Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord."

Transkript

1 Malmö Aviation AB 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2007 MALMÖ AVIATION AB Styrelsen och verkställande direktören för Malmö Aviation AB avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget är ett av Braganza AB (org.nr , säte i Stockholm) helägt dotterbolag. Braganza AB ingår i den koncern där Bramora AS (org.nr , säte i Oslo, Norge) är det slutliga moderbolaget. För information om den ekonomiska ställningen och resultatet för den svenska koncern som bolaget ingår i hänvisas till koncernredovisningen för Braganza AB. Bolagets verksamhet omfattar linjetrafik inrikes och utrikes, samt produktion av charterflygningar. Inrikes flyger bolaget från Malmö, Göteborg och Umeå till Stockholm-Bromma Airport. Linjen Göteborg till Nice lades ned den 12 augusti Bolaget trafikerar linjerna Stockholm-Bromma, Göteborg och Köpenhamn till Bryssel genom codeshare med Brussels Airlines. Charterflygningarna genomförs som serie- eller ad-hoc charter till över 60 destinationer runt om i Europa. Bolaget har under året opererat linjen Arlanda-Halmstad för Skyways samt opererat linjen Oslo-Tromsø- Svalbard för West Air Sweden med fraktflygningar för Posten Norge. Båda operationerna har genomförts som ACMI wet lease (Aircrafts Crew Maintenance Insurance). Det konstateras med tillfredställelse att bolagets utveckling och marknadsläge under det gångna året har förbättrats väsentligt trots ett stort utbud av flygkapacitet samt en något svagare marknad på de linjer bolaget trafikerar på den svenska inrikesmarknaden. Den 17 mars 2008 beslöt Stadsfullmäktige i Stockholm att Stockholm-Bromma Airport blir kvar minst till år Vidare utökas antalet slots och söndagarnas öppettider ändras, vilket också är positivt för bolaget. Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord. Under året har ett antal nya produkter, t.ex. en bokningslösning via mobiltelefon, för ett flexibelt och enkelt resande introducerats. Sammanlagt har Malmö Aviation blivit valt till Bästa Inrikes Flygbolag sju gånger sedan 1997 vid den årliga Grand Travel Award i Stockholm. För 2007 har kategorin bytt namn från Bästa Inrikes Flygbolag till Bästa Inrikes Transportbolag och Malmö Aviation blev den första vinnaren inom den nya kategorin. Bolaget blev vidare för andra året i rad utsett av Sveriges Affärsresenärer till Bästa Flygbolag 2007 och tilldelades priset Business Travel Award. Malmö Aviation satsar på förbättrade elektroniska lösningar för att förenkla resandet och därigenom spara tid för kunderna och under året blev bolaget utsett som vinnare i Web Service Award i kategorin e-handel. Den 1 mars 2008 utsågs en ny verkställande direktör. Kombinationen av en gynnsammare dollar och att bolaget löpande under året har terminssäkrat del av flödet i dollar har bidragit positivt till årets resultat. Årets bruttoresultat efter finansiella poster blev 128 mkr (62), men har belastats med 53 mkr (21) som utgör utbetalning för vinstandelssystem till bolagets anställda, vilket utgör 41% (33%) av bruttoresultatet. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 72 mkr (36).

2 Malmö Aviation AB 2 (12) Förväntad framtida utveckling Det relativt stora utbudet av flygkapacitet på den svenska inrikesmarknaden förväntas att vika och marknaden bedöms minska något. Bolagets ökande bränslepriser kommer sannolikt att påverka resultatet negativt för Bolaget kommer dock att försöka kompensera sig för denna kostnadsökning genom höjda biljettpriser. I en bransch där många väljer flygbolag utifrån sina egna eller vänner och bekantas erfarenheter är kvalitet avgörande. I bolagets ständigt pågående kvalitetsutvärdering uppger 98% av kunderna att de är nöjda eller mycket nöjda med Malmö Aviation som helhet. Flygplansflottan Bolagets flygplansflotta består av nio stycken moderna AVRO RJ 100 som är ett fyrmotorigt jetflygplan tillverkat i England av BAE Systems. Bolagets operationella leasingavtal med BAE Systems avseende nio stycken flygplan har omförhandlats och förlängts med fem år fram till 2016/2017. Vidare har avtal om köpoptioner för samtliga flygplan ingåtts. Punktlighet Under år 2007 avgick i genomsnitt 93% av bolagets inrikesflygningar på utsatt tid. Miljöinformation Malmö Aviation flyger varje år över 1 miljon människor tur och retur inom Sverige. Det kan inte göras utan att det påverkar miljön, men bolaget verkar för att reducera miljöbelastningen så mycket som möjligt genom att välja modern teknologi och utnyttja resurserna på ett förnuftigt sätt. Det totala svenska inrikesflyget bedöms stå för ca. 1% av koldioxidutsläppen i Sverige. Bolaget bedriver verksamhet med Stockholm-Bromma Airport som nav. Flygplatsens läge ställer hårda miljökrav. Bland annat får bara de allra tystaste flygplanen trafikera Bromma som är Stockholms cityflygplats. Bolagets flygplan uppfyller dessa krav. Varje flygplan har ett miljövärdighetsbevis utställt av Luftfartsverket. Bränsleförbrukningen för bolagets flygplan är 0,028 liter bränsle per säteskilometer, vilket är bland den lägsta för kort- och mellandistansflygplan. Bolaget har under 2007 tagit fram en ny miljöpolicy. Miljöchef är nyligen rekryterad. Framtida arbete med att minimera miljöpåverkan kommer att ske såväl i egen regi som i samarbete med kollegor i branschorganisationen Svenskt Flyg. Braathens Aviation Under året 2007 samlades all flygrelaterad verksamhet inom Braganza genom etablering av koncernen Braathens Aviation. Koncernen omfattar flygbolagen Malmö Aviation AB och Transwede Airways AB. Vidare ingår en avancerad flygteknisk verksamhet, Braathens Technical AB, som utför teknisk underhåll för egna och externa flygbolag. I koncernen ingår även Braathens Training AB, som bedriver utbildnings-verksamhet för piloter över hela världen för olika flygplanstyper. Koncernen har också en egen IT-verksamhet, Braathens IT Solutions AS och Braathens IT Solutions AB, som utvecklar och säljer olika IT-tjänster inom flygbranschen. Braathens Leasing AB är ett flygplansleasingbolag som bygger vidare på den verksamhet som Braganza utvecklat under lång tid. Under 2008 kommer delar av Malmö Aviation AB s verksamhet att urskiljas: den tekniska verksamheten läggs i Braathens Technical AB, utbildningsverksamheten för piloter läggs i Braathens Training AB och IT-verksamheten läggs i Braathens IT Solutions AB. Malmö Aviation AB blir därigenom ett renodlat flygbolag. Vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst Erhållet koncernbidrag från Transwede Airways AB, org.nr Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Utdelning till aktieägare I ny räkning överföres

3 Malmö Aviation AB 3 (12) Summa RESULTATRÄKNING (Belopp i kkr) Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar immateriella och materiella 9, anläggningstillgångar Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

4 Malmö Aviation AB 4 (12) BALANSRÄKNING (Belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Systeminvesteringar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Investeringar i förhyrda flygplan Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristig fordran koncernbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Malmö Aviation AB 5 (12) BALANSRÄKNING (Belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Avsättningar 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Biljettavräkningsskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN (Belopp i kkr) Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 19 Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Malmö Aviation AB 6 (12) KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i kkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Ökning/minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

7 Malmö Aviation AB 7 (12) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Bolagets redovisningsprinciper följer Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och uttalanden samt de av Redovisningsrådets rekommendationer som anges i beskrivningar av bolagets värderingsprinciper enligt nedan. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, vilket innebär att fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i rörelseresultatet. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella poster. Immateriella tillgångar Bolaget tillämpar från och med räkenskapsåret 2002 Redovisningsrådets rekommendation RR 15, Immateriella tillgångar. Detta har fått till följd att bolagets investeringar för nya flygbolagssystem efter separationen från Braathens har aktiverats under rubriken Systeminvesteringar. Investeringarna skrivs av över den ekonomiska livslängden. Underhåll av materiella anläggningstillgångar Flygplan är föremål för regelmässiga översyner, så kallat tungt underhåll. Utgifterna för översynen med täta intervall kostnadsförs direkt. För de översyner som löper med glesare intervaller, beräknas en kostnad, som skuldförs som upplupen kostnad och regleras vid nästa översynstillfälle. Materiella anläggningstillgångar Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 12, Materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, mellan 3 år och 10 år. Skatter Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas inom överskådlig framtid.

8 Malmö Aviation AB 8 (12) NOTER (Samtliga belopp i kkr, om ej annat anges) Not 1. Nettoomsättning Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 11, Intäkter. Bolagets biljettförsäljning redovisas som trafikintäkt när flygtransporten genomförts. Värdet av sålda biljetter som ännu inte utnyttjats redovisas som en kortfristig biljettavräkningsskuld. Övriga rörelseintäkter består till stor del av försäljning av kringtjänster till bolagets basverksamhet. Not 2. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1% (1) av inköpen och 5% (1) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör (Bramora AS med dotterbolag). 0% (0) av inköpen och 5% (1) av försäljningen avser företag inom den koncern som omfattas av Årsredovisningslagens bestämmelser (Braganza AB med dotterbolag). Not 3. Personal Medelantalet anställda fördelat på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD 5 3 Män: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD 7 5 Totalt Löner och ersättningar Styrelsen och VD (varav tantiem och därmed jämställd ersättning) - - Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Av bolagets pensionskostnader avser 495 (660) styrelse och VD. I anställningsavtal träffats med VD är uppsägningstiden sex månader ömsesidig. Inga styrelsearvoden har utgått (0). Upplysning om sjukfrånvaro % Total sjukfrånvaro 4 3 Långtidssjukfrånvaro 2 19 Sjukfrånvaro för kvinnor 5 4 Sjukfrånvaro för män 4 2 Sjukfrånvaro anställda under 29 år 4 2 Sjukfrånvaro anställda år 2 5 Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre - 6 Den totala sjukfrånvaron avses i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

9 Malmö Aviation AB 9 (12) Not 4. Arvode till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 5. Ränteintäkter Totala ränteintäkter uppgår till (3 398). Bolaget bedriver ingen finansiell verksamhet och därför är de kursvinster/förluster som uppkommer vid valutatransaktioner att betrakta som operationella kostnader och är som sådana redovisade bland Övriga externa kostnader. Not 6. Räntekostnader Totala räntekostnader uppgår till -183 (-172). Not 7. Skatter Skattefordringar Bland fordringar ingår skattefordringar med uppskjuten skattefordran Redovisad uppskjuten skatt Redovisad uppskjuten skatt, dvs. skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som faktiskt har redovisats i årets och tidigare års resultaträkningar (kostnadsförd skatt) och å andra sidan den inkomstskatt som bolaget slutligen kommer att belastas med i anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt) har resulterat i uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skattefordringar Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Bokförda uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar, ej redovisade Av bolagets ej utnyttjade underskottsavdrag kan 100% utnyttjas utan tidsbegränsning. Not 8. Leasingavtal Bolaget har ingått operationella leasingavtal avseende flygplan enligt följande: Förfall leasingkostnad År År År 2012 och senare För räkenskapsåret 2007 uppgår leasingkostnaden till Framtida leasingkostnad är omräknad till balansdagens kurs.

10 Malmö Aviation AB 10 (12) Not 9. Immateriella anläggningstillgångar Systeminvesteringar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Not 10. Materiella anläggningstillgångar Investeringar i förhyrda flygplan Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Justering avslutade projekt Utrangering Pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets utrangeringar/försäljningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar - - Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Not 11. Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Depositioner Summa

11 Malmö Aviation AB 11 (12) Not 12. Övriga fordringar Fordran Skattemyndigheten Fordran kreditkortsbolag Övriga poster Summa Not 13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingkostnader Förutbetalda försäkringar Upplupen ränteintäkt Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa I samband med att leasingavtalen omförhandlades 2005, inbetalades en engångspremie avseende leasingkostnader. Denna engångspremie kostnadsförs enligt det ursprungliga leaseavtalet. Not 14. Kortfristiga placeringar Beloppet avser placeringar i värdepappersfond med (51 257). Not 15. Kassa och bank Samtliga banktillgodohavanden är omräknade till balansdagens kurs. Not 16. Förändring i eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd årsredovisning Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG Not 17. Avsättningar Särskild löneskatt på pensionsutfästelser Leasingavtal Summa Bolaget har gjort pensionsutfästelser till anställda, vilket till fullo är tryggande genom kapitalförsäkring. Löneskatt för framtida utbetalningar har reserverats.

12 Malmö Aviation AB 12 (12) Not 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader Tekniskt underhåll Flygplansrelaterade kostnader Agent- och kreditkorts provisioner Övriga upplupna kostnader och för utbetalda intäkter Summa Not 19. Ställda säkerheter Företagsinteckningar Depositioner M edel på spärrkonto Summa Malmö den 16 maj 2007 Knut A. Solberg Styrelseordförande Bengt Roswall Verkställande direktör Per G. Braathen Øyvind Thon Steven Brinkeback Hannu Liikaluoma Geir Stormorken Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Min revisionsberättelse har avgivits den 16 maj 2007 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor

13

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens-Elema AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2002-30 september 2003 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer