FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 december 1999 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1197 Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar Lag om ändring av kemikalielagen Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel Lag om ändring av 21 hälsoskyddslagen Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen Förordning om ändring av köpvittnesförordningen Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier Nr 1197 Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Undervisningsministeriet bemyndigas att utan vederlag och i övrigt på de villkor som ministeriet bestämmer överlåta följande fastigheter och lösa egendom: 1) till Hyvinge församling inlösningsenheten Rautatieläisten hautausmaa valtion rautateitä varten Rnr 5:31 omfattande 0,4064 ha jämte byggnader i Erkylä by i Hyvinge stad, 2) till Kuhmo församling två outbrutna områden omfattande en sammanlagd areal om 2,9764 ha av lägenheten Kirkonseutu Rnr 140:272 i Korpisalmi by i Kuhmo stad, 3) till Rovaniemi församling fastighetsregisterenheten Saksalaisten sotilaiden hautausmaa Rnr 12:4 i Rovaniemi landskommun, 4) till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland byggnaden på tomten nr 6 i kvarteret 511 i VII stadsdelen i Tammerfors stad, 5) till ortodoxa kyrkosamfundet i Finland tomten nr 1 i kvarteret 17 i 6 stadsdelen i Kuopio stad och tomten nr 12 i kvarteret 205 i 2 stadsdelen i Joensuu stad och de byggnader som finns på dem samt aktierna i bolaget Asunto Oy Nummikatu 30 i Uleåborg, vilka berättigar till besittningen av en lägenhet om sammanlagt 307 m 2, RP 142/1999 StaUB 29/1999 RSv 120/

2 3288 Nr ) till Valamo kloster två byggnader på lägenheten Papinniemi Rnr 1:57 i Heinävesi kommun, 7) till Lapplands ortodoxa församling lägenheten Kirkonmaa Rnr 65 jämte byggnader i Näätämö by i Enare kommun. 2 Denna lag träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Undervisningsminister Maija Rask

3 3289 Nr 1198 Lag om ändring av kemikalielagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 2 2 mom., 20 2 mom., 6 kap., 52 1 mom. 2 punkten, 55 2 mom., 56, 57 2 mom. samt 57 a, 59 a och 59c, av dessa lagrum 2 2 mom. samt 56 och 57 a sådana de lyder i lag 1412/1992, 6 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 55 2 mom. sådant det lyder i lag 57/1999, 57 2 mom. sådant det lyder i lag 1147/1994, samt 59 a och 59 c sådana de lyder i lag 659/1999, samt fogas till lagen en ny 12, i stället för den 12 som upphävts genom nämnda lag 1412/1992, och en ny 16 a som följer: 2 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas även, med undantag av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat vilkas effektivitet baserar sig på mikroorganismer. 12 Biocidpreparat I denna lag avses med biocidpreparat ett preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen i den form de levereras till användaren och som är avsedda att på kemisk eller biologisk väg förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer. 16a Skyldighet att välja I syfte att förhindra skador av kemikalier skall verksamhetsidkaren, då det rimligen är möjligt, bland tillbudsstående alternativ välja den kemikalie eller metod som orsakar minst fara. 20 Anmälningsskyldighet Ett ämne anses som nytt, om det inte har nämnts i förteckningen över ämnen i kommersiellt bruk. Närmare bestämmelser om förteckningen utfärdas genom förordning. Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om vilka ämnen som omfattas av anmälningsskyldigheten. 6 kap. Biocidpreparat 25 Skyldighet att låta godkänna biocidpreparat Biocidpreparat får inte släppas ut på marknaden eller användas utan godkännande, om inte något annat bestäms nedan. Beslut om godkännande fattas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Finlands miljöcentral (behöriga myndigheter). Genom RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s. 1

4 3290 Nr 1198 förordning bestäms hur behörigheten fördelas mellan myndigheterna. 26 Ansökan om godkännande Den som svarar för att ett biocidpreparat första gången släpps ut på marknaden i Finland kan själv eller genom sin representant ansöka om godkännande av preparatet. Den som ansöker om godkännande skall ha ett fast verksamhetsställe inom Europeiska gemenskapen. I ansökan skall läggas fram de uppgifter som för en utvärdering av förutsättningarna för godkännande behövs om preparatets verkningar på hälsan och miljön, effektivitet och andra egenskaper. Närmare bestämmelser om ansökan och om de uppgifter som skall fogas till den utfärdas av miljöministeriet genom förordning. 27 Förutsättningar för godkännande Ett biocidpreparat godkänns, om följande villkor är uppfyllda: 1) de verksamma ämnen som biocidpreparatet innehåller har godkänts i bilaga I eller IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, nedan biociddirektivet, 2) biocidpreparatet och därmed behandlade produkter eller av dess användning uppkomna rester orsakar inte uppenbar skada för hälsan eller miljön vid användning enligt villkoren för godkännande, 3) biocidpreparatet är tillräckligt effektivt och lämpligt för sitt ändamål, samt 4) det finns analysmetoder för undersökning av biocidpreparatets verksamma ämnen samt av sådana ämnen i preparatet och sådana rester till följd av användningen som kan ha betydande verkningar på hälsan eller miljön. Ett biocidpreparat som med stöd av 3 kemikalieförordningen klassificeras som en giftig, mycket giftig eller cancerframkallande kemikalie i kategori 1 eller 2, som en kemikalie som kan orsaka genetiska skador i kategori 1 eller 2 eller som en kemikalie som är farlig för fortplantningen i kategori 1 eller 2, får inte godkännas för att överlåtas för allmänt bruk. Den behöriga myndigheten skall vid prövning av förutsättningarna för godkännande beakta det som i bilaga VI till biociddirektivet bestäms om gemensamma principer för bedömning av dokumentation om biocidprodukter. 28 Beslut om godkännande Godkännande beviljas för en viss tid och det kan förnyas på ansökan, om förutsättningarna för godkännande fortfarande föreligger. När den behöriga myndigheten godkänner ett biocidpreparat skall den fastställa preparatets användningsändamål och bruksanvisningar. I beslutet om godkännande kan det även bestämmas att biocidpreparatet får överlåtas till eller användas av bara en viss användargrupp eller sådana som har avlagt specialexamen. Dessutom kan till beslutet om godkännande fogas villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för godkännande skall uppfyllas. Närmare bestämmelser om beslutet om godkännande och om de villkor som fogas till det utfärdas genom förordning. 29 Återkallande eller ändring av godkännande Ett godkännande av ett biocidpreparat skall återkallas, om 1) biocidpreparatet inte längre uppfyller villkoren enligt 27, 2) de villkor som fogats till beslutet om godkännande inte har iakttagits, eller om 3) felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om omständigheter som inverkat på godkännandet. Villkoren för beslutet om godkännande skall ändras, om detta är nödvändigt av vetenskapliga eller tekniska skäl eller för att skydda hälsan eller miljön. Ett godkännande kan återkallas eller villkoren för det ändras även på sökandens eget initiativ. 30 Nya uppgifter Den som ansökt om godkännande skall

5 Nr omedelbart till den behöriga myndigheten anmäla sådana nya uppgifter om ett verksamt ämne, ett biocidpreparat som innehåller detta ämne eller verkningarna av dessa som sökanden rimligen kan förmodas känna till och som kan påverka fortsatt godkännande. 30 a Användning av uppgifter vid behandling av en annan ansökan Den behöriga myndigheten får vid behandlingen av en ansökan använda uppgifter som en annan sökande tillställt myndigheten och som inte finns allmänt tillgängliga endast om den som äger uppgifterna skriftligen har gett sitt samtycke till detta eller om den skyddstid för informationen som bestäms närmare genom förordning och som baserar sig på biociddirektivet har löpt ut. 30b Undantag från skyldigheten att låta godkänna biocidpreparat Sådant godkännande som avses i 25 krävs inte för 1) ett biocidpreparat som är en sådan allmänkemikalie som har tagits upp i bilaga IB till biociddirektivet, eller för 2) ett biocidpreparat vars verksamma ämne har tagits upp i bilaga IA till biociddirektivet och som vid användning orsakar endast obetydlig risk för hälsan och miljön. Ett biocidpreparat som avses i 1 mom. 2 punkten får inte innehålla ett ämne som klassificeras som farligt enligt denna lag eller som beträffande egenskaperna kan jämföras med ett sådant. 30c Registrering Ett biocidpreparat som avses i 30 b 1 mom. 2 punkten skall registreras innan det släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Ansökan om registrering skall lämnas till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Finlands miljöcentral enligt vad som genom förordning bestäms om fördelningen av behörigheten mellan myndigheterna. Beträffande registrering gäller i övrigt i tilllämpliga delar bestämmelserna om godkännande i Närmare bestämmelser om ansökan om registrering och de uppgifter som skall fogas till ansökan utfärdas av miljöministeriet genom förordning. 30d Exceptionell användning och temporärt godkännande Utan hinder av 27 kan den behöriga myndigheten för viss tid bevilja tillstånd för exceptionell användning av ett biocidpreparat, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som inte kan avvärjas på annat sätt. Den behöriga myndigheten kan för utsläppande på marknaden temporärt godkänna ett biocidpreparat som innehåller ett verksamt ämne som inte har godkänts i bilaga I eller IA till biociddirektivet och som inte har funnits på marknaden innan denna lag träder i kraft. En förutsättning för temporärt godkännande är dock att biocidpreparatet uppfyller villkoren för godkännande i 27 1 mom. 2 4 punkten och att dess verksamma ämne uppfyller villkoren för godkännande enligt biociddirektivet. Närmare bestämmelser om tillstånd till exceptionell användning och temporärt godkännande utfärdas genom förordning. 30e Försöksverksamhet Ett biocidpreparat som varken har godkänts eller registrerats samt ett verksamt ämne som endast är avsett att användas i ett biocidpreparat får släppas ut på marknaden för försök i anslutning till forsknings- och utvecklingsarbete endast på de villkor som föreskrivs i förordning som utfärdas av statsrådet och miljöministeriet. Ett dylikt försök kan förutsätta en anmälan till eller ansökan om tillstånd av den behöriga myndigheten. Försöket kan vid behov förbjudas eller villkor kan uppställas för utförandet av det, om det är nödvändigt för att skydda hälsan eller miljön. Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsförfarandet utfärdas av miljöministeriet genom förordning.

6 3292 Nr f Utsläppande av verksamma ämnen på marknaden Ett verksamt ämne som är avsett att användas i biocidpreparat och som inte har funnits på marknaden när denna lag träder i kraft får släppas ut på marknaden för biocidanvändning endast om en anmälan har gjorts till den behöriga myndigheten. Närmare bestämmelser om saken utfärdas genom förordning. 30g Användning av biocidpreparat Biocidpreparat skall användas på behörigt sätt med iakttagande av bruksanvisningarna. Beträffande användningen av biocidpreparat gäller dessutom vad som bestäms någon annanstans i lag. 52 Straff Den som 2)nförsummar att ansöka om godkännande som avses i 25, att ansöka om registrering som avses i 30 c, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e, att ansöka om tillstånd som avses i 32, att göra en anmälan som avses i 20 eller 32, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 3 mom. eller sin skyldighet att tillställa uppgifter enligt 18a, skall för kemikalieförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag. 55 Ändringssökande Ändring i ett beslut som en annan myndighet har fattat med stöd av denna lag söks i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). 56 Verkställighet I ett beslut som fattats med stöd av 29, 33 2 mom., 42, 45 eller 46, 66 1 mom. eller 68 3 mom. kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 57 Testlaboratorier Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium. Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande utfärdas av socialoch hälsovårdsministeriet genom förordning. 57a Djurförsök Vid planering av djurförsök som behövs för uppfyllande av förpliktelserna i denna lag skall försök på ryggradsdjur undvikas alltid då detta är möjligt. Bestämmelser om de förfaranden som syftar till att undvika onödiga djurförsök utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet genom förordning. Vid försök på ryggradsdjur iakttas det som i djurskyddslagen (247/1996) och med stöd av den bestäms om försöksdjursverksamhet. 59a Krav på skydd för affärs- och yrkeshemligheter En anmälare enligt 5 kap. och den som ansöker om godkännande eller registrering enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer yrkandet skall motivera detta.

7 Nr Om en anmälare som avses i 5 kap. eller en tillverkare eller en importör själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, skall Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral underrättas om detta. En sökande som avses i 6 kap. skall göra motsvarande anmälan till den behöriga myndigheten. 59c Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller ett biocidpreparat Oberoende av bestämmelserna om affärseller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om biocidpreparat inte sekretessbelagda på basis av ett yrkande som enligt 59 a framställs av den som ansöker om godkännande eller registrering av biocidpreparat: 1) sökandens namn och adress, 2) namnet och adressen för den som tillverkar biocidpreparatet och de verksamma ämnen som preparatet innehåller, 3) biocidpreparatets namn samt namnen på de verksamma ämnen som preparatet innehåller och halterna av dem i preparatet, 4) namnen på andra ämnen som betraktas som farliga och som inverkar på klassificeringen av preparatet, 5) uppgifter om de verksamma ämnenas och biocidpreparatets fysikaliska och kemiska egenskaper, 6) sammandrag av resultaten från undersökningar om biocidpreparatets effektivitet, förmåga att ge upphov till resistens samt dess verkningar på människor, djur och miljö, 7) uppgifter om hur det verksamma ämnet eller biocidpreparatet kan oskadliggöras eller om metoder och åtgärder för de fall att ämnet eller preparatet stänker eller läcker, Helsingfors den 23 december ) rekommenderade metoder och försiktighetsåtgärder för att avvärja faror vid hantering, lagring, transport och användning samt vid eldsvåda och andra olyckor, 9) uppgifter om första hjälpen och medicinsk behandling vid skador, 10) uppgifter om metoderna för att behandla det avfall som biocidpreparatet och dess förpackning samt produkter som behandlas med biocidpreparatet ger upphov till, 11) de uppgifter som ingår i skyddsinformationsbladet, samt 12) de analysmetoder för verksamma ämnen eller för ämnen som nämns i förteckningen enligt 11 4 mom. med vilkas hjälp ämnen som kommit ut i miljön kan upptäckas samt resterna bestämmas. Denna lag träder i kraft den 13 maj På biocidpreparat som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapen när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet. Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. skall för antifoulingpreparat som finns på marknaden när denna lag träder i kraft sökas i 25 avsett godkännande före den 1 januari När beslutet om godkännande fattas tillämpas inte 27 1 mom. 1 punkten innan det beslut som avses ovan i 2 mom. har fattats om det verksamma ämnet. Republikens President MARTTI AHTISAARI Miljöminister Satu Hassi

8 3294 Nr 1199 Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 3 och 4 b, sådana de lyder i lag 1204/1994, samt ändras 1 1 mom. och 4 1 mom., av dessa lagrum 4 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1204/1994, som följer: 1 Med bekämpningsmedel avses i denna lag växtskyddsmedel som används i jord- och skogsbruk, i produkter från jord- och skogsbruk och i hushåll. Dessa ämnen och preparat är avsedda för 1) skydd av växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindrande av sådana organismers inverkan, 2) påverkan av växters livsprocesser på annat sätt än som näring, 3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel, 4) förstörande av besvärande växter, eller för 5) förstöring av växtdelar eller förhindrande av besvärande tillväxt hos växter. 4 Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras, annars överlåtas till förbrukning eller användas som bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet registreras på ansökan av kontrollcentralen för växtproduktion. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. Denna lag träder i kraft den 13 maj På bekämpningsmedel som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapens område när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet. Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Miljöminister Satu Hassi Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s. 1

9 3295 Nr 1200 Lag om ändring av 21 hälsoskyddslagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 I enlighet med riksdagens beslut ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 21, sådan den lyder delvis ändrad i lag 777/1996, som följer: 21 Förordningar om hushållsvatten Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov genom förordning bestämmelser om kvalitetskraven på hushållsvatten, om desinficering, kemikalier som används vid behandlingen, materialen i lednings- och behandlingsanordningar samt om andra omständigheter som påverkar vattenkvaliteten och likaså om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs. Om godkännande av desinfektionsmedel för hushållsvatten bestäms i kemikalielagen (744/1989). Social- och hälsovårdsministeriet föreskriver genom förordning om de grunder på vilka ett vattenverk kan beviljas undantag enligt 17 3 mom. från uppfyllandet av kvalitetskraven. Denna lag träder i kraft den 13 maj Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Miljöminister Satu Hassi RP 85/1999 MiUB 3/1999 RSv 74/1999 Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, , s /143

10 3296 Nr 1201 Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen Given i Helsingfors den 23 december 1999 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 27 a brottsskadelagen av den 21 december 1973 (935/1973), sådant detta lagrum lyder i lag 62/1999: 1 De belopp som nämns i 5 1 mom. 2 punkten och 5 a brottsskadelagen (935/1973) justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet till 680 mark. De belopp som nämns i lagens 7 och 10 justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet så att det högsta ersättningsbeloppet enligt 7 är mark och det högsta ersättningsbeloppet enligt 10 är mark. 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Förordningens 1 2 mom. tillämpas dock inte på ersättningsärenden som baserar sig på brott som begåtts före förordningens ikraftträdande. Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Justitieminister Johannes Koskinen

11 3297 Nr 1202 Förordning om ändring av köpvittnesförordningen Given i Helsingfors den 23 december 1999 På föredragning av justitieministern upphävs i köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996) 6 2 och 3 mom. 7 2 mom.och 13 2 mom. samt ändras 1 1 mom. 4 punkten och 15 1 mom. som följer: 1 Köpvittnen Offentliga köpvittnen är 4) i utlandet sådana tjänstemän eller arbetstagare vid beskickningen som avses i 33 lagen om konsulära tjänster (498/1999). 15 Köpvittnets bevis, anvisningar och blanketter köpvittnets bevis som avses i 5 1 mom. och de anvisningar som avses i 6 och som skall ges till förvärvaren samt formuläret för den blankett för köpvittnets meddelande som avses i 7. Om köpvittnets meddelande sänds i form av ett elektroniskt meddelande, skall det innehålla samma uppgifter som blanketten. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Justitieministeriet fastställer formuläret för Helsingfors den 23 december 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Justitieminister Johannes Koskinen

12 3298 Nr 1203 Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999 Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993), 2 a 3 punkten lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och 4 a 3 punkten lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), dessa lagrum sådana de lyder, det första i lag 571/1999, det andra i lag 572/1999 och det sistnämnda i lag 573/1999: 1 Tillämpningsområde I detta beslut bestäms om beräkningsgrunden för och storleken av den avkastning (godtagbar avkastning) som högst kan gottskrivas de medel som en ägare placerat i sådana samfund som avses i 15 b aravalagen, 2 b lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 b lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (allmännyt-tiga bostadssamfund). 2 Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat i samfundet Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som en ägare som avses i 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a 3 punkten lagen om räntestöd för bo-stadsrättshuslån har placerat är de medel som i form av pengar eller andra för samfundets verksamhet behövliga tillgångar har placerats i det allmännyttiga bostadssamfundet och som ägaren de facto själv har placerat i form av aktiekapital eller insats, tilläggsinsats eller placeringsandel eller någon annan med dem jämförbar post. Till beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat hänförs även en sådan avkastning som ägaren kunde ha gottskrivit enligt detta beslut men har låtit bli att gottskriva. 3 Avdrag från beräkningsgrunden för avkastningen Från beräkningsgrunden för den godtagbara avkastningen avdras 1) sådan återbäring till ägarna av egna medel placerade i ett allmännyttigt bostadssamfund som skett genom sänkning av samfundets aktiekapital, andelskapital eller placeringsandelskapital eller genom inlösen eller förvärv av egna aktier, 2) sådan från samfundet gottskriven godtagbar avkastning som för tidigare räkenskapsperioder inte gottskrivits, samt 3) en gottskrivning av avkastning som är större än en godtagbar avkastning till dess att den har återburits till det allmännyttiga bostadssamfundet.

13 Nr Gottskrivning av godtagbar avkastning En godtagbar avkastning kan gottskrivas som dividend, ränta på andelskapitalet, annan vinstutdelning eller koncernbidrag eller annat bidrag. Som gottskrivning av avkastning betraktas även sådan annan förmån med penningvärde som ett allmännyttigt samfund gett någon ägare. Sådana förmåner är bland annat 1) skillnaden mellan räntan på ett lån som ett allmännyttigt bostadssamfund beviljat en ägare och den ränta som vid varje tidpunkt allmänt utgår för lån som beviljats för liknande ändamål, om räntan på lånet understiger gängse räntenivå, 2) räntan på ett lån som ägaren beviljat det allmännyttiga bostadssamfundet, till den del som räntan överstiger storleken av den godtagbara avkastning som avses i 5 2 mom., samt 3) sådana fastighetsskötsel-, disponents-, förvaltnings- och andra dylika tjänster som det allmännyttiga bostadssamfundet anskaffat av ett samfund inom samma koncern till ett dyrare pris än den allmänna prisnivån. 5 Storleken av en godtagbar avkastning Den godtagbara årliga avkastning som Helsingfors den 22 december 1999 gottskrivs för någon räkenskapsperiod får utgöra högst 5,68 procent av beräkningsgrunden. Om den godtagbara avkastningen eller en del av den gottskrivs så att den är skattepliktig inkomst för mottagaren och lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) inte tillämpas på den, får avkastningen omräknad i årlig avkastning dock vara högst 8 procent av beräkningsgrunden. 6 Jämförelseränta Statskontoret räknar ut medelräntan för statens femåriga obligationslån som avses i 15 a 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a 3 punkten lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån för de senaste 12 månaderna utifrån noteringarna för den sista handelsdagen i varje månad och offentliggör medelräntan. 7 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari Detta beslut gäller inte gottskrivning av avkastning för en räkenskapsperiod som har börjat innan detta beslut träder i kraft. Minister Suvi-Anne Siimes Överdirektör Jouni J. Särkijärvi

14 3300 Nr 1204 Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1999 Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat: 1 Tillämpningsområde I detta beslut bestäms om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer. 2 Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka elmarknadscentralen uppbär de fasta avgifter som fastställs i 4 5 detta beslut, är 1) beslut i ett ärende som gäller elnätstillstånd, 2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar, 3) beslut i ett ärende som gäller överföring av elnätet, 4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter och 5) övervakning av elnätsinnehavaren. 3 Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer Andra prestationer som avses i 7 lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka elmarknadscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag: 1) utredningar, undersökningar och publikationer, 2) användning av elmarknadscentralens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder elmarknadscentralens övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet, 3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående, 4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning och 5) kopior och andra avskrifter. 4 Ansökningsavgifter För beslut som elmarknadscentralen har gett på ansökan uppbärs av sökanden avgifter enligt följande: 1) ärenden som gäller elnätstillstånd: beslut på ansökan om tillstånd mark, beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt mark, 2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar: beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning för nominell spänning om minst 110 kilovolt mark, 3) ärenden som gäller överföring av elnätet: beslut på ansökan om överföring av elnätet mark, 4) ärenden som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter: beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa elaffärsverksamheter mark.

15 Nr Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare För elmarknadscentralens övervakning av elnätsinnehavare uppbärs av nätinnehavarna en årlig övervakningsavgift. Övervakningsavgiften består av en fast grunddel och en tilläggsdel som fastställs enligt omfattningen av nätinnehavarens verksamhet. Som grunddel för övervakningsavgiften uppbärs: mark av en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar och mark av en annan nätinnehavare. Som tilläggsdel till övervakningsavgiften uppbärs enligt situationen den första dagen av året: Helsingfors den 15 december penni för varje elanvändare som var ansluten till nätinnehavarens distributionsnät och 10 mark för varje elledningskilometer med en nominell spänning på minst 110 kilovolt som är i nätinnehavarens besittning. Med elanvändare avses i 3 mom. en elköpare som använder el som har överförts av distributionsnätsinnehavaren och som har uppmätts vid ett visst eldriftsställe. 6 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och det gäller till utgången av år Handels- och industriminister Erkki Tuomioja Överinspektör Mauri Valtonen

16 3302 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 1205 Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1999 Undervisningsministeriet har med stöd av 26 a 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994, beslutat: 1 Storleken av den avgift som enligt 26 a upphovsrättslagen skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband är år ) för ljudband 3 penni per varje påbörjad minut och 2) för bildband 4,5 penni per varje påbörjad minut. 2 Detta beslut tillämpas på digitala inspelningsmedier enligt särskilda beslut. 3 Detta beslut träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 16 december 1999 Kulturminister Suvi Lindén Regeringssekreterare Jorma Waldén Nr , 2 ark HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINGFORS 1999

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2003 Nr 228 231 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Lag om domännamn... 493 229 Lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen... 499 230

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2004 Nr 734 741 INNEHÅLL Nr Sidan 734 Lag om ändring av aravalagen... 2087 735 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2089 736

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 1999 Nr 939 946 INNEHÅLL Nr Sidan 939 Lag om ändring av lagen om statens pensioner... 2401 940 Lag om ändring av mervärdesskattelagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 18 november 1998 Nr 814 823 INNEHÅLL Nr Sidan 814 Lag om ändring av 1 och 29 kap. strafflagen... 2227 815 Lag om ändring av 16 och 40 kap. strafflagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2013 588/2013 Elmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: RP 20/2013 EkUB 17/2013

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

J Näringarna Utövande av näring

J Näringarna Utövande av näring J Näringarna Utövande av näring J 1 LL om rätt att utöva näring 6.6.1996/47 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om rätten att utöva näring i landskapet Åland.

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 I AVDELNINGEN ALLMÄNNA PRINCIPER, AKTIER OCH BOLAGSVEDERLAG 1 kap. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Nr 43 LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 1 juli 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) upphävs 2 2 mom.,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 748/2012 Lag om handel med finansiella instrument Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 1999 Nr 545 560 INNEHÅLL Nr Sidan 545 om ändring av strafflagen... 1329 546 om ändring av vägtrafiklagen... 1333 547 om ändring av 24 sjötrafiklagen...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1378 1379 INNEHÅLL Nr Sidan 1378 Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1827 1832 INNEHÅLL Nr Sidan 1827 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet... 7555 1828 Statsrådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 153/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om konkurs- och företagssaneringsregistret samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer