Årsredovisning föl' räkenskapsåret 20 [O

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning föl' räkenskapsåret 20 [O"

Transkript

1 I ( 14) FÖRETAGSPARTNER LANDSTINGET DALARNA INK J DNR..!~P./!/9/!f?..... SI(R... J. KOD ''-0/! ALMI Företagspartner Dalal'lla All Org. nr Årsredovisning föl' räkenskapsåret 20 [O Inn~h å ll Sida rörvaltningsberättelse rcsultaträkni ng balansräkning noter Om inte annat särski lt anges, redovisas alla bdojlp i tusentals kronor.

2 Förvaltningsberättelse (14) Bolags- och ägarförhållanden ALMI Företagspartner Dalarna AB (nedan kallat ALMI Dalarna) startade sin verksamhet den 1 juli ALMI Dalarna ägs till 51 % av ALMI Företagspartner AB och till 49 % av Region Dalarna. ALMI Dalarnas verksamhetside är att låna ut pengar samt att erbjuda affiirsutvecklande rådgivning till foretag, innovatörer och personer med utländsk bakgrund. Utlåning ALMI:s utlåningmedel ägs av moderbolaget men enligt gillande kommissionsavtal skall dotterbolagen bereda, besluta i och följa upp utlåningsirenden. Verksamheten regleras av förordningen 2009:41 om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner. Under 2010 har 122 (flsregående år 250) nya lån på sammanlagt 102 (f5regående år 238) mkr beviljats. 23 av dessa, eller vart femte lån, har berört ägarskiften. Totalt har utlåningen under berört 450 arbetstillfllllen, varav 101 är helt nya som tillkommit genom de investeringar ALMI Dalarna deltagit i. Ränteintäkterna på utestående lån har under året uppgått till (ftiregående år 18430) kkr. Konstaterade kapital förluster inklusive återvunna medel har under året uppgått till (föregående år ) kkr, vilket innebär en fiirlustnivå på 3,2 (RSregående år 8,6) % av utestående kapital. Reserveringsgraden i lånestocken ligger på 17 (foregående år IS) %. Summa utestående totalt kapital uppgår per till 333 mkr (RSregående år 359 mkr). Aftärsutveckling Efterfrågan på ALM! Dalarnas tjänster när det gäller aflllrsutvecklande rådgivning tbr utveckling av nya ideer/innovationer har varit stor, särskilt under andra halvåret. Av 135 ansökningar om innovationsstöd har 56 beviljats stöd i fonn av ekonomiskt bidrag och/eller affiirsutvecklande rådgivning. Förstudie- och utvecklingsbidrag har finansierats av Almi Dalarna och Länsstyrelsen. A v tkr i beviljat stöd utgjorde Almi Dalarnas RSrstudiemedel S48 tkr, varav 210 tkr till tjänstinnovationer. Av det beviljade stödet har 22 % avsett kvinnliga ilulovatörer. Under året har drygt 800 kundkontakter bearbetats. ALMI Dalarna har arrangerat 18 seminarier. 24 (ftiregående år 20) projekt har kommersialiserats, licensierats eller erhållit patent. ~

3 (14) AfTårsutvecklande rådgivning till personer med utländsk bakgrund (IFS-rådgivning) har funnits i 4 år i Dalarna och blir alltmer känd bland nyanlända, organisationer och myndigheter. Under har 174 nya kunder tatt aftårsutvecklande rådgivning vilket resulterat i 66 (föregående år 38) nya företag, varav 26 (39 %) startades av kvinnor. Förutom dessa har cirka 40 redan etablerade foretagare med utländsk bakgrund fått stöd i sin verksamhet. ALMI Dalarna arrangerar årligen en inspirationsdag rur kvinnor, under 2010 med cirka 150 deltagare. ALM! Dalarna är också aktiv partner i "Vägen in", en samverkan mellan olika organisationer med syfte att främja integration och arbetsmöjligheter för nyanlända. IFSrådgivningen hanterar också privatpersoner som via Invest In Dalarna (se nedan) visar intresse for etablera sig och driva företag i Dalarna. På uppdrag av Region Dalarna driver ALMI Dalarna en verksarnhet som kallas Invest In Dalarna. Verksamheten, vars syfte är att ta utländska etableringar och investeringar till Dalarna, bedrivs i samverkan med lnvest Sweden i Stockholm. Under 2010 har arbetet inriktats mot större etableringar och breddat nätverk. Under året har Invest In Dalarna medverkat i 3 (foregående år 7) utländska etableringar. ALMI Dalarna har också drivit ett mentorprogram för ruretagare som haft sin verksamhet i maximalt 3 år. Under 2010 deltog 48 par varav 9 adepter med utländsk bakgrund. ALMI Dalarna har varit huvudansvarig för det partnerskap som fordelat Tillväxtverkets produktutvecklingsmedel i Dalarna. Under 2009 har kronor har fördelats till 9 företag. ALMI Dalarna har medverkat i de verksamheter som kallas Dalasådd och Företagsinkubator. Verksamheterna drivs av Stiftelsen Teknikdalen och är ett flerpartssamarbete för stöd till främst teknikinriktade företag i tidiga utvecklingsstadier. Under året har ALMI Dalarna också varit drivande i utvecklingen av Dalarna Business, ett initiativ från totalt 7 organisationer. Dalarna Business är ett nätverk med syfte att skapa aftårsnytta, au stärka attityder till foretagande samt au lyfta fram och premiera duktiga företag och foretagare i Dalarna. Andra händelser eller förhållanden av vikt Frågan om avdragsrätt för moms har under lång tid varit oklar i koncernen. Under 20 l O har, såsom tidigare, 50 % av ingående moms reserverats. Vid utgången av 20 l O hade ALMI Dalarna 16 anställda. Bolaget är enligt lagen om inkomstskattelagen (IL 7 kap. 16 ) frikallat från skattskyldighet for all r an inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänfor sig till innehav av fastighet.

4 (14) Resultat och ställning (kkr) Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda (årsarbetare) ]4 Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står Rsljande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Kronor , , ,21 Styrelsen fbreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överrsres Kronor r , ,21

5 Resultaträkning Not I Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 2 Övriga rörelseintäkter Summa intäkter R6relsens kostnader Övriga externa kostnader 3,4 Personalkostnader 5,6,7 Avskrivningar 8 Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster S II O (14) Summa resultat fran finansiella investeringar Årets resultat V

6 (14) Balansräkning Not Tillgångar AnllggningstillgAngar Materiella anläggningstillgångm: Inventarier r Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Il Summa anliggningstillgingar OmsättniDgstillgAngar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra ALMI-bolag 719 l 255 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter l Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank l 827 Summa omsittningstiugångar Summa tillgångar IS

7 (14) Skulder och eget kapital Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning mervärdesskatt IS Summa avslttningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till andra ALMI-bolag O O Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda sikerheter Inga Inga ~svarsförbindelser Inga Inga

8 Noter (14) Not I Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna otbrändrade i jämtbrelse med fbregaende år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betald. I{redi~rluster Som kreditrsrluster redovisas avsättningar fbr befarade kredittbrluster. Utlåningen redovisas netto efter avdrag mr befarade kredittbrluster. Som konstaterad mrlust redovisas fbrlust som beloppsmflssigt fastställd eller sannolik genom konkursrirvaltare lämnat uppskattning av utdelning i konkurs, ackord förslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Nedskrivning fbr befarade kreditfbrluster görs om säkerhetens värde för en osäker fordran inte täcker lånebeloppet. Nedskrivning mrs till det belopp som, med hänsyn tagen till säkerhetens värde, beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag mr ackumulerade avskrivningen och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod. Not l Förslljning och inkup mellan koncernriretag Under året har intäkter från koncerntbretag uppgått till O kkr (f.å.o kkr). Koncemintema kostnader har uppgått till O kkr (f kkr). Not 3 Övriga externa kostnader Arets hyreskostnader i Borlänge, Falun och Mora har uppgått till 457 kkr ( f kkr). Hyresavtalet med Fastighetsbolaget Hushagen i Borlänge löper fram till Avtal med Mora kommun löper fram till Hyresavtal med Vi RSrenade i Falun löper fram till r

9 Not 4 Revisionsarvode Vi har avsatt 30 kkr till revisionsarvode mr räkensapsaret 20 I O. Arvode till KPMO AB mr revision och löpande granskning för räkenskapsåret har hittills uppgått till 20 kkr. 9(14) Not S Medelantal anstbllda, IUner, andra erslttningar och sociala avgifter Medelantalet anställda (sarntlig personal), med tbrdelning pi kvinnor och min uppgår till Kvinnor Män Totalt Medelantalet per befattning, med fbrdelning på kvinnor och män uppgår till VD Min Totalt Styrelse Kvinnor Min Totalt Övrig ledning Kvinnor MUn Totalt Löner och ersättningar uppgår till styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav RSr styrelse och verkställande direktör 272 kkr, f.å.243 kkr) Totala löner, ersättningar. sociala avgifter och rsionskostnader Rlr bolaget. 2 S 7 2 I 3 I S I S7

10 Not 6 Erslttningar till ledande befattningshavare (14) Verkställande direktören har RSr 2010 erhållit lön och ersättningar uppgående till 910 kkr. Därtill kommer fonnån fbr sjukvårdsrsrsäkring, samt pensionslösning som utgår utanrsr ITp planen, maximerat till 25 % av den kontanta bruttolönen. I händelse av uppsägning från tbretagets sida har verkställande direktören 6 månaders uppsägningstid och 12 månadslöner j avgångsvederlag. Styrelsens ordfdrande har under året arvoderats med 53 kkr. Om styrelseledamot utfbr arbetsuppgifter utöver vad som ingar i dennes roll som styrelseledamot utgår ersättning på marknadsmässiga villkor. Sådan ersättning har inte utgått under 20 I o. Not 7 Sjukfrånvaro Då antalet ftsr respektive åldersgrupp är för liten redovisas inte detta. Not 8 Avskrivning enligt plan De avskrivningssatser som tillämpas är: Datorer Övriga maskiner och inventarier % 33,3 20, Datorer 3 Övriga maskiner och inventarier Not 9 Övriga ränteintakter och liknande resultatposter Räntor Realisationsresultat vid R.\rsäljningar Värdereglering fondkonto ;umma O SS O

11 " (14) Not 10 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Arets RSrlndringar Inköp Försliljning-utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden o O l Ingående avskrivningar Arets RSrändringar Avskrivningar Atertbrinf avskrivning avyttrade inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående restvärde enligt plan O Not Il Övriga långfristiga vlrdepappersinnehav 2010 Ingående anskaffhingsvlrden 93 Arets anskaffning O Utgående bokftsrt värde O 93 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ProjektfordringarlPågAende arbeten Övriga poster Summa Q 2010 I I

12 Not 13 Kortfristiga placeringar (14) Bolaget har under lang tid haft medel placerade i Swedbank Robur Fonder AB, Obligationsfond MEGA och Penningmarknadsfond. Bolaget har placeringar i Aktieindexobligationer med ett sammanlagt värde pi kkr. Bolaget har under året placerat pengar hos Swedbank AB i mretagsobligationsfond och Hedgefonder med ett sammanlagt värde på kkr. Bolaget har liven placerat kkr hos en extemrsrvaltare Coelifonder. Resterande belopp är placerade i Penningmarknadsfond. Not 14 FDrlndringar av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid Arets ingång Belopp vid årets utgang 2010 I 000 I I 000 I 000 Reservfond Belopp vid Arets ingang Belopp vid Arets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingang Årets resultat Belopp vid Arets utgang Not 15 Avsättningar A vsllttningen för moms avser reservering mr mervlrdesskatteskuld som gjorts med 50% av den ingående momsen mr hela 2006, 2007, 2008, 2009 och Reservering fbre 2006 är upplösta med 761 kkr. Vilket gjordes vid bokslutet 2010 efter beslut om att anpassa totala avsättningen till eventuellt utslag. Avsittningen avser nu senaste 5 åren med 90% ~... _.....:_,.

13 o Not 16 Upplupna kostnader oeb mrutbetalda intakter (14) Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Not 17 Uppgifter om Moderbolag vyoderbolag är ALMI Företagspartner AB, , med säte i Stockholm

14 BorlUngc li/(/li) 1'{~k) Eva Wikner Grnhnström Ordrurandc,~I1~j!{ Tom Martinsson I,,1'," k' /I. )'/'1/1 f../..,} J.:.-!~' ;' ~~, 1/ C lrislo,1 er Friis Personal representant Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG AB I'"'\. Ilt/hln-dlj Ola Forsberg Auktoriserad revisor

15 Revisionsberättelse Till årsstämman i ALMI Företagspartner Dalarna AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ALMI Företagspartner Dalama AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkensknpshandlingama och förvaltningen och for att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utfdrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär au vi planenlt och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om au årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar alt granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlinganla. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt alt bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihct har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och fdrhållanden i bolaget rör att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat slit t har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser au vår revision ger oss rimlig grund ror våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet mcd god rcdovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är roren Ii g med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbenlttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falun den 17 februari 2011 KPMGAB -... i!t <7"\.P?/Z ({,l- " Ola Forsberg Auktoriserad revisor I

16 .. ' o Granskningsrapport Till årsstämman i Almi Företagspartner Dalarna AB Organisationsnummer Jag har på uppdrag av årsstämman granskat rdr\'altningen och den interna kontrollen i Almi Företagspartner Dalarna AB för Ar Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och rdrhallanden i bolaget, ror au kunna bedöma om verksamheten skölis pi ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillrrcdsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har inte uppvisat RSrhållandcn som Riranleder anmärkning. Varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören har vidtagit någon ålgärd eller gjort sig skyldig till nagon RsrsummeJse som enligt min bedömning Riranleder anmärkning. Borlänge den 25 mars 2011,_._...::=-=~i~~qf~ Lars-Erik Eriksson

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor.

lu'/ ::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor. "::ä'-täjffi:':, Styrelsen och Verkstållande Direktören för GodFond i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2009 lnnehåll Förvaltningsberåttelse Resultatråkning Balansråkning Tillåggsupplysningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer