har förbättrats i flera olika avseenden och premienivån har generellt sänkts. EKN har under året skickat ut en enkät till alla som fått besked om garanti eller skadereglering. Detta är ett sätt att få omedelbar och kontinuerlig information om hur nöjda kunderna är. Enkäten kommer att fortsätta användas år

5 EKONOMISKA NYCKELTAL Nyckeltal i miljoner kronor VERKSAMHETENS OMFATTNING Totalt belopp för årets utfästelser Totalt belopp för årets garantier Premieintäkter Skadeersättningar Återvunna skadebelopp Årets resultat UTESTÅENDE EXPONERING OCH ACKUMULERAT RESULTAT Utestående utfästelser Utestående garantier Avsättningar för beräknad risk i engagemanget Utestående skadefordringar, nominellt Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde ACKUMULERAT RESULTAT EKN:S utfästelse är ett kostnadsfritt löfte om att ställa ut garantier när reservationslöst avtal föreligger eller när leverans sker. I utfästelsen anges villkoren för garantin som exempelvis premien och vilka belopp som täcks. EKN:S garanti innebär att svenska staten tar på sig ett garantiansvar för de risker garantin omfattar. 5

6 GD HAR ORDET DEN GODA tillväxten i världsekonomin har fortsatt under år 2006 och vi kan notera en fortlöpande ökning av den svenska exporten. Samtidigt har likviditeten och riskvilligheten ökat på den privata risk- och finansmarknaden. Detta senare till trots har efterfrågan på våra olika produkter fortsatt att öka och vi lämnade över 2100 garantier för svensk export till närmare 100 länder. Vårt sammantagna engagemang i form av förbindelser och utfästelser uppgår till drygt 150 miljarder kronor fördelat på närmare 130 länder. Vi har också markant ökat vår kundstock och detta framför allt inom segmentet små och medelstora företag. Detta ger oss anledning att tro att den omfattande marknadssatsning, som inleddes under år 2006 och intensifieras under våren 2007 skall ge ett mycket gott resultat. Det är en satsning som vi gör i nära samarbete med Almi-koncernen. Under innevarande år skall alla Almis 21 regionala dotterbolag medverka som våra samarbetspartners i marknadsföring och garantigivning. Detta ger oss ytterligare en mycket viktig kanal direkt till exportörerna. Under året har vi intensifierat vårt samarbete också med flera andra aktörer. Jag vill i det sammanhanget särskilt peka på Exportrådet, Svensk Exportkredit AB och Swedfund International AB. Det är ett samarbete som vi har all anledning att vänta oss mycket av framöver. Med början under våren innevarande år kommer vi att kunna ytterligare höja vår 6 servicenivå genom att ansökningar för vissa garantier kommer att kunna göras on-line. Under det gångna året lanserade vi också flera nya eller modifierade garantityper. Här finns anledning att särskilt peka på den nya rörelsekreditgarantin, som underlättar kapitalförsörjningen för exportörerna och då i synnerhet för mindre företag. Denna satsning på småföretagssegmentet betyder självfallet inte att vår service för våra större och väletablerade kunder minskat. Tvärtom har vi genom fortlöpande organisationsanpassningar och rationaliseringsåtgärder väl kunnat möta kraven från denna kundkrets. Vi har även här ett utökat produktsortiment, sänkta premienivåer och kortare handläggningstider. Vi har kunnat medverka i många och stora exportaffärer på allt flera högriskmarknader. Allt detta möter ett positivt gensvar från exportörernas och bankernas sida. Den goda ekonomiska utvecklingen i världen har också givit ett stort utslag vad gäller såväl skadeutbetalningar som återvinningar av våra fordringar. Skadenivån var den lägsta i modern tid medan återvinningarna var de näst högsta någonsin; endast år 2005 låg de på en högre nivå. EKN står starkt inför framtiden: ekonomiskt, vad gäller produktsortimentet, organisatoriskt och kompetensmässigt. Det är en stabil grund för en allt högre servicenivå till svensk exportnäring. Det är därför med gott mod jag nu lämnar

7 EKN garanterar Standard Chartered Banks och ABN Amros låneavtal med Warid Telecom Pakistan för Ericssons leverans av GSM-nätverk. Olof Rydh representerade EKN när affären slöts. chefskapet för EKN efter drygt sju år. Det har varit en intressant och rolig resa och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare, EKN:s styrelse samt kunder och samverkanspartners för ett mycket gott samarbete och för ett stort engagemang från er sida. Så vill jag lämna över stafettpinnen till min efterträdare Karin Apelman. Olof Rydh Karin Apelman tillträdde som ny gd i mars. Foto: Kenneth Hellman DE SENASTE fem åren har jag medverkat i EKN:s viktiga verksamhet genom mitt styrelsearbete. Det är goda tider nu med många exportmöjligheter för svenska företag. För både små och stora företag är EKN många gånger en förutsättning för att göra fler affärer och våga ta steget in på nya marknader. Därför är det viktigt att våra garantier fortlöpande kan möjliggöra det. Det är med stor glädje och förväntan jag nu tar över ansvaret efter Olof Rydh. Karin Apelman Generaldirektör 7

8 NYA AFFÄRER Riskvillighet och likviditet inom den privata marknaden har ökat, men på svårare marknader är EKN:s garantigivning många gånger en förutsättning för att affärer ska kunna bli av. Ambitionen att möjliggöra garantigivning även på utpräglade högriskmarknader har drivits med oförminskad kraft under året. Antalet nya kunder under året har mer än fördubblats jämfört med året före. DEN SVENSKA exporten har gått fortsatt bra i takt med den gynnsamma utvecklingen av den globala ekonomin. Samtidigt har riskbilden förbättrats generellt vilket gjort att finansieringskostnaderna för köparna har sjunkit. Det gäller framför allt för EKN:S större och viktigare gäldenärsländer liksom för privata gäldenärer. Den allmänt goda konjunkturen i världsekonomin har inte lett till någon avmattning i efterfrågan på EKN:S tjänster så som tidigare högkonjunkturer gjort. Tvärtom har volymen utfästelser ökat under året med drygt 30 procent till sammanlagt 50,9 miljarder kronor. Detta är desto mer anmärkningsvärt med hänsyn till att de belopp som EKN utbetalat i premierestitutioner under året fortsatt att öka från en redan tidigare hög nivå. Premierestitution är en rätt som tillkommer garantitagaren i händelse av förtida betalning av garanterade krediter. Förekomsten av sådan förtidsinlösen kan förklaras med god tillgång på alternativ finansiering och riskavtäckning på marknaden till bättre villkor än vad en EKN-garanti medför. Ändå har efterfrågan på EKN:S tjänster ökat. Ökad efterfrågan på afrikanska länder och Iran Riskvilligheten och likviditeten på den privata marknaden har gjort att EKN:S aktiviteter i allt högre grad riktar in sig mot svårare risker. Det har visat sig i ökad efterfrågan på EKN:S medverkan i affärer på olika afrikanska länder. Generellt har också garantigivningen inom den så kallade GSL-faciliteten ökat UTSTÄLLDA GARANTIBELOPP, FÖRDELAT PÅ BRANSCH, ÅR 2006 FÖRSVARSMATERIELINDUSTRI, 43% KRAFTINDUSTRI, 8% TELEKOMUTRUSTNING, 29% TRANSPORTINDUSTRI, 10% ÖVRIG MASKININDUSTRI, 6% ÖVRIGT, 4% 8

9 Efterfrågan på motgarantin och basgarantin har fortsatt att öka. Bland kunderna finns Nordica Paper & Machinery Trading, FMC FoodTech AB och Gyptech AB som säljer torkutrustningar till gipsskivefabriker. (Garantigivning för Stängda Länder). Ett annat exempel är Iran där för närvarande den privata marknaden har små möjligheter att erbjuda efterfrågad risktäckning. För EKN:S del kan skönjas en minskning volymmässigt på Iran medan själva antalet affärer har fördubblats. För många exportörer har EKN:S garantier varit förutsättningen för affärer med Iran. Den relativt stora efterfrågan på riskavtäckning på Iran, trots landets starka externbalans, har till stor del sin förklaring i oron för utvecklingen av landets relationer med omvärlden. Branchfördelning Inom telekomsektorn spelar EKN alltmer en roll som försäkrare av risker på nytillkommande aktörer. Många gånger har de marknadsdominerande företagen en sådan kreditvärdighet att de utgör intressanta riskobjekt för den privata finans- och försäkringsmarknaden. Istället har då EKN kunnat stödja exporten genom att ta risker på de mer oprövade kort som nya operatörer innebär på etablerade marknader. Det har exempelvis gällt operatörer i länder som Indien, Algeriet och Ukraina. Den stora andelen försvarsmaterielindustri avser en enda affär. 9

10 Fler affärer Antalet utställda garantier var under året 2 101, jämfört med förra årets Den internationella spridningen av garanterade affärer är fortsatt stor. Under året ställde EKN ut utfästelser för export till 102 länder samt garantier för export till 95 länder. Tittar man på antalet utfästelser, som bäst speglar exportörernas aktiviteter under året på olika marknader, så toppar Iran listan. Sverige kommer tvåa på grund av den stora efterfrågan på motgarantier till banker för kontraktsgarantier i exportaffärer, där EKN har regressrisker på svenska företag. Men därefter råder en relativt stor spridning på många länder. Större volym Tittar man istället på garantibelopp är den internationella spridningen inte lika stor. Liksom tidigare år svarar tio länder för ca 80 procent av volymen i garantigivningen. Pakistan var det enskilt största landet under år Anledningen är en mycket stor affär gällande försäljning av ett luftburet övervakningssystem. Andra stora länder var Ryssland, Saudiarabien, Turkiet, Ukraina, Kina och Iran. I stor utsträckning är det stora affärer med inslag av projektriskfinansiering inom framförallt telekomsektorn som krävt EKN:S medverkan. Det är anledningen till att även välutvecklade marknadsekonomier som Spanien och Italien tar sig in i gruppen tio största länder. Under år 2006 ställde EKN ut garantier till ett sammanlagt belopp om 39,6 miljarder kronor. Ökningen på 45 procent jämfört med föregående år beror på Pakistanaffären. Fortsatt stor efterfrågan på motgarantin och basgarantin Intresset har varit fortsatt mycket högt för motgarantin, som förbättrades år Fort- ANTAL UTFÄSTELSER PER LAND, ÅR IRAN SVERIGE TURKIET RYSSLAND VIETNAM Övriga utfästelser är 570 st fördelade på 91 länder. Totalt ställdes 1230 utfästelser ut under året. SUDAN FÖRENADE ARABEMIRATEN PAKISTAN BANGLADESH KINA RUMÄNIEN 10

11 EKN:s garantier behövs i telekomaffärer i exempelvis Ukraina. Foto: Global Reporting / David Isaksson satt ökad efterfrågan har under året noterats för basgarantin, den förenklade fordringsförlustgarantin som ges till små och medelstora företag. För de nya produkterna växelgarantin, rembursgarantin och rörelsekreditgarantin är det för tidigt att se hur marknadens efterfrågan är för dessa produkter, som lanserades under våren. Marknadsföringen av investeringsgarantin har fått stå tillbaka för marknadsföring av andra produkter till små och medelstora företag. När det gäller investeringsgarantin har inga nya utfästelser eller garantier ställts ut under året. MOTGARANTIER, UTFÄRDADE mkr antal mkr antal UTFÄSTELSER GARANTIER BASGARANTIER, UTFÄRDADE mkr antal mkr antal UTFÄSTELSER GARANTIER

12 GARANTIVERKSAMHETENS OMFATTNING mkr antal mkr antal mkr antal UNDER ÅRET UTFÄRDADE UTFÄSTELSER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Garanti för fysisk förlust Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti Investeringsgaranti TOTALT GARANTIER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Garanti för fysisk förlust Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti Investeringsgaranti TOTALT

13 GARANTIVERKSAMHETENS OMFATTNING [fortsättning från föregående sida] mkr antal mkr antal mkr antal UTESTÅENDE VID ÅRETS SLUT UTFÄSTELSER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Garanti för fysisk förlust Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti Investeringsgaranti TOTALT GARANTIER Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare SUMMA Garanti för fysisk förlust Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Rörelsekreditgaranti Investeringsgaranti SLV-garanti TOTALT

14 Mer än fördubbling av nya kunder Under året ställde EKN ut utfästelser till stöd för export från sammanlagt 192 exportföretag. Utöver dessa finns också exportföretagen bakom utställda rembursgarantier till banker. De 192 företagen representerar allt från stora multilaterala koncerner till företag med mycket begränsad verksamhet. Av dessa företag var 74 stycken nya hos EKN, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. De nya exportföretagen i EKN:S verksamhet under året är till helt övervägande del små och medelstora företag, vilka är målgruppen för de intensifierade marknadssatsningar som EKN bedrivit under året. Inom marknadssatsningarna har det redan tidigare inledda samarbetet med Almi utvecklats under året. Fyra almiregioner Västernorrland, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping började inledningsvis att under året förmedla EKN:S motgaranti. Därefter har Stockholm, Kalmar, Gotland och Blekinge anslutit sig som återförsäljare. I planerna ligger att utöka det produktsortiment som samtliga 21 almiregioner över hela landet ska kunna förmedla. Bra finansieringslösningar är en viktig konkurrensfördel för oss understryker Christer Parkgren, vd för VG Power i Västerås, när han berättar om EKN:s motgaranti. Fotograf: Mats Erlandsson / Matsbild Allt fler möjligheter för svåra risker Som ett led i strävan att maximera stödet till svensk export inom givna restriktioner för garantiverksamheten har EKN sedan ett antal år utvecklat garantigivning på normalt stängda länder (GSL). Det innebär att viss öppning lämnas för affärer där exportören kan visa beprövad god erfarenhet av affärer i landet och där eventuellt också andra riskförbättrande inslag i det enskilda fallet kan påvisas. Det kan till exempel vara tydliga prioriteringar hos värdlandet vad gäller importen eller säkerhet i exportintäkter till landet. Antalet utställda GSL-garantier ökade mycket kraftigt under året från 15 till 58 stycken, gällande export till Kuba, Elfenbenskusten, Angola, Libyen och Nigeria. Beloppet utställda GSL-garantier ökade med REGERINGSMÅL Verka för att främjandet av svensk export genom garantier bedrivs och lanseras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande i samverkan med andra aktörer. Öka kunskapen och intresset för EKN:s verksamhet vad gäller garantier samt anpassa produkter och tjänster till kundernas efterfrågan. Öka intresset och fördjupa satsningarna på garantier till små och 14 medelstora företag med målet om minst 50 nya kunder år Främja svensk export genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkreditgarantier och investeringsgarantier. Erbjuda garantivillkor med minst likvärdiga villkor som i omvärlden, under förutsättning att verksamheten på lång sikt uppnår ett balanserat resultat.

15 Garantier för affärer med Tjeckien har blivit billigare under år Foto: Benoit Decouy/Bildbyrån Silver 60 procent, till sammanlagt 135 miljoner kronor, varav två tredjedelar avsåg export till Kuba. Mot bakgrund av den goda erfarenhet som EKN haft under flera år av denna verksamhet, har EKN kunnat ge gynnsammare villkor som sänkta premier och större garantibelopp. Ökad premieintäkt med sänkt premienivå EKN:S premieintäkter har ökat kraftigt under år Under en följd av år har premieintäkterna legat i intervallet 0,5 1 miljard kronor årligen. År 2006 uppgick de till knappt 1,6 miljarder kronor vilket är den högsta nivån någonsin i EKN:S historia. Förklaringen är främst affären på Pakistan. Om man exkluderar premieintäkterna från garantierna på affären i Pakistan är premievolymen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Detta trots att premien har sänkts på många marknader. Premiesänkningen beror främst på EKN:S landriskklassificeringar. Under år 2006 förbättrades landriskklassificeringen för 21 länder, med sänkta premier som följd. Endast två länder fick försämrad landriskklassificering. Detta är fortsättningen på en trend som pågått i flera år. Det framgår av kartan som även visar de förändringar som skett under åren Under dessa år uppgraderade EKN 28 länder. De uppgraderingar som skett är geografiskt väl spridda och inte koncentrerade till någon specifik region. Snarare kan den gynnsamma riskutvecklingen kopplas till de historiskt höga internationella råvarupriserna på olja, metaller och jordbruksprodukter. Detta har generellt också varit mycket positivt för utvecklingen på de riskmarknader där EKN har sin viktiga uppgift. 15

16 FÖRBÄTTRAD LANDRISKKLASSIFICERING UNDER ÅR 2006 FÖRBÄTTRAD LANDRISKKLASSIFICERING UNDER ÅR FÖRSÄMRAD LANDRISKKLASSIFICERING UNDER ÅR [gällde Belize och St Kitts & Nevis] Till detta kan läggas att EKN under året sett över premiesättningen för säkerhetsgarantier vilket i allmänhet lett till lägre premienivåer. Vidare har premiesättningen för affärer till högriskländer blivit mer flexibel och premienivåerna har blivit lägre. En annan faktor som skapat en mer gynnsam situation för svenska exportörer är den ökade tillämpningen av matchning i syfte att utjämna premieskillnader mot andra länders garantiinstitut. Utökad uppföljning av affärer med negativ miljöpåverkan EKN har under året aktivt deltagit i arbetet med att revidera OECD:S gemensamma miljöriktlinjer, så kallade Common Approaches. Exempel på frågor som EKN har drivit är att 16 ytterligare harmonisera arbetet med miljöfrågorna mellan olika garantiinstitut, stärka rutinerna för systematisk uppföljning av miljöfrågorna i ingångna affärer, samt ökad öppenhet. Vidare har EKN fortlöpande fört en dialog om hållbarhetsfrågorna med flera miljöorganisationer, exportörer och banker. Under verksamhetsåret har EKN även fortsatt utvecklingen av sina interna miljörutiner. Under året har bland annat rutiner för uppföljning av miljöfrågorna i ingångna affärer införts. Miljöuppföljningen syftar till att bedöma om miljöfrågorna hanteras i enlighet med vad garantitagaren angivit i ansökan. Uppföljning har genomförts på två vattenkraftverk, Three Gorges i Kina och Nam Theun 2 i Laos. Den

17 har omfattat granskning av dokumentation, intervjuer med personal i projekten samt besök på projektplatserna. EKN har kunnat konstatera att miljöfrågorna i projekten i huvudsak hanteras i enlighet med vad som angetts i ansökningshandlingarna. EKN klassar enligt sina miljörutiner alla medel- och långfristiga exportaffärer i kategorierna A, B eller C beroende på projektens förmodade miljökonsekvenser. Kategori A innebär en påtaglig risk för negativ miljöpåverkan, B en mindre, C en minimal eller ingen miljöpåverkan. Merparten av de affärer med medel- och långfristig kredittid som EKN garanterade under verksamhetsåret föll inom kategori C, det vill säga att de bedömdes ha minimal eller ingen miljöpåverkan. Ingen affär klassades i kategori A och två i kategori B. I tabellen nedan ges en kort redogörelse för de B-kategoriserade affärerna. Fattiga skuldtyngda länder EKN har sedan år 2002 en policy avseende improduktiva utgifter i fattiga och tungt skuldsatta länder, baserad på en principöver- enskommelse inom OECD. Syftet är att stävja offentlig upplåning eller offentliga garantier för lån på kommersiella villkor till investeringar som inte är kommersiellt bärkraftiga. EKN har formulerat policyn som att EKN inte ska medverka genom att garantera krediter om - landet har restriktioner avseende kommersiell upplåning i sitt IMF-avtal, - projektet eller investeringen inte är kommersiellt bärkraftig, - projektet bryter mot landets fattigdomsminskning- eller skuldstrategi, eller - om den försvårar landets sociala och /eller ekonomiska utveckling. Under året garanterade EKN 108 affärer till 19 länder som omfattas av policyn. De allra flesta av de 108 affärerna gjordes med privata gäldenärer och dessa omfattas inte av policyn. I de fåtal affärer som har offentlig köpare har affären antingen varit för liten under 25 miljoner kronor för att omfattas av policyn, varit biståndsfinansierad eller varit en återförsäkring av en affär från ett annat garantiinstitut, som accepterat OECD:S principer om improduktiva utgifter. REGERINGSMÅL Vidareutveckla arbetet med etiska hänsyn till miljö, korruption och sociala frågor i garantigivningen. Fortsätta att informera kunderna om initiativet Globalt Ansvar och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bidra till Sveriges övergripande mål om rättvis och hållbar global utveckling, exempelvis genom att fortsätta att ta speciell hänsyn vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna. MILJÖAFFÄRER, KATEGORI B Skruvtransportörer för kol från fartyg till kraftvärmeverk, Taiwan Pappersmaskin, Turkiet Exporten medförde att ett mellanlager för kol där lastning och lossning tidigare utfördes med gripskopor tas ur drift. Spill och diffus damning av kol kunde härigenom reduceras. En maskin för tillverkning av papper uppförs på en befintlig textilfabrik. Befintlig försörjning av vatten, el och bränsle utnyttjas. En vattenreningsanläggning som använder bästa tillgängliga teknik inom EU uppförs. 17

18 EXPONERING Det totala engagemanget i garantier ökade under år Viktiga förändringar sedan förra året är den kraftiga uppgången i engagemanget på Pakistan, liksom ökningen i engagemanget på svenska företag genom motgarantin. Trenden håller i sig med minskande fordringar till följd av stora amorteringar. BEGREPPET EXPONERING innefattar EKN:s engagemang i utfästelser och garantier samt fordringar som EKN övertagit i samband med skaderegleringar. Fordringarna innefattar också kapitaliserade räntor samt obetalda och upplupna räntor. Utfästelsevolymen och garantivolymen påverkar varandra i den utsträckning som utfästelser blir garantier. I årets siffror märks det tydligt beträffande pakistanaffären på 16 miljarder kronor. Vid slutet av år 2005 fanns affären i utfästelsevolymen, vid slutet av år 2006 i garantivolymen. Nivån på utfästelsevolymen sjönk något till knappt 60 miljarder kronor vid slutet av år 2006 från 63 miljarder kronor vid slutet av året innan. Pakistanaffären undantagen är det en ökning. Garantivolymen ökade till 91 miljarder kronor detta årsskifte jämfört med 83 miljarder kronor förra årsskiftet. Vid sidan av pakistanaffären har garantiengagemanget minskat. Sammantaget utfästelser och garantier visar totalbilden på en ökning till 151 miljarder kronor vid slutet av år 2006 från 146 miljarder kronor vid slutet av föregående år. Inga stora förändringar i fördelningen på risktyper Fördelningen av EKN:s engagemang på olika risktyper är relativt stabil över de senaste åren. Trenden mot en minskad andel rena statsrisker fortsätter dock och sammantaget med andra offentliga risker reducerades den offentliga andelen av EKN:s risker till 35 procent från 39 procent. Samtidigt fortsätter andelen motgarantier att öka vilket än en gång understryker det viktiga behov som denna garantityp visat sig fylla. BUNDET ENGAGEMANG FÖRDELAT PÅ RISKTYP, REN STATSRISK, 34% BANK/FINANS, 6% ÖVRIGA FÖRETAG, 22% TELEKOM, 19% MOTGARANTIER, 12% KRAFT, 5% FLYGINDUSTRI, 1% ANNAN OFFENTLIG, 1% 18

19 I och med Saabs försäljning av ett luftburet övervakningssystem till Pakistan, har Pakistan hamnat på första plats på listan över de länder där EKN har störst exponering. Foto: Saab Hög riskkoncentration till ett fåtal länder EKN:s garantigivning omfattar allt fler länder idag har EKN risker på 127 länder. Samtidigt är garantiengagemanget koncentrerat till ett fåtal länder. Länge har Sydafrika utmärkt sig volymmässigt bland EKN:S riskländer men år 2006 fick landet sällskap av Pakistan. De båda länderna ligger engagemangsmässigt på i stort sett samma nivå. Den viktigaste skillnaden är att för Pakistan utgör en liten del av exponeringen fordringar. Diagrammet visar också den betydelse som motgarantierna på svenska företag fått i EKN:S engagemang. Sverige är nu EKN:S tredje största exponeringsland, jämfört med en tiondeplacering förra året. Uppföljning Efter det att en garanti utfärdats följer EKN upp transaktioner med lång risktid. Affärer på över 300 miljoner kronor bevakas och stäms av halvårsvis. För dessa affärer görs en bedömning av förväntade förluster, erforderliga reserveringar och vid behov en strategi för skadeförebyggande åtgärder. I vissa fall sammanställs utförligare rapporter på en kontinuerlig basis. Det gäller vanligen de mycket stora affärerna vilka påverkar exponeringen i 19

20 betydande grad eller riskmässigt svåra affärer. Under år 2006 har 119 affärer, innefattande 50 olika gäldenärer, varit föremål för den särskilda engagemangsbevakningen. Den gynnsamma utvecklingen av världsekonomin och den höga likviditeten på den internationella finansmarknaden har även här fått genomslag i form av minskade förlustreserveringar i många fall. Dels har förbättrade landriskklassificeringar påverkat förlustreserveringarna och dels har i vissa fall kreditrisken i den enskilda transaktionen minskat. Skadeförebyggande i tre stora affärer Även om EKN följer upp risker i engagemanget så är det garantitagarnas ansvar att löpande informera om riskökning i garanterade affärer. Så snart risken i en affär når en kritisk punkt vidtar EKN åtgärder. Detta sker oftast genom att EKN i samarbete med garantitagaren analyserar den uppkomna situationen och bedömer vilket handlingsalternativ som är det mest fördelaktiga. Arbetssättet har lett till att EKN i ökande omfattning agerat tidigare och mer kraftfullt för att undvika och/eller begränsa skadekostnader. De vanligaste åtgärderna är att förlänga återbetalningstiden, ta säkerheter i anspråk, återta exportvarorna eller stämma gäldenärerna. Även andra åtgärder kan bli aktuella. I två stora telekomaffärer bottnade problemen under året i allt för optimistiska affärsplaner. Förhandlingar mellan gäldenärerna och EKN i samverkan med andra risktagare, ledde fram till att ägarna satsade ytterligare kapital. Skadeersättningar kunde på detta sätt undvikas. Ett annat exempel är det regressavtal med exportören i ett antal leaseavtal för civila flygplan där EKN och exportören delar på uppkomna underskott i underlig- DE 15 STÖRSTA LÄNDERNA EXPONERING, MKR UTESTÅENDE GARANTIER OCH SKADEFORDRINGAR UTESTÅENDE GARANTIER UTESTÅENDE SKADEFORDRINGAR PAKISTAN SYDAFRIKA SVERIGE IRAN RYSSLAND INDIEN ITALIEN SPANIEN KINA CHILE TURKIET BRASILIEN NORDKOREA ALGERIET RUMÄNIEN 20

21 Pakistan, Ryssland och Iran, med en minskad riskkoncentration som följd. De tecknade avtalen avser mycket stora affärer som EKN garanterar inom sektorerna energi, telekom samt försvarsmaterial. För första gången har EKN även återförsäkrat risker för tillverkningsförlust och säkerhetsgarantier. Den portföljåterförsäkring innefattande drygt 20 risker, som EKN tecknade år 2003 har omförhandlats med en ny treårig avtalsperiod. Liksom tidigare kan EKN löpande anpassa innehållet i den återförsäkrade portföljen i takt med förändringar i EKN:S egen portfölj. Med återförsäkring blir exponeringen mer balanserad. Foto: Global Reporting / David Isaksson gande hyresbetalningar. Syftet är att undvika skadereglering. Kostnaderna har i detta fall uppgått till 14 miljoner kronor. Årets låga skadeersättningar indikerar att det skadeförebyggande arbetet varit framgångsrikt. Återförsäkring på den privata marknaden Under det gångna året har EKN återförsäkrat enstaka risker på medellång och lång sikt på Fortsatt minskning av fordringar Fordringarna utgör en minskande andel av den totala exponeringen. Efter det att Brasilien betalat tillbaka den utestående skulden är det vid sidan av Pakistan endast Nordkorea som återstår som ett betydande fordringsland för EKN bland de femton största länderna. Vid årets slut uppgick fordringarna till nominellt 8,3 miljarder kronor jämfört med 10,6 miljarder vid förra årsskiftet. Förklaringen till minskningen är i första hand de stora förtida återbetalningar som gjorts under flera parisklubbsavtal. En annan orsak till minskningen är att huvuddelen av fordringarna är i US-dollar och med årets kursutveckling innebär detta att fordringarna sjunker vid omräkning till svenska kronor. Den tredje största posten i minskningen utgör de avskrivningar som beviljats i samband med att avtalet med Irak trätt i kraft. REGERINGSMÅL Begränsa riskerna i de garantier som ställs ut genom bland annat riskdelning. Arbeta för att sprida riskerna i engagemanget och begränsa koncentrationen av risker. Utveckla den skadeförebyggande verksamheten och återvinningarna med syfte att begränsa förlusterna. Effektivisera verksamheten avseende skadereglering i samverkan med kunderna. 21

22 SKADOR OCH ÅTERVINNINGAR UNDER ÅR 2006 SAMT UTESTÅENDE FORDRINGAR PER 31 DECEMBER 2006, MKR [exklusive garantitagarnas självriskandelar] POLITISKA KOMMERSIELLA Skade- Åter- Utestående Skade- Åter- Utestående ersättningar vinningar fordran ersättningar vinningar fordran Algeriet Angola Argentina Bosnien-Hercegovina Brasilien Bulgarien -3 Colombia Egypten Gabon Indien 9 Indonesien Irak 900 Kamerun Kenya 1 22 Kongo-Kinshasa Kroatien Kuba 549 Liberia 60 Libyen 36 Mexiko Nordkorea Pakistan Peru Ryssland Serbien 2 77 Singapore 2 15 Spanien 38 Storbritannien 45 Togo 37 Turkiet 2 45 Uruguay USA Zimbabwe 4 32 Övriga Schablonfördelad återv. 141 Skadeförebyggande lease 14 TOTALT

23 ÅTERVINNINGAR OCH SKADOR Den ekonomiska utvecklingen för EKN har varit mycket gynnsam det senaste året. Skaderegleringarna har legat på en historiskt låg nivå och återvinningarna har varit höga. DETTA ÄR I ALLT väsentligt ett resultat av den positiva utvecklingen av världsekonomin. Den internationella finansmarknaden karakteriseras för närvarande av mycket hög likviditet och få betalningsinställelser. Det sistnämnda har för EKN:S del kunnat utläsas i de minskade skadeersättningarna. Samtidigt har den höga likviditeten gjort det attraktivt för många gäldenärer, inte minst stater, att förtidsinlösa skulder genom att refinansiera sig till lägre priser på den internationella finansmarknaden. Det är mot den bakgrunden som förtidsinbetalningarna i flera parisklubbsavtal skall ses. Detta leder till att återvinningarna under kommande år kommer att sjunka i betydande omfattning. Lägsta nivån på skador Skadeersättningarna uppgick under året till endast 27 miljoner kronor vilket är de lägsta utbetalningar som gjorts under de senaste decennierna. Det är en mycket kraftig minskning jämfört med förra årets ersättningar som uppgick till 199 miljoner kronor. Den låga nivån speglar naturligtvis det goda konjunkturläget men är även ett resultat av det framgångsrika skadeförebyggande arbetet. Enbart ett mindre antal kommersiella skador tillkom under året och skadeersättningar för politiska händelser har bara betalats ut för en affär, på Zimbabwe. Totalt utbetalades skadeersättning till 16 garantitagare, varav två kan klassas som mindre eller medelstora exportföretag. Den geografiska spridningen på skadorna är fortsatt hög med skador i 15 länder. Fortsatt stora återvinningar Även i år var återvinningarna rekordartade och totalt återbetalades 1,7 miljarder kronor från 30 länder under 340 garantier. I likhet med förra årets återvinningar, som uppgick till 3,2 miljarder kronor, svarade de stora förtidsinbetalningarna under parisklubbsavtalen för huvuddelen. Algeriet, Brasilien och Ryssland återbetalade sina skulder. I slutet av året skedde även en stor återbetalning från Angola. Liksom tidigare så sköter flertalet länder sina ingångna avtal och betalar löpande räntor och amorteringar. Återvinningar på kommersiella fordringar har till största delen gjorts genom att fordringar sålts, men även genom att nya återbetalningsplaner avtalats med gäldenärerna. De kommersiella återvinningarna uppgick under året till 74 miljoner koronor. Ersättning för skuldlättnader I februari år 2006 tog regeringen beslut om en fördelningsmodell avseende kostnaderna för bilaterala skuldlättnader som medgivits i Parisklubben för de fattigaste länderna. Beslutet innebar att EKN fick 266 miljoner kronor i ersättning för beviljade avskrivningar under avtal slutna sedan mitten av 1990-talet. Ersättningen täcker enbart en liten del av dessa avskrivningar. 23

24 Angola har gjort en stor återbetalning och Brasilien har betalat hela sin skuld. Avtal har tecknats med Madagaskar som innebär avskrivning av hela den utestående skulden. Foto: Angola: Jørn Stjerneklar / Bildbyrån Silver. Brasilien: David Isaksson / Global Reporting. Madagaskar: Jeremy Horner / Bildbyrån Silver. Återbetalningsavtal Endast en ny multilateral överenskommelse har under året tecknats inom ramen för Parisklubben. Avtalet var med Kamerun och innebär att EKN kommer att bevilja landet stora skuldlättnader när det bilaterala avtalet träder i kraft. I början av året undertecknade Sverige det bilaterala avtalet med Irak. Det omfattar fordringar under garantier som EKN utfärdade under 1980-talet. När ett lands skulder regleras i avtal kapitaliseras all upplupen dröjsmålsränta. Det innebär att den avtalade skulden uppgick till 2,2 miljarder kronor. 24 Men i samma stund som avtalet undertecknades så trädde även en del av den till Irak beviljade skuldlättnaden i kraft, totalt 60 procent av det avtalade beloppet. Skuldlättnader medges i olika steg och ytterligare 20 procent kommer att skrivas av innan år Bilateralt avtal har även tecknats med Madagaskar och i detta avtal beviljas skuldlättnad på hela den utestående skulden.

25 AFFÄRSUTVECKLING Handläggningstiderna har fortsatt att pressas ner. Tre nya produkter lanserades under året och samarbetet med Almi utökades. Nu säljer åtta almiregioner EKN:s motgaranti. EKN SKICKAR ut en enkät till alla dem som får besked om garanti eller skadereglering. Detta är ett sätt att få omedelbar och kontinuerlig information om hur nöjda kunderna är. Det har pågått under hela år 2006 och en kunskapsbas om kundernas önskemål växer fram som utgör underlag för utvecklingsarbetet. Sänkningar av handläggningstider Handläggningstider är en angelägen fråga för EKN:S kunder. Under ett par år har EKN därför arbetat med att pressa ner tiderna, både vad gäller tiden från ansökan till beslut och tiden från skadeanmälan till skadeutbetalning. Under år 2006 sänkte EKN tiden från ansökan till beslut kraftigt, trots att antalet affärer ökade rejält. Det är ett resultat av effektivare rutiner men också av det faktum att handläggningstiderna uppmärksammas och mäts. Sett till alla garantiärenden har medianen för handläggningstid inklusive expediering av beslut gått ned från 25 dagar år 2004 till 14 dagar år För så kallade långa affärer, med medel- och långfristig kreditfinansiering och ett stort inslag av komplicerade affärsupplägg, har medianvärdet gått ned från 42 till 23 dagar under samma period. För REGERINGSMÅL Verka för en god service till allmänhet och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. korta affärer, med kreditrisker på upp till ett år, är framstegen relativt sett ännu mer uttalade. På dessa affärer har medianvärdet gått ned från 24 dagar år 2004 till 10 dagar år Det är framförallt inom detta segment som den särskilt prioriterade kategorin småoch medelstora företag återfinns. Vid skadereglering betalar EKN räntekompensation till garantitagaren i de fall handläggningstiden överstigit 30 dagar. Denna speciella ersättning utbetalades endast i två fall under år Uppföljning görs även på tiden från det att EKN får en inbetalning av en återvinning tills dess att beräkning och utbetalning av garantitagarens självriskandel genomförs. Genomsnittstiden sänktes från 29 dagar till 17 dagar under år Underlättad kapitalförsörjning för små och medelstora företag Med rörelsekreditgarantin på plats har EKN en bredare produktflora, som är väl anpassad för små och medelstora företag. Den nya garantin underlättar för svenska företag att genom sin bank ordna den finansiering som behövs för att genomföra sina exportaffärer. När banken lämnar lån till exportören i form av till exempel rörelsekrediter eller checkkrediter garanterar EKN 50 procent av det beviljade beloppet. Banken skyddas alltså mot risken att exportören inte återbetalar lånet. På detta sätt ökar utrymmet för nya krediter hos banken och exportmöjligheterna 25

26 ökar hos exportören. Garantin är anpassad för att framför allt underlätta de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Under det halvår garantin varit tillgänglig har EKN ställt ut sju utfästelser och två garantier. Med de senaste årens produktutveckling har exportföretagen stöd från EKN under hela sin affärsprocess. Marknadsföring, produktlanseringar och Almi-samarbete I början av året lanserade EKN sin nya hemsida. På den nya hemsidan har många funktioner förbättrats, bland annat landriskinformationen och premieberäkningen. Förutom dessa e-tjänster har EKN påbörjat utvecklingen av en funktion som gör det möjligt att ansöka och följa processen on-line. Detta förväntas effektivisera både garantitagarens och EKN:S rutiner. Den nya hemsidan har varit en viktig förutsättning för årets marknadssatsningar. I början av året lanserades två garantier, den nya växelgarantin och den omarbetade rembursgarantin, genom utskick till exportföretag och banker. Senare under året var även rörelsekreditgarantin färdig för lansering. Samarbetet med Almi har varit en viktig del i EKN:S arbete med att nå ut till fler små och medelstora företag i landet. Förbättrat premiesystem Flera förbättringar har gjorts i premiesystemet. Fordringsförlustgarantin har fått 95- procentig täckningsgrad som standard för både politiska och kommersiella risker, med möjlighet att välja andra täckningsgrader. Med en lägre täckningsgrad kan garantitaga- Samarbetet med EKN har fungerat mycket bra säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner. ren numera påverka sin premie även för korta garantitider. För korta garantier har också ett standardiserat rabattsystem införts, som tilllämpas när gäldenären har hög kreditvärdighet. Säkerheter i en affär får numera större genomslag i premiesättningen. EKN har också infört möjligheten för garantitagare att betala premien i efterskott i stället för i förskott något som kan bidra till lättnader för exportörernas och därmed köparens likviditet. Dessutom har EKN börjat att göra landriskklassificeringar för några länder, som är mer gynnsamma än OECD:S landriskklassificeringar. EKN är dock bunden av OECDöverenskommelsen om lägsta premienivå, vilket innebär att den förmånligare klassificeringen inte alltid får fullt genomslag. REGERINGSMÅL Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett användarvänligt sätt. 26

27 INTERNATIONELLT SAMARBETE Att motverka korruption har varit en av de stora internationella frågorna. Inom OECD har man arbetat med att utveckla kontakterna med länder utanför OECD, som också erbjuder exportkrediter och exportkreditgarantier. Bernunionen har antagit nya vägledande principer. EKN ÄR MEDLEM i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som består av drygt 50 offentliga och privata medlemmar från olika delar av världen och som under år 2005 försäkrade risker på över tusen miljarder US-dollar. Värdegrund för Bernunionen Vid sitt årsmöte 2006 antog Bernunionen nya vägledande principer (Guiding Principles). Dessa anger en gemensam värdegrund för medlemmarnas verksamhet och innefattar principer om sund affärsetik, noggrann riskprövning, finansiell balans, trohet till internationella överenskommelser, hänsyn till miljön, antikorruption med mera. Principerna slår fast Bernunionens strävan att främja samarbete och stabilitet i internationell handel. Förhoppningen är också att de bidrar till att jämna ut skillnader i konkurrensmöjligheterna mellan medlemmar i OECD-länderna och i andra länder. Principerna finns på Bernunionens hem- Bernunionen antog nya Guiding Principles vid sitt årsmöte hösten 2006 i Amsterdam. Foto: Kelvin Wakefield / istockphoto. REGERINGSMÅL Verka för konkurrensneutralitet mellan olika statsstödda exportkredit- och investeringsgarantisystem i det internationella arbetet. Medverka i de internationella aktiviteter där EKN:s verksamhet berörs. sida och länk dit finns på EKN:S hemsida under länkar. Utifrån de generella principerna arbetar olika kommittéer inom unionen fram mer konkreta standarder och riktlinjer för kortfristig och långfristig exportkreditförsäkring samt investeringsförsäkring. 27

28 OECD når ut till omvärlden OECD-länderna har under senare år mött flera situationer där icke-medlemsländer erbjuder villkor i samband med export som är generösare än de som är tillåtna enligt OECD:S regler. OECD:S exportkreditgrupp fortsätter att bevaka konkurrensen utifrån och söker på olika sätt att hantera situationen. Arbetet i OECD inom exportkreditområdet har därför mer och mer tagit fasta på vikten av att nå ut till och samarbeta med ekonomier utanför OECD. I ljuset av den ökade konkurrensen från bland andra Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC-länderna) har exportkreditgrupperna gjort extra ansträngningar att närma sig dessa länder. Ett antal icke-medlemmar har varit observatörer vid OECD:S exportkreditmöten under hösten 2006 och man lär fortsätta på den inslagna vägen. Skärpta åtgärder mot korruption För att motverka korruption i samband med exportaffärer tillämpar OECD-ländernas exportkredit- och garantiinstitut sedan flera år tillbaka gemensam policy och rutiner. Under år 2006 antogs en ny OECD-rekommendation om korruption och statsstödda exportkrediter (OECD Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits). Rekommendationen innebär utökade åtgärder för att motverka att korruption förekommer i exportaffärer. De nya reglerna, som EKN tillämpar från den 1 januari 2007, innebär bland annat att mer information inhämtas om exportörers förhållande till agenter samt kontroll mot publika internationella listor över svartlistade företag. Hållbar utveckling i fokus Inom EU ordnade kommissionen sommaren 2006 ett seminarium om hållbar utveckling och finansiering av export. Ett stort antal deltagare från exportkredit- och garantiinstitut, ideella organisationer, företag och banker kom till diskussionerna som bland annat handlade om miljöhänsyn och hållbar skuldsituation för fattiga länder. Frågan om skuldsättning har också diskuterats inom OECD och Bernunionen. 28

29 BILD. VAD? Foto: Marta Nascimento / Bildbyrån Silver 29

30 PERSONAL EKN HAR EN fortsatt god kompetensförsörjning. Någon större risk för att det inom de närmaste åren kommer att uppstå någon generell brist på viss kategori av personal förutses inte. Kompetensutveckling Många EKN-medarbetare ges möjlighet att utveckla sin kompetens genom att under en period tjänstgöra inom någon annan verksamhet. Under året har medarbetare tjänstgjort på Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors, Standard Chartered Bank i Singapore, EU i Bryssel, Bernunionen i London, Svensk Exportkredit och på utrikesdepartementet. Personalstatistik Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 2,3 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Motsvarande siffra föregående år var 2,8 procent. Hela 75 procent av EKN:s 109 medarbetare hade fem sjukdagar eller färre under året, vilket är definitionen på det som kallas att vara långtidsfrisk. SJUKFRÅNVARO ÅR Personalgrupp Procent Kvinnor 3,4 Män 1,0 Anställda yngre än 30 år 1.2 Anställda år 1,6 Anställda 50 år och äldre 3,8 TOTALT ALLA ANSTÄLLDA 2,3 Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 31 procent långtidssjukskrivningar. Det är en kraftig minskning från föregående års 60 procent. Med långtidssjukskrivning avses 60 dagars sjukskrivning eller mer. Mål för EKN:s kompetensförsörjning år : En jämn åldersfördelning med en medianålder inom intervallet år. Medianåldern vid slutet av år 2006 var 42 år. En personalomsättning kring 4-5 procent årligen. Personalomsättningen var drygt 10 procent.

31 Foto: Stefan Wettainen Kvinnor Män Ledning 55% 45% Kärnkompetens 49% 51% Stödkompetens 72% 28% En intern rörlighet kring 3-5 procent. Under året har cirka 5 procent av medarbetarna bytt arbetsuppgifter mellan avdelningarna. En jämn könsfördelning inom samtliga kompetensområden, det vill säga att fördelningen återfinns inom intervallet procent. Vid slutet av år 2006 var 55 procent av EKN:s medarbetare kvinnor och 45 procent män. Medelanställningstiden för de som slutar sin anställning ska inte vara lägre än fyra år. Medelanställningstiden för de som slutade under året var två år. Inklusive pensionsavgångar var medelanställningstiden 3 år. Att målen angående personalomsättning och anställningstid för dem som slutat inte är uppfyllt kan förklaras av den goda arbetsmarknaden. EKN arbetar sedan flera år med att öka den etniska och kulturella mångfalden. ÅLDERSFÖRDELNING, ÅR ÅR ELLER ÄLDRE, 4% 40 44, 19% 55 59, 15% 50 54, 14% 45 49, 10% 35 39, 15% 30 34, 19% 30 ÅR ELLER YNGRE, 5% 31

32 RESULTAT OCH RESERVER Resultatet för år 2006 uppgick till 1,8 miljarder kronor. EKN:s likvida tillgångar har fortsatt att växa främst på grund av stora återvinningar. Det bundna engagemanget vid årets slut uppgick till 97,7 miljarder kronor, en ökning från 2005 med 11,4 miljarder kronor. EKN HAR EN stark ekonomi och står väl rustad för en fortsatt garantigivning till nytta för den svenska exportindustrin. Förutom egna likvida tillgångar, som vuxit under året, har EKN i sista hand obegränsad upplåningsrätt hos Riksgäldskontoret. Årets resultat Resultatet för år 2006 uppgick till 1,8 miljarder kronor. Eget kapital (myndighetskapitalet) uppgick till 7,6 miljarder kronor (5,8 miljarder år 2005). EKN:s eget kapital består framför allt av tre delar: + likvida tillgångar + skadefordringar och deras värde - risken i affärerna Likvida tillgångar EKN:s likvida medel och värdepapper uppgick vid årsskiftet till 13,3 miljarder kronor (10,8 miljarder kronor år 2005). De likvida tillgångarna har främst ökat till följd av stora återvinningar på 1,7 miljarder kronor (3,2 miljarder kronor år 2005) och inbetalda premieintäkter på cirka 600 miljoner kronor. Årets skadeersättningar på 27 miljoner kronor (199 miljoner kronor år 2005) är den moderna historiens lägsta nivå. EKN:s tillgångar i kronor är placerade hos Riksgäldskontoret från avista till bindningstid upp till 5 år. Tillgångarna i utländska 32 valutor, mest US-dollar och euro, är placerade i depositioner i svenska affärsbanker och obligationer från avista och med en bindningstid upp till 3 år. Skadefordringar och deras nettovärde Huvuddelen av fordringarna är långsiktigt bundna enligt avtal. Fordringarna förändras varje år genom nya skaderegleringar, återvinningar av kapital och räntor, avskrivningar samt kursförändringar på fordringar i främmande valutor. Även under år 2006 skedde stora förändringar av EKN:s fordringsstock. De största återvinningarna kom från Ryssland, Brasilien och Algeriet. Vid årets utgång uppgick fordringarna nominellt till 8,3 miljarder kronor, jämfört med 10,6 miljarder kronor år Fordringarnas beräknade värde uppgick till 1,9 miljarder efter riskreserveringar. Det motsvarar 23 procent av det nominella fordringsbeloppet vilket är en minskning jämfört med förra årets 29 procent. Anledningen är att de högst värderade fordringarna har betalats av. Fordringar uppkomna på grund av poli- REGERINGSMÅL Intäkterna från garantiverksamheten skall täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt.

en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkreditnämnden effektivitet i exportgarantisystemet? rir 2014:21

en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkreditnämnden effektivitet i exportgarantisystemet? rir 2014:21 en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkreditnämnden effektivitet i exportgarantisystemet? rir 2014:21 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Finansiering för internationell konkurrenskraft

Finansiering för internationell konkurrenskraft Företagspresentation Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. 2006 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation ab svensk exportkredit swedish export credit corporation årsredovisning 2014 4. VD/SO-ord 6. Framtidsutsikter 8. Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 8. Det här är SEK 9. Vårt erbjudande 10-11.

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Statens garantier och utlåning en riskanalys

Statens garantier och utlåning en riskanalys Dnr 2015/252 Statens garantier och utlåning en riskanalys 13 mars 2015 1 Sammanfattning 1 Inledning 2 Ökad öppenhet och tydlighet 2 Bakgrund 2 Två riskperspektiv 3 Avgränsningar 3 Statens åtagande i den

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2011 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2012 Riksgälden Årsredovisning Innehåll 2 3 4 5 8 16 20 22 24 27 29 33 54 55 56 Viktiga händelser 2012 Biträdande riksgäldsdirektören har ordet Vi är statens finansförvaltning Statens internbank Skuldförvaltning

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2012 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Kommuninvest Årsredovisning

Kommuninvest Årsredovisning 2013 Kommuninvest Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse Kommunal lånefinansiering 10 Utlåning 11 Upplåning 13

Läs mer

Dnr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 maars 2012

Dnr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 maars 2012 Dnrr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 mars 2012 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 Bakgrund 2 Ett långsiktigt utvecklingsarbete 2 En relevant påbyggnad till ett redan väl utformat system

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer Fortsatt vinst och en stark balansräkning 4 Detta är Swedbank Sjuhärad 4 Vision, Affärsidé, Mål och Kärnvärden

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012 Dnr 213/376 22 februari 213 Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 212 1 Innehåll 1 Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2 Statsskuldens kostnad och risk 2 2.1 Räntebetalningar på statsskulden

Läs mer

2 Produktion: abse media AB

2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl 18.00 i Folkets Hus, Heby 3 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning GD har ordet 2 1 Bostadskreditmarknaden 3 2 Verksamhetsöversikt 4 2.1 BKN:s uppgifter 4 2.2 Finansiering av BKN:s

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer