FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 december 1999 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1197 Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar Lag om ändring av kemikalielagen Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel Lag om ändring av 21 hälsoskyddslagen Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen Förordning om ändring av köpvittnesförordningen Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier Nr 1197 Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Undervisningsministeriet bemyndigas att utan vederlag och i övrigt på de villkor som ministeriet bestämmer överlåta följande fastigheter och lösa egendom: 1) till Hyvinge församling inlösningsenheten Rautatieläisten hautausmaa valtion rautateitä varten Rnr 5:31 omfattande 0,4064 ha jämte byggnader i Erkylä by i Hyvinge stad, 2) till Kuhmo församling två outbrutna områden omfattande en sammanlagd areal om 2,9764 ha av lägenheten Kirkonseutu Rnr 140:272 i Korpisalmi by i Kuhmo stad, 3) till Rovaniemi församling fastighetsregisterenheten Saksalaisten sotilaiden hautausmaa Rnr 12:4 i Rovaniemi landskommun, 4) till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland byggnaden på tomten nr 6 i kvarteret 511 i VII stadsdelen i Tammerfors stad, 5) till ortodoxa kyrkosamfundet i Finland tomten nr 1 i kvarteret 17 i 6 stadsdelen i Kuopio stad och tomten nr 12 i kvarteret 205 i 2 stadsdelen i Joensuu stad och de byggnader som finns på dem samt aktierna i bolaget Asunto Oy Nummikatu 30 i Uleåborg, vilka berättigar till besittningen av en lägenhet om sammanlagt 307 m 2, RP 142/1999 StaUB 29/1999 RSv 120/

2 3288 Nr ) till Valamo kloster två byggnader på lägenheten Papinniemi Rnr 1:57 i Heinävesi kommun, 7) till Lapplands ortodoxa församling lägenheten Kirkonmaa Rnr 65 jämte byggnader i Näätämö by i Enare kommun. 2 Denna lag träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Undervisningsminister Maija Rask

3 3289 Nr 1198 Lag om ändring av kemikalielagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 2 2 mom., 20 2 mom., 6 kap., 52 1 mom. 2 punkten, 55 2 mom., 56, 57 2 mom. samt 57 a, 59 a och 59c, av dessa lagrum 2 2 mom. samt 56 och 57 a sådana de lyder i lag 1412/1992, 6 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 55 2 mom. sådant det lyder i lag 57/1999, 57 2 mom. sådant det lyder i lag 1147/1994, samt 59 a och 59 c sådana de lyder i lag 659/1999, samt fogas till lagen en ny 12, i stället för den 12 som upphävts genom nämnda lag 1412/1992, och en ny 16 a som följer: 2 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas även, med undantag av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat vilkas effektivitet baserar sig på mikroorganismer. 12 Biocidpreparat I denna lag avses med biocidpreparat ett preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen i den form de levereras till användaren och som är avsedda att på kemisk eller biologisk väg förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer. 16a Skyldighet att välja I syfte att förhindra skador av kemikalier skall verksamhetsidkaren, då det rimligen är möjligt, bland tillbudsstående alternativ välja den kemikalie eller metod som orsakar minst fara. 20 Anmälningsskyldighet Ett ämne anses som nytt, om det inte har nämnts i förteckningen över ämnen i kommersiellt bruk. Närmare bestämmelser om förteckningen utfärdas genom förordning. Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om vilka ämnen som omfattas av anmälningsskyldigheten. 6 kap. Biocidpreparat 25 Skyldighet att låta godkänna biocidpreparat Biocidpreparat får inte släppas ut på marknaden eller användas utan godkännande, om inte något annat bestäms nedan. Beslut om godkännande fattas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Finlands miljöcentral (behöriga myndigheter). Genom RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s. 1

4 3290 Nr 1198 förordning bestäms hur behörigheten fördelas mellan myndigheterna. 26 Ansökan om godkännande Den som svarar för att ett biocidpreparat första gången släpps ut på marknaden i Finland kan själv eller genom sin representant ansöka om godkännande av preparatet. Den som ansöker om godkännande skall ha ett fast verksamhetsställe inom Europeiska gemenskapen. I ansökan skall läggas fram de uppgifter som för en utvärdering av förutsättningarna för godkännande behövs om preparatets verkningar på hälsan och miljön, effektivitet och andra egenskaper. Närmare bestämmelser om ansökan och om de uppgifter som skall fogas till den utfärdas av miljöministeriet genom förordning. 27 Förutsättningar för godkännande Ett biocidpreparat godkänns, om följande villkor är uppfyllda: 1) de verksamma ämnen som biocidpreparatet innehåller har godkänts i bilaga I eller IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, nedan biociddirektivet, 2) biocidpreparatet och därmed behandlade produkter eller av dess användning uppkomna rester orsakar inte uppenbar skada för hälsan eller miljön vid användning enligt villkoren för godkännande, 3) biocidpreparatet är tillräckligt effektivt och lämpligt för sitt ändamål, samt 4) det finns analysmetoder för undersökning av biocidpreparatets verksamma ämnen samt av sådana ämnen i preparatet och sådana rester till följd av användningen som kan ha betydande verkningar på hälsan eller miljön. Ett biocidpreparat som med stöd av 3 kemikalieförordningen klassificeras som en giftig, mycket giftig eller cancerframkallande kemikalie i kategori 1 eller 2, som en kemikalie som kan orsaka genetiska skador i kategori 1 eller 2 eller som en kemikalie som är farlig för fortplantningen i kategori 1 eller 2, får inte godkännas för att överlåtas för allmänt bruk. Den behöriga myndigheten skall vid prövning av förutsättningarna för godkännande beakta det som i bilaga VI till biociddirektivet bestäms om gemensamma principer för bedömning av dokumentation om biocidprodukter. 28 Beslut om godkännande Godkännande beviljas för en viss tid och det kan förnyas på ansökan, om förutsättningarna för godkännande fortfarande föreligger. När den behöriga myndigheten godkänner ett biocidpreparat skall den fastställa preparatets användningsändamål och bruksanvisningar. I beslutet om godkännande kan det även bestämmas att biocidpreparatet får överlåtas till eller användas av bara en viss användargrupp eller sådana som har avlagt specialexamen. Dessutom kan till beslutet om godkännande fogas villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för godkännande skall uppfyllas. Närmare bestämmelser om beslutet om godkännande och om de villkor som fogas till det utfärdas genom förordning. 29 Återkallande eller ändring av godkännande Ett godkännande av ett biocidpreparat skall återkallas, om 1) biocidpreparatet inte längre uppfyller villkoren enligt 27, 2) de villkor som fogats till beslutet om godkännande inte har iakttagits, eller om 3) felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om omständigheter som inverkat på godkännandet. Villkoren för beslutet om godkännande skall ändras, om detta är nödvändigt av vetenskapliga eller tekniska skäl eller för att skydda hälsan eller miljön. Ett godkännande kan återkallas eller villkoren för det ändras även på sökandens eget initiativ. 30 Nya uppgifter Den som ansökt om godkännande skall

5 Nr omedelbart till den behöriga myndigheten anmäla sådana nya uppgifter om ett verksamt ämne, ett biocidpreparat som innehåller detta ämne eller verkningarna av dessa som sökanden rimligen kan förmodas känna till och som kan påverka fortsatt godkännande. 30 a Användning av uppgifter vid behandling av en annan ansökan Den behöriga myndigheten får vid behandlingen av en ansökan använda uppgifter som en annan sökande tillställt myndigheten och som inte finns allmänt tillgängliga endast om den som äger uppgifterna skriftligen har gett sitt samtycke till detta eller om den skyddstid för informationen som bestäms närmare genom förordning och som baserar sig på biociddirektivet har löpt ut. 30b Undantag från skyldigheten att låta godkänna biocidpreparat Sådant godkännande som avses i 25 krävs inte för 1) ett biocidpreparat som är en sådan allmänkemikalie som har tagits upp i bilaga IB till biociddirektivet, eller för 2) ett biocidpreparat vars verksamma ämne har tagits upp i bilaga IA till biociddirektivet och som vid användning orsakar endast obetydlig risk för hälsan och miljön. Ett biocidpreparat som avses i 1 mom. 2 punkten får inte innehålla ett ämne som klassificeras som farligt enligt denna lag eller som beträffande egenskaperna kan jämföras med ett sådant. 30c Registrering Ett biocidpreparat som avses i 30 b 1 mom. 2 punkten skall registreras innan det släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Ansökan om registrering skall lämnas till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Finlands miljöcentral enligt vad som genom förordning bestäms om fördelningen av behörigheten mellan myndigheterna. Beträffande registrering gäller i övrigt i tilllämpliga delar bestämmelserna om godkännande i Närmare bestämmelser om ansökan om registrering och de uppgifter som skall fogas till ansökan utfärdas av miljöministeriet genom förordning. 30d Exceptionell användning och temporärt godkännande Utan hinder av 27 kan den behöriga myndigheten för viss tid bevilja tillstånd för exceptionell användning av ett biocidpreparat, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som inte kan avvärjas på annat sätt. Den behöriga myndigheten kan för utsläppande på marknaden temporärt godkänna ett biocidpreparat som innehåller ett verksamt ämne som inte har godkänts i bilaga I eller IA till biociddirektivet och som inte har funnits på marknaden innan denna lag träder i kraft. En förutsättning för temporärt godkännande är dock att biocidpreparatet uppfyller villkoren för godkännande i 27 1 mom. 2 4 punkten och att dess verksamma ämne uppfyller villkoren för godkännande enligt biociddirektivet. Närmare bestämmelser om tillstånd till exceptionell användning och temporärt godkännande utfärdas genom förordning. 30e Försöksverksamhet Ett biocidpreparat som varken har godkänts eller registrerats samt ett verksamt ämne som endast är avsett att användas i ett biocidpreparat får släppas ut på marknaden för försök i anslutning till forsknings- och utvecklingsarbete endast på de villkor som föreskrivs i förordning som utfärdas av statsrådet och miljöministeriet. Ett dylikt försök kan förutsätta en anmälan till eller ansökan om tillstånd av den behöriga myndigheten. Försöket kan vid behov förbjudas eller villkor kan uppställas för utförandet av det, om det är nödvändigt för att skydda hälsan eller miljön. Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsförfarandet utfärdas av miljöministeriet genom förordning.

6 3292 Nr f Utsläppande av verksamma ämnen på marknaden Ett verksamt ämne som är avsett att användas i biocidpreparat och som inte har funnits på marknaden när denna lag träder i kraft får släppas ut på marknaden för biocidanvändning endast om en anmälan har gjorts till den behöriga myndigheten. Närmare bestämmelser om saken utfärdas genom förordning. 30g Användning av biocidpreparat Biocidpreparat skall användas på behörigt sätt med iakttagande av bruksanvisningarna. Beträffande användningen av biocidpreparat gäller dessutom vad som bestäms någon annanstans i lag. 52 Straff Den som 2)nförsummar att ansöka om godkännande som avses i 25, att ansöka om registrering som avses i 30 c, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e, att ansöka om tillstånd som avses i 32, att göra en anmälan som avses i 20 eller 32, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 3 mom. eller sin skyldighet att tillställa uppgifter enligt 18a, skall för kemikalieförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag. 55 Ändringssökande Ändring i ett beslut som en annan myndighet har fattat med stöd av denna lag söks i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). 56 Verkställighet I ett beslut som fattats med stöd av 29, 33 2 mom., 42, 45 eller 46, 66 1 mom. eller 68 3 mom. kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 57 Testlaboratorier Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium. Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande utfärdas av socialoch hälsovårdsministeriet genom förordning. 57a Djurförsök Vid planering av djurförsök som behövs för uppfyllande av förpliktelserna i denna lag skall försök på ryggradsdjur undvikas alltid då detta är möjligt. Bestämmelser om de förfaranden som syftar till att undvika onödiga djurförsök utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet genom förordning. Vid försök på ryggradsdjur iakttas det som i djurskyddslagen (247/1996) och med stöd av den bestäms om försöksdjursverksamhet. 59a Krav på skydd för affärs- och yrkeshemligheter En anmälare enligt 5 kap. och den som ansöker om godkännande eller registrering enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer yrkandet skall motivera detta.

7 Nr Om en anmälare som avses i 5 kap. eller en tillverkare eller en importör själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, skall Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral underrättas om detta. En sökande som avses i 6 kap. skall göra motsvarande anmälan till den behöriga myndigheten. 59c Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller ett biocidpreparat Oberoende av bestämmelserna om affärseller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om biocidpreparat inte sekretessbelagda på basis av ett yrkande som enligt 59 a framställs av den som ansöker om godkännande eller registrering av biocidpreparat: 1) sökandens namn och adress, 2) namnet och adressen för den som tillverkar biocidpreparatet och de verksamma ämnen som preparatet innehåller, 3) biocidpreparatets namn samt namnen på de verksamma ämnen som preparatet innehåller och halterna av dem i preparatet, 4) namnen på andra ämnen som betraktas som farliga och som inverkar på klassificeringen av preparatet, 5) uppgifter om de verksamma ämnenas och biocidpreparatets fysikaliska och kemiska egenskaper, 6) sammandrag av resultaten från undersökningar om biocidpreparatets effektivitet, förmåga att ge upphov till resistens samt dess verkningar på människor, djur och miljö, 7) uppgifter om hur det verksamma ämnet eller biocidpreparatet kan oskadliggöras eller om metoder och åtgärder för de fall att ämnet eller preparatet stänker eller läcker, Helsingfors den 23 december ) rekommenderade metoder och försiktighetsåtgärder för att avvärja faror vid hantering, lagring, transport och användning samt vid eldsvåda och andra olyckor, 9) uppgifter om första hjälpen och medicinsk behandling vid skador, 10) uppgifter om metoderna för att behandla det avfall som biocidpreparatet och dess förpackning samt produkter som behandlas med biocidpreparatet ger upphov till, 11) de uppgifter som ingår i skyddsinformationsbladet, samt 12) de analysmetoder för verksamma ämnen eller för ämnen som nämns i förteckningen enligt 11 4 mom. med vilkas hjälp ämnen som kommit ut i miljön kan upptäckas samt resterna bestämmas. Denna lag träder i kraft den 13 maj På biocidpreparat som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapen när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet. Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. skall för antifoulingpreparat som finns på marknaden när denna lag träder i kraft sökas i 25 avsett godkännande före den 1 januari När beslutet om godkännande fattas tillämpas inte 27 1 mom. 1 punkten innan det beslut som avses ovan i 2 mom. har fattats om det verksamma ämnet. Republikens President MARTTI AHTISAARI Miljöminister Satu Hassi

8 3294 Nr 1199 Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 3 och 4 b, sådana de lyder i lag 1204/1994, samt ändras 1 1 mom. och 4 1 mom., av dessa lagrum 4 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1204/1994, som följer: 1 Med bekämpningsmedel avses i denna lag växtskyddsmedel som används i jord- och skogsbruk, i produkter från jord- och skogsbruk och i hushåll. Dessa ämnen och preparat är avsedda för 1) skydd av växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindrande av sådana organismers inverkan, 2) påverkan av växters livsprocesser på annat sätt än som näring, 3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel, 4) förstörande av besvärande växter, eller för 5) förstöring av växtdelar eller förhindrande av besvärande tillväxt hos växter. 4 Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras, annars överlåtas till förbrukning eller användas som bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet registreras på ansökan av kontrollcentralen för växtproduktion. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. Denna lag träder i kraft den 13 maj På bekämpningsmedel som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapens område när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet. Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Miljöminister Satu Hassi Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s. 1

9 3295 Nr 1200 Lag om ändring av 21 hälsoskyddslagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 21, sådan den lyder delvis ändrad i lag 777/1996, som följer: 21 Förordningar om hushållsvatten Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov genom förordning bestämmelser om kvalitetskraven på hushållsvatten, om desinficering, kemikalier som används vid behandlingen, materialen i lednings- och behandlingsanordningar samt om andra omständigheter som påverkar vattenkvaliteten och likaså om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs. Om godkännande av desinfektionsmedel för hushållsvatten bestäms i kemikalielagen (744/1989). Social- och hälsovårdsministeriet föreskriver genom förordning om de grunder på vilka ett vattenverk kan beviljas undantag enligt 17 3 mom. från uppfyllandet av kvalitetskraven. Denna lag träder i kraft den 13 maj Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Miljöminister Satu Hassi RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s /143

10 3296 Nr 1201 Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 27 a brottsskadelagen av den 21 december 1973 (935/1973), sådant detta lagrum lyder i lag 62/1999: 1 De belopp som nämns i 5 1 mom. 2 punkten och 5 a brottsskadelagen (935/1973) justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet till 680 mark. De belopp som nämns i lagens 7 och 10 justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet så att det högsta ersättningsbeloppet enligt 7 är mark och det högsta ersättningsbeloppet enligt 10 är mark. 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Förordningens 1 2 mom. tillämpas dock inte på ersättningsärenden som baserar sig på brott som begåtts före förordningens ikraftträdande. Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Justitieminister Johannes Koskinen

11 3297 Nr 1202 Förordning om ändring av köpvittnesförordningen Given i Helsingfors den 23 december 1999 På föredragning av justitieministern upphävs i köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996) 6 2 och 3 mom. 7 2 mom.och 13 2 mom. samt ändras 1 1 mom. 4 punkten och 15 1 mom. som följer: 1 Köpvittnen Offentliga köpvittnen är 4) i utlandet sådana tjänstemän eller arbetstagare vid beskickningen som avses i 33 lagen om konsulära tjänster (498/1999). 15 Köpvittnets bevis, anvisningar och blanketter köpvittnets bevis som avses i 5 1 mom. och de anvisningar som avses i 6 och som skall ges till förvärvaren samt formuläret för den blankett för köpvittnets meddelande som avses i 7. Om köpvittnets meddelande sänds i form av ett elektroniskt meddelande, skall det innehålla samma uppgifter som blanketten. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Justitieministeriet fastställer formuläret för Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Justitieminister Johannes Koskinen

12 3298 Nr 1203 Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999 Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993), 2 a 3 punkten lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och 4 a 3 punkten lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), dessa lagrum sådana de lyder, det första i lag 571/1999, det andra i lag 572/1999 och det sistnämnda i lag 573/1999: 1 Tillämpningsområde I detta beslut bestäms om beräkningsgrunden för och storleken av den avkastning (godtagbar avkastning) som högst kan gottskrivas de medel som en ägare placerat i sådana samfund som avses i 15 b aravalagen, 2 b lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 b lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (allmännyt-tiga bostadssamfund). 2 Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat i samfundet Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som en ägare som avses i 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a 3 punkten lagen om räntestöd för bo-stadsrättshuslån har placerat är de medel som i form av pengar eller andra för samfundets verksamhet behövliga tillgångar har placerats i det allmännyttiga bostadssamfundet och som ägaren de facto själv har placerat i form av aktiekapital eller insats, tilläggsinsats eller placeringsandel eller någon annan med dem jämförbar post. Till beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat hänförs även en sådan avkastning som ägaren kunde ha gottskrivit enligt detta beslut men har låtit bli att gottskriva. 3 Avdrag från beräkningsgrunden för avkastningen Från beräkningsgrunden för den godtagbara avkastningen avdras 1) sådan återbäring till ägarna av egna medel placerade i ett allmännyttigt bostadssamfund som skett genom sänkning av samfundets aktiekapital, andelskapital eller placeringsandelskapital eller genom inlösen eller förvärv av egna aktier, 2) sådan från samfundet gottskriven godtagbar avkastning som för tidigare räkenskapsperioder inte gottskrivits, samt 3) en gottskrivning av avkastning som är större än en godtagbar avkastning till dess att den har återburits till det allmännyttiga bostadssamfundet.

13 Nr Gottskrivning av godtagbar avkastning En godtagbar avkastning kan gottskrivas som dividend, ränta på andelskapitalet, annan vinstutdelning eller koncernbidrag eller annat bidrag. Som gottskrivning av avkastning betraktas även sådan annan förmån med penningvärde som ett allmännyttigt samfund gett någon ägare. Sådana förmåner är bland annat 1) skillnaden mellan räntan på ett lån som ett allmännyttigt bostadssamfund beviljat en ägare och den ränta som vid varje tidpunkt allmänt utgår för lån som beviljats för liknande ändamål, om räntan på lånet understiger gängse räntenivå, 2) räntan på ett lån som ägaren beviljat det allmännyttiga bostadssamfundet, till den del som räntan överstiger storleken av den godtagbara avkastning som avses i 5 2 mom., samt 3) sådana fastighetsskötsel-, disponents-, förvaltnings- och andra dylika tjänster som det allmännyttiga bostadssamfundet anskaffat av ett samfund inom samma koncern till ett dyrare pris än den allmänna prisnivån. 5 Storleken av en godtagbar avkastning Den godtagbara årliga avkastning som Helsingfors den 22 december 1999 gottskrivs för någon räkenskapsperiod får utgöra högst 5,68 procent av beräkningsgrunden. Om den godtagbara avkastningen eller en del av den gottskrivs så att den är skattepliktig inkomst för mottagaren och lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) inte tillämpas på den, får avkastningen omräknad i årlig avkastning dock vara högst 8 procent av beräkningsgrunden. 6 Jämförelseränta Statskontoret räknar ut medelräntan för statens femåriga obligationslån som avses i 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a 3 punkten lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån för de senaste 12 månaderna utifrån noteringarna för den sista handelsdagen i varje månad och offentliggör medelräntan. 7 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari Detta beslut gäller inte gottskrivning av avkastning för en räkenskapsperiod som har börjat innan detta beslut träder i kraft. Minister Suvi-Anne Siimes Överdirektör Jouni J. Särkijärvi

14 3300 Nr 1204 Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1999 Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat: 1 Tillämpningsområde I detta beslut bestäms om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer. 2 Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka elmarknadscentralen uppbär de fasta avgifter som fastställs i 4 5 detta beslut, är 1) beslut i ett ärende som gäller elnätstillstånd, 2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar, 3) beslut i ett ärende som gäller överföring av elnätet, 4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter och 5) övervakning av elnätsinnehavaren. 3 Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer Andra prestationer som avses i 7 lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka elmarknadscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag: 1) utredningar, undersökningar och publikationer, 2) användning av elmarknadscentralens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder elmarknadscentralens övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet, 3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående, 4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning och 5) kopior och andra avskrifter. 4 Ansökningsavgifter För beslut som elmarknadscentralen har gett på ansökan uppbärs av sökanden avgifter enligt följande: 1) ärenden som gäller elnätstillstånd: beslut på ansökan om tillstånd mark, beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt mark, 2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar: beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning för nominell spänning om minst 110 kilovolt mark, 3) ärenden som gäller överföring av elnätet: beslut på ansökan om överföring av elnätet mark, 4) ärenden som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter: beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa elaffärsverksamheter mark.

15 Nr Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare För elmarknadscentralens övervakning av elnätsinnehavare uppbärs av nätinnehavarna en årlig övervakningsavgift. Övervakningsavgiften består av en fast grunddel och en tilläggsdel som fastställs enligt omfattningen av nätinnehavarens verksamhet. Som grunddel för övervakningsavgiften uppbärs: mark av en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar och mark av en annan nätinnehavare. Som tilläggsdel till övervakningsavgiften uppbärs enligt situationen den första dagen av året: Helsingfors den 15 december penni för varje elanvändare som var ansluten till nätinnehavarens distributionsnät och 10 mark för varje elledningskilometer med en nominell spänning på minst 110 kilovolt som är i nätinnehavarens besittning. Med elanvändare avses i 3 mom. en elköpare som använder el som har överförts av distributionsnätsinnehavaren och som har uppmätts vid ett visst eldriftsställe. 6 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och det gäller till utgången av år Handels- och industriminister Erkki Tuomioja Överinspektör Mauri Valtonen

16 3302 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 1205 Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1999 Undervisningsministeriet har med stöd av 26 a 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994, beslutat: 1 Storleken av den avgift som enligt 26 a upphovsrättslagen skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband är år ) för ljudband 3 penni per varje påbörjad minut och 2) för bildband 4,5 penni per varje påbörjad minut. 2 Detta beslut tillämpas på digitala inspelningsmedier enligt särskilda beslut. 3 Detta beslut träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 16 december 1999 Kulturminister Suvi Lindén Regeringssekreterare Jorma Waldén Nr , 2 ark HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINGFORS 1999

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 1999 Nr 930 937 INNEHÅLL Nr Sidan 930 Lag om ändring av 1 lagen om republikens presidents rätt till pension... 2341 931 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 344 349 INNEHÅLL Nr Sidan 344 Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 9 november 2007 Nr 963 969 INNEHÅLL Nr Sidan 963 Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2013 872/2013 Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i det i Nagoya

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Lag --- betänkande nr 7/1998 rd, har antagit följande lagar: I enlighet med riksdagens beslut

Lag --- betänkande nr 7/1998 rd, har antagit följande lagar: I enlighet med riksdagens beslut RSv 251/1998 rd- RP 237/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen om bostadslån Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 8 juni 2000 Nr 512 515 INNEHÅLL Nr Sidan 512 Lag om Syöte nationalpark... 1263 513 Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 2006 Nr 866 871 INNEHÅLL Nr Sidan 866 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 370 373 INNEHÅLL Nr Sidan 370 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien... 2807 371 Republikens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 oktober 1999 Nr 956 963 INNEHÅLL Nr Sidan 956 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2006 Nr 411 417 INNEHÅLL Nr Sidan 411 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2000 Nr 856 859 INNEHÅLL Nr Sidan 856 Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet... 2241 857 Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice...

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2007 Nr 768 772 INNEHÅLL Nr Sidan 768 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om ITrelaterad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

RP 194/2004 rd. skall ett sådant preparat kunna införas i bekämpningsmedelsregistret. det inte möjligt att parallellimportera bekämpningsmedel

RP 194/2004 rd. skall ett sådant preparat kunna införas i bekämpningsmedelsregistret. det inte möjligt att parallellimportera bekämpningsmedel RP 194/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bekämpningsmedel

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer