BALANSBOK Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning"

Transkript

1 BALANSBOK Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning aktiva Koncernens balansräkning passiva Koncernens kassaflödesanalys Principerna för upprättande av koncernens och moderbolagets bokslut Koncernens noter Beräkning av nyckeltal Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning aktiva Moderbolagets balansräkning passiva Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets noter Bokslutsunderskrifter Revisionsberättelse Förteckning över bokföringsböcker... 62

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Finlands Universitetsfastigheter Ab grundades år Sedan år 2010 har företaget hyrt ut och låtit bygga lokaler för universitets och högskolors behov utanför huvudstadsregionen. Företaget ägs av tio universitet utanför huvudstadsregionen (Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi) samt finska staten. Företaget erbjuder universiteten ändamålsenliga lokaler till ett rimligt pris samt utvecklar sina fastighetstillgångar även för andra aktörer med lokalbehov. Målet är att utveckla campusområdena till attraktiva och hållbara inlärnings- och innovationsmiljöer som stöder universitetens framgång även med internationella mått mätt. Företaget satsar kraftigt på forskning och utveckling och försöker på detta sätt trygga ägaruniversitetens konkurrenskraft med hjälp av lokallösningar. Under år 2013 har man fortsatt att planera och genomföra verksamheten på lång sikt enligt strategin. Organisationsreformen, som genomfördes sommaren 2013, stödjer genomförandet av bolagets strategi även i fortsättningen och bidrog till att klargöra ansvaret för de strategiska projekten samt tyngdpunkterna och processerna inom den operativa verksamheten. Arbetet med att uppdatera bolagets strategi fortsatte Bolaget har under 2013 drivit fastighetsutvecklingsåtgärderna framåt på bred front, fortsatt det praktiska genomförandet av forskningsprojektet RYM SHOK, gjort stora satsningar på reparationsbyggnad och hantering av inomhusluftrisker samt effektiviserat energihanteringen i fastigheterna. Bolaget har satsat på samhällsansvarsrapportering och en mer omfattande ansvarsrapport som gäller 2013 och bygger på GRI-strukturen publiceras för första gången i samband med denna årsredovisning. De viktigaste temana inom SYK:s samhällsansvar har identifierats utifrån en intressegruppsanalys och kartläggning av vår egen verksamhet. AFFÄRSVERKSAMHET År 2013 ökade koncernens omsättning med 3,7 miljoner euro jämfört med föregående år. De viktigaste orsakerna till omsättningsökningen (2,7 %) var indexhöjningarna av hyrorna samt slutförandet av reparationen av lokaler. År 2013 gjordes en nedskrivning på sammanlagt 7,2 miljoner euro på en byggnad där den förväntade intäkten från byggnaden blivit permanent lägre än den oavskrivna upphandlingskostnaden. Till detta bidrog både inomhuslufts- och campusutvecklingsmässiga orsaker. Nyckeltal, miljoner euro Koncernen 2013 Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moder bolaget 2013 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Omsättning 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 Rörelsevinst 35,3 45,0 48,1 36,0 45,9 48,5 Räkenskapsperiodens resultat 19,2 25,2 26,7 15,8 20,9 21,3 Eget kapital ,0 576,7 568,5 547,5 552,5 548,6 Balansräkning ,7 990,9 976,8 1014,1 985,6 970,5 Soliditetsgrad, i procent 56,4 58,2 58,2 56,3 58,0 58,0 Avkastning på investerat kapital i procent Avkastning på eget kapital i procent 3,1 3,8 4,0 3,0 3,8 4,0 3,3 4,4 4,8 3,3 4,6 5,0 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

3 Företaget satsade betydligt på underhålls- och årsrenoveringar för att förbättra byggnadernas skick och kvalitet. De ökade underhållsreparationerna var den viktigaste enskilda orsaken till att underhållskostnaderna ökade rätt så snabbt år Ett finansieringsavtal undertecknades med Europeiska Investeringsbanken under första halvåret Bolaget beslutade att inleda samarbete inom finansiering av investeringar även med Nordiska Investeringsbanken. KUNDRELATIONER Bolagets strategi för åren grundar sig på en verksamhetsmodell som motsvarar kundernas förväntningar. Strategin genomförs i fyra olika strategiska projekt. Målet är att främja universitetens framgång i den hårda internationella konkurrensen. Företagets vision, kundlöfte och mission: VISION: Den mest värderade campusutvecklaren i Europa VÅRT LÖFTE: Vi stöder universitetens framgång genom att utveckla våra fastigheter till attraktiva campusområden MISSION: Vi tryggar universitetens soliditet genom ansvarsfull utveckling av fastighetstillgångarna. Under år 2013 utvecklade företaget vidare en kundtjänstmodell där de centrala verktygen kommer att vara campusstrategier som fastställs separat för enskilda kunder och campus. Med hjälp av dessa strategier vill vi tillsammans med kunden ställa upp mål för varje campus och skapa lokallösningar som tjänar framtidens inlärning och forskning. Hösten 2013 anlitade bolaget Innolink Research Oy för göra en mer omfattande kundtillfredsställelseenkät än tidigare. Helhetsbetyget för Finlands Universitetsfastigheter Ab:s verksamhet var 3,8 och hela 98 procent av respondenterna skulle utifrån sina egna erfarenheter kunna rekommendera SYK för sina kollegor. UTHYRNING Uthyrningsgraden sjönk med 1,1 % från jämförelseårets nivå, dvs. till 97,8 %. Sänkningen av uthyrningsgraden berodde på att Uleåborgs universitets lokaler för lärarutbildning i Kajana tömdes sommaren Antalet nya eller förnyade hyreskontrakt var år 2013 sammanlagt 16 stycken, och de täckte m 2. De nya hyresavtalen hade en genomsnittlig hyresnivå på 17,15 euro/m 2 /mån. och de genererade ett kassaflöde om 113 miljoner euro. Under räkenskapsperioden fick SYK de första nya hyresgästerna till campusområdet i Kajana och undertecknade avtal om Kampusareena, som färdigställs Vid utgången av 2013 var cirka m 2 (4,6 %) av bolagets lokaler tomma på grund av reparationsarbeten eller problem med inomhusluften. Dessa lokaler genererar inga hyresintäkter under reparationstiden. Nyckeltal för uthyrningen: Hyresbidrag, procent av omsättningen 65,0 69,1 Hyresintäkter i genomsnitt /m 2 /månad 10,5 10,2 Uthyrningsgrad i genomsnitt, procent 97,8 98,9 Genomsnittlig längd på hyreskontrakt, år 6,3 6,0 Lokaler som genererar hyror i genomsnitt, procent 93,2 95,9 Disponibel uthyrningsyta, miljoner m 2 1,08 1,08 Hyreskontrakt, miljoner euro 756,3 740,4 FASTIGHETSUNDERHÅLL I fastighetsunderhållet har tyngdpunkten legat på energiförvaltning, årsreparationsplaner som uppdaterats och genomförts på basis av stora underhållsbesiktningar samt bedömning av servicenätverkets verksamhet. Företaget har ingripit raskt vid problem med inomhusluften i fastigheterna och skapat en verksamhetsmodell med vilken man å ena sidan strävar efter att förebygga uppkomsten av inomhusluftproblem och å andra sidan reagera effektivt när problem yppar sig. Nyckeltal för underhållet: Underhållskostnader i genomsnitt /m 2 / månad ,7 3,7 Underhållsreparationer, milj. euro 17,9 13,5 Värmeenergiförbrukning*, kwh/brm 2 (+3 %) 158,6 148,3 Vattenförbrukning, dm 3 /brm 2 (+ 3,5%) 267,2 266,7 Elförbrukning, kwh/brm 2 ( 0,1%) 107,5 107,5 Elförbrukning, mwh * Uppgifterna om värmeförbrukningen är väderlekskorrigerade. År 2013 konkurrensutsattes fastighetsskötseln, skötseln av utomhusområden och det årliga underhållet av tekniska system på Östra Finlands universitets campus i Kuopio. Som serviceproducent inom fastighetsskötsel och skötsel av utomhusområden fortsätter Coor Oy och som serviceproducent för årligt underhåll av tekniska system valdes Caverion Oy. För de övriga campusområdena skedde inga förändringar i servicenätverket. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

4 Riksomfattande samarbetsavtal tecknades med Metos Oy gällande årligt underhåll av köksanläggningar samt med Inspecta Oy gällande utförandet av de kontroller som föreskrivs i myndighetskrav. Servicenätverket för inomhusluftverksamhet i Jyväskylä utvidgades genom att inleda samarbete inom inomhusluftundersökningar med Sirate Oy. CAMPUSUTVECKLING OCH INVESTERINGAR Tyngdpunkter inom campusutvecklingen år 2013 var campusvisioner, som gjordes upp för många campusområden. Campusvisioner uppgjordes för campusområdena för universiteten i Uleåborg och Jyväskylä. Campusvisioner kommer att göras upp eller uppdateras turvis för respektive universitet. År 2013 utgjorde bolagets investeringar sammanlagt 72,4 miljoner euro. Vid bokslutet hade företaget 26 stycken (121 miljoner euro) investeringsprojekt i beredningsfas, 24 stycken (152 miljoner euro) i planeringsfas och 22 stycken (119 miljoner euro) i investeringsfas. De viktigaste grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten som blev färdiga år 2013 var: - Ombyggnad av föreläsningssalarna i Canthia och undervisningslokalerna i Snellmania vid Östra Finlands universitet i Kuopio - Ombyggnad/reparation av Lapplands tekniska universitets anläggnings- och pilothall - Ändring av lokalen för användaren av restaurangen på Snellmania vid Uleåborgs universitet - Ändring av lokalen för användaren av arbetsgruppsutrymmet i Pinni vid Tammerfors universitet - Ändring av lokaler i undervisningslaboratoriet och - föreläsningssalen i del J av Elhuset vid Tammerfors - tekniska universitet - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska - universitet, fas I - Utbyggnad av Tammerfors tekniska universitets - idrottsarena (Tamppi areena). - Lokaländring av Medisiina C-byggnaden vid Åbo - universitet - Ombyggnad av Seminaarin koulu, C- och A-byggnaden De viktigaste projekten i byggnads- eller planeringsfas i slutet av 2013: - Ombyggnad av F-byggnaden vid Lapplands universitet - Nybyggnad för odontologiska institutionen vid Uleåborgs universitet - Grundreparation av T-byggnaden vid Jyväskylä universitet. - Mattilanniemi nybygge vid Jyväskylä universitet - Ruusupuisto nybyggnad vid Jyväskylä universitet - Nybyggnad vid Tammerfors universitets medicinska institution - Tammerfors tekniska universitets Kampusareenabyggnad - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska universitet, fas II - Projekt för sterilt rum vid Tammerfors tekniska universitet - Ombyggnad av Futura-byggnaden vid Östra Finlands universitet i Joensuu - Ombyggnad av Naturvetenskapernas hus II vid Åbo universitet FORSKNING OCH UTVECKLING Under år 2013 satsade bolaget 1,0 miljoner euro på forskning och utveckling (0,8 miljoner euro 2012 och 0,4 miljoner euro år 2011). För forskningsprojekt för år 2013 fick bolaget 0,2 miljoner euro understöd eller finansieringsandelar av andra samarbetspartners. Forskning bedrivs i intensivt samarbete med ägaruniversiteten och med valda samarbetsföretag i syfte att utveckla campusens attraktivitet och funktionalitet. Vi utvecklar lokaler som stödjer inlärning och skapande av ny information. Företagets utvecklingsområden är särskilt forsknings- och inlärningsmiljöer samt utveckling av energieffektivitet, inomhusluft och förhållanden samt tjänster. Strategiskt är det viktigaste forskningsprojektet arbetspaketet Utrymmen för inlärning som hör till forskningsprogrammet Inomhusmiljöer som genomförs av Centret för strategisk toppkompetens inom området Den byggda miljön (RYM SHOK). Arbetspaketet som kommer att vara i fyra år inleddes och dess omfattning är sammanlagt 10 miljoner euro. I arbetspaketet deltar 16 organisationer och det delas in i 28 olika projekt. Före utgången av år 2013 hade sammanlagt 5,6 miljoner euro av kostnaderna, varav andelen för företagets eget forskningsprojekt utgjorde 1,5 miljoner euro, bundits. Bolaget är ett ledarföretag för arbetspaketet Lokaler för inlärning. I programmet undersöker bolaget tillsammans med 6 företagspartner och 8 forskningspartner hur behovet av utrymmen för inlärning och skapandet av nya kunskaper förändras och påverkar lokalbehov och -koncept, användarorienterade planeringsprocesser och -lösningar, användarerfarenheter och tjänster samt lösningar som främjar hållbar utveckling. Utifrån undersökningarna har inletts testprojekt av olika slag. Bland dem har demonstrationer som genomförs inom ett år visat sig vara de forskningsmässigt bästa. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

5 Dessutom deltog bolaget vid finansieringen av sju vetenskapliga och två företagsforskningsprojekt i anslutning till programmet med sammanlagt 0,2 miljoner euro. Den totala volymen för dessa projekt var 1,2 miljoner euro. Utöver de egentliga forskningssatsningarna lade bolaget ned cirka 1,1 miljoner euro på bygget av demonstrationerna. Enligt visionen för arbetspaketet Utrymmen för inlärning är universitetscampusen öppna, inspirerande och internationella mötesställen för experter från många branscher. Man skapar ny information och lär sig effektivt, omsätter information och kunskap snabbt i ny affärsverksamhet, konkurrensförmåga och gemensam välfärd. HÅLLBAR UTVECKLING När det gäller fastigheternas lokaleffektivitet beaktar man också den tidsmässiga effektiviteten av lokalanvändningen samt lokalernas mångsidiga användbarhet och gemensamma användning. Företaget utvecklar fastigheterna i en allt mer energieffektiv och ekologisk riktning. När det gäller investeringar fäster företaget särskild uppmärksamhet vid att hitta miljövänliga och långvariga lösningar. Företagets mål på lång sikt är förenligt med EU:s energidirektiv som trädde i kraft sommaren Åtgärdsprogrammet för lokaler (TETS) som hör till Finlands system med energieffektivitetsavtal, vilket är mycket övergripande även internationellt sett, är ett verktyg för fastighetsägarna, med hjälp av vilket de kan vara med om att uppnå de nationella energieffektivitetsmålen. Utifrån nuvarande uppgifter kommer de energieffektivitetsmål som TETS uppställt att genomföras med hjälp av energimanagement. FINANSIERING Målet med finansieringsverksamheten är att enligt företagets finansieringspolicy skapa en långsiktig och kostnadseffektiv finansieringsgrund, som i sin tur skapar en stabil ekonomisk verksamhetsmiljö för fastighetsunderhållet och -utvecklingen. De viktigaste finansieringsmässiga åtgärderna år 2013 var ett låneavtal med Europeiska Investeringsbanken samt förhandlingar om ett omfattande finansieringsavtal med Nordiska Investeringsbanken. Det senaste undertecknades i januari 2014 och dess totala värde är 75 miljoner euro. Avtalet med Europeiska Investeringsbanken, som tecknades under första halvåret 2013, möjliggör att lån på sammanlagt 100 miljoner euro kan tas ut för att finansiera grundförbättrings- och nybyggnadsinvesteringar under åren Nyckeltal för finansieringsverksamheten: Lån, milj. euro 425,0 395,0 Genomsnittlig lånetid, år 5,0 5,1 Finansieringens medelränta, i procent 2,6 2,7 Räntebindningstid, år 3,3 3,7 Säkerhetsgrad för räntorna, i procent Ränteteckningsgrad (interest coverage ratio) 7,7 8,1 Likviditet 31.12, miljoner euro 23,1 20,5 BOLAGSSTÄMMA Finlands Universitetsfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls i Tammerfors, på hotell Tammer den 16 maj Alla delägare med undantag av en delägare var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2012 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sex (6). Bolagsstämman utsåg styrelseordförande Petri Lintunen (Tammerfors universitet), vice ordförande Juha Lemström (Senatfastigheter), Matti Paavonsalo (Östra Finlands universitet), Pirjo Kytösalmi (Uleåborgs universitet) och Kaisa Vuorio (Propdea Oy) till att fortsätta i sina uppdrag. Som ny styrelsemedlem invaldes Kalervo Väänänen (Åbo universitet). Till revisor utsågs KPMG Oy med CGR-revisor Hannu Paunikallio som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade att grunderna för styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden förblir oförändrade. Bolagsstämman fattade beslut om bolagets investeringsprogram för de stora projektens del (över 30 miljoner euro). Dessutom fattade bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen, genom vilken parallellnamn på svenska och finska togs i bruk. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 8,30 euro per aktie för räkenskapsperioden 2012, sammanlagt euro. Avtalen i fråga tryggar bolagets finansieringsbehov kostnadseffektivt och ger stabilitet under den pågående perioden av starka investeringar. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

6 PERSONAL Verkställande direktör är Mauno Sievänen. År 2013 hade bolaget i genomsnitt 30 anställda som arbetade med kundrelationer och campusutveckling, byggnad och underhåll, konceptutveckling samt ekonomi, förvaltning och uthyrning. Företagets affärsidé är att vara en låg och kundnära organisation. Den genomsnittliga åldern bland våra anställda är 45,7 år. Vi förstärkte vår organisation under året. Företaget har ett incitamentsystem i bruk. Målen för det har uppställts utifrån företagets strategiska mål. Incitamentsystemets kostnadseffekt, om det genomförs i sin helhet, är 0,1 miljoner euro, vilket motsvarar ca 10 procent av personalkostnaderna. Nyckeltal för personalen: Antal anställda i genomsnitt Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden Personalkostnader, miljoner euro ,3 2,1 1,9 VERKSAMHETSRISKER Företagets operativa risker anknyter främst till fastighetstillgångarna och underhållsfunktionerna samt grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten. Företagets finansieringsrisker är till största delen ränte- och likviditetsrisker. Dessa hanteras med likviditetsreserver i överensstämmelse med finansieringspolicyn samt med ränteskydd. Företagets försäkringsrisker för egendom och verksamhet är försäkrade i If Skadeförsäkringsbolag Ab. När det gäller finansieringsriskerna har företaget i sin finansieringspolicy fastställt de mest centrala målen och tillvägagångssätten för att hantera finansieringsriskerna. Företagets mål är att skapa en finansieringsgrund där man skyddar sig mot ränteriskerna till betydande delar. Bolagets mål är att procent av räntorna ska vara skyddade och att räntebindningstiden är 3 5 år. FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN 2013 Finlands Universitetsfastigheter Ab äger utöver det direkta fastighetsinnehavet också fastighetsaktier i sex olika företag. Av fastighetsaktierna har dotter- och ägarintressebolagen tagits med i Finlands Universitetsfastigheter Ab:s koncernbokslut. Dotterbolaget Kiinteistö Oy Turun Kasarmialue, som Finlands Universitetsfastigheter Ab äger helt, fusionerades med moderbolaget år Under 2013 skedde det inga förändringar i koncernstrukturen. BOLAGETS AKTIER Företaget har ett aktieslag och företagets aktiekapital fördelas enligt följande: röst/aktie st st. Alla aktier har samma rätt till utdelning och företagets tillgångar. För aktierna gäller inlösningsklausulen enligt 11 i bolagsordningen. UTSIKTER FÖR ÅR 2014 Företaget bedömer att verksamhetsmiljön håller sig relativt stabil och att omsättningen ökar från året innan. Resultatutvecklingen förväntas ligga åtminstone på samma nivå som föregående år. År 2014 fördjupar vi ytterligare vårt samarbete med våra kunder och våra mest centrala serviceproducenter. På så sätt säkerställer vi att hela partnernätverket agerar i samma riktning mot företagets strategiska mål. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,99 euro, varav räkenskapsperiodens resultat utgör ,05 euro. Styrelsen föreslår att utdelningsbara medel disponeras enligt följande: - sammanlagt delas euro ut, vilket innebär 6,27 euro/aktie - återstoden av de utdelningsbara medlen förs till det egna kapitalet. Det har inte skett några väsentliga förändringar i företagets ekonomiska ställning efter avslutad räkenskapsperiod. Företagets likviditet är god, och enligt styrelsen riskeras den inte av den föreslagna vinstutdelningen. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

7 Koncernens resultaträkning Not Omsättning , ,99 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,66 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,88 Övriga verksamhetskostnader , ,66 Andel av ägarintressebolagens vinst (förlust) , ,27 Rörelsevinst , ,10 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,83 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,27 Inkomstskatter , ,25 Minoritetsandel , ,80 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,82 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

8 Koncernens balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter 1 080, ,25 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,97 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,99 Byggnader och konstruktioner , ,43 Maskiner och inventarier , ,24 Övriga materiella tillgångar , ,85 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,95 Placeringar 11 Andelar i ägarintresseföretag , ,67 Övriga placeringar , , , ,77 Bestående aktiva totalt , ,69 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , , , ,37 Kassa och bank , ,11 Rörliga aktiva totalt , ,48 AKTIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

9 Koncernens balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,62 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,82 Eget kapital totalt , ,22 MINORITETSANDEL , ,19 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , , , ,72 Kortfristigt 14 Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Lån från finansieringsinstitut , ,99 Latenta skatteskulder , ,29 Erhållna förskott , ,55 Inköpsskulder , ,69 Övriga skulder , ,73 Resultatregleringar , , , ,04 Främmande kapital totalt , ,76 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

10 Koncernens kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,10 Avskrivningar och nedskrivningar enligt plan , ,88 Övriga justeringar som inte medför transaktion , ,27 Förändring av driftskapital , ,50 Inbetalda räntor , ,83 Betalda räntor , ,53 Övriga finansieringsposter , ,23 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,05 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,80 Investeringskassaflöde , ,80 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån , ,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,73 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,27 Förändring av likvida medel , ,02 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,13 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,11 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital , ,26 Förändring av kortfristiga fordringar , ,24 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,50 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

11 KONCERNENS OCH MODER BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Grundläggande uppgifter om företaget Finlands Universitetsfastigheter fokuserar på att förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter och lokaler i dess ägo i huvudsak för forsknings- och undervisningsverksamhet samt för affärsverksamhet som stödjer dessa funktioner för att trygga universitetens långsiktiga verksamhet. Koncernens moderbolag är Finlands Universitetsfastigheter Ab, som är ett finskt aktiebolag vars hemort är Tammerfors. Finlands Universitetsfastigheter Ab:s adress är Uimalankatu 1, Tammerfors. Grund för upprättande av bokslutet Boksluten för koncernen och moderbolaget Finlands Universitetsfastigheter har upprättats i enlighet med Finlands bokföringslag och -förordning samt aktiebolagslagen. Detta är moderbolagets och dess koncerns femte räkenskapsperiod. Företaget inledde sin egentliga verksamhet år Koncernförhållanden Finlands Universitetsfastigheter Ab hörde till koncernen Senatfastigheter fram till Från och med år 2010 har Universitetsfastigheter varit ett ägarintressebolag i Senatfastigheter efter att staten överlät två tredjedelar av bolagets aktier till tio universitet utanför huvudstadsregionen. Finlands Universitetsfastigheter Ab utgör koncernens moderbolag. Till koncernen Universitetsfastigheter hör tre dotterbolag och ett intressebolag. Dessa dotter- och intressebolag redovisas för första gången i Universitetsfastigheters koncernbokslut från KiOY Turun Kasarmialue, som ägs helt av Finlands Universitetsfastigheter, fusionerades med moderbolaget Principer för upprättande av koncernbokslutet Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Hela skillnaden mellan dotterbolagens anskaffningsutgift och det egna kapitalet motsvarande andelen som förvärvats har allokerats på byggnader. Poster som allokerats på byggnader avskrivs i enlighet med avskrivningsplanen för ifrågavarande anläggningstillgångspost. Koncernens interna affärstransaktioner, ömsesidiga fordringar och skulder samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens eget kapital och resultat och de upptas som en separat post. Ägarintressebolaget tas upp i enlighet med kapitalandelsmetoden. Värderings- och periodiseringsprinciper Omsättning Omsättningen består i huvudsak av hyresintäkter för lokalerna, ersättningar för nyttjande samt övriga serviceintäkter. Avkastningen bokförs när prestationen har överlåtits. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

12 Värdering av anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar värderas till sin ursprungliga anskaffningsutgift och avskrivs under deras ekonomiska verkningstid i enlighet med en avskrivningsplan som upprättats på förhand. Finansieringsintäkter och -skulder samt derivatavtal Finansieringsintäkter och räntefria skulder har upptagits enligt anskaffningsvärdet. Räntebärande skulder har värderats till den periodiserade anskaffningsutgiften i enlighet med effektivräntemetoden. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen under avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningar baseras på uppskattade ekonomiska verkningstider Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar 3 år 5 år år 15 år 7 10 år 10 år Placeringar Moderbolagets placeringar omfattar aktier i dotterbolag och ägarintressebolag samt lån till företag inom samma koncern. Placeringarna har i balansräkningen värderats till anskaffningsutgiften. Utgifter för forskning och utveckling Forskningsutgifterna bokförs som årliga utgifter. Utgifter för byggprojekt av utvecklingskostnadskaraktär aktiveras när det tekniska genomförandet av ett projekt säkerställs och projektet konstateras generera intäkter i flera års tid. Till övriga delar bokförs utvecklingsutgifterna som årskostnader. Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknande av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. Inkomstskatter Räkenskapsperiodens direkta inkomstskatter har periodiserats och upptagits i resultaträkningen. Den latenta skatteskulden för moderbolagets och dotterbolagens ackumulerade avskrivningsdifferens har upptagits i koncernbokslutet. På dotterbolagens avskrivningar som lämnats obeaktade i beskattningen har man inte beräknat den latenta skattefordringen eftersom utnyttjandet av dessa i framtiden är osäkert. Övriga principer Personalens pensionsskydd har ordnats genom försäkringar i ett pensionsförsäkringsbolag och försäkringspremierna har upptagits som utgifter i förhållande till lönerna. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

13 Koncernens NOTER Noter till resultaträkningen: ) Omsättning Hyror , ,96 Ersättningar för nyttjande , ,70 Övrig avkastning på fastigheten , ,33 Totalt , ,99 Geografiskt uppstår koncernens omsättning i Finland. 2) Övriga verksamhetsintäkter , ,63 De övriga verksamhetsintäkterna består av understöd till forskningsprojekt. 3) Personalkostnader och antalet anställda Löner och arvoden , ,55 Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , ,69 Totalt , ,71 Löner och arvoden till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören under räkenskapsperioden , ,00 Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden ) Avskrivningar och nedskrivningar Beskrivs närmare i bilagorna 9 och 10. 5) Övriga verksamhetskostnader Förvaltning , ,53 Användning och underhåll , ,66 Skötsel av utomhusområden , ,90 Städning , ,36 Uppvärmning , ,80 Vatten och avlopp , ,89 El och gas , ,68 Avfallshantering , ,93 Skadeförsäkringar , ,25 Hyror , ,76 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

14 Fastighetsskatt , ,56 Reparationer , ,23 Övriga underhållskostnader , ,89 Totalt , ,66 6) Arvoden till revisorer CGR-samfund KPMG Oy Revisionsarvoden , ,20 Skatterådgivning , ,03 Övriga expertarvoden , ,58 Totalt , ,81 CGR-samfund Ernst & Young Oy Skatterådgivning 0, ,00 Övriga expertarvoden , ,00 Totalt , ,00 7) Finansieringsintäkter och -utgifter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Totalt , ,83 Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , ,23 Totalt , ,66 Finansieringsintäkter och -utgifter totalt , ,83 8) Inkomstskatter Inkomstskatter för det innevarande året , ,58 Förändring av latenta skatter , ,67 Totalt , ,25 noter till balansräkningens aktiva: 9) Immateriella tillgångar År 2013 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,99 Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0, , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Räkenskapsperiodens avskrivningar -179, , ,28 Ackumulerade avskrivningar , , ,30 Bokföringsvärde , , ,69 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

15 År 2012 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,75 Ökningar under räkenskapsperioden 0, , , , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,83 Räkenskapsperiodens avskrivningar , , ,19 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Bokföringsvärde , , ,97 10) Materiella tillgångar År 2013 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 Anskaffningsutgift , , , , , ,67 Ackumulerade avskrivningar Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,62 0, ,85 0, , , ,38 0, ,36 Nedskrivningar 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 Ackumulerade avskrivningar , , , ,00 0, ,30 Bokföringsvärde , , , , , ,37 År 2012 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,63 Överföringar mellan poster 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,59 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ackumulerade avskrivningar Minskningar under räkenskapsperioden Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,15 0, ,37 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 0, , , ,47 0, ,65 Nedskrivningar 0, ,22 0,00 0,00 0, ,22 Ackumulerade avskrivningar , , , ,62 0, ,85 Bokföringsvärde , , , , , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

16 11) Placeringar År 2013 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,77 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,64 0, ,64 Anskaffningsutgift , , ,13 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,13 År 2012 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,04 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,27 0, ,27 Anskaffningsutgift , , ,77 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,77 Aktier och andelar i koncernbolag Andel % Kiinteistö Oy Bioteknia 71,49 % Kiinteistö Oy Kuopion Studentia 56,23 % Kiinteistö Oy Arctic Centre 50,00 % Alla koncernbolag är upptagna i koncernbokslutet. Andelar i ägarintresseföretag Andel % Kiinteistö Oy F-Medi 24,66 % Ägarintresseföretag är upptagna i koncernbokslutet. Övriga placeringar De viktigaste övriga placeringarna allokerades till två fastighetsbolag. Andel % Kiinteistö Oy Kuopion Teknia 18,42 % Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot 12,98 % Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

17 12) Kortfristiga fordringar Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , ,76 Totalt , ,37 Väsentliga poster bland resultatregleringar Inkomstskatter , ,19 Övriga , ,70 Totalt , ,89 Noter till balansräkningens passiva 13) Specifikation av eget kapital Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Ackumulerade vinstmedel , ,62 Utdelning som moderbolaget betalat , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,82 Ackumulerade vinstmedel , ,44 Minoritetsandel , ,99 Minoritetens andel av räkenskapsperiodens resultat , ,80 Minoritetsandel , ,19 Eget kapital totalt , ,41 14) Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , ,00 Totalt , ,72 Skulder som förfaller senare än efter fem år Lån från finansieringsinstitut , ,00 Totalt , ,00 Kortfristigt främmande kapital Kortfristigt räntebärande främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,99 Totalt , ,99 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

18 Kortfristigt räntefritt främmande kapital Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Erhållna förskott , ,55 Leverantörsskulder , ,69 Övriga kortfristiga skulder , ,73 Resultatregleringar , ,79 Totalt , ,76 Kortfristigt främmande kapital totalt , ,75 Väsentliga resultatregleringsposter Ränte- och finansieringsposter , ,90 Övriga , ,89 Totalt , ,79 Finansieringslimiter Checkkontolimiter , ,00 Outnyttjade checkkontolimiter , ,85 Outnyttjade bindande lånelimiter , ,00 Maturitetsfördelning av lånen från finansieringsinstitut Lånens förfalloår , , , , , , , ,37 Valutafördelning av lånen från finansieringsinstitut EUR ,37 SEK ,00 GBP , ,37 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

19 15) Latenta skatteskulder och -fordringar Latent skatteskuld i koncernens balansräkning Av den ackumulerade avskrivningsdifferensen , ,29 16) Derivatavtal Räntederivat Ränteswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränteswapavtal, gängse värde , ,79 Ränte- och valutaderivat Ränte- och valutaswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränte- och valutaswapavtal, gängse värde , ,00 Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknandet av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. 17) Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder med inteckning i en fastighet som säkerhet Lån från finansieringsinstitut , ,72 Givna inteckningar , ,00 Övriga skulder , ,00 Ansvar för leasinghyresavtal Som förfaller till betalning under följande år , ,08 Som förfaller till betalning senare , ,70 Företagets mest centrala skuldvillkor, förpliktelser , ,78 De viktigaste förpliktelserna för bolagets lån från finansieringsinstitut är bundna till koncernens totala ansvar samt väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur. Övriga ansvar Justeringsansvar för mervärdesskatten vid fastighetsinvesteringar Avdrag för mervärdesskatter som gäller investeringar i ombyggnad, ansvar enligt 120 i mervärdesskattelagen: Justeringsperiod 5 år Justeringsperiod 10 år Totalt , , , , , ,48 Skyddsansvar Bland de fastighetstillgångar som bolaget skaffat genom apport och inköp och som tjänar universitetens verksamhet ingår byggnader och områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (460/85) eller på basis av andra överenskommelser. Företaget har förbundit sig till att följa de föreskrifter, beslut och överenskommelser som getts för enskilda fastigheter eller skyddsområden. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

20 Beräkning av nyckeltal Soliditetsgrad, % = 100 x Avkastning på investerat kapital, % (ROE) = 100 x Avkastning på eget kapital, i procent (ROE) = 100 x Uthyrningsgrad, % = 100 x Räntebetalningsförmåga = Eget kapital Balansomslutning förutbetalda intäkter Räkenskapsperiodens resultat + finansieringsutgifter Balansomslutning räntefria skulder (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Uthyrd areal Hyrbar yta Rörelsebidrag (rörelsevinst + avskrivningar + nedskrivningar enligt plan) Kostnadsbaserade ränteutgifter Vid beräkning av moderbolagets nyckeltal har den ackumulerade avskrivningsdifferensen och förändringen av avskrivningsdifferensen fördelats på eget kapital/ räkenskapsperiodens resultat och på latent skatteskuld. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

21 Moderbolagets resultaträkning Not OMSÄTTNING , ,17 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,60 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,82 Övriga verksamhetskostnader , ,21 RÖRELSEVINST , ,06 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, ,35 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,74 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,34 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,72 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,56 Inkomstskatter , ,58 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,58 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

22 Moderbolagets balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter , ,83 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,55 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,87 Byggnader och konstruktioner , ,25 Maskiner och inventarier , ,51 Övriga materiella tillgångar , ,30 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,37 Placeringar 11 Andelar i företag inom samma koncern , ,34 Fordringar från företag inom samma koncern , ,00 Andelar i ägarintresseföretag , ,83 Övriga placeringar , , , ,87 Bestående aktiva totalt , ,79 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,44 Resultatregleringar , ,94 Övriga fordringar , , , ,29 Kassa och bank , ,87 Rörliga aktiva totalt , ,16 AKTIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

23 Moderbolagets balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,58 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,58 Eget kapital totalt , ,94 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,38 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,00 Övriga skulder , , , ,00 Kortfristigt 14 Skulder till företag inom samma koncern ,52 0,00 Skulder till ägarintresseföretag ,87 Lån från finansieringsinstitut , ,15 Förutbetalda intäkter , ,55 Leverantörsskulder , ,94 Övriga skulder , ,86 Resultatregleringar , , , ,63 Främmande kapital totalt , ,63 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

24 Moderbolagets kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,06 Avskrivningar enligt plan , ,82 Förändring av driftskapital , ,62 Inbetalda räntor , ,32 Betalda räntor , ,84 Övriga finansieringsposter , ,92 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,29 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,12 Beviljade lån , ,00 Investeringskassaflöde , ,12 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån ,00 0,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,15 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,85 Förändring av likvida medel , ,68 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,55 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,87 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital Förändring av kortfristiga fordringar , ,40 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , , , ,62 2) Inbetalda räntor Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, , , ,32 3) Betalda räntor Ränteutgifter , ,74 Andel av resultatregleringar som hör till ränteutgifter , , , ,84 4) Investeringar i immateriella och materiella tillgångar Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,62 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,92 Avskrivningar enligt plan , , , ,12 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BALANSBOK Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer

BALANSBOK Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer 2014 BALANSBOK 31.12.2014 Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer 2268637-3 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 1 Finlands Universitetsfastigheter Ab verksamhetsberättelse...

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BALANSBOK Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer

BALANSBOK Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer 2014 BALANSBOK 31.12.2014 Finlands Universitetsfastigheter Ab FO-nummer 2268637-3 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 1 Finlands Universitetsfastigheter Ab verksamhetsberättelse...

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer