BESLUT Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 2013-04-11 Malmö"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 BESLUT Malmö Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Malmö tingsrätts dom i mål B , se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Kammaråklagare Britt-Marie Ström Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö KLAGANDE OCH MOTPART Lars ROBERT Elmstedt, Boltensternsvägen 36 B Höllviken Ombud och offentlig försvarare: Advokat Torgny Dahlberg Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB Box Hässleholm SAKEN Grovt skattebrott HOVRÄTTENS AVGÖRANDE Hovrätten undanröjer tingsrättens dom utom såvitt avser beslutet om ersättning till den offentlige försvararen och avvisar åtalet. Torgny Dahlberg får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 196 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B BAKGRUND Genom den överklagade domen har tingsrätten dömt Robert Elmstedt för grovt skattebrott till villkorlig dom med samhällstjänst samt ålagt honom näringsförbud. Brottet har avsett att han i sin självdeklaration för inkomståret 2007 uppsåtligen har lämnat en oriktig uppgift genom att ta upp den utgående mervärdesskatten enligt reglerna om omvänd skattskyldighet till ett kr för lågt belopp. Lämnandet av den oriktiga uppgiften har inneburit fara för att skatt med det angivna beloppet skulle undandras det allmänna. Tingsrättens dom har överklagats av såväl åklagaren som Robert Elmstedt. I målet i hovrätten har framkommit att Robert Elmstedt genom omprövningsbeslut av Skatteverket den 9 mars 2010 för taxeringsåret 2008 har påförts, förutom utgående mervärdesskatt enligt reglerna om omvänd skattskyldighet med kr, även skattetillägg med 20 procent av den oredovisade mervärdesskatten, dvs kr. Skattetillägget har grundats på att Robert Elmstedt i sin självdeklaration för inkomståret 2007 har lämnat en oriktig uppgift genom att redovisa den utgående mervärdesskatten med ett kr för lågt belopp. Skatteverkets omprövningsbeslut har överklagats av Robert Elmstedt till Förvaltningsrätten i Malmö, som i dom den 6 december 2011, mål nr , har avslagit överklagandet. Sedan Robert Elmstedt har överklagat förvaltningsrättens dom har Kammarrätten i Göteborg i dom den 26 oktober 2012, mål nr , avslagit överklagandet. Kammarrättens dom har vunnit laga kraft. YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Åklagaren har yrkat att hovrätten bestämmer påföljden till fängelse. Robert Elmstedt har motsatt sig åklagarens yrkande. Han har för egen del yrkat att hovrätten avvisar åtalet och undanröjer tingsrättens dom eller, i andra hand, ogillar åtalet och yrkandet om näringsförbud. Åklagaren har motsatt sig såväl yrkandet om avvisning som ändringsyrkandet.

3 3 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B Hovrätten har hållit huvudförhandling i målet. Vid denna har hovrätten tagit del av samma utredning som tingsrätten. Robert Elmstedt har vidare i hovrätten åberopat viss skriftlig bevisning. PARTERNAS TALAN Robert Elmstedt har i hovrätten intagit samma inställning i skuldfrågan som vid tingsrätten. Han har vidare gjort gällande att åtalet strider mot förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 punkt 1 i det sjunde tilläggsprotokollet (artikel 4 protokoll 7) till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Stadgan) eftersom han påförts skattetilllägg för samma oriktiga uppgift som är föremål för åtalet. HOVRÄTTENS SKÄL Frågan om avvisning av åtalet Av utredningen framgår att det numera finns ett lagakraftvunnet beslut som innebär att Robert Elmstedt påförts skattetillägg samt att beslutet om skattetillägg grundar sig på samma oriktiga uppgift som ligger till grund för åklagarens gärningspåstående. Fråga är om åtalet ska avvisas på den grunden att det lagakraftvunna beslutet om skattetillägg utgör hinder mot lagföring i enlighet med åtalet. Aktuella bestämmelser De bestämmelser som aktualiseras i frågan är artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen och artiklarna i Stadgan. I artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen, som gäller som lag i Sverige, finns ett förbud mot dubbla förfaranden i brottmål (ne bis in idem). Enligt bestämmelsen får ingen lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott som han redan blivit slutligt frikänd eller dömd för i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

4 4 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B En motsvarande bestämmelse finns i artikel 50 i Stadgan. Där anges att ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen. I artikel 51 i Stadgan anges dess tillämpningsområde. Enligt denna bestämmelse gäller stadgan endast när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten. I bestämmelsen slås också fast att stadgan inte innebär någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter. Förhållandet mellan bestämmelserna i Stadgan och Europakonventionen regleras av artikel 52.3 i Stadgan. Där anges att i den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen, ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Samma brott enligt Europakonventionen Högsta domstolen och Regeringsrätten har tidigare funnit att det svenska förfarandet där såväl skattetillägg som straffrättsligt ansvar kan åläggas en enskild för en och samma oriktiga taxeringsuppgift är förenligt med Europakonventionen. I avgörandena har skattetillägget och skattebrottet bedömts avse olika överträdelser främst med anledning av att det krävs subjektiv täckning för att döma till påföljd för skattebrott, vilket inte är fallet för att besluta om skattetillägg. Domstolarna har också beaktat att syftet med att påföra skattetillägg skiljer sig från syftet med att döma till påföljd för skattebrott. Detta synsätt har tidigare godtagits av Europadomstolen, se bl.a. fallet Rosenquist mot Sverige (no /00, den 14 september 2004). Europadomstolen har därefter i målet Carlberg mot Sverige (no. 9631/04, den 27 januari 2009) uttalat att de subjektiva kraven avseende uppsåt eller oaktsamhet inte ger grund för att skilja mellan olika brott i den mening som avses i artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen. I målet Zolotukhin mot Ryssland (no /03, den 10 februari 2009) har Europadomstolen i stor kammare gjort generella uttalanden om hur artikel 4

5 5 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B protokoll 7 till Europakonventionen ska tolkas. Enligt Europadomstolen finns det goda skäl att ersätta tidigare praxis avseende tolkningen av begreppet samma brott med en ny harmoniserad tolkningsmetod. Europadomstolen uttalar att rätten att undgå lagföring två gånger för samma brott fortsättningsvis ska tolkas som ett förbud mot en ny prövning mot en person för ett nytt brott, om prövningen grundas på samma omständigheter (identical facts) eller omständigheter som är väsentligen desamma (substantially the same) som de som låg till grund för den tidigare prövningen. Prövningen bör därför fokusera på de konkreta och faktiska omständigheterna som hänger samman i tid och rum och avser en och samma person. Europadomstolen har bekräftat sina slutsatser i senare domar, bl.a. i domen Ruotsalainen mot Finland (no /03, den 16 juni 2009). Som angetts ovan är det samma oriktiga uppgift i självdeklarationen som föranlett påförandet av skattetillägg som ligger till grund för åtalet i detta mål. Mot bakgrund av Europadomstolens nya praxis kan enligt hovrättens uppfattning ingen annan slutsats dras än att det straffrättsliga förfarandet avser samma brott som det lagakraftvunna beslutet om skattetillägg. Mot bakgrund bl.a. av artikel 52.3 i Stadgan anser hovrätten det sannolikt att EU-domstolen skulle göra samma tolkning av huruvida det är fråga om samma lagöverträdelse enligt bestämmelsen i Stadgan. Flera sanktioner och flera förfaranden beträffande samma gärning Beslutet om skattetillägg och åtalet för skattebrott innebär att det förekommer dubbla förfaranden för samma gärning. Som Högsta domstolen har redogjort för i rättsfallet NJA 2010 s. 168 lämnar Europadomstolens praxis visst utrymme för lagstiftningen i en stat att ha flera sanktioner för samma brott som också kan beslutas av olika organ vid skilda tillfällen. Som allmän förutsättning för att betrakta olika sanktioner som beslutas i skilda förfaranden som delar av de i lag fastställda sanktionerna för visst brott (gärning) torde, enligt vad Högsta domstolen uttalade i rättsfallet, krävas att det dubbla förfarandet varit förutsebart och att det finns ett tillräckligt nära tidsmässigt och sakligt samband mellan förfarandena.

6 6 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B I rättsfallet prövade Högsta domstolen om systemet med dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är förenligt med principen om ne bis in idem som den kommer till uttryck i artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen. Som ovan nämnts konstaterade Högsta domstolen att Europadomstolens praxis lämnade visst utrymme för att ha flera sanktioner för brott som beslutas av olika organ vid skilda tillfällen. I vad mån det svenska systemet med skattetillägg på den grunden kunde anses vara konventionsenligt kunde, enligt vad Högsta domstolen uttalade, vara föremål för olika bedömningar. Högsta domstolen fann att något klart stöd för att så inte skulle vara fallet gav varken artikeln i sig eller Europadomstolens praxis. Under sådana förhållanden saknades, enligt Högsta domstolens bedömning, underlag för att generellt underkänna systemet med dubbla förfaranden. EU-domstolens dom efter begäran om förhandsavgörande EU-domstolen har, efter begäran om förhandsavgörande från Haparanda tingsrätt i ett mål om grovt skattebrott, meddelat dom den 26 februari 2013, mål C-617/10. I målet vid Haparanda tingsrätt var en person åtalad bl.a. för att i sina självdeklarationer för två olika inkomstår lämnat oriktiga uppgifter, vilket medfört fara för att intäkter i form av inkomstskatt och mervärdesskatt skulle undandras det allmänna med vissa belopp. I målet framkom att personen hade påförts skattetillägg grundade på samma oriktiga uppgiftslämnande som låg till grund för åtalet. En av de frågor som Haparanda tingsrätt ställde var om förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen och artikel 50 i Stadgan omfattar prövning av ett åtal för skattebrott när den tilltalade tidigare påförts skattetillägg i anledning av samma oriktiga uppgift. EU-domstolen tog först ställning till om domstolen var behörig att pröva de ställda frågorna. Domstolen konstaterade därvid att den kan pröva en nationell lagstiftning mot Stadgan bara om lagstiftningen omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Vidare yttrade domstolen att om unionsrätten är tillämplig, innebär det att de grundläggande rättigheter som garanteras i Stadgan är tillämpliga. Domstolen redogjorde bl.a. för några artiklar i ett direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2006/112/EG) och artikel 4 punkt 3 i fördraget om Europeiska unionen, vilka fastställer en skyldighet för medlemsstaterna att vidta de lagstiftningsåtgärder och administra-

7 7 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B tiva åtgärder som krävs för att mervärdesskatt inom dess territorium ska kunna uppbäras i sin helhet samt för att bekämpa skatteundandraganden. Därefter konstaterade domstolen att sådana skattetillägg och sådant åtal för skattebrott som den tilltalade varit eller är föremål för på grund av att oriktiga uppgifter avseende mervärdesskatt lämnats utgjorde en tillämpning av direktivet och av artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, dvs av unionsrätten. EU-domstolen uttalade sig också om förhållandet mellan unionsrätten och Europakonventionen och uttalade att konventionen inte utgör något rättsligt instrument som formellt införlivats med unionsrätten, så länge som unionen inte anslutit sig till konventionen. Domstolen fann därför att unionsrätten inte reglerar förhållandet mellan Europakonventionen och medlemsstaternas rättsordningar. Domstolen gjorde därför en prövning av den ställda frågan om förbud mot dubbelbestraffning enbart utifrån artikel 50 i Stadgan. I denna fråga uttalade domstolen att förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 50 i Stadgan inte utgör hinder för en medlemsstat att för samma gärning i form av underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att deklarera mervärdesskatt, först påföra skattetillägg och därefter utdöma ett straff. Enligt domstolen gäller vad nu sagts under förutsättning att skattetillägget inte har straffrättslig karaktär. Fråga om skattetilläggets karaktär ankommer enligt EU-domstolen på den nationella domstolen att bedöma. Domstolen anvisade vilka kriterier som är relevanta för bedömningen av om skattetilllägget har straffrättslig karaktär. Det första kriteriet är den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt. Det andra kriteriet är överträdelsens art. Ytterligare ett kriterium är arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas. Haparanda tingsrätt ställde också frågan om en nationell domstolspraxis är förenlig med unionsrätten om den innebär att nationella domstolar är skyldiga att underlåta tilllämpa bestämmelser som är oförenliga med en grundläggande rättighet som är garanterad i, såvitt nu är ifråga, Stadgan endast under förutsättning att oförenligheten ska ha klart stöd i Stadgan eller i rättspraxis. På denna fråga svarade domstolen att enligt fast

8 8 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B rättspraxis gäller att en nationell domstol som ska tillämpa unionsbestämmelser är skyldig att säkerställa att dessa bestämmelser ges full verkan genom att underlåta att tillämpa varje motstridande bestämmelse i nationell lagstiftning. Betydelsen av EU-domstolens dom på förhållandena i målet? Det står klart att frågan om tolkningen av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 50 i Stadgan och artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen, såvitt gäller det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott grundade på samma oriktiga uppgift, kommit i ett nytt läge genom EU-domstolens dom i februari i år. Det nu aktuella åtalet rör lämnande av en oriktig uppgift avseende mervärdesskatt i självdeklaration. De artiklar i direktivet 2006/112/EG och den artikel i fördraget som EU-domstolen hänvisat till i sin dom torde vara tillämpliga även i det mål som hovrätten ska pröva. Det innebär att hovrätten ska tillämpa unionsrätten, vilket också får till följd att bestämmelsen om förbud mot dubbelbestraffning i Stadgan är tillämplig. Även artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen är tillämplig eftersom konven- tionen utgör svensk rätt. Hovrätten ska alltså pröva frågan om avvisning av åtalet med tillämpning av bestämmelserna i artikel 50 i Stadgan och artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen. Avgörande för frågan om det föreligger hinder mot att pröva åtalet mot Robert Elmstedt för grovt skattebrott blir därför, mot bakgrund av EU-domstolens dom i målet om förhandsavgörande, om det skattetillägg som Robert Elmstedt har påförts kan anses vara av straffrättslig karaktär. Har skattetillägget straffrättslig karaktär? Europadomstolen har i två domar den 23 juli 2002 i målen Janosevic mot Sverige, no 34619/97 samt Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, no 36985/97 prövat frågan om skattetillägg utgör brott enligt artikel 6 i Europakonventionen, som upptar bestämmelser om rätten till rättvis rättegång vid prövning av en persons civila rättigheter och

9 9 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B skyldigheter eller av en anklagelse mot personen för brott. I båda fallen fann domstolen att tvist om skatter föll utanför begreppet civila rättigheter och skyldigheter enligt konventionen. Domstolen prövade därefter om frågan om påförande av skattetillägg kunde anses innefatta åtal för brott. För att avgöra denna fråga skulle, enligt Europadomstolen, tre kriterier användas. Det första kriteriet var hur överträdelsen klassificerades i den nationella rätten. Det andra kriteriet var överträdelsens art eller karaktär. Slutligen skulle prövningen ske med tillämpning av kriteriet den möjliga påföljdens (penalty) karaktär och stränghet. Hovrätten noterar att det är samma tre kriterier som EU-domstolen i sin dom anger ska tillämpas av de nationella domstolarna när de ska avgöra om skattetillägget har straffrättslig karaktär. Europadomstolen prövade därefter skattetillägget mot de tre kriterierna och konstaterade till att börja med att bestämmelserna om skattetillägg enligt nationell rätt inte kan sägas tillhöra straffrättslagstiftningen. Domstolen uttalade vidare att för att använda orden anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 är det tillräckligt att den överträdelse som det är fråga om till sin natur är ett brott i konventionens mening eller skulle ha gjort att personen i fråga blivit föremål för en sanktion som till sin natur och grad av stränghet i allmänhet tillhör det straffrättsliga området. När det gäller den omständigheten att det för påförande av skattetillägg inte krävs något subjektivt rekvisit uttalade Europadomstolen att det inte fråntar sanktionen dess straffrättsliga karaktär. Domstolen konstaterade vidare att skattetillägget inte är avsett att kompensera för kostnader som kan ha uppkommit som ett resultat av skattebetalarens överträdelse. I stället är det huvudsakliga syftet med bestämmelserna om skattetillägg, enligt Europadomstolen, att sätta press på skattebetalare att följa rättsliga skyldigheter och att straffa brott mot skyldigheterna. Domstolen fann därför att den allmänna karaktären av bestämmelserna om skattetillägg och syftet med sanktionen är tillräckliga kriterier för att visa, mot bakgrund av syftet med artikel 6 i konventionen, att de klagande i målen var anklagade för brott. Europadomstolen uttalade vidare att den straffrättsliga karaktären av överträdelsen är påtaglig genom strängheten i den möjliga och i målen aktuella påföljden (penalty). I

10 10 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B den delen konstaterade domstolen, såvitt gäller målet Janosevic mot Sverige, att skattetillägg utgick med 20 eller 40 procent av den undandragna skatten och att skattetillägg hade påförts klaganden med drygt kr. Europadomstolen nämnde också att Regeringsrätten i en dom den 15 december 2000 (RÅ 2000 ref. 66) funnit att skattetillägget fick anses falla under artikel 6 i konventionen. Europadomstolens slutsats blev alltså att bestämmelserna om skattetillägg som tillämpats på de klagande innefattade en anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 i konventionen. Som framgår ovan har Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 2000 ref. 66 funnit att det svenska skattetillägget faller under artikel 6 i Europakonventionen. Europadomstolens nämnda domar avser, som angetts ovan, inte tillämpningen av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen utan en tillämpning av bestämmelserna om rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i konventionen. Det handlar emellertid i båda fallen om vad som ska anses vara ett brott. EUdomstolen har dessutom i sin dom, som anmärkts ovan, angett samma kriterier för avgörande om skattetillägget har straffrättslig karaktär vid tillämpning av artikel 50 i Stadgan som Europadomstolen använt sig av i de nämnda domarna för att komma fram till att bestämmelserna om skattetillägg avser anklagelse för brott enligt artikel 6 i Europakonventionen. Hovrätten anser därför att det saknas skäl att se på skattetillägget på annat sätt vid tillämpning av artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen än vid tillämpning av artikel 6 i konventionen. Det innebär att hovrätten anser att skattetillägget har straffrättslig karaktär vid tillämpning av artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen. Med stöd av artikel 52.3 i Stadgan, som anger att rättigheter i Stadgan som motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen, bör samma bedömning göras vid tillämpning av artikel 50 i Stadgan, dvs. även vid tillämpning av Stadgan har skattetillägget straffrättslig karaktär. Sammanfattande slutsats Som framgått av redogörelsen ovan har det genom Europadomstolens domar skett en utveckling vad gäller tolkningen av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 proto-

11 11 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT B koll 7 till Europakonventionen som har avseende på bestämmelserna om skattetillägg. Ytterligare klargörande och utveckling av rättens innehåll, såvitt gäller motsvarande bestämmelse i Stadgan, skedde genom EU-domstolens dom i februari i år. I domen slår EU-domstolen dessutom fast att unionsrätten hindrar en domstolspraxis som innebär att en nationell domstols skyldighet att underlåta att tillämpa bestämmelser som är oförenliga med en rättighet som garateras i Stadgan gäller endast under förutsättning att oförenligheten har klart stöd i stadgans lydelse eller i rättspraxis. En sådan domstolspraxis förvägrar, enligt EU-domstolen, den nationella domstolen möjligheten att göra en fullständig bedömning av bestämmelsernas förenlighet med Stadgan. Hovrätten anser sammanfattningsvis att det skattetillägg som Robert Elmstedt påförts har straffrättslig karaktär vid tillämpning av artikel 4 protokoll 7 till Europakonventionen och artikel 50 i Stadgan. Det innebär att det förhållandet att han påförts skattetillägg och att detta beslut har vunnit laga kraft utgör hinder för ett åtal för skattebrott, eftersom det är fråga om samma oriktiga uppgift i både processen om skattetillägg och i brottmålet. Åtalet ska därför avvisas och tingsrättens dom undanröjas utom såvitt avser beslutet om ersättning till försvararen. Vid denna utgång ska staten svara för kostnaden för försvaret i hovrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Beslutet får överklagas senast den 10 maj I avgörandet har följande deltagit: hovrättsråden Jan E Ohlsson och Lena Serrander (referent), tf. hovrättsassessorn Sandra Moradi samt nämndemännen Benkt Ragnarsson och Sven Sonesson. Domarna är eniga.

12 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM Mål nr B meddelad i Malmö Bilaga A 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Britt-Marie Ström Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Lars ROBERT Elmstedt, Boltensternsvägen 36 B Höllviken Offentlig försvarare: Advokat Torgny Dahlberg Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB Box Hässleholm DOMSLUT Begångna brott Grovt skattebrott Lagrum 4 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Malmö Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st brottsbalken Näringsförbud Robert Elmstedt meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

13 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Förverkande och beslag Beslaget avseende pärmar med räkenskapsmaterial, platsfickor innehållande företagshandlingar samt ett USB-minne - allt avseende Elmstedts Bygg & Entreprenad AB - ska bestå till dess lagakraftvunnen dom föreligger och därefter återlämnas till konkursförvaltaren Glenn Brorström (Beslag 2010-SKV-40-BG222 p 1-19). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Torgny Dahlberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 760 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

14 3 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. DOMSKÄL Skuld Robert Elmstedt har förnekat brott. Den i målet aktuella fakturan återger inte någon verklig affärshändelse och eftersom beskattningskonsekvensen förutsätter en verklig händelse är det inte fråga om något brott. Om tingsrätten skulle finna att rekvisiten för grovt skattebrott är uppfyllda har Robert Elmstedt saknat uppsåt då han lämnat allt bokföringsmaterial till en bokföringskunnig person såväl i sin enskilda firma Elmstedts Bygg som i Elmstedts Bygg & Entreprenad AB (nedan Bygg & Entreprenad) som i sin tur inte fullgjort sitt uppdrag. I vart fall ska han inte dömas för brott då den omvända skattskyldigheten inte är tillämplig i hans enskilda firma, om den verkliga händelsen avser arbete med uppförande av hans hustrus fastighet, då arbetet skett före den 1 juli Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan. Robert Elmstedt har som skriftlig bevisning åberopat utdrag ur förundersökningen. Åklagaren har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Robert Elmstedt har bedrivit byggverksamhet dels i en enskild firma, dels i Bygg & Entreprenad. Han har F-skatt och är mervärdesskatteskyldig i den enskilda firman sedan Mervärdesskatten ska redovisas i hans årliga inkomstdeklarationer. Bygg & Entreprenad påbörjade sin verksamhet i oktober 2006 och drev verksamhet fram till dess konkurs den 15 augusti I samband med att Skatteverket genomförde en revision i Bygg & Entreprenad upptäcktes att bolaget skickat en faktura utställd på den enskilda firman. Revision kom även att ske i den enskilda firman. Fakturan är daterad den 14 december 2007 och utställd på Bygg & Entreprenads brevpapper med följande text.

15 4 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Faktura åt Elmsteds bygg För utfört arbete enligt avtal. Arvoden: 500*8*25*15= kr Arvoden jour: 300*8*4*15= kr Arvoden: 300*8*6*21= kr Totalt faktura belopp: kr Omvänd skatteskyldighet Sedan nya mervärdesskatteregler infördes den 1 juli 2007 på grund av mycket fusk i byggbranschen åligger det inte säljaren utan köparen att redovisa mervärdesskatt. Det nu sagda innebär att händelsen skulle bokföras i såväl den enskilda firman som i Bygg & Entreprenad men att mervärdesskatten skulle ta upp i Robert Elmstedts inkomstdeklaration. Fakturan, som tagits med i Bygg & Entreprenads bokföring, har försetts med ett verifikatnummer i bolaget och på handlingen har det antecknats en kontering per den 14 december på beloppet kr. På debetsidan är angivet Bygg & Entreprenads avräkningskonto i bolaget, lån från aktieägare (2393), och på kreditsidan Bygg & Entreprenads intäktskonto för omvänd mervärdesskatt (3011). Bokföringsåtgärden innebar att istället för att debitera kundfordringar belastades Robert Elmstedts privat genom att ta upp beloppet på avräkningskontot. Någon återföring har sedan inte skett utan beloppet har legat kvar i Bygg & Entreprenad. Händelsen har inte återfunnits i den enskilda firmans bokföring. Robert Elmstedt har inte heller i sin inkomstdeklaration för inkomståret 2007, som lämnats in den 26 augusti 2008, tagit upp beloppet om kr i kolumnen för inköp av tjänster i Sverige och ett belopp kr (25 % x kr) avseende utgående mervärdesskatt. Den totala utgående mervärdesskatten skulle rätteligen inte uppgått till kr utan kr (dvs. ytterligare kr). Skatteverket beslutade den 9 mars 2010 att påföra Robert Elmstedt utgående mervärdesskatt med kr på förvärv ( kr) enligt reglerna om

16 5 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B omvänd skattskyldighet, att inte medge avdrag för ingående mervärdesskatt med kr för verksamhetsfrämmande anskaffning och att ta ut skattetillägg med 20 % av den oredovisade mervärdesskatten kr, dvs kr. Robert Elmstedt överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö som genom dom den 6 december 2011 i mål avslog överklagandet. Om det inte skulle vara fråga om omvänd mervärdesskatt borde beloppet rätteligen tagits upp i Bygg & Entreprenads skattedeklaration för mervärdesskatt för december Så har emellertid inte heller skett. Den aktuella fakturan avser en byggnation, det kan vara Robert Elmstedts hustrus villa på Boltensternsvägen 36 B i Höllviken. Slutbevis för fastigheten utfärdades Oavsett vilken byggnation fakturan avser har den varit av privat karaktär. Genom att Robert Elmstedt underlåtit att ta upp fakturan i första hand i den enskilda firman och i andra hand i Bygg & Entreprenad har byggnationen blivit kr billigare för husägaren. Tingsrättens bedömning I målet har förevisats en faktura daterad den 14 december 2007 vari Robert Elmstedts enskilds firma fakturerats Bygg & Entreprenad för av bolaget utfört arbete enligt avtal. Enligt fakturan har Bygg & Entreprenad sålt tjänster till den enskilda firman för kr. Bolaget har på fakturan angett att omvänd skattskyldighet skulle tillämpas. Fakturan har inte bokförts i den enskilda firman. Vid fakturans utfärdande var Robert Elmstedt styrelseordförande och styrelseledamot i bolaget. Firman tecknades vid den aktuella tidpunkten av styrelsen och av bolagets båda styrelseledamöter var för sig. Både den enskilda firman och bolaget var verksamma inom byggsektorn.

17 6 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Robert Elmstedt har hävdat att fakturan inte återger någon verklig affärshändelse och att han inte haft någon vetskap om den innan Skatteverket visade den för honom. Fakturan har återfunnits i bolagets bokföring. Kontering har skett via avräkningskontot. Fakturan har ett högt bevisvärde och Robert Elmstedt presumeras i sin roll som företagsledare i bolaget ha insyn i dess bokföring. Robert Elmstedt har anfört bl.a. att bokföraren Maria-Pia Stoltz kan ha upprättat fakturan på egen hand eller att någon en advokat som han ligger i tvist med kan ha lagt in fakturan i hans bokföring senare. Vidare har han påtalat att fakturan till utseendet skiljer sig från övriga av bolaget upprättade fakturor. Maria-Pia Stoltz har förnekat att hon upprättat fakturan. Hon har gett ett trovärdigt intryck och det saknas anledning att ifrågasätta riktigheten av hennes uppgifter. Robert Elmstedt har inte heller kunnat lämna någon rimlig förklaring till hur eller varför någon annan skulle ha lagt in fakturan i hans bokföring. Att fakturan upprättats på ett annat brevpapper än vad som var brukligt i bolaget saknar också betydelse för bedömningen. Med hänsyn till det nu sagda anser tingsrätten att åklagaren förmått visa att fakturan speglar en verklig affärshändelse. Frågan är då om reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga i målet. Av 1 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska mervärdesskatt betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i yrkesmässig verksamhet. I 1 kap. 2 första stycket 4 b ML finns regler om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn som trädde i kraft den 1 juli Där stadgas att för omsättning som anges i 1 första stycket 1 av vissa angivna tjänster är den som förvärvar tjänsten skattskyldig till mervärdesskatt om denne är näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster.

18 7 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Av 1 kap. 3 ML framgår att skattskyldigheten inträder för en tjänst när den tillhandahållits eller tjänsten har tagits i anspråk genom uttag. Erhålls dessförinnan ersättning helt eller delvis inträder skattskyldigheten när betalningen inflyter kontant eller på något annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten tillgodo. En bygg- och anläggningstjänst anses tillhandahållen vid tidpunkten för godkänd slutbesiktning eller när beställaren på annat sätt har godkänt entreprenaden (prop. 2005/06:130 s. 27). Av 8 kap. 2 andra stycket ML framgår att vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 första stycket 2-5 eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren enligt 9 c kap. 5 utgörs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den skattskyldige ska redovisa till staten. I 8 kap. 3 ML stadgas att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. Den aktuella fakturan är daterad den 14 december 2007 och avser arbete som redan har utförts. Skattskyldighet inträder när tjänsten är tillhandahållen eller när ett uttag sker. För byggnads- och anläggningsentreprenader anses tillhandahållandet ske vid tiden för godkänd slutbesiktning eller när beställaren på annat sätt har godkänt entreprenaden. Fakturan är en slutfaktura för utfört arbete som är beställt av Robert Elmstedts enskilda firma av hans aktiebolag. Beställaren får därmed anses ha godkänt entreprenaden vid tidpunkten för slutfakturan. Tjänsten är bokförd och tillhandahållen den 14 december Skattskyldighet inträder således nämnda datum. Reglerna om omvänd skattskyldighet ska därför tillämpas och Robert Elmstedt ska som förvärvare av byggtjänster påföras utgående mervärdesskatt.

19 8 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Robert Elmstedt har vidare hävdat att han saknat uppsåt då han lämnat allt bokföringsmaterial i såväl sin enskilda firma som i Bygg & Entreprenad till den bokföringskunniga Maria-Pia Stoltz. Maria-Pia Stoltz har berättat att hon utfört bokföringsuppdrag i såväl Robert Elmstedts enskilda firma som i Bygg & Entreprenad på grundval av det material hon fått från Robert Elmstedt och att hon bokfört det aktuella beloppet i bolaget mot Robert Elmstedts avräkningskonto efter förfrågan till denne. Maria-Pia Stoltzs uppgifter är även i denna del trovärdiga och ska därför läggas till grund för bedömningen. Det har således inte framkommit något som ger vid handen att Maria-Pia Stoltz brustit i sitt bokföringsuppdrag gentemot Robert Elmstedts enskilda firma och Bygg & Entreprenad. Det är således visat att Robert Elmstedt tillhandahållit det material som Maria-Pia Stoltz lagt till grund för bolagets bokföring. Robert Elmstedt får därmed anses ha agerat uppsåtligt. Åklagaren har således visat att fakturan speglar en verklig affärshändelse och att det är fråga om omvänd skattskyldighet. Robert Elmstedt har inte redovisat detta i sin enskilda firma. Med hänsyn till vad som nu sagts åligger det Robert Elmstedt att visa att han har avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten. Eftersom han inte kommit in med något underlag som visar att förvärvet hänför sig till verksamhet i hans enskilda firma har han inte rätt till avdrag. Robert Elmstedt har således uppsåtligen i sin självdeklaration för inkomståret 2007 lämnat oriktig uppgift genom att ange utgående mervärdesskatt enligt reglerna om omvänd skattskyldighet med ett kr för lågt belopp vilket inneburit fara för att skatt med detta belopp skulle undandras det allmänna. Robert Elmstedt ska därför dömas för skattebrott. På de av åklagaren anförda skälen är brottet att anse som grovt. Näringsförbud Robert Elmstedt har bestritt åklagarens yrkande om näringsförbud.

20 9 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Den brottslighet som Robert Elmstedt gjort sig skyldig till innebär att han grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamheten. Det är inte fråga om ringa brottslighet. Det är påkallat från allmän synpunkt att det meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet bör bestämmas till tre år och gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Påföljd Robert Elmstedt finns antecknad i belastningsregistret under två avsnitt. Anteckningarna saknar dock betydelse för påföljdsvalet. Straffvärdet för det grova skattebrottet uppgår till fängelse sex månader. Vid straffmätningen ska i regel beaktas det men en person drabbas av till följd av ett näringsförbud. Robert Elmstedt har förklarat att han har sin försörjning genom sin enskilda firma och ett av honom ägt bolag, CMS Syd AB. Det är därför uppenbart att Robert Elmstedt kommer att lida stort men av att han åläggs näringsförbud. Brottslighetens s.k. straffmätningsvärde uppgår därför till fängelse fyra månader. Grovt skattebrott är brottslighet av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det kan emellertid antas att Robert Elmstedt inte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Han har även samtyckt till att ådömas samhällstjänst och han får bedömas lämplig med hänsyn till hans person och övriga omständigheter. Tingsrätten anser därför och med hänsyn till straffmätningsvärdet att det finns särskilda skäl att bestämma påföljden till villkorlig dom i stället för fängelse om denna förenas med föreskrift om samhällstjänst. Om fängelse istället hade valts som påföljd hade ett fängelsestraff om fyra månader bestämts. Med beaktande härav bör samhällstjänsten omfatta 120 timmar.

21 10 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31 DOM B Övrigt Det särskilda yrkandet, som Robert Elmstedt förklarat sig inte ha någon erinran emot, ska såsom lagligen grundat bifallas. Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för det brott Robert Elmstedt nu döms för ska han förpliktas att utge 500 kr till brottsofferfonden. Kostnaden för försvaret ska med hänsyn utgången i målet vari Robert Elmstedt ålagts näringsförbud stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge ges in till tingsrätten senast den 4 april Anna Täcklind I avgörandet har deltagit tf. chefsrådmannen Anna Täcklind samt nämndemännen Jan Aurell, Ayoub Chibli och Inga Lindborg. Enhälligt.

22 Bilaga 1 MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 31 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 31

23

24

25 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 2 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

26 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

27 Bilaga B

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ombud och offentlig försvarare: Advokat BL

Ombud och offentlig försvarare: Advokat BL Sida 1 (27) PROTOKOLL 2013-05-06 2013-05-16 2013-05-23 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 28 Mål nr B 4946-12 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Marianne Lundius, Stefan Lindskog, Ann-Christine Lindeblad, Ella Nyström,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Lagrum: Artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen; 5 kap. 1 taxeringslagen (1990:324)

Lagrum: Artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen; 5 kap. 1 taxeringslagen (1990:324) HFD 2014 ref 65 Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende samma faktiska omständigheter. Skattetillägget har undanröjts trots att åtalet inte kom att prövas av tingsrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Domslut Med ändring av Revisorsnämndens beslut bifaller länsrätten A-sons överklagande på så sätt att han meddelas en varning. Det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Gunnar Johansson och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer