KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:"

Transkript

1 KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 11 oktober 2013 kl Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Annelie Ahlqvist (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Patrik Ståhlgren (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Adell Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö

2 Regionfullmäktige Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (V) Växjö Gunnel Jansson (MP) Ofelia Daun (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Christina Lindqvist (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Ginger Ekwurtzel, (M) ersättare för Pernilla Sjöberg (M), Jan Sahlin (M) ersättare för Ann- Charlotte Wiesel (M), Maria Carlsson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S). Kallade övriga Elsa Jönsson, ordförande i revisionen. Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon , eller via e- post: ulrika.gustafssonfss.se. 2

3 Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 11 oktober 2013 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar./. 8 Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland 2013./. 9. Företagsfabriken i Kronoberg AB (Inkubatorn i Kronobergs län AB) reviderad bolagsordning 10. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./../. 11. Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa motion./. 12. Sammanträdesplan 2014./. 13. Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet revisionsrapport, samt styrelsens svar 14. Valärende a. Anmälan om entledigande från uppdrag i regionfullmäktige, samt begäran om entledigande från uppdrag i regionstyrelsen Arne Karlsson (M) b. Fyllnadsval i regionstyrelsen efter Arne Karlsson (M)./../. 15. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 16. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll./. b. Trafiknämndens protokoll./. Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 3

4 Regionfullmäktige Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.

5 Regionfullmäktige Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.

6 Regionfullmäktige Ärende 7 Aktuella frågor för regional utveckling - regionstyrelsens ordförande informerar Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera informationen till protokollet. Ärendet Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2013.

7 Regionfullmäktige Ärende 8 Delårsrapport Dnr 13/0010 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Ärendet Enligt KL 8 kap 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Styrelsen beslöt 211/13 avge delårsrapport vid sammanträde den 25 september Revisionen har därefter avlämnat granskning med utlåtande över delårsrapport 11/13 och beslutat överlämna granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2013 med revisionsutlåtande avseende delårsrapport 2013 för Regionförbundets södra Småland till regionfullmäktige. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 211/13 - Revisionens protokoll 11/13 - Delårsrapport Granskning med utlåtande över delårsrapport - Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2013

8 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 211 Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland Dnr 13/0010 Bakgrund Enligt KL 8 kap 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Revisionsberättelse upprättas efter styrelsens behandling av ärendet. Utfallet för perioden är 17,6 MKR. Prognosen för 2013 är ett utfall på 1,4 MKR vilket är 3,6 MKR bättre än budget. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 197/13 - Delårsrapport Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9 REGIONFÖRBUNDET Södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Revisionen Sammanträdesdatum Sida (8) 11 Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland Revisionsutlåtande med granskningsrapport Dnr:13/0003 Bakgrund Enligt KL 8 kap 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av regionfullmäktige. Regionfullmäktiges sammanträde äger rum den 11 oktober och dessförinnan bereder styrelsen ärendet den 25 september Emil Andersson, KPMG AB redogör för de sakkunniga revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten, samt förslag till utlåtande av de förtroendevalda revisorerna, mot bakgrund av rapporten. Beslut Revisionen beslutar Att överlämna granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2013 med revisionsutlåtande avseende delårsrapport 2013 för Regionförbundets södra Småland till regionfullmäktige. Expediering Regionfullmäktiges ledamöter och ersättare Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

10 Delårsrapport för perioden Karolina Lilliequist

11 Förord Det dystra konjunkturläget hösten 2012 har ersatts av ett lite mer positivt läge under första halvåret Fortfarande är arbetslösheten alldeles för hög och såväl näringsliv som offentlig sektor måste arbeta ständigt för förnyelse och förbättring om vi skall stå oss i den internationella konkurrensen. Regionförbundet södra Småland arbetar för att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar och vårt näringsliv att lyckas med det. Den i särklass mest synliga förändringen är starten av den nya busstrafiken med nya fräscha gröna bussar i hela regionen. Det är sannerligen en extreme makeover för länstrafikens busstrafik. Bussarna är fler, snyggare, bekvämare, mer funktionella och erbjuder på alla sätt resenärerna med en bättre service än de gamla gjorde. Samtidigt har hela länstrafiken fått en ansiktslyftning med ny grafisk profil som genomsyrar allt från hemsida till hållplatsskyltar. Den nya busstrafiken kommer att leda till förbättrade kommunikationer och lägre utsläpp av fossil koldioxid. Det stärker både kompetensförsörjningen och klimatarbetet. Ett högprofilprojekt som vi har fått godkänt är Smart Housing Småland, som går ut på att skapa ett innovativt klimat inom husbyggande, vilket skall leda till fler och smartare bostäder byggda i trä och glas. Småland är centrum för såväl Sveriges träindustri som planglasindustri. Med innovativa lösningar på bostadsbyggande kan vi få fart på både export och byggnationen i Sverige! På de följande sidorna kan du läsa mer om alla de satsningar som regionförbundet gör för att bidra till ett livskraftigare södra Småland. Jag vill rikta ett varmt tack till regionförbundets personal som gör mer än man kan förvänta sig. Roland Gustbée Ordförande Regionstyrelsen 1

12 Vi är osv 2

13 Innehåll Förord... 1 Politisk organisation... 4 Verksamhetsberättelse... 5 Regionförbundets verksamhet Övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning... 5 Förvaltning och myndighetsutövning... 5 Kommunikation och regional profilering... 7 Internationellt samarbete... 8 Regionförbundet som arbetsgivare...10 Regionförbundets utmaningar och mål för en hållbar utveckling...11 Kompetens- och arbetskraftsförsörjning...11 Förnyelse och dynamik...13 Infrastruktur och kommunikationer...14 Livskraft...16 Flerårsöversikt...18 Periodens resultat...19 Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr...21 Investeringsredovisning...22 Pensionsförvaltning...22 Väsentliga personalförhållanden...23 Regionförbundet och bolag...24 Resultaträkning...26 Balansräkning...27 Kassaflödesanalys...28 Noter

14 Politisk organisation Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg. Regionfullmäktige Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 ersättare. Regionfullmäktige har under första halvåret 2013 sammanträtt vid två tillfällen. Regionstyrelsen Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen har under första halvåret 2013 sammanträtt vid sex tillfällen. Arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare, som ansvarar för beredning av ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har under första halvåret 2013 sammanträtt vid åtta tillfällen. Trafiknämnd Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare och har under första halvåret 2013 sammanträtt vid fem tillfällen. Klimatkommission och kulturberedning Regionstyrelsen har tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Klimatkommissionen består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. Klimatkommissionen har under första halvåret 2013 sammanträtt vid ett1 tillfälle. Kulturberedningen består av fem ledamöter och fem ersättare. Kulturberedningen har under första halvåret 2013 sammanträtt vid tre tillfällen. 4

15 Verksamhetsberättelse Regionförbundets verksamhet 2013 Övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning Kraven på de stödjande funktionerna och avdelningarna inom regionförbundet har ökat, som en följd av att ett flertal nya medarbetare har anställts och den totala personalstyrkan nu har nått ca 145 medarbetare. För att säkerställa en god kvalitet och effektivitet för regionförbundets verksamhets- och myndighetsutövning har ett flertal rutiner tagits fram och tydliggjorts, bland annat för regionförbundets upphandlingar och representationsregler. Förvaltning och myndighetsutövning PRIORITERADE INSATSER 2013 Inrättande av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem. Insatsen är påbörjad och ett nytt system väntas vara implementerat under hösten. För alla ärendegrupper ska finnas målsatta handläggningstider och för alla större ärendegrupper ska det finnas beskrivna ärendeprocesser, mallar och checklistor som stöd för handläggning och beslut. Insatsen är delvis genomförd. Handläggningstider för de ärenden som ska behandlas i nämnderna alternativt fullmäktige meddelas när ärendet registreras och skickas vidare till handläggare. Ärendeprocesser för stora ärenden såsom budget & verksamhetsplan, samt RUS (regional utvecklingsstrategi) har tagits fram och ska fastställas av regiondirektörens ledningsgrupp. Därutöver har styrelsen fastställt riktlinjer för besvarande av skrivelser m.m. från allmänheten, innebärande att en ny rutin har inrättats. Genomföra de i regionstyrelsens respektive trafiknämndens internkontrollplaner angivna kontrollmomenten samt vidta eventuella åtgärder. Kontrollmoment genomfördes i juni och augusti och sammanställs inför vidare rapport till respektive nämnd. Utbildningar i ärendehantering har genomförts under våren, starkare samverkan med upphandlingsenheten vid Växjö kommun har införts för att förbättra rutinerna i regionförbundets upphandlingar. Informera om befintliga rutiner och processer inom servicefunktionerna/ administrativa avdelningen för att öka effektiviteten vid regionförbundet. Fokus på information till nyanställda. Inom den administrativa avdelningen har servicefunktionerna förstärkts, mot bakgrund av många nyanställningar inom förbundet. De olika rollerna och vad som servicefunktionerna kan erbjuda för stöd har därmed tydliggjorts internt. Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till fullmäktiges beslut den 7 oktober 2011 om att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under första halvåret 2013 var den totala självfinansieringsgraden 60,5 % vilket var i stort sett 5

16 oförändrat jämfört med bokslut 2012 (60,6 %). Trafikslag Intäkter tkr Kostnader tkr Självfinansieringsgrad Öresundståg ,2 % Växjö stadstrafik ,6 % Krösatåg Nord ,0 % Regiontrafik ,9 % Älmhults stadstrafik ,2 % Kompletteringstrafik ,0 % SUMMA ,5 % Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till de finansiella målen I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Regionfullmäktige fastställde den 25 maj 2012 budget för 2013 samt mål för 2013 utifrån god ekonomisk hushållning ( 28/12). De finansiella målen och måluppfyllelsen efter första halvåret 2013 redovisas här: - Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram. Måluppfyllelse: Utfallet den 30 juni 2013 är 7,8 MKR bättre än budget. Prognosen för 2013 innebär ett beräknat underskott med 1,4 MKR vilket är 3,6 MKR bättre än budget. - Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid respektive beslut. Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning. - Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var den 30 juni 2013 sammanlagt 73 MKR. - Mål: Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 3 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Regionförbundets eget kapital var den 30 juni 2013 sammanlagt 16 MKR. - Mål: Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %. Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet den 30 juni 2013 var 122 %. - Mål: Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %. Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet den 30 juni 2013 var 27,6 %. 6

17 Kommunikation och regional profilering PRIORITERADE INSATSER 2013 Stärka dialogen med medlemmarna. Regionförbundet arbetar för att stärka dialogen med medlemmarna, tydliggöra bilden av regionförbundet som regional aktör och lyfta de utvecklingsfrågor som vi arbetar med. Som steg i att stärka medlemsdialogen och tydliggöra bilden av regionförbundet som regional aktör ska tre arrangemang genomföras under 2013: - Tylösandsveckan, ett årligt återkommande nationellt arrangemang av fristående konferenser och möten inom områden som berör offentlig verksamhet. Arrangemanget vänder sig till anställda i offentlig sektor. Tylösandsveckan genomfördes maj Omkring personer deltog i 50 kurser och konferenser. Utvärdering av Tylösandsveckan visar på ett positivt resultat för både programinnehåll och ekonomi. - Mötesplats södra Småland, syftar till att för regionförbundets medlemmar och andra intressenter konkretisera och lyfta viktiga frågor för regional utveckling. Mötesplats södra Småland slås samman med Trafikdagarna och genomförs den 5-6 december Kansliet ska genomföra en turné till samtliga medlemmar för att informera om regionförbundets verksamhet och stärka dialogen med medlemmarna. I mars genomförde regionförbundet sin medlemsturné, och alla medlemmar utom Alvesta besöktes. - Presidiet ska besöka samtliga medlemmar för att informera om verksamhetens innehåll och diskutera strategiskt viktiga frågor. Under våren har samtliga medlemmar besökts minst en gång. Vid dessa möten har budget 2014 varit det främsta ämnet. Andra frågor som diskuterats är arbetsmarknadsläget, infrastrukturinvesteringar samt nya och pågående projekt. Genomföra en undersökning bland förbundets medlemmar i syfte att ta fram ett nöjd organisationsindex (NOI). Medlemsundersökningen genomfördes under april månad med hjälp av en webbenkät. Undersökningen var en urvalsundersökning riktad till förtroendevalda och tjänstemän hos medlemmarna. 239 respondenter ingick i urvalet och svarsfrekvensen blev 56 %. Undersökningen identifierar styrkor och svagheter med organisationen samt fastställer regionförbundets NOI-värde (nöjd organisationsindex) till 51. NOI-värden under 60 betraktas som låga och utvecklingspotentialen är därmed stor. Utifrån resultatet beslutades att en kompletterande kvalitativ intervjuundersökning skulle genomföras, för att på så sätt ytterligare fördjupa och konkretisera resultatet. Intervjuerna genomfördes med totalt 20 respondenter, som i samband med webbenkäten anmälde intresse att ställa upp på intervju. Undersökningen genomfördes i samarbete med Markör Marknad och Kommunikation AB. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för regionstyrelsen under hösten. 7

18 Utveckla regionförbundets varumärke och profil Varumärkeshandboken och den grafiska manualen har presenterats och används i organisationen. Arbetet med att revidera regionförbundets webbplats i linje med den nya grafiska profilen har påbörjats. Arbetet beräknas vara klart under hösten I arbetet med att utveckla nya arbetsmetoder för pressarbetet har mediaplanering genomförts med alla verksamhetsområden på avdelningen för regional utveckling. Mediaplaneringen är tänkt att resultera i att kommunikatörerna på regionförbundet får en bättre omvärldsbevakning och insyn i vad som händer i verksamheten, vilket underlättar och höjer kvaliteten på pressmeddelanden och andra medieaktiviteter. Det medför även att kommunikatörerna på ett bättre sätt kan stötta projektledare och samordnare i kommunikationsfrågor. Arbetet med mediaplanering behöver ständigt hållas levande och uppdateras och kommer därför fortsätta även under andra halvåret 2013 och framåt. Internationellt samarbete PRIORITERADE INSATSER 2013 Utveckla intern och extern samverkan. Projektkontoret är ett sätt att stärka den interna samverkan mellan internationellt arbete och regionförbundets övriga verksamhet. Formerna för samverkan mellan olika avdelningar varierar, och genom den pågående revideringen av den internationella strategin sätts detta i fokus. Den externa samverkan stärks genom bildandet av ett internationellt nätverk med deltagare från offentliga organisationer i regionen samt ett nätverk för Kinaprojektet. Under året har Regionförbundet södra Småland fortsatt att aktivt vara en del i de internationella nätverk och projekt som vi är medlemmar i. Detta avspeglas bland annat i engagemanget för Euroregion Baltic (ERB), där regionförbundet ansvarar för sekretariatsfunktionen (IPS) och deltar i flera arbetsgrupper t ex. för sammanhållningspolitiken och arbetsmarknadsfrågor på tjänstemannasidan. Den politiska representationen i ERB är mycket god. Två projektansökningar där Euroregion Baltic deltar har lämnats in. Även avseende samarbetet med Tlokwe i Sydafrika har engagemanget från Regionförbundet södra Småland varit högt, trots politisk instabilitet i samarbetskommunen. Två projekt med regionförbundet som huvudman har lämnats in till finansiären ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) och beviljats. Ytterligare en ansökning förbereds. Ett pågående projekt Youth Programme som projektleds av Linnéuniversitetet stöttas administrativt av regionförbundet. Regionförbundet deltar, inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontor, i såväl arbetsgrupper som i chefsgrupp och styrgrupp. Dominerande under våren har varit att diskutera den framtida inriktningen av kontorets verksamhet och organisation, baserat på den uppföljning som lades fram i början av Andra aktiviteter som genomförts är t.ex. ett studiebesök i Bryssel för arbetsgruppen för kompetensförsörjningsfrågor. EU-kompetens Småland Blekinge är ett projekt som bedrivs i samarbete mellan regionerna och Brysselkontoret. Under våren har avslutande utbildningar och seminarier hållits för såväl politiker som tjänstemän. Två kommuner i södra Småland har haft möjligheten att inom ramen för projektet använda sig av en EU-coach för att utveckla sitt strategiska 8

19 internationella arbete. Under våren har förberedelser för projektets avslut så som utvärdering och förvaltning av projektresultat varit viktiga uppgifter. Förberedelser och bevakning inför kommande programperiod i EU. Arbetet med bevakning av kommande programperiod och möjligheter till medfinansiering sker enligt plan och i samarbete med andra aktörer. Regionförbundets internationella strategi skall revideras och arbetet löper enligt plan. 9

20 Regionförbundet som arbetsgivare Första halvåret har varit intensivt och ett flertal rekryteringar har genomförts. Ett aktivt arbete pågår med att skapa effektiva rutiner för att möta organisationens behov. PRIORITERADE INSATSER 2013 Revidera regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan. En ny mångfalds- och jämställdhetsplan har arbetats fram och antagits av regionfullmäktige den 22 mars Följa upp nyckeltal från regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan. Uppföljning av nyckeltal görs i samband med årsredovisning. Genomföra handlingsplanen för jämställda löner. Prioriterade insatser genomförs enligt plan och ett fortlöpande arbete pågår i samband med löneöversynsarbetet. Kartlägga samtliga inkomna ansökningar på utannonserade tjänster inom regionförbundet med avseende på sökandes kön, ålder och ursprung. Kartläggningen har av tidsskäl ännu inte genomförts. Genomföra medarbetarenkät samt ta fram handlingsplan för eventuella åtgärder. En medarbetarundersökning är genomförd under mars månad. Resultatet är gott med en övergripande nöjdhet i form av ett MMI (motiverad medarbetarindex) på 70, men det finns förbättringsområden och handlingsplaner kommer att utarbetas under hösten för respektive avdelning. I förlängningen kan det även bli aktuellt med gemensamma insatser för hela organisationen. Genomföra två personalmöten under året som ska ha särskilt tema utifrån diskrimineringskriterierna. Frågor beträffande likabehandling fanns med i medarbetarundersökningen och resultatet har redovisats och diskuterats vid respektive avdelnings arbetsplatsträff. Ett föredrag för all personal är inplanerat till hösten. Genomföra översyn och eventuell uppdatering av regionförbundets personalhandbok. Översyn pågår och uppdatering kommer ske under andra halvåret. 10

21 Regionförbundets utmaningar och mål för en hållbar utveckling Kompetens- och arbetskraftsförsörjning Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor och samordning av utbildningsfrågor har stått i fokus hela våren. Det regionala samarbetet ter sig allt mer viktigt för att vår region ska vara konkurrenskraftig och erbjuda attraktiva och bra utbildningar redan från förskola/grundskola. Som ett led i arbetet genomförde chefsnätverket för utbildningsfrågor en studieresa till England i mars. Syftet var att lära av goda exempel och etablera kontakter med skolor i England som nått framgångar med sitt sätt att arbeta med IT i skolan. Arbetet med att revidera samverkansavtalet mellan förskola- och grundskola och BuP (Barn och ungdomspsykiatrin) har påbörjats och delrapporterats under våren. Avtalet breddar samverkan till att gälla fler barn och hela Landstinget Kronoberg. AV-Media Kronoberg har lagt ner mycket arbete för att slutföra PIM, praktisk IT- och mediekompetens, en utbildning utformad av Skolverket. Andra stora satsningar har varit uppdraget för gymnasieskolan Teknikum, Kurser för alla och pedagogiska caféer. AV-Media beviljades kr från Internetfonden.se för att genomföra projektet Omvärld.se, en fortsättning på projektet Interaktiv visualisering. En förstudie av Ung innovation, ett projekt för att få ungdomar att intressera sig för programmering, har genomförts. Projektet genomförs i höst tillsammans med IEC (Information Engineering Center)/Linnéuniversitetet och regionala företag. Under våren har den nya mediekatalogen SLI (Svenska Läromedel på Internet) uppdaterats. Utbudet har utökats och katalogen har även fyllts med fler länsresurser som kan användas av länets elever och lärare. Allt fler hämtar sitt utbildningsmaterial via strömmande media istället för att låna en fysisk dvd-kopia. Från och med halvårsskiftet kommer fysiska kopior att levereras per post anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet har deltagit i de 100 konferenser, möten och studieresor som administrerats av Kurs och konferens under första halvåret Halvårsresultatet visar en mindre negativ avvikelse mot budget. Deltagarantalet på de öppna utbildningarna har sjunkit gentemot föregående år. Detta härleds till kommunernas ekonomiska situation och ett statligt övertagande av arbetsområden som tidigare varit kommunala. PRIORITERADE INSATSER 2013 Fortsatt utveckling av arbetet i Kompetensplattformen Fokus inom kompetensplattformsarbetet har under våren främst legat på jämställdhet och ungdomars studieval. Rapporten Unga Kronobergares gymnasieval 2013 har publicerats och presenterats i en rad olika forum, däribland på Tylösandsveckan. Kompetensplattformsarbetet har diskuterats på regionstyrelsen vid två tillfällen. En ansökan till Tillväxtverket för processutveckling har påbörjats. Arbetet med att gå från kunskapsunderlag till utbildningsplanering har påbörjats. Utveckla metoder för samverkan internt kring kompetens- och utbildningsfrågor Under våren 2013 möttes AV-Media och Regional utvecklings kompetens- och arbetskraftsförsörjningsgrupp för att gå igenom uppdrag och kompetenser samt göra en strategi för fortsatt samverkan. En arbetsgrupp har bildats och nu förs dialoger internt med 11

22 ledningen om vilken riktning arbetet ska ta. Implementera samverkansavtalet för Yrkeshögskola Kronoberg Projektledaren har haft möte med alla avtalsparter och arbetar aktivt med avtalet på alla styrgruppsmöten. Nya yrkeshögskoleutbildningar beviljas i januari och fokus under våren har legat på att genomföra marknadsföringinsatser samt att ta fram informationsmaterial till dessa. En heldagskonferens om yrkeshögskolan, som lockade ett hundratal deltagare, har genomförts. Genomföra projekt inom ramen för kompetens- och arbetskraftsförsörjning; Studieoch yrkesvägledning (SYV) i förändring, Plug in, Studentmedarbetare Kronoberg och Integrationssamverkan södra Småland De olika projektsatsningarna löper på enligt plan. Inom SYV-projektet har drygt 100 studieoch yrkesvägledare deltagit i kompetensutvecklingsinsatser samt näringslivs- och rektorsworkshops. Projektledaren deltog på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nationella skolriksdag och spred information och uppmanade politiker att se sin viktiga roll i det strategiska arbetet med vägledningsfrågor. Plug in projektet har under våren främst arbetat med att få igång verkstäder i alla kommuner och nu är 7 av 8 kommuner i Kronobergs län aktiva i olika insatser (Alvesta kommun har funnits med i Plug in-arbetet från början men har inte lyckats få igång en aktiv verkstad, beroende på organisatoriska förändringar i kommunen). Projektet har medverkat på ett flertal konferenser och sprider de erfarenheter som hittills har uppnåtts. Studentmedarbetarprojektet har fokuserat på marknadsföring och förankring, såväl ute i kommunerna för att öka kännedomen om konceptet som på universitetet för att nå rätt studenter. Hittills i år har 14 studentmedarbetartjänster utannonserats, flertalet av tjänsterna påbörjas dock inte förrän efter sommaren. Målet för 2013 är minst 15 stycken tjänster vilket innebär att vi ligger väl i fas. Fortsatt arbete med att öka den digitala kompetensen hos länets lärare genom att informera, inspirera och utbilda med avseende på IT i skolan. Arbetet har löpt på som planerat. Under våren har mer än lärare och skolledare PIMexaminerats. Aktuella länslicenser som utvärderas just nu är bland andra Creaza.se, Elibu.se och Qnoddarnas värld. Digitala kompetensdagen anordnas i höst i samverkan med Linnéuniversitet. 12

23 Förnyelse och dynamik Ett par stora ansökningar till Tillväxtverket som rör regionens näringsliv och företagande har varit föremål för beslut under första halvåret I juni kom beslut avseende Resurscentra för kvinnor. Av de nästan 5 Mkr som regionförbundet ansökt om beviljade Tillväxtverket 1 Mkr. Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing är en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Projektet kombinerar på nya sätt glas och trä och skapar mervärden för framtidens smarta byggande och boende. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Glafo (Glasforskningsinstitutet) samt företag i hela Småland. Projektet har en total budget på ca 40 MKr varav Tillväxtverket skjuter till 22 MKr. I den dagliga verksamheten inom området Förnyelse och dynamik har det varit ett händelserikt halvår. Arbetet med den regionala innovationsstrategin har tagit fart ordentligt, cykelledsprojektet Sydostleden har fått mycket bra publicitet i TV och tidningar, projektet TvärdraG har lanserat sin inflyttarkampanj i storstäderna och samarbetet med den kinesiska staden Suzhou har ytterligare utvecklats bl.a. genom besök av företagare och offentliga företrädare från regionen. PRIORITERADE INSATSER 2013 Utveckla det regionala innovationsarbetet Projektet Tillväxt och innovation södra Småland påbörjades under hösten 2012 och fortlöper under första halvåret 2013 enligt plan. Konsultbolaget Tendensor har upphandlats som processledare. Mellan möten har genomförts med syftet att få synpunkter på den framtida regionala innovationsstrategin (RIS). Under halvåret har 2 rekvisitioner/lägesrapporter lämnats in till Tillväxtverket med positivt utfall. Ta fram och genomföra handlingsplan för jämställd tillväxt. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt antogs den 13 februari Efter en justering till följd av ansökan för Resurscentrum södra Småland antogs en reviderad version den 12 juni Aktiviteter genomförs löpande under Exempel på genomförda aktiviteter: - Kartläggning kring ungdomars attityder i Kronoberg i samband med gymnasievalet fördelat på kön. - Konferens kring studieval kopplat till kön. Genomföra handlingsplan för KKN (kulturella och kreativa näringar). Projektet Re-Think Kunskapsverkstad är halvvägs med fyra träffar genomförda. Diskussion om hur projektet ska kunna implementeras hos ALMI har påbörjats. En uppföljning av alla KKNsatsningar pågår. Ta fram handlingsplan med utgångspunkt i strategin för besöksnäringen. En handlingsplan har tagits fram där ansvarsområden delats upp mellan regionförbundet och Destination Småland AB. Planen kommer att presenteras för styrelsen i Destination Småland samt regionförbundets presidium i augusti. Projektet Sydostleden löper enligt plan. Arbeta för att etablera en regional näringslivsarena samt främja uppkomsten av lokala näringslivsarenor. På näringslivets eget initiativ har en egen projektgrupp bildats inom TvärdraG, vilken ska bestå av 13

24 två representanter från varje kommuns näringsliv, i syfte att bilda en regional näringslivsarena med starkt lokalt underifrån perspektiv. Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska Handelskammaren deltar som adjungerade i projektgruppen. Arbetet med att formera lokala arenor fortskrider enligt plan. Fortsatt utveckling av Kina-samarbetet med fokus på näringslivet. Arbetet fortsätter enligt plan. En handbok för kinesiska företag som är intresserade av att investera i regionen håller på att tas fram. En resa för representanter från näringslivet, Linnéuniversitetet och regionförbundet till Suzhou har genomförts med lyckat resultat t.ex. har ett Växjöbaserat företag ingått partnerskapsavtal med en myndighet i Suzhou och skall genomföra pilottester med sina produkter. Regionförbundet har genomfört två seminarier med information om den kinesiska marknaden och vilket stöd företagen kan få genom regionförbundet samt matchningstillfällen då kinesiska företagare fått möta svenska företagare. Seminarierna har genomförts i samarbete med Vidéum AB och Växjö kommun. En enkät har också riktats mot företag som har intresse av att verka på den kinesiska marknaden. Samtal om ett utbyte mellan Kulturparken Småland och Suzhou museum på kulturområdet med fokus på glaskonst har påbörjats och kommer att fortsätta planeras under hösten. Infrastruktur och kommunikationer Länstrafiken Kronoberg PRIORITERADE INSATSER 2013 Vidareutveckling av Trafikförsörjningsprogrammet (TFP). Styrelsen har beslutat flytta fram tidplanen för fastställande av reviderad TFP till Planeringen av arbetet har inletts. Lansering av ny busstrafik. Den nya stads- och regiontrafiken startade den 16 juni. Invigningen skedde den 15 juni på ett flertal platser i länet. Ett stort antal besökare med många frågor om den nya trafiken visar på ett stort intresse från allmänheten. Trafikstarten gick bra och med tanke på hur många och stora förändringar som genomfördes vid ett och samma tillfälle, förlöpte trafikstarten förvånansvärt smidigt. Några missförstånd och missade turer blev det, men dessa rättades snabbt upp av berörd entreprenör och Länstrafiken. Nästan alla bussar i linjetrafik har bytts ut. De gamla entreprenörerna har tackats av och de nya har välkomnats och inlett avtalsperioden på ett utmärkt sätt. Fyra av fem planerade snabblinjer i regiontrafiken startades 16 juni och resenärerna har snabbt hittat dessa linjer. Älmhults stadstrafik ändrades 16 juni. Växjö stadstrafik ändras 2 september och förändringarna slutplanerades under våren. De i linjetrafikupphandlingen fastställda kontrollmomenten ska följas upp och redovisas i samband med årsredovisning Kontrollmomenten kommer att följas upp enligt plan. Genomföra åtgärder utifrån Kvalitetslyftet. Häri ingår följande: - Vidareutveckling av trafikledningen i Alvesta. 14

25 Trafikledningen är på plats till största delen, utbildning av personalen pågår i form av linje/avtalskännedom. I full drift kommer man att vara när tekniken är på plats i slutet av året. - Teknikupphandlingen slutförs. Teknikupphandlingen är avslutad. Överklagande företag fick inte gehör i kammarrätten. Avtal har tecknats med vinnande leverantör (Peek). Tanken var att installationerna skulle påbörjats under våren för att vara klara till trafikstart i juni. På grund av överklagandet, har detta försenats motsvarande tid. - Inventering av hållplatser slutförs. Inventering av hållplatser har fortgått. När inventeringen är slutförd har vi ett komplett register över de tusentals hållplatser som finns i länet och kan matcha dessa mot kriterierna som beslutats i trafikförsörjningsprogrammet. - Implementering av ny varumärkesplattform. En ny varumärkesplattform har arbetats fram. I den ingår bland annat ny logotyp och nytt grafisk manér för länstrafiken. I februari lanserade länstrafiken sin nya grafiska profil och nya logotyp. Från och med lanseringen är det den nya varumärkesplattformen som gäller som grund för länstrafikens marknads- och kommunikationsarbete. Även de fordon som kör åt länstrafiken har fått en ny grön design. Lansering av nytt regionaltågssystem. Den nya delen av Krösatågsystemet (Hässleholm - Växjö) är nu upphandlad och klar. Arbetet pågår att säkerställa allting inför trafikstarten i december Likaså fortgår förberedelserna inför trafikstart av Pågatågen (Hässleholm - Markaryd) enligt plan. Fortsatt arbete med att minska kontanthanteringen. Arbetet med minskningen av kontanter ombord på bussarna fortsätter. Efter införandet av kontanttillägg och prisdifferentiering har kontanthaneringens andel sjunkit till runt 10 % jämfört med 78 % innan arbetet med att minska kontanthanteringen startade. Påbörja analys av resenärsunderlaget per busslinje och hållplats med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). Något nytt GIS-verktyg finns ännu inte på regionförbundet. Frågan kommer att diskuteras under hösten centralt på regionförbundet. ÖVRIGT Länstransportplan Regeringen beslutade i december att tidigarelägga beslut om regionala transportplaner med ett år. Detta innebar att arbetet fick genomföras under stark tidspress under några få månader, februari till maj Styrelsen beslutade om remissutgåva 12 juni. Slutgiltig version beslutas av regionfullmäktige 13 december. Nationell plan för transportsystemet Trafikverkets förslag lämnades ut på remiss 14 juni, svar ska lämnas senast 1 oktober. Eventuellt lämnas gemensamt svar helt eller delvis med Småland-Blekinge. 15

26 Serviceresor - positiv utveckling Den nya avtalsperioden (start den 1 juli 2012) med lägre avtalspriser och införande av omvänd fakturering har inneburit att transportkostnaden per resa första gången har minskat sedan starten av Serviceresor Prognosen av nettokostnaden för 2013 avseende transporterna totalt sett är en minskning med ca 3,5 mkr jämfört med Ökad/bättre bemanning i beställningscentralen i kombination med fler fordon har inneburit en tydlig förändring avseende rätt tid d.v.s. att bilen kommer på utsatt tid. Närmare 90 % av resorna har startat inom 10 minuter från utsatt tid jämfört med drygt 75 % tidigare. Livskraft Miljö Klimatbredningen fick under våren styrelsens uppdrag att bereda förslag till strategi för hur regionförbundet ska arbete med klimat- och miljöfrågor. Syftet med strategin är att visa på regionförbundets målsättningar, utvecklingsprocesser och tillvägagångssätt för miljö- och klimatarbetet. Strategin ska ge en samlad bild över de medel och verktyg regionförbundet själva förfogar över när det gäller miljö- och klimatarbetet samt hur dessa ska användas för att nå uppsatta mål. Välfärd En ny avdelning har startats (avdelning för SKL särskilda satsningar) med en ansvarig chef och tre utvecklingsledare med ansvar för frågor som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och ehälsa. Utvecklingsledaren för ehälsa arbetar även nära projektledaren för Digital Agenda. Utöver det arbetar ytterligare fyra utvecklingsledare (1,5 tjänst) med kvalitetsregistren inom ramen för satsningen Bättre liv för sjuka äldre. De är anställda av Växjö kommun och av Landstinget Kronoberg. För närvarande pågår nationella satsningar inom området psykisk ohälsa, placerade barn och unga, föräldrastöd inom missbruk och beroendevården (Kunskap till praktik), bättre liv för sjuka äldre, funktionsnedsättning och ehälsa. Utöver det avslutas försöksverksamheten Lokala team med samordningsansvar för de mest sjuka äldre i Kronobergs län som har pågått sedan Kultur Med anledning av Kultursamverkansmodellen har nya arbetsuppgifter tillkommit på driftsidan avseende rapportering av kvantitativa och kvalitativa kriterier för statliga medel till regional kulturverksamhet. Rapportering av 2012 års verksamhet har genomförts för första gången av regionförbundet och omfattar professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Det omfattar delar av landstingets och regionförbundets kulturverksamheter. På projektsidan pågår fem regionala kulturprojekt, 14 kulturpolitiska uppdrag genomförs av externa kulturorganisationer och inom crowdculture.se har 12 projekt stöttats i förprojekteringen varav två har beviljats stöd. Tre av tre ansökningar avseende statliga utvecklingsmedel har beviljats för konst, kulturarv och fria ordet. 16

27 PRIORITERADE INSATSER 2013 Genomföra prioriterade insatser i Regional kulturplan för Kronobergs län Utvecklingsarbete löper enligt plan och insatser pågår inom tio av tio prioriterade områden genom projekt, kulturpolitiska uppdrag och i kulturorganisationernas ordinarie verksamheter. Särskilt fokus har legat på arbetet med de fleråriga projekten Kronoberg utvecklar Konstområdet , Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland , Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten och Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet Under våren har två strategiska samtal genomförts; Enprocentregeln i praktiken och "Överenskommelse mellan civila samhällets aktörer och offentlig sektor". Utveckla modell och indikatorer för uppföljning och utvärdering av Regional kulturplan för Kronobergs län genom att införa och delta i utvecklingen av den nationella kulturdatabasen. Arbetet är påbörjat genom att återrapporteringen av det statliga stödet till regionala kulturverksamheter 2012 bildar nollvärde i den nationella kulturdatabasen. Indikatorer som är kopplade till effektmålen inom kulturområdet är framtagna inom konst- och scenkonstområdet. Se över stödsystemet till civila samhället med fokus på studieförbund. Arbetet har påbörjats genom ett strategiskt samtal med rubriken "Överenskommelse mellan civila samhällets aktörer och offentlig sektor" i Alvesta Folkets hus den 11 april Det som betonades från civilsamhällets sida var vikten av dialog och önskemål om långsiktighet i framtida överenskommelser. Aktörernas särart och självständighet, principen om armslängds avstånd och tydlighet i överenskommelse vad gäller förväntat resultat och uppföljning, var ytterligare medskick till den fortsatta processen. Tillsammans med övriga ägare implementera genomförd översyn av Energikontorets verksamhet. Uppdraget är slutfört. Föreningen Energikontor Sydost tog beslut om nytt ägardirektiv vid årsstämman den 23 maj Stämman beslutade även uppdra åt regionförbunden att förtydliga kanslifunktionen för Föreningen Energikontor Sydost i en särskild överenskommelse mellan de tre regionförbunden i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Genomföra prioriterade insatser enligt Klimatkommissionens handlingsplan 2013 utifrån genomförd kartläggning av medlemmarnas strategiska klimat- och energiarbete. Under våren har kartläggning av det strategiska klimat- och energiarbetet slutförts. Syftet är att undersöka hur den regionala nivån kan stödja arbetet och hur regional samverkan mest effektivt utformas för att vi ska nå de regionala klimat- och energimålen. Rapporten utgör ett underlagsmaterial för de arbetsprocesser som påbörjats, t.ex. åtgärdsprogram för klimat- och energiarbetet och handlingsplan för Klimatkommission Kronoberg. Genomföra SKL-finansierade utvecklingssatsningar inom välfärdsområdet i linje med medlemmarnas prioriteringar. För närvarande pågår nationella satsningar inom området psykisk ohälsa, placerade barn och unga, föräldrastöd inom missbruk och beroendevården (Kunskap till praktik), bättre liv för sjuka äldre, funktionsnedsättning och ehälsa. Utöver det avslutas försöksverksamheten Lokala team med samordningsansvar för de mest sjuka äldre i Kronobergs län som har pågått sedan

28 Flerårsöversikt Regionförbundet totalt Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse Länstrafiken Kronoberg Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse Regionförbundets kansli Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse

29 Periodens resultat Periodens resultat är följande (belopp i tkr): Regionförbundet Totalt Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Regionförbundet basverksamhet Länstrafiken Kronoberg SUMMA Sammanfattning för all verksamhet: Resultatet per 30 juni 2013 är tkr jämfört med budget på tkr, en positiv differens med tkr. Prognosen för hela år 2013 är ett underskott på tkr vilket är tkr bättre än budget. Budgetutfallet i prognosen för helåret redovisas nedan. De olika verksamheterna har högre kostnader under andra halvåret, framförallt gäller det länstrafikens verksamhet. Regionförbundets basverksamhet har för perioden ett resultat på tkr vilket är tkr bättre än budget. Prognosen för hela år 2013 är ett överskott med 600 tkr enligt nedanstående tabell. Regionförbundet basverksamhet Större avvikelser jämfört med budget: Resultatenhet Avvikelse Prognos Kansli Kurs & konferens Projektmedel Driftstöd Regional utveckling AV-Media Övrigt SUMMA Avvikelsen på kansliet beror huvudsakligen på ökade ränteintäkter samt lägre allmänna kostnader. Avvikelsen för kurs och konferens beror huvudsakligen på lägre intäkter än budgeterat för Tylösandsveckan. Avvikelsen för regional utveckling beror i första hand på ökade intäkter för deltagande i projekt. 19

30 Resultatet för Länstrafiken Kronoberg för perioden är tkr, en positiv differens gentemot budget med tkr. Prognosen för hela år 2013 är ett underskott med tkr vilket är tkr bättre än budget enligt nedanstående tabell. Länstrafiken Kronoberg Större avvikelser jämfört med budget: Resultatenhet Avvikelse Prognos Personal Regiontrafik Växjö stadstrafik Krösatåg Nord Öresundståg Övrigt SUMMA Avvikelserna för regiontrafiken och Växjö stadstrafik beror huvudsakligen på ökade kostnader i nya trafikeringsavtal som gäller från den 16 juni. Budget 2013 var upprättad innan trafikupphandlingen var klar. Det positiva resultatet för Krösatåg Nord beror dels på ökat resande och dels på lägre kostnader än budgeterat. Det positiva resultatet för Öresundstågen beror huvudsakligen på en fortsatt resandeökning samt minskade kostnader för ersättningstrafik. Prognosen för hela 2013 är en positiv avvikelse med tkr. 20

31 Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr Regionförbundets driftverksamhet Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse exklusive projekt Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat totalt Fördelat per verksamhet Länstrafiken Kronoberg Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Länstrafiken Regionförbundets basverksamhet Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat kansliet I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse. 21

32 Investeringsredovisning Investeringar TKR TKR TKR TKR Utfall Budget Utfall Prognos Helår Helår Helår Länstrafiken Kronoberg Kontorsinventarier kansli Serviceresor Biljettmaskiner Trafikinformation, monitorer, realtidssystem Hållplatstoppar Hållplatsutrop Trafikdatabas, planeringssystem Datautrustning Fordonsdatorer, fordonsutrustning Fordonsinventarier Delsumma Länstrafiken Kronoberg Regionförbundets kansli Datautrustning kansli Kontorsinventarier Delsumma Regionförbundets kansli TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR Pensionsförvaltning Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal. Regionförbundet har under 2013 haft pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2013 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2014 till Skandikon. Ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) kommer att gälla från och med den 1 januari 2014 för arbetstagare som är födda 1986 eller senare. Regionförbundet har under 2013 avsatt 128 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning den 30 juni 2013 är därmed 782 tkr. Utöver avsättningen finns också en ansvarsförbindelse på 519 tkr, se specifikation i not

33 Väsentliga personalförhållanden Personal Genomsnittligt antal anställda 132,1 115,7 Kvinnor 84,5 74,9 Män 47,6 40,8 Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse Kvinnor 9 9 Män 6 6 Fördelning mellan män och kvinnor i ledning: Kvinnor 5 4 Män 7 7 Löner: (tkr) Regiondirektör och förtroendevalda Övrig personal Sociala avgifter och pensionskostnader Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande 4,17 % 2,94 % till den sammanlagda ordinarie arbetstiden Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 2,44 % 1,52 % Andelen av total sjukfrånvaro som har varat 41,52 % 48,30 % i 60 dagar eller mer Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 5,41 % 3,89 % Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 1,96 % 1,16 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 3,19 % 2,96 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,40 % 2,60 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 6,82 % 3,39 % Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) 52,18 % 59,10 % 23

34 Regionförbundet och bolag Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. De finansiella anläggningstillgångarna specificeras i not 9. AB Destination Småland Regionförbundet äger sedan den 1 april 2009 bolaget AB Destination Småland. Viktiga uppgifter för bolaget är marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, samverkan med övriga Smålandslän och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Aktierna upptagna till nominellt värde 100 tkr. Sideum Innovation AB Regionförbundet äger sedan den 1 december 2008 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget har därför för närvarande ingen verksamhet. Aktier till ett nominellt värde av 100 tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen. Almi Företagspartner Kronoberg AB Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. Aktier till ett nominellt värde av 490 tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen. Övriga föreningar/bolag Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: Företagsfabriken i Kronoberg AB (f.d.inkubatorn i Kronoberg AB). Aktierna upptagna till nominellt värde 40 tkr, ägarandel 33,3 %. Öresundståg AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 120 tkr, ägarandel 12 %. Bussgods Sverige ekonomisk förening. Medlemsinsats upptagen till nominellt värde 3 tkr, andel av total medlemsinsats 5,5 %. SmartPak Sverige AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 14 tkr, ägarandel 14,3 %. AScan ekonomisk förening. Medlemsinsats upptagen till nominellt värde 32 tkr, andel av total medlemsinsats 14,3 %. AB Transitio. Aktierna upptagna till nominellt värde 1 MKR, ägarandel 5 %. Samtrafiken i Sverige AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 30 tkr, ägarandel 2,1 %. Kust till Kust AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 15 tkr, ägarandel 12,5 %. Medlemskap Regionförbundet är dessutom medlem i följande organisationer: Institutet för regional och lokal demokrati (ID) Medak Networking 24

35 Kronobergsarkivet Miljöresurs Linné Europakorridoren Baltic Link Stambanan.com Pacta Kronobergs Läns Arkivförbund Föreningen Energikontor Sydost Reaktor Sydost Generator Reglab Winnet Övriga samarbeten ERB Sydsam Småland-Blekinge South Sweden Sydsvensk regionbildning ideell förening 25

36 Resultaträkning Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Periodens resultat

37 Balansräkning Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga 27

38 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Periodens resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 11,

39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser Delårsrapporten har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2012 och Delårsrapport skall upprättas respektive år efter sex månaders verksamhet. Delårsrapporten avser perioden med jämförelsesiffror för motsvarande period Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 2013 uppgår till kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: Datorer Maskiner Övriga inventarier Tåg 3 år 5 år 5 år 25 år Interna redovisningsprinciper Kapitalkostnader består av linjär avskrivning. Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter. Not 2 Verksamhetens intäkter Trafikintäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa

40 Not 3 Verksamhetens kostnader Trafikkostnader Kostnader för arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Summa Not 4 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Periodens förändringar -Periodens aktiverade utgifter, Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Periodens förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Medlemsbidrag Medlemsbidrag till Regionförbundet Skatteväxlingsjustering från Landstinget Medlemsbidrag till AV-Media Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg Summa

41 Not 6 Finansiella intäkter Räntor Summa Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader 1 29 Summa 1 29 Not 8 Periodens resultat Periodens resultat enligt resultaträkningen Resultat enligt balanskravet Summa justerat resultat Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andra andelar i dotterbolag Övriga aktier och andelar Summa

42 Not 10 Fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Interimsfordringar pågående projekt Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa Not 12 Kassa och bank Kassa Bank Summa

43 Not 13 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Specifikation Eget kapital: Eget kapital Regionförbundets kansli SUMMA Eget kapital Regionförbundets kansli Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: SUMMA Eget kapital Länstrafiken Kronoberg SUMMA Eget kapital Hela Regionförbundet Not 14 Avsättningar för pensioner Avsättning pensionsskuld förtroendevalda Summa Regionförbundet har under 2013 avsatt 128 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning den 30 juni 2013 är därmed 782 tkr. Utöver avsättningen finns också en ansvarsförbindelse på 519 tkr, se specifikation i not

44 Not 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Löneskulder inkl semesterlöner Övriga kortfristiga skulder Statsbidrag Interimsskulder pågående projekt Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa Not 16 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

45 Not 17 Budgetavräkning Budgetavräkning inklusive interna poster , belopp i tkr Länstrafiken Kronoberg Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget Förtroendevalda Personalkostnader Teknik + omkostnader Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Nord Krösatåg Syd Öresundståg Pågatåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration Resultat länstrafiken Regionförbundets basverksamhet Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget Basverksamhet: Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamma kostnader

46 Gemensamma personalkostnader ERB Brysselkontor AV-Media Övriga bidrag Färdtjänst (tillstånd) Resultat basverksamhet Pågående projekt ERB projekt SKL:s särskilda satsningar SFP Småland och öarna Pågatåg NO södra Småland Baltic-Link MOS Miljösamverkan Kunskap till praktik E-hälsa Moment-projektet BOOK-IT Redundant Sydnet TSS Tågstopp södra stambanan Kompetensutv strat tillväxtarbete Samverkan inom IT-området Övrig IT/Infrastruktur Resursnät Sydnet Klimatkommissionen TUSS Avsiktsförklaring vård och omsorg OECD Försöksverksamhet Mest sjuka äldre Systematiskt förbättringsarb. äldre Långsikt strukturer kunskaps utv Kulturplan Kronoberg Reg utv led soc barn/ungd vård Kinasatsning Framtidens kompetensförsörjning Sydostleden Utredn kabel Lessebo-Tingsryd Mötesspår Räppe EU Främja kvinnors företagande Integrationssamverkan i s Småland TvärdraG

47 Marknadsför Klimatkommisionen SYV i förändring Stärkta strukturer särskilda medel Värdegrundsarbete Re-think Byggsamverkan Föräldraroll missbruk/beroende Studentmedarbetare Plug In Yrkeshögskola Kronoberg Analysarbete Sydafrika LOS Sydafrika Youth Leadership Markaryds station proj del Tillväxt innovation Hållb strukt f kunskapsutveckling Markaryds station bygg del Studentmedarbetare i Kronoberg RegLab Uppföljning/utvärdering Resurscentrum ff Främja kvinnors företagande Framtidens strukturfonder Reg planering i s Småland-förstudie Digital agenda Reg kartläggning klimat-energi Stöd funktionsnedsättning MBK för LTP Sydafrika LOS år Kollektivtrafik på landsbygd RUS Resultat pågående projekt Avslutade projekt Strategiska satsningar Livsstil Kronoberg Dans i Sydost Alvesta Resecentrum på G Besöksnäringen Funktionsanalys II Resurscentrum för kvinnor Kommunstudie genom Simpler

48 Araby Innovation Resultat avslutade projekt Resultat projekt totalt Regionförbundet basverksamhet och projekt HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget TOTALSUMMA RESULTAT

49 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas regionfullmäktige för fastställelse. Växjö Regionstyrelsen för Regionförbundet södra Småland Roland Gustbée (m), ordförande Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Peter Skoog Lindman (s) Carin Högstedt (v) Vår revisionsberättelse beträffande denna delårsrapport har avlämnats Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl 39

50 Regionförbundet södra Småland styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och regional kollektivtrafikmyndighet. Vår verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

51

52

53 Regionförbundet södra Småland Granskning av delårsbokslut per

54 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Granskningsresultat 4 Kontakt KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

55 Sammanfattning Vi har av Regionförbundet södra Smålands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i den fastställda revisionsplanen för Syftet med granskningen är att ge regionförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om Regionförbundet södra Smålands delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag (KRL) och god redovisningssed i kommuner och landsting samt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Resultatet för perioden är positivt med 17,6 Mkr, vilket är 1,4 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Resultatet är 7,8 Mkr över budget. Prognosen i delårsrapporten för helåret pekar mot ett underskott om 1,4 Mkr mot budgeterat underskott på 5 Mkr. I delårsrapporten presenteras status vad gäller angivna aktiviteter, varmed arbete pågår eller aktiviteten har genomförts avseende merparten av dessa. I delårsrapporten presenteras beskrivningar av vad som har skett inom fokusområden samt aktiviteter. Det finns dock inte en bedömning av huruvida dessa beräknas uppnås vid årets slut. En bedömning av måluppfyllelsen kan således inte ske. Vi har i samband med vår granskning i övrigt inte funnit något som tyder på att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

56 Bakgrund Regionens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Granskningen, som utförts enligt särskild överenskommelse, har omfattat delårsrapporten per Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser såväl verksamhetens mål som de finansiella målen. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över regionförbundets kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Granskningen har genomförts genom: 1. Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 2. Intervjuer med berörda tjänstemän 3. Översiktlig analys och granskning av delårsbokslutet inklusive specifikationer i den omfattning som bedömts erforderlig för att bedöma om redovisningen i allt väsentligt är rättvisande. 4. Översiktlig analys och granskning av regionens samlade resultaträkningar, kassaflödesanalyser och balansräkningar. Granskningen har genomförts av KPMG:s team under ledning av Emil Andersson, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

57 Granskningsresultat Baserat på vår granskning bedömer vi att bokslutsprocessen fungerar tillfredsställande, aktuella anvisningar har såvitt vi kunnat finna följts, bokslutsdokumentationen är normalt god, avstämningar är gjorda och tidplaner har följts. Vi har inte heller identifierat att några väsentliga redovisningsprinciper förändrats. Regionförbundets delårsrapport som omfattar ca 40 sidor består av: 1. Förvaltningsberättelse med verksamhetsredovisningar 2. Resultat- och balansräkning inklusive noter 3. Kassaflödesanalys 1. Förvaltningsberättelse Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning anges enligt verksamhetsplanen för år 2013, som regionfullmäktige fastställt , fokusområden för år 2013 samt tillhörande aktiviteter. I delårsrapporten presenteras status vad gäller angivna aktiviteter, varmed arbete pågår eller aktiviteten har genomförts avseende merparten av dessa. I delårsrapporten presenteras beskrivningar av vad som har skett inom fokusområden samt aktiviteter. Det finns dock inte en bedömning av huruvida dessa beräknas uppnås vid årets slut. En bedömning av måluppfyllelsen kan således inte ske. Arbetet fortlöper enligt plan med att skapa bättre mätbara verksamhetsmål. Att utforma mål för verksamheten kommer att göra måluppfyllanden lättare att såväl följa upp som granska KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

58 Granskningsresultat 2. Resultat- och balansräkning Resultatet för perioden är positivt med 17,6 Mkr, vilket är 1,4 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen i delårsrapporten för helåret pekar mot ett underskott om 1,4 Mkr mot budgeterat underskott på 5 Mkr Avvikelsen om 3,6 Mkr beror sammanfattningsvis på: - Länstrafiken har i sin prognos ett överskott om 3 Mkr, vilket förklaras bl a av en resandeökning och kostnadsminskning på Öresundstågen och Krösatågen. -Regionförbundets basverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,6 Mkr främst till följd av ökade ränteintäkter och lägre omkostnader på kansliet, samt ökade intäkter för deltagande i projekt. Vi bedömer att resultat- och balansräkning ger en i allt väsentligt rättvisande bild över periodens resultat och ställning, samt att värdering skett i enlighet med principerna i KRL. Vi bedömer även att balanskravet är uppfyllt, d v s att intäkterna överstiger kostnaderna för varje enskilt år. Det finns inte heller några underskott från tidigare år som ska återställas. 3. Kassaflödesanalys Vi bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av kassaflödet från löpande verksamhet, investeringar och finansiering KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

59 Kontakt KPMG Emil Andersson KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

60 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

61 Regionfullmäktige Ärende 9 Företagsfabriken i Kronoberg AB (Inkubatorn i Kronoberg AB) bolagsordning Dnr 12/0080 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB. Ärendet Inkubatorn i Kronoberg AB ägs av Regionförbundet, Vidéum AB och Linnaeus University Deverlopment AB, med en tredjedel vardera. Bolaget har under 2013 ändrat namn till Företagsfabriken i Kronoberg AB. I samband med den anmälan om namnändring som gjordes till Bolagsverket upptäckte verket ett formellt fel i bolagets bolagsordning, vilket innebär att en reviderad bolagsordning skall antas av ägarna. Bifogade handlingar - Styrelsens protokoll 224/13 - Tjänsteskrivelse Företagsfabriken i Kronoberg AB (Inkubatorn i Kronoberg AB) bolagsordning - Förslag till bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB.

62 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 224 Företagsfabriken i Kronoberg AB reviderad bolagsordning Dnr 12/0080 Bakgrund Inkubatorn i Kronoberg AB ägs av Regionförbundet, Vidéum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Bolaget har under 2013 ändrat namn till Företagsfabriken i Kronoberg AB. I samband med den anmälan om namnändring som gjordes till Bolagsverket upptäckte verket ett formellt fel i bolagets bolagsordning, vilket innebär att en reviderad bolagsordning skall antas av ägarna. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 210/13 - Tjänsteskrivelse. - Förslag till bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB. Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

63 Dnr 12/ Anders Unger Tel: Tjänsteskrivelse Företagsfabriken i Kronoberg AB (Inkubatorn i Kronoberg AB) bolagsordning Ärendet Inkubatorn i Kronoberg AB startades 2008 och ägs för närvarande av Regionförbundet, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Bolagets verksamhet syftar till att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter, stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av nya akademiska företagsbildningar samt att effektivisera kommersialisering och kunskapsöverföring mellan forskning och företagande. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Företag antas oavsett om de har anknytning till universitetet eller inte. När bolaget väljer företag ser man i första hand till affärsidén, tillväxtpotentialen i idén och entreprenörens egenskaper. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats, vilken innehas av chefen för regionala utvecklingsavdelningen. Ärendet Bolaget har under 2013 ändrat namn till Företagsfabriken i Kronoberg AB. I samband med den anmälan om namnändring som gjordes till Bolagsverket upptäckte verket ett formellt fel i bolagets bolagsordning. Detta rör skrivningarna om hembudsskyldighet där ett tillägg gjorts, i enlighet med en tidigare regelförändring. Förändringen finns gråmarkerad i bifogad bolagsordning. Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB. Regionförbundet södra Småland Videum Science park SE Växjö, Sweden Telefon: Fax: E-post: 1 (1)

64 FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB ORG. NR BOLAGSORDNING DEN 4 JUNI Firma Bolaget firma är Företagsfabriken i Kronoberg AB. 2 Föremål för bolaget verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. 3 Ändamålet med bolaget verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att stötta utvecklignen av kunskapsintensiva och tillväxtorienterade företag och verksamheter samt stötta uppkomsten och kommerisaliseringen av nya akademiska avknoppningar. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen väljs ett år i taget på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 7 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 1

65 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 10 Ärenden på årsstämma På årsstämman skall följande ärende förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd: 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Godkännande av dagordningen; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 8. Beslut om a. fastställelse av resultat- och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 10. Val av styrelseledamöter; 11. Val av valberedning; 12. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall; 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 11Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 2

66 12 Hembudsförbehåll Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person, som inte tidigare är aktieägare i bolaget, har i aktieboken införda aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall snarast efter förvärvet skriftligen anmäla aktieövergången till aktiebolagets styrelse. Anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien och de villkor som den nye ägaren ställer för inlösen. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast anteckna detta i bolagets aktiebok med uppgift om dagen för anmälan. Vidare åligger det styrelsen att se till att varje lösningsberättigad person underrättas om hembudet. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktieövergången. Företräde mellan flera lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt som möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Har aktien överlåtits vederlagsfritt skall priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom. Tvist En tvist om lösningsrätt av aktier eller lösenbeloppets storlek, skall prövas av allmän domstol. Den som har begärt inlösen måste väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Rösträtt för aktierna under hembudstiden Överlåtaren har rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktierna under den tid som hembudsförfarandet pågår. Växjö den 4 juni

67 Regionfullmäktige Ärende 10 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera informationen till protokollet. Ärendet Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson lämnar en lägesrapport över trafiknämndens arbete och aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär.

68 Regionfullmäktige Ärende 11 Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - motion Dnr 13/0152 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att avslå motionen, mot bakgrund av regionfullmäktiges tidigare beslut avseende regionförbundet roll och uppdrag inom ramen för Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län. Ärendet Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt och Anders Mårtensson inkommit med motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland tar initiativ till ett regionalt arbete för jämlikhet och bättre folkhälsa. I motionen hänvisas bl.a. till Malmö stads arbete - Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 228/13 - Motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - Tjänsteskrivelse Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa

69 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (31) 228 Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - motion Dnr 13/0152 Bakgrund Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt och Anders Mårtensson inkommit med motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland tar initiativ till ett regionalt arbete för jämlikhet och bättre folkhälsa. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 214/13 - Motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - Tjänsteskrivelse Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa Yrkanden Carin Högstedt (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att avslå motionen, mot bakgrund av regionfullmäktiges tidigare beslut avseende regionförbundet roll och uppdrag inom ramen för Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

70

71 Dnr 13/ Marita Eriksson Tel: Tjänsteskrivelse - Motion: Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa Motion Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt och Anders Mårtensson inkommit med motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland tar initiativ till ett regionalt arbete för jämlikhet och bättre folkhälsa. I motionen hänvisas bl.a. till Malmö stads arbete - Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 1. Tidigare beslut fattade inom området folkhälsa barn och ungas uppväxtvillkor Regionförbundet södra Smålands fullmäktige beslöt den 14 december 2012 att godkänna förslag på en länsgemensam folkhälsopolicy 2. Regionstyrelsen gav den 13 februari 2013 uppdrag åt regiondirektören att bereda förslag till regionförbundets roll inom ramen för genomförandet av en länsgemensam folkhälsopolicy. 3 1 Hållbar social utveckling och socioekonomi Kommunstyrelsen i Malmö stad tillsatte en kommission, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, som fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska den ojämlika hälsan i Malmö. Kommissionen presenterade rapporten mars 2013 och lyfte bland annat förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa och sociala investeringsperspektivet. Nationalekonomen Ingvar Nilsson, beskriver i en rapport en modell framtagen ur ett socioekonomiskt synsätt. Modellen synliggör att prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering av barn och unga är en mycket lönsam affär för samhället. Insatser kring barn bör därför inte i första hand ses som en kortsiktig kostnad utan snarare som en långsiktig social investering i vår framtid. Ett ekonomiskt helhetsperspektiv och ett långsiktigt socialt investeringstänkande. Norrköpings kommun är ett exempel på en kommun som utifrån detta synsätt satsat på sociala investeringsfonder. 2 Dnr 10/ Dnr 10/ (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

72 Dnr 13/ Regionstyrelsen beslöt den 10 april 2013 att Regionförbundets södra Småland bidrar till folkhälsopolicyns prioriterade område Barn och ungas uppväxtvillkor inom ramen för regionförbundets verksamhet inom utbildning, välfärd samt inom AV-media och avdelning för SKL-satsningar 4 En handlingsplan för barn och ungas uppväxtvillkor kommer att tas fram under ledning av Landstinget Kronoberg. Arbetet påbörjas hösten Regionförbundets roll Utifrån nationella överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting och nationella prioriteringar har barns uppväxtvillkor och psykiska hälsa de senaste åren bidragit till kraftsamling på en länsövergripande nivå. Utifrån regionförbundets samordnande roll inom välfärdsområdet, samt som mottagare av nationella medel av olika satsningar inom barn och unga-området, har regionförbundet därmed en ledande roll. Regionförbundet södra Smålands arbete med barn och ungas uppväxtvillkor en beskrivning I rapporten Regionförbundet södra Smålands roll i länsgemensam folkhälsopolicy för Kronoberg 5 beskrivs det att regionförbundet aktivt arbetar med projekt och processer som stämmer väl överens med den länsgemensamma folkhälsopolicyns prioriterade område barn och ungas uppväxtvillkor. Då främst inom utbildning, välfärd, kultur och AV-Media samt SKL särskilda satsningar. Några av folkhälsopolicyns visionspunkter lyfts särskilt; Att alla barn och unga - har tillgång till trygga vuxna och förskola med god kvalitet, - har en trygg skolgång, går ut grundskolan med godkända betyg och har möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning - har möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande - har tillgång till en god och lättillgänglig vård - som riskerar ohälsa och befinner sig i riskmiljöer uppmärksammas i ett tidigt skede och få den hjälp och det stöd som behövs. 6 4 Dnr 10/ Dnr 10/0242 rapport Regionförbundet södra Smålands roll i länsgemensam folkhälsopolicy för Kronoberg 6 Dnr 10/0242 Tjänsteskrivelse och rapport Regionförbundet södra Smålands roll i länsgemensam folkhälsopolicy för Kronoberg 2 (4)

73 Dnr 13/ Struktur för samordning och samarbete gällande barn och unga Regionförbundet, länsstyrelsen, kommunerna och landstinget är alla offentliga aktörer som har i uppdrag att arbeta med barn och unga uppväxtvillkor på olika sätt. För att samordning ska ske har en regional stödstruktur börjat ta form under Regionförbundets ledning 7. Denna regionala struktur fortsätter att utvecklas i syfte att uppnå brett deltagande. En samordnad struktur är en förutsättning för samordning av insatser. I länets struktur för barn och unga finns; Presidienätverket för socialtjänst och hälso- och sjukvård samt presidienätverket för skola/barn som kommit överens om att ha en årlig konferens kring barn och unga. Vid den första gemensamma konferensen den 8 februari 2013 angavs en vilja att fortsatta diskussionerna om att arbeta med tidiga insatser för barn och unga, i syfte att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap. Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst och Förvaltningschefsnätverket för skola/barn som består av för området högst ansvariga chefer inom socialtjänsten, landstingets hälso- och sjukvård och skolan. Ledningsgruppen respektive nätverket förvaltar de förtroendavaldas viljeinriktning. Beredningsgruppen för barn och unga som består av representanter från ledningsgruppen och förvaltningschefsnätverket och innefattar därmed såväl socialtjänst, skola som hälso- och sjukvård. Beredningsgruppen har en central roll i samordning och samarbete kring länets insatser kring barn och unga. Satsningar som pågår samordnas i denna grupp. Presidienätverk socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård REGIONFRÖBUNDET Ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst Förvaltningschefnätverket för skola/barn. 7 Avd SKL särskilda satsningar 3 (4)

74 Dnr 13/ Beredningsgrupp Barn och unga Sammanfattning Utifrån redan fattade politiska beslut om folkhälsopolicyn inom regionförbundets politiska organ och utifrån ett samordningsuppdrag, har regionförbundet idag mandat för ett regionalt arbete inom området barn och ungas uppväxtvillkor. Detta sker inom befintlig budget. Eventuellt reviderade uppdrag inom det föreslagna området föranleder en revidering av folkhälsopolicyn, samt utökning av budget för ändamålet. 4 (4)

75 Regionfullmäktige Ärende 12 Sammanträdesplan 2014 Dnr 13/0001 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att fastställa regionfullmäktiges sammanträdesplan Ärendet Kansliet har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för 2014 för regionförbundets arbetsutskott, trafiknämnd, styrelse och fullmäktige. I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. Regionfullmäktige fastställer datum för sina sammanträden, regionstyrelsen för sina och arbetsutskottets sammanträden och trafiknämnden för sina sammanträden. Bifogade handlingar: - Sammanträdesplan 2014

76 Sammanträdesplan 2014 Förbundsfullmäktige 28 mars 10 oktober 23 maj 12 december Förbundsstyrelsen 15 januari 18 juni 19 februari 27 augusti 19 mars 24 september 16 april 22 oktober 7 maj 26 november Arbetsutskottet 5 februari 13 augusti 5 mars 10 september 26 mars 8 oktober 23 april 5 november 28 maj 17 december Trafiknämnden 22 januari 4 juni 26 februari 20 augusti 2 april 17 september 14 maj 29 oktober 10 december

77 Regionfullmäktige Ärende 13 Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet styrelsens svar Dnr 11/0172 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera revisionsrapport Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, samt regionstyrelsens svar över densamma till protokollet. Ärendet KPMG AB har för revisionens räkning granskat regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet. Revisionens granskningsrapporter lämnas för kännedom till regionfullmäktige. Bifogade handlingar: - Revisionens protokoll 6/13 - Styrelsens protokoll 153/13 - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, inklusive bilagor. - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet styrelsens svar

78 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (27) 153 Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken Dnr 11/0172 Bakgrund KPMG AB har för revisionens räkning granskat regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet. Revisionen har godkänt rapporten (REV 6/13) och överlämnat densamma till regionstyrelsen och trafiknämnden. Revisionen önskar styrelsens svar senast den 20 juni. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 133/13 - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, inklusive bilagor. - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet styrelsens svar Beslut Regionstyrelsen beslutar Att avge svar över revisionsrapport Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, i enlighet med upprättat handling daterad Beslutsexpediering Regionförbundets revisorer Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

79

80

81

82

83

84 Regionförbundet södra Smålands Revisorer Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet Revisionsrapport Antal sidor:18

85 Regionförbundet södra Småland Innehåll Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet April Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Ansvarig nämnd 3 6. Metod 3 7. Lagrum 3 8. Organisation 4 9. Styrdokument Trafikförsörjningsprogram Trafikförsörjningsprogram RFSS Iakttagelser och kommentarer Regionalt utvecklingsprogram, RUP Regionalt utvecklingsprogram RFSS Fokusområden Sammanfattande bedömning och rekommendationer KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

86 Regionförbundet södra Småland Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet April Bakgrund Vi har av Regionförbundets Södra Smålands, (RFSS), revisorer fått i uppdrag att granska förbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Trafikplaneringen kan ses som ett av de viktigaste medlen som RFSS förfogar över, i syftet att uppnå det övergripande målet om ökad tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare. Den kollektivtrafik som ska erbjudas invånarna i Kronobergs län beskrivs i ett trafikförsörjningsprogram antaget av Regionfullmäktige den 12 oktober Syfte Syftet med granskningen är att belysa samt bedöma hur regionförbundet, (Länstrafiken), arbetar med trafikplaneringen utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet. Granskningen fokuserar på två tidsperspektiv, där följande revisionsfrågor skall besvaras övergripande avseende den långsiktliga trafikplaneringen: Långsiktig trafikplanering: Vilka underlag har RFSS för sin långsiktiga planering? Vilken roll skall trafikförsörjningsprogrammet ha vid planeringen? Hur sker avvägning mot trafikförsörjningsprogrammets mål? Hur sker kopplingen till det regionala utvecklingsprogrammet? Hur fattas beslut? Avseende den kortsiktiga planeringen, skall fokus ligga på kommunikation till och från Linné universitetet i Växjö, projekt Vikaholm i Växjö samt Rosendalsområdet i Ljungby. Kortsiktig trafikplanering: Vilka underlag har RFSS för sin kortsiktiga planering? Vilken roll skall trafikförsörjningsprogrammet ha vid planeringen? Hur sker avvägning mot trafikförsörjningsprogrammets mål? Hur planeras så att trafikutbudet är tillgängligt på rätt tider ur ett resenärsperspektiv? Hur fattas beslut? 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

87 Regionförbundet södra Småland Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet April Avgränsning Granskningen avser Länstrafiken Kronoberg. 4. Revisionskriterier Vi bedömer om rutinerna/verksamheten uppfyller: Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065 EU-förordning nr 1370/2007 Regionfullmäktiges beslut Regionalt utvecklingsprogram, (antaget av Regionfullmäktige , 66) Trafikförsörjningsprogram, (antaget av Regionfullmäktige ) 5. Ansvarig nämnd Regionstyrelsen och trafiknämnden. 6. Metod Studium och genomgång av lagrum samt relevanta styrdokument, protokoll och beslutsunderlag. Intervjuer och avstämningar med regionsstyrelsens presidium, trafiknämndens presidium, trafikchef, trafikplanerare, marknads- och försäljningschef, kollektivtrafikstrateg samt trafikdirektör har genomförts. 7. Lagrum Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag ikraft, (SFS 2010:1065), som bygger bl.a. på antagna EU-förordningar och ersätter den tidigare lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet, (SFS 1997:734). Kollektivtrafik definieras i kollektivtrafiklagen med en hänvisning till EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007, där följande definition har fasställts: Artikel 2 a, (Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1370/2007): Kollektivtrafik: Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

88 Regionförbundet södra Småland Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet April 2013 Den nya lagen fasställer att i varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet, (Lag om kollektivtrafik, 2 kap. 2 ), där kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för utformningen av den regionala kollektivtrafiken. Lagen fastställer vidare att landstinget och kommunerna får komma överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska bära ansvaret, (Lag om kollektivtrafik, 2 kap. 1 ). I de fall parterna inte överenskommer om ansvarsfördelningen skall ansvaret bäras gemensamt av kommunerna och landstinget. I de län där kommunerna och landstinget gemensamt bär ansvaret ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund eller i en gemensam nämnd. Av propositionen, (2009/10:200), framgår att med begreppet regional kollektivtrafikmyndighet menas inte nödvändigtvis inrättande av en ny organisation som enbart har till uppgift att handha kommuners och landstings ansvar för kollektivtrafik. Organisationsformer som också anses vara är lämpliga för uppgiften att vara regional kollektivtrafikmyndighet är samverkansorgan i enlighet med Lagen om samverkansorgan i länen, (SFS 2002:34). Samverkansorgan benämns vanligtvis som regionförbund och är att betrakta som ett kommunalförbund. 8. Organisation Regionförbundet Södra Småland bildades 2007 och har kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult samt Landstinget Kronoberg som medlemmar. Regionförbundet södra Småland utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kronoberg. Regionförbundets fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och har bl.a. i uppdrag att: Besluta om vision för förbundet. Besluta om mål och strategier för att nå visionen. Anvisa resurser och genom treårsbudget och årlig budget ange resursernas fördelning. Fastställa översiktliga riktlinjer för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. Regionstyrelsen har ansvar för att leda verksamheten samt ansvarar för verkställande av regionförbundets uppgifter. Det finns ett arbetsutskott knutet till regionstyrelsen som har i uppdrag att bereda ärenden inför styrelsen KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

89 Regionförbundet södra Småland Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet April 2013 Vidare ansvarar arbetsutskottet för uppföljning av styrelsens arbete. Trafiknämnd hanterar och bereder ärenden avseende lokal-, regional- och interregional kollektivtrafik. Härigenom ansvarar nämnden för driften av Länstrafik Kronoberg. Vidare ansvarar trafiknämnden för att regionförbundet har en god bild av utvecklingen av området för infrastruktur inom både Sverige och EU. Länstrafiken Kronobergs är trafiknämndens tjänstemannaorganisation, där verksamheten är uppdelad i Trafikavdelningen samt avdelningen för Marknad och försäljning. Januari 2012 tillsattes en ny tjänst som kollektivtrafikstrateg. Organisatoriskt sett tillhör funktionen avdelningen för Regionalutveckling som lyder under regionstyrelsen. samt tillämpliga avdelningar för granskningen. Figur 8:1 återfinns på förbundets hemsida och har till syfte att redogöra för regionförbundets politiska organisation. Figur 8:1 Det finns dock en diskrepans mellan den formella organisationsbilden och den faktiska organisationsordningen. Av granskningen framgår att samtliga ärenden passerar regionstyrelsen, där styrelsen i sin tur avgör huruvida ett ärende skall vidare till regionfullmäktige. Detta framgår dock inte av den formella bilden. Ärendegången illustreras i nedanstående figur, (se figur 8:2) KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-05-24. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-05-24. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-05-24 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 24 maj 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

KALLELSE. Regionstyrelsen Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M).

KALLELSE. Regionstyrelsen Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M). KALLELSE Regionstyrelsen 2013-09-25 Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 10.00 14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Innehåll ORDFÖRANDEN HAR ORDET POLITISK ORGANISATION PROJEKTFINANSIERING ÅRETS RESULTAT VERKSAMHETSBERÄTTELSE REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE

Innehåll ORDFÖRANDEN HAR ORDET POLITISK ORGANISATION PROJEKTFINANSIERING ÅRETS RESULTAT VERKSAMHETSBERÄTTELSE REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 Innehåll Illustrationer: Karolina Lilliequist ORDFÖRANDEN HAR ORDET POLITISK ORGANISATION PROJEKTFINANSIERING ÅRETS RESULTAT VERKSAMHETSBERÄTTELSE REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län.

VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. 2 VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge kommun,

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Ann-Marie Hedlund (FP) ersätter Per Hansson (FP) Berry Lilja (S), Elin

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2017-02-23 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S)ordförande Fanny Battistutta (V) vice ordförande Sven Sunesson (C)2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer