1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 (33) Plats och tid, Brandstationen, kl 09: ande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Margret Bergkvist (V) Stellan Andersson (C) Åsa Johansson (S), t.o.m Lars Nyborg (C) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Göran Eriksson (S) Hans Liljas (FP) Ann-Sofie Ronacher (S) t.o.m Ulla Lundh (S) tj ers fr.o.m Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) tj ers fr.o.m Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Sandström, (S) Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ingrid Bäcker Mikael Dahlqvist Dennis Byberg Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SEKRETERARENS NAMN

2 2 (33) 63 Information Sammanträdet inleds med räddningschef Håkan Finnkvist som informerar om Hagfors kommuns räddningstjänst. Därefter informerar utvecklingschef Glenn Olsson om utvecklingsenheten, Uvåns Näringslivscenter och Svenska Rallyt.

3 3 (33) 64 KS 2012/160/04 Budgetuppföljning januari-mars 2012 med prognos för helåret För perioden januari till mars är verksamheternas förbrukning totalt 2,5 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 4,3 miljoner lägre än budgeterat. Med utgångspunkt från verksamheternas prognoser för helåret kan årets resultat för kommunen förväntas bli +1,2 miljoner, vilket innebär ett resultat 4,3 miljoner bättre än budgeterat. En stor förändring sedan föregående uppföljning är att hänsyn tagits till att kostnaderna för avveckling av Myran kostnadsfördes redan Den budgeterade kostnaden för avvecklingen under 2012 har därefter tagits bort i nuvarande helårsprognos vilket förbättrat årets resultat med 5,0 miljoner. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen * Sociala avdelningen * Barn- och bildningsutskottet 4,6 Mkr 0,1 Mkr -0,3 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Tf ekonomichef Jan Liljas skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 20. Rapporten godkänns. et expedieras till Tillståndsgivning Öivind Skogsberg Revisionen Ekonomienheten Linda Tolliner Utvecklingsenheten Fastighetschef Louise Sjöholm Hagforshem AB Personalenheten Ekonomienheten

4 4 (33) 65 KS 2012/181/04 Checkräkningskredit 40 miljoner kronor Kommunen har under 2011 utökat sin checkräkningskredit till 40 miljoner kronor då tidigare nivå, 20 miljoner kronor, ansågs för låg för att ha möjlighet till att minimera likvida medel på checkräkningskontot och samtidigt kunna möta variationer i utbetalningsbehov. I beslutet fanns tanken att 40 miljonersnivån skulle permanentas i samband med att kommunen gjorde en ny banktjänstupphandling under sommaren/hösten I upphandlingen, vilken Swedbank vann, permanentades checkkrediten till 40 miljoner kronor men banken behöver ett nytt separat beslut om nivån. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 21. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att höja nivån på checkkrediten till samma nivå som ingår i underliggande ramavtal för banktjänster d.v.s. 40 miljoner kronor så snart det är praktiskt möjligt, och ger samtidigt kommunchefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

5 5 (33) 66 KS 2012/180/04 Reviderad finanspolicy Kommunfullmäktige antog, , 68, en finanspolicy för att samordna kommunkoncernens finanshantering. Under åren som gått har ett antal förändringar skett vilket föranleder ett behov av att revidera befintlig finanspolicy. För det första har antalet bolag som berörs minskat. Tidigare fanns tre kommanditbolag vilka ägdes av Hagfors Energi AB. Kommanditbolagen är avvecklade så de juridiska personer som berörs av den reviderade finanspolicyn är Hagfors kommun, org.nr: , Hagforshem AB, org.nr: och Hagfors Energi AB, org.nr: För det andra justerade kommunen under 2011, tillfälligt med avsikt att det skulle permanentas, upp checkräkningskrediten från kronor till kronor vilket även togs in i det ramavtal om banktjänster som upphandlades under Ekonomichef Jonas Nílssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 22. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Hagfors kommunkoncern. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

6 6 (33) 67 KS 2011/128/00 Datorisering av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, , 76, anslogs kronor till införskaffande av 15 datorer med tillhörande licenser och tillbehör för ledamöter och ersättare till ett sammanlagt värde av kronor. Projektets genomförande har dragit ut på tiden på grund av att det nämndadministrativa systemet W3D3 inte har varit klart för skarp drift avseende nämndadministrationen. En förutsättning för att uppnå effekterna av en digitalisering av handlingarna till kommunstyrelsen är att systemet är anpassat till kommunens mallar för protokoll, kallelse samt tjänsteskrivelse. För att uppnå önskade effekter av att digitalisera nämndadministrationen krävs en anpassning av kommunens mallar till Ms-office Nuvarande mallar utvecklade för Open-office, stödjer inte systemet fullt ut och kommer inte att anpassas för framtida behov. Under förutsättning att MS-office 2010 införs i den kommunala förvaltningen krävs ett framtagande av nya mallar samt anpassningar av funktioner för nämndprocessen i systemet. Kostnaden för detta arbete beräknas uppgå till kronor. Enligt tidigare beslut finns kronor för inköp av bärbara datorer för kommunstyrelsens ledamöter inklusive ersättare. Vid utökningen av antalet ledamöter och ersättare uppgår antalet datorer till 26 st. En konsekvens av att datorisera kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utgörs av att sammanträdesrummet inte är anpassat för den mängd datorer som skall användas vid ett sammanträde. Under förutsättning att kommunstyrelsens sammanträdesrum är tillräckligt stort skulle en anpassning i form av ytterligare el-uttag och utbyte av möblemang uppgå till kronor. Som ett alternativ till inköp av bärbara datorer med krav på ovanstående anpassningar föreslås istället inköp av läsplattor. Läsplattor har lång batteritid, ca 10 timmar, tillräckligt för ett kommunstyrelsemöte, vilket utesluter behovet av ytterligare el-uttag, vidare behöver inte möbler bytas ut på grund av att nyttjandet av läsplattor inte kräver mer utrymme än nuvarande hantering av pappershandlingar. Kostnaden för inköp av läsplattor är beräknad på 28 st på grund av att IT-enheten behöver ett par för tester och support och eventuell utlåning om akuta tekniska problem uppstår. Vidare ingår kostnaden för en server med tillbehör avsedd för att hantera samtliga läsplattor vid behov av förändringar och support. Totalt uppgår kostnaden för läsplattor inklusive server till kronor varav kronor finns anslaget sedan tidigare. Efter att datorisering och utbildning genomförts skall samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inneha en egen e-postadress i kommunens e-postsystem samt hämta kallelse med tillhörande handlingar via kommunens mötesportal som finns utlagd på nätet. Utskick av pappershandlingar kommer att upphöra för kommunstyrelsen och samtliga utskott när alla ledamöter och ersättare har tilldelats en läsplatta. För att erhålla planerade effekter i projektet förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter inklusive ersättare utrustas med läsplattor som är mobilt anslutna till nätet vilket möjliggör mottagande av e- post samt tillgång till handlingar oavsett var man befinner sig. Den mobila nätanslutningen utgör en driftkostnad som uppgår till 99 kronor per läsplatta och månad, vilket ger en årlig kostnad för kommunstyrelsen som uppgår till kronor. Kapaciteten för det mobila abonnemanget uppgår till 2 Gb nedladdning av data per månad. Efter införandet av mobila abonnemang föreslås en sänkning av arvodet med 200 kronor per månad för förtroendevalda som tidigare erhållit ersättning med motsvarande belopp för internet m.m., enligt beslut i kommunstyrelsen , 27. För att underlätta hanteringen av digitala handlingar finns en applikation, app, framtagen för W3D3 som möjliggör bland annat anteckningar och understrykningar i handlingar som är kopplade till mötets ärenden.

7 7 (33) 67 forts Kostnaden för denna tjänst innebär en investering på kronor i licenskostnad samt kronor för installation och en driftkostnad som uppgår till 18 % av licenskostnaden vilket ger kronor per år. Fördelen med att använda en app för W3D3 är att den är integrerad med systemet vilket innebär att det inte medför några extra arbetsinsatser för att distribuera handlingarna digitalt och därigenom erhålls en effektivare hantering i nämndprocessen. Ledamöter och ersättare skall använda e-postadresser som tillhandahålls av kommunen vilket skall underlätta en dialog mellan politiker och kommunmedborgare och tjänstemän. Om erforderliga medel anslås kan läsplattor lämnas ut under maj månad år I samband med utlämnandet av läsplattor upphör utskick av pappershandlingar till kommunstyrelsen och samtliga utskott. Minskade driftkostnader har tidigare räknats in med kronor vid budgetering av portokostnader och kopiering för år Ytterligare effektiviseringar kan i dagsläget uppgå till kronor efter införandet av läsplattor. På sikt kan kopieringskapaciteten i Stadshuset anpassas till en lägre nivå när gällande avtal löper ut, november 2014, vilket medför ytterligare besparingar. Anpassningar av W3D3 kommer att ske löpande under Den årliga driftskostnaden uppgår till kronor fördelat på dels mobilt bredband, kronor, dels integration till W3D3, kronor. Efter att ytterligare effektiviseringar med kronor dragits ifrån erhålls en nettokostnad på kronor, vilket medför från och med 2013 års budget en permanent minskning av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med motsvarande belopp som överföres till administrativa enhetens verksamhet, 150, nämndsekretariatet. Sammanfattningsvis är den totala införandekostnaden av läsplattor enligt följande: Engångskostnad 28 läsplattor inklusive systemserver Integration av app samt byte av mallar Avgår tidigare anslagna medel Total engångskostnad kronor kronor kronor kronor Driftskostnad per år Abonnemang mobilt internet 2 Gb kronor

8 8 (33) Integration W3D3 Ytterligare effektiviseringar porto, kopiering Total driftskostnad per år kronor kronor kronor Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , forts Kommunstyrelsen beslutar om inköp av 28 läsplattor och en server med tillbehör samt utbyte av mallar och integrering av läsplattor i det nämndadministrativa systemet W3D3 till en kostnad av kronor. Erforderliga medel anslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunstyrelsen beslutar om sänkning av arvodet med 200 kronor per månad för ledamöter som erhållit kompensation för internet mm. Vidare beslutas att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års budget minskas med kronor och överföres till administrativa enhetens verksamhet 150, nämndsekretariat, med motsvarande belopp. et expedieras till Administrativa chefen Johnny Lövgren Ekonomienheten Marianne Eriksson

9 9 (33) 68 KS 2011/248/00 Tillägg i kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente som antogs av kommunfullmäktige , 73, föreslås kompletteras med ett tillägg under 27 Undertecknande av handlingar enligt följande: Kommunstyrelsens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef var för sig, eller av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ekonomichef i förening. Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 24. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget tillägg till 27 i kommunstyrelsens reglemente. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

10 10 (33) 69 KS 2011/361/00 Förändring av regler/normer för föreningsbidrag Kommunalt bidrag ges i dag till föreningar med ungdomsverksamhet i form av aktivitetsbidrag, instruktörsbidrag, ledarutbildningsbidrag, anläggnings/lokalbidrag och särskilt bidrag, enligt normer gällande från med vissa tillägg. Kommunalt bidrag ges till lokalhållande föreningar i form av lokalbidrag, verksamhetsbidrag, bevarandebidrag och särskilt bidrag enligt normer gällande från Bidrag ges även till kultur- och teaterföreningar, föreningar inom vård och omsorg, stödföreningar, hem- och skolaföreningar och pensionärsföreningar varav det till de sistnämnda ges bidrag per elev och medlem. Utvecklingsenheten har haft uppdraget att föreslå ändrade regler/normer att gälla från I december 2011 förelåg ett preliminärt förslag som skickades ut till ca 150 föreningar med begäran om synpunkter varav 15 svar inkom. Sammanfattning av föreslagna förändringar De största föreslagna förändringarna utgörs av ändrad åldersintervall för begreppet ungdom vilket föreslås gälla från 5-20 år i stället för nuvarande 5-25 år. Ett evenemangs- och utvecklingsbidrag ersätter dagens olika bidrag för kultur- och teaterföreningar och övriga verksamhetsbidrag. Det nya bidraget kan sökas av samtliga föreningar och delas upp i två olika delar, ett för planerad årlig verksamhet som sökes i november för nästkommande år, dels ett bidrag för evenemang som ej kunnat planeras/sökas i förväg som kan sökas under pågående verksamhetsår. I dag erhåller ett 20-tal föreningar bidrag som lokalhållande förening då man tillhandahåller lokaler för egna och andras arrangemang. Detta minskas ned till 5 st med geografisk spridning. Övriga förändringar som föreslås gäller handläggning av bidragen till föräldraföreningar/hem- och skola, vilket flyttas till barn- och bildningsutskottet, bidragen till vård och omsorg, stöd- och pensionärsföreningar överflyttas till individ- och omsorgsutskottet. Bidraget till pensionärsföreningar vilket i dag baseras på antalet medlemmar slopas och i stället ges samma möjlighet för dessa att söka evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen pensionärer. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 25. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de av utvecklingsenheten framtagna nya reglerna/normerna för föreningsbidrag att gälla från Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

11 11 (33) 70 KS 2012/14/00 Vision för Hagfors kommun Under vintern/våren 2012 har en politisk arbetsgrupp bestående av ordförandegruppen och samtliga partiledare inom kommunens aktiva partier, förutom SD, tillsammans arbetat fram ett förslag till vision för Hagfors kommun. Visionen är en del i arbetet med det nya styrsystemet (balanserat styrkort) och ska fungera som en tydlig ledstjärna för kommunens medarbetare i det dagliga arbetet. Efter slutfört arbete har arbetsgruppen kommit fram till följande verksamhetsbeskrivning: Tillsammans verkar vi för att erbjuda kommunal service och skapa trygghet, tillit och förtroende för såväl kommuninvånare och medarbetare som övriga samarbetspartners. Det gör vi för att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i Hagfors kommun. Vi erbjuder också service och tillgänglighet för besökare i vår kommun. Hagfors kommun arbetar för att uppnå en starkare samverkan med lokala företag och föreningar. För att ytterligare höja vår attraktivitet som etableringsort och säte för företag erbjuder vi företagsservice och rådgivning utöver det vanliga. Vi ska verka för en positiv bild av Hagfors kommun och arbetar målinriktat med olika mediekanaler för att stärka vårt budskap. Hagfors kommun ska kännetecknas av öppenhet och ansvarstagande. Visionen som föreslås utifrån ovanstående beskrivning är: Hagfors kommun Förtroende genom öppenhet och ansvar. Utvecklingskoordinator Annika Hanssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 26. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna visionen för Hagfors kommun. Förslaget expedieras till Kommunfullmäktige

12 12 (33) 71 KS 2012/190/00 Framtagande av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun Konsultföretaget Vicicom har inkommit med en offert, daterad , avseende framtagande av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun. Omfattningen av utredningsförslaget beräknas till 120 timmar till en kostnad av kronor exklusive kostnader för resor och traktamenten. Kostnader för resor och traktamenten samt framtagandet av kompletterande kartmaterial m.m., beräknas uppgå till kronor vilket ger en totalkostnad som uppgår till kronor. Resultatet av arbetet överlämnas i en skriftlig rapport samt en muntlig presentation med tillhörande powerpointbilder. Rapporten skall ligga till grund för ett framtida ställningstagande avseende bredbandsutbyggnaden inom Hagfors kommun. Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 27. Kommunstyrelsen beslutar att dels anta offert från Vicicom, daterad , dels anslå kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för framtagandet av förslag till fiberutbyggnad i Hagfors kommun. et expedieras till Administrativ chef Johnny Lövgren Ekonom Marianne Eriksson

13 13 (33) 72 KS 2012/114/53 Utredning gällande förutsättningar för alternativa busslinjer genom Hagfors tätort Nuvarande busstrafik genom Hagfors tätort passerar längs Dalavägen mot Ängfallheden för att vid rondellen svänga vänster och via Parkvägen åter svänga vänster in på Storgatan fram till nuvarande bussterminal. Detta gäller norrgående trafik och det omvända gäller för den södergående. Värmlandstrafik har vid diskussion med Hagfors kommun, , framfört fråga om möjligheten att finna alternativa, snabbare lösningar för denna trafik, bl.a. genom att leda trafiken via Uvedsvägen och Uddeholmsvägen, över bron (Bågen) till nuvarande bussterminal (gäller stomlinjerna). Detta skulle även kunna tillgodose ett önskemål från Uddeholms AB med en av- och påstigningsplats i anslutning till företagets huvudentré. Nuvarande bussterminal anses inte som den mest optimala, bl.a. med närheten till en återvinningsstation. För ärendets fortsatta handläggning föreslås att samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för alternativa linjesträckningar för busstrafiken genom Hagfors tätort samt föreslå ny placering av bussterminal i anslutning till denna. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 28. Samhällsbyggnadsavdelningen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för alternativa linjesträckningar för busstrafiken genom Hagfors tätort samt föreslå placering av eventuellt resecentrum i anslutning till denna. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Samhällsbyggnadsutskottet

14 14 (33) 73 KS 2010/29/04 Förlängning av projekt Lärling 2.0 Hagfors kommun deltar för närvarande i projekt Lärling 2.0, ett lärlingskoncept vars syfte är att leda till anställning eller studier för arbetslösa ungdomar. Huvudman för projektet är Region Värmland. Nuvarande projektperiod upphör och förfrågan har inkommit om medverkan i en förlängning, perioden till och med Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottet , 28. Hagfors kommuns medverkan i projekt Lärling 2.0 upphör efter nuvarande projektperiods slut, Kommunens arbetsmarknadsenhet medverkar tillsammans med Arbetsförmedlingen i ett antal arbetslöshetsprojekt med liknande syfte som Lärling 2.0. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Region Värmland, Box 1022, Karlstad

15 15 (33) 74 KS 2012/175/04 Ansökan om att fritt få disponera kontor i kommunens lokaler (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen), enligt egen utsago verksam som journalist och fotograf, har ansökt om att fritt få disponera ett kontor med tillgång till internet i kommunens lokaler. Syftet med detta är att producera en sockenfilm. (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) skrivelse Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 30. Ansökan om att fritt få disponera kontorsutrymme i kommunens lokaler avslås. Enligt kommunallagen får kommunen ej gynna enskild person eller näringsidkare med sådan förmån. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen)

16 16 (33) 75 KS 2012/9/00 Samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb säsongen 2012 Ett förslag till samarbetsavtal har upprättats mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb (Valsarna). Avtalet föreslås gälla över tre tävlingssäsonger, 2012, 2013 och 2014 och upphör att gälla vid avtalstidens slut utan föregående uppsägning. Hagfors Speedwayklubb är en ideell idrottsförening som bland annat bedriver verksamhet på elitnivå och med en växande ungdomsverksamhet. Hagfors kommun ställer som krav i avtalet att: - föreningen bidrar till kommunens profil som en motorsportskommun - föreningen skall bedriva verksamhet på elitnivå - föreningen skall verka för att motorsporten breddas med en stark och växande ungdomsverksamhet Förslag på sammanträdet Anna Hammar (V) föreslår avslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb. sgång Ordföranden ställer Anna Hammars förslag till avslag mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Samarbetsavtalet. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Kommunledningsutskottets protokoll , 31. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Speedwayklubb (Valsarna) men med den ändringen att avtalet skall gälla för säsongen Kommunen åtar sig att under avtalstiden då föreningen bedriver sin verksamhet betala kronor för säsongen 2012, exklusive mervärdesskatt kronor belastar utvecklingsenhetens konto och kronor kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Anna Hammar reserverar sig mot beslutet. et expedieras till Utvecklingsenheten Leif Svensson Hagfors Speedwayklubb Ekonom Marianne Eriksson

17 17 (33) 76 KS 2012/237/01 Redovisning av motioner och medborgarförslag Enligt 30 kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen, två gånger om året, redovisa de motioner och medborgarförslag som inte avslutats. Dnr Medborgarförslag om Hagfors kommuns vapen Dnr Medborgarförslag om den gamla mangeln som var placerad i ett hus med tvättstuga och mangelbod på Gärdet Dnr Motion om cykelled mellan Hagfors tätort och Uddeholm Nämndsekretariatet Ingrid Bäckers skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

18 18 (33) 77 KS 2012/156 Organisation av grundskolan läsåret 2012/2013 I och med den nya skollagens bestämmelser om stadieindelning av grundskolan måste justeringar göras i kommunens organisation. Hittills har grundskolan organiserats som förskoleklass-åk 2, åk 3-5 samt åk 6-9. Enligt nya skollagen skall grundskolan organiseras som förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. För Älvstranden Bildningscentrum och Kyrkhedens skola kan den nya organisationen, med vissa justeringar, gälla från höstterminen För Råda skola och Sunnemo skola innebär den nya indelningen problem när det gäller lärarkompetens, kostnader och lokaler. Här behöver en långsiktig lösning arbetas fram som ger en hållbar organisation i framtiden. Förslag på sammanträdet Stellan Andersson (C), med instämmande av Hans Liljas (FP), Dennis Byberg (M) och Lars Nyborg (C), föreslår i första hand återremiss av ärendet när det gäller Råda skola och Sunnemo skola då han anser att underlaget är bristfälligt. I andra hand föreslår Stellan Andersson avslag på förslaget när det gäller Råda skola och Sunnemo skola i övrigt tillstyrks förslaget. sgång 1 Ordföranden ställer frågan om förslaget ska återremitteras till barn- och bildningsutskottet eller om frågan ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och bildningsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för barn- och bildningsutskottets förslag. Nej-röst för Stellan Andersson m.fl. förslag om återremiss. Omröstningsresultat 8 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras idag. sgång 2 Ordföranden ställer Stellan Anderssons m.fl. förslag om avslag när det gäller Råda skola och Sunnemo skola mot barn- och bildningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och bildningsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för barn- och bildningsutskottets förslag. Nej-röst för Stellan Andersson m.fl. förslag om avslag på förslaget när det gäller Råda skola och Sunnemo skola. 77 forts Omröstningsresultat

19 19 (33) 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. Barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Barn- och bildningsutskottets protokoll , 16. Protestlistor från Sunnemo. (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) skrivelse Grundskolan och förskoleklassen organiseras som, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9 från och med läsåret 2012/2013 vid Älvstranden Bildningscentrum och Kyrkhedens skola. Vid Råda Skola och Sunnemo skola behålls nuvarande organisation, förskoleklass, åk 1-3 samt åk 4-5. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Moderata Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet gällande Råda skola och Sunnemo skola. et expedieras till Barn- och bildningsutskottet Barn- och bildningschef Björn Dahlin

20 20 (33) 78 KS 2012/158/10 Överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland Enligt socialtjänstlagen (5 kap 8 a ) och hälso- och sjukvårdslagen (8 a ) skall kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykiskt funktionshinder. Utifrån gällande lagstiftning har beredningsgruppen inom Region Värmland arbetat fram ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget rörande personer med psykisk funktionsnedsättning. Beredningsgruppen ansvarar för uppföljning och revidering av överenskommelsen. Överenskommelsen tydliggör huvudmännens ansvar och skall underlätta samverkan mellan de olika aktörer som finns för den aktuella målgruppen. Med stöd av dokumentet skall handlingsplaner upprättas i lokala samverkansgrupper inom kommunen och landstinget med företrädare för berörda brukarföreningar. Handlingsplanerna fastställs efter upprättande av beredningsgruppen. Överenskommelsen berör individ- och omsorgsutskottet samt barn- och bildningsutskottets verksamhetsområden. Region Värmlands förslag till överenskommelse Socialchef Monica Hammars och tf äldreomsorgschef Eva Alamas och barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Individ- och omsorgsutskottets protokoll , 25. Barn- och bildningsutskottets protokoll , 19. Kommunstyrelsen antar överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. et expedieras till Region Värmland, Box 1022, Karlstad Barn- och bildningsutskottet Individ- och omsorgsutskottet Socialchef Monica Hammar Tf äldreomsorgschef Eva Alama

21 21 (33) 79 SN 2011/75/73 Redovisning av 2011 statsbidrag för omvårdnadslyftet Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen kommer att pågå Hagfors kommuns satsning under 2011 har varit motsvarande gymnasieskolans kurs Psykiatri 1, 100 poäng och omfattat samtlig baspersonal inom äldreomsorgen. Studierna har delats upp på sju studieenheter och pågått från september 2011 till och med februari Ett stort intresse fanns och ett urval gjordes. 56 personer påbörjade kursen, varav 52 personer fullföljde kursen. Personal har haft möjlighet att låna kurslitteratur. Litteraturen kommer att finnas på äldreomsorgens minilärcentra i framtiden. Äldreomsorgen har gjort urvalet mot all baspersonal vilket har inneburit att förutom en redovisning har även en kompetensinventering gjorts av all äldreomsorgspersonal enligt uppdrag från socialstyrelsen. Verksamhetschef Carina Wibergs skrivelse Individ- och omsorgsutskottets protokoll , 30. Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens redovisning om statsbidrag för omvårdnadslyftet. et expedieras till Verksamhetschef Carina Wiberg Individ- och omsorgsutskottet

22 22 (33) 80 KS 2012/214/04 Äskande av medel för energieffektivisering, byte av cirkulationspumpar Äskande av medel för energieffektivisering, byte av cirkulationspumpar Fastighetsenheten har gjort en översyn av samtliga tekniska installationer i fastighetsbeståndet. I samband med inventeringen av cirkulationspumpar framkom att det finns goda möjligheter till besparing i energikostnader genom att byta ut flera cirkulationspumpar till moderna pumpar. I första hand avser fastighetsenheten byta ut samtliga pumpar äldre än 20 år. Payofftiden är 1-3 år. Fastighetsenheten har uppskattat kostnaderna för inköp, montering och eventuella anpassningar till kronor. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 32. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom utbyte av cirkulationspumpar, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

23 23 (33) 81 KS 2012/215/04 Äskande av medel för energieffektivisering, Stadshusets ventilation Ventilationen till sammanträdesrummen är idag sammankopplad, vilket medför en onödigt hög energiförbrukning då det sällan är sammanträden i rummen samtidigt. För att komma tillrätta med detta har fastighetsenheten tillsammans med Pelle Nilsson sett över möjligheten till individuell styrning. Kostnader för ombyggnation av ventilation sammanträdesrum uppgår till sammanlagt kronor. Payofftiden är 3 år. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 33. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom ombyggnation av ventilation i sammanträdesrummen, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

24 24 (33) 82 KS 2012/216/04 Äskande av medel för energieffektivisering, fjärrvärmen förskolan Treklövern Fjärrvärme till Treklövern kommer idag via kulvert från Folktandvården, genom att separera fastigheterna kan respektive fastighet energieffektiviseras. Kostnaden för omdragning av ledning samt installation av separat undercentral för Treklövern uppgår till kronor. Payofftiden är 3 år. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 34. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för energieffektivisering genom separering värmesystem Treklövern, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

25 25 (33) 83 KS 2012/217/04 Äskande av medel för ombyggnation lägenhet, Lillåsen Under hösten 2011 gjordes en plan för om och tillbyggnad av Lillåsen i syfte att komma ur förhyrda lokaler på Svalan. Då verksamheten hade behov av förändringar innan dess att tillbyggnaden färdigställts beslutades att ombyggnation av två stycken lägenheter på plan två skulle göras redan under våren. I samband med genomgång av lägenheterna med entreprenad framkom att mellanbjälklagen på grund av sin karaktär kräver en annan typ av åtgärder för att byggas om än vad som förväntats. Kostnaderna för ombyggnation har därför blivit högre än vad fastighetsenheten planerat. Lägenhet 1 är påbörjad och offererade kostnader är kronor högre än budgeterat. Lägenhet 2 uppskattas mot bakgrund av komplikationerna i lägenhet 1 till kronor vilket är kronor mer än budgeterat. På grund av vattenskador i två andra fastigheter under våren har fastighetsenheten inte utrymme att skjuta till samtliga medel från andra projekt eller underhållsreserv. Fastighetsenheten äskar därför kronor för att möjliggöra färdigställande av lägenhet 2 i enlighet med den planering som gjorts tillsammans med verksamheten. Det är med anledning av verksamhetens rekryteringar för planerad belastning väsentligt att lägenheterna kan färdigställas då verksamheten annars får en överbemanning. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 36. Kommunstyrelsen beviljar medel om kronor till fastighetsenheten för färdigställande av lägenheter inom Lillåsen, att tas från konto 1702, övrigt övergripande kommunstyrelsen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten

26 26 (33) 84 KS 2012/219/25 Godkännande av köpekontrakt, Råda 1:264, hangar Hagfors flygplats Med anledning av lagkrav på räddningstjänst inom flygplatsområdet har olika alternativ för brandbilsgarage setts över i samråd med flygplatschef. I syfte att minimera kostnaderna för ombyggnation och samtidigt bibehålla möjligheten till fortsatt uthyrning av plats för privatflyg och lager har överenskommelse om köp av intilliggande hangar upprättats. Kontraktet innebär att Hagfors kommun förvärvar hangarfastighet Råda 1:264 för en köpeskilling om kronor. Tillträde sker Inga förrättningskostnader tillkommer. Fastighetschefens skrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 37. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättade avtal om köp av Råda 1:264 för en köpeskilling om kronor och enligt avtal i övrigt gällande villkor. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

27 27 (33) 85 KS 2011/130/21 Antagande av detaljplan för Råda kraftverk, Hagfors kommun Planens bakgrund och syfte: Planens syfte är att möjliggöra åtgärder för att höja dammsäkerheten vid Råda kraftverk. Åtgärderna omfattar bl.a. ombyggnad av utskovsdamm, förstärkta erosionsskydd och nya tillfartsvägar. I övrigt bekräftar planen i stort pågående markanvändning. Planen upprättas med normalt planförfarande och enligt den nya plan- och bygglagen. Planavtal mellan kommunen och exploatören godkändes Samråd Planen har varit föremål för samråd under tiden till och med Synpunkter på planförslaget inkom men föranledde inga principiella förändringar av planförslaget. Däremot gjordes smärre revideringar och kompletteringar av såväl plankartan som beskrivningen. Vidare kompletterades materialet med en PM angående byggtrafik. Granskning Planförslaget var föremål för granskning under tiden till och med Inkomna synpunkter föranledde ingen förändring av planförslaget. Det anses inte heller föreligga några synpunkter från samrådsskedet som inte blivit tillgodosedda. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättad detaljplan för Råda kraftverk, Hagfors kommun. Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

28 28 (33) 86 KS 2011/176/21 Antagande av detaljplan för Södra skolan (Tornspiran 4) Hagfors kommun Bakgrund och syfte: Planen skall göra det möjligt att utnyttja fastigheten Tornspiran 4, Södra Skolan, för bostads- och föreningsändamål. Den befintliga skolbebyggelsen bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde och har i planen getts skydds- och varsamhetsbestämmelser som bl.a. innebär att den inte får rivas och att exteriören skall bevaras. Planen möjliggör även att ytterligare byggnader uppförs inom området men att hänsyn vid utformningen då skall tas till omgivningens kulturhistoriska värden. Planen upprättas med normalt planförfarande. Samråd Planen har varit föremål för samråd under tiden till och med Inkomna synpunkter resulterade i att skyddsbestämmelserna utökades till att även omfatta lärarbostaden och gymnastikhuset, att misstänkta markföroreningar undersöktes samt att en särskild planbestämmelse infördes mot bakgrund av risken för störningar från intilliggande industriområde. Vidare ändrades markanvändningen till att även omfatta föreningsverksamhet. Granskning Planförslaget har varit utställt under tiden till och med Inkomna synpunkter har bl.a. resulterat i att planhandlingarna kompletterats med ett yttrande från Räddningstjänsten angående riskerna kring lagring och hantering av farligt gods inom industriområdet. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättad detaljplan för Södra skolan, Hagfors kommun Förslag till beslut expedieras till Kommunfullmäktige

29 29 (33) 87 KS 2012/71/21 Detaljplan för Sättraskolan (Maskinisten 5) Hagfors kommun Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för Sättraskolan (Maskinisten 5) i Hagfors kommun. Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för Sättra-skolan i Hagfors kommun. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 7 mars till och med 4 april Samråd har skett med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndigheter, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. Något samrådsmöte har inte bedömts nödvändigt. Yttranden som kommit in under samrådsskedet och kommunens kommentarer till dessa framgår av bilaga 1. Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändringar av planförslaget: - bestämmelser om utnyttjandegrad har förts in i planen, - resonemanget kring dagvattenhanteringen har utvecklats, - planen har kompletterats med varsamhetsbestämmelser, och - slutligen några kompletteringar av mer redaktionell art. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Kommunstyrelsen godkänner planförslaget efter samråd och beslutar om granskning av detaljplanen. et expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet

30 30 (33) 88 Delegeringsbeslut Dnr /73 Kommunstyrelsens ordförande: Ansökan om statsbidrag för omvårdnadslyftet 2012 Dnr /83 Tillståndsgivning: Ansökan om lotteritillstånd/hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors Dnr / 00 Handling 16 Kommunstyrelsens ordförande: Yttrande over ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Uddeholms Byalag Dnr /00 Handling 20 Kommunstyrelsens ordförande: Ansökan om förskott på verksamhetsbidrag/korpen Hagfors Dnr /00 Handling 22 Kommunstyrelsens ordförande: Yttrande over ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel/ifk Edebäck- Uddeholm Dnr /00 Handling 23 Personalchefen: Personalärenden mars 2012 Dnr /00 Handling 24 Personalchefen: Personalärenden april 2012 Dnr /00 Handling 25 Barn- och ungdomsenheten: Delegeringsbeslut om vård och behandling februari 2012 Dnr /00 Handling 43 Äldreomsorgen: Bostadsanpassning mars 2012 Dnr /00 Handling 44 Äldreomsorgen: Delegeringsbeslut mars 2012 Dnr /00 Handling 45 LSS och socialpsykiatri: Delegeringsbeslut mars 2012 Dnr /00 Handling 46 Sociala enheten: Delegeringsbeslut om ekonomiskt bistånd mars 2012 Dnr /00 Handling 48 Sociala enheten: Delegeringsbeslut om vård och behandling mars 2012 Kommunledningsutskottet: , Barn- och bildningsutskottet: Sekretessprotokoll , 37 Barn- och bildningsutskottet: Sekretessprotokoll , Barn- och bildningsutskottet: , Individ- och omsorgsutskottet: Sekretessprotokoll , 13-19

31 31 (33) 88 forts Individ- och omsorgsutskottet: , 24 Individ- och omsorgsutskottet: , Samhällsbyggnadsutskottet: , Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

32 32 (33) 89 Anmälningar Dnr /60 Barn- och elevombudet: Hagfors Kommun har följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling Dnr /04 Skolinspektionen: Avskrivning av ärende om skyldighet att motverka kränkande behandling och elevens rätt till särskilt stöd Dnr /76 Socialstyrelsen: Avslut av ärende om tillsyn av Briggen, hem för vård- och boende Dnr /65 Skolinspektionen: Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående kränkande behandling och rätten till utbildning för en elev vid Älvstranden Bildningscentrum Dnr /73 Justitieombudsmannen: Kritik mot socialnämnden I Hagfors Kommun för bristfälliga rutiner när det gäller hantering av e-postmeddelanden som har kommit in till en befattningshavares e- postbrevlåda hos myndigheten under befattningshavares frånvaro Dnr /60 Skolverket: Remiss avseende Skolverkets allmänna råd med kommentarer för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro I skolan Dnr /60 Barn- och bildningsutskottets ordförande/barn- och bildningschefen: Yttrande över Skolverkets remiss Dnr /76 Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev Dnr /00 Handling 41 Länsstyrelsen Värmland: om ersättning vid vigselförrättning Dnr /00 Handling 25 Upphandlingssamordnaren: Förlängning av ramavtal Trygghetsjour Dnr /00 Handling 26 Hagfors kommun/uvåns Näringslivscenter: Avtal om köp av tjänster avseende post, kopiering, telefoni samt IT-support Dnr /00 Handling 27 Hagfors kommun/ Hagfors Energi AB: Avtal om köp av tjänster avseende IT-support för drift och upplåtelse av plats för IT-system, Debatt Dnr /00 Handling 4 Hagfors kommun/apoteket: Avtal om läkemedelsgenomgångar Dnr /00 Handling 5 Hagfors kommun/landstinget i Värmland: Överenskommelse för samverkan mellan Hagfors

33 33 (33) 89 forts kommun och Hagfors/Ekshärads vårdcentral Hagfors Energi AB: , 13-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17 2010-11-15 1 (18) 94-107 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-11.35 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer