TCOs analys av budgetpropositionen Stora förändringar väntar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCOs analys av budgetpropositionen 2007 - Stora förändringar väntar"

Transkript

1 TCOs analys av budgetpropositionen Stora förändringar väntar Fler i arbete mer att dela på är regeringens rubrik för budgetpropositionen Nedan följer TCOs snabbanalys av budgetens effekter. Budgeten är framarbetad på finansdepartementet i mycket snabb takt. Det medför att texterna i många fall inte ens överensstämmer med vad som skrevs i kapitlet tidigare. För vår del har det således varit svårare att hitta alla detaljer som har påverkan på arbetsmarknaden, förbundens vardag samt de sektorer där vi verkar. Men vi kan konstatera att regeringen tar kraftfulla initiativ. Förändringarna sker med i stort sett omedelbar verkan. Vi TCO och förbunden - befinner oss mitt i förändringen. Fler i arbete men omställningsinsatserna minskas Regeringens huvudbudskap är att det ska löna sig att arbeta. Arbetslinjen, full sysselsättning och ökade incitament till arbete nämns flera gånger. Vi är de första att hålla med om vikten av att fler får jobb. Men faktum är att regeringens höstbudget minskar resurserna till att göra människor mer anställningsbara. Mindre utbildning, kompetensutveckling och försämrad a- kassa riskerar att ge mer inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Regeringen har fått ett mycket viktigt uppdrag av svenska folket i valet, nämligen att driva en aktiv jobbpolitik. Alltför många står utanför arbetsmarknaden och Sveriges tillväxt och därmed finansieringen av välfärden måste klaras för framtiden. Genom en ökad satsning på forskning och högre kvalitet i högskoleutbildningen genomför regeringen vissa positiva reformer. Det finns dock anledning att vara bekymrad över vissa besked i regeringens budget. Istället för initiativ som ökar människors omställningsförmåga, höjd anställningsbarhet och kompetensutveckling så minskas nu ambitionerna på de områdena. Försämrad arbetslöshetsförsäkring minskar dessutom omställningskraften och skapar inlåsningseffekter. Minskade resurser till högre utbildning och färre utbildningsplatser försämrar möjligheterna till framväxten av nya avancerade jobb och företag. En drastisk försämring av vuxnas lärande och färre platser i arbetsmarknadspolitiken minskar flexibiliteten. Sämre a-kassa, borttagna åtgärder och systemförändringar löser inte individens problem, det öppnar inga dörrar för henne. Det bidrar inte heller till att hitta vägar för vår gemensamma utmaning att stärka Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad tid. Förslagen om nystartsjobb, satsningen på tjänstesektorn och sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga är helt enkelt inte färdiga och i det senare fallet går incitamenten åt fel håll: mot låglönejobb istället för utbildning. Att luckra upp reglerna för beskattning av fåmansföretag, tillåta F-skattsedel för personer med bara en uppdragsgivare och ta bort skattereduktionen för fackförenings- och a-kasseavgift kan leda till att många tvingas att sätta sig på bolag för att pressa kostnaderna. En sådan politik kan leda till att det blir fler företagare i landet, men det finns en risk att dessa nya företag har en produktion med lågt kunskapsinnehåll och förädlingsvärde. Ett hållbart arbetsliv är viktigt. En värdeskapande tillväxt kräver bra arbetsmiljö och tillgång till rehabilitering för de i arbetskraften som lider av ohälsa. TCO ser därför med oro på de uteblivna positiva insatserna på arbetsmiljöns och rehabiliteringens område, men hoppas att detta beror på tidsbrist i budgetarbetet. Istället genomförs åtgärder som kan leda till sämre 1

2 arbetsmiljö, till exempel avskaffandet av medfinansieringen i sjukförsäkringen och den kraftiga nedskärningen på Arbetsmiljöverket. Regeringsförklaringen nyligen hade fokus på jobbskapande och det som vi kallar Livspusslet de utmaningar som människor idag möter i att kombinera arbetsliv och familj, vilket i hög utsträckning är en jämställdhetsfråga. Detta är mycket positivt. Inte minst införandet av en jämställdhetsbonus, i grunden ett TCO-förslag. Mer att dela på men arbetstagarnas ekonomiska trygghet minskar och avgifterna höjs Budgeten innehåller stora förändringar. Inkomstskatten sänks, fastighetsskatten slopas och förmögenhetsskatten halveras. På sikt ska vi få billigare hushållstjänster, det blir billigare att anställa unga och billigare att köpa vissa tjänster i servicesektorn. Detta finansieras med skattehöjningar och avgiftsförändringar. Flera myndigheter läggs ned. Regeringen betonar betydelsen av stabila offentliga finanser Den totala arbetskraften i Sverige omfattar ca 4,6 miljoner människor, varav 3,8 miljoner är anslutna till en arbetslöshetskassa. Arbetslöshetsförsäkringens utformning påverkar inte enbart inkomsterna för de ca personer som under år 2005 erhöll ersättning från försäkringen när den nu sänks kraftigt, utan också för uppskattningsvis personer som samma år deltog i olika former av arbetsmarknadspolitiska program där de erhöll aktivitetsstöd. För att bidra till finansiering av förvärvsavdraget för yrkesarbetande ökas egenfinansieringen av utgifterna i arbetslöshetsförsäkringen med 10 miljarder kronor. Avgiftsförändringar berör var och en av arbetstagarna. TCO-ekonomernas bedömning av regeringens prognos Regeringen har en alltför optimistiskt prognos om sysselsättningen, enligt TCO-ekonomernas bedömning, då det kommer att ta tid för nya företag att växa fram. Regeringen räknar med att antalet sysselsatta ökar med personer TCO-ekonomernas senaste bedömning ligger kring omkring för nästa år. TCO-ekonomerna räknade i juniprognosen med en klart starkare tillväxt i omvärlden än den som nu blivit konsensus bland prognosmakare. Tillväxten i USA dämpas nästa år enligt de flesta prognoser till omkring 2,5 procent. Osäkerheten är emellertid stor bland bedömare om USA-ekonomin kommer att mjuklanda eller hamna i recession. En sådan utveckling skulle i sin tur dämpa tillväxten ytterligare i EU, Asien och andra marknader som är viktiga för svensk export. Konjunkturen toppar sannolikt i år, vilket kommer att dämpa företagens behov av att anställa, då efterfrågan från omvärlden mattas. Regeringen räknar med att produktivitetstillväxten inom näringslivet kommer att dämpas till 2,5 procent, att jämföra med en takt som under senare år legat över 3 procent. TCOekonomerna tror tvärtom på att företagen inom svenskt näringsliv kommer att fortsätta upprätthålla en hög produktivitetstillväxt för att klara ett ökat konkurrenstryck, vilket kommer att hålla tillbaka jobbtillväxten på kort sikt. För en fortsatt mindre konjunkturkänslig jobbtillväxt krävs ökade investeringar och fler tillväxtföretag. 2

3 Företagens investeringsplaner hittills i år är emellertid klart återhållsamma. TCO-ekonomerna håller ännu kvar vid prognosen att industrins investeringar ökar svagt i år. Med en svagare efterfrågan i juni än vad prognosen bygger på faller sannolikt industriinvesteringarna nästa år, vilket också regeringen räknar med. Jämfört med regeringens prognos över investeringarna är TCO: s prognos något lägre för 2006 men lite högre Skillnaden ligger främst i att regeringen räknar med starkare investeringar inom tjänstesektorn. En svagare utveckling inom industrin bör emellertid dämpa investeringarna mer inom tjänstesektorn än vad regeringen räknar med, eftersom sambanden är så starka mellan dessa sektorer. TCO-ekonomerna bedömer att hushållens konsumtion nästa år inte kommer att öka lika starkt som regeringen räknar med (+4,2 procent), bland annat som en följd av en svagare uppgång för sysselsättningen än vad regeringen räknar med. TCO-ekonomernas senaste prognos ligger på en ökning med 2,8 procent för nästa år för hushållens konsumtion. Vi räknar också med att Riksbankens räntehöjningar får en dämpande effekt på konsumtionen nästa år. TCO-ekonomernas senaste prognos för Sveriges BNP-tillväxt 2007 (+3,8 procent) låg högre än regeringens nuvarande prognos på 3,3 procent, trots ett lägre konsumtionsantagande. Förklaringen är att vi räknade med ett starkare bidrag från exporten med en högre världsmarknadstillväxt samt högre investeringar totalt sett än regeringen nu räknar med. Dessutom räknade vi med lägre importtillväxt än regeringen, främst som följd av svagare konsumtion. Nedan följer en genomgång av budgetens olika utgiftsområden. Arbetsmarknadspolitik Arbetslöshetsförsäkringen Förändringarna på detta område följer de av Alliansen tidigare aviserade på alla punkter. - arbetsvillkoret skärps till 80 timmar - studerandevillkoret tas bort - överhoppningsbara tiden begränsas till fem år - inkomstberäkningen ändras från 12 till 6 månader - högsta dagpenning 680 kr/dag (genomförs redan under hösten) - ersättning i max 300 dagar, för dem med försörjningsansvar 450 dagar - ersättningen sänks till 70 procent efter 200 dagar - efter ersättningsperiodens slut går man in i en jobb- och utvecklingsgaranti med 65 procents ersättning. Denna kan förlängas. Ersättning utgår på villkor att personen deltar i jobb och utvecklingsgarantin. - egenavgifterna höjs under 2007 och differentieras, en höjning på max 300 kr/mån - avgiftshöjningen skall inte belasta arbetslösa - avdragsrätten för kassaavgift och fackavgift avskaffas. Nytt är att utjämningssystemet mellan kassor tas bort och att man under hösten kommer att avskaffa möjligheten till ersättning under ferieuppehåll från studier. När det gäller obligatoriet ska regeringen skyndsamt utreda och föreslå formerna för ett obligatorium att delta i en arbetslöshetsförsäkring där alla som uppfyller arbetsvillkoret får 3

4 samma ersättning som de som idag är med i en arbetslöshetskassa. Regeringen återkommer i särskild proposition under hösten när det gäller obligatoriet. Man räknar med en miljards besparing till följd av skärpt kontroll av a-kassan. Sanktionerna ska dock mildras något. TCO: s kommentar: Förslagen ser ut som väntat de förändringar man kan göra relativt enkelt, genom en ändring av lagen om arbetslöshetsförsäkringen eller genom ett regeringsbeslut, genomförs från och med årsskiftet. När det gäller förslaget till obligatorium tillsätts en utredning och en särskild proposition läggs under hösten. Det förefaller dock osannolikt att man hinner med både utredning, remiss och proposition under de två månader som återstår av hösten. I budgeten nämns nästan ingenting om konstruktionen kring höjningen och differentieringen av avgifterna. Förklaringen till detta kom samma dag som budgeten lades i form av en inbjudan att delta i en hearing kring ett förslag till finansieringen av a-kassan. Vi ska under veckan, tillsammans med förbunden, utforma ett svar till regeringen som lämnas i samband med hearingen den 23 oktober. AMS PROGRAMMEN Antalet programplatser minskas med jämfört med Hur många programplatser det blir 2007 är oklart beroende på om man utgår ifrån målsättningen om antal platser i år eller det förmodade faktiska utfallet. Det troliga är att det rör sig om ca platser för Antalet program skall också minska. Följande program försvinner: friåret, utbildningsvikariatet, plusjobben, akademikerjobben, datortek, interpraktikstipendier, arbetsmarknadsutbildningen inom det reguljära området samt allmänt och förstärkt anställningsskydd. Kvar blir bl a det särskilda anställningsstödet och anställningsstödet för långtidssjukskrivna. Programmen avskaffas vid årsskiftet 2006/07 och merparten av dem som nu deltar i ett program får fullfölja detta. Aktivitetsgarantin ersätts med en jobb- och utvecklingsgaranti som omfattar alla som har varit arbetslösa 300 resp 450 dagar (om de har försörjningsansvar). Garantin ska innehålla individuellt utformade åtgärder. Nystartsjobb införs från januari 2007 och gäller dem som inte har arbetat på mer än ett år och varit arbetssökande, deltagit i program eller uppburit sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning på heltid. Arbetsgivaravgiften slopas under lika lång tid som den arbetslöse varit utan jobb, dock max fem år. Särskilda bestämmelser skapas för unga och äldre. Nystartsjobben skall omfatta personer per månad i genomsnitt från och med Subventionen till arbetsgivaren motsvarar arbetsgivaravgiften. UNGA En särskild jobbgaranti införs för unga under 25 år. Regeringen återkommer under våren 2007 till hur denna ska utformas men den bör enligt regeringen innehålla jobb och praktik. Detta 4

5 ersätter de kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin. De statligt finansierade feriearbetena avskaffas. Ungdomars inträde på arbetsmarknaden underlättas med ett särskilt avdrag för arbetsgivaren när en person mellan 19 och 24 är anställs. Införs i juli 2007 ÄLDRE Regeringen vill förstärka arbetsgivarnas intresse av att anställa äldre genom en slopad särskild löneskatt för alla som har uppnått pensionsålder och omfattas av det nya pensionssystemet. SÖKANDE MED UTLÄNDSK BAKGRUND Regeringen återkommer med förslag till bl a lärlingsintroduktion särskilt avpassad för denna grupp. ORGANISATION Länsarbetsnämnderna avskaffas vid årsskiftet 2007/08. Regeringen återkommer i frågan om hur detta skall ske. AMS ges i uppdrag att förbereda inrättandet av en sammanhållen myndighet. AMS skall få ett större utrymme att styra över hur resurserna skall fördelas mellan olika insatser. Den offentliga arbetsförmedlingen ska kompletteras med fler olika typer av förmedlingar (branschvisa, bemanningsföretag och specialförmedlingar). Förmedlingarna ska bättre kunna svara mot de sökandes behov genom att ge n mer individuell service. ÖVRIGT En individuell handlingsplan för den sökande skall upprättas inom 30 dagar. På sikt skall alla sökande få en egen coach. Utredningen om arbetsmarknadsutbildningen ges tilläggsdirektiv. Den ska se över hur den kan koncentreras till bristyrken och prioritera särskilt utsatta grupper. Regeringen ska se över indikatorerna för hur man mäter arbetslöshet. Man planerar att införa gruppen latent arbetssökande heltidsstuderande, som i dag inte räknas in bland de arbetslösa, i begreppet. Anslaget till AMS förvaltning sänks liksom bidraget till arbetsmarknadsutbildning och bidraget till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. TCO: s kommentar: Den organisatoriska översynen av AMS och ett större utrymme för AMS att utforma innehållet i åtgärderna välkomnas av TCO. När det gäller matchningen av arbetssökande mot jobb finns också bra tankar, ex en mer individualiserad syn på förmedlingsinsatserna, att arbetet med handlingsplanen snabbas på och att den sökande på sikt skall kunna få en personlig coach. För vissa personer krävs mer än matchning för att hitta ett nytt jobb, det är därför ett problem att regeringen drar ner på delar av arbetsmarknadsutbildningen. Över huvud taget är det 5

6 mycket riskfyllt att så kraftigt dra ner i programmen, utan att motsvarande ökning sker i utbildning eller andra åtgärder för omställning. De anställningsstöd som är riktade mot långtidsarbetslösa är kvar, vilket är bra. Förhoppningsvis kan också nystartsjobben bidra till att fler som idag står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds jobb. Budgeten är påfallande tom på kommentarer kring åtgärder för funktionshindrade. En förutsättning för att kunna genomföra en bra matchning är att tillräckliga resurser läggs på förmedlare. Vi är oroade för att förslaget att minska förvaltningsanslaget får den effekten. Hälsovård, sjukvård och social omsorg Regeringen förslår: - att Apoteksmonopolet avvecklas på sikt, ej preciserat hur och när - att lagen (1996:1152) om handel med läkemedel bör ändras så att det görs möjligt att var och en som beviljas tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva detaljhandel med såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. För detta ändamål avser regeringen att återkomma med förslag. 1 -att insatser inom såväl äldreomsorg som tandvård ökas. TCO:s kommentar: TCO är i grunden positiv till regeringens förslag rörande en utbyggnad av äldreomsorgen och de ökade insatserna inom tandvården. Naturligtvis kan olika delar av åtgärdskatalogen behöva diskuteras ytterligare. Det handlar t.ex. om hur man på systemnivån skall lyckas komma fram till en lösning som gör tänderna till en del av övriga kroppen, vilket TCO ser som mycket eftersträvansvärt. Däremot finns det delar i budgeten som TCO direkt kritiserar. Det handlar t.ex. om apoteksmonopolet. Genom förslaget att avveckla apoteksmonopolet, så som regeringen uttryckligen föreslår, och införa nya regler för detaljhandel med läkemedel kommer regeringen att slå sönder en apoteksmodell som i internationella jämförelser fungerar väldigt väl, med såväl låg prisnivå som hög kvalitet på servicen. TCO menar att det aldrig får bli så att patientsäkerheten och arbetet för en säker och effektiv läkemedelsanvändning får ge vika för vinstintresset. Sverige är unikt eftersom vi har ett nationellt apotekssystem där både sjukhusapotek och öppenvårdsapotek är integrerade. Detta ger en optimal effektivitet och garanterar läkemedel till alla som behöver det. Felmedicineringar kostar samhället stora pengar och stort lidande för enskilda. Därför är det viktigt att alla användare får läkemedelsgenomgångar, inte minst på äldreboenden och de som vårdas på sjukhus. Läkemedelsgenomgångarna ska göras av utbildade farmacevter. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Regeringen föreslår: - att inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks till 7,5 prisbasbelopp ( kr/mån). 1 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg, sid 50. 6

7 - att en ny beräkningsgrund ( historisk SGI) för SGI införs. - att beräkningsgrunden för ålderspensionen för pensioner med sjuk- och aktivitetsersättning förändras. - att arbetsgivarna ska få rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. - att socialförsäkringsnämnderna avskaffas. - att kampen mot fusket inom socialförsäkringen intensifieras ytterligare. TCO:s kommentar: TCO är kritisk till en rad förslag på sjukförsäkringens område. I första hand gäller detta sänkningen av inkomsttaket i sjukförsäkringen till 7,5 prisbasbelopp ( kr/månaden), vilket högst påtagligt kommer att drabba TCO-förbundens medlemmar samt även försämra kvaliteten på välfärdstjänsterna inom skola och sjukvård. Taksänkningen riskerar även att allvarligt påverka kommande avtalsrörelse, inte minst inom det privata tjänstemannaområdet. En sänkning av inkomsttaket bidrar till att minska försäkringsmässigheten i systemet och gör därmed sjukförsäkringen mer bidragslik, vilket stämmer dåligt överens med retoriken om att minska bidragstagandet. Genom att göra avsteg från den s.k. standardtrygghetsmodellen (med ersättningar som täcker inkomstbortfall vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom) försämras också individens drivkrafter att öka sitt arbetsutbud, sin lön eller att göra yrkeskarriär. Denna insats kan därför knappast sägas befrämja den av regeringen i ord omhuldade arbetslinjen. Genom att även införa en historisk SGI som beräkningsgrund i socialförsäkringen motverkas drivkrafterna för människor att gå upp i arbetstid och höja sin lön ytterligare. Effekten av detta blir dessutom att kvinnor - som relativt sett oftare är sjukskrivna och föräldralediga - straffas genom att året efter föräldraledighet eller längre sjukfrånvaro få en lägre SGI. Att dessutom genom förändrat beräkningssätt ytterligare försämra förtidspensionärernas ålderspension är ett förslag som TCO entydigt avvisar. Åtgärden kommer att slå hårt mot en grupp som bland annat Socialförsäkringsutredningen, under ledning av Anna Hedborg, visat har det ekonomiskt mycket bekymmersamt redan idag. Ska förändringar genomföras på detta område borde de snarare gå i motsatt riktning, d.v.s. att motverka uppkomsten av en i framtiden växande grupp s.k. fattigpensionärer. Regeringens förslag om att arbetsgivare ska kunna kräva sjukintyg från första sjukdagen kommer bara att skapa onödig byråkrati och motverka att sjukvårdsresurserna används där de gör störst nytta för att få ned de höga sjuk- och ohälsotalen. TCO är kritisk till att regeringen föreslår att socialförsäkringsnämnderna avskaffas. Därmed går ett viktigt instrument för att upprätthålla rättsäkerhet och kvalitet inom socialförsäkringen förlorad. De fackliga representanterna i socialförsäkringsnämnderna är förankrade ute på arbetsplatser och arbetar dagligen med frågor rörande rehabilitering, sjukdom och arbetsskaderelaterade frågor. Utifrån det perspektivet är deras kunskaper av stor vikt när beslut ska tas och deras kompetens är ibland oersättlig för den enskilde. Vi menar därför att socialförsäkringsnämnderna har en mycket viktig framtida funktion, inte minst mot bakgrund av att ifrågasättandena av de försäkrades rättigheter blir allt vanligare. Det är inte ett gott tecken för framtiden att regeringen nu avskaffar ett av de verkningsfulla verktygen för att förankra beslut och skapa social legitimitet för socialförsäkringen. 7

8 TCO anser att individens trygghet i omställningen - som är så viktig för att vi snabbt ska klara av de utmaningar den ekonomiska globaliseringen ställer oss inför - bör utvecklas, inte nedrustas. Därför uppmanar vi regeringen att tänka om rörande politiken på sjukförsäkringens område. TCO välkomnar ökade insatser mot fusk inom socialförsäkringen. För oss som slår vakt om generösa ersättningar utgående från inkomstbortfallsprincipen är detta viktigt för att vidmakthålla välfärdssystemens legitimitet. Men vi konstaterar samtidigt att dessa åtgärder får föga trovärdighet så länge ministrar och politiskt tillsatta chefer i statsrådsberedningen öppet och medvetet bryter mot lagar och regler instiftade av Sveriges riksdag. Detta förhållande minskar inte i betydelse av att en ovanligt stor del (över 3 sidor) av finansplanen ägnas åt just krafttag mot fusk. Vi utgår därför ifrån att de föreslagna åtgärderna rörande effektivisering av brottsundersökningar och skärpa återkrav även omfattar nuvarande och tidigare ministrar samt politiskt tillsatta tjänstemän. Pensioner Regeringen konstaterar att internationellt sett och jämfört med tidigare är medelåldern för utträde från arbetsmarknaden hög i Sverige, speciellt för kvinnor. Sedan 1990-talets mitt har utträdesåldern ökat med ett år, vilket är en relativt kraftig ökning på kort tid. Den genomsnittliga utträdesåldern är nio månader högre för män än för kvinnor, men skillnaden har minskat sedan 1990-talets början. Detta är en i grunden positiv utveckling. Men utvecklingen av de äldres arbetsutbud - så som den redovisas av regeringen - kan exempelvis på inget sätt motivera försämringar av villkoren för avtalspensionerna, så som t.ex. tidigare hävdats i den s.k. pensionsskatteutredningen. Därför är det både märkligt och oroande att regeringen nämner tjänstemannagruppernas avtalspensioner som ett problem i sammanhanget. 2 Detta är definitivt något som TCO anser att regeringen fortsättningsvis bör överlåta åt arbetsmarknadens parter att lösa. Rehabilitering På rehabiliteringsområdet föreslår regeringen bland annat: - att den s.k. medfinasieringen i sjukförsäkringen (eller den särskilda sjukförsäkringsavgiften) avskaffas och att arbetsgivaravgiften istället höjs i motsvarande grad. - att arbetsgivaravgiften för personer som varit sjukskrivna, arbetslösa eller uppburit sjuk- och aktivitetsersättning i minst ett år sänks - att man ber om att få återkomma med förslag senare under mandatperioden med förslag angående företagshälsovården. TCO:s kommentar: TCO ser positivt på att regeringen vill förbättra möjligheterna till vård och rehabilitering för att hjälpa fler sjukskrivna tillbaka till arbete samt att man vill intensifiera arbetet med att förebygga och minska ohälsan i offentlig sektor. Däremot saknar vi konkreta åtgärder för att, genom en ökad och mer effektiv rehabilitering, få fler idag sjukfrånvarande tillbaks till arbete. Här hade det exempelvis varit önskvärt att regeringen kom med förslag som 2 I bilagan Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten sidan 16 skriver man att effekten med den ökande utträdesåldern kan begränsas av att stora tjänstemannagrupper fortfarande har s.k. förmånsbestämda pensioner i sina avtal där pensionsnivån bestäms av inkomsterna under de sista arbetsåren, oavsett vid vilken ålder dessa inträffar. 8

9 underlättade tillskapandet av en effektiv rehabiliteringsförsäkring, så som TCO tidigare föreslagit. Den föreslagna arbetsgivaravgiftssänkningen för personer som varit sjukskrivna, arbetslösa eller uppburit sjuk- och aktivitetsersättning i minst ett år bör kunna leda till att ett antal av dem som idag står utanför arbetsmarknaden återkommer i arbete. Genom att avskaffa den s.k. medfinansieringen i sjukförsäkringen tar man samtidigt bort en drivkraft som kan medverka till ökade rehabiliteringsinsatser. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att en mera fördjupad analys av medfinansieringsreformen just nu pågår och beräknas bli klar först till sommaren. Den sammantagna bilden rörande insatser för att förbättra rehabiliteringen är att det saknas förslag på verkningsfulla åtgärder och att regeringen för över en allt för stor del av ansvaret på arbetsmarknadens parter. Detta gäller bl.a. företagshälsovården, där TCO föreslagit införandet av en individuell rätt till företagshälsovård. Fortfarande saknas ett helhetsgrepp och en helhetssyn på rehabiliteringsområdet - inte minst när det gäller en tydlig och effektiv ansvarsfördelning och myndighetsstruktur - för att komma tillrätta med det Curt Malmborg kallat för rehab-röran. TCO utgår dock ifrån att regeringen återkommer i frågan under 2007, eftersom valmanifestet innebär åtaganden angående detta. Arbetsrätt Budgetpropositionen innehåller väntade förslag på arbetsrättens område. Visstidsanställningar De av riksdagen beslutade förändringarna av reglerna kring visstidsanställningar kommer delvis att rivas upp. Den nya regeringen vill behålla den nya grund för visstidsanställning, fri visstidsanställlning, som riksdagen beslutat, men vill öka den period som en person kan ha en sådan anställning utan att bli tillsvidareanställd från 14 månader under en femårsperiod till 24 månader under en femårsperiod. Beslutet att avskaffa säsongsanställning som grund för visstidsanställning skall rivas upp. Regeringen vill att företrädesrätt till återanställning skall inträda efter sammanlagt mer än 12 månaders anställningstid, istället för riksdagsbeslutets 6 månader inom en tvåårsperiod. Förändringarna innebär att visstidsanställningar blir mer attraktiva ur arbetsgivarens synvinkel, då längre kvalifikationsperioder för tillsvidareanställning och företrädesrätt gör det möjligt att arbetsgivare att lösa även personalbehov på medellång sikt med visstidsanställningar. Risken är att personer som med dagens regler skulle ha fått en tillsvidareanställning istället får en visstidsanställning. Äldre arbetstagare Regeringen kommer att föreslå slopandet av reglerna i LAS som ger arbetstagare över 45 år rätt att tillgodoräkna sig dubbel anställningstid vid fastställande av turordningen vid uppsägning. Arbetsdomstolen Regeringen avser att se över arbetsdomstolens sammansättning men ger i budgetpropositionen inga indikationer till vilken sammansättning man hellre vill se eller huruvida den ändrade sammansättningen bara ska avse vissa måltyper, en fråga som har aktualiserats av Diskrimineringskommittén. 9

10 Jämställdhet, diskriminering och integration Regeringen avsätter drygt 417 mkr till särskilda jämställdhetsåtgärder. Enligt finansministern innebär detta att resurserna för jämställdhetsfrågorna tiodubblas. TCO välkomnar regeringens ökade satsningar på jämställdhetsområdet samt försök att underlätta för föräldrar att kombinera yrkesliv med ett fungerande familjeliv, men ställer sig till tveksamma till huruvida det av regeringen föreslagna vårdnadsbidraget kommer att gynna jämställdheten mellan kvinnor och män. Istället kan införandet av vårdnadsbidraget bli ett steg bakåt för jämställdheten, då det riskerar att bidra till en lägre kvinnlig förvärvsfrekvens. TCO gläds däremot åt att regeringen förslår en jämställdhetsbonus för att öka familjers ekonomiska möjlighet att fördela föräldraledigheten mer jämlikt. Utformningen och tiden för genomförandet av denna jämställdhetsbonus är dock inte fastställd i budgetpropositionen. TCO ser ett problem med den utformning av bonusen som Alliansen tidigare förordat. Det kan komma att visa sig vara komplicerat att skapa en bonus på skattesidan genom att det då måste ske en retroaktiv prövning av såväl uttaget av föräldraledighet som av tidigare inkomst för att kunna se vem som har rätt till bonusen. TCO hoppas att regeringen istället inspireras av TCOs konstruktion av jämställdhetsbonusen, enligt vilken ersättningen i föräldraförsäkringen höjs från 80 till 90 procent för de dagar som inte överlåts på den andra föräldern. Regeringen kommer att utforma och genomföra ett program för att öka kvinnors företagande. Detta då fler kvinnliga företagare antas ge Sverige en starkare ekonomisk utveckling samt öka kvinnors deltagande i de informella nätverk från vilka styrelseledamöter, VD:ar och ordföranden rekryteras. Kvinnors möjligheter att starta och driva företag ska förbättras och hinder som försvårar kvinnors företagande ska tas bort. Regeringen föreslår därför att särskilda satsningar görs på affärsrådgivning till kvinnliga företagare och forskning kring kvinnors företagande. TCO välkomnar regeringens satsning på kvinnors företagande. Den tillfälliga föräldrapenningen och havandeskapsersättningen sänks. Regeringen förslår att det nyligen höjda inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst återgår från tio till sju och en halv gånger prisbasbeloppet from den 1 januari 2007 för tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Detta innebär att de som tjänar över kronor får sänkt ersättning vid vård av sjukt barn samt att många av de kvinnor som är sjuka, helt eller delvis, under sin graviditet kommer att få försämrad ekonomi. TCO ser att denna reform kan komma att få negativa konsekvenser för just TCO-medlemmen. Regeringen avser återkomma under 2007 med förslag om att Jämställdhetsombudsmannen, Handikappsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering av sexuell läggning slås samman till en myndighet. Regeringen avser också föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning. TCO har i diskrimineringskommittén drivit att det ska finnas tre lagar, en jämställdhetslag, en lag för övriga diskrimineringsgrunder samt en lag som specifik gäller diskriminering i arbetslivet. TCO vill också att Jämo ska finnas kvar. 10

11 Anledningen är att anti-diskrimineringsarbetet på jämställdhetsområdet är mer utvecklat och skiljer sig från övriga grunder pga. möjligheterna till positiv särbehandling. Skälet till att ha en separat lag för arbetslivet är att fokus här ligger på förebyggande arbete samt på att den i delar bör vara semidispositiv. Integrationsverket läggs ned fr.o.m. 1 juli Nedläggningen är inte överraskande utan har aviserats som en av de åtgärder Alliansen avsett att göra i regeringsställning sedan relativt långt tillbaka. TCO utgår från att detta inte innebär att integrationsfrågorna får en lägre status i den nya regeringens arbete, utan att man satsar resurser på att finna nya effektiva vägar för ökad integration, inte minst i arbetslivet. En positiv signal i budgeten i anslutning till detta är att integrationspolitiken i högre utsträckning än tidigare kopplats till arbetsmarknadsområdet. Skatter Som väntat är det ekonomiska huvudnumret i regeringens budget att skatten på arbetsinkomster (inkomster av anställning och aktiv näringsverksamhet) minskar. Orsaken till denna åtgärd uppges vara att de ekonomiska drivkrafterna för arbete är alltför svaga för låginkomsttagare. Syftet sägs framför allt vara att öka incitamenten att gå från att inte arbeta alls till att arbeta. I ett första steg sänks inkomstskatterna med 40 Mdr, vilket är något mer än vad som först aviserades. Skatteeffekt i olika inkomstlägen, räknat per år: Årsinkomst Skatt 2006 Minskning 2007, kr Minskning i % av inkomst , , , , ,2 Regeringen vill också ge ett incitament för äldre att arbeta. De kommer därför att ge dessa en extra stor skatteminskning genom att slopa den särskilda löneskatten för personer som fyllt 65. Den särskilda löneskatten är idag 16,16 procent av löneunderlaget. Regeringen avser att sänka socialavgifterna för vissa verksamheter inom tjänstesektorn. Det finns dock en rad problem med detta förslag, eftersom det kan skapa snedvridningar mellan tjänstebranscher, problem med hur företag med blandad verksamhet ska behandlas och att det eventuellt skulle kunna strida mot EU: s statsstödsregler. Det kan därför tidigast träda i kraft sommaren I övrigt genomförs ett antal budgetmässigt sett mindre skatteförändringar. Exempel på skattsänkningar är: Regeringen avser arbeta fram ett förslag till skattereduktion för hushållsnära tjänster så att ett nytt system kan träda i kraft 1/ Skatten på flygresor kommer inte att genomföras. Förmögenhetsskatten halveras. Avsikten är att hela förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. Taxeringsvärdena fryses, och regeringen ska återkomma med förslag på hur den statliga fastighetsskatten på sikt ska kunna avskaffas. 11

12 I övrigt är det på skatteområdet mest fråga om höjda skatter. De är många, och det är inte meningsfullt att lista alla här. Några som är värda att nämna är: Beloppsgränsen för när kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs från till kr Beloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst får dras av höjs från till kr Slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassa Slopat förhöjt grundavdrag i stödområde A De särskilda avdragen vid beräkningen av socialavgifter slopas Förmånen av att för privat bruk använda en datorutrustning som arbetsgivaren tillhandhåller inom ramen för såkallade lånedatorprogram ska i fortsättning tas upp till beskattning och värderas till kr per år. Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs som en följd av att medfinansieringen avskaffas Tobaksskatten höjs Regeringen har även för avsikt att under 2007 återkomma med ett förslag om hur de såkallade 3:12-reglerna, reglerna för hur fåmansföretag beskattas, ska se ut i framtiden. Ambitionen är att sänka skatten. Till årsskiftet kommer vissa mindre skattelättnader i 3:12-reglerna att genomföras. 3:12-reglerna har tillkommit för att lösa det problem som uppstått i och med att kapital beskattas lägre än arbetskraft. 3:12-lagstiftningen har lett till att fåmansföretagare i Sverige är hårdare beskattade än kapitalägare. Samtidigt så innebär det att neutraliteten i beskattning mellan arbetstagare och företagare i någon mån upprätthålls. TCO: s kommentar: De skatteförslag som TCO ser som angelägna, till exempel höjd brytpunkt för statlig skatt och skatteincitament för småföretagens forskningsutgifter finns inte med. Förvärvsavdraget i sig kan dock väntas få en positiv effekt, med lägre marginaleffekter och högre inkomster efter skatt för stora grupper. Att skatten på flygresor inte införs är också positivt. Det regionalt förhöjda grundavdraget och de särskilda avdragen vid beräkningen av socialavgifter har, i den mån de har utvärderats, inte visat sig ha någon positiv effekt på ekonomin och arbetsmarknaden. Den avskaffade avdragsrätten för fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassa är självfallet ogynnsamt för fackföreningarna, och kan tillsammans med andra av regeringen aviserade förslag leda till minskat fackligt medlemskap. Minskade skatteförmåner för lånedatorer kan få en negativ effekt, både på datorbranschen i sig och på datorinnehavet bland arbetstagarna. Höjd tobaksskatt har provats förr, och visade sig leda till kraftigt ökad smuggling. Uppluckringen av 3:12-reglerna i kombination med det slopade kravet på flera arbetsgivare för att få F-skattsedel och borttagandet av skattereduktion för fackförenings- och arbetslöshetskasseavgifter leder till att det kan bli lönande att sätta sig på bolag. Alternativt kan arbetsgivarna i ökad utsträckning tänkas kräva att deras anställda blir egenföretagare, eftersom det skulle minska arbetskostnaderna. Näringspolitik Regeringens budget visar på åtgärder och förslag som är positiva för företagande och entreprenörskap men den innehåller också betydande svagheter på detta område. 12

13 Sverige behöver mer av kunskapsintensivt tillväxtorienterat företagande. Ett sådant företagande kräver riskvilligt riskkapital i företags tidiga utvecklingsfaser. Slopandet av förmögenhetsskatten kommer sannolikt leda till att fler så kallade affärsänglar vill investera i nya innovativa företag i Sverige. Vidare är det positivt att regeringen vill undersöka hur man kan utforma olika former av kreditgarantier till små och medelstora företag. Kreditgarantier är viktiga för unga företags finansiering i tidiga utvecklingsskeden. Regeringens förslag att förmånsrätten vid konkurser återställs är också ett bra förslag. Därmed vågar bankerna i större utsträckning låna ut pengar till företagare som vill pröva en ny affärsidé eller expandera existerande verksamhet. Regeringen avser att se över insolvensrätten vilket välkomnas av TCO då det är nödvändigt att dessa får ett näringspolitiskt innehåll. Personer som går i personlig konkurs i samband med en företagskonkurs måste få en chans till skuldsanering förutsatt att konkursen inte föregåtts av oegentligheter. Generella skatteincitament för att bedriva forskning och utveckling (FoU) bör införas. Sådana incitament finns i alltfler OECD-länder men tyvärr finns inga sådana planer i regeringens budget. Vidare behöver mindre företag hjälp med finansiering av FoU-projekt i tidiga faser. Ett sådant initiativ är VINNOVAs program Forska&Väx, vilket i budgetpropositionen föreslås läggas ned utan att något alternativ presenteras. Detta anser TCO är beklagligt då detta program visat lovande resultat med avseende på att få fram nya växande företag. TCO: s kommentar: Sammanfattningsvis anser TCO att regeringen med sin föreslagna politik kommit med en del viktiga förslag som kan förbättra det generella entreprenörskapklimatet. Dock lämnas mycket i övrigt att önska då det gäller en politik för de forskningsintensiva företagen. Utbildning TCO: s budgetkommentarer inom utbildningsområdet omfattar sådant som berör gymnasieutbildningen och uppåt i utbildningssystemet. Till kommentarer om den tidigare utbildningen hänvisas till Lärarförbundet. Även för de frågor som berör förändringar i lärarprofessionen hänvisas till Lärarförbundet. Gymnasiet Att dela in eleverna på gymnasieskolan i tre olika kategorier, lärlingar, yrkesutbildade och studieförberedda anser TCO vara olyckligt. Det är inte rimligt att redan vid 15 års ålder dela upp eleverna, och en lärlingsutbildning är att backa in i framtiden. Erfarenheter från andra länder visar att lärlingsutbildningar leder till att elever leds in i återvändsgränder i arbetslivet som är svåra att ta sig ut. Man borde snarare satsa på en gymnasieskola som ger alla elever förutsättningar att lyckas i livet både på kort och lång sikt. Förslaget innebär ökade risker att elever hamnar i snäva fack och gör dem mindre rörliga på arbetsmarknaden. Det krävs mer än att bara kunna ett yrke om man ska klara sig på arbetsmarkanden i framtiden. Man behöver även till exempel svenska, matte och engelska. Vuxenutbildningen Ett flertal bidrag försvinner Bidraget till vissa organisationer för uppsökande verksamhet försvinner. Regeringen anser att det är viktigt med uppsökande verksamhet och att kommunen redan idag har ansvaret för 13

14 den uppsökande verksamheten. Fackliga och andra organisationer kan också fortsättningsvis ha hand om uppsökande verksamhet men då utan bidrag från staten. TCO menar att den samlande effekten av den uppsökande verksamheten riskerar att försämras. De uppsökarprojekt som pågår i TCOs regi upplever inte att kommunerna tar sitt fulla ansvar för uppsökandet. I den utvärdering TCO nyligen har gjort framgår att kommunerna vill samverka med fackliga organisationer för att bättre nå kommuninvånarna. Innevarande år tilldelades TCO kr. För år 2007 fanns en preliminär budget på ca kr, varav en projektledartjänst, Kunskapsveckan och en del av Facklig högskolas kurser ingick. De mesta av medlen var tänkta att fördela till TCO-råd och TCO förbund lokalt och regionalt för uppsökande verksamhet. Hela summan försvinner nu för budgetåret Även det s.k. rekryteringsbidraget försvinner. Motiveringen för att ta bort rekryteringsbidraget är att det anses orättvist att personer som är över 25 år och om redan har gjort sitt inträde på arbetsmarknaden skall gynnas i studiemedelssystemet. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna försvinner. Regeringens bedömning är att det riktade statsbidraget blir alltför styrande då det gäller omfattning och innehåll. Det riktade statsbidraget ska som en besparing reduceras med 600 miljoner kronor och överföras till det generella bidraget. Detta kan innebära att tillgång till vuxenutbildning kommer att variera i ännu högre grad än i dag mellan olika kommuner. Korttidsstödet blir kvar I budgeten skriver regeringen att utnyttjandet av anslaget främst är beroende av de fördelande organisationernas förmåga att rekrytera vuxna till korttidsstudier. I de uppsökarprojekt som bedrivits med hjälp av statsbidraget för uppsökande verksamhet har en stor del av arbetet bestått i att rekrytera vuxna till korttidsstudier. Då bidraget för uppsökande verksamhet försvinner finns dock risk för att denna verksamhet avstannar. Vägledning Regeringen understryker vikten av vägledning och information för vuxna. TCO anser att ytterligare satsningar behövs för att särskilt stärka studie- och yrkesvägledningen så att personer som av olika skäl hamnat utanför arbetslivet ska få möjligheter att kunna komma tillbaka i arbete. Validering Regeringen avser att följa valideringsdelegationens arbete. Viktigt är att arbetet bedrivs i nära samverkan mellan utbildningsväsendets företrädare och parterna på arbetsmarknaden. TCO anser att validering av reell kompetens och tillgodoräknande av denna är ett viktigt verktyg i rehabiliteringsarbetet för att få tillbaka arbetslösa och långtidssjukskrivna i arbete. Validering bör också vara ett första steg i mottagandet av personer med utländsk utbildning eller arbetslivserfarenhet. Rätt för vuxna att delta i kommunal vuxenutbildning Idag finns en rättighet för vuxna att få utbildning på grundläggande nivå. Regeringen avser att låta utreda hur en liknande rättighet till skulle kunna införas på gymnasial nivå och även till gymnasial särvux. TCO ser positivt på detta då grundskolenivån inte är tillräcklig vare sig för vidare studier eller för tillträde på arbetsmarknaden. 14

15 Den högre utbildningen Kvalitet Glädjande är att regeringen gjort allvar av sina intentioner att öka tilldelningen till högskolorna som var en fråga där det fanns viss osäkerhet inför budgeten. För ett flertal utbildningsområden har ersättningsbeloppen räknats upp med 1,12 procent (utöver den generella uppräkning som sker med pris- och löneomräkningen med 0,8 procent). Det innebär att det finns goda förutsättningar att öka kvaliteten i den högre undervisningen. Särskilt som man säger sig vilja utvidga Högskoleverkets kvalitetsgranskande uppdrag. Kvantitet Däremot är det starkt negativt att man nu drar ner på kvantitetsambitionerna för högskolan. Tidigare planerade utbyggnader av platsantalet kommer inte att fullföljas, förutom inom läkar- och tandläkarutbildningen. TCO anser att det är möjligt att samtidigt ha kvalitetshöjande ambitioner och bygga ut högskolan för att ta emot de nya större årskullar som inom några år vill tillgodogöra sig högre utbildning. Att regeringen säger sig med krafttag vilja motverka den sociala snedrekryteringen till högskolan ligger inte i linje med de nedskärningar i volymer som nu genomförs, då det främst kommer att vara människor från studiesvaga miljöer som inte kommer att gå vidare till den högre utbildningen. Studiesociala frågor Regeringen uppmärksammar att studiemedelssystemet idag samverkar dåligt med de sociala trygghetssystemen och aviserar därför en ny studiesocial utredning. TCO tycker det är bra att regeringen uppmärksammat dessa frågor och vill göra någonting åt dem. Denna studiesociala utredning måste få ett uppdrag som innebär att den tar ett ordentligt helhetsgrepp och kommer med konkreta förslag på hur samverkan bättre ska understödja att den enskilde har möjlighet att försörja sig och leva ett tryggt liv under studietiden. Denna nya studiesociala utredning får inte enbart bli en ny kartläggning det har redan gjorts. Studiemedelssystemet Regeringen lyfter i budgeten att man avser att under mandatperioden se över beloppsnivåerna och inkomstgränserna i studiemedelssystemet. Viktigt är att inte inkomstgränserna ses som någon quick-fix av flertalet av de studiesociala frågorna. TCO anser att det är en viktig princip att studiemedlet ska bära den studerande under studietiden, den som vill och har möjlighet ska givetvis få arbeta vid sidan om studierna men det får inte bli en förutsättning för att studenten ska klara sin försörjning eftersom till exempel studenter med barn och de med mycket schemalagd undervisning har svårare att kombinera studier med extrajobb. Heltidsstudier ska vara heltidsstudier och därmed ses som en heltidssysselsättning. Det går inte att se några skrivningar om att regeringen skulle avse att ta bort tillägget för studerande med barn, men det är otydligt vart de pengarna tar vägen när de från och med år 2008 tycks ha 0 kr under anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag mm där i dag även tilläggsbidraget till studerande med barn ingår. Kompetensutveckling i arbetslivet Det är synd att budgeten inte berör de omfattande behoven av kompetensutveckling i arbetslivet. Trots att det tidigare hos allianspartierna funnits positiva utlåtande om individuella kompetenssparkonton saknas frågan i budgeten. Det finns anledning för TCO att ta upp detta med regeringen, möjligen gemensamt med Saco som också är för kompetenssparkonton. 15

16 Forskningspolitik Regeringen förstärker de medel som går direkt till universitetsforskning, fakultetsmedlen, med 200 mkr under Under 2008 och 2009 sker ytterligare satsningar på 300 respektive 400 mkr. Dessutom aviserar regeringen att den sk. högskolemomsen, motsvarande 350 mkr, fasas ut under mandatperioden. De direkta forskningsmedlen har urholkats under lång tid. Svensk forskning har gradvis förlorat i position i internationella jämförelser på grund av detta. Den satsning som nu görs ger förutsättningar för att svensk forskning kan återta sin ledande ställning inom flera vetenskapsområden. Detta kan på sikt förstärka konkurrenskraften. En satsning görs för att kvalitetssäkra lärarutbildningen. Inom ramen för denna satsas 350 mkr på fortbildning, forskarutbildning samt forskning för lärare. Insatserna är positiva och kan, med rätt utformning, få betydande positiva effekter på läraryrket och skolan. Regeringen vill även avpolitisera universitets- och högskolestyrelserna. Lärosätena skall ges det avgörande inflytandet över vilka som utses till ledamöter i styrelser och konsistorier. TCO menar självfallet att det är viktigt att universitetens verksamhet står på vetenskaplig grund. Ofta har det dock visat sig att sk. allmänrepresentanter har kunnat tillföra verksamheten annan viktig kompetens än den rent vetenskapliga. Arbetslivsforskning Arbetslivsinstitutet läggs ned under Den framtida arbetslivsforskningen förutsätts finansieras genom Vetenskapsrådets försorg. Vissa arbetsuppgifter övertas av andra myndigheter. TCO:s bedömning är att regeringen borde ha avvaktat den utvärdering av Arbetslivsinstitutet som Statskontoret genomför. I sammanhanget borde man ha sökt andra organisatoriska lösningar för sektorforskningen inom arbetslivsområdet än nedläggning. Istället riskerar man nu att viktig spetskompetens går förlorad. Genom att arbetslivsforskningen blir helt forskarstyrd finns heller inga garantier för att de arbetslivsproblem som aktörerna inom sektorn uppfattar som viktiga blir analyserade. Kultur och media Kulturområdet: Fri entré till de statligt finansierade muséerna tas bort Arbetets museum får minskade anslag med cirka då är att märka att Arbetets museum redan från start haft fri entré och alltså inte fick någon förstärkning av anslagen som övriga statliga museer fick när beslutet om fri entré togs, men nu får man neddragning. Det finns säkert inget samband men det är en tydlig signal att just Arbetets museum får en minskning (gäller i och för sig även Nordiska museet). Den fria entrén bibehålls dock för barn och ungdom upp till 19 år (t o m gymnasiet) vilket något begränsar skadan. Operan och Dramaten får ökade resurser med 2,5 miljoner vardera utöver löneuppräkning. Detta tas nästan helt från lokala och regionala scenkonstinstitutioner pris- och löneökningen för dem räknas ner med 4,5 Mkr. Det blir alltså endast 0,5 Mkr 16

17 i nya pengar, och institutioner i huvudstaden gynnas på bekostnad av kultur i övriga landet. Positivt att man nämner pensionsvillkoren för arbetstagare vid statligt stödda kulturinstitutioner, d v s dansare, sångare och andra med låg pensionsålder. Man nämner där också möjligheten till karriärbreddning och det är positivt. Två Mkr har tagits bort från anslaget till de fria teater- och dansgrupperna Medieområdet: Presstödet fryses under ett år, i väntan på en översyn. Detta innebär minskad kosnadstäckning Tillståndsperioden för Public Service halveras, från sex till tre år, vilket är oroande och ett förebud om att långtgående förslag om förändringar är att vänta inom de närmaste åren. Lördagsutdelningen på glesbygden har ett särskilt stöd. Detta dras in. Generellt kommer självklart den sänkta a-kassan att få stora effekter för kulturarbetarna, eftersom arbetslösheten inom denna sektor är hög. Arbetssättet bygger dessutom i hög grad på tillfälliga projekt, något som ofta innebär kortare perioder av arbetslöshet för dem som arbetar inom sektorn. Indraget bidrag till LO/TCO/SACO:s Brysselkontor De så kallade partsmedlen dras in. Medlen är idag ett viktigt bidrag till LO/TCO/SACO:s Brysselkontor. Arbetslivsinstitutet har disponerat anslaget "Särskilda utbildningsinsatser m.m.", så kallade partsmedel. Arbetslivsinstitutet har från detta anslag efter rekvisition från arbetsmarknadens parter betalat medel för funktionsutbildning, utbildning av partsrepresentanter i bolagsstyrelser, allmänna informationsinsatser och EU-be-vakning inom arbetslivsområdet. 17

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Orättvis och oansvarigt...4 Ökade orättvisor...4 Oansvarig politik...5 Ett skattesystem i förfall...6

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

arbete och trygghet.indd 1

arbete och trygghet.indd 1 arbete och trygghet bygger berikar berör Svenska Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.se arbete och trygghet.indd 1 2010-04-01 12.20 Arbete och trygghet rapport till Byggnads kongress 2010 INNEHÅLL DIREKTIV

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE INNEHÅLL 1. ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING 4 Starka offentliga finanser och finansiell stabilitet 7 Fler jobb och nya vägar till arbetsmarknaden 9 Hela Sverige

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2011. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2011. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2011 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2. Det ekonomiska läget... 9 3. Makroekonomisk utveckling och politikens

Läs mer

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA?

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? 3 VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? RAPPORTFÖRFATTARE: VICTOR BERNHARDTZ OCH ELISABET OLME Katalys tidigare publikationer No 1: Välfärden är vinsten No 2: Svar på tal om vinster i välfärden Katalys - Institut

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer