YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS"

Transkript

1 NÄRPES NÄRPIÖ YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015

2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING Grundfrågor Finansieringsrisker Fakturering Indrivning av fordringar Kassabudgetering Om en del av räkningarna ändå blir obetalda Beskyddandet av företagarens privata egendom Ogrundad faktura och bestridande av faktura Avlägsnande av en negativ kredituppgift 7 3. PRAKTISKA SKATTEFRÅGOR Beskattningens struktur Företagarens skattefälla Företagets inkomstbeskattning Inkomstbeskattningen ur företagarens synvinkel Övriga faktorer som beaktas i företagarens beskattning Mervärdesbeskattningen Redovisning och inbetalning till skattemyndigheten FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR FÖRETAGANDE TECKEN PÅ EN KRIS HJÄLP TILL FÖRETAGET OCH FÖRETAGAREN VID EKONOMISKA SVÅRIGHETER 24 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter

3 1. ALLMÄNT Företagarens arbete är i praktiken avsevärt mångsidigare än arbetstagarens. Skillnaderna i arbetets omfattning uppkommer genom att företagaren måste beakta hela företagets verksamhetsmiljö. Verksamhetsmiljön utgörs av intressentgrupper (t.ex. kunderna, finansiärerna, personalen, leverantörerna, kommunen, staten), vilkas krav bör beaktas i den dagliga verksamheten. FÖRÄNDRINNGAR I ÅR 2015 FöPL -arbetsinkomsten stiger från euro till euro per år. Den skattefria dividendinkomstens övre gräns är nu euro varefter skatteprocent är procent av representationsavgifter är avdragbara i beskattningen från , men dock inte i Moms-beskattningen 2. FÖRETAGETS BETALNINGSTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2.1 GRUNDFRÅGOR Då man inleder företagsverksamhet och även alltid senare är det viktigt att hålla isär egna och företagets pengar. I firmor och personbolag är det relativt vanligt att hålla alla pengar i en påse, i ett aktiebolag har man inte ens möjlighet till det. Kom ihåg att av de pengar som finns på ditt bankkonto är endast högst 80 procent tillgängliga för affärsverksamhet, emedan den resterande delen måste reserveras för betalningar av skattenatur. Kom ihåg att affärer gör man bara med solventa kunder. Granska kredituppgifterna före du lovar att sälja mot räkning. Följ med din kunds betalningsbeteende och sätt upp en limit för krediten. Om limiten överskrids, inväntar man betalningar före tilläggsleveranser. Kom ihåg att man inom detaljhandeln aldrig säljer mot räkning! Man gör bara kontanta affärer med pengar/bankkort eller kreditkortsaffärer, eftersom nästan alla kunder har ett kort. Kom ihåg att en icke verkställd inbetalning är till 100 procent borta ur din egen börs! Då du lånar pengar för en maskininvestering, välj lånetiden enligt maskinens ekonomiska livslängd. Maskinen kan hålla 20 år, men den ekonomiska livslängden är högst 8 år. För långa lånetider orsakar svårigheter i framtiden. 2.2 FINANSIERINGSRISKER Framgång och fortsättning i affärer, när det gäller företaget i initialskede eller snabbt växande företag, beror på fyra faktorer, vilka bör behärskas. Faktorerna är RISKFAKTOR ORSAKER OCH KORRIGERINGSMEDLAR 1. För liten kassa i början Första kalkylerna i början måste göras noggrant Driftkapital reserveras minst euro/person oberoende av branschen 2. Köpskuldernas och försäljningsfordringarnas omloppstider I början leverantörerna ger korta betalningsperioder eller kräver kontantbetalning I början nytt företag kanske måste köpa kunder genom att bevilja längre betalningsperioder än konkurrenterna Ovan nämnda situation får inte vara långvarig - 3 -

4 RISKFAKTOR 3. Varulagrets omloppstid för lång ORSAKER OCH KORRIGERINGSMEDLAR Leverantörerna medger extra rabatt eller fraktfri leverans om stor engångsbeställning och då köper man för mycket Allt vad kunden frågar efter, är inte förnuftigt att försälja 4. Ägarnas överdimensionerade vinstfördelning I början företagaren betalar sig låg lön och lägger märke till att föröka kassareserv Om företaget har avkortningsfria lånen t.ex. för ett år, kan den ge känslan om stor kassareserv Efter en framgångsrik försäljningsmånad följer alltid betalning av hög mervärdesskatt! 2.3 FAKTURERING Fakturering har en väsentlig roll vid prissättning och försäljning. Därför är viktigt att välja rätt tidpunkt för fakturering. Människan är som skarpast i början av arbetsdagen. Faktureringen är ett noggrant arbete och att rätta till felaktiga fakturor tar tid och ger en osäker bild av företaget. Speciell yrkesskicklighet och noggrannhet krävs av den som fakturerar i installationsföretagen. T.ex. en elinstallationsaffär säljer rikligt med tillbehör utöver arbetet, varvid de tillbehör som blir ofakturerade försvagar lönsamheten på ett betydande sätt. FAKTURERINGSKNEP Småtillbehörstillägg är ett bra alternativ om det finns mycket småtillbehör och det går oskäligt mycket tid till att fakturera för dem (t.ex. 5 procent av fakturans slutsumma, max. 50 euro). Kom ihåg att du är berättigad att använda dig av faktureringstillägg, såvida det skulle ha varit möjligt att betala inköpet vid kassan. Faktureringstillägget är ren och skär inkomst. Kom ihåg att faktureringen bygger upp en uppfattning om priset. Använd således hellre riktpriser och ge rabatt från dem, då du använder nettopriser. Kunden känner sig viktig. Realisationsprissättningen fungerar bäst, då kunden inte har någon uppfattning om priset. Kom ihåg att det är dyrt att ge betalningstid. Om du använder 30 dagar som betalningsvillkor i stället för 14, måste du själv finansiera försäljningssumman i 2 veckors tid (T.ex. omsättningen euro i året = kassan är i behov av euro mera pengar). Kom ihåg att fakturans betalningstid börjar från dagen då fakturan skrivs ut! Ju snabbare du fakturerar desto snabbare får du pengarna. Betalningsskyldigheten för mervärdesskatten börjar emellertid redan från leveransdagen. Kom ihåg att då du använder dig av 7 dagars betalningsvillkor, bör du beakta helgdagarna. Kom ihåg att faktureringen utgör en del av företagsbilden. En som är långsam med faktureringen, är sannolikt långsam även i sitt förvärvsarbete. Kom ihåg att skriva på fraktsedeln och fakturan att äganderätten till den sålda varan övergår då köpesumman i sin helhet har betalts. Produkten kan också säljas med återtagningsförbehåll, dvs. varan kan hämtas om ingen betalning har skett. 2.4 INDRINVING AV FORDRINGAR En investering för att få in sina fordringar är oftast företagets mest lönsamma investering. Dess avkastning är nästan 100 procent, fastän det alltid uppstår utgifter av indrivningen. Det finns många typer av indrivningssätt, men de används individuellt utgående från indrivningsobjektet. Före utomstående indrivning används i allmänhet indrivning per brev, per telefon eller per personligt besök. De två sist nämnda är ofta effektiva. Det är emellertid inte alltid som de mjuka metoderna räcker till utan man är tvungen att ty sig till verkliga indrivningsåtgärder med utomstående hjälp

5 INDRIVNINGSSÄTTEN ÄR: 1. Tratta eller dragen växel 2. Återtagning och kvittning 3. Delbetalningsredovisning 4. Betalningsorder 5. Rättegång 6. Konkurshot Indrivning av tratta Tratta eller dragen växel är betalningsuppmaning med hot om offentliggörande, där gäldenären uppmanas att inom utsatt tid (10 dagar) betala sina skulder inklusive indrivnings- och ränteutgifter. I sin nuvarande form är trattan en s.k. privaträttslig tratta, där den s.k. protesten, dvs. offentliggörandet sköts av kreditupplysningsbolaget Suomen Asiakastieto Oy. Tratta är således inte ett tvångsindrivningssätt. Trattans lämplighet Endast för indrivning av företagsfordringar och fordringarna bör vara ostridiga. Trattan är som indrivningsmetod bäst vid indrivningen av små fordringar då gäldenären inte från tidigare har betalningsstörningar. För indrivning av stora fordringar är trattan inte bra eftersom betalningstiden är så kort (20 dagar). Indrivningens effekt Den negativa offentligheten av ett indrivningsförfarande effektiverar betalningen av trattan. Fastän trattan inte lämpar sig för större indrivningar kan den utöva påtryckningar på att få gäldenären att göra upp en betalningsplan. Indrivningsprocess och protest 1. Indrivningsbyrån skickar en tratta åt gäldenären efter protesttiden, såvida betalningen inte inbetalas. Kreditupplysningsbolaget får samma uppgift och härigenom uppstår en uppgift om en s.k. betalningsförsening. Uppgiften om en betalningsförsening är inte en egentlig notering om betalningsstörning men den kan ha betydelse för företagets framtida verksamhet. 2. Då inbetalningen uteblivit meddelar indrivningsbyrån om ärendet till kreditupplysningsbolaget (Suomen Asiakastieto Oy), varvid man också beslutar huruvida trattan ska publiceras som tyst (syns i kredituppgiftsbolagets databas) eller som offentlig (publiceras i näringsgrenens tidningar). 3. Kreditupplysningsbolaget tillställer gäldenären en anmälan om en offentlig protest, som ännu kan ändras till en tyst sådan om gäldenären sköter om fordran inom 7 dagar. Annars blir protesten offentlig såvida inte annat beror av gäldenären. Tyst eller offentlig protest Det lönar sig i regel att icke protestera en tratta om gäldenären fortfarande har även andra förfallna fordringar hos gäldenären. En offentlig uppgift får i regel även andra gäldenärer att röra på sig varvid egna fordringar kan vara i fara. Synligheten i kredituppgifterna Anteckning om betalningsstörningar är i kraft tre år. Förkastande av tratta Gäldenären kan förhindra protest för trattan genom att bestrida trattan på goda grunder, vilket innebär att man konstaterar att fordran har bestridits. Härvid fortsätter indrivningen via en s.k. omfattande stämningsansökan vid tingsrätten Återtagning och kvittning av vara Med återtagning av vara avses en situation då en vara har sålts med äganderättsförbehåll (äganderätten kvarstår hos säljaren till dess att köpesumman i sin helhet har betalts) eller med återtagningsförbehåll (kan avhämtas såvida betalning inte har skett), och man har för avsikt att ta tillbaka varan åt säljaren. Härvid bör följande punkter beaktas man måste göra ett skriftligt avtal om återtagandet och överlåtandet den vara som återtas ska vara i sin ursprungsförpackning eller vara i övrigt klart urskiljbar från de övriga i en konkurssituation kan det tänkas att varan krävs tillbaka till boet såvida inte omnämnandet om äganderättsförbehållet är obrutet sedan offertskedet man kan vägra att leverera en vara om kunden bevisligen är betalningsoförmögen Kvittning innebär en situation när kundens motfaktura kvittas mot ens egen betalningsfordran. Kvittning är möjlig om fordringarna är av samma värde (penningmässigt), förfallna och utmätningsbara. Även vid kvittning finns det i en konkurssituation risk för återgång till boet

6 2.4.3 Redovisning i avbetalningshandel I ett avbetalningsköp förbehåller sig alltid säljaren rätten att ta tillbaka ett föremål eller äganderätten till föremålet till dess att avtalet i sin helhet har betalts. Man kan av utmätningsmannen begära återtagande och redovisning av ett föremål om den förfallna raten är försenad över 14 dagar. Den summa som inte har erhållits bör uppgå till 5 procent (2 eller flera betalningsrater) eller 10 procent (1 betalningsrat). I fråga om konsumtionskrediter kan återtagandet ske först efter 30 dagar. Härvid bör det som är obetalt uppgå till 10 procent (flera rater) eller 5 procent (en rat). Vid redovisningen beordras den förfallna skulden att betalas omedelbart, och om föremålet återtas, beordras ännu den summa som ska betalas Betalningsorder Betalningsorder är ett skriftligt förfarande med vilket man ber den lokala tingsrätten att utfärda en betalningsorder om en förfallen penningfordran. Utmätningsmannen levererar ordern åt gäldenären som uppmanas att betala sin fordran inom 10 dagar. En nackdel med en betalningsorder är gäldenärens möjlighet att motsätta sig ansökan utan grundad orsak. Ett annat problem är att man inte påträffar gäldenären. Om gäldenären godkänner ordern är fordran utmätningsbar Rättegång som indrivningsmetod Metoden innebär inledandet av talan på grund av fordran i tingsrätten på sätt som är normalt i en rättegångsprocess. Om fordran inte har bestridits beslutar en domare om att anhängiggöra ärendet. Då domen har vunnit laga kraft kan man söka utmätning i det fall att betalning av gäldenären fattas. Utmätningsmannen granskar gäldenärens egendom som kan förvandlas till pengar och säljer den utmätta egendomen för att betala gäldenärens skulder. Nackdelen med förfarandet är den tid som processen pågår, som i allmänhet är flera månader lång Hot om att gå i konkurs Då fordran är odiskutabelt ostridig kan gäldenären söka företagsgäldenären i konkurs genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Efter stämningen meddelar stämningsmannen stämningen gäldenären till kännedom, varvid gäldenären har en möjlighet att sköta om ärendet inom 8 dagar. Eftersom situationen företagen emellan endast sällan är sådan använder sig i allmänhet skattemyndigheten eller försäkringsbolagen av detta som indrivningssätt. Om kunden inte förmår betala för sin prestation innebär det början på en konkursprocess Användning av en inkasseringsbyrå Ett brev som gäldenären får från inkasseringsbyrån brukar hjälpa överraskande bra. Gäldenären vet då att yrkesmän är anlitade. I allmänhet levererar indrivningsbyrån sin kund en röd stämpel med följande text De obetalda fakturorna överförs att indrivas av XXX. De kostnader som åsamkas av indrivningen, sätts till på fakturans slutsumma. I allmänhet ger det här effekt. Kostnaderna för indrivningen består av en årskostnad om ca 60 euro och på en eventuell liten kostnad per räkning. 2.5 KASSABUDGETERING Kassabudgetering är viktig oberoende av företagets storlek eller ekonomiska ställning. Avsikten med kassabudgeteringen är att så noggrant som möjligt förutspå företagets penningtrafik, d.v.s. inkommande och utgående pengar. Ju längre man förutspår, desto vidare skala måste användas. En kassabudget för en månad måste göras med en dags noggrannhet, en som gäller ett år med en veckas eller en månads noggrannhet. Enklast gör du en kassabudget med Företagstolkens kassabudgetprogram. 2.6 OM EN DEL AV FAKTURORNA ÄNDÅ FÖRBLIR OBETALDA Trots en god kassabudgetering kan företaget hamna i ett läge där kassamedlen inte räcker till för att betala alla inkommande fakturor. Situationen kan komma sig av strejk, kundens konkurs, leverantörens problem med att få råvaror mm. I dylika fall tar man i god tid kontakt med fordringsägarna och varuleverantörerna. Behovet av permitteringar bland personalen utreds omedelbart, eftersom en minskning är ett dyrare sätt på grund av semesterlönerna och lönerna för uppsägningstiden. Dessutom kan permitteringar verkställas inom två veckor. Fordringsägarna kan behandlas t.ex. i följande ordningsföljd: 1. Man går noggrant igenom de egna fordringarna och sätter igång indrivningsåtgärderna. Man granskar huruvida något av ELY-centralen beviljat understöd ännu inte har utsökts för betalning eller hur man ska få det utbetalningsdugligt. 2. Kontakt med banken och Finnvera, med vilka man överenskommer om flyttning av låneavkortningarna, om en tillfällig sänkning av räntan m.fl. åtgärder i syfte att öka kassamedlen. Man förhåller sig positivt till en tidigare gjord begäran, efter finansiärens kravbrev är underhandlingarna svåra

7 3. Skatter och betalningar strävar man till att betala i alla situationer, trots att även skattemyndigheten numera förhåller sig positivt till finansieringsarrangemang. 4. Personalens löner ska betalas i tid,om man har för avsikt att ha en produktion som kan faktureras. 5. Fråga leverantörerna om längre betalningstid. 2.7 BESKYDDANDET AV FÖRETAGARENS PRIVATA EGENDKOM Vanligen efter företaget och företagaren har fungerat en längre tid, kommer både företagets och företagarens förmögenhet att förökas. Vid aktiebolaget förorsakar framgång inte svårigheter, då båda parterna är djuriskt separata. Fastän aktiebolag skulle hamna till konkurs, behåller aktieägaren sin egendom. Men i personbolag (firma, affärsidkare, öppet eller kommanditbolag) är situationen helt annat, då bolagsmän ansvarar om företagets skulder liksom sina egna. Och dessutom ansvar varje bolagsman solidariskt för de förbindelser som en annan bolagsman har gjort, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman. Ansvaret betyder inte bara skulder med säkerhet, utan alla skulder liksom skatter, köpskulder, försäkringar osv. Därför är det viktigt att förändra personbolaget i god tid till aktiebolag. Bäst vore välja aktiebolaget i första början. 2.8 OGRUNDAD FAKTURA OCH BESTRIDANDE AV FAKTURA Man bör omedelbart klaga hos avsändaren på en ogrundad faktura, helst skriftligt. I klagan bestyrker man att vårt företag inte har beställt någonting av faktureraren. Faktureraren måste kunna bevisa att en beställning har skett. Om detta inte hjälper och det kommer en ny betalningspåminnelse lämnar man igen in ett besvär. Ibland tar en ogrundad fakturerare hjälp av en indrivningsbyrå som i sitt indrivningsbrev hotar med en försvagning av kredituppgifterna och med eventuella rättsliga åtgärder. Även då är det skäl att besvära sig över fakturan, vilket brukar ha effekt eftersom det är fråga om yrkesmän. Ta kopior av besvärsskrivelserna och spara påminnelserna och uppmaningarna. Eftersom kredituppgiftsbolaget inte registrerar noteringarna ensidigt kan man n förhålla sig lugnt till skrämseln 2.9 AVLÄGSNANDE AV EN NEGATIV KREDITUPPGIFT En negativ notering i Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister kan på ett avgörande sätt störa företagarens verksamhet. Negativa noteringar avlägsnas ur registret enligt följande: 1. Uppgifter som berör en konkurs inom fem år efter konkursen. 2. Uppgifter om skuldsanering och kungörelser inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avlägsnats ur myndighetsregister. 3. Uppgifter som berör utsökning omedelbart, om orsaken till utsökningen har hävts eller om utsökningen i övrigt har konstaterats vara ogrundad. 4. Uppgifter om begränsad utsökning omedelbart, då registerföraren har fått uppgift om att gäldenären har betalt den skuld som inkrävdes vid den begränsade utsökningen. 5. Uppgifter om den betalningsstörning som fordringsägaren anmält om och den betalningsstörning som gäldenären erkänt (t.ex. tratta) inom två år från det att uppgiften har sparats i registret. 6. Av myndighet konstaterade uppgifter om betalningsstörningar (t.ex. betalningsföreläggande) och utsökningar senast inom tre år från det att uppgiften har sparats i registret

8 3. PRAKTISKA SKATTEFRÅGOR Beskattningen är en sak, som man i början av företagandet ägnar alltför stor uppmärksamhet. I verkligheten bör all uppmärksamhet fästas vid att få till stånd omsättning. Beskattningen kommer även i ett framgångsrikt företag att granskas tidigast under tredje eller fjärde året. I det följande granskas för enkelhetens skull endast företagets och företagarens beskattning ur ett traditionellt företags perspektiv. Ett traditionellt företag säljer sina egna produkter, hyr inte fastigheter och äger inte värdepapper eller aktier. Beskattningen av försäljningsvinsten utelämnas. 3.1 BESKATTNINGENS STRUKTUR Beskattningens princip är följande: INKOMSTER AV AFFÄRS- VERKSAMHETEN UTGIFTER AV AFFÄRSVERK- SAMHETEN MERVÄRDESBESKATTNING RESULTAT AV AFFÄRSVERK- SAMHETEN SOM SKA BES- KATTAS FÖRETAGETS BESKATTNING BESKATTNING AV ÄGARNA 3.2 FÖRETAGARENS SKATTEFÄLLA Den företagarens skattefälla som framgår av följande schema, är beklagligt allmän för företagare inom vissa branscher. Man blir fartblind och kommer inte ihåg att man, på grund av den låga förskottskatten i början, har en del inkomstskatt obetald från t.o.m. de två första åren och att de förfaller till betalning i form av kvarskatt i januari-februari under det tredje året. Samtidigt stiger de nya förskotten till de verkliga inkomsternas nivå. Om företagaren har levt dessa två år över sina verkliga inkomster och kassan är tom, börjar svårigheterna snabbt hopa sig. Kassakrisen kan ytterligare förvärras av de avkortningsfria år, som togs för lånen i början av företagaråren, vilka också förfaller just då det tredje året börjar. Det är typiskt att de företagare som har relativt lite inventarier att avskriva i beskattningen lättast faller i den här fällan. Dylika sektorer är detaljhandel, maskinentreprenad, byggnadsverksamhet och servicesektorn. I följande bild presenteras företagarens skattefälla schematiskt: 1. Skattedeklarationen avges 1. Beskattningen blir klar 1. Årets tilläggsskatt förfaller till betalning 1. år 2. år 3. år Skattebelopp som förutsätts av de verkliga inkomsterna Den förskottsskatt, som man har överenskommit med skattemyndigheten Skattebelopp som förutsätts av de verkliga inkomsterna Den mängd förskottsskatt, som enligt skattemyndigheten uppstår på grund av det första skatteåret Tredje årets förskott baserar sig på inkomsterna under det första året Obs! Sträva efter att påbörja avkortningen av lånen snarast möjligt! I värsta fall förfaller avkortningen av lånen och tilläggsskatterna till betalning samtidigt

9 3.3 FÖRETAGETS INKOMSTBESKATTNING Företagets inkomster Beskattningsbara näringsinkomster i näringsverksamheten är pengar eller inkomster av penningförmån som man har erhållit. Uppfattningen om beskattningsbara inkomster är vidsträckt. Inkomster är t.ex. alla ersättningar som företaget har erhållit för prestationer bidrag, som företaget har erhållit försäkringsersättningar som företaget har erhållit ränte- och hyresinkomster som företaget har erhållit inkomster som har erhållits på grund av företagets förmåner, rättigheter och utlämnande av uppgifter (t.ex. överlåtelse av användningsrättigheterna till ett patent) Företagets utgifter ERFARENHETEN LÄR Huvudprincipen är att alla utgifter som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten och inkomstens förvärvande är avdragsgilla. Huruvida utgiften är avdragsgill påverkas inte av huruvida utgiften föranleder inkomst eller inte, bara den har använts i syfte att anskaffa inkomst eller för att uppbevaras. T.ex. fastän de inköpta varorna skulle förbli osålda eller skulle förstöras i lagret är utgiften avdragsgill. Icke avdragsgilla utgifter är däremot t.ex. tationsutgift?) Utgiften är en privat utgift för företagaren eller förhandlings- eller representationsutgift? någon annan Inom de företag som hör till samma intressesfär flyttas resultat från ett företag till ett annat via felaktig prissättning Utgiften är av kapitalplaceringstyp, dvs. el-, fjärrvärme- och vatten m.fl. anslutningsavgifter Böter, betalningar för felparkeringar, betalningar för överlast eller motsvarande betalningar av straffnatur Skattepåföljder NÅGRA I ETT VANLIGT FÖRETAGS BESKATTNING AVDRAGSGILLA ELLER ICKE AVDRAGSGILLA UTGIFTER I BOKSTAVSORDNING Förklaringar av ord: Anläggningstillgångar = för affärsverksamheten anskaffade maskiner, apparater, byggnader osv. (Lös egendom = annat än fastighet, tomt osv.) Avskrivning = nedgång i anläggningstillgångarnas värde på grund av slitage (sida 10). Tanken är att företaget inte beskattas för avskrivningarna, utan företaget sparar pengarna och gör i sinom tid en ersättningsinvestering. I praktiken används avskrivningspenningen till att avkorta lånen. Omsättningstillgångar = produktionsfaktorer, dvs. råvaror, halvfabrikat, delar osv. Affärsvärde, dvs. goodwill Det affärsvärde som ingår i inköpspriset på en affär minskas via linjära avskrivningar under högst en 10 års period. En lämplig tid kunde vara 5 år. Avskrivningar Avskrivningar av anläggningstillgångarna görs endera som utgiftsrests- (procent av värdet) eller linjära avskrivningar (jämnt fördelad enigt brukstiden). Uträknandet av avskrivningarna börjar från det år då de har tagits i bruk (inte från anskaffningsåret). I ett framgångsrikt företag är betalningstiden för lån som har lyfts för anskaffning av nämnd egendom den samma som avskrivningstiden. Avskrivningar, restvärdesavskrivning Alla anläggningstillgångar behandlas som en rat, d.v.s. alla maskiner, apparater mm. räknas ihop. Avskrivningen uträknas på basen av den totalsumma som inte har avskrivits utgående från till vilken egendomsgrupp egendomen hör. Avskrivningsprocenten kan variera mellan 0 och maximum, men underavskrivning kan inte användas under senare år. Procenten är den samma oberoende av redovisningsperiodens längd. De maximala avskrivningarna är följande: Maskiner, inventarier och byggnadernas tekniska apparatur 25 % Kraftledningar 25 % Skattemyndigheten fäster speciell uppmärksamhet vid följande utgifter: utgifter i anslutning till användning av bil och egen användning resekostnader (kilometerersättningar, dagtrak tamenten) utgifter för reklam (reklamgåva eller represen - 9 -

10 Byggnader och konstruktioner (affärs-, lager-, industri- eller liknande produktionsbyggnad) 7 % Bostads-, kontors- eller annan jämförbar byggnad 4 % Bränsletank, lagersilo eller annat byggt lager 20 % Lätt konstruktion som har gjorts av trä eller motsvarande material 20 % Byggnad som har uppförts för forskningsverksamhet eller del därav, 20 % Avskrivningar, linjär avskrivning Uträknas på basen av det ursprungliga anskaffningspriset (inkl. installation, transport etc.), varvid utgiften för anskaffningen fördelas jämnt över hela den ekonomiska driftstiden. Tiderna för de linjära avskrivningarna kunde vara Maskiner, inventarier och byggnadernas tekniska apparatur 4 6 år Byggnader och konstruktioner (affärs-, lager-, fabriks- mm. produktionsbyggnader) år Bostads-, kontors- eller annan jämförbar byggnad år Miljövårdsinvesteringar 4 6 år Patent, upphovsrätter mm. 5 8 år Köpta dataprogram 3 5 år Grustag, torvmosse, gruva i enlighet med årsförbrukningen Byggnad eller del av den som har uppförts för forskningsverksamhet, 20 % Avskrivning, utvecklingsområdesavskrivning, tillägsavskrivning Den s.k. utvecklingsområdesavskrivningen är inte i bruk i västra och södra Finland. Under åren kan alla företagen, som skaffar nya maskiner och utrymme, få tillägsavskrivning av 50 %. Det betyder, att avskrivningsprocent för maskiner, inventarier och byggnadernas tekniska apparatur är 50 % och för utrymmen högst 14 %. Bidrag Bidrag, t.ex. på grund av sjukdom, som hänför sig till arbetsförhållandet, är avdragsgilla. Bidrag, som företaget har erhållit (t.ex. ELY-centralen), är beskattningsbar inkomst. Dataprogram Vanligtvis avskriver man under 5 års tid via linjära avskrivningar. Program som man har gjort själv, enligt det år då de har gjorts. De program som har kommit med datorn avskrivs tillsammans med datorn med avskrivningar om 25 procent eller linjära avskrivningar. Donationer Endast aktiebolag och andelslag är berättigade till donationsavdrag. Donationer av föremål är i regel inte avdragsgilla. Mottagare av donationerna måste vara samfund som arbetar till förmån för kulturarv eller vetenskap och konst. Vanliga företag gör inte sådana donationer. Däremot är anskaffningskostnader för föreningars publikationer och reklamutrymme i festsalar avdragsgilla kostnader. Fack- och dagstidningar Avdragsgilla i beskattningen är facktidskrifter (kan beställas hem) och dagstidningar, men de bör beställas till företagets adress. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter Utvecklingsutgifter för produktion och marknadsföring är avdragsgilla oberoende av forskningsresultaten. Utgifterna består av personalens löner, ämnen, förnödenheter och apparatur, konstruktioner etc. som har anskaffats för forskning. I åren kan företag och andelslag få 100 % ytterligare avdrag av beskattningsbar inkomst om lönekostnader, som har betalats för produktutvecklingsarbete. Förseningsavgifter på skatter Är inte avdragsgilla i beskattningen. Försäkring för nyckelpersoner Här avses en livförsäkring som har tagits för en ur företagets synvinkel viktig person och där förmånstagaren är företaget. Privata affärer och personbolag har inte avdragsrätt, aktiebolagen har. Företagshälsovård Mellan företaget och det företag som producerar företagshälsovård (hälsocentral, privat läkarcentral) uppgörs en

11 plan, där FPA står för ett visst maximibelopp (ca.150 euro/person) av de kostnader som uppstår. Resten avdras i beskattningen. Hela personalen omfattas av avtalet. Även en privatföretagare omfattas av lagen om en plan för företagshälsovården har uppgjorts. Även hälsovårsplanen kan innehålla kostnader av vanlig tandvård, som skall betalas högst 800 euro/person. Om tandvårdkostnaderna FPA betalar inte något företags hälsovårdsersättning. Grundläggningsutgifter Utgifter som hänför sig till grundandet av företaget är avdragsgilla. Livförsäkring, arbetstagarna Företaget kan förbättra sin personals socialskydd genom att ta liv-, olycksfalls- rese- mm försäkringar för dem. Försäkringsbolaget instruerar i ärendet. Livförsäkring, företagaren Man kan betala samma försäkringar som för personalen. En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna. Lön Kan dras av om personen arbetar i företaget och lönen är skälig. I personbolagen (Öb, Kb) är en skälig löneutbetalning godtagbar. En privat företagare kan inte betala lön till sig själv, sin make/maka och inte till sitt barn under 14 år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till företagets bransch kan man dra av. Medlemsavgifter till andra organisationer, t.ex. idrottsföreningar, är inte avdragsgilla men av dem köpta reklamutrymmen eller ställen är. Naturaförmåner Affärs- eller yrkesidkare kan inte användä naturaförmåner (lunch-, telefon-, bil-, bostadförmån). Öb- ock Kbföretagare kan, om de har löneinkomster från företaget. Pensionsutgifter, arbetstagarna De frivilliga pensionsinbetalningar som har gjorts utöver de obligatoriska pensionsbetalningarna är i allmänhet avdragsgilla upp till och dessa anses inte höra till personens inkomster. Försäkringsbolaget klarlägger situationen. Pensionsutgifter, företagaren FöPL-inbetalningarna är avdragsgilla. Tilläggspension kan betalas ända upp till euro men det är skäl att utreda saken via försäkringsbolaget. Personalgåva Utan skattebetalning kan arbetstagaren få Jul- o.d. gåva, vars värde är högst 90 euro. Hela personalen får likadan gåva men dock inte t.ex. obegränsat presentkort. Arbetstagaren kan också få märkesdaggåva, vars värde är högst hälften av månatlig bruttolön. Personalutgifter, frivilliga Utgörs t.ex. av skolnings- och rekreationsutgifter. Kan utgöra lön för den som erhåller dem om förmånen är stor mätt i pengar. Rekreationstillfällen arrangerade för hela personalen, utgifter för gym etc. är avdragsgilla utgifter upp till 400 euro/person/år. Placering i tillväxtföretag Business ängel, som är obunden i förhållande till objektföretag och placerar aktiekapital i företaget i åren , får 50 procents avdrag av kapitalinkomst om placeringens belopp mellan euro. Representationsutgifter 50 procent av representationsavgifter är avdragbara i beskattningen, men dock inte i moms-beskattningen. Utgifter förorsakade av gästfrihet, som riktar sig till kunder, affärsbekanta eller andra till näringsverksamheten anknutna personer, betraktas som representationsutgifter. Representationsutgifter utgörs av representationstillfällen, representationsgåvor eller representationsresor. Utgifter, som riktar mot företagets personal, anses inte som representationsutgifter

12 Reklamgåvor Vanliga reklamgåvor är avdragsgilla. Enligt vedertagen praxis får gåvans värde uppgå till 35 euro och den ges samtidigt och likadan åt flera mottagare. T.ex. en julgåva som man ger åt kunder är en sådan. Reseutgifter, arbetsresor Är avdragsgilla i sin helhet. Dylika utgörs av t.ex. resor som hänför sig till marknadsföring, skötseln av förrättningar och avtalsförhandlingar. Även studieresor till exempelvis mässor inom den egna branschen eller till sektorns möten är avdragsgilla. Reseutgifter, premieresa Är utgifter för företaget men skattepliktig inkomst för mottagaren. Från givarens sida kan arbetstagare delta i resan, för vilka resan inte är beskattningsbar inkomst. Om prisresan har getts av en samarbetskompanjon (mottagare är en person inom kundföretaget), utgör resan inte beskattningsbar inkomst. Reseutgifter, familjemedlemmar Kan delta i resor om det t.ex. är allmän kutym att makan deltar eller om deltagaren på ett konkret sätt har främjat affärsverksamheten. Reseutgifter, medlemmar i förvaltningsorgan Mötes- och utbildningsresor är godtagbara i hemlandet. Man förhåller sig i allmänhet kritiskt till utrikesresor och de kan betraktas som beskattningsbar lön. Ränteutgifter Räntor som hänför sig till näringsverksamheten är i regel avdragsgilla. Även räntor som har förorsakats av uppskov med skatteinbetalning är avdragsgilla om man har kommit överens med skattemyndigheten om det. Övriga till beskattningen hörande dröjsmålsräntor är inte avdragsgilla. Ränteutgifter, aktionärslån Om ett aktionärslån finansieras med lån riktar sig räntan till en personlig inkomstkälla. Personen får dra av räntan från inkomsterna av den personliga inkomstkällan om man har uppburit ränta för aktionärslånet. Om räntan utgörs av underränta, avdras inte av företaget erlagd ränta överhuvudtaget. Finlands Banks grundränta är tillräcklig. Över aktionärslånet uppgörs en skuldsedel och för lånet behövs säkerhet. Ränteutgifter, lån som aktionärerna har gett åt företaget I allmänhet kan aktionärerna låna pengar åt företaget och få normal ränta. Medlen ska användas för näringsverksamhet eller för anskaffning av inkomster. En överstor ränta kan vara dold dividendutdelning. Det är skäl att uppgöra skuldsedel över lånet. Ränteutgifter, negativt eget kapital Berör privata affärer och personbolag. Innebär att det egna kapitalet är negativt på grund av de privata uttagen. d.v.s. personföretagaren har tagit så stora personliga uttag att företaget delvis har skuldsatt sig på grund av det. Härvid kan inte alla räntor dras av från företagets utgifter. Ränteutgifter, transfering Berör personbolag där personbolaget tar lån och summan överförs till en bolagsman antingen som privatkredit eller som lånefordran. I allmänhet ett svårt förfarande som det inte lönar sig att använda. Rättegångskostnader Endast sådana rättegångskostnader som hänför sig till ett brott är icke-avdragsgilla. Skatteeftergift En försäljningsfordran kan minskas till den del man inte förväntar sig ytterligare prestationer. Till övriga delar än försäljningsfordringar är värdeminskningen avdragsgill först då den slutligt har konstaterats (intyg av förvaltaren av konkursboet). Skatter Mervärdesskatten och fastighetsskatten är avdragsgilla

13 Smärre anskaffningar Betyder lös egendom, vars pris understiger 850 moms 0. Priset för sådana kan under redovisningsperioden uppgå till högst euro. T.ex. en dator med periferienhet tolkas som en, fastän delarnas pris understiger 850. Tillståndsutgifter T.ex. ett trafiktillstånd är avdragsgillt i beskattningen. Betalningen av TV-licensen för en tv-apparat som tagits in i företagets lokaliteter är avdragsgill. Underhandlingsutgifter Är avdragsgilla i sin helhet. I praktiken kan trakteringen försiggå endast i ringa utsträckning, t.ex. bjudning av förfriskningar och kaffe och sådan matservering som sker i företagets egen matsal. Utgifter kan uppstå på grund av företagets interna möten, av förvaltningsorganens möten, av underhandlingar i anslutning till revision, för användning av sakkunniga och för diskussion med myndigheter. Utbildningsutgifter Utbildning som kompletterar och upprätthåller arbetstagarens yrkesskicklighet utgör avdragsgill utgift och den utgör inte skattepliktig lön för personen. En utbildning som leder till en examen (t.ex. en ingenjörsexamen) har ofta tolkats som beskattningsbar lön men utgör en avdragsgill utgift för företaget i likhet med lön. Utbildningsavdrag Avdraget förutsättar, att det finns ett utbildningsplan för hela personalen, som främjar personalens yrkesskicklighet angående företagets arbetsuppgifter just nu och i framtiden. Högsta avdrag personalens medellön för 3 dagar. Utgifter av bestraffningsnatur Är inte avdragsgilla i beskattningen. Företaget betalar de böter som företaget fått men de kan inte dras av i beskattningen. Böter som personalen har fått, betalar personen själv eller om företaget betalar, läggs utgiften till ifrågavarande persons lön. Härvid betalas alla sidokostnader för böterna. Värdesänkning/försäljningsfordran Om försäljningsfordringarna inte har betalts trots indrivningsförsök kan den förlorade inkomsten dras av i beskattningen. Värdesänkning/omsättningstillgångar Värdesätts alltid i enlighet med lägsta värde. S.k. inkuransavdrag ska alltid beaktas. Detta måste ändå alltid kunna ledas i bevis. Årsutgifter Emedan de lösa anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid är högst tre år, kan anskaffningsutgiften avdras under anskaffningsåret som en rat. Som s.k. smärre anskaffningar kan avdras högst 850 euro som skattefri anskaffningsutgift, även fastän deras brukstid skulle vara längre än 3 år. Dylika utgifter kan man under en redovisningsperiod avdra för högst euro. Överlåtelseskatt Den överlåtelseskatt som ska betalas i anslutning till inköp av aktier och fastigheter ökar anskaffningspriset. I samband med byggandet minskas de som avskrivningar. Beträffande övriga aktier och i samband med mark avdras de i sinom tid från försäljningspriset. 3.4 INKOMSTBESKATTNINGEN UR FÖRETAGARENS SYNVINKEL Sättet för indrivning av inkomstskatten beror på bolagsformen och omfattningen av storleken på inkomsten och även på företagsformen. I det följande granskas företagarens och hans familjs beskattning i olika företagsformer. Av aktiebolagen granskas s.k. traditionella aktiebolag, vilkas aktier inte har listats t.ex. på börsen eller på motsvarande ställe, utan aktierna ägs av en grupp av företagarpersoner (även andra samfund). FÖRETAGARE, TA HÄNSYN TILL ÅTMINSTONE FÖLJANDE AVDRAGBARA UTGIFTER: tandvård motion och gym etc. utgifter små anskafningar under 850 excursion, mässa mm. frivilliga pensionsutgifter

14 Tabell 1: Beskattning i olika bolagsformer AFFÄRS- OCH YRKESIDKARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG VANLIGT AKTIEBOLAG 1. Allmänt om företagsformer Den beskattningsbara inkomsten beskattas i sin helhet som företagarens personliga inkomst. Företaget och företagaren kan inte arrangera eller flytta beskattningstidpunkten för företagets vinst. 2. Ränta för företagets anskaffningsskuld Den beskattningsbara inkomsten beskattas i sin helhet som företagarens personliga inkomst, fastän vinstandel inte skulle ha lyfts ur företaget. Mellan företaget och de ansvariga bolagsmännen kan man inte arrangera eller flytta beskattningstidpunkten. Företaget är en självständig skattskyldig som betalar 20 procent inkomstskatt. Eftersom beskattningen för företaget och dess aktionärer är separata, kan man välja en tidpunkt när företagets vinster beskattas av aktionärerna. En person drar av utgiften som ränta för skuld för inkomstens förvärvande. Räntan på den skuld som man har tagit för anskaffning av en andel av personbolaget dras av direkt från företagets inkomstandel före man fördelar inkomsten i förvärvs- och kapitalinkomst. Räntorna minskas på företagaraktionärens aktiers anskaffnigsskuld från aktionärens kapitalinkomster eller i andra hand som underskottsottgörelse för den skatt, som har bestämts för förvärvsinkomsterna utan maximibelopp. Med företagaraktionär avses en aktionär som är i ledande ställning i företaget och som själv äger 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar förfogar över mera än hälften av företagets aktiekapital eller rösträtt. Med aktier avses sådana aktier med vilka aktionären är i en företagaraktionärs ställning. 3. Olika sätt att lyfta företagets medel Företagaren och de familjemedlemmar, som fungerar i företaget, kan inte lyfta lön. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten är under 2970 euro och arbetar i företaget. Medel lyfts som privata uttag utan socialskyddsavgifter och de värderas mot det ursprungliga anskaffningspriset eller det troliga överlåtelsepriset. T.ex. affärsmannen tar i bruk varan med köpets anskaffningspris. Ansvariga företagare kan ha löneinkomst och naturaförmåner från företaget, varvid inkomsterna räknas ihop. Familjemedlemmarna likställs med arbetstagare. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten understiger 2970 euro. Löneutbetalning åt en bolagsman är inte obligatorisk, utan medel kan lyftas som privata uttag utan socialskyddsavgifter och de värderas mot det ursprungliga anskaffningspriset eller det troliga överlåtelsepriset. T.ex. affärsmannen tar i bruk varan med köpets anskaffningspris. Till aktionärerna kan betalas lön som till arbetstagarna. Familjemedlemmarna likställs med arbetstagare. Till barn över 14 år kan man betala lön skattefritt om inkomsten underskridar euro. Förutom ovan nämnda kan aktionären lyfta medel i form av lån, ränta, hyresinkomst och dividend. Aktionärslån utgör kapitalinkomst för mottagaren till den del som det vid företagets bokslutstillfälle ännu är obetalt. Aktionären förvaltar över 10 procent av beslutsmakten i företaget. En aktionär kan låna företaget pengar mot gängse ränteinkomst (kapitalinkomst) under förutsättning att företaget behöver pengar

15 AFFÄRS- OCH YRKESIDKARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG VANLIGT AKTIEBOLAG 4. Skattebelopp Mellan företagarmakarna fördelas företagsinkomsten i förhållande till arbetsinsatsen, i allmänhet lika. Den skatt som betalas för förvärvsinkomst går ofta jämnt ut, men kapitalinkomstandelarna kan vara olika stora, om den ena har placerat mera i anläggningstillgångarna. Kapitalinkomstens storlek grundar sig på nettoförmögenheten, som innebär skillnaden mellan tillgångar och skulder i näringsinkomstkällan. I tillgånger räknas inte pengar på bankkonto men dock i kassan. Uträkningen baserar sig på föregående års bokslut. Vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Som kapitalinkomst (skatt 30 % eller 33 % över inkomster) beskattas 20 procent av nettoförmögenheten (också 10 eller 0 procent, om den som beskattas så kräver). Det lönar sig att använda sig av en mindre procent om den beskattningsbara inkomsten uppgår till högst ca euro. Ett personbolags inkomst och förmögenhet fördelas på de ansvariga bolagsmännen för beskattning och fördelningen baserar sig på bolagsavtalet. För en höjning av den egentliga skiftesandelen uppbärs inte skatt separat. Kapitalinkomstens storlek baseras på nettoförmögenheten, vilket innebär en differens mellan tillgångar och skulder i näringsinkomstkällan. Uträkningen baserar sig på föregående års bokslut. Bostaden, som ägs av företaget och företagaren använder, minskas av nettoförmögenhetet. Som kapitalinkomst (skatt 30 % / 33 % över inkomster) beskattas 20 procent av nettoförmögenheten. Den esterande delen 80 procent av inkomsten beskattas som förvärvsinkomst i form av statsskatt och kommunalskatt i enlighet med en progressiv skala. Ovan nämnda skatteandelar fördelas i beskattningen aktionärerna emellan i förhållande till deras andelar av nettoförmögenheten. Då en aktionär hyr anläggningstillgångar åt företaget uppstår hyresinkomster som ska beskattas som kapitalinkomst. Dividend utbetalas åt aktionären av företagets resultat och om storleken beslutar bolagsstämman. Summan kan inte överstiga summan av de medel som i bokföringen är berättigade till vinstfördelning, som kan ha samlats under ett flertal år. Beträffande skatt på dividend, se punkt 4. Företaget kan friköpa sina egna aktier, men summan får inte överstiga summan av de medel som i bokföringen är berättigade till vinstfördelning. Beskattningen av dividendinkomster fördelar sig i två delar: 1) Av den dividend som delas ut av onoterat bolag 25 % utgör skattepliktig kapitalinkomst till den del dividendens storlek motsvarar en årlig avkastning på 8 % av det matematiska värdet på aktien, dock högst euro. Av den del av dividenden som överskrider euro ska 85 procent beskattas som kapitalinkomst. 2) Av den dividend som överskrider en årlig avkastning på åtta procent är 75 procent skattepliktig förvärvsinkomst. Aktiens matematisk värde = skillnaden mellan de medel och skulder som hör till näringsinkomstkällan. Om kapitalinkomsternas totalsumma är under euro, är skatteprocenten 30. Desto höggre totalsumman, skatteprocent 33. Aktionärens alla förvärvsinkomster räknas ihop och beskattas i enlighet med en progressiv skala. Nettoförmögenhet vid Aktiebolag innehåller allt förmögenhet som är i näringsinkomstkällan och har penningvärde. Bostaden, som ägs av företaget och företagaren använder, minskas av nettoförmögenhetet

16 AFFÄRS- OCH YRKESIDKARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG VANLIGT AKTIEBOLAG Den resterande delen (80, 90 eller 100 procent) av inkomsten beskattas som förvärvsinkomst som stats- och kommunalskatt i enlighet med en progressiv skala. Inkomsterna från s.k. personliga inkomstkällor (inkomster som inte hänför sig till affärsverksamheten, t.ex. bostadens hyra) beskattas som kapitalinkomst. Det lönar sig att alltid lyfta en andel på 8 procent i dividend från företaget. För aktionärens egen del är förfarandet lönsamt med en årslön om ca euro och resterande delen som dividend. Av dividenden avdrags 7,5 % förskottskatt upp till euro, varefter 27 %. Inkomsterna från s.k. personliga inkomstkällor (inkomster som inte hänför sig till affärsverksamheten, t.ex. bostadens hyra) beskattas som aktiebolagets kapitalinkomst. 5. Företagets löneskuld åt företagaren inte möjlig inte möjlig Möjlig, men bör betalas under följnlde räkensskapperioden. 3.5 ÖVRIGA FAKTORER SOM BEAKTAS I FÖRETAGARENS BESKATTNING I det följande gås igenom godkända utgifter och tillvägagångssätt som inverkar på skattebeloppet, med vilka man eventuellt kan minska skattebeloppet. 1. Bilutgifter AFFÄRS- OCH YRKESUTÖVARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG OLISTAT AKTIEBOLAG Bilen hör till näringsverksamhetens förmögenhet och alla utgifter som förorsakas av bilen bokförs, om över hälften av körslorna är arbetskörslor. Det lönar sig att föra kördagbok (från bokhandeln). De privata körslorna avdras från utgifterna för affärsverksamheten och värdet fogas till personens skatteinkomster inkl. bilens andel av bilens avskrivningar. Bilen hör till näringsverksamhetens förmögenhet och alla utgifter som förorsakas av bilen bokförs om över hälften av körslorna är arbetskörslor. Det lönar sig att föra kördagbok (från bokhandeln). De privata körslorna avdras från utgifterna för affärsverksamheten och värdet fogas till personens skatteinkomster. Alternativt bilförmånen som naturaförmån, som läggs till lönen. Om privatkörning är mindre än km/år, är bruksförmån förmånligare. Om man använder bruksförmånsbil till affärskörning, betalas kilometerersättning, som täcker bränslet. Bilen hör till näringsverksamhetens förmögenhet då dess ägare är ett företag och den används i närigsverksamheten. Då bokförs alla av bilen föranledda kostnader. Om företagare eller hans familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privat bilkörning, betraktas löntagarens förmån som bilförmån. Privatkörning är även resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen liksom resor mellan arbetsbostaden och den egentliga arbetsplatsen såsom avses i 95 1 i inkomstskattelagen

17 AFFÄRS- OCH YRKESUTÖVARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG OLISTAT AKTIEBOLAG 2. Måltidskostnader under resan Bilförmånen kan vara fri bilförmån eller förmån att använda bil. Det är frågan om fri bilförmån då arbetsgivaren betalar alla kostnader som förorsakas av bilen. Det är frågan om förmån att använda bil då den skattskyldige själv erlägger åtminstone bilens bränslekostnader. Kostnaderna ska betalas till någon annan än arbetsgivaren. Beräkningsformeln för bilförmån enligt naturaförmånsbeslutet gäller endast beräkning av värdet på personoch paketbilar. Formeln tillämpas inte på bestämning av värdet av andra naturaförmåner. Naturaförmån kan även uppkomma av privat användning av andra fordon. Då motsvaras den skattepliktiga naturaförmånens belopp förmånens gängse värde. Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren. Föreutsättningen är lönbetalning till företagaren. Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid. 3. Obetydlig eget bruk Företagare som verkar under sitt eget namn kan använda sina egna produkter/tjänster, om summan är mindre än 850 euro/år. Alt eget bruk måste betalas åt företaget eller fogas till lönen av gängse värde. 4. Kilometerutgifter och dagtraktamente För användning av egen bil får man inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen. Samma gäller dagtraktamentet. Man för kördagbok eller gör upp en reseräkning. Färdig reseräkning finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. Användningen av egen bil faktureras i enlighet med kilometerersättning för vilken man erhåller pengar. Samma gäller dagtraktamentet. Man för kördagbok eller gör upp en reseräkning. Färdig reseräkning finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. Användningen av egen bil faktureras i enlighet med kilometerersättning för vilken man erhåller pengar. Samma gäller dagtraktamentet. Man för kördagbok eller gör upp en reseräkning. Färdig reseräkning finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner

18 AFFÄRS- OCH YRKESUTÖVARE ÖPPET BOLAG OCH KOMMANDITBOLAG OLISTAT AKTIEBOLAG 5. Tidpunkt för utbetalning av dividend Dividenden utgör inkomst det år då den kan lyftas. Om företagets nettoförmögenhet är på uppgång, lönar det sig för bolagsstämman att i beslutet om dividenden flytta lyfttidpunkten till följande år. 6. Naturaförmåner En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig. 7. Utgifter för arbetsrum Kan utbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPL- företagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca.3 procent i socialskyddsavgift. För arbetstagarens naturaförmåner betalas även ArPL-avgift. Som naturaförmån kan man ta vad som helst bara man håller sig till gängse värde. T.ex. tandvård på euro betalas av företaget och summan fogas till lönen. Som slutpris betalar företagaren själv, beroende på personens innehållsprocent, max euro. Om personen arbetar hemma i en lokal som även används för boende, är det möjligt att erhålla avdrag för arbetsrummet. Avdraget för arbetsrummet är emellertid ett dåligt alternativ för de flesta och det lönar sig att ersätta det med att hyra en hemarbetslokal för företaget. Hyran måste vara gängse och från hyresbeloppet avdras utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren. FT15.7 Hyresavtal hittar du i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. 8. Kostnader för arbetsresa hemifrån till arbetsplatsen Kostnaderna är avdragbara liksom för löntagaren. Kostnaderna är avdragbara liksom för löntagaren. Är avdragbara, om företaget betalar lön till aktieägaren. 9. Aktieägare/bolagsman bor i bostaden ägt av företaget Kostnaderna gällande utrymmen, som användas i företagsbruk, är avdragbara. Företagaren kan ta sig bostadsförmån. Bostadens värde kalkyleras inte i nettoförmögenhet. 3.6 MERVÄRDESBESKATTNING Mervärdesskatten är en indirekt skatt, som riktar sig till konsumtionen av varor och tjänster. Indirekt innebär det att skatten överförs från produkt till produkt under olika skeden av tillverkningen för att i slutändan bli en belastning för konsumenten. I varje skede av den egna produktionskedjan inkluderar ett skattskyldigt bolag den värdeökning som har uppkommit i försäljningspriserna och minskar den mervärdesskatt som har ingått i de egna inköpen. På detta sätt inflyter till staten på en gång skatt för hela det pris som konsumenten betalar. Mervärdesskatten berör sådan försäljning av varor och tjänster som sker i Finland i form av affärsverksamhet, import av varor till Finland, i Finland förekommande samfundsanskaffning (=anskaffningar inom EUområdet) och i Finland förekommande varuförflyttning medelst lagringsförfarande (=varan stannar i mellanlagret för att senare fortsätta ut ur Finland)

19 All försäljning av varor och tjänster hör inte till mervärdesskattesfären. I byggbranschen vanliga långa underleverantörkedjorna har orsakat svårigheter att samla in alla de mervärdeskatterna, som borde betalas. Därför har i byggbranschen tagit i bruk omvänd mervärdeskatteskyldighet. Omvänd skattskyldighet betyder att köparen är skattskyldig för försäljning av en vara eller en tjänst. Omvänd skattskyldighet tillämpas på byggtjänster som säljs i Finland (eller på uthyrning av arbetskraft för byggtjänster), om köparen är en sådan näringsidkare, som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster Till mervärdesskatten anslutna termer med förklaringar Affärsverksamhet Sker i förvärvssyfte, är fortgående, riktar sig utåt och är en självständig verksamhet i vilken ingår en företagarrisk. Om försäljningen inte sker i form av affärsverksamhet är den skattefri. Till affärsverksamhet räknas ändå yrkesverksamhet som näringsbeskattas. Ansökan om att bli skattskyldig Fastän försäljningen skulle understiga den undre gräns som omnämns i punkt 5 är det möjligt att ansöka om att bli skattskyldig. Ansökan är förnuftig då kunden är skattskyldig. Ansökan görs på en blankett som hittas på nätsidan Skattskyldigheten träder i kraft på mottagningsdagen, således inte retroaktivt. Försäljningen kan vara skattefri, om: Försäljningen inte sker i Finland Försäljningen inte sker i affärsmässig form På försäljaren tillämpas undantagsstadganden rörande allmännyttiga samfund, religiösa samfund, gravt handikappade invalider och ringa verksamhet Försäljningen av ifrågavarande varor eller tjänster är stadgade att vara skattefria, Försäljningen sker inom hälso- och sjukvård Försäljningen sker inom socialvård Det handlar om allmänbildande och yrkesmässig utbildning Det handlar om finansiering och försäkringsverksamhet Det handlar om lotterier och penningspel Det handlar om gager, vissa upphovsrätter och bildkonstprodukter som upphovsmannen sålt Det handlar om beställda dagstidningar och tidskrifter Försäljningen sker till utlandet Mervärdesskattenummer Mervärdesskattenumret är samma som företagets FO-nummer, dvs. samfundssignum. De fakturor som går utanför det egna landet markeras med FI i början och utökas med en nummerserie. Av köparen i samfundslandet begär man deras motsvarande VAT-signum, vars ikraftvarande granskas via Skatteförvaltningens nätsidor. Obetydlig affärsverksamhet Det rör sig om obetydlig affärsverksamhet om företagets försäljning är under euro. Då försäljningen är mellan euro fastställs skattesatsen i förhållande till omsättningen. På en omsättning som överstiger euro betalas full skatt (t.ex. 24 procent). Mera om lindringen i Företagstolkens guide FT10 Åtgärder för igångsättandet av ett företag, punkt 5.4. Samfundshandel De mervärdesskattepliktiga köparna betalar ett skattefritt pris åt försäljaren i ett annat EU land och betalar skatten i enlighet med skattesatsen i det egna landet efter att produkten har sålts i det egna landet. Sammandragsanmälan Samfundsförsäljaren är tvungen att en gång i kvartalet ge skattemyndigheten en anmälan i form av ett sammandrag. Anmälan görs senast den 12 i den andra månaden efter kvartalet. Skattesatser Allmän 24 procent

20 Inkvartering, motion, persontransport, böcker, beställda tidningar 10 procent Livsmedel och djurfoder, restaurangmat 14 procent Vem är skattskyldig? Försäljaren är skyldig att betala skatt på försäljningen av varan eller tjänsten. Då en utländsk försäljare inte har en fast verksamhet i Finland är köparen skattskyldig. Importören betalar mervärdesskatt på importen av varan. Skattskyldiga är även personbolagens (Öb, Kb) ansvariga bolagsmän, om företaget inte klarar av att betala skatten. Tabell 3: Situationer med anknytning till mervärdesbeskattningen ÄMNE BESKATTNINGSBEHANDLING 1. Representationsutgifter Inte avdragbara i mervärdesbeskattningen. 2. Reklamgåvor Skatten på en reklamgåva (värde < 35 euro) får avdras, men inte på en representationsgåva. 3. Underhandlingsutgifter Avdragsgilla utgifter. Se definition, sida Julfester etc. 5. Telefonförmån Traktering av egen personal, företagets förvaltningsorgan eller ägare är inte representation om hela personalen kan delta i den vid ett tillfälle som bestämts av arbetsgivaren. I praktiken lönar det sig inte att göra avdrag för utgifter för en liten grupp bestående av enbart ägare. Då är det är bättre att boka dem som representationsutgifter. Om det handlar om enbart skötsel av arbetsärenden kan de avdras. Av en telefon som används som naturaförmån avdras annat än den del som använts för privat bruk. 6. Motionsförmån För de simhalls- och övriga biljetter som företaget betalt får mervärdesskatten inte avdras. 7. Bilutgifter För personbilar, terrängbilar, bilar avsedda för dubbelt bruk (paketbil, med tilläggsbänkar), motorcyklar, husbilar, husvagnar och för till dem anslutna varor eller tjänster får inte göras mervärdesskatteavdrag. Undantaget utgörs av parkeringsavgifter, som kan avdras. Begränsningen är avlägsnad beträffande biluthyrning, bilförsäljning, yrkesmässig trafik och körundervisning. Även en personbil eller en bil avsedd för dubbelt bruk kan i sin helhet vara i affärsbruk, varvid avdrag görs. 3.7 Redovisning och inbetalning till skattemyndigheten Redovisning av arbetsgivarprestationer och mervärdesskatt genom användning av skattekonto, varvid arbetsgivarprestationerna (av lönerna uppburna skatter och sjukförsäkringsavgifter) och mervärdesskatten inbetalas till skattemyndigheten på samma gång. Även för arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten meddelas med samma blankett. Katso! - tjänst Anmälningen av arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten överflyttas till nätet samtidigt som man tar i bruk Skattekontot. Via webbsidorna Katso levereras data tillförlitligt och friktionsfritt till skattemyndigheten då användaren först har registrerat sig i systemet via sina egna bankkoder. Företaget kan även ge en fullmakt åt t.ex. en bokföringsbyrå varvid man via den kan upprätthålla uppgifter om skattekontot

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG NÄRPES NÄRPIÖ FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 3/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 8 3.1

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer