KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER"

Transkript

1 Projektrapport 20 augusti Sten K. Centre for Entrepreneurship Projektledare: Rachelle Lacharité Projektansvarig: Lottie Norrsén KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER Ett projekt med syfte att underlätta för studenter att hitta rätt inom Lunds universitets stödsystem för innovation och entreprenörskap 1. Bakgrund Lunds universitet bidrar till samhällets utveckling genom att erbjuda utbildning och forskning och genom att samverka med omvärlden. Vår inspirerande studiemiljö, vår akademiska integritet och våra stora satsningar på forskning leder till nya innovationer, affärsidéer, produkter och tjänster. Den konstgjorda njuren, ultraljudstekniken, Bluetooth, Sveriges snabbast växande gymkedja och en osynlig cykelhjälm är alla exempel på uppfinningar som är sprungna ur Lunds universitet och som öppnat nya dörrar för miljoner människor världen över. Genom att omsätta kunskap i nya och bättre lösningar för omvärldens behov kan vi hitta lösningar på framtidens utmaningar. Nyttiggörande av forskning och studenternas idéer ökar också konkurrenskraften, gynnar samhällstillväxten och bidrar till fler arbetstillfällen. Innovationer och idéer kan uppstå hos alla möjliga som verkar vid ett universitet: forskargrupper, studenter, doktorander och även studentorganisationer. Lunds universitets stöd för forskare som har en idé är centraliserat i LU Innovation System, som är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. För studenter som vill starta ett företag eller projekt eller studera entreprenörskap är stödet mer utspritt på universitet. E-post Webbadress entrepreneur.lu.se

2 i. Diskussion och syfte: 2 Eftersom stödsystemet inom och utanför Lunds universitet är så pass utspritt har de verksamheter som verkar vid universitet märkt att studenterna är osäkra på vart de ska vända sig om de behöver hjälp med att förverkliga sina idéer eller lära sig mer om entreprenörskap. En annan utmaning är att det tenderar att vara vissa avgränsade grupper som söker sig till de interna/externa organisationer som verkar vid universitet. Manliga studenter som befinner sig geografiskt nära Ideonområdet (LTH- och ekonomistudenter) är överrepresenterade. Det finns många anledningar till detta men framför allt är det en avspegling av näringslivet. Verksamheterna ska emellertid vara till för alla studenter så det krävs en extra satsning för att göra kommunikationen med studenterna mer inkluderande/inbjudande och på så sätt attrahera fler. Dessutom är svenska studenter och kvinnor underrepresenterade bland de sökande till entreprenörskapsutbildningen vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och det vill centrat ändra på. Lunds universitets största aktörer inom innovationssfären, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, LU Innovation System och VentureLab är relativt nya i en så pass gammal organisation som Lunds universitet och har inte riktig hittat ett fungerande samarbete eller en organisationskultur som gör att studenterna hittar rätt och får det stöd som de behöver för att bli entreprenörer eller studera entreprenörskap. Denna brist på samordning återspeglas på Lunds universitets hemsida. Det finns ingen samlad information till studenter för hur de ska gå till väga om de vill förverkliga en idé. Det finns också motsägelsefulla uppgifter på de olika verksamheternas respektive hemsidor. En följd av detta har blivit att andra externa organisationer har tagit över kommunikationen med studenterna och orsakat förvirring kring frågor som: vilka organisationer tillhör universitet, vart ska studenter vända sig först om de har frågar om innovation eller entreprenörskap, vem har uppdraget att kommunicera med studenterna och hur kan det ske på ett sätt som är tydligt och enhetligt? Verksamheterna är överens om att de vill agera tillsammans för att erbjuda ett så bra stöd som möjligt till studenter men de har ännu inte hittat ett fungerande sätt att göra det på. Syftet med föreliggande projekt är att hitta former för verksamheterna att samarbeta och att samordna informationen till studenterna så att de lättare hittar rätt inom det stödsystem som finns. I förlängningen ska det också leda till att fler lockas att söka sig till Lunds universitet. ii. Stöd för studenter inom Lunds universitet: Det finns följande stöd för studenter som är en del av Lunds universitet: LU Innovation System LU Innovation System anordnar Leap Frogs som är ett bidrag på ca kronor som studenter kan söka för att kunna satsa på en företagsidé under en tremånadersperiod. Erbjudandet gäller även för studenter vid andra lärosäten i regionen (Malmö högskola, SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad och BTH). LU Innovation kan också ge studenter stöd till

3 affärsidéutveckling och liknande om deras idé bedöms vara tillräckligt lovande för att LU Innovation System ska vara intresserade av att hjälpa till. LU Innovation erbjuder också affärsutveckling till studenter genom VentureLab (se nedan). 3 Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship Centrumet erbjuder studenter utbildning i form av fristående kurser och två utbildningar på avancerad nivå inom entreprenörskap och intraprenörskap som är öppna för studenter från alla bakgrunder och studieinriktningar. VentureLab VentureLab finansieras av alla fakulteter vid Lunds universitet, LU Innovation System, Lunds kommun, Tillväxtverket och Region Skåne. VentureLab finns till för alla studenter oavsett studieinriktning. VentureLab erbjuder coaching (i samarbete med affärsutvecklare från LU Innovation System), inspirationsaktiviteter (som föreläsningar inom och utanför utbildningar, mingelträffar o.d.) samt gratis kontorsplats för upp till ett år för studenter och nyexaminerade som vill ha en fysisk plats för att utveckla idéer eller projekt. LU Open LU Open arbetar med pull innovation vilket innebär att de kartlägger behov och utmaningar i samhället, hos organisationer och i företag. De hjälper sedan organisationerna eller företagen att lösa utmaningarna med hjälp av forskare och studenter. Studenter som vill delta i projekt, bli mer innovativa eller kreativa, eller använda LU Opens nätverk som en plattform för att skapa ett nytt projekt är välkomna att vända sig till LU Open. LU Open befinner sig i ständig förändring eftersom deras verksamhet styrs av industrins och omvärldens behov och de har för närvarande inte ett tydligt uppdrag gentemot studenter. iii. Externa organisationer som verkar vid Lunds universitet: Det finns fler än 100 olika organisationer som verkar i regionen och som kan hjälpa studenter att utveckla sina idéer. En omfattande lista över de olika aktörerna finns här: Lunds universitet har upparbetat samarbeten och kontakter med några organisationer som är ett bra första steg för de av våra studenter som vill komma i kontakt med det stödsystem som finns i regionen. De spelar en viktig roll i vårt stödsystem för innovation. Venture Cup Venture Cup är en tävling om affärsidéer där studenter (och andra) tävlar om pengar. Genom att tävla får de återkoppling på sina idéer från ett stort nätverk. Lunds universitet bidrar till Venture Cup med ekonomiskt stöd och ingår i tävlingens nätverk av återkopplare. Venture Cup ingår i en samverkansgrupp med de ovan nämnda interna organisationerna. FENA Lund FENA Lund är en studentorganisation vid universitet som är avsedd för att erbjuda sociala aktiviteter rörande entreprenörskap för studenter. Organisationen anordnar olika typer av evenemang som t.ex. Business and Beer. FENA Lund ingår också samverkansgruppen.

4 Ideon Ideon Science Park är en mötesplats för entreprenörer, investerare och andra innovationsaktörer. Forskningsbyn har kontorsplatser till startupföretag och ett inkubatorprogram för nystartade företag samt anordnar olika evenemang för berörda intressenter. Ideon drivs av Wihlborgs Fastigheter AB, Lunds universitet och Lunds kommun. Studenter i Lund kan få hyra kontorsplats, söka till inkubatorprogrammet eller bara delta i de olika aktiviteterna Ideon erbjuder. Representanter från Ideons olika delar har nära kontakt med alla de ovan nämnda interna verksamheterna. VentureLabs kontorsplats för studenter befinner sig fysiskt i Ideons lokaler. 4 iv. Om projektledaren/författaren: Jag är en före detta student vid Lunds universitet som läst utvecklingsstudier på kandidatnivå och insett vikten av kreativa lösningar på världens allra största utmaningar. Till följd av detta har jag blivit entreprenör efter mina studier och driver idag en enskild firma som erbjuder olika konsulttjänster inom fotografering, översättning, evenemangsplanering, bakning, sociala medier och projektledning. Jag har kombinerat mitt företagande med deltidsarbete och bl. a. arbetat på VentureLab i nio månader och senast på Lunds universitets varumärkesavdelning i nästan ett år. Under min tid på VentureLab satt jag samtidigt i inkubatorn med min företagsidé, Boothie. På LUs varumärkesavdelning har jag lett ett varumärkesprojekt som rör innovationer och studentorganisationer och hur de kan profilera sig genom en koppling till Lunds universitet. Jag har också mycket erfarenhet från Lunds studentliv eftersom jag gjorde ett uppehåll i mina studier under 2012 för att arbeta som kommunikationschef för Akademiska föreningen i Lund. 2. Genomförda aktiviteter För att skaffa oss en så bred bild som möjligt av de svårigheter som finns i samordningen av information har vi genomfört följande aktiviteter. Anteckningar och resultat finns tillgängliga: 1. Intervjuer och samtal med representanter för stödsystemet för innovation och entreprenörskap Ansvarig för externa relationer Lottie Norrsén och forskarstuderande Craig Mitchell, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship Lovisa Nicklasson, Inspiratör, VentureLab Projektkoordinator Daniel Fülep och projektledare Peter Løvschall, LU Open Eva Fredenholm, webbredaktör, Sektionen Kommunikation Johan Linåker, LTHs doktorandkårs ordförande Intervjuernas syfte var att få veta mer om de utmaningar som finns och förslag på lösningar. Viktiga reflektioner från dessa möten ingår i diskussionen i denna rapport.

5 2. Genomgång av gamla anteckningar, mejl och förslag från samverkansgruppen 5 Under de senaste två åren har representanter för de olika verksamheterna identifierat olika utmaningar vad gäller informationssamordningen och gett förslag på förbättringar. Projektledaren har gått igenom allt och plockat ut viktiga reflektioner och intressanta idéer på lösningar. Några viktiga reflektioner: Samverkansgruppen upplever att de flesta studenter inte har någon aning om att det finns ett stödsystem för de som vill starta ett företag. Samarbetsvilja bör byggas in i de olika verksamheternas organisationskultur. Det finns en stor omsättning av personal och det bör finnas former som gör organisationerna mindre personalberoende. Det behövs en enkel organisationsskiss för i första hand internt bruk som gör det lättare att hitta rätt expertis och att hänvisa vidare. Organisationerna borde stå tillsammans vid arbetsmarknadsmässor och hitta ett bra sätt att presenteras. Det borde finnas en gemensam kalender. Organisationerna borde föreslå en utbildning varje termin för att lära sig mer om varandra. 3. Enkät till studenter En interaktiv enkät delades ut genom de olika organisationernas respektive informationskanaler till de inresande mastersstudenterna på entreprenörskapsutbildningen och i några öppna grupper på Facebook. Enkätens syfte var att få en uppfattning om hur väl de tillfrågade känner till de olika organisationerna och få inspiration till ord och begrepp vi kan använda för att beskriva erbjudandet om stödsystem. Ca 20 studenter svarade. 4. Fokusgrupper Projektledaren har hållit i fyra tvåtimmars fokusgrupper med 20 studenter från olika bakgrunder. Tre fokusgrupper genomfördes på engelska och en på svenska. Under fokusgrupperna gick vi igenom olika ord som t. ex. entreprenörskap, innovation och kommersialisering för att se vilka värderingar studenter förknippar dem med. Vi ställde frågor om deras syn på företagande och om de har hört talas om de olika former av stöd som universitet erbjuder samt gav dem i uppdrag att leta fram information på webben för att hitta svårigheter och mönster i deras sökande. 5. Genomgång av attitydrapporter (11 och 13) från Drivhuset och Region Skåne. Rapporten bygger på en undersökning med syfte att ge en bild av vad högskole- och universitetsstuderande har för attityder till och bild av att starta företag.

6 6 3. Reflektioner Nedan följer några generella, övergripande reflektioner som bygger på de olika genomförda aktiviteterna samt projektledarens bakgrund som tidigare anställd på VentureLab och som nuvarande kommunikatör på Lunds universitet. 1. Organisationerna vill ha en gemensam karta som kan visa vad universitetet erbjuder studenter som vill starta ett företag eller förverkliga en idé. Det skulle göra det lättare att visa studenterna hur stödsystemet hänger ihop och att hänvisa vidare till andra organisationer som kan hjälpa studenter. 2. Lunds universitet hade vunnit på att ge en samlad bild till studenterna. Det är överväldigande att se så många aktörer och studenter som inte vet vart de ska vända sig. Lunds universitets interna aktörer hade vunnit på att agera tillsammans på mässor, evenemang osv., dels för att visa mångfalden av det stöd som finns men också för att förenkla steget för studentera. 3. Det finns en mångfald av attityder gentemot företagande. Det är viktigt att presentera företagande, entreprenörskap och innovation på olika sätt för att tala till så många som möjligt. Kreativitet, samarbetsprojekt och egen karriärutveckling är alla exempel på alternativa sätt att beskriva ovan nämnda termer. Deltagarna vid fokusgrupperna hade lätt att ändra sin attityd gentemot företagande när de fick höra om olika exempel på studententreprenörer och diskutera vad entreprenörskap är. Även de som var mest kritiska i början blev till slut intresserade av universitetets utbud. 4. VentureLab är välkänt bland studenterna. VentureLab är den äldsta interna verksamheten på Lunds universitet och har bra sökstatistik på webben. Studenterna i fokusgrupperna hade inget problem att hitta VentureLab via Google. Studenterna har hört talas om VentureLab genom studiekompisar, studievägledare, osv. Däremot visste de inte att VentureLab tillhör Lunds universitet. Det framgår inte tydligt på deras webbsida. VentureLab har en bra position för att kunna engagera studenter. Deras grafiska profil, hemsida, anställda och organisationskultur ligger närmare studenterna än LU Innovation System och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. 5. Studenterna som deltog i fokusgrupperna visade ett stort intresse för att lära sig mer om företagande Denna reflektion finns också återspeglad i attitydrapporterna. Flera studenter nämnde även att det vore bra med flera valbara eller obligatoriska kurser inom entreprenörskap/innovation eller grundläggande bokföring på alla utbildningar.

7 6. Studenter är inte intresserade av tryckt material Det är mycket viktigare för studenter att information finns på webben och alltid är tillgänglig och uppdaterad än att de får en tryckt broschyr eller folder i början av studierna. Trycksaker kan förstås fylla en funktion som marknadsföring eller för att öppna ögonen för någonting men de måste alltid leda vidare till en webbsida där det finns mer utförlig information. Studenter tycker att personliga kontakter är viktigast för att kunna ta steget Studenter tycker att det är viktigt med vittnesbörd från andra som har gått igenom processen Det är svårt att se sig själv som en företagare eller kreativ/innovativ människa. Exempel på andra som är lika en själv och som gått igenom processen kan underlätta och inspirera. 8. Studenter använder en mängd olika sociala medieplattformar och kalendarier samt litar på olika informationskanaler. Dock är Lunds universitets hemsida välkänd och anses trovärdig bland studenter. 9. Lunds universitets forskningsfokus gör att studenter upplever att de inte har så många karriärmöjligheter Eftersom professorerna mest uppmuntrar till fortsatt pluggande och forskning upplever studenterna att det inte finns någon naturlig koppling mellan stöd till företagande och universitetet. Vissa studenter upplevde också att karriärvägledarna har en rätt så dålig inställning till deras karriärmöjligheter och har t.o.m. fått höra att det inte finns möjlighet att få jobb inom deras område. 4. Rekommendationer Utifrån de ovan nämnda reflektionerna ger projektledaren följande rekommendationer för att projektets syfte ska kunna uppnås. De två sista rekommendationerna kommer att genomföras inom ramen för detta projekt inför den 30/ Satsa på VentureLab VentureLab är Lunds universitets främsta plattform för studenter som vill starta företag eller projekt, eller utveckla sina idéer. VentureLab bör också bli det nav som tar emot studenter för att hjälpa dem att hitta rätt inom stödsystemet. Verksamheten har ett relativt starkt varumärke och en bra sökstatistik bland studenter så det känns naturligt att rusta upp den för att hantera fler studenter. VentureLab är en utmärkt kanal för att marknadsföra utbildning till studenter som Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship har svårt att nå. Några konkreta insatser som bör genomföras: Utbilda VentureLabs personal för att bättre kunna hjälpa studenterna att hitta rätt inom stödsystemet (behovsidentifiering, coachning, studievägledning o. s. v.)

8 Ett ytterligare syfte: Inspiration, Inkubator, Idéutveckling samt Information (inte bara om företagande utan också om stödsystemet) 8 Se över listan med andra organisationer som verkar för studenter på venturelab.lu.se. Den kan bli den främsta listan över partnerorganisationer som Lunds universitets studenter kan ha tillgång till. Utöka kalendariet för Lunds universitets studenter. Låt interna och externa organisationer skicka in tips om evenemang och låt VentureLab genomföra uppsökande arbete för att fylla ut kalendariet med andra evenemang som kan vara intressanta för studenter. Förtydliga på VentureLabs hemsida att verksamheten är en del av Lunds universitet. Studenter som deltog i fokusgrupperna visste inte att så var fallet. Det krävs bara några enkla åtgärder som att nämna universitet högst upp och att se över allt textinnehåll. Samma sak gäller för andra kanaler, som när anställda pratar med studenter och bör säga VentureLab vid Lunds universitet eller VentureLab, en del av Lunds universitet. Lägga till fler vittnesbörd på VentureLabs hemsida som handlar om studenter som har fått hjälp. Till exempel en student som har tävlat i VentureCup, läst på masterutbildningen, m.m. Varje organisation ansvarar för att hitta ett exempel. Dessa vittnesbörd kan sedan länkas till lu.se och lunduniversity.lu.se och användas för andra marknadsföringsändamål. De kan ha formen av text, film, ljudklipp m.m. Söka upp andra aktörer och listor som t.ex. verksamt.se, drivaeget.se m. fl. och se till att VentureLab listas där som stödorganisation för studenter vid Lunds universitet. 2. Interna/externa organisationer bör agera gemensamt vid mässor och olika evenemang. a. En projektgrupp inom samverkansgruppen med uppgift att förbereda inför mässor bör bildas och planera inför det kommande året. Som exempel på viktiga mässor/evenemang finns Hälsningsgillet, EEE Dagar, Leapfrogs kickoff m.fl. 3. VentureLab bör genomföra en marknadsföringskampanj riktad till alla studenter. a. Infografiken (se nedan) kan möjligtvis användas. b. T.ex. redaktionell reklam i Lundagård, utskick genom universitetsposten c. Köpa upp matsalsplatser på nationer och gå ut och informera i samband med en gratis middag d. Lunds universitets Facebooksida, där studenter uppmuntras till att tagga kompisar de känner som sitter på en idé.

9 e. Skicka ut affischer om entreprenörskapsutbildningar samt stödet VentureLab kan erbjuda till alla administratörer på universitet för att anslå i deras byggnader Det bör hållas en workshop för universitetslärare för att berätta om stödsystemet för studenter. a. Studenter nämner ofta att deras utbildningar helt saknar detta perspektiv. Det är därför lämpligt att lärarna får information om stödsystemet så att de kan leda studenterna vidare om de behöver hjälp. b. Workshoppen bör ha med exempel på studentföretag så att lärarna kan se bredden av företag som startats. 5. Information och utbildning till karriärnätverket a. Karriärnätverket är ett nätverk där alla studie- och kärriärvägledare vid Lunds universitet ingår, samt VentureLab. Genom VentureLab bör karriärnätverket informeras om utbildningar och stödsystemet. b. Personalen vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship skulle kunna hålla i en utbildning för studie- och karriärvägledarna för att hjälpa dem att ge inspiration till entreprenörskap. 6. Se över alla interna hemsidor på Lunds universitet a. entrepreneur.lu.se, luopen.lu.se, lu.se, lunduniversity.lu.se, innovation.lu.se, venturelab.lu.se bör alla ses över för att säkerställa att all information är korrekt och relevant för studenter samt att den leder till venturelab.lu.se. b. Vid arbetet med hemsidorna måste också ord och begrepp ses över från ett tillgänglighetsperspektiv och med underlag från fokusgrupperna (till exempel är det möjligt att studenterna inte vet vad orden inkubator eller affärsrådgivning betyder) c. Sidorna behöver sökoptimeras eftersom 53% av studenterna som besvarade vår enkät angav att de använder en sökfunktion på nätet för att leta fram information istället för att gå in på flikar på lu.se eller lunduniversity.lu.se. 7. Anställa en kommunikatör för att genomföra sammanhållna informationskampanjer a. För att öka konkurrenskraften bör en kommunikatör anställas vid Sektionen Forskning, samverkan och innovation som kan ge en samlad bild av Lunds universitet som ett lärosäte som leder till innovationer och som gör det möjligt för studenter och forskare att skapa sina egna karriärer. b. Kommunikatören bör jobba nära alla verksamheter och göra generella informationskampanjer gentemot befintliga och presumtiva studenter och forskare.

10 c. Kommunikatören bör ansvara för informationen på Lunds universitets webbsidor och stödja VentureLab, LU Innovation System, Sten K Johnson Centre for Entrepreneuship samt LU Open Verksamheterna bör utbilda varandra om vilka tjänster de erbjuder till studenter a. Detta för att kunna skicka studenter vidare. b. Utbildningarna kan kompletteras med en informell överenskommelse där verksamheterna intygar att de vill agera tillsammans och att de ska skicka studenter till varandra. Detta behöver byggas in i organisationskulturen för att kunna nå ut till så många studenter som möjligt. c. I samband med utbildningarna kan verksamheterna se över informationen på sina hemsidor utifrån ett studentperspektiv och se till att det tydligt framgår vad de erbjuder. Följande rekommendationer kommer att genomföras inom ramen för projektet före Skapa en infografik på temat What does Lund University offer to you as a student who would like to start a company or realise an idea? (Vad har Lunds universitet att erbjuda studenter som vill starta ett företag eller förverkliga en idé?) a. som ger kort information om LU Innovation System, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och VentureLab. Den ska också leda till Lunds universitets webbsidor. Syftet är såväl att inspirera studenter till entreprenörskap som att berätta om de olika organisationerna. (Inspiration/Information) 10. Uppdatera lu.se och lunduniversity.lu.se a. Bearbeta informationen till studenter som redan finns under fliken Innovation & Samverkan b. Bygga en ny sida under Livet som student > Service och stöd / Student Life > Student Services med rubriken Studentinnovation som bl.a. innehåller länkar till vittnesbörd, information om det mångfacetterade stödsystemet, infografiken samt länk och kontaktinformation till VentureLab. 5. Sammanfattning Alan T. Malm, tidigare rektor vid Ekonomihögskolan, startade VentureLab 2001 med en vision om att verksamheten skulle vara ett bollplank för studenter som ville utveckla sina idéer. I nästan femton år har VentureLab levererat utifrån den visionen. Tusentals studenter har blivit inspirerade till entreprenörskap genom VentureLab. Verksamheten är välrenommerad såväl internationellt som nationellt och har byggt upp många viktiga samarbeten genom åren. Det förefaller naturligt

11 att VentureLab ska bli en samlande kontaktpunkt för studenter som vill utveckla en idé. 11 Genom en särskild marknadsföringskampanj och en samarbetsvilja bland andra aktörer att hänvisa studenter till VentureLab kan livet förenklas för de studenter som vill utforska entreprenörskap som en karriär eller studieväg. En strategi som innebär att VentureLab blir studenternas främsta kontaktpunkt gör att Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och LU Innovation System tydliggör informationsflödet gentemot studenter. VentureLab är en unik konstruktion som Lunds universitets studenter kan ha nytta av och genom att satsa på VentureLab kan flera få kontakt. På så sätt kan även Lunds universitets konkurrenskraft i förhållande till andra universitet ökas p. g. a. att fler kan se det unika erbjudandet om en kontorsplats och utvecklingsstöd. En satsning på VentureLab bör också leda till ökat intresse för de andra verksamheterna, till exempel att fler studenter får upp ögonen för de valbara entreprenörskapskurserna vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship eller vill ta steget att delta i affärsidétävlingen Venture Cup. 6. Bilagor och referenser som kan ställas till förfogande: 1. Anteckningar från samtal och intervjuer Enkätresultat Anteckningar, Fokusgrupp 1 4 Relevanta anteckningar, Samverkansgrupp Attityd 2011 & 2013 från Region Skåne och Drivhuset a. Studenter 2011: https://lu.box.com/s/w16x3ristb8wb968ri0gu7jwfvzyoujz b. Forskare/lärare 2011: https://lu.box.com/s/aaz0xjb1gwcx46ov6fid8gbya2p6thnh c. Studenter 2013: https://lu.box.com/s/wycmwugt2fng8n1c1w1d2iasgndu5v91

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR TISDAGAR = KARRIÄRDAGAR September 9/9 kl. 12.00 13.00, Servicecenter Greet, eat and meet Karriärtips och arbetsmarknadskontakter något för både kropp

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR PARTNER CREATIVE ARENA AFFÄRSSKAP eller om en mötesplats där idéer får luft under vingarna Visst kan idéer komma när man minst anar? Du har säkert varit med om att en idé

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer