1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 september 2015 kl Sammanträdet inleds med en lägesrapport om arbetsmarknadsfrågor från AIE Justerare: Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende 1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun 2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola 3. Biblioteksplan för Filipstads Kommun Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd 5. Förfrågan om särskild medlemsinsats år Kommuninvest Kommunstyrelseärende 6. Policy för bisysslor AU-ärenden 7. Budgetuppföljning augusti Delårsbokslut-Kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Arvodesärende (behandlas vid sammanträdet) 10. Förfrågan om samarbete Värmlands Seniorgala januari Näringslivsfrågor 12. Personalfrågor 13. Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars /11 maj/ 7 september /2/ Kommunfullmäktige 12 februari Kf 12 februari 2015 Au 40 Au 15 Kf 4 Dnr 2015/22 Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun I motion inkommen till kommunkansliet 8 februari 2015 anför Gisela Nyquist (SD) följande: Orsak: ATT förebygga halkolyckor! Som för med sig personligt lidande för den enskilda och ökade kostnader för kommunen p sikt! I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de som var 65 år och äldre. Varje år skadar sig ca fotgängare i halkolyckor främst äldre kvinnor. Kostnaderna beräknar man upp till 600 miljoner/år. I förebyggande syfte delar flera kommuner ut gratis broddar i dag! För ett handledsbrott el. benbrott för med sig i värsta fall kanske ett kvarstående handikapp för de äldre och för med sig förutom ett personligt lidande för den enskilda, även ta in de ökade kostnaderna för kommunen. Om man tror att kommunernas ekonomi inte berörs av dessa halkolyckor tror man fel. Personerna måste få eftervård, hemhjälp/hemsjukvård dagligen kanske för en mycket lång tid. I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis broddar för de var 65 år och äldre. Även i kommuner som Laxå, Huddinge, Haninge, Skövde, Mark och Göteborg. I vissa kommuner har man t.ex. andra lösningar och överenskommelser med lokala restauranger. brodd luncher, om en 65 plussare uppvisar ett kvitto från inköp av broddar får de en gratis lunch på vissa restauranger. I Filipstad tog Coop in broddar för 47 kr men det var först i januari. De fanns i fotis salongerna men inte alla går dit, och de var dyrare. Köper man i specialaffärer kan de kosta uppåt 200 kr. Och inte många kan INTE ta sig till tex BILTEMA/Karlstad där de är billigare! 200 kr är 200 kr för de med minst inkomst! Om vi slipper alla benbrott med detta? NEJ, men besparar vi ett 10 tal av våra äldre rent personligt lidande en ev. invaliditet som följd, sparar vi även kostnadsmässigt på sikt, för kommunen. I Karlstad hade man även där upptäckt att vinter var här igen.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars /11 maj/ 7 september /3/ Kommunfullmäktige 12 februari Kf 12 februari 2015 Vi fick meddelande om att planerade operationer måst skjutas framåt minst en månad (brukar bli två) p.g.a. av den höga belastningen ortopedoperations avdelningar fått pg. av denna överraskande vinter! Konsekvenserna av detta för de som väntar: 1) Förlängt lidande 2) Förlängda sjukskrivningar, det kan även medföra ökad vikt på g av immobilitet som försvårar/förlänger rehabiliteringen. Köper kommunens inköpsavdelning förslagsvis in dem före man gör rullator service för vintern då kan man dela ut dem då, men vinter pågår än, tidigare beslut är behjärtansvärt. Yrkar ATT: K.F. beslutar ja till gratis broddar för personer fyllda 65 och äldre. Skadeuppgifter hämtade från: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Au 9 mars 2015 Beslutsexp: KC Au 11 maj 2015 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen. Kanslichefen lämnar i tjänsteskrivelse 30 april 2015 förslag till yttrande enligt fölande: Filipstads kommun har liksom övriga kommuner givetvis ett uppdrag och ansvar för att bidra till en säker miljö och ett gott samhälle för våra kommunmedlemmar! Olika insatser sker och har skett under åren. Några aktuella exempel är Skolan brinner och Äldresäkerhetsdagen. Under vintern/våren har Filipstads kommun tackat ja till att delta i projektet Säkert län. Projektägare är Länsstyrelsen. I Filipstad kommer delprojektet Tryggt och säkert Filipstad drivas. Projektet börjar med en kartläggning av oönskade händelser baserade på bland annat statistik från sjukhusens akutmottagningar och räddningstjänsten. Kartläggningen analyseras, därefter sker en prioritering av vilka områden som det kommer sättas in åtgärder för. Fallolyckor bland äldre är ett område som högst troligt kommer synas redan i arbetets inledande fas.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj Au 11 maj 2015 Arbetsprocessen medför att de utmaningar samhället och innevånarna har, behandlas ur ett brett perspektiv och att åtgärder vidtas på ett metodiskt och över tid genomförbart sätt, för att nå bästa resultat. Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget till svar utgör svar på motionen samt att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Efter överläggningarna yrkar Per Gruvberger att ärendet återremitteras för redovisning av kostnader och möjligheter att till pensionärer kostnadsfritt tillhandahålla broddar. Christer Olsson och Gisela Nyqvist yrkar bifall till återremissyrkandet. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Kanslichefen Au 7 september 2015 att återremittera ärendet för redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott i september Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 24 augusti 2015 att i den skrivelse som presenterades arbetsutskottet den 11 maj 2015 berördes det pågående projektet Säkert län med delprojektet Tryggt och säkert Filipstad. Projektets arbete har fortskridit och ett arbetsmaterial är under upprättande. Under åren registrerades vid länets akutmottagningar (inkluderar ej Karlskoga) 727 fallolyckor i Filipstad, varav 366 gällde personer över 65 år. De vanligaste platserna för fallolyckorna var bostad inomhus (193 st), bostad utomhus (44 st) samt äldreboende (78 st). För denna ålderskategori var antalet fallolyckor på vägar och trottoarer 23 st. Statistiken skiljer ej på årstider, men belyser att Äldre människor snubblar, snavar eller tappar balansen ofta i eller kring bostaden. Projektet kommer fortsätta analysera de områden vi väljer att prioritera i Filipstad, för att kunna föreslå olika åtgärder och insatser. Sammantaget konstaterar undertecknad att det totala antalet fallolyckor bland äldre tycks vara hög och därmed något kommunen tillsammans med andra aktörer bör verka för att minska. A

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au 7 september 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under flera år samordnat äldresäkerhetsdagar, ett koncept som genomförts i Filipstad under flera år. Årets kampanj heter Bättre Balans och syftar till att minska antalet fallolyckor. Filipstads kommun är givetvis arrangör för detta, även i år! Kostnad för att köpa in broddar till Filipstads pensionärer är givetvis beroende på hur många som nyttjar möjligheten samt det pris kommunen betalar. År 2013 erbjöd Göteborg alla innevånare över 65 år gratis broddar. Ca 66% valde att nyttja erbjudandet. I Filipstad bor i juni 2015, 2963 personer som vid utgången av året är över 65 år. 66% motsvarar 1956 personer. Om broddar köps in för 100 kr styck ger det en totalsumma om kr. Om beslut fattas att broddar skall köpas in och tillhandahållas, kan det ske genom utlämning vid någon befintlig verksamhet. Förteckning över innevånarna upprättas, personerna bockas av och kvitterar vid hämtning. Information kan ske med brev eller med annonsering. Kostnader för informationen tillkommer. Visst är det så att säkerhetsutrustning (särskilt den som dessutom används) kan förhindra olyckor. Vissa delar ligger på samhället att ombesörja och finansiera, vissa delar ligger hos den enskilde. Broddar till äldre är tillsammans med exempelvis cykelhjälmar (även för vuxna), reflexer till gångtrafikanter, knä- och handledsskydd till rollerbladesåkare och skyddsnät till trädgårdarnas trampoliner, något som framför allt är den enskildes eller vårdnadshavarens ansvar. Kommunallagen medger visserligen att kommunen kan bekosta denna typ av utrustning till en grupp innevånare, men det gör tyvärr inte kommunens ekonomi. Med bakgrund av den ekonomiska situationen samt att projektet Tryggt och säkert Filipstad kommer arbeta vidare, i syfte att finna de specifika åtgärderna och insatserna som bedöms ge bäst verkan för de lokala utmaningarna, föreslår förvaltningen att motionen avslås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni 2015/7 september / Kommunfullmäktige 21 maj Au Au 52 Kf 51 Dnr 2015/ 107 Motion ang. flytt av kommunal verksamhet till Nykroppa gamla skolbyggnad I motion 17 maj 2015 anför Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (FIL) följande: Det har den senaste tiden framgått i media det vi tidigare påpekat dvs att kostnaderna för att renovera Nykroppa gamla skolbyggnad väsentligt överdrivits i hanteringen av ärendet. Med anledning av det vill vi att kommunfullmäktige beslutar att avbryta den planeraderivningen och istället ser över om det är möjligt att flytta någon kommunal förvaltning eller annan verksamhet som bedrivs i hyrda lokaler. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att egna lokaler ska användas i första hand. Som exempel kan nämnas att delar av Barn och utbildningsförvaltningen finns i hyrda lokaler vilka även är uppsagda till årsskiftet och en samordning av förvaltningens verksamhet skulle vara önskvärd efter omorganisationen. Två förskoleavdelningar hyrs av Vasakyrkan och BUN har ändå för avsikt att se över om tätorten bör avlastas med anledning av den snabba ökningen av nya förskolebarn och elever. Med tanke på svårigheten vi har att rekrytera personal till skola/förskola skulle en utlokalisering av viss verksamhet till Nykroppa kunna vara gynnsam med tanke på att tåget stannar där vilket ger fler alternativ till inpendling som även kan inverka positivt på miljön Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen. Beslutsexp: KC

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 1 september 2015 att för närvarande pågår en lokalbehovsutredning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Utredningen, som kommer att slutredovisas i kommunfullmäktige , har som främsta fokus att lämna förslag till effektivare lokalnyttjande för grundskolan men även förskolans-, gymnasieskolans- och Barn- och utbildningsförvaltningens framtida lokalbehov kommer att ingå i förslaget. Tekniska kontoret har anlitat företaget Grontmilj för att beräkna akuta kostnader samt kostnader för åtgärder för att iordningställa skolan för varaktig verksamhet. Akuta kostnader beräknas till 3,2 mkr och varaktiga åtgärder till 10,2 mkr. Kostnadsutvecklingen under 2015 för såväl socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen har avsevärt försvårat förutsättningarna att nå balans i budget Ett av flertalet förslag att minska kostnaderna 2016 är möjligheten att minska hyreskostnader för våra verksamheter. Då vi idag bl. a tittar på möjligheten at förtäta den administrativa verksamheten skulle en flytt till Nykroppa innebära ökade i ställe för minskade kostnader. Motionen bör därför avslås. Förslag till beslut Att enligt kommunchefens förslag avslå motionen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/26 Biblioteksplan för Filipstads Kommun Bibliotekschefen Jan Fröding meddelar i tjänsteskrivelse 17 augusti 2015 att den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya bibliotekslagen förstärks bibliotekets samhällsuppdrag och kravet på biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. En arbetsgrupp bestående av: Torbjörn Parling, Inge Nilsson-Pihl, Jan Fröding, Sara Urger och Kate Fernström har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för Filipstads kommun. Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunala ungdomsrådet och Handikapp- pensionärsråd Svar har inkommit från Kristdemokraterna, Kommunala ungdomsrådet och Barn- och utbildningsnämnden. Förslag till beslut Att Biblioteksplanen godkänns.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/ 149 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam driftsoch servicenämnd Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma driftsoch servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att nytt samverkansavtal och ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Planen är att samverkansavtal och reglemente ska gälla från och med den1 januari Det innebär att samtliga parters fullmäktige måste fatta beslut i ärendet senast december Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förslaget till ändrat samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari att förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari 2016.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/120 Förfrågan om särskild medlemsinsats år Kommuninvest Kommuninvest meddelar i skrivelse 21 maj 2015 att vid föreningsstämman den 16 april 2015 fastställde stämman nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. I tjänsteskrivelse 2 september 2015 skriver Ulf Persson, controller att beslut om extra återstående insatsbelopp kr vilket innebär att totala insatsbeloppet uppgår till kr. Totala insatsbeloppet motsvarar högsta insatsnivån i de nya stadgarna enligt Kommuninvest. Sista dagen för Filipstads kommun är att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2015 är den 31 oktober Absolut sista dagen för inbetalning av kapital den 31 december 2015 för att kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman Räntan på insatskapital under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Räntan på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning. Filipstads kommun totala överskottsutdelning 2014 blev kr utbetalt maj Förslag till beslut Beslut om extra insatsbelopp kr.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Au Dnr 2015/150 Policy för bisysslor Personalchefen Helena Strandberg meddelar i tjänsteskrivelse 31 augusti 2015 att med anledning av KPMG:s rapport om bisysslor har personalavdelningen fått i uppdrag att ta fram kompletterande information, samt rutiner och checklistor för framtida hantering av bisysslor. Personalavdelningen har arbetat fram en ny policy inklusive anvisningar samt tillhörande blanketter och beslutsstöd. Förslag till beslut Att anta föreslagen policy och anvisningar för bisysslor med tillhörande bilagor.

12 BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: Augusti 2015 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2015 mot budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Partistöd Administration stab Informationsverksamhet Bergslagens räddningstjänst Ekonomi / Kundtjänst Civilförsvar Kulturverksamhet Totalt Stabsenhet Administration Företagshälsovård Fackliga företrädare FFA Förebyggande friskvårdsarbete Övriga PA-åtgärder Totalt Personalenhet Ekonomiskt ledningsstöd Totalt Ekonomiskt ledningsstöd Allmänna näringslivsinsatser Turism Skola/Näringsliv Kultur Totalt Näringslivsenhet Administration Arbetsmarknadsåtgärder social art Arbetsmarknadsprojekt Integrationsarbete Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art Totalt AIE-enhet TOTALT KSau Diff mot budget -150

13 Kommentarer: Stab: Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -390 tkr. Det hänförs till bl.a. ökat medlemsbidrag för Bergslagens räddningstjänst. Beräknas inte kunna täckas av andra medel. I övriga verksamheter finns både över- och underskott. Underskottet på Kommunfullmäktige är till stor del uppkommet av ökade arvodeskostnader. Ökningen beror på bokförda pensionskostnader -40 tkr vilka tidigare bokförts på respektive nämnd, nytt gruppledarearvode -75 tkr samt underbudgetering för 2013 och 2014 ca -40 tkr. Även inom Kommunstyrelsen finns ett visst underskott avseende arvoden. Statliga intäkter för civilberedskap har minskat med -75 tkr under året men kan förhoppningsvis balanseras mot andra intäkter under året. Stabens underskott består av vissa gemensamma kostnader vilka föreslås hanteras inomramen för omstruktureringskostnader. Informationsverksamheten prognostiserar överskott om 40 tkr för minskade licenskostnader efter upphandling. Personalenhet: Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -150 tkr. Inom administrationen är det framförallt ökade kostnader för uppdatering av personalsystem vilka ej budgeterats -60 tkr. Kostnaderna för fackliga företrädare beräknas överstiga budget med -90 tkr pga. ökade löneskostnader. Fakturan för företagshälsovård för augusti är ännu ej bokförd. Ekonomiskt ledningsstöd: Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemen inte har nyttjats fullt ut än. Prognosen är i nivå med budget. Näringslivsenhet: Prognosen beräknas ligga i nivå med budget. AIE-enhet: AIE-enhet prognostiserar ett överskott med 390 tkr. Överskottet beror främst på vakans och långtidssjukskrivning. Vakansen kommer att återbesättas och medel för inventarier till Rosendahl beräknas täckas av överskottet. Åtgärder: Underskottet inom verksamheterna uppvägs av överskott inom AIE-enheten. Översyn av åtgärder pågår för att möta resterande underskott. Redovisning av Kommunstyrelsens sammantagna ågärder för att nå uppställt resultatkrav på 700 tkr kommer att redovisas på KS sammanträde i september. Underskrift Claes Hultgren

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Delårsbokslut 2015 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Avv mot budget Prognos Budget / / / / avvikelse Kommunfullmäktige Stabsenhet Personalenhet Ekonomiskt led.stöd Näringslivsenhet AIE-enhet Totalt KOMMENTARER TILL DELÅRETS RESULTAT Sammantaget visar redovisningen att Ksau har ett överskott med 183 tkr vid halvårsskiftet. Prognosen visar ett utfall i balans med budget. Kommunfullmäktige Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -88 tkr, vilket förklaras med ökade arvodeskostnader och större deltagande till följd av ny mandatperiod. Prognosen beräknas till -150 tkr. Stabsenhet Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -294 tkr. I resultatet finns såväl överskott som underskott i de olika enheterna. Det prognostiserade underskottet om -240 tkr utgör främst av ökade kostnader för Bergslagens räddningstjänst (-280 tkr). Personalenhet Personalenhetens halvårsresultat ligger i balans med budget och prognosen beräknas också ligga i balans med budget. Ekonomiskt ledningsstöd Verksamheten visar ett överskott efter sex månader på 48 tkr. Kostnaden för eventuella behov av konsult för ekonomisystem är inte fullt utnyttjade. Prognosen för 2015 är ett nollresultat för enheten. Näringslivsenhet Vid delåret ligger resultatet för enheten i nivå med budget. Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget. Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Budgeten för 2015 beräknas att ge ett överskott med 390 tkr. Uppföljningen visar på ett överskott på 533 tkr. Överskottet förklaras främst av ej återbesatt vakans och långtidssjukskrivning. Vakansen kommer att återbesättas och överskott ska även finansiera inventarier i Rosendal. MÅLUPPFYLLELSE Stabsenhet: Till KF Stabsenheten skall utveckla den gemensamma nämndadministrationen och de härtill hörande processerna. Vidare skall fortsatt införande och utveckling av dokument och ärendehanterings-systemet ske, med spridning av användandet till flera nyckelpersoner inom samtliga förvaltningar. Måluppfyllelse: Kommunkansliet fortsätter sprida användandet av diariesystemet bland nyckelpersoner. Inom ekonomi- och kundtjänst har flera av arbetsprocesserna utvecklats för att minska sårbarhet. Ekonomi- och kundtjänst skall under året utveckla arbetsmetoder och rutiner för att säkerställa en stabil och väl fungerande verksamhet med minimal sårbarhet för centrala funktioner inom organisationen. Måluppfyllelse: Ekonomi- och kundtjänst arbetsmetoder har ytterligare utvecklats i syfte att minska sårbarhet och öka effektiviteten. 1

15 Personalenhet: Till KF Målsättning är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Målsättningen för är en sjukfrånvaro runt 4,0 %.. Personalbefrämjande åtgärder - Fortsatt prioritering av förebyggande åtgärder, samt att inom FFA (Främjande FriskvårdsArbete) arbeta med att få med fler företag i kommunen. Hälsa / Friskvård Filipstads kommun ska arbeta för att bli en av Sveriges ledande kommuner i arbetet med hälsa och friskvård. Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron har ökat något i Filipstads kommun under första halvåret Ökningen finns till viss del inom Kommunstyrelsen men främst inom Socialförvaltningen. En ökning bland sjuktalen inom socialförvaltningarna är ett problem som delas med de flesta andra värmländska kommunen. Sjukfrånvaro ligger på 6,49 % vilket är en ökning med 0,49 % sedan men en minskning med -0,07 % sedan Rehab är både nu och framöver ett prioriterat område. Näringslivsenheten Till KF Skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i befintliga företag. Måluppfyllelse: Deltar i Communicares projekt - Ung Idé Värmland ( ) med målgruppen unga blivande entreprenörer. Arbetar aktivt med att exponera ALMI s utbud för tillväxt i företag vid bland annat ett frukostmöte. Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. Måluppfyllelse: Genomfört frukostmöten, nätverksträffar med bland andra Stål- och verkstad (numera Filipstads Industrinätverk) samt företagsbesök. Testat en ny arena för möten, Företagsafterwork som har genomförts vid två tillfällen med många nöjda deltagare. Stärka Bergsskolan och Gammelkroppa Skogsskolas roll i den lokala näringslivsutvecklingen. Måluppfyllelse: Leder kommunens kompetensutvecklingsgrupp/arbetsmarknadsråd där både Gammelkroppa skogsskola och Bergsskolan ingår tillsammans med företagare och Arbetsförmedlingen. Jobbar aktivt med att få flera Filipstadsföretag att ingå i Bergsskolans nya EUprojekt. Utveckla kundanpassad kommunal service till företagen och stärka den positiva attityden till företagandet i kommunens organisation En dörr in. Måluppfyllelse: Arbetar ständigt med att alla som jobbar mot företag skall ha ett företagsperspektiv. Har tillsammans med upphandlings- och fastighetsenheten haft träffar med aktuella lokala företag inför upphandlingar. Att med entreprenörskap som utgångspunkt och fokus stimulera till ökad tillväxt inom besöksnäringen. Måluppfyllelse: Utvecklingen av de prioriterade områdena Bergslagskanalen, Brattforsheden och Kalhyttan fortsätter. Nyetableringen av företag har låtit vänta på sig men ett antal befintliga företag inom besöksnäringen har bytt ägare och ytterligare några har investerat för att tillgodose en växande målgrupp. Vid alla företagsbesök inom besöksnäringen är affärsutveckling en del. Söka aktivt fler och nya vägar att jobba med skola/kompetensförsörjning. Måluppfyllelse: På gymnasiet finns ett tätt samarbete med företag/branscherna för alla yrkesprogram. Ung Företagsamhet är aktivt på gymnasiet. Kontakt med samtliga grundskolerektorer samt kontinuerliga träffar med ansvarig för skola-arbetsliv 7-9. Nytt för i år en mässa där praoelever i åk 8 ställde ut om sina respektive praoföretag för att visa varandra och övriga elever på skolan. Till Ksau Utnyttja och på ett kompetent sätt använda de projekt som är Värmlandsbaserade. Måluppfyllelse: Vi deltar bl.a. i projekt Ung Idé/Communicare och när EUs projektperiod drar igång kommer vi att ingå ibland annat Tillväxt och lönsamhet/almi. Uppnå positiva placeringar i diverse företagsklimatsmätningar. Måluppfyllelse: Svenskt Näringslivs ranking för 2014 är ännu ej publicerad. Vi ser dock genom publiceringen av resultatet i maj att upphandlingsområdet sticket ut och sjunkit markant. Arbete med att förbättra detta har inletts. Vidareutveckling av Servicecenter i Lesjöfors. Måluppfyllelse: Servicecentret finansieras fram till 31 oktober med kommunens tillgängliga medel. Inget lämpligt EU-program att söka finansiering ifrån har ännu utlysts.. Vidareutveckla Kalhyttans friluftsområde. Måluppfyllelse: Annonsering i utvalda tidskrifter och på webbsidor. Kontakter med entreprenörer för aktiviteter/utbud viss tid på Kalhyttan pågår. Aktivt delta i projekt vars syfte är att ge ökade etableringsmöjligheter och ökad tillväxttakt. Måluppfyllelse: Deltar i projekt Tillväxt och lönsamhet/almi. Ingår i NU-nätverket Värmland (näringslivsutvecklare) där etableringsfrågor är en del. 2

16 ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER Stabsenhet Under framför allt första delen av året har stöd getts i processen med ny organisation (flytt av ansvarsområden mellan förvaltningar). Personalenhet FFA har ökat i omfattning under 2015 och har nu 41 anslutna företag, förutom kommunen. Arbetet med ett främjande friskvårdsarbete fortskrider och fortsätter vara prioriterat. Personalavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla intranätet (chefshandbok och personalhandbok) förbättra mallar och förtydliga rutiner. Arbete pågår med årets ledarutbildningsdagar som är inplanerade till november Under året har också arbete med lönekartläggning påbörjats vilken beräknas vara färdigt under Årets löneöversyn är klar under första halvåret. Näringslivsenhet Testat ny form för möten företag emellan och mellan företag-kommun, Företagsafterwork Visitfilipstad.se fungerar och är välbesökt från såväl, dator som surfplatta och smartphone. Turistbyrån (Visit Filipstad) finns nu på Facebook. Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens startade Projektstart Värmlands framtid med EU-finansiering. Projektstart Vägvisaren, ett Finsam-projekt. Projektstart AIE möjligheternas arena, ett Finsamprojekt. Bra resultat på projektet Ung i Filipstad. Projekt Ny i Filipstad avslutat. Ansökan av extern finansiering från EU pågår. FRAMTID Stabsenhet För såväl kommunkansli som för ekonomi- och kundtjänst är det av vikt att fortsätta utveckla metoder, arbetssätt och rutiner för att minska sårbarhet och därmed säkerställa centrala kommunala funktioner. Personalenhet Prioriteringar fortsätter avseende FFA, rehab-arbete, arbetsledarutbildning, utveckling av intranätet samt rutiner och arbetssätt i personalarbete. Ekonomiskt ledningsstöd Fokus kommer att läggas på arbete med upphandling av ekonomisystem. Näringslivsenhet Utbildning inom Upphandlingsområdet för både politiker samt tjänstemän/företagare. Jobba med att förbättra företagsklimatet inom Upphandlingsområdet. Aktiva inom flera EU-ansökningar Anordna träffar med företag för dialog via alla upparbetade arenor, såväl nya som gamla. Driva vidareutvecklingen och marknadsföringen av Kalhyttan. Inspirations/Informations kväll för blivande/nystartade företag med Communicare, Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE Ansökan av EU-medel pågår. Utveckling av röjarlagsorganisation. Start av Fritidsbanken. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Man kan låna kortare eller längre tid, beroende på vad man lånar. Alla kan låna och allt är gratis. 3

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2015 Kommunstyrelsen 26 augusti Au Ks 84 Dnr 2015/147 Förfrågan om samarbete Värmlands Seniorgala januari 2016 PRO och SPF har gemensamt inkommit med en förfrågan om ett samarbete vid planerad seniorgala i januari Förfrågan om samarbete ställs till Region Värmland, Landstinget i Värmland samt de värmländska kommunerna. Den ekonomiska delen av samarbetet avser 350 tkr fördelat mellan parterna. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 18 augusti 2015, 95 att ställa sig positiva till ett samarbete att föreslå kommunstyrelsen besluta att ingå ett ekonomiskt samarbete med maximalt kr för ett deltagande i seniorgalan under förutsättning att majoriteten av de värmländska kommunerna deltar tillsammans med Landstinget i Värmland och Region Värmland. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i frågan, baserat på dels vad som krävs vid deltagande förutom medfinansiering samt efter avstämning med de lokala pensionärsorganisationerna.

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2013-2015

EKONOMISK PLAN 2013-2015 EKONOMISK PLAN 2013-2015 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 9 Balansbudget...... 10 Kassaflödesbudget... 11 Kommunstyrelsen... 12 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer