1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 september 2015 kl Sammanträdet inleds med en lägesrapport om arbetsmarknadsfrågor från AIE Justerare: Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende 1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola 3. Biblioteksplan för Filipstads Kommun Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd 5. Förfrågan om särskild medlemsinsats år Kommuninvest Kommunstyrelseärende 6. Policy för bisysslor AU-ärenden 7. Budgetuppföljning augusti Delårsbokslut-Kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Arvodesärende (behandlas vid sammanträdet) 10. Förfrågan om samarbete Värmlands Seniorgala januari Näringslivsfrågor 12. Personalfrågor 13. Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars /11 maj/ 7 september /2/ Kommunfullmäktige 12 februari Kf 12 februari 2015 Au 40 Au 15 Kf 4 Dnr 2015/22 Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun I motion inkommen till kommunkansliet 8 februari 2015 anför Gisela Nyquist (SD) följande: Orsak: ATT förebygga halkolyckor! Som för med sig personligt lidande för den enskilda och ökade kostnader för kommunen p sikt! I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de som var 65 år och äldre. Varje år skadar sig ca fotgängare i halkolyckor främst äldre kvinnor. Kostnaderna beräknar man upp till 600 miljoner/år. I förebyggande syfte delar flera kommuner ut gratis broddar i dag! För ett handledsbrott el. benbrott för med sig i värsta fall kanske ett kvarstående handikapp för de äldre och för med sig förutom ett personligt lidande för den enskilda, även ta in de ökade kostnaderna för kommunen. Om man tror att kommunernas ekonomi inte berörs av dessa halkolyckor tror man fel. Personerna måste få eftervård, hemhjälp/hemsjukvård dagligen kanske för en mycket lång tid. I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de var 65 år och äldre. Även i kommuner som Laxå, Huddinge, Haninge, Skövde, Mark och Göteborg. I vissa kommuner har man t.ex. andra lösningar och överenskommelser med lokala restauranger. brodd luncher, om en 65 plussare uppvisar ett kvitto från inköp av broddar får de en gratis lunch på vissa restauranger. I Filipstad tog Coop in broddar för 47 kr men det var först i januari. De fanns i fotis salongerna men inte alla går dit, och de var dyrare. Köper man i specialaffärer kan de kosta uppåt 200 kr. Och inte många kan INTE ta sig till tex BILTEMA/Karlstad där de är billigare! 200 kr är 200 kr för de med minst inkomst! Om vi slipper alla benbrott med detta? NEJ, men besparar vi ett 10 tal av våra äldre rent personligt lidande en ev. invaliditet som följd, sparar vi även kostnadsmässigt på sikt, för kommunen. I Karlstad hade man även där upptäckt att vinter var här igen.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars /11 maj/ 7 september /3/ Kommunfullmäktige 12 februari Kf 12 februari 2015 Vi fick meddelande om att planerade operationer måst skjutas framåt minst en månad (brukar bli två) p.g.a. av den höga belastningen ortopedoperations avdelningar fått pg. av denna överraskande vinter! Konsekvenserna av detta för de som väntar: 1) Förlängt lidande 2) Förlängda sjukskrivningar, det kan även medföra ökad vikt på g av immobilitet som försvårar/förlänger rehabiliteringen. Köper kommunens inköpsavdelning förslagsvis in dem före man gör rullator service för vintern då kan man dela ut dem då, men vinter pågår än, tidigare beslut är behjärtansvärt. Yrkar ATT: K.F. beslutar ja till gratis broddar för personer fyllda 65 och äldre. Skadeuppgifter hämtade från: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Au 9 mars 2015 Beslutsexp: KC Au 11 maj 2015 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen. Kanslichefen lämnar i tjänsteskrivelse 30 april 2015 förslag till yttrande enligt fölande: Filipstads kommun har liksom övriga kommuner givetvis ett uppdrag och ansvar för att bidra till en säker miljö och ett gott samhälle för våra kommunmedlemmar! Olika insatser sker och har skett under åren. Några aktuella exempel är Skolan brinner och Äldresäkerhetsdagen. Under vintern/våren har Filipstads kommun tackat ja till att delta i projektet Säkert län. Projektägare är Länsstyrelsen. I Filipstad kommer delprojektet Tryggt och säkert Filipstad drivas. Projektet börjar med en kartläggning av oönskade händelser baserade på bland annat statistik från sjukhusens akutmottagningar och räddningstjänsten. Kartläggningen analyseras, därefter sker en prioritering av vilka områden som det kommer sättas in åtgärder för. Fallolyckor bland äldre är ett område som högst troligt kommer synas redan i arbetets inledande fas.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj Au 11 maj 2015 Arbetsprocessen medför att de utmaningar samhället och innevånarna har, behandlas ur ett brett perspektiv och att åtgärder vidtas på ett metodiskt och över tid genomförbart sätt, för att nå bästa resultat. Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget till svar utgör svar på motionen samt att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Efter överläggningarna yrkar Per Gruvberger att ärendet återremitteras för redovisning av kostnader och möjligheter att till pensionärer kostnadsfritt tillhandahålla broddar. Christer Olsson och Gisela Nyqvist yrkar bifall till återremissyrkandet. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Kanslichefen Au 7 september 2015 att återremittera ärendet för redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott i september Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 24 augusti 2015 att i den skrivelse som presenterades arbetsutskottet den 11 maj 2015 berördes det pågående projektet Säkert län med delprojektet Tryggt och säkert Filipstad. Projektets arbete har fortskridit och ett arbetsmaterial är under upprättande. Under åren registrerades vid länets akutmottagningar (inkluderar ej Karlskoga) 727 fallolyckor i Filipstad, varav 366 gällde personer över 65 år. De vanligaste platserna för fallolyckorna var bostad inomhus (193 st), bostad utomhus (44 st) samt äldreboende (78 st). För denna ålderskategori var antalet fallolyckor på vägar och trottoarer 23 st. Statistiken skiljer ej på årstider, men belyser att Äldre människor snubblar, snavar eller tappar balansen ofta i eller kring bostaden. Projektet kommer fortsätta analysera de områden vi väljer att prioritera i Filipstad, för att kunna föreslå olika åtgärder och insatser. Sammantaget konstaterar undertecknad att det totala antalet fallolyckor bland äldre tycks vara hög och därmed något kommunen tillsammans med andra aktörer bör verka för att minska. A

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au 7 september 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under flera år samordnat äldresäkerhetsdagar, ett koncept som genomförts i Filipstad under flera år. Årets kampanj heter Bättre Balans och syftar till att minska antalet fallolyckor. Filipstads kommun är givetvis arrangör för detta, även i år! Kostnad för att köpa in broddar till Filipstads pensionärer är givetvis beroende på hur många som nyttjar möjligheten samt det pris kommunen betalar. År 2013 erbjöd Göteborg alla innevånare över 65 år gratis broddar. Ca 66% valde att nyttja erbjudandet. I Filipstad bor i juni 2015, 2963 personer som vid utgången av året är över 65 år. 66% motsvarar 1956 personer. Om broddar köps in för 100 kr styck ger det en totalsumma om kr. Om beslut fattas att broddar skall köpas in och tillhandahållas, kan det ske genom utlämning vid någon befintlig verksamhet. Förteckning över innevånarna upprättas, personerna bockas av och kvitterar vid hämtning. Information kan ske med brev eller med annonsering. Kostnader för informationen tillkommer. Visst är det så att säkerhetsutrustning (särskilt den som dessutom används) kan förhindra olyckor. Vissa delar ligger på samhället att ombesörja och finansiera, vissa delar ligger hos den enskilde. Broddar till äldre är tillsammans med exempelvis cykelhjälmar (även för vuxna), reflexer till gångtrafikanter, knä- och handledsskydd till rollerbladesåkare och skyddsnät till trädgårdarnas trampoliner, något som framför allt är den enskildes eller vårdnadshavarens ansvar. Kommunallagen medger visserligen att kommunen kan bekosta denna typ av utrustning till en grupp innevånare, men det gör tyvärr inte kommunens ekonomi. Med bakgrund av den ekonomiska situationen samt att projektet Tryggt och säkert Filipstad kommer arbeta vidare, i syfte att finna de specifika åtgärderna och insatserna som bedöms ge bäst verkan för de lokala utmaningarna, föreslår förvaltningen att motionen avslås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni 2015/7 september / Kommunfullmäktige 21 maj Au Au 52 Kf 51 Dnr 2015/ 107 Motion ang. flytt av kommunal verksamhet till Nykroppa gamla skolbyggnad I motion 17 maj 2015 anför Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (FIL) följande: Det har den senaste tiden framgått i media det vi tidigare påpekat dvs att kostnaderna för att renovera Nykroppa gamla skolbyggnad väsentligt överdrivits i hanteringen av ärendet. Med anledning av det vill vi att kommunfullmäktige beslutar att avbryta den planeraderivningen och istället ser över om det är möjligt att flytta någon kommunal förvaltning eller annan verksamhet som bedrivs i hyrda lokaler. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att egna lokaler ska användas i första hand. Som exempel kan nämnas att delar av Barn och utbildningsförvaltningen finns i hyrda lokaler vilka även är uppsagda till årsskiftet och en samordning av förvaltningens verksamhet skulle vara önskvärd efter omorganisationen. Två förskoleavdelningar hyrs av Vasakyrkan och BUN har ändå för avsikt att se över om tätorten bör avlastas med anledning av den snabba ökningen av nya förskolebarn och elever. Med tanke på svårigheten vi har att rekrytera personal till skola/förskola skulle en utlokalisering av viss verksamhet till Nykroppa kunna vara gynnsam med tanke på att tåget stannar där vilket ger fler alternativ till inpendling som även kan inverka positivt på miljön Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen. Beslutsexp: KC

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 1 september 2015 att för närvarande pågår en lokalbehovsutredning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Utredningen, som kommer att slutredovisas i kommunfullmäktige , har som främsta fokus att lämna förslag till effektivare lokalnyttjande för grundskolan men även förskolans-, gymnasieskolans- och Barn- och utbildningsförvaltningens framtida lokalbehov kommer att ingå i förslaget. Tekniska kontoret har anlitat företaget Grontmilj för att beräkna akuta kostnader samt kostnader för åtgärder för att iordningställa skolan för varaktig verksamhet. Akuta kostnader beräknas till 3,2 mkr och varaktiga åtgärder till 10,2 mkr. Kostnadsutvecklingen under 2015 för såväl socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen har avsevärt försvårat förutsättningarna att nå balans i budget Ett av flertalet förslag att minska kostnaderna 2016 är möjligheten att minska hyreskostnader för våra verksamheter. Då vi idag bl. a tittar på möjligheten at förtäta den administrativa verksamheten skulle en flytt till Nykroppa innebära ökade i ställe för minskade kostnader. Motionen bör därför avslås. Förslag till beslut Att enligt kommunchefens förslag avslå motionen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/26 Biblioteksplan för Filipstads Kommun Bibliotekschefen Jan Fröding meddelar i tjänsteskrivelse 17 augusti 2015 att den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya bibliotekslagen förstärks bibliotekets samhällsuppdrag och kravet på biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. En arbetsgrupp bestående av: Torbjörn Parling, Inge Nilsson-Pihl, Jan Fröding, Sara Urger och Kate Fernström har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för Filipstads kommun. Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunala ungdomsrådet och Handikapp- pensionärsråd Svar har inkommit från Kristdemokraterna, Kommunala ungdomsrådet och Barn- och utbildningsnämnden. Förslag till beslut Att Biblioteksplanen godkänns.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/ 149 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam driftsoch servicenämnd Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma driftsoch servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att nytt samverkansavtal och ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Planen är att samverkansavtal och reglemente ska gälla från och med den1 januari Det innebär att samtliga parters fullmäktige måste fatta beslut i ärendet senast december Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förslaget till ändrat samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari att förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari 2016.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/120 Förfrågan om särskild medlemsinsats år Kommuninvest Kommuninvest meddelar i skrivelse 21 maj 2015 att vid föreningsstämman den 16 april 2015 fastställde stämman nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. I tjänsteskrivelse 2 september 2015 skriver Ulf Persson, controller att beslut om extra återstående insatsbelopp kr vilket innebär att totala insatsbeloppet uppgår till kr. Totala insatsbeloppet motsvarar högsta insatsnivån i de nya stadgarna enligt Kommuninvest. Sista dagen för Filipstads kommun är att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2015 är den 31 oktober Absolut sista dagen för inbetalning av kapital den 31 december 2015 för att kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman Räntan på insatskapital under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Räntan på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning. Filipstads kommun totala överskottsutdelning 2014 blev kr utbetalt maj Förslag till beslut Beslut om extra insatsbelopp kr.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/150 Policy för bisysslor Personalchefen Helena Strandberg meddelar i tjänsteskrivelse 31 augusti 2015 att med anledning av KPMG:s rapport om bisysslor har personalavdelningen fått i uppdrag att ta fram kompletterande information, samt rutiner och checklistor för framtida hantering av bisysslor. Personalavdelningen har arbetat fram en ny policy inklusive anvisningar samt tillhörande blanketter och beslutsstöd. Förslag till beslut Att anta föreslagen policy och anvisningar för bisysslor med tillhörande bilagor.

12 BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: Augusti 2015 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2015 mot budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Partistöd Administration stab Informationsverksamhet Bergslagens räddningstjänst Ekonomi / Kundtjänst Civilförsvar Kulturverksamhet Totalt Stabsenhet Administration Företagshälsovård Fackliga företrädare FFA Förebyggande friskvårdsarbete Övriga PA-åtgärder Totalt Personalenhet Ekonomiskt ledningsstöd Totalt Ekonomiskt ledningsstöd Allmänna näringslivsinsatser Turism Skola/Näringsliv Kultur Totalt Näringslivsenhet Administration Arbetsmarknadsåtgärder social art Arbetsmarknadsprojekt Integrationsarbete Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art Totalt AIE-enhet TOTALT KSau Diff mot budget -150

13 Kommentarer: Stab: Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -390 tkr. Det hänförs till bl.a. ökat medlemsbidrag för Bergslagens räddningstjänst. Beräknas inte kunna täckas av andra medel. I övriga verksamheter finns både över- och underskott. Underskottet på Kommunfullmäktige är till stor del uppkommet av ökade arvodeskostnader. Ökningen beror på bokförda pensionskostnader -40 tkr vilka tidigare bokförts på respektive nämnd, nytt gruppledarearvode -75 tkr samt underbudgetering för 2013 och 2014 ca -40 tkr. Även inom Kommunstyrelsen finns ett visst underskott avseende arvoden. Statliga intäkter för civilberedskap har minskat med -75 tkr under året men kan förhoppningsvis balanseras mot andra intäkter under året. Stabens underskott består av vissa gemensamma kostnader vilka föreslås hanteras inomramen för omstruktureringskostnader. Informationsverksamheten prognostiserar överskott om 40 tkr för minskade licenskostnader efter upphandling. Personalenhet: Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -150 tkr. Inom administrationen är det framförallt ökade kostnader för uppdatering av personalsystem vilka ej budgeterats -60 tkr. Kostnaderna för fackliga företrädare beräknas överstiga budget med -90 tkr pga. ökade löneskostnader. Fakturan för företagshälsovård för augusti är ännu ej bokförd. Ekonomiskt ledningsstöd: Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemen inte har nyttjats fullt ut än. Prognosen är i nivå med budget. Näringslivsenhet: Prognosen beräknas ligga i nivå med budget. AIE-enhet: AIE-enhet prognostiserar ett överskott med 390 tkr. Överskottet beror främst på vakans och långtidssjukskrivning. Vakansen kommer att återbesättas och medel för inventarier till Rosendahl beräknas täckas av överskottet. Åtgärder: Underskottet inom verksamheterna uppvägs av överskott inom AIE-enheten. Översyn av åtgärder pågår för att möta resterande underskott. Redovisning av Kommunstyrelsens sammantagna ågärder för att nå uppställt resultatkrav på 700 tkr kommer att redovisas på KS sammanträde i september. Underskrift Claes Hultgren

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Delårsbokslut 2015 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Avv mot budget Prognos Budget / / / / avvikelse Kommunfullmäktige Stabsenhet Personalenhet Ekonomiskt led.stöd Näringslivsenhet AIE-enhet Totalt KOMMENTARER TILL DELÅRETS RESULTAT Sammantaget visar redovisningen att Ksau har ett överskott med 183 tkr vid halvårsskiftet. Prognosen visar ett utfall i balans med budget. Kommunfullmäktige Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -88 tkr, vilket förklaras med ökade arvodeskostnader och större deltagande till följd av ny mandatperiod. Prognosen beräknas till -150 tkr. Stabsenhet Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -294 tkr. I resultatet finns såväl överskott som underskott i de olika enheterna. Det prognostiserade underskottet om -240 tkr utgör främst av ökade kostnader för Bergslagens räddningstjänst (-280 tkr). Personalenhet Personalenhetens halvårsresultat ligger i balans med budget och prognosen beräknas också ligga i balans med budget. Ekonomiskt ledningsstöd Verksamheten visar ett överskott efter sex månader på 48 tkr. Kostnaden för eventuella behov av konsult för ekonomisystem är inte fullt utnyttjade. Prognosen för 2015 är ett nollresultat för enheten. Näringslivsenhet Vid delåret ligger resultatet för enheten i nivå med budget. Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget. Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Budgeten för 2015 beräknas att ge ett överskott med 390 tkr. Uppföljningen visar på ett överskott på 533 tkr. Överskottet förklaras främst av ej återbesatt vakans och långtidssjukskrivning. Vakansen kommer att återbesättas och överskott ska även finansiera inventarier i Rosendal. MÅLUPPFYLLELSE Stabsenhet: Till KF Stabsenheten skall utveckla den gemensamma nämndadministrationen och de härtill hörande processerna. Vidare skall fortsatt införande och utveckling av dokument och ärendehanterings-systemet ske, med spridning av användandet till flera nyckelpersoner inom samtliga förvaltningar. Måluppfyllelse: Kommunkansliet fortsätter sprida användandet av diariesystemet bland nyckelpersoner. Inom ekonomi- och kundtjänst har flera av arbetsprocesserna utvecklats för att minska sårbarhet. Ekonomi- och kundtjänst skall under året utveckla arbetsmetoder och rutiner för att säkerställa en stabil och väl fungerande verksamhet med minimal sårbarhet för centrala funktioner inom organisationen. Måluppfyllelse: Ekonomi- och kundtjänst arbetsmetoder har ytterligare utvecklats i syfte att minska sårbarhet och öka effektiviteten. 1

15 Personalenhet: Till KF Målsättning är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Målsättningen för är en sjukfrånvaro runt 4,0 %.. Personalbefrämjande åtgärder - Fortsatt prioritering av förebyggande åtgärder, samt att inom FFA (Främjande FriskvårdsArbete) arbeta med att få med fler företag i kommunen. Hälsa / Friskvård Filipstads kommun ska arbeta för att bli en av Sveriges ledande kommuner i arbetet med hälsa och friskvård. Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron har ökat något i Filipstads kommun under första halvåret Ökningen finns till viss del inom Kommunstyrelsen men främst inom Socialförvaltningen. En ökning bland sjuktalen inom socialförvaltningarna är ett problem som delas med de flesta andra värmländska kommunen. Sjukfrånvaro ligger på 6,49 % vilket är en ökning med 0,49 % sedan men en minskning med -0,07 % sedan Rehab är både nu och framöver ett prioriterat område. Näringslivsenheten Till KF Skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i befintliga företag. Måluppfyllelse: Deltar i Communicares projekt - Ung Idé Värmland ( ) med målgruppen unga blivande entreprenörer. Arbetar aktivt med att exponera ALMI s utbud för tillväxt i företag vid bland annat ett frukostmöte. Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. Måluppfyllelse: Genomfört frukostmöten, nätverksträffar med bland andra Stål- och verkstad (numera Filipstads Industrinätverk) samt företagsbesök. Testat en ny arena för möten, Företagsafterwork som har genomförts vid två tillfällen med många nöjda deltagare. Stärka Bergsskolan och Gammelkroppa Skogsskolas roll i den lokala näringslivsutvecklingen. Måluppfyllelse: Leder kommunens kompetensutvecklingsgrupp/arbetsmarknadsråd där både Gammelkroppa skogsskola och Bergsskolan ingår tillsammans med företagare och Arbetsförmedlingen. Jobbar aktivt med att få flera Filipstadsföretag att ingå i Bergsskolans nya EUprojekt. Utveckla kundanpassad kommunal service till företagen och stärka den positiva attityden till företagandet i kommunens organisation En dörr in. Måluppfyllelse: Arbetar ständigt med att alla som jobbar mot företag skall ha ett företagsperspektiv. Har tillsammans med upphandlings- och fastighetsenheten haft träffar med aktuella lokala företag inför upphandlingar. Att med entreprenörskap som utgångspunkt och fokus stimulera till ökad tillväxt inom besöksnäringen. Måluppfyllelse: Utvecklingen av de prioriterade områdena Bergslagskanalen, Brattforsheden och Kalhyttan fortsätter. Nyetableringen av företag har låtit vänta på sig men ett antal befintliga företag inom besöksnäringen har bytt ägare och ytterligare några har investerat för att tillgodose en växande målgrupp. Vid alla företagsbesök inom besöksnäringen är affärsutveckling en del. Söka aktivt fler och nya vägar att jobba med skola/kompetensförsörjning. Måluppfyllelse: På gymnasiet finns ett tätt samarbete med företag/branscherna för alla yrkesprogram. Ung Företagsamhet är aktivt på gymnasiet. Kontakt med samtliga grundskolerektorer samt kontinuerliga träffar med ansvarig för skola-arbetsliv 7-9. Nytt för i år en mässa där praoelever i åk 8 ställde ut om sina respektive praoföretag för att visa varandra och övriga elever på skolan. Till Ksau Utnyttja och på ett kompetent sätt använda de projekt som är Värmlandsbaserade. Måluppfyllelse: Vi deltar bl.a. i projekt Ung Idé/Communicare och när EUs projektperiod drar igång kommer vi att ingå ibland annat Tillväxt och lönsamhet/almi. Uppnå positiva placeringar i diverse företagsklimatsmätningar. Måluppfyllelse: Svenskt Näringslivs ranking för 2014 är ännu ej publicerad. Vi ser dock genom publiceringen av resultatet i maj att upphandlingsområdet sticket ut och sjunkit markant. Arbete med att förbättra detta har inletts. Vidareutveckling av Servicecenter i Lesjöfors. Måluppfyllelse: Servicecentret finansieras fram till 31 oktober med kommunens tillgängliga medel. Inget lämpligt EU-program att söka finansiering ifrån har ännu utlysts.. Vidareutveckla Kalhyttans friluftsområde. Måluppfyllelse: Annonsering i utvalda tidskrifter och på webbsidor. Kontakter med entreprenörer för aktiviteter/utbud viss tid på Kalhyttan pågår. Aktivt delta i projekt vars syfte är att ge ökade etableringsmöjligheter och ökad tillväxttakt. Måluppfyllelse: Deltar i projekt Tillväxt och lönsamhet/almi. Ingår i NU-nätverket Värmland (näringslivsutvecklare) där etableringsfrågor är en del. 2

16 ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER Stabsenhet Under framför allt första delen av året har stöd getts i processen med ny organisation (flytt av ansvarsområden mellan förvaltningar). Personalenhet FFA har ökat i omfattning under 2015 och har nu 41 anslutna företag, förutom kommunen. Arbetet med ett främjande friskvårdsarbete fortskrider och fortsätter vara prioriterat. Personalavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla intranätet (chefshandbok och personalhandbok) förbättra mallar och förtydliga rutiner. Arbete pågår med årets ledarutbildningsdagar som är inplanerade till november Under året har också arbete med lönekartläggning påbörjats vilken beräknas vara färdigt under Årets löneöversyn är klar under första halvåret. Näringslivsenhet Testat ny form för möten företag emellan och mellan företag-kommun, Företagsafterwork Visitfilipstad.se fungerar och är välbesökt från såväl, dator som surfplatta och smartphone. Turistbyrån (Visit Filipstad) finns nu på Facebook. Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens startade Projektstart Värmlands framtid med EU-finansiering. Projektstart Vägvisaren, ett Finsam-projekt. Projektstart AIE möjligheternas arena, ett Finsamprojekt. Bra resultat på projektet Ung i Filipstad. Projekt Ny i Filipstad avslutat. Ansökan av extern finansiering från EU pågår. FRAMTID Stabsenhet För såväl kommunkansli som för ekonomi- och kundtjänst är det av vikt att fortsätta utveckla metoder, arbetssätt och rutiner för att minska sårbarhet och därmed säkerställa centrala kommunala funktioner. Personalenhet Prioriteringar fortsätter avseende FFA, rehab-arbete, arbetsledarutbildning, utveckling av intranätet samt rutiner och arbetssätt i personalarbete. Ekonomiskt ledningsstöd Fokus kommer att läggas på arbete med upphandling av ekonomisystem. Näringslivsenhet Utbildning inom Upphandlingsområdet för både politiker samt tjänstemän/företagare. Jobba med att förbättra företagsklimatet inom Upphandlingsområdet. Aktiva inom flera EU-ansökningar Anordna träffar med företag för dialog via alla upparbetade arenor, såväl nya som gamla. Driva vidareutvecklingen och marknadsföringen av Kalhyttan. Inspirations/Informations kväll för blivande/nystartade företag med Communicare, Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Ansökan av EU-medel pågår. Utveckling av röjarlagsorganisation. Start av Fritidsbanken. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Man kan låna kortare eller längre tid, beroende på vad man lånar. Alla kan låna och allt är gratis. 3

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunstyrelsen 26 augusti Au Ks 84 Dnr 2015/147 Förfrågan om samarbete Värmlands Seniorgala januari 2016 PRO och SPF har gemensamt inkommit med en förfrågan om ett samarbete vid planerad seniorgala i januari Förfrågan om samarbete ställs till Region Värmland, Landstinget i Värmland samt de värmländska kommunerna. Den ekonomiska delen av samarbetet avser 350 tkr fördelat mellan parterna. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 18 augusti 2015, 95 att ställa sig positiva till ett samarbete att föreslå kommunstyrelsen besluta att ingå ett ekonomiskt samarbete med maximalt kr för ett deltagande i seniorgalan under förutsättning att majoriteten av de värmländska kommunerna deltar tillsammans med Landstinget i Värmland och Region Värmland. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i frågan, baserat på dels vad som krävs vid deltagande förutom medfinansiering samt efter avstämning med de lokala pensionärsorganisationerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september (20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 09.55-10.12 Beslutande: Per Gruvberger, ordförande Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-03-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 mars 2015 kl.09.00 (Styrelsemöte för Stadshus mfl börjar kl.09.00,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj (12)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2015 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-10.56 Ajournering kl. 10.05-10.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om kommunens EU-arbete av Anne- Louise Izindre, Eu-samordnare

Sammanträdet inleds med en information om kommunens EU-arbete av Anne- Louise Izindre, Eu-samordnare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-03-03 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 mars 2016 kl.09.00 Sammanträdet inleds med en information om kommunens

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende. AU-ärenden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende. AU-ärenden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-10-03 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 6 oktober 2016 kl.09.00 Justerare: Anders Nilsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad

3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-05-07 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 11 maj 2015 kl.09.00 Kl. 11.00 kommer IT-pedagog Hasse Ellström lämna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdet inleds med information om den pågående utredningen om framtida skollokaler.

Sammanträdet inleds med information om den pågående utredningen om framtida skollokaler. Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-09-16 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 23 september 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med information om den pågående

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om Riddarnäset av Richard Johansson, föreståndare

Sammanträdet inleds med en information om Riddarnäset av Richard Johansson, föreståndare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-09-01 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 5 september 2016 kl.09.00 Justerare:Torbjörn Parling Sammanträdet inleds

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2015 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2015 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2015 1 (17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.10.05-12.40 Ajournering kl. 11.17-11.26 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Anders Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 februari 2015 kl.09.00 Justerare :Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-11-28 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 2 december 2016 kl.09.00 Justerare: Gisela Nyqvist Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys.

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2017-03-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet 6 mars 2017 kl.09.00 Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.50 Ajournering kl. 09.50-10.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.02-11.30 Ajournering kl.10.15-10.20 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S)

Läs mer

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) 1(8) Plats och tid Videokonferens, kl 10.00-12.00 ande Övriga närvarande Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Kurt Forslund (KD) Gunilla Johansson

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information från Jan-Erik Andrén, nyanställd förvaltningschef

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari (14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2016 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-13.35 Ajournering kl.10.15-10.30, 12.55-13.15 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 september 2016 1 (20) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.47 Ajournering 10.15-10.30, 11.25-11.37, 12.20-12.27 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

1. Motion ang. enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationer 2. Sammanträdesdagar 2017

1. Motion ang. enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationer 2. Sammanträdesdagar 2017 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-11-03 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 november 2016 kl.09.00 Justerare: Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden (17)

Socialnämnden (17) Socialnämnden 2016-10-12 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-10-12 kl. 9:00-11:15 Ajournering kl. 10:05-10:15 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson,

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson. PROTOKOLL Datum 2016-08-26 Revisorerna Version, 1,0 1 (5) Sammanträde Plats Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga Tid Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.00-12.00 Närvarande Jan-Erik Isaksson, ordförande Per Gunnar

Läs mer

Stephanie Treviranus, Patrik Fornander, Linda Knutsen, Benny Persson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 85-95

Stephanie Treviranus, Patrik Fornander, Linda Knutsen, Benny Persson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 85-95 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 19 september 1(19) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.00-17.15 Ajournering kl. 16.30-17.06 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Tid och plats Tisdagen den 20 oktober 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 16.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 2(11) Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 3(11) Förvaltningschefens information Sammanfattning Ekonomi 2012-01-01-2102-11-23 Statistik (delas ut under mötet)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer