BALANSBOK Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning"

Transkript

1 BALANSBOK Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning aktiva Koncernens balansräkning passiva Koncernens kassaflödesanalys Principerna för upprättande av koncernens och moderbolagets bokslut Koncernens noter Beräkning av nyckeltal Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning aktiva Moderbolagets balansräkning passiva Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets noter Bokslutsunderskrifter Revisionsberättelse Förteckning över bokföringsböcker... 62

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Finlands Universitetsfastigheter Ab grundades år Sedan år 2010 har företaget hyrt ut och låtit bygga lokaler för universitets och högskolors behov utanför huvudstadsregionen. Företaget ägs av tio universitet utanför huvudstadsregionen (Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi) samt finska staten. Företaget erbjuder universiteten ändamålsenliga lokaler till ett rimligt pris samt utvecklar sina fastighetstillgångar även för andra aktörer med lokalbehov. Målet är att utveckla campusområdena till attraktiva och hållbara inlärnings- och innovationsmiljöer som stöder universitetens framgång även med internationella mått mätt. Företaget satsar kraftigt på forskning och utveckling och försöker på detta sätt trygga ägaruniversitetens konkurrenskraft med hjälp av lokallösningar. Under år 2013 har man fortsatt att planera och genomföra verksamheten på lång sikt enligt strategin. Organisationsreformen, som genomfördes sommaren 2013, stödjer genomförandet av bolagets strategi även i fortsättningen och bidrog till att klargöra ansvaret för de strategiska projekten samt tyngdpunkterna och processerna inom den operativa verksamheten. Arbetet med att uppdatera bolagets strategi fortsatte Bolaget har under 2013 drivit fastighetsutvecklingsåtgärderna framåt på bred front, fortsatt det praktiska genomförandet av forskningsprojektet RYM SHOK, gjort stora satsningar på reparationsbyggnad och hantering av inomhusluftrisker samt effektiviserat energihanteringen i fastigheterna. Bolaget har satsat på samhällsansvarsrapportering och en mer omfattande ansvarsrapport som gäller 2013 och bygger på GRI-strukturen publiceras för första gången i samband med denna årsredovisning. De viktigaste temana inom SYK:s samhällsansvar har identifierats utifrån en intressegruppsanalys och kartläggning av vår egen verksamhet. AFFÄRSVERKSAMHET År 2013 ökade koncernens omsättning med 3,7 miljoner euro jämfört med föregående år. De viktigaste orsakerna till omsättningsökningen (2,7 %) var indexhöjningarna av hyrorna samt slutförandet av reparationen av lokaler. År 2013 gjordes en nedskrivning på sammanlagt 7,2 miljoner euro på en byggnad där den förväntade intäkten från byggnaden blivit permanent lägre än den oavskrivna upphandlingskostnaden. Till detta bidrog både inomhuslufts- och campusutvecklingsmässiga orsaker. Nyckeltal, miljoner euro Koncernen 2013 Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moder bolaget 2013 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Omsättning 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 Rörelsevinst 35,3 45,0 48,1 36,0 45,9 48,5 Räkenskapsperiodens resultat 19,2 25,2 26,7 15,8 20,9 21,3 Eget kapital ,0 576,7 568,5 547,5 552,5 548,6 Balansräkning ,7 990,9 976,8 1014,1 985,6 970,5 Soliditetsgrad, i procent 56,4 58,2 58,2 56,3 58,0 58,0 Avkastning på investerat kapital i procent Avkastning på eget kapital i procent 3,1 3,8 4,0 3,0 3,8 4,0 3,3 4,4 4,8 3,3 4,6 5,0 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

3 Företaget satsade betydligt på underhålls- och årsrenoveringar för att förbättra byggnadernas skick och kvalitet. De ökade underhållsreparationerna var den viktigaste enskilda orsaken till att underhållskostnaderna ökade rätt så snabbt år Ett finansieringsavtal undertecknades med Europeiska Investeringsbanken under första halvåret Bolaget beslutade att inleda samarbete inom finansiering av investeringar även med Nordiska Investeringsbanken. KUNDRELATIONER Bolagets strategi för åren grundar sig på en verksamhetsmodell som motsvarar kundernas förväntningar. Strategin genomförs i fyra olika strategiska projekt. Målet är att främja universitetens framgång i den hårda internationella konkurrensen. Företagets vision, kundlöfte och mission: VISION: Den mest värderade campusutvecklaren i Europa VÅRT LÖFTE: Vi stöder universitetens framgång genom att utveckla våra fastigheter till attraktiva campusområden MISSION: Vi tryggar universitetens soliditet genom ansvarsfull utveckling av fastighetstillgångarna. Under år 2013 utvecklade företaget vidare en kundtjänstmodell där de centrala verktygen kommer att vara campusstrategier som fastställs separat för enskilda kunder och campus. Med hjälp av dessa strategier vill vi tillsammans med kunden ställa upp mål för varje campus och skapa lokallösningar som tjänar framtidens inlärning och forskning. Hösten 2013 anlitade bolaget Innolink Research Oy för göra en mer omfattande kundtillfredsställelseenkät än tidigare. Helhetsbetyget för Finlands Universitetsfastigheter Ab:s verksamhet var 3,8 och hela 98 procent av respondenterna skulle utifrån sina egna erfarenheter kunna rekommendera SYK för sina kollegor. UTHYRNING Uthyrningsgraden sjönk med 1,1 % från jämförelseårets nivå, dvs. till 97,8 %. Sänkningen av uthyrningsgraden berodde på att Uleåborgs universitets lokaler för lärarutbildning i Kajana tömdes sommaren Antalet nya eller förnyade hyreskontrakt var år 2013 sammanlagt 16 stycken, och de täckte m 2. De nya hyresavtalen hade en genomsnittlig hyresnivå på 17,15 euro/m 2 /mån. och de genererade ett kassaflöde om 113 miljoner euro. Under räkenskapsperioden fick SYK de första nya hyresgästerna till campusområdet i Kajana och undertecknade avtal om Kampusareena, som färdigställs Vid utgången av 2013 var cirka m 2 (4,6 %) av bolagets lokaler tomma på grund av reparationsarbeten eller problem med inomhusluften. Dessa lokaler genererar inga hyresintäkter under reparationstiden. Nyckeltal för uthyrningen: Hyresbidrag, procent av omsättningen 65,0 69,1 Hyresintäkter i genomsnitt /m 2 /månad 10,5 10,2 Uthyrningsgrad i genomsnitt, procent 97,8 98,9 Genomsnittlig längd på hyreskontrakt, år 6,3 6,0 Lokaler som genererar hyror i genomsnitt, procent 93,2 95,9 Disponibel uthyrningsyta, miljoner m 2 1,08 1,08 Hyreskontrakt, miljoner euro 756,3 740,4 FASTIGHETSUNDERHÅLL I fastighetsunderhållet har tyngdpunkten legat på energiförvaltning, årsreparationsplaner som uppdaterats och genomförts på basis av stora underhållsbesiktningar samt bedömning av servicenätverkets verksamhet. Företaget har ingripit raskt vid problem med inomhusluften i fastigheterna och skapat en verksamhetsmodell med vilken man å ena sidan strävar efter att förebygga uppkomsten av inomhusluftproblem och å andra sidan reagera effektivt när problem yppar sig. Nyckeltal för underhållet: Underhållskostnader i genomsnitt /m 2 / månad ,7 3,7 Underhållsreparationer, milj. euro 17,9 13,5 Värmeenergiförbrukning*, kwh/brm 2 (+3 %) 158,6 148,3 Vattenförbrukning, dm 3 /brm 2 (+ 3,5%) 267,2 266,7 Elförbrukning, kwh/brm 2 ( 0,1%) 107,5 107,5 Elförbrukning, mwh * Uppgifterna om värmeförbrukningen är väderlekskorrigerade. År 2013 konkurrensutsattes fastighetsskötseln, skötseln av utomhusområden och det årliga underhållet av tekniska system på Östra Finlands universitets campus i Kuopio. Som serviceproducent inom fastighetsskötsel och skötsel av utomhusområden fortsätter Coor Oy och som serviceproducent för årligt underhåll av tekniska system valdes Caverion Oy. För de övriga campusområdena skedde inga förändringar i servicenätverket. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

4 Riksomfattande samarbetsavtal tecknades med Metos Oy gällande årligt underhåll av köksanläggningar samt med Inspecta Oy gällande utförandet av de kontroller som föreskrivs i myndighetskrav. Servicenätverket för inomhusluftverksamhet i Jyväskylä utvidgades genom att inleda samarbete inom inomhusluftundersökningar med Sirate Oy. CAMPUSUTVECKLING OCH INVESTERINGAR Tyngdpunkter inom campusutvecklingen år 2013 var campusvisioner, som gjordes upp för många campusområden. Campusvisioner uppgjordes för campusområdena för universiteten i Uleåborg och Jyväskylä. Campusvisioner kommer att göras upp eller uppdateras turvis för respektive universitet. År 2013 utgjorde bolagets investeringar sammanlagt 72,4 miljoner euro. Vid bokslutet hade företaget 26 stycken (121 miljoner euro) investeringsprojekt i beredningsfas, 24 stycken (152 miljoner euro) i planeringsfas och 22 stycken (119 miljoner euro) i investeringsfas. De viktigaste grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten som blev färdiga år 2013 var: - Ombyggnad av föreläsningssalarna i Canthia och undervisningslokalerna i Snellmania vid Östra Finlands universitet i Kuopio - Ombyggnad/reparation av Lapplands tekniska universitets anläggnings- och pilothall - Ändring av lokalen för användaren av restaurangen på Snellmania vid Uleåborgs universitet - Ändring av lokalen för användaren av arbetsgruppsutrymmet i Pinni vid Tammerfors universitet - Ändring av lokaler i undervisningslaboratoriet och - föreläsningssalen i del J av Elhuset vid Tammerfors - tekniska universitet - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska - universitet, fas I - Utbyggnad av Tammerfors tekniska universitets - idrottsarena (Tamppi areena). - Lokaländring av Medisiina C-byggnaden vid Åbo - universitet - Ombyggnad av Seminaarin koulu, C- och A-byggnaden De viktigaste projekten i byggnads- eller planeringsfas i slutet av 2013: - Ombyggnad av F-byggnaden vid Lapplands universitet - Nybyggnad för odontologiska institutionen vid Uleåborgs universitet - Grundreparation av T-byggnaden vid Jyväskylä universitet. - Mattilanniemi nybygge vid Jyväskylä universitet - Ruusupuisto nybyggnad vid Jyväskylä universitet - Nybyggnad vid Tammerfors universitets medicinska institution - Tammerfors tekniska universitets Kampusareenabyggnad - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska universitet, fas II - Projekt för sterilt rum vid Tammerfors tekniska universitet - Ombyggnad av Futura-byggnaden vid Östra Finlands universitet i Joensuu - Ombyggnad av Naturvetenskapernas hus II vid Åbo universitet FORSKNING OCH UTVECKLING Under år 2013 satsade bolaget 1,0 miljoner euro på forskning och utveckling (0,8 miljoner euro 2012 och 0,4 miljoner euro år 2011). För forskningsprojekt för år 2013 fick bolaget 0,2 miljoner euro understöd eller finansieringsandelar av andra samarbetspartners. Forskning bedrivs i intensivt samarbete med ägaruniversiteten och med valda samarbetsföretag i syfte att utveckla campusens attraktivitet och funktionalitet. Vi utvecklar lokaler som stödjer inlärning och skapande av ny information. Företagets utvecklingsområden är särskilt forsknings- och inlärningsmiljöer samt utveckling av energieffektivitet, inomhusluft och förhållanden samt tjänster. Strategiskt är det viktigaste forskningsprojektet arbetspaketet Utrymmen för inlärning som hör till forskningsprogrammet Inomhusmiljöer som genomförs av Centret för strategisk toppkompetens inom området Den byggda miljön (RYM SHOK). Arbetspaketet som kommer att vara i fyra år inleddes och dess omfattning är sammanlagt 10 miljoner euro. I arbetspaketet deltar 16 organisationer och det delas in i 28 olika projekt. Före utgången av år 2013 hade sammanlagt 5,6 miljoner euro av kostnaderna, varav andelen för företagets eget forskningsprojekt utgjorde 1,5 miljoner euro, bundits. Bolaget är ett ledarföretag för arbetspaketet Lokaler för inlärning. I programmet undersöker bolaget tillsammans med 6 företagspartner och 8 forskningspartner hur behovet av utrymmen för inlärning och skapandet av nya kunskaper förändras och påverkar lokalbehov och -koncept, användarorienterade planeringsprocesser och -lösningar, användarerfarenheter och tjänster samt lösningar som främjar hållbar utveckling. Utifrån undersökningarna har inletts testprojekt av olika slag. Bland dem har demonstrationer som genomförs inom ett år visat sig vara de forskningsmässigt bästa. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

5 Dessutom deltog bolaget vid finansieringen av sju vetenskapliga och två företagsforskningsprojekt i anslutning till programmet med sammanlagt 0,2 miljoner euro. Den totala volymen för dessa projekt var 1,2 miljoner euro. Utöver de egentliga forskningssatsningarna lade bolaget ned cirka 1,1 miljoner euro på bygget av demonstrationerna. Enligt visionen för arbetspaketet Utrymmen för inlärning är universitetscampusen öppna, inspirerande och internationella mötesställen för experter från många branscher. Man skapar ny information och lär sig effektivt, omsätter information och kunskap snabbt i ny affärsverksamhet, konkurrensförmåga och gemensam välfärd. HÅLLBAR UTVECKLING När det gäller fastigheternas lokaleffektivitet beaktar man också den tidsmässiga effektiviteten av lokalanvändningen samt lokalernas mångsidiga användbarhet och gemensamma användning. Företaget utvecklar fastigheterna i en allt mer energieffektiv och ekologisk riktning. När det gäller investeringar fäster företaget särskild uppmärksamhet vid att hitta miljövänliga och långvariga lösningar. Företagets mål på lång sikt är förenligt med EU:s energidirektiv som trädde i kraft sommaren Åtgärdsprogrammet för lokaler (TETS) som hör till Finlands system med energieffektivitetsavtal, vilket är mycket övergripande även internationellt sett, är ett verktyg för fastighetsägarna, med hjälp av vilket de kan vara med om att uppnå de nationella energieffektivitetsmålen. Utifrån nuvarande uppgifter kommer de energieffektivitetsmål som TETS uppställt att genomföras med hjälp av energimanagement. FINANSIERING Målet med finansieringsverksamheten är att enligt företagets finansieringspolicy skapa en långsiktig och kostnadseffektiv finansieringsgrund, som i sin tur skapar en stabil ekonomisk verksamhetsmiljö för fastighetsunderhållet och -utvecklingen. De viktigaste finansieringsmässiga åtgärderna år 2013 var ett låneavtal med Europeiska Investeringsbanken samt förhandlingar om ett omfattande finansieringsavtal med Nordiska Investeringsbanken. Det senaste undertecknades i januari 2014 och dess totala värde är 75 miljoner euro. Avtalet med Europeiska Investeringsbanken, som tecknades under första halvåret 2013, möjliggör att lån på sammanlagt 100 miljoner euro kan tas ut för att finansiera grundförbättrings- och nybyggnadsinvesteringar under åren Nyckeltal för finansieringsverksamheten: Lån, milj. euro 425,0 395,0 Genomsnittlig lånetid, år 5,0 5,1 Finansieringens medelränta, i procent 2,6 2,7 Räntebindningstid, år 3,3 3,7 Säkerhetsgrad för räntorna, i procent Ränteteckningsgrad (interest coverage ratio) 7,7 8,1 Likviditet 31.12, miljoner euro 23,1 20,5 BOLAGSSTÄMMA Finlands Universitetsfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls i Tammerfors, på hotell Tammer den 16 maj Alla delägare med undantag av en delägare var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2012 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sex (6). Bolagsstämman utsåg styrelseordförande Petri Lintunen (Tammerfors universitet), vice ordförande Juha Lemström (Senatfastigheter), Matti Paavonsalo (Östra Finlands universitet), Pirjo Kytösalmi (Uleåborgs universitet) och Kaisa Vuorio (Propdea Oy) till att fortsätta i sina uppdrag. Som ny styrelsemedlem invaldes Kalervo Väänänen (Åbo universitet). Till revisor utsågs KPMG Oy med CGR-revisor Hannu Paunikallio som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade att grunderna för styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden förblir oförändrade. Bolagsstämman fattade beslut om bolagets investeringsprogram för de stora projektens del (över 30 miljoner euro). Dessutom fattade bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen, genom vilken parallellnamn på svenska och finska togs i bruk. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 8,30 euro per aktie för räkenskapsperioden 2012, sammanlagt euro. Avtalen i fråga tryggar bolagets finansieringsbehov kostnadseffektivt och ger stabilitet under den pågående perioden av starka investeringar. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

6 PERSONAL Verkställande direktör är Mauno Sievänen. År 2013 hade bolaget i genomsnitt 30 anställda som arbetade med kundrelationer och campusutveckling, byggnad och underhåll, konceptutveckling samt ekonomi, förvaltning och uthyrning. Företagets affärsidé är att vara en låg och kundnära organisation. Den genomsnittliga åldern bland våra anställda är 45,7 år. Vi förstärkte vår organisation under året. Företaget har ett incitamentsystem i bruk. Målen för det har uppställts utifrån företagets strategiska mål. Incitamentsystemets kostnadseffekt, om det genomförs i sin helhet, är 0,1 miljoner euro, vilket motsvarar ca 10 procent av personalkostnaderna. Nyckeltal för personalen: Antal anställda i genomsnitt Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden Personalkostnader, miljoner euro ,3 2,1 1,9 VERKSAMHETSRISKER Företagets operativa risker anknyter främst till fastighetstillgångarna och underhållsfunktionerna samt grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten. Företagets finansieringsrisker är till största delen ränte- och likviditetsrisker. Dessa hanteras med likviditetsreserver i överensstämmelse med finansieringspolicyn samt med ränteskydd. Företagets försäkringsrisker för egendom och verksamhet är försäkrade i If Skadeförsäkringsbolag Ab. När det gäller finansieringsriskerna har företaget i sin finansieringspolicy fastställt de mest centrala målen och tillvägagångssätten för att hantera finansieringsriskerna. Företagets mål är att skapa en finansieringsgrund där man skyddar sig mot ränteriskerna till betydande delar. Bolagets mål är att procent av räntorna ska vara skyddade och att räntebindningstiden är 3 5 år. FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN 2013 Finlands Universitetsfastigheter Ab äger utöver det direkta fastighetsinnehavet också fastighetsaktier i sex olika företag. Av fastighetsaktierna har dotter- och ägarintressebolagen tagits med i Finlands Universitetsfastigheter Ab:s koncernbokslut. Dotterbolaget Kiinteistö Oy Turun Kasarmialue, som Finlands Universitetsfastigheter Ab äger helt, fusionerades med moderbolaget år Under 2013 skedde det inga förändringar i koncernstrukturen. BOLAGETS AKTIER Företaget har ett aktieslag och företagets aktiekapital fördelas enligt följande: röst/aktie st st. Alla aktier har samma rätt till utdelning och företagets tillgångar. För aktierna gäller inlösningsklausulen enligt 11 i bolagsordningen. UTSIKTER FÖR ÅR 2014 Företaget bedömer att verksamhetsmiljön håller sig relativt stabil och att omsättningen ökar från året innan. Resultatutvecklingen förväntas ligga åtminstone på samma nivå som föregående år. År 2014 fördjupar vi ytterligare vårt samarbete med våra kunder och våra mest centrala serviceproducenter. På så sätt säkerställer vi att hela partnernätverket agerar i samma riktning mot företagets strategiska mål. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,99 euro, varav räkenskapsperiodens resultat utgör ,05 euro. Styrelsen föreslår att utdelningsbara medel disponeras enligt följande: - sammanlagt delas euro ut, vilket innebär 6,27 euro/aktie - återstoden av de utdelningsbara medlen förs till det egna kapitalet. Det har inte skett några väsentliga förändringar i företagets ekonomiska ställning efter avslutad räkenskapsperiod. Företagets likviditet är god, och enligt styrelsen riskeras den inte av den föreslagna vinstutdelningen. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

7 Koncernens resultaträkning Not Omsättning , ,99 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,66 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,88 Övriga verksamhetskostnader , ,66 Andel av ägarintressebolagens vinst (förlust) , ,27 Rörelsevinst , ,10 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,83 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,27 Inkomstskatter , ,25 Minoritetsandel , ,80 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,82 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

8 Koncernens balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter 1 080, ,25 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,97 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,99 Byggnader och konstruktioner , ,43 Maskiner och inventarier , ,24 Övriga materiella tillgångar , ,85 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,95 Placeringar 11 Andelar i ägarintresseföretag , ,67 Övriga placeringar , , , ,77 Bestående aktiva totalt , ,69 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , , , ,37 Kassa och bank , ,11 Rörliga aktiva totalt , ,48 AKTIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

9 Koncernens balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,62 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,82 Eget kapital totalt , ,22 MINORITETSANDEL , ,19 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , , , ,72 Kortfristigt 14 Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Lån från finansieringsinstitut , ,99 Latenta skatteskulder , ,29 Erhållna förskott , ,55 Inköpsskulder , ,69 Övriga skulder , ,73 Resultatregleringar , , , ,04 Främmande kapital totalt , ,76 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

10 Koncernens kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,10 Avskrivningar och nedskrivningar enligt plan , ,88 Övriga justeringar som inte medför transaktion , ,27 Förändring av driftskapital , ,50 Inbetalda räntor , ,83 Betalda räntor , ,53 Övriga finansieringsposter , ,23 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,05 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,80 Investeringskassaflöde , ,80 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån , ,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,73 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,27 Förändring av likvida medel , ,02 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,13 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,11 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital , ,26 Förändring av kortfristiga fordringar , ,24 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,50 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

11 KONCERNENS OCH MODER BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Grundläggande uppgifter om företaget Finlands Universitetsfastigheter fokuserar på att förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter och lokaler i dess ägo i huvudsak för forsknings- och undervisningsverksamhet samt för affärsverksamhet som stödjer dessa funktioner för att trygga universitetens långsiktiga verksamhet. Koncernens moderbolag är Finlands Universitetsfastigheter Ab, som är ett finskt aktiebolag vars hemort är Tammerfors. Finlands Universitetsfastigheter Ab:s adress är Uimalankatu 1, Tammerfors. Grund för upprättande av bokslutet Boksluten för koncernen och moderbolaget Finlands Universitetsfastigheter har upprättats i enlighet med Finlands bokföringslag och -förordning samt aktiebolagslagen. Detta är moderbolagets och dess koncerns femte räkenskapsperiod. Företaget inledde sin egentliga verksamhet år Koncernförhållanden Finlands Universitetsfastigheter Ab hörde till koncernen Senatfastigheter fram till Från och med år 2010 har Universitetsfastigheter varit ett ägarintressebolag i Senatfastigheter efter att staten överlät två tredjedelar av bolagets aktier till tio universitet utanför huvudstadsregionen. Finlands Universitetsfastigheter Ab utgör koncernens moderbolag. Till koncernen Universitetsfastigheter hör tre dotterbolag och ett intressebolag. Dessa dotter- och intressebolag redovisas för första gången i Universitetsfastigheters koncernbokslut från KiOY Turun Kasarmialue, som ägs helt av Finlands Universitetsfastigheter, fusionerades med moderbolaget Principer för upprättande av koncernbokslutet Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Hela skillnaden mellan dotterbolagens anskaffningsutgift och det egna kapitalet motsvarande andelen som förvärvats har allokerats på byggnader. Poster som allokerats på byggnader avskrivs i enlighet med avskrivningsplanen för ifrågavarande anläggningstillgångspost. Koncernens interna affärstransaktioner, ömsesidiga fordringar och skulder samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens eget kapital och resultat och de upptas som en separat post. Ägarintressebolaget tas upp i enlighet med kapitalandelsmetoden. Värderings- och periodiseringsprinciper Omsättning Omsättningen består i huvudsak av hyresintäkter för lokalerna, ersättningar för nyttjande samt övriga serviceintäkter. Avkastningen bokförs när prestationen har överlåtits. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

12 Värdering av anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar värderas till sin ursprungliga anskaffningsutgift och avskrivs under deras ekonomiska verkningstid i enlighet med en avskrivningsplan som upprättats på förhand. Finansieringsintäkter och -skulder samt derivatavtal Finansieringsintäkter och räntefria skulder har upptagits enligt anskaffningsvärdet. Räntebärande skulder har värderats till den periodiserade anskaffningsutgiften i enlighet med effektivräntemetoden. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen under avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningar baseras på uppskattade ekonomiska verkningstider Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar 3 år 5 år år 15 år 7 10 år 10 år Placeringar Moderbolagets placeringar omfattar aktier i dotterbolag och ägarintressebolag samt lån till företag inom samma koncern. Placeringarna har i balansräkningen värderats till anskaffningsutgiften. Utgifter för forskning och utveckling Forskningsutgifterna bokförs som årliga utgifter. Utgifter för byggprojekt av utvecklingskostnadskaraktär aktiveras när det tekniska genomförandet av ett projekt säkerställs och projektet konstateras generera intäkter i flera års tid. Till övriga delar bokförs utvecklingsutgifterna som årskostnader. Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknande av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. Inkomstskatter Räkenskapsperiodens direkta inkomstskatter har periodiserats och upptagits i resultaträkningen. Den latenta skatteskulden för moderbolagets och dotterbolagens ackumulerade avskrivningsdifferens har upptagits i koncernbokslutet. På dotterbolagens avskrivningar som lämnats obeaktade i beskattningen har man inte beräknat den latenta skattefordringen eftersom utnyttjandet av dessa i framtiden är osäkert. Övriga principer Personalens pensionsskydd har ordnats genom försäkringar i ett pensionsförsäkringsbolag och försäkringspremierna har upptagits som utgifter i förhållande till lönerna. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

13 Koncernens NOTER Noter till resultaträkningen: ) Omsättning Hyror , ,96 Ersättningar för nyttjande , ,70 Övrig avkastning på fastigheten , ,33 Totalt , ,99 Geografiskt uppstår koncernens omsättning i Finland. 2) Övriga verksamhetsintäkter , ,63 De övriga verksamhetsintäkterna består av understöd till forskningsprojekt. 3) Personalkostnader och antalet anställda Löner och arvoden , ,55 Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , ,69 Totalt , ,71 Löner och arvoden till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören under räkenskapsperioden , ,00 Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden ) Avskrivningar och nedskrivningar Beskrivs närmare i bilagorna 9 och 10. 5) Övriga verksamhetskostnader Förvaltning , ,53 Användning och underhåll , ,66 Skötsel av utomhusområden , ,90 Städning , ,36 Uppvärmning , ,80 Vatten och avlopp , ,89 El och gas , ,68 Avfallshantering , ,93 Skadeförsäkringar , ,25 Hyror , ,76 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

14 Fastighetsskatt , ,56 Reparationer , ,23 Övriga underhållskostnader , ,89 Totalt , ,66 6) Arvoden till revisorer CGR-samfund KPMG Oy Revisionsarvoden , ,20 Skatterådgivning , ,03 Övriga expertarvoden , ,58 Totalt , ,81 CGR-samfund Ernst & Young Oy Skatterådgivning 0, ,00 Övriga expertarvoden , ,00 Totalt , ,00 7) Finansieringsintäkter och -utgifter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Totalt , ,83 Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , ,23 Totalt , ,66 Finansieringsintäkter och -utgifter totalt , ,83 8) Inkomstskatter Inkomstskatter för det innevarande året , ,58 Förändring av latenta skatter , ,67 Totalt , ,25 noter till balansräkningens aktiva: 9) Immateriella tillgångar År 2013 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,99 Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0, , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Räkenskapsperiodens avskrivningar -179, , ,28 Ackumulerade avskrivningar , , ,30 Bokföringsvärde , , ,69 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

15 År 2012 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,75 Ökningar under räkenskapsperioden 0, , , , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,83 Räkenskapsperiodens avskrivningar , , ,19 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Bokföringsvärde , , ,97 10) Materiella tillgångar År 2013 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 Anskaffningsutgift , , , , , ,67 Ackumulerade avskrivningar Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,62 0, ,85 0, , , ,38 0, ,36 Nedskrivningar 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 Ackumulerade avskrivningar , , , ,00 0, ,30 Bokföringsvärde , , , , , ,37 År 2012 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,63 Överföringar mellan poster 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,59 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ackumulerade avskrivningar Minskningar under räkenskapsperioden Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,15 0, ,37 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 0, , , ,47 0, ,65 Nedskrivningar 0, ,22 0,00 0,00 0, ,22 Ackumulerade avskrivningar , , , ,62 0, ,85 Bokföringsvärde , , , , , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

16 11) Placeringar År 2013 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,77 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,64 0, ,64 Anskaffningsutgift , , ,13 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,13 År 2012 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,04 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,27 0, ,27 Anskaffningsutgift , , ,77 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,77 Aktier och andelar i koncernbolag Andel % Kiinteistö Oy Bioteknia 71,49 % Kiinteistö Oy Kuopion Studentia 56,23 % Kiinteistö Oy Arctic Centre 50,00 % Alla koncernbolag är upptagna i koncernbokslutet. Andelar i ägarintresseföretag Andel % Kiinteistö Oy F-Medi 24,66 % Ägarintresseföretag är upptagna i koncernbokslutet. Övriga placeringar De viktigaste övriga placeringarna allokerades till två fastighetsbolag. Andel % Kiinteistö Oy Kuopion Teknia 18,42 % Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot 12,98 % Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

17 12) Kortfristiga fordringar Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , ,76 Totalt , ,37 Väsentliga poster bland resultatregleringar Inkomstskatter , ,19 Övriga , ,70 Totalt , ,89 Noter till balansräkningens passiva 13) Specifikation av eget kapital Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Ackumulerade vinstmedel , ,62 Utdelning som moderbolaget betalat , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,82 Ackumulerade vinstmedel , ,44 Minoritetsandel , ,99 Minoritetens andel av räkenskapsperiodens resultat , ,80 Minoritetsandel , ,19 Eget kapital totalt , ,41 14) Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , ,00 Totalt , ,72 Skulder som förfaller senare än efter fem år Lån från finansieringsinstitut , ,00 Totalt , ,00 Kortfristigt främmande kapital Kortfristigt räntebärande främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,99 Totalt , ,99 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

18 Kortfristigt räntefritt främmande kapital Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Erhållna förskott , ,55 Leverantörsskulder , ,69 Övriga kortfristiga skulder , ,73 Resultatregleringar , ,79 Totalt , ,76 Kortfristigt främmande kapital totalt , ,75 Väsentliga resultatregleringsposter Ränte- och finansieringsposter , ,90 Övriga , ,89 Totalt , ,79 Finansieringslimiter Checkkontolimiter , ,00 Outnyttjade checkkontolimiter , ,85 Outnyttjade bindande lånelimiter , ,00 Maturitetsfördelning av lånen från finansieringsinstitut Lånens förfalloår , , , , , , , ,37 Valutafördelning av lånen från finansieringsinstitut EUR ,37 SEK ,00 GBP , ,37 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

19 15) Latenta skatteskulder och -fordringar Latent skatteskuld i koncernens balansräkning Av den ackumulerade avskrivningsdifferensen , ,29 16) Derivatavtal Räntederivat Ränteswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränteswapavtal, gängse värde , ,79 Ränte- och valutaderivat Ränte- och valutaswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränte- och valutaswapavtal, gängse värde , ,00 Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknandet av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. 17) Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder med inteckning i en fastighet som säkerhet Lån från finansieringsinstitut , ,72 Givna inteckningar , ,00 Övriga skulder , ,00 Ansvar för leasinghyresavtal Som förfaller till betalning under följande år , ,08 Som förfaller till betalning senare , ,70 Företagets mest centrala skuldvillkor, förpliktelser , ,78 De viktigaste förpliktelserna för bolagets lån från finansieringsinstitut är bundna till koncernens totala ansvar samt väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur. Övriga ansvar Justeringsansvar för mervärdesskatten vid fastighetsinvesteringar Avdrag för mervärdesskatter som gäller investeringar i ombyggnad, ansvar enligt 120 i mervärdesskattelagen: Justeringsperiod 5 år Justeringsperiod 10 år Totalt , , , , , ,48 Skyddsansvar Bland de fastighetstillgångar som bolaget skaffat genom apport och inköp och som tjänar universitetens verksamhet ingår byggnader och områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (460/85) eller på basis av andra överenskommelser. Företaget har förbundit sig till att följa de föreskrifter, beslut och överenskommelser som getts för enskilda fastigheter eller skyddsområden. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

20 Beräkning av nyckeltal Soliditetsgrad, % = 100 x Avkastning på investerat kapital, % (ROE) = 100 x Avkastning på eget kapital, i procent (ROE) = 100 x Uthyrningsgrad, % = 100 x Räntebetalningsförmåga = Eget kapital Balansomslutning förutbetalda intäkter Räkenskapsperiodens resultat + finansieringsutgifter Balansomslutning räntefria skulder (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Uthyrd areal Hyrbar yta Rörelsebidrag (rörelsevinst + avskrivningar + nedskrivningar enligt plan) Kostnadsbaserade ränteutgifter Vid beräkning av moderbolagets nyckeltal har den ackumulerade avskrivningsdifferensen och förändringen av avskrivningsdifferensen fördelats på eget kapital/ räkenskapsperiodens resultat och på latent skatteskuld. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

21 Moderbolagets resultaträkning Not OMSÄTTNING , ,17 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,60 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,82 Övriga verksamhetskostnader , ,21 RÖRELSEVINST , ,06 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, ,35 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,74 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,34 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,72 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,56 Inkomstskatter , ,58 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,58 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

22 Moderbolagets balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter , ,83 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,55 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,87 Byggnader och konstruktioner , ,25 Maskiner och inventarier , ,51 Övriga materiella tillgångar , ,30 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,37 Placeringar 11 Andelar i företag inom samma koncern , ,34 Fordringar från företag inom samma koncern , ,00 Andelar i ägarintresseföretag , ,83 Övriga placeringar , , , ,87 Bestående aktiva totalt , ,79 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,44 Resultatregleringar , ,94 Övriga fordringar , , , ,29 Kassa och bank , ,87 Rörliga aktiva totalt , ,16 AKTIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

23 Moderbolagets balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,58 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,58 Eget kapital totalt , ,94 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,38 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,00 Övriga skulder , , , ,00 Kortfristigt 14 Skulder till företag inom samma koncern ,52 0,00 Skulder till ägarintresseföretag ,87 Lån från finansieringsinstitut , ,15 Förutbetalda intäkter , ,55 Leverantörsskulder , ,94 Övriga skulder , ,86 Resultatregleringar , , , ,63 Främmande kapital totalt , ,63 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

24 Moderbolagets kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,06 Avskrivningar enligt plan , ,82 Förändring av driftskapital , ,62 Inbetalda räntor , ,32 Betalda räntor , ,84 Övriga finansieringsposter , ,92 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,29 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,12 Beviljade lån , ,00 Investeringskassaflöde , ,12 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån ,00 0,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,15 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,85 Förändring av likvida medel , ,68 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,55 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,87 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital Förändring av kortfristiga fordringar , ,40 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , , , ,62 2) Inbetalda räntor Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, , , ,32 3) Betalda räntor Ränteutgifter , ,74 Andel av resultatregleringar som hör till ränteutgifter , , , ,84 4) Investeringar i immateriella och materiella tillgångar Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,62 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,92 Avskrivningar enligt plan , , , ,12 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2014 FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer