BALANSBOK Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning"

Transkript

1 BALANSBOK Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning aktiva Koncernens balansräkning passiva Koncernens kassaflödesanalys Principerna för upprättande av koncernens och moderbolagets bokslut Koncernens noter Beräkning av nyckeltal Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning aktiva Moderbolagets balansräkning passiva Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets noter Bokslutsunderskrifter Revisionsberättelse Förteckning över bokföringsböcker... 62

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Finlands Universitetsfastigheter Ab grundades år Sedan år 2010 har företaget hyrt ut och låtit bygga lokaler för universitets och högskolors behov utanför huvudstadsregionen. Företaget ägs av tio universitet utanför huvudstadsregionen (Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi) samt finska staten. Företaget erbjuder universiteten ändamålsenliga lokaler till ett rimligt pris samt utvecklar sina fastighetstillgångar även för andra aktörer med lokalbehov. Målet är att utveckla campusområdena till attraktiva och hållbara inlärnings- och innovationsmiljöer som stöder universitetens framgång även med internationella mått mätt. Företaget satsar kraftigt på forskning och utveckling och försöker på detta sätt trygga ägaruniversitetens konkurrenskraft med hjälp av lokallösningar. Under år 2013 har man fortsatt att planera och genomföra verksamheten på lång sikt enligt strategin. Organisationsreformen, som genomfördes sommaren 2013, stödjer genomförandet av bolagets strategi även i fortsättningen och bidrog till att klargöra ansvaret för de strategiska projekten samt tyngdpunkterna och processerna inom den operativa verksamheten. Arbetet med att uppdatera bolagets strategi fortsatte Bolaget har under 2013 drivit fastighetsutvecklingsåtgärderna framåt på bred front, fortsatt det praktiska genomförandet av forskningsprojektet RYM SHOK, gjort stora satsningar på reparationsbyggnad och hantering av inomhusluftrisker samt effektiviserat energihanteringen i fastigheterna. Bolaget har satsat på samhällsansvarsrapportering och en mer omfattande ansvarsrapport som gäller 2013 och bygger på GRI-strukturen publiceras för första gången i samband med denna årsredovisning. De viktigaste temana inom SYK:s samhällsansvar har identifierats utifrån en intressegruppsanalys och kartläggning av vår egen verksamhet. AFFÄRSVERKSAMHET År 2013 ökade koncernens omsättning med 3,7 miljoner euro jämfört med föregående år. De viktigaste orsakerna till omsättningsökningen (2,7 %) var indexhöjningarna av hyrorna samt slutförandet av reparationen av lokaler. År 2013 gjordes en nedskrivning på sammanlagt 7,2 miljoner euro på en byggnad där den förväntade intäkten från byggnaden blivit permanent lägre än den oavskrivna upphandlingskostnaden. Till detta bidrog både inomhuslufts- och campusutvecklingsmässiga orsaker. Nyckeltal, miljoner euro Koncernen 2013 Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moder bolaget 2013 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Omsättning 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 Rörelsevinst 35,3 45,0 48,1 36,0 45,9 48,5 Räkenskapsperiodens resultat 19,2 25,2 26,7 15,8 20,9 21,3 Eget kapital ,0 576,7 568,5 547,5 552,5 548,6 Balansräkning ,7 990,9 976,8 1014,1 985,6 970,5 Soliditetsgrad, i procent 56,4 58,2 58,2 56,3 58,0 58,0 Avkastning på investerat kapital i procent Avkastning på eget kapital i procent 3,1 3,8 4,0 3,0 3,8 4,0 3,3 4,4 4,8 3,3 4,6 5,0 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

3 Företaget satsade betydligt på underhålls- och årsrenoveringar för att förbättra byggnadernas skick och kvalitet. De ökade underhållsreparationerna var den viktigaste enskilda orsaken till att underhållskostnaderna ökade rätt så snabbt år Ett finansieringsavtal undertecknades med Europeiska Investeringsbanken under första halvåret Bolaget beslutade att inleda samarbete inom finansiering av investeringar även med Nordiska Investeringsbanken. KUNDRELATIONER Bolagets strategi för åren grundar sig på en verksamhetsmodell som motsvarar kundernas förväntningar. Strategin genomförs i fyra olika strategiska projekt. Målet är att främja universitetens framgång i den hårda internationella konkurrensen. Företagets vision, kundlöfte och mission: VISION: Den mest värderade campusutvecklaren i Europa VÅRT LÖFTE: Vi stöder universitetens framgång genom att utveckla våra fastigheter till attraktiva campusområden MISSION: Vi tryggar universitetens soliditet genom ansvarsfull utveckling av fastighetstillgångarna. Under år 2013 utvecklade företaget vidare en kundtjänstmodell där de centrala verktygen kommer att vara campusstrategier som fastställs separat för enskilda kunder och campus. Med hjälp av dessa strategier vill vi tillsammans med kunden ställa upp mål för varje campus och skapa lokallösningar som tjänar framtidens inlärning och forskning. Hösten 2013 anlitade bolaget Innolink Research Oy för göra en mer omfattande kundtillfredsställelseenkät än tidigare. Helhetsbetyget för Finlands Universitetsfastigheter Ab:s verksamhet var 3,8 och hela 98 procent av respondenterna skulle utifrån sina egna erfarenheter kunna rekommendera SYK för sina kollegor. UTHYRNING Uthyrningsgraden sjönk med 1,1 % från jämförelseårets nivå, dvs. till 97,8 %. Sänkningen av uthyrningsgraden berodde på att Uleåborgs universitets lokaler för lärarutbildning i Kajana tömdes sommaren Antalet nya eller förnyade hyreskontrakt var år 2013 sammanlagt 16 stycken, och de täckte m 2. De nya hyresavtalen hade en genomsnittlig hyresnivå på 17,15 euro/m 2 /mån. och de genererade ett kassaflöde om 113 miljoner euro. Under räkenskapsperioden fick SYK de första nya hyresgästerna till campusområdet i Kajana och undertecknade avtal om Kampusareena, som färdigställs Vid utgången av 2013 var cirka m 2 (4,6 %) av bolagets lokaler tomma på grund av reparationsarbeten eller problem med inomhusluften. Dessa lokaler genererar inga hyresintäkter under reparationstiden. Nyckeltal för uthyrningen: Hyresbidrag, procent av omsättningen 65,0 69,1 Hyresintäkter i genomsnitt /m 2 /månad 10,5 10,2 Uthyrningsgrad i genomsnitt, procent 97,8 98,9 Genomsnittlig längd på hyreskontrakt, år 6,3 6,0 Lokaler som genererar hyror i genomsnitt, procent 93,2 95,9 Disponibel uthyrningsyta, miljoner m 2 1,08 1,08 Hyreskontrakt, miljoner euro 756,3 740,4 FASTIGHETSUNDERHÅLL I fastighetsunderhållet har tyngdpunkten legat på energiförvaltning, årsreparationsplaner som uppdaterats och genomförts på basis av stora underhållsbesiktningar samt bedömning av servicenätverkets verksamhet. Företaget har ingripit raskt vid problem med inomhusluften i fastigheterna och skapat en verksamhetsmodell med vilken man å ena sidan strävar efter att förebygga uppkomsten av inomhusluftproblem och å andra sidan reagera effektivt när problem yppar sig. Nyckeltal för underhållet: Underhållskostnader i genomsnitt /m 2 / månad ,7 3,7 Underhållsreparationer, milj. euro 17,9 13,5 Värmeenergiförbrukning*, kwh/brm 2 (+3 %) 158,6 148,3 Vattenförbrukning, dm 3 /brm 2 (+ 3,5%) 267,2 266,7 Elförbrukning, kwh/brm 2 ( 0,1%) 107,5 107,5 Elförbrukning, mwh * Uppgifterna om värmeförbrukningen är väderlekskorrigerade. År 2013 konkurrensutsattes fastighetsskötseln, skötseln av utomhusområden och det årliga underhållet av tekniska system på Östra Finlands universitets campus i Kuopio. Som serviceproducent inom fastighetsskötsel och skötsel av utomhusområden fortsätter Coor Oy och som serviceproducent för årligt underhåll av tekniska system valdes Caverion Oy. För de övriga campusområdena skedde inga förändringar i servicenätverket. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

4 Riksomfattande samarbetsavtal tecknades med Metos Oy gällande årligt underhåll av köksanläggningar samt med Inspecta Oy gällande utförandet av de kontroller som föreskrivs i myndighetskrav. Servicenätverket för inomhusluftverksamhet i Jyväskylä utvidgades genom att inleda samarbete inom inomhusluftundersökningar med Sirate Oy. CAMPUSUTVECKLING OCH INVESTERINGAR Tyngdpunkter inom campusutvecklingen år 2013 var campusvisioner, som gjordes upp för många campusområden. Campusvisioner uppgjordes för campusområdena för universiteten i Uleåborg och Jyväskylä. Campusvisioner kommer att göras upp eller uppdateras turvis för respektive universitet. År 2013 utgjorde bolagets investeringar sammanlagt 72,4 miljoner euro. Vid bokslutet hade företaget 26 stycken (121 miljoner euro) investeringsprojekt i beredningsfas, 24 stycken (152 miljoner euro) i planeringsfas och 22 stycken (119 miljoner euro) i investeringsfas. De viktigaste grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten som blev färdiga år 2013 var: - Ombyggnad av föreläsningssalarna i Canthia och undervisningslokalerna i Snellmania vid Östra Finlands universitet i Kuopio - Ombyggnad/reparation av Lapplands tekniska universitets anläggnings- och pilothall - Ändring av lokalen för användaren av restaurangen på Snellmania vid Uleåborgs universitet - Ändring av lokalen för användaren av arbetsgruppsutrymmet i Pinni vid Tammerfors universitet - Ändring av lokaler i undervisningslaboratoriet och - föreläsningssalen i del J av Elhuset vid Tammerfors - tekniska universitet - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska - universitet, fas I - Utbyggnad av Tammerfors tekniska universitets - idrottsarena (Tamppi areena). - Lokaländring av Medisiina C-byggnaden vid Åbo - universitet - Ombyggnad av Seminaarin koulu, C- och A-byggnaden De viktigaste projekten i byggnads- eller planeringsfas i slutet av 2013: - Ombyggnad av F-byggnaden vid Lapplands universitet - Nybyggnad för odontologiska institutionen vid Uleåborgs universitet - Grundreparation av T-byggnaden vid Jyväskylä universitet. - Mattilanniemi nybygge vid Jyväskylä universitet - Ruusupuisto nybyggnad vid Jyväskylä universitet - Nybyggnad vid Tammerfors universitets medicinska institution - Tammerfors tekniska universitets Kampusareenabyggnad - Ombyggnad av R-huset vid Tammerfors tekniska universitet, fas II - Projekt för sterilt rum vid Tammerfors tekniska universitet - Ombyggnad av Futura-byggnaden vid Östra Finlands universitet i Joensuu - Ombyggnad av Naturvetenskapernas hus II vid Åbo universitet FORSKNING OCH UTVECKLING Under år 2013 satsade bolaget 1,0 miljoner euro på forskning och utveckling (0,8 miljoner euro 2012 och 0,4 miljoner euro år 2011). För forskningsprojekt för år 2013 fick bolaget 0,2 miljoner euro understöd eller finansieringsandelar av andra samarbetspartners. Forskning bedrivs i intensivt samarbete med ägaruniversiteten och med valda samarbetsföretag i syfte att utveckla campusens attraktivitet och funktionalitet. Vi utvecklar lokaler som stödjer inlärning och skapande av ny information. Företagets utvecklingsområden är särskilt forsknings- och inlärningsmiljöer samt utveckling av energieffektivitet, inomhusluft och förhållanden samt tjänster. Strategiskt är det viktigaste forskningsprojektet arbetspaketet Utrymmen för inlärning som hör till forskningsprogrammet Inomhusmiljöer som genomförs av Centret för strategisk toppkompetens inom området Den byggda miljön (RYM SHOK). Arbetspaketet som kommer att vara i fyra år inleddes och dess omfattning är sammanlagt 10 miljoner euro. I arbetspaketet deltar 16 organisationer och det delas in i 28 olika projekt. Före utgången av år 2013 hade sammanlagt 5,6 miljoner euro av kostnaderna, varav andelen för företagets eget forskningsprojekt utgjorde 1,5 miljoner euro, bundits. Bolaget är ett ledarföretag för arbetspaketet Lokaler för inlärning. I programmet undersöker bolaget tillsammans med 6 företagspartner och 8 forskningspartner hur behovet av utrymmen för inlärning och skapandet av nya kunskaper förändras och påverkar lokalbehov och -koncept, användarorienterade planeringsprocesser och -lösningar, användarerfarenheter och tjänster samt lösningar som främjar hållbar utveckling. Utifrån undersökningarna har inletts testprojekt av olika slag. Bland dem har demonstrationer som genomförs inom ett år visat sig vara de forskningsmässigt bästa. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

5 Dessutom deltog bolaget vid finansieringen av sju vetenskapliga och två företagsforskningsprojekt i anslutning till programmet med sammanlagt 0,2 miljoner euro. Den totala volymen för dessa projekt var 1,2 miljoner euro. Utöver de egentliga forskningssatsningarna lade bolaget ned cirka 1,1 miljoner euro på bygget av demonstrationerna. Enligt visionen för arbetspaketet Utrymmen för inlärning är universitetscampusen öppna, inspirerande och internationella mötesställen för experter från många branscher. Man skapar ny information och lär sig effektivt, omsätter information och kunskap snabbt i ny affärsverksamhet, konkurrensförmåga och gemensam välfärd. HÅLLBAR UTVECKLING När det gäller fastigheternas lokaleffektivitet beaktar man också den tidsmässiga effektiviteten av lokalanvändningen samt lokalernas mångsidiga användbarhet och gemensamma användning. Företaget utvecklar fastigheterna i en allt mer energieffektiv och ekologisk riktning. När det gäller investeringar fäster företaget särskild uppmärksamhet vid att hitta miljövänliga och långvariga lösningar. Företagets mål på lång sikt är förenligt med EU:s energidirektiv som trädde i kraft sommaren Åtgärdsprogrammet för lokaler (TETS) som hör till Finlands system med energieffektivitetsavtal, vilket är mycket övergripande även internationellt sett, är ett verktyg för fastighetsägarna, med hjälp av vilket de kan vara med om att uppnå de nationella energieffektivitetsmålen. Utifrån nuvarande uppgifter kommer de energieffektivitetsmål som TETS uppställt att genomföras med hjälp av energimanagement. FINANSIERING Målet med finansieringsverksamheten är att enligt företagets finansieringspolicy skapa en långsiktig och kostnadseffektiv finansieringsgrund, som i sin tur skapar en stabil ekonomisk verksamhetsmiljö för fastighetsunderhållet och -utvecklingen. De viktigaste finansieringsmässiga åtgärderna år 2013 var ett låneavtal med Europeiska Investeringsbanken samt förhandlingar om ett omfattande finansieringsavtal med Nordiska Investeringsbanken. Det senaste undertecknades i januari 2014 och dess totala värde är 75 miljoner euro. Avtalet med Europeiska Investeringsbanken, som tecknades under första halvåret 2013, möjliggör att lån på sammanlagt 100 miljoner euro kan tas ut för att finansiera grundförbättrings- och nybyggnadsinvesteringar under åren Nyckeltal för finansieringsverksamheten: Lån, milj. euro 425,0 395,0 Genomsnittlig lånetid, år 5,0 5,1 Finansieringens medelränta, i procent 2,6 2,7 Räntebindningstid, år 3,3 3,7 Säkerhetsgrad för räntorna, i procent Ränteteckningsgrad (interest coverage ratio) 7,7 8,1 Likviditet 31.12, miljoner euro 23,1 20,5 BOLAGSSTÄMMA Finlands Universitetsfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls i Tammerfors, på hotell Tammer den 16 maj Alla delägare med undantag av en delägare var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2012 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sex (6). Bolagsstämman utsåg styrelseordförande Petri Lintunen (Tammerfors universitet), vice ordförande Juha Lemström (Senatfastigheter), Matti Paavonsalo (Östra Finlands universitet), Pirjo Kytösalmi (Uleåborgs universitet) och Kaisa Vuorio (Propdea Oy) till att fortsätta i sina uppdrag. Som ny styrelsemedlem invaldes Kalervo Väänänen (Åbo universitet). Till revisor utsågs KPMG Oy med CGR-revisor Hannu Paunikallio som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade att grunderna för styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden förblir oförändrade. Bolagsstämman fattade beslut om bolagets investeringsprogram för de stora projektens del (över 30 miljoner euro). Dessutom fattade bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen, genom vilken parallellnamn på svenska och finska togs i bruk. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 8,30 euro per aktie för räkenskapsperioden 2012, sammanlagt euro. Avtalen i fråga tryggar bolagets finansieringsbehov kostnadseffektivt och ger stabilitet under den pågående perioden av starka investeringar. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

6 PERSONAL Verkställande direktör är Mauno Sievänen. År 2013 hade bolaget i genomsnitt 30 anställda som arbetade med kundrelationer och campusutveckling, byggnad och underhåll, konceptutveckling samt ekonomi, förvaltning och uthyrning. Företagets affärsidé är att vara en låg och kundnära organisation. Den genomsnittliga åldern bland våra anställda är 45,7 år. Vi förstärkte vår organisation under året. Företaget har ett incitamentsystem i bruk. Målen för det har uppställts utifrån företagets strategiska mål. Incitamentsystemets kostnadseffekt, om det genomförs i sin helhet, är 0,1 miljoner euro, vilket motsvarar ca 10 procent av personalkostnaderna. Nyckeltal för personalen: Antal anställda i genomsnitt Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden Personalkostnader, miljoner euro ,3 2,1 1,9 VERKSAMHETSRISKER Företagets operativa risker anknyter främst till fastighetstillgångarna och underhållsfunktionerna samt grundförbättrings- och nybyggnadsprojekten. Företagets finansieringsrisker är till största delen ränte- och likviditetsrisker. Dessa hanteras med likviditetsreserver i överensstämmelse med finansieringspolicyn samt med ränteskydd. Företagets försäkringsrisker för egendom och verksamhet är försäkrade i If Skadeförsäkringsbolag Ab. När det gäller finansieringsriskerna har företaget i sin finansieringspolicy fastställt de mest centrala målen och tillvägagångssätten för att hantera finansieringsriskerna. Företagets mål är att skapa en finansieringsgrund där man skyddar sig mot ränteriskerna till betydande delar. Bolagets mål är att procent av räntorna ska vara skyddade och att räntebindningstiden är 3 5 år. FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN 2013 Finlands Universitetsfastigheter Ab äger utöver det direkta fastighetsinnehavet också fastighetsaktier i sex olika företag. Av fastighetsaktierna har dotter- och ägarintressebolagen tagits med i Finlands Universitetsfastigheter Ab:s koncernbokslut. Dotterbolaget Kiinteistö Oy Turun Kasarmialue, som Finlands Universitetsfastigheter Ab äger helt, fusionerades med moderbolaget år Under 2013 skedde det inga förändringar i koncernstrukturen. BOLAGETS AKTIER Företaget har ett aktieslag och företagets aktiekapital fördelas enligt följande: röst/aktie st st. Alla aktier har samma rätt till utdelning och företagets tillgångar. För aktierna gäller inlösningsklausulen enligt 11 i bolagsordningen. UTSIKTER FÖR ÅR 2014 Företaget bedömer att verksamhetsmiljön håller sig relativt stabil och att omsättningen ökar från året innan. Resultatutvecklingen förväntas ligga åtminstone på samma nivå som föregående år. År 2014 fördjupar vi ytterligare vårt samarbete med våra kunder och våra mest centrala serviceproducenter. På så sätt säkerställer vi att hela partnernätverket agerar i samma riktning mot företagets strategiska mål. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,99 euro, varav räkenskapsperiodens resultat utgör ,05 euro. Styrelsen föreslår att utdelningsbara medel disponeras enligt följande: - sammanlagt delas euro ut, vilket innebär 6,27 euro/aktie - återstoden av de utdelningsbara medlen förs till det egna kapitalet. Det har inte skett några väsentliga förändringar i företagets ekonomiska ställning efter avslutad räkenskapsperiod. Företagets likviditet är god, och enligt styrelsen riskeras den inte av den föreslagna vinstutdelningen. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

7 Koncernens resultaträkning Not Omsättning , ,99 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,66 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,88 Övriga verksamhetskostnader , ,66 Andel av ägarintressebolagens vinst (förlust) , ,27 Rörelsevinst , ,10 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,83 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,27 Inkomstskatter , ,25 Minoritetsandel , ,80 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,82 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

8 Koncernens balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter 1 080, ,25 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,97 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,99 Byggnader och konstruktioner , ,43 Maskiner och inventarier , ,24 Övriga materiella tillgångar , ,85 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,95 Placeringar 11 Andelar i ägarintresseföretag , ,67 Övriga placeringar , , , ,77 Bestående aktiva totalt , ,69 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , , , ,37 Kassa och bank , ,11 Rörliga aktiva totalt , ,48 AKTIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

9 Koncernens balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,62 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,82 Eget kapital totalt , ,22 MINORITETSANDEL , ,19 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , , , ,72 Kortfristigt 14 Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Lån från finansieringsinstitut , ,99 Latenta skatteskulder , ,29 Erhållna förskott , ,55 Inköpsskulder , ,69 Övriga skulder , ,73 Resultatregleringar , , , ,04 Främmande kapital totalt , ,76 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,17 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

10 Koncernens kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,10 Avskrivningar och nedskrivningar enligt plan , ,88 Övriga justeringar som inte medför transaktion , ,27 Förändring av driftskapital , ,50 Inbetalda räntor , ,83 Betalda räntor , ,53 Övriga finansieringsposter , ,23 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,05 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,80 Investeringskassaflöde , ,80 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån , ,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,73 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,27 Förändring av likvida medel , ,02 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,13 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,11 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital , ,26 Förändring av kortfristiga fordringar , ,24 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,50 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

11 KONCERNENS OCH MODER BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Grundläggande uppgifter om företaget Finlands Universitetsfastigheter fokuserar på att förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter och lokaler i dess ägo i huvudsak för forsknings- och undervisningsverksamhet samt för affärsverksamhet som stödjer dessa funktioner för att trygga universitetens långsiktiga verksamhet. Koncernens moderbolag är Finlands Universitetsfastigheter Ab, som är ett finskt aktiebolag vars hemort är Tammerfors. Finlands Universitetsfastigheter Ab:s adress är Uimalankatu 1, Tammerfors. Grund för upprättande av bokslutet Boksluten för koncernen och moderbolaget Finlands Universitetsfastigheter har upprättats i enlighet med Finlands bokföringslag och -förordning samt aktiebolagslagen. Detta är moderbolagets och dess koncerns femte räkenskapsperiod. Företaget inledde sin egentliga verksamhet år Koncernförhållanden Finlands Universitetsfastigheter Ab hörde till koncernen Senatfastigheter fram till Från och med år 2010 har Universitetsfastigheter varit ett ägarintressebolag i Senatfastigheter efter att staten överlät två tredjedelar av bolagets aktier till tio universitet utanför huvudstadsregionen. Finlands Universitetsfastigheter Ab utgör koncernens moderbolag. Till koncernen Universitetsfastigheter hör tre dotterbolag och ett intressebolag. Dessa dotter- och intressebolag redovisas för första gången i Universitetsfastigheters koncernbokslut från KiOY Turun Kasarmialue, som ägs helt av Finlands Universitetsfastigheter, fusionerades med moderbolaget Principer för upprättande av koncernbokslutet Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Hela skillnaden mellan dotterbolagens anskaffningsutgift och det egna kapitalet motsvarande andelen som förvärvats har allokerats på byggnader. Poster som allokerats på byggnader avskrivs i enlighet med avskrivningsplanen för ifrågavarande anläggningstillgångspost. Koncernens interna affärstransaktioner, ömsesidiga fordringar och skulder samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens eget kapital och resultat och de upptas som en separat post. Ägarintressebolaget tas upp i enlighet med kapitalandelsmetoden. Värderings- och periodiseringsprinciper Omsättning Omsättningen består i huvudsak av hyresintäkter för lokalerna, ersättningar för nyttjande samt övriga serviceintäkter. Avkastningen bokförs när prestationen har överlåtits. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

12 Värdering av anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar värderas till sin ursprungliga anskaffningsutgift och avskrivs under deras ekonomiska verkningstid i enlighet med en avskrivningsplan som upprättats på förhand. Finansieringsintäkter och -skulder samt derivatavtal Finansieringsintäkter och räntefria skulder har upptagits enligt anskaffningsvärdet. Räntebärande skulder har värderats till den periodiserade anskaffningsutgiften i enlighet med effektivräntemetoden. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen under avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningar baseras på uppskattade ekonomiska verkningstider Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar 3 år 5 år år 15 år 7 10 år 10 år Placeringar Moderbolagets placeringar omfattar aktier i dotterbolag och ägarintressebolag samt lån till företag inom samma koncern. Placeringarna har i balansräkningen värderats till anskaffningsutgiften. Utgifter för forskning och utveckling Forskningsutgifterna bokförs som årliga utgifter. Utgifter för byggprojekt av utvecklingskostnadskaraktär aktiveras när det tekniska genomförandet av ett projekt säkerställs och projektet konstateras generera intäkter i flera års tid. Till övriga delar bokförs utvecklingsutgifterna som årskostnader. Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknande av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. Inkomstskatter Räkenskapsperiodens direkta inkomstskatter har periodiserats och upptagits i resultaträkningen. Den latenta skatteskulden för moderbolagets och dotterbolagens ackumulerade avskrivningsdifferens har upptagits i koncernbokslutet. På dotterbolagens avskrivningar som lämnats obeaktade i beskattningen har man inte beräknat den latenta skattefordringen eftersom utnyttjandet av dessa i framtiden är osäkert. Övriga principer Personalens pensionsskydd har ordnats genom försäkringar i ett pensionsförsäkringsbolag och försäkringspremierna har upptagits som utgifter i förhållande till lönerna. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

13 Koncernens NOTER Noter till resultaträkningen: ) Omsättning Hyror , ,96 Ersättningar för nyttjande , ,70 Övrig avkastning på fastigheten , ,33 Totalt , ,99 Geografiskt uppstår koncernens omsättning i Finland. 2) Övriga verksamhetsintäkter , ,63 De övriga verksamhetsintäkterna består av understöd till forskningsprojekt. 3) Personalkostnader och antalet anställda Löner och arvoden , ,55 Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , ,69 Totalt , ,71 Löner och arvoden till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören under räkenskapsperioden , ,00 Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden ) Avskrivningar och nedskrivningar Beskrivs närmare i bilagorna 9 och 10. 5) Övriga verksamhetskostnader Förvaltning , ,53 Användning och underhåll , ,66 Skötsel av utomhusområden , ,90 Städning , ,36 Uppvärmning , ,80 Vatten och avlopp , ,89 El och gas , ,68 Avfallshantering , ,93 Skadeförsäkringar , ,25 Hyror , ,76 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

14 Fastighetsskatt , ,56 Reparationer , ,23 Övriga underhållskostnader , ,89 Totalt , ,66 6) Arvoden till revisorer CGR-samfund KPMG Oy Revisionsarvoden , ,20 Skatterådgivning , ,03 Övriga expertarvoden , ,58 Totalt , ,81 CGR-samfund Ernst & Young Oy Skatterådgivning 0, ,00 Övriga expertarvoden , ,00 Totalt , ,00 7) Finansieringsintäkter och -utgifter Ränteintäkter , ,04 Övriga ränteintäkter 2 842, ,35 Finansieringsvederlag , ,44 Totalt , ,83 Ränteutgifter , ,43 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , ,23 Totalt , ,66 Finansieringsintäkter och -utgifter totalt , ,83 8) Inkomstskatter Inkomstskatter för det innevarande året , ,58 Förändring av latenta skatter , ,67 Totalt , ,25 noter till balansräkningens aktiva: 9) Immateriella tillgångar År 2013 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,99 Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0, , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Räkenskapsperiodens avskrivningar -179, , ,28 Ackumulerade avskrivningar , , ,30 Bokföringsvärde , , ,69 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

15 År 2012 Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Totalt Anskaffningsutgift , , ,75 Ökningar under räkenskapsperioden 0, , , , , ,99 Ackumulerade avskrivningar , , ,83 Räkenskapsperiodens avskrivningar , , ,19 Ackumulerade avskrivningar , , ,02 Bokföringsvärde , , ,97 10) Materiella tillgångar År 2013 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 Anskaffningsutgift , , , , , ,67 Ackumulerade avskrivningar Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,62 0, ,85 0, , , ,38 0, ,36 Nedskrivningar 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 Ackumulerade avskrivningar , , , ,00 0, ,30 Bokföringsvärde , , , , , ,37 År 2012 Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och anordningar Övriga materiella tillgångar Pågående nyanläggningar Totalt Anskaffningsutgift , , , , , ,63 Överföringar mellan poster 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Ökningar under räkenskapsperioden Minskningar under räkenskapsperioden , , , , , ,59 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 Anskaffningsutgift , , , , , ,80 Ackumulerade avskrivningar Minskningar under räkenskapsperioden Räkenskapsperiodens avskrivningar 0, , , ,15 0, ,37 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 0, , , ,47 0, ,65 Nedskrivningar 0, ,22 0,00 0,00 0, ,22 Ackumulerade avskrivningar , , , ,62 0, ,85 Bokföringsvärde , , , , , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

16 11) Placeringar År 2013 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,77 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,64 0, ,64 Anskaffningsutgift , , ,13 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,13 År 2012 Andelar i intressebolag Övriga placeringar Totalt Anskaffningsutgift , , ,04 Andel av räkenskapsperiodens resultat ,27 0, ,27 Anskaffningsutgift , , ,77 Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade nedskrivningar ,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , ,77 Aktier och andelar i koncernbolag Andel % Kiinteistö Oy Bioteknia 71,49 % Kiinteistö Oy Kuopion Studentia 56,23 % Kiinteistö Oy Arctic Centre 50,00 % Alla koncernbolag är upptagna i koncernbokslutet. Andelar i ägarintresseföretag Andel % Kiinteistö Oy F-Medi 24,66 % Ägarintresseföretag är upptagna i koncernbokslutet. Övriga placeringar De viktigaste övriga placeringarna allokerades till två fastighetsbolag. Andel % Kiinteistö Oy Kuopion Teknia 18,42 % Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot 12,98 % Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

17 12) Kortfristiga fordringar Fordringar på fastighetens avkastning , ,72 Resultatregleringar , ,89 Övriga fordringar , ,76 Totalt , ,37 Väsentliga poster bland resultatregleringar Inkomstskatter , ,19 Övriga , ,70 Totalt , ,89 Noter till balansräkningens passiva 13) Specifikation av eget kapital Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Ackumulerade vinstmedel , ,62 Utdelning som moderbolaget betalat , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,82 Ackumulerade vinstmedel , ,44 Minoritetsandel , ,99 Minoritetens andel av räkenskapsperiodens resultat , ,80 Minoritetsandel , ,19 Eget kapital totalt , ,41 14) Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,72 Övriga skulder , ,00 Totalt , ,72 Skulder som förfaller senare än efter fem år Lån från finansieringsinstitut , ,00 Totalt , ,00 Kortfristigt främmande kapital Kortfristigt räntebärande främmande kapital Lån från finansieringsinstitut , ,99 Totalt , ,99 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

18 Kortfristigt räntefritt främmande kapital Skulder till ägarintresseföretag ,87 0,00 Erhållna förskott , ,55 Leverantörsskulder , ,69 Övriga kortfristiga skulder , ,73 Resultatregleringar , ,79 Totalt , ,76 Kortfristigt främmande kapital totalt , ,75 Väsentliga resultatregleringsposter Ränte- och finansieringsposter , ,90 Övriga , ,89 Totalt , ,79 Finansieringslimiter Checkkontolimiter , ,00 Outnyttjade checkkontolimiter , ,85 Outnyttjade bindande lånelimiter , ,00 Maturitetsfördelning av lånen från finansieringsinstitut Lånens förfalloår , , , , , , , ,37 Valutafördelning av lånen från finansieringsinstitut EUR ,37 SEK ,00 GBP , ,37 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

19 15) Latenta skatteskulder och -fordringar Latent skatteskuld i koncernens balansräkning Av den ackumulerade avskrivningsdifferensen , ,29 16) Derivatavtal Räntederivat Ränteswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränteswapavtal, gängse värde , ,79 Ränte- och valutaderivat Ränte- och valutaswapavtal, kapitalets nominella värde , ,00 Ränte- och valutaswapavtal, gängse värde , ,00 Ränteswapavtal som tecknats för att hantera ränterisken för långfristiga lån har inte upptagits i balansräkningen utan de tas upp i noterna till bokslutet. Valutaderivat har använts för att hantera valutarisken för lån i SEK och GBP. Valutarisken är helt säkrad. Valutalån har i bokslutet värderats till kursen vid tecknandet av avtalet/på lånets förfallodatum i stället för kursen vid tidpunkten för bokslutet. 17) Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder med inteckning i en fastighet som säkerhet Lån från finansieringsinstitut , ,72 Givna inteckningar , ,00 Övriga skulder , ,00 Ansvar för leasinghyresavtal Som förfaller till betalning under följande år , ,08 Som förfaller till betalning senare , ,70 Företagets mest centrala skuldvillkor, förpliktelser , ,78 De viktigaste förpliktelserna för bolagets lån från finansieringsinstitut är bundna till koncernens totala ansvar samt väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur. Övriga ansvar Justeringsansvar för mervärdesskatten vid fastighetsinvesteringar Avdrag för mervärdesskatter som gäller investeringar i ombyggnad, ansvar enligt 120 i mervärdesskattelagen: Justeringsperiod 5 år Justeringsperiod 10 år Totalt , , , , , ,48 Skyddsansvar Bland de fastighetstillgångar som bolaget skaffat genom apport och inköp och som tjänar universitetens verksamhet ingår byggnader och områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (460/85) eller på basis av andra överenskommelser. Företaget har förbundit sig till att följa de föreskrifter, beslut och överenskommelser som getts för enskilda fastigheter eller skyddsområden. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

20 Beräkning av nyckeltal Soliditetsgrad, % = 100 x Avkastning på investerat kapital, % (ROE) = 100 x Avkastning på eget kapital, i procent (ROE) = 100 x Uthyrningsgrad, % = 100 x Räntebetalningsförmåga = Eget kapital Balansomslutning förutbetalda intäkter Räkenskapsperiodens resultat + finansieringsutgifter Balansomslutning räntefria skulder (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital (medeltal för räkenskapsperiodens början och slut) Uthyrd areal Hyrbar yta Rörelsebidrag (rörelsevinst + avskrivningar + nedskrivningar enligt plan) Kostnadsbaserade ränteutgifter Vid beräkning av moderbolagets nyckeltal har den ackumulerade avskrivningsdifferensen och förändringen av avskrivningsdifferensen fördelats på eget kapital/ räkenskapsperiodens resultat och på latent skatteskuld. Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

21 Moderbolagets resultaträkning Not OMSÄTTNING , ,17 Övriga verksamhetsintäkter , ,63 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,47 Övriga lönebikostnader , , , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar 9), 10) Avskrivningar enligt plan , ,60 Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,82 Övriga verksamhetskostnader , ,21 RÖRELSEVINST , ,06 Finansieringsintäkter och -utgifter 7 Ränte- och finansieringsintäkter Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, ,35 Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter Ränteutgifter , ,74 Övriga ränte- och finansieringsutgifter , , , ,34 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,72 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,56 Inkomstskatter , ,58 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,58 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

22 Moderbolagets balansräkning aktiva BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter , ,83 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,55 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,87 Byggnader och konstruktioner , ,25 Maskiner och inventarier , ,51 Övriga materiella tillgångar , ,30 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , , , ,37 Placeringar 11 Andelar i företag inom samma koncern , ,34 Fordringar från företag inom samma koncern , ,00 Andelar i ägarintresseföretag , ,83 Övriga placeringar , , , ,87 Bestående aktiva totalt , ,79 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 12 Fordringar på fastighetens avkastning , ,44 Resultatregleringar , ,94 Övriga fordringar , , , ,29 Kassa och bank , ,87 Rörliga aktiva totalt , ,16 AKTIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

23 Moderbolagets balansräkning passiva Not EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Fond för investerat fritt eget kapital , ,78 Tidigare räkenskapsperioders vinst/förlust , ,58 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,58 Eget kapital totalt , ,94 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,38 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt 14 Lån från finansieringsinstitut , ,00 Övriga skulder , , , ,00 Kortfristigt 14 Skulder till företag inom samma koncern ,52 0,00 Skulder till ägarintresseföretag ,87 Lån från finansieringsinstitut , ,15 Förutbetalda intäkter , ,55 Leverantörsskulder , ,94 Övriga skulder , ,86 Resultatregleringar , , , ,63 Främmande kapital totalt , ,63 BALANSRÄKNING PASSIVA TOTALT , ,95 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

24 Moderbolagets kassaflödesanalys Not Affärsverksamhetens kassaflöde Rörelsevinst , ,06 Avskrivningar enligt plan , ,82 Förändring av driftskapital , ,62 Inbetalda räntor , ,32 Betalda räntor , ,84 Övriga finansieringsposter , ,92 Betalda räntor , ,77 Affärsverksamhetens kassaflöde totalt , ,29 Investeringskassaflöde Investeringar i immateriella och materiella tillgångar , ,12 Beviljade lån , ,00 Investeringskassaflöde , ,12 Finansieringskassaflöde Uttag/återbetalningar av långfristiga lån ,00 0,00 Uttag/återbetalningar av kortfristiga lån , ,15 Betalda utdelningar , ,00 Finansieringskassaflöde , ,85 Förändring av likvida medel , ,68 Likvida medel i början av räkenskapsperioden , ,55 Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden , ,87 Noter till kassaflödesanalysen 1) Specifikation av förändring av nettodriftskapital Förändring av kortfristiga fordringar , ,40 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , , , ,62 2) Inbetalda räntor Ränteintäkter , ,06 Ränteintäkter från koncernföretag , ,91 Övriga ränteintäkter 2 840, , , ,32 3) Betalda räntor Ränteutgifter , ,74 Andel av resultatregleringar som hör till ränteutgifter , , , ,84 4) Investeringar i immateriella och materiella tillgångar Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Placeringar bland bestående aktiva netto , ,87 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,62 Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva , ,92 Avskrivningar enligt plan , , , ,12 Finlands Universitetsfastigheter Ab Årsredovisning 2013 balansbok

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Bokslut och årsredovisning 2006

Bokslut och årsredovisning 2006 Bokslut och årsredovisning 2006 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Koncernens nyckeltal 10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens finansieringskalkyl 13 Moderbolagets

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp Finländarvägen 7, 02270 Esbo Tel. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s årsredovisning 2012

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 2

SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 2 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 2 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011... 3 Koncernens rapport över totalresultat...

Läs mer

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

årsredovisning Bokslut 2010

årsredovisning Bokslut 2010 årsredovisning Bokslut 2010 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer