Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström 86 Kommunstyrelsens egna mål Lena Paulsson Göran Fjellström 87 Kommunstyrelsens budget 2006 Margit Mogren 88 Upphandling Växeltjänster 2006 Anders Lindqvist Lena Paulsson 89 Ansökan om utvecklingsmedel för förebyggande insatser inom alkoholområdet år 2 90 Medfinansiering av Mål 1 projekt om innovationsrådgivning Lars Arkegren under 2006 och 2007 VD Lars Andersson 91 Information från ALMI Företagspartner Västernorrland Peter Ekdal Eva Nordlander Tilläggsärenden Lars Arkegren Gunilla Mellgren Stefan Wallsten Ulf Stecksen Anders Lindqvist Ove Skägg Torbjörn Eriksson Anders Lindqvist Ove Skägg 92 Avveckling av BIC Mid Sweden AB Information om bredbandsutbyggnaden Medfinansiering av Mål 1 projektet Entré Västernorrland Utvärdering synpunkts- och klagomålshanteringen Försäljning av tomtmark, del av Mallberget 1:4, m fl Försäljning av tomtmark i Erikslund, Gubbyn 2:56 Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksen Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl , ajournering kl ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Inga-Britt Söderberg, s Tage Påhlsson, c Jan-Eric Berglund, v Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 86, 89 Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 88 Anders Lindqvist, IT-samordnare, 88 Mona Bruse, samordnare alkoholprojekt, 89 Lars Arkegren, näringslivsutvecklare, 90, 91,92, Gunilla Mellgren, näringslivsetablerare, 91, 93 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 91, 94 Anders Lindqvist, förvaltningskamrer, 96, 97 Ove Skägg, teknisk chef, 96, 97 Torbjörn Eriksson, företagssamverkare, 96 Lars Andersson, VD Almi Västernorrland, 91 Peter Ekdal, ansvarig finansiering ALMI, 91 Eva Nordlander, informationsansvarig ALMI, 91 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, fredag den 9 september 2005 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Inga-Britt Söderberg Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 86 05/170 Kommunstyrelsens mål för egna verksamheten i budget Som en del av kommunens budget ingår målformuleringar för varje styrelse/nämnds och förvaltnings verksamhet. Målen för kommunstyrelsen har vid föregående budgetarbete delats upp i mål som även skall styra andra verksamheter, kommungemensamma mål, och mål för den egna verksamheten. Målen som skall styra andra verksamheter har tagits av fullmäktige i junimötet och nu föreligger förslag från ledningsgruppen på kommunstyrelsens egna verksamhetsmål. - Kommunstyrelsens egna målformuleringar Ärendet föredras av verksamhetsutvecklare Lena Paulsson. Vissa omformuleringar görs. sförslag Föreslå kommunstyrelsen godkänna målformuleringarna för Dnr 05/170 Kommunstyrelsens budget 2006 Föreligger förslag till budget för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen mål behandlas i annat ärende samma dag. - Förslag till kommunstyrelsens budget 2006 Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström. Ramen för kommunstyrelsen är kkr. Direktiv till budgetansvariga inom kommunstyrelsen har varit två olika alternativ. Dels en ökning med 1 % och dels en minskning med 5 %. I dagsläget ligger förslaget under ram med ca 900 kkr. Ett antal punkter gås igenom som har betydelse för budgeten. Föredragningen avslutas med att fråga arbetsutskottet efter synpunkter i det fortsatta arbetet.

4 Vid samma dags möte beslutas att arbeta in en medfinansiering med kr 2006 och 2007 i kommunstyrelsens budget för ett Mål 1 projekt för innovationsrådgivning. Fortsätta beredningen under presidiedagarna 4-5 oktober. 88 Dnr 05/349 Upphandling Växeltjänster 2006 Upphandling av växeltjänster har genomförts efter beslut av chefsgruppen (ref.nr 2005/06). Kommunägda bolag innefattas i upphandlingen (se fullmakt). Avtalstiden är tre år med möjlighet till ett plus ett års förlängning t o m Anbudssammanställning - Utvärderingsprotokoll Ärendet föredras av IT-samordnare Anders Lindqvist, verksamhetsutvecklare Lena Paulsson och upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal för växeltjänster tecknas med TeliaSonera Sverige AB. 89 Dnr 04/236 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för förebyggande insatser inom alkoholområdet år 2 Projektet är fortsättning på ett projekt som beslutades i kommunstyrelsen 24 augusti et var dels att söka bidrag för ett 2-årsprojekt med ett år i taget för en extraresurs som skall aktivt arbeta mot ungdomar och vuxna i förebyggande syfte inom alkoholområdet. Dels att bevilja bidrag med kr ur kommunstyrelses oförutsedda behov för 2004 och att det därefter arbetas in i budget för 2005 och Bidrag söks för ett år i taget från Länsstyrelsen, varför ärendet åter tas upp för att besluta om eventuell fortsättning och att anslå medel. Projektstart och projektslut enligt projektbeskrivning, men starten senarelagd till Totala kostnaden för andra året av 2- årsprojektet blir 530 kkr, som delas lika mellan kommunen och sökt bidrag

5 från länsstyrelsen. Inom kommunen föreslås följande kostnadsfördelning: Brottsförebyggande rådet och miljönämnden 15 kkr/vardera, IFO och fritid 45 kkr/vardera och kommunstyrelsen 145 kkr. Se bifogat förslag för mer bakgrund, syfte, lägesanalys, målgrupp och metod, förankring, införlivande i ordinarie verksamhet, samarbetspartners och aktörer, ansvar och rollfördelning, budget, utvärdering samt fortsättning efter projektet. - Förslag från Lena Paulsson, chef kommunkansliet - Kommunstyrelsen , 128 Lena Paulsson och projektledaren Mona Bruse föredrar ärendet. Mona Bruse presenterar aktuellt läge i projektet. Föräldrautbildning skall komplettera detta projekt. Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 90 Dnr 05/343 Medfinansiering av Mål 1 projekt för innovationsrådgivning under 2006 och 2007 ALMI Företagspartner Västernorrland AB har sökt ett Mål 1 projekt för innovationsrådgivning under 2006 och Fråga har ställts till Ånge kommun om medfinasiering av en del av projektet med kr per år. - Ansökan Mål 1 Södra skogslänsregionen Näringslivsutvecklare Lars Arkegren föredrar ärdendet. Han rekommernderar att man går med i projektet. Medfinansiera med kr vardera året 2006 och 2007 och att det arbetas in i resp. års budget. 91 Dnr 05/348 Information från ALMI Företagspartner

6 ALMI Företagspartner Västernorrland AB med säte i Härnösand åker runt till länets kommuner och informerar om sin verksamhet. Almi representeras av Lars Andersson, VD, Peter Ekdal, ansvarig för finansiering och Eva Nordlander, informationsansvarig. Lars Andersson inleder med en bakgrund till dagens möte. Syftet är en information om Almis arbete i Ånge och övriga länets kommuner, där man kan diskutera kring näringslivet i kommunen och vad Almi kan göra. Almis uppdrag och verktydslåda gås igenom. Almi är den största finansieren i Norrland efter bankerna med 423 mkr utlånat kapital. Almis del är oftast ¼. Det finns ett bolag i varje län. Ägare i Y-län är landstinget och staten. Man har 20 medarbetare på kontor i Övik och Härnösand. Nlivskontoren i kommunerna är viktigaste samarbetspartnern. Har även ett nära samarbete med Länsstyrelsen, Exportrådet och Nutek. Internetportal lanseras under hösten för att samordna viktig information till företagare. Strukturfonderna trappas ner 2007 och man har börjat jobba med vad som då kan ske. Almi har en stor roll inom RTP regionala tillväxtprogrammet. Almi lägger vikt vid att lyssna med företagen om hur Almi jobbar. Man är bäst i landet i kundenkät i år helhetsbetyg 4,2 av 5 möjliga. Målet är att Västernorrlandsenheten skall vara en av de främsta inom Almi i riket inom alla områden. Omsättningen har ökat med 150 % i företag man jobbat med att jämföra med 19 % i jämförelsegrupp. Personalen har stor spridning i åldrar och erfarenheter och lägst medelålder. Målsättningen är att kulturen skall vara så lika som möjligt den kultur som finns i mottagande företag. Verksamheten uppdelad i affärsutveckling och finansiering, varav affärsutveckling delas upp i företags-, marknads och produktutveckling. Informationsansvarige Eva Nordlander går igenom olika projekt och aktiviteter inom affärsutveckling. Länets bästa uppfinning Skapa priset, delas ut för 10:e gången 2005, där ALMI utser vinnare. Vinnarna gåtr vidare till sverigefinal företagsledare får rådgivning per år. Man besöker ca företag per år. En ny idé kommer in till ALMI varannan dag. 20-tal redan ute på marknaden av de 150 som kommit in under fjolåret, vilket är kort tid. Olika projekt omnämns som EIC Nord, Glokal 2007, En bro, Miljöteknik Export, Design i Västernorrland.

7 Tidsfördelning över nedlagt arbete över länet visar att det följer ganska väl antalet invånare. I Ånge bor 4 %. Exempel på insatser: Innovationscheckar, design, ägarskiften, styrelsebank, styrelsecoaching och styrelseledamot på prov. Peter Ekdal, går igenom finansieringsdelen. Ägar- och generationsskiften och rådgivning är viktiga arbetsuppgifter. Samverkan med banker är viktig. Tar högre risk än banken och max 50 % av kaitalbehovet. Omöjligt starta utan pengar. 423 mkr i Norrland. Upp mot 150 mkr i Västernorrland i år. Lånar ut till 7,25 % ränta i dagsläget. Amorterigen oftast svårigheten. I utlåningen 2004 var Ånges del 5 % - 3 mkr till 8 olika företag. Tillverkningsindustrin är största mottagare av lån. 250 kr/länsinvånare utånat i Västernorrland. Saminvest Mitt AB ägs av Almi i Jämtland och Västernorrland. Idéer eller pengar är inte problemet, utan människor som är beredda driva företaget. VD:n avslutar föredragningen med en sammanfattning av ALMI:s arbete och ger exempel på företag som kommit igång eller kunnat utvecklas med hjälp av ALMI. Dagens informationen lämnas också på en CD till deltagarna. Tacka för informtionen. 92 Dnr 05/312 Avveckling av BIC Mid Sweden AB Ägaren till bolaget BIC Mid Sweden AB, den Ideella Föreningen BIC Mid Sweden, har givit bolaget uppdraget att avveckla verksamheten under loppet av Orsaken är att det mål 1 finansierade projektet om utveckling av tillväxtföretag, som BIC arbetar i, upphör och de finansierande kommunerna klart indikerat att man ej är intresserade av fortsatta finansieringsåtaganden efter Med tillämpning av den fördelningscykel som tillämpas mellan kommunerna blir Ånge kommuns andel kr av totala finansieringsbehov med kr för att undvika konkurs. - Skrivelse från Ideella Föreningen BIC Mid Sweden Bill Bengtsson - Arbetsutskottet , 82

8 Näringslivsutvecklare Lars Arkegren föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen medfinansiera med kr under förutsättning att övriga finansierer går med på förslaget. 93 Dnr 01/466 Information om bredbandsutbyggnaden i kommunen Näringslivsetablerare Gunilla Mellgren lämnar en rapport till om hur utbyggnaden av bredband fortskrider. Tidigare informationer har hållits 9 mars, 3 maj och 7 juni Arbetsutskottet , 21 - Arbetsutskottet , 45 - Arbetsutskottet , 62 Näringslivsetablerare Gunilla Mellgren informerar. Radiolösningar enligt Kalmarmodellen håller på att undersökas. Träff med företaget kommande fredag för att se om man klarar det tekniskt och ekonomiskt. Läget i de olika samhällena och byarna gås igenom. Östavall 90 % ville ha ADSL av de som lämnat intresseanmälningar. Sedan kom ett upprop för fiber. 21 september hålls ett informationsmöte i Östvall. I Alby har 37 hushåll beställt fiberanslutning. Ovansjö har ett byaprojekt med 21 fiberanslutningar, där kostnaden för anslutningen blir faktisk kostnad minus kr. I Ånge tätort är det litet intresse. 300 förfrågningar skickades ut i våras. Finnsta-Viken har ett byaprojekt med 32 fiberanslutningar. I Munkbysjön har 47 hushåll fått anslutningar. Alla utbyggnad beräknas kunna driftsättas före årsskiftet, med reservation för Östavall. Driftsättningen i Östavall är beroende av teknikval.

9 Ingen mer utbyggnad är planerad i övriga orter med bredbandsnät. Ekonomin i projektet är under kontroll. Utbyggnaden redovisas löpande på kommunens hemsida. Tacka för lämnad information. 94 Dnr 05/360 Medfinansiering av Mål 1 projektet Entré Västernorrland Västernorrland har tillsammans med ytterligare fem län av NUTEK uttagits att medverka i ett pilotprogram för entreprenörskapsfrämjande I ett med detta kopplat projekt Entré Västernorrland med mål 1 Södra Skogsregionen som medfinansier vidgas ambitionen till fler lokala och regionala aktiviteter för att skapa entreprenörskap och nyföretagande. Syftet är att påverka attityder till entreprenörskap. En av de faktiska mervärdena med projektet är att skapa utrymme för 0,5 tjänst per kommun i länets sju kommuner under med inriktning att för hela länet som resurspersoner verka inom vardera ett av sju specialområden inom den s.k. E-kedjan. Förklaras i bilagd projektbeskrivning. Länsstyrelsen hemställer därför om Ånge kommuns medfinansiering med arbetstidsinsatser motsvarande kr för 2006 och kr för 2007, vilket motsvarar arbetstimmar. Projektets totala omslutning är 18,4 mkr för Ansökan Mål 1 Södra skogslänsregionen Stefan Wallsten föredrar ärdendet. 1. Arbetsutskottet ställer sig positiv till projektet. 2. Finansieras genom humanistiska nämndens projekt Ta sig för och gör. 3. Stefan Wallsten får i uppdrag att förankra med humanistiska kontoret. 95 Dnr 05/52 Utvärdering av synpunkts- och kritikhanteringen

10 Systemet för synpunkts- och kritikhantering har pågått under några är och kommunstyrelsen har givit projektledaren Ulf Stecksen i uppdrag att utvärdera systemet. Nu föreligger två olika enkäter, dels till medborgare som skickat in synpunkter i mars 2005, dels till förvaltningschefer som är berörda av systemet. - Sammanställning medborgarenkät - Sammanställning chefsenkät Projektledaren Ulf Stecksen föredrar ärendet. Sammanfattningsvis kan konstateras att de medborgare som svarat i stort sett är positiva till systemet, men 18 % har ej fått svar på sin synpunkt och 9 % har bara delvis fått svar, vilket måste förbättras. Av de som fått svar är häften nöjda. Av de som inte är nöjda har ändå 38 % förståelse för att man får ett negativt svar. 21 % anser att kommunen tagit notis om synpunkten och genomfört en förändring och 79 % anser alltså att man inte fått gehör för sin synpunkt. I chefsenkäten kan konstateras att alla chefer svarat att de har fått information om systemet, men har en lite avvaktande hållning till systemet. Flera ser det som en pålaga, som kan skötas på ett smidigare sätt när behov uppstår. Planer finns på att även låta personalen vara med i samma system, vilket flera chefer ställer sig tveksamma till och tycker det kan skötas t ex genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Hittills har blanketten gått ut som ett gruppkorsband till de ca hushållen i kommunen. Framledes föreslås att nyttja den informationstidning som går ut en gång i kvartalet. Att lägga in blanketten i nästa utgåva av informationstidningen Framtid Ånge. 96 Dnr 05/361 Försäljning av tomtmark, del av Mallberget 1:4, m fl Sören Björklund, ägare till Maskin och Motor i Ånge AB, önskar för sitt företags räkning köpa del av Mallberget 1:4, m fl med byggrätt på m2. Området ligger vid Rv 83 väster om ICA vid infarten till Ånge. - Skrivelse från Sören Björklund - Karta över området

11 FöretagssamverkareTorbjörn Eriksson, förvaltningskamrer Anders Lindqvist och tekniske chefen Ove föredrar ärdendet. Tomtmarken är idag planerad för industriändamål och avses i förfrågan nyttjas för handel/industri vilket kan kräva detaljplaneändring. Uppdra till föredragande tjänstemän arbeta vidare med ärendet och återkomma med förslag. 97 Dnr 05/368 Försäljning av tomtmark i Erikslund, Gubbyn 2:56 Agneta Wallin och Stefan Magnusson Gubbyn 3634, Erikslund önskar köpa kommunens fastighet Gubbyn 2:56 för att på fastigheten uppföra en carport. De äger angränsande fastighet och har för avsikt att sammanföra fastigheterna. De erbjuder kommunen kr för den obebyggda tomten. - Skrivelse från tekniske chefen Ove Skägg Karta över området - Utdrag ur fastighetsregistret Förvaltningskamrer Anders Lindqvist och tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärdendet. Föreslå kommunstyrelsen godkänna försäljning av fastigheten Gubbyn 2:56 till en köpeskilling av kr, samt uppdra till förvaltningskamrer Anders Lindqvist upprätta köpehandlingar för behandling i kommunstyrelsen. SLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer