1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 (33) Plats och tid, Brandstationen, kl 09: ande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Margret Bergkvist (V) Stellan Andersson (C) Åsa Johansson (S), t.o.m Lars Nyborg (C) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Göran Eriksson (S) Hans Liljas (FP) Ann-Sofie Ronacher (S) t.o.m Ulla Lundh (S) tj ers fr.o.m Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) tj ers fr.o.m Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Sandström, (S) Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ingrid Bäcker Mikael Dahlqvist Dennis Byberg Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SEKRETERARENS NAMN

2 2 (33) 63 Information Sammanträdet inleds med räddningschef Håkan Finnkvist som informerar om Hagfors kommuns räddningstjänst. Därefter informerar utvecklingschef Glenn Olsson om utvecklingsenheten, Uvåns Näringslivscenter och Svenska Rallyt.

3 3 (33) 64 KS 2012/160/04 Budgetuppföljning januari-mars 2012 med prognos för helåret För perioden januari till mars är verksamheternas förbrukning totalt 2,5 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 4,3 miljoner lägre än budgeterat. Med utgångspunkt från verksamheternas prognoser för helåret kan årets resultat för kommunen förväntas bli +1,2 miljoner, vilket innebär ett resultat 4,3 miljoner bättre än budgeterat. En stor förändring sedan föregående uppföljning är att hänsyn tagits till att kostnaderna för avveckling av Myran kostnadsfördes redan Den budgeterade kostnaden för avvecklingen under 2012 har därefter tagits bort i nuvarande helårsprognos vilket förbättrat årets resultat med 5,0 miljoner. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen * Sociala avdelningen * Barn- och bildningsutskottet 4,6 Mkr 0,1 Mkr -0,3 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Tf ekonomichef Jan Liljas skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 20. Rapporten godkänns. et expedieras till Tillståndsgivning Öivind Skogsberg Revisionen Ekonomienheten Linda Tolliner Utvecklingsenheten Fastighetschef Louise Sjöholm Hagforshem AB Personalenheten Ekonomienheten

4 4 (33) 65 KS 2012/181/04 Checkräkningskredit 40 miljoner kronor Kommunen har under 2011 utökat sin checkräkningskredit till 40 miljoner kronor då tidigare nivå, 20 miljoner kronor, ansågs för låg för att ha möjlighet till att minimera likvida medel på checkräkningskontot och samtidigt kunna möta variationer i utbetalningsbehov. I beslutet fanns tanken att 40 miljonersnivån skulle permanentas i samband med att kommunen gjorde en ny banktjänstupphandling under sommaren/hösten I upphandlingen, vilken Swedbank vann, permanentades checkkrediten till 40 miljoner kronor men banken behöver ett nytt separat beslut om nivån. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 21. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att höja nivån på checkkrediten till samma nivå som ingår i underliggande ramavtal för banktjänster d.v.s. 40 miljoner kronor så snart det är praktiskt möjligt, och ger samtidigt kommunchefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

5 5 (33) 66 KS 2012/180/04 Reviderad finanspolicy Kommunfullmäktige antog, , 68, en finanspolicy för att samordna kommunkoncernens finanshantering. Under åren som gått har ett antal förändringar skett vilket föranleder ett behov av att revidera befintlig finanspolicy. För det första har antalet bolag som berörs minskat. Tidigare fanns tre kommanditbolag vilka ägdes av Hagfors Energi AB. Kommanditbolagen är avvecklade så de juridiska personer som berörs av den reviderade finanspolicyn är Hagfors kommun, org.nr: , Hagforshem AB, org.nr: och Hagfors Energi AB, org.nr: För det andra justerade kommunen under 2011, tillfälligt med avsikt att det skulle permanentas, upp checkräkningskrediten från kronor till kronor vilket även togs in i det ramavtal om banktjänster som upphandlades under Ekonomichef Jonas Nílssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 22. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Hagfors kommunkoncern. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

6 6 (33) 67 KS 2011/128/00 Datorisering av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, , 76, anslogs kronor till införskaffande av 15 datorer med tillhörande licenser och tillbehör för ledamöter och ersättare till ett sammanlagt värde av kronor. Projektets genomförande har dragit ut på tiden på grund av att det nämndadministrativa systemet W3D3 inte har varit klart för skarp drift avseende nämndadministrationen. En förutsättning för att uppnå effekterna av en digitalisering av handlingarna till kommunstyrelsen är att systemet är anpassat till kommunens mallar för protokoll, kallelse samt tjänsteskrivelse. För att uppnå önskade effekter av att digitalisera nämndadministrationen krävs en anpassning av kommunens mallar till Ms-office Nuvarande mallar utvecklade för Open-office, stödjer inte systemet fullt ut och kommer inte att anpassas för framtida behov. Under förutsättning att MS-office 2010 införs i den kommunala förvaltningen krävs ett framtagande av nya mallar samt anpassningar av funktioner för nämndprocessen i systemet. Kostnaden för detta arbete beräknas uppgå till kronor. Enligt tidigare beslut finns kronor för inköp av bärbara datorer för kommunstyrelsens ledamöter inklusive ersättare. Vid utökningen av antalet ledamöter och ersättare uppgår antalet datorer till 26 st. En konsekvens av att datorisera kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utgörs av att sammanträdesrummet inte är anpassat för den mängd datorer som skall användas vid ett sammanträde. Under förutsättning att kommunstyrelsens sammanträdesrum är tillräckligt stort skulle en anpassning i form av ytterligare el-uttag och utbyte av möblemang uppgå till kronor. Som ett alternativ till inköp av bärbara datorer med krav på ovanstående anpassningar föreslås istället inköp av läsplattor. Läsplattor har lång batteritid, ca 10 timmar, tillräckligt för ett kommunstyrelsemöte, vilket utesluter behovet av ytterligare el-uttag, vidare behöver inte möbler bytas ut på grund av att nyttjandet av läsplattor inte kräver mer utrymme än nuvarande hantering av pappershandlingar. Kostnaden för inköp av läsplattor är beräknad på 28 st på grund av att IT-enheten behöver ett par för tester och support och eventuell utlåning om akuta tekniska problem uppstår. Vidare ingår kostnaden för en server med tillbehör avsedd för att hantera samtliga läsplattor vid behov av förändringar och support. Totalt uppgår kostnaden för läsplattor inklusive server till kronor varav kronor finns anslaget sedan tidigare. Efter att datorisering och utbildning genomförts skall samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inneha en egen e-postadress i kommunens e-postsystem samt hämta kallelse med tillhörande handlingar via kommunens mötesportal som finns utlagd på nätet. Utskick av pappershandlingar kommer att upphöra för kommunstyrelsen och samtliga utskott när alla ledamöter och ersättare har tilldelats en läsplatta. För att erhålla planerade effekter i projektet förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter inklusive ersättare utrustas med läsplattor som är mobilt anslutna till nätet vilket möjliggör mottagande av e- post samt tillgång till handlingar oavsett var man befinner sig. Den mobila nätanslutningen utgör en driftkostnad som uppgår till 99 kronor per läsplatta och månad, vilket ger en årlig kostnad för kommunstyrelsen som uppgår till kronor. Kapaciteten för det mobila abonnemanget uppgår till 2 Gb nedladdning av data per månad. Efter införandet av mobila abonnemang föreslås en sänkning av arvodet med 200 kronor per månad för förtroendevalda som tidigare erhållit ersättning med motsvarande belopp för internet m.m., enligt beslut i kommunstyrelsen , 27. För att underlätta hanteringen av digitala handlingar finns en applikation, app, framtagen för W3D3 som möjliggör bland annat anteckningar och understrykningar i handlingar som är kopplade till mötets ärenden.

7 7 (33) 67 forts Kostnaden för denna tjänst innebär en investering på kronor i licenskostnad samt kronor för installation och en driftkostnad som uppgår till 18 % av licenskostnaden vilket ger kronor per år. Fördelen med att använda en app för W3D3 är att den är integrerad med systemet vilket innebär att det inte medför några extra arbetsinsatser för att distribuera handlingarna digitalt och därigenom erhålls en effektivare hantering i nämndprocessen. Ledamöter och ersättare skall använda e-postadresser som tillhandahålls av kommunen vilket skall underlätta en dialog mellan politiker och kommunmedborgare och tjänstemän. Om erforderliga medel anslås kan läsplattor lämnas ut under maj månad år I samband med utlämnandet av läsplattor upphör utskick av pappershandlingar till kommunstyrelsen och samtliga utskott. Minskade driftkostnader har tidigare räknats in med kronor vid budgetering av portokostnader och kopiering för år Ytterligare effektiviseringar kan i dagsläget uppgå till kronor efter införandet av läsplattor. På sikt kan kopieringskapaciteten i Stadshuset anpassas till en lägre nivå när gällande avtal löper ut, november 2014, vilket medför ytterligare besparingar. Anpassningar av W3D3 kommer att ske löpande under Den årliga driftskostnaden uppgår till kronor fördelat på dels mobilt bredband, kronor, dels integration till W3D3, kronor. Efter att ytterligare effektiviseringar med kronor dragits ifrån erhålls en nettokostnad på kronor, vilket medför från och med 2013 års budget en permanent minskning av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med motsvarande belopp som överföres till administrativa enhetens verksamhet, 150, nämndsekretariatet. Sammanfattningsvis är den totala införandekostnaden av läsplattor enligt följande: Engångskostnad 28 läsplattor inklusive systemserver Integration av app samt byte av mallar Avgår tidigare anslagna medel Total engångskostnad kronor kronor kronor kronor Driftskostnad per år Abonnemang mobilt internet 2 Gb kronor

8 8 (33) Integration W3D3 Ytterligare effektiviseringar porto, kopiering Total driftskostnad per år kronor kronor kronor Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , forts Kommunstyrelsen beslutar om inköp av 28 läsplattor och en server med tillbehör samt utbyte av mallar och integrering av läsplattor i det nämndadministrativa systemet W3D3 till en kostnad av kronor. Erforderliga medel anslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunstyrelsen beslutar om sänkning av arvodet med 200 kronor per månad för ledamöter som erhållit kompensation för internet mm. Vidare beslutas att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års budget minskas med kronor och överföres till administrativa enhetens verksamhet 150, nämndsekretariat, med motsvarande belopp. et expedieras till Administrativa chefen Johnny Lövgren Ekonomienheten Marianne Eriksson

9 9 (33) 68 KS 2011/248/00 Tillägg i kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente som antogs av kommunfullmäktige , 73, föreslås kompletteras med ett tillägg under 27 Undertecknande av handlingar enligt följande: Kommunstyrelsens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef var för sig, eller av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ekonomichef i förening. Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 24. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget tillägg till 27 i kommunstyrelsens reglemente. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

10 10 (33) 69 KS 2011/361/00 Förändring av regler/normer för föreningsbidrag Kommunalt bidrag ges i dag till föreningar med ungdomsverksamhet i form av aktivitetsbidrag, instruktörsbidrag, ledarutbildningsbidrag, anläggnings/lokalbidrag och särskilt bidrag, enligt normer gällande från med vissa tillägg. Kommunalt bidrag ges till lokalhållande föreningar i form av lokalbidrag, verksamhetsbidrag, bevarandebidrag och särskilt bidrag enligt normer gällande från Bidrag ges även till kultur- och teaterföreningar, föreningar inom vård och omsorg, stödföreningar, hem- och skolaföreningar och pensionärsföreningar varav det till de sistnämnda ges bidrag per elev och medlem. Utvecklingsenheten har haft uppdraget att föreslå ändrade regler/normer att gälla från I december 2011 förelåg ett preliminärt förslag som skickades ut till ca 150 föreningar med begäran om synpunkter varav 15 svar inkom. Sammanfattning av föreslagna förändringar De största föreslagna förändringarna utgörs av ändrad åldersintervall för begreppet ungdom vilket föreslås gälla från 5-20 år i stället för nuvarande 5-25 år. Ett evenemangs- och utvecklingsbidrag ersätter dagens olika bidrag för kultur- och teaterföreningar och övriga verksamhetsbidrag. Det nya bidraget kan sökas av samtliga föreningar och delas upp i två olika delar, ett för planerad årlig verksamhet som sökes i november för nästkommande år, dels ett bidrag för evenemang som ej kunnat planeras/sökas i förväg som kan sökas under pågående verksamhetsår. I dag erhåller ett 20-tal föreningar bidrag som lokalhållande förening då man tillhandahåller lokaler för egna och andras arrangemang. Detta minskas ned till 5 st med geografisk spridning. Övriga förändringar som föreslås gäller handläggning av bidragen till föräldraföreningar/hem- och skola, vilket flyttas till barn- och bildningsutskottet, bidragen till vård och omsorg, stöd- och pensionärsföreningar överflyttas till individ- och omsorgsutskottet. Bidraget till pensionärsföreningar vilket i dag baseras på antalet medlemmar slopas och i stället ges samma möjlighet för dessa att söka evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen pensionärer. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 25. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de av utvecklingsenheten framtagna nya reglerna/normerna för föreningsbidrag att gälla från Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

11 11 (33) 70 KS 2012/14/00 Vision för Hagfors kommun Under vintern/våren 2012 har en politisk arbetsgrupp bestående av ordförandegruppen och samtliga partiledare inom kommunens aktiva partier, förutom SD, tillsammans arbetat fram ett förslag till vision för Hagfors kommun. Visionen är en del i arbetet med det nya styrsystemet (balanserat styrkort) och ska fungera som en tydlig ledstjärna för kommunens medarbetare i det dagliga arbetet. Efter slutfört arbete har arbetsgruppen kommit fram till följande verksamhetsbeskrivning: Tillsammans verkar vi för att erbjuda kommunal service och skapa trygghet, tillit och förtroende för såväl kommuninvånare och medarbetare som övriga samarbetspartners. Det gör vi för att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i Hagfors kommun. Vi erbjuder också service och tillgänglighet för besökare i vår kommun. Hagfors kommun arbetar för att uppnå en starkare samverkan med lokala företag och föreningar. För att ytterligare höja vår attraktivitet som etableringsort och säte för företag erbjuder vi företagsservice och rådgivning utöver det vanliga. Vi ska verka för en positiv bild av Hagfors kommun och arbetar målinriktat med olika mediekanaler för att stärka vårt budskap. Hagfors kommun ska kännetecknas av öppenhet och ansvarstagande. Visionen som föreslås utifrån ovanstående beskrivning är: Hagfors kommun Förtroende genom öppenhet och ansvar. Utvecklingskoordinator Annika Hanssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 26. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna visionen för Hagfors kommun. Förslaget expedieras till Kommunfullmäktige

12 12 (33) 71 KS 2012/190/00 Framtagande av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun Konsultföretaget Vicicom har inkommit med en offert, daterad , avseende framtagande av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun. Omfattningen av utredningsförslaget beräknas till 120 timmar till en kostnad av kronor exklusive kostnader för resor och traktamenten. Kostnader för resor och traktamenten samt framtagandet av kompletterande kartmaterial m.m., beräknas uppgå till kronor vilket ger en totalkostnad som uppgår till kronor. Resultatet av arbetet överlämnas i en skriftlig rapport samt en muntlig presentation med tillhörande powerpointbilder. Rapporten skall ligga till grund för ett framtida ställningstagande avseende bredbandsutbyggnaden inom Hagfors kommun. Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 27. Kommunstyrelsen beslutar att dels anta offert från Vicicom, daterad , dels anslå kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för framtagandet av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun. et expedieras till Administrativ chef Johnny Lövgren Ekonom Marianne Eriksson

13 13 (33) 72 KS 2012/114/53 Utredning gällande förutsättningar för alternativa busslinjer genom Hagfors tätort Nuvarande busstrafik genom Hagfors tätort passerar längs Dalavägen mot Ängfallheden för att vid rondellen svänga vänster och via Parkvägen åter svänga vänster in på Storgatan fram till nuvarande bussterminal. Detta gäller norrgående trafik och det omvända gäller för den södergående. Värmlandstrafik har vid diskussion med Hagfors kommun, , framfört fråga om möjligheten att finna alternativa, snabbare lösningar för denna trafik, bl.a. genom att leda trafiken via Uvedsvägen och Uddeholmsvägen, över bron (Bågen) till nuvarande bussterminal (gäller stomlinjerna). Detta skulle även kunna tillgodose ett önskemål från Uddeholms AB med en av- och påstigningsplats i anslutning till företagets huvudentré. Nuvarande bussterminal anses inte som den mest optimala, bl.a. med närheten till en återvinningsstation. För ärendets fortsatta handläggning föreslås att samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för alternativa linjesträckningar för busstrafiken genom Hagfors tätort samt föreslå ny placering av bussterminal i anslutning till denna. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 28. Samhällsbyggnadsavdelningen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för alternativa linjesträckningar för busstrafiken genom Hagfors tätort samt föreslå placering av eventuellt resecentrum i anslutning till denna. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Samhällsbyggnadsutskottet

14 14 (33) 73 KS 2010/29/04 Förlängning av projekt Lärling 2.0 Hagfors kommun deltar för närvarande i projekt Lärling 2.0, ett lärlingskoncept vars syfte är att leda till anställning eller studier för arbetslösa ungdomar. Huvudman för projektet är Region Värmland. Nuvarande projektperiod upphör och förfrågan har inkommit om medverkan i en förlängning, perioden till och med Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottet , 28. Hagfors kommuns medverkan i projekt Lärling 2.0 upphör efter nuvarande projektperiods slut, Kommunens arbetsmarknadsenhet medverkar tillsammans med Arbetsförmedlingen i ett antal arbetslöshetsprojekt med liknande syfte som Lärling 2.0. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Region Värmland, Box 1022, Karlstad

15 15 (33) 74 KS 2012/175/04 Ansökan om att fritt få disponera kontor i kommunens lokaler (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen), enligt egen utsago verksam som journalist och fotograf, har ansökt om att fritt få disponera ett kontor med tillgång till internet i kommunens lokaler. Syftet med detta är att producera en sockenfilm. (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) skrivelse Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 30. Ansökan om att fritt få disponera kontorsutrymme i kommunens lokaler avslås. Enligt kommunallagen får kommunen ej gynna enskild person eller näringsidkare med sådan förmån. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen)

16 16 (33) 75 KS 2012/9/00 Samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb säsongen 2012 Ett förslag till samarbetsavtal har upprättats mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb (Valsarna). Avtalet föreslås gälla över tre tävlingssäsonger, 2012, 2013 och 2014 och upphör att gälla vid avtalstidens slut utan föregående uppsägning. Hagfors Speedwayklubb är en ideell idrottsförening som bland annat bedriver verksamhet på elitnivå och med en växande ungdomsverksamhet. Hagfors kommun ställer som krav i avtalet att: - föreningen bidrar till kommunens profil som en motorsportskommun - föreningen skall bedriva verksamhet på elitnivå - föreningen skall verka för att motorsporten breddas med en stark och växande ungdomsverksamhet Förslag på sammanträdet Anna Hammar (V) föreslår avslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb. sgång Ordföranden ställer Anna Hammars förslag till avslag mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Samarbetsavtalet. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 31. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb (Valsarna) men med den ändringen att avtalet skall gälla för säsongen Kommunen åtar sig att under avtalstiden då föreningen bedriver sin verksamhet betala kronor för säsongen 2012, exklusive mervärdesskatt kronor belastar utvecklingsenhetens konto och kronor kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Anna Hammar reserverar sig mot beslutet. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Hagfors Speedwayklubb Ekonom Marianne Eriksson

17 17 (33) 76 KS 2012/237/01 Redovisning av motioner och medborgarförslag Enligt 30 kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen, två gånger om året, redovisa de motioner och medborgarförslag som inte avslutats. Dnr Medborgarförslag om Hagfors kommuns vapen Dnr Medborgarförslag om den gamla mangeln som var placerad i ett hus med tvättstuga och mangelbod på Gärdet Dnr Motion om cykelled mellan Hagfors tätort och Uddeholm Nämndsekretariatet Ingrid Bäckers skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

18 18 (33) 77 KS 2012/156 Organisation av grundskolan läsåret 2012/2013 I och med den nya skollagens bestämmelser om stadieindelning av grundskolan måste justeringar göras i kommunens organisation. Hittills har grundskolan organiserats som förskoleklass-åk 2, åk 3-5 samt åk 6-9. Enligt nya skollagen skall grundskolan organiseras som förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. För Älvstranden Bildningscentrum och Kyrkhedens skola kan den nya organisationen, med vissa justeringar, gälla från höstterminen För Råda skola och Sunnemo skola innebär den nya indelningen problem när det gäller lärarkompetens, kostnader och lokaler. Här behöver en långsiktig lösning arbetas fram som ger en hållbar organisation i framtiden. Förslag på sammanträdet Stellan Andersson (C), med instämmande av Hans Liljas (FP), Dennis Byberg (M) och Lars Nyborg (C), föreslår i första hand återremiss av ärendet när det gäller Råda skola och Sunnemo skola då han anser att underlaget är bristfälligt. I andra hand föreslår Stellan Andersson avslag på förslaget när det gäller Råda skola och Sunnemo skola i övrigt tillstyrks förslaget. sgång 1 Ordföranden ställer frågan om förslaget ska återremitteras till barn- och bildningsutskottet eller om frågan ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och bildningsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för barn- och bildningsutskottets förslag. Nej-röst för Stellan Andersson m.fl. förslag om återremiss. Omröstningsresultat 8 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras idag. sgång 2 Ordföranden ställer Stellan Anderssons m.fl. förslag om avslag när det gäller Råda skola och Sunnemo skola mot barn- och bildningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och bildningsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för barn- och bildningsutskottets förslag. Nej-röst för Stellan Andersson m.fl. förslag om avslag på förslaget när det gäller Råda skola och Sunnemo skola. 77 forts Omröstningsresultat

19 19 (33) 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. Barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Barn- och bildningsutskottets protokoll , 16. Protestlistor från Sunnemo. (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) skrivelse Grundskolan och förskoleklassen organiseras som, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9 från och med läsåret 2012/2013 vid Älvstranden Bildningscentrum och Kyrkhedens skola. Vid Råda Skola och Sunnemo skola behålls nuvarande organisation, förskoleklass, åk 1-3 samt åk 4-5. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Moderata Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet gällande Råda skola och Sunnemo skola. et expedieras till Barn- och bildningsutskottet Barn- och bildningschef Björn Dahlin

20 20 (33) 78 KS 2012/158/10 Överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland Enligt socialtjänstlagen (5 kap 8 a ) och hälso- och sjukvårdslagen (8 a ) skall kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykiskt funktionshinder. Utifrån gällande lagstiftning har beredningsgruppen inom Region Värmland arbetat fram ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget rörande personer med psykisk funktionsnedsättning. Beredningsgruppen ansvarar för uppföljning och revidering av överenskommelsen. Överenskommelsen tydliggör huvudmännens ansvar och skall underlätta samverkan mellan de olika aktörer som finns för den aktuella målgruppen. Med stöd av dokumentet skall handlingsplaner upprättas i lokala samverkansgrupper inom kommunen och landstinget med företrädare för berörda brukarföreningar. Handlingsplanerna fastställs efter upprättande av beredningsgruppen. Överenskommelsen berör individ- och omsorgsutskottet samt barn- och bildningsutskottets verksamhetsområden. Region Värmlands förslag till överenskommelse Socialchef Monica Hammars och tf äldreomsorgschef Eva Alamas och barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Individ- och omsorgsutskottets protokoll , 25. Barn- och bildningsutskottets protokoll , 19. Kommunstyrelsen antar överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. et expedieras till Region Värmland, Box 1022, Karlstad Barn- och bildningsutskottet Individ- och omsorgsutskottet Socialchef Monica Hammar Tf äldreomsorgschef Eva Alama

21 21 (33) 79 SN 2011/75/73 Redovisning av 2011 statsbidrag för omvårdnadslyftet Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen kommer att pågå Hagfors kommuns satsning under 2011 har varit motsvarande gymnasieskolans kurs Psykiatri 1, 100 poäng och omfattat samtlig baspersonal inom äldreomsorgen. Studierna har delats upp på sju studieenheter och pågått från september 2011 till och med februari Ett stort intresse fanns och ett urval gjordes. 56 personer påbörjade kursen, varav 52 personer fullföljde kursen. Personal har haft möjlighet att låna kurslitteratur. Litteraturen kommer att finnas på äldreomsorgens minilärcentra i framtiden. Äldreomsorgen har gjort urvalet mot all baspersonal vilket har inneburit att förutom en redovisning har även en kompetensinventering gjorts av all äldreomsorgspersonal enligt uppdrag från socialstyrelsen. Verksamhetschef Carina Wibergs skrivelse Individ- och omsorgsutskottets protokoll , 30. Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens redovisning om statsbidrag för omvårdnadslyftet. et expedieras till Verksamhetschef Carina Wiberg Individ- och omsorgsutskottet

22 22 (33) 80 KS 2012/214/04 Äskande av medel för energieffektivisering, byte av cirkulationspumpar Äskande av medel för energieffektivisering, byte av cirkulationspumpar Fastighetsenheten har gjort en översyn av samtliga tekniska installationer i fastighetsbeståndet. I samband med inventeringen av cirkulationspumpar framkom att det finns goda möjligheter till besparing i energikostnader genom att byta ut flera cirkulationspumpar till moderna pumpar. I första hand avser fastighetsenheten byta ut samtliga pumpar äldre än 20 år. Payofftiden är 1-3 år. Fastighetsenheten har uppskattat kostnaderna för inköp, montering och eventuella anpassningar till kronor. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 32. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom utbyte av cirkulationspumpar, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

23 23 (33) 81 KS 2012/215/04 Äskande av medel för energieffektivisering, Stadshusets ventilation Ventilationen till sammanträdesrummen är idag sammankopplad, vilket medför en onödigt hög energiförbrukning då det sällan är sammanträden i rummen samtidigt. För att komma tillrätta med detta har fastighetsenheten tillsammans med Pelle Nilsson sett över möjligheten till individuell styrning. Kostnader för ombyggnation av ventilation sammanträdesrum uppgår till sammanlagt kronor. Payofftiden är 3 år. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 33. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom ombyggnation av ventilation i sammanträdesrummen, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

24 24 (33) 82 KS 2012/216/04 Äskande av medel för energieffektivisering, fjärrvärmen förskolan Treklövern Fjärrvärme till Treklövern kommer idag via kulvert från Folktandvården, genom att separera fastigheterna kan respektive fastighet energieffektiviseras. Kostnaden för omdragning av ledning samt installation av separat undercentral för Treklövern uppgår till kronor. Payofftiden är 3 år. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 34. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom separering värmesystem Treklövern, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

25 25 (33) 83 KS 2012/217/04 Äskande av medel för ombyggnation lägenhet, Lillåsen Under hösten 2011 gjordes en plan för om och tillbyggnad av Lillåsen i syfte att komma ur förhyrda lokaler på Svalan. Då verksamheten hade behov av förändringar innan dess att tillbyggnaden färdigställts beslutades att ombyggnation av två stycken lägenheter på plan två skulle göras redan under våren. I samband med genomgång av lägenheterna med entreprenad framkom att mellanbjälklagen på grund av sin karaktär kräver en annan typ av åtgärder för att byggas om än vad som förväntats. Kostnaderna för ombyggnation har därför blivit högre än vad fastighetsenheten planerat. Lägenhet 1 är påbörjad och offererade kostnader är kronor högre än budgeterat. Lägenhet 2 uppskattas mot bakgrund av komplikationerna i lägenhet 1 till kronor vilket är kronor mer än budgeterat. På grund av vattenskador i två andra fastigheter under våren har fastighetsenheten inte utrymme att skjuta till samtliga medel från andra projekt eller underhållsreserv. Fastighetsenheten äskar därför kronor för att möjliggöra färdigställande av lägenhet 2 i enlighet med den planering som gjorts tillsammans med verksamheten. Det är med anledning av verksamhetens rekryteringar för planerad belastning väsentligt att lägenheterna kan färdigställas då verksamheten annars får en överbemanning. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 36. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för färdigställande av lägenheter inom Lillåsen, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

26 26 (33) 84 KS 2012/219/25 Godkännande av köpekontrakt, Råda 1:264, hangar Hagfors flygplats Med anledning av lagkrav på räddningstjänst inom flygplatsområdet har olika alternativ för brandbilsgarage setts över i samråd med flygplatschef. I syfte att minimera kostnaderna för ombyggnation och samtidigt bibehålla möjligheten till fortsatt uthyrning av plats för privatflyg och lager har överenskommelse om köp av intilliggande hangar upprättats. Kontraktet innebär att Hagfors kommun förvärvar hangarfastighet Råda 1:264 för en köpeskilling om kronor. Tillträde sker Inga förrättningskostnader tillkommer. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 37. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättade avtal om köp av Råda 1:264 för en köpeskilling om kronor och enligt avtal i övrigt gällande villkor. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

27 27 (33) 85 KS 2011/130/21 Antagande av detaljplan för Råda kraftverk, Hagfors kommun Planens bakgrund och syfte: Planens syfte är att möjliggöra åtgärder för att höja dammsäkerheten vid Råda kraftverk. Åtgärderna omfattar bl.a. ombyggnad av utskovsdamm, förstärkta erosionsskydd och nya tillfartsvägar. I övrigt bekräftar planen i stort pågående markanvändning. Planen upprättas med normalt planförfarande och enligt den nya plan- och bygglagen. Planavtal mellan kommunen och exploatören godkändes Samråd Planen har varit föremål för samråd under tiden till och med Synpunkter på planförslaget inkom men föranledde inga principiella förändringar av planförslaget. Däremot gjordes smärre revideringar och kompletteringar av såväl plankartan som beskrivningen. Vidare kompletterades materialet med en PM angående byggtrafik. Granskning Planförslaget var föremål för granskning under tiden till och med Inkomna synpunkter föranledde ingen förändring av planförslaget. Det anses inte heller föreligga några synpunkter från samrådsskedet som inte blivit tillgodosedda. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättad detaljplan för Råda kraftverk, Hagfors kommun. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

28 28 (33) 86 KS 2011/176/21 Antagande av detaljplan för Södra skolan (Tornspiran 4) Hagfors kommun Bakgrund och syfte: Planen skall göra det möjligt att utnyttja fastigheten Tornspiran 4, Södra Skolan, för bostads- och föreningsändamål. Den befintliga skolbebyggelsen bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde och har i planen getts skydds- och varsamhetsbestämmelser som bl.a. innebär att den inte får rivas och att exteriören skall bevaras. Planen möjliggör även att ytterligare byggnader uppförs inom området men att hänsyn vid utformningen då skall tas till omgivningens kulturhistoriska värden. Planen upprättas med normalt planförfarande. Samråd Planen har varit föremål för samråd under tiden till och med Inkomna synpunkter resulterade i att skyddsbestämmelserna utökades till att även omfatta lärarbostaden och gymnastikhuset, att misstänkta markföroreningar undersöktes samt att en särskild planbestämmelse infördes mot bakgrund av risken för störningar från intilliggande industriområde. Vidare ändrades markanvändningen till att även omfatta föreningsverksamhet. Granskning Planförslaget har varit utställt under tiden till och med Inkomna synpunkter har bl.a. resulterat i att planhandlingarna kompletterats med ett yttrande från Räddningstjänsten angående riskerna kring lagring och hantering av farligt gods inom industriområdet. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättad detaljplan för Södra skolan, Hagfors kommun Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

29 29 (33) 87 KS 2012/71/21 Detaljplan för Sättraskolan (Maskinisten 5) Hagfors kommun Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för Sättraskolan (Maskinisten 5) i Hagfors kommun. Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för Sättra-skolan i Hagfors kommun. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 7 mars till och med 4 april Samråd har skett med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndigheter, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. Något samrådsmöte har inte bedömts nödvändigt. Yttranden som kommit in under samrådsskedet och kommunens kommentarer till dessa framgår av bilaga 1. Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändringar av planförslaget: - bestämmelser om utnyttjandegrad har förts in i planen, - resonemanget kring dagvattenhanteringen har utvecklats, - planen har kompletterats med varsamhetsbestämmelser, och - slutligen några kompletteringar av mer redaktionell art. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Kommunstyrelsen godkänner planförslaget efter samråd och beslutar om granskning av detaljplanen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet

30 30 (33) 88 Delegeringsbeslut Dnr /73 Kommunstyrelsens ordförande: Ansökan om statsbidrag för omvårdnadslyftet 2012 Dnr /83 Tillståndsgivning: Ansökan om lotteritillstånd/hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors Dnr / 00 Handling 16 Kommunstyrelsens ordförande: Yttrande over ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Uddeholms Byalag Dnr /00 Handling 20 Kommunstyrelsens ordförande: Ansökan om förskott på verksamhetsbidrag/korpen Hagfors Dnr /00 Handling 22 Kommunstyrelsens ordförande: Yttrande over ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel/ifk Edebäck- Uddeholm Dnr /00 Handling 23 Personalchefen: Personalärenden mars 2012 Dnr /00 Handling 24 Personalchefen: Personalärenden april 2012 Dnr /00 Handling 25 Barn- och ungdomsenheten: Delegeringsbeslut om vård och behandling februari 2012 Dnr /00 Handling 43 Äldreomsorgen: Bostadsanpassning mars 2012 Dnr /00 Handling 44 Äldreomsorgen: Delegeringsbeslut mars 2012 Dnr /00 Handling 45 LSS och socialpsykiatri: Delegeringsbeslut mars 2012 Dnr /00 Handling 46 Sociala enheten: Delegeringsbeslut om ekonomiskt bistånd mars 2012 Dnr /00 Handling 48 Sociala enheten: Delegeringsbeslut om vård och behandling mars 2012 Kommunledningsutskottet: , Barn- och bildningsutskottet: Sekretessprotokoll , 37 Barn- och bildningsutskottet: Sekretessprotokoll , Barn- och bildningsutskottet: , Individ- och omsorgsutskottet: Sekretessprotokoll , 13-19

31 31 (33) 88 forts Individ- och omsorgsutskottet: , 24 Individ- och omsorgsutskottet: , Samhällsbyggnadsutskottet: , Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

32 32 (33) 89 Anmälningar Dnr /60 Barn- och elevombudet: Hagfors Kommun har följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling Dnr /04 Skolinspektionen: Avskrivning av ärende om skyldighet att motverka kränkande behandling och elevens rätt till särskilt stöd Dnr /76 Socialstyrelsen: Avslut av ärende om tillsyn av Briggen, hem för vård- och boende Dnr /65 Skolinspektionen: Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående kränkande behandling och rätten till utbildning för en elev vid Älvstranden Bildningscentrum Dnr /73 Justitieombudsmannen: Kritik mot socialnämnden I Hagfors Kommun för bristfälliga rutiner när det gäller hantering av e-postmeddelanden som har kommit in till en befattningshavares e- postbrevlåda hos myndigheten under befattningshavares frånvaro Dnr /60 Skolverket: Remiss avseende Skolverkets allmänna råd med kommentarer för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro I skolan Dnr /60 Barn- och bildningsutskottets ordförande/barn- och bildningschefen: Yttrande över Skolverkets remiss Dnr /76 Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev Dnr /00 Handling 41 Länsstyrelsen Värmland: om ersättning vid vigselförrättning Dnr /00 Handling 25 Upphandlingssamordnaren: Förlängning av ramavtal Trygghetsjour Dnr /00 Handling 26 Hagfors kommun/uvåns Näringslivscenter: Avtal om köp av tjänster avseende post, kopiering, telefoni samt IT-support Dnr /00 Handling 27 Hagfors kommun/ Hagfors Energi AB: Avtal om köp av tjänster avseende IT-support för drift och upplåtelse av plats för IT-system, Debatt Dnr /00 Handling 4 Hagfors kommun/apoteket: Avtal om läkemedelsgenomgångar Dnr /00 Handling 5 Hagfors kommun/landstinget i Värmland: Överenskommelse för samverkan mellan Hagfors

33 33 (33) 89 forts kommun och Hagfors/Ekshärads vårdcentral Hagfors Energi AB: , 13-20

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (18) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-12.00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S), 20-32 Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Margret Bergkvist (V) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (10) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-11.40 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Barbro Rülcker (M) tj ers Övriga

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Läs mer

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:35 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 11:15 12:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V)

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00-20:25 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Mari Pettergård

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (8) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Övriga Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Carina

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga Ersättare, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12.45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 2013-02-25

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 2013-02-25 1 (9) Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-11:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) tj ers Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12 Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2013-11-13 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2013-11-12 till 2013-11-13 Datum 2013-11-12 Diarienr. KS 2009/275 Diariebtkn. 22 Länsstyrelsen Värmland Uppföljning av statligt

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15 2011-02-21 1 (7) 10-15 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-09.55 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (12) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-11:30 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26 1 (9 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-20:35 Beslutande Sven Lundin (C) tj ers Celal Aslan (C) tj ers Karl Persson (SD) Anna Hammar (V) Lilian Nilsson (M) Ann-Christine Janhagen Olsén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-26 1 (14) 26-34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-26 1 (14) 26-34 2011-04-26 1 (14) 26-34 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-11.30 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Thordis Stålhandske (S) Annika Arnesdotter (MP) Lennart Johansson (SD) Ingrid Bäcker, sekreterare

Thordis Stålhandske (S) Annika Arnesdotter (MP) Lennart Johansson (SD) Ingrid Bäcker, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 20:10 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:55 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-02-21 10 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund (M) Harry Eklöf

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93 2010-10-25 1 (16) 80-93 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.25 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S)

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/27 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 19:30 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Ann-Christine

Läs mer

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 21:20 ande Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:15 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer