147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb"

Transkript

1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 145 Kulturpriset Årets förening Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb 149 Nytt programutbud på Osbecksgymnasiet från läsåret 2015/ Öppettider på Folkhälsocentrum våren Reviderade nämndreglementen 152 Översyn av riktlinjer gällande elevers ersättning för resor 153 Information till kommuner gällande kvotflyktingar 154 Handkassor inom kultur- och utvecklingsnämnden Handläggning av vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd från den 1 januari Ekonomisk redovisning år Redovisning av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut Anmälningar Informationsärenden/diskussionsärenden år 2014

2 Laholms kommun Anslagsbevis Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 20 november 2014 Protokollet, som justerats den 24 november 2014, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Angelica Eriksson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 25 november 2014 t o m den 17 december 2014 intygas Angelica Eriksson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Laholm, kl Beslutande Elisabet Babic (M), ordf Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Jan Gottfriedson (FP) Birgitta Fritzon (S) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) Övriga deltagande Christer Johnsson (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare Pia Björk (C), ersättare Christer Johnsson (M), ersättare John Löfstedt (M), ersättare Pia Svensson, avdelningschef Ulf Mattsson, verksamhetschef Angelica Eriksson, kommunsekreterare Utses att justera Jan Gottfriedsson (Fp) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , klockan Paragrafer Sekreterare Angelica Eriksson Ordförande Elisabet Babic Justerande Jan Gottfriedsson

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 145 Dnr Kulturpriset 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kommunen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen. Kulturpriset för år 2014 är kronor. Rekommendationer till förslag på pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Förslag till beslut ges endast av nämndens ledamöter. Kulturpriset har tidigare tilldelats följande: 1987 Kurt Hedberg, musik 1988 Bo Lindblom, skriftställeri 1989 Judith Johansson, konst - konsthantverk 1990 Arne Ejwertz, hembygdsforskning 1991 Karl-Gustav Jönsson, konst 1992 Roy Gowers, byggnadsvård 1993 Björn Hellberg, behandling av det svenska språket m m 1994 Daniel Hjort, musik 1995 Maria - och Kjell-Åke Gustavsson, konst 1996 Föreningen Gamla Laholm, lokalhistoria 1997 Laholms Manskör, musik 1998 Bengt Edenfalk, konst 1999 Laholms Keramikmuseum, lokalhistoria 2000 Björn Rosendal, konst 2001 Gun-Britt Andersson, kulturturism 2002 Tommy Carlsson, konst 2003 Nya Laholmsrevyn, scenkonst 2004 Sten Nilsson, byggnadsvård 2005 Ann Lis Krüger, konst 2006 Roland Andreasson, skriftställeri m m forts

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 forts Sven Martinsson, lokalhistoria och skriftställeri 2008 Mikael Bengtsson, film 2009 Kirke Ralph, dekorationsmåleri 2010 Stina Oskarsson, kulturentreprenörskap 2011 Kjell-Evert Gunnarsson, dans 2012 Vardagsmuseet i Ålstorp 2013 Lisbeth och Roland Davidsson, kvarnen i Knäred s beredning Vid förslagstidens slut har 19 förslag på pristagare inkommit från allmänheten. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 116 Tjänsteskrivelse från verksamheten den 29 oktober 2014 Förslag från allmänheten Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till kulturpris 2014.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 146 Dnr Årets förening 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets förening". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt uppmärksammad insats. Priset till Årets förening är kronor och beloppet kan inte delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1994 Le Petite Bouleklubb 1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 1996 Laholms Fotbollsklubb 1997 Knäreds Kraftsportklubb 1998 Simsällskapet Stimmet 1999 Vallberga Gymnastikförening 2000 Sjöalts Idrottsförening 2001 Vindrarps Volleybollklubb 2002 Bordtennisklubben Serve 2003 Höks Handikappidrott 2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 2006 Caprifolens Voltigeklubb 2007 Laholms Sommarspel 2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm forts

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Laholms Golfklubb 2011 HK Hök 2012 Laholm utan gränser (LUG) 2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening s beredning Vid förslagstidens slut har åtta förslag inkommit från allmänheten. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 117 Förslag från allmänheten Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till Årets förening 2014.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 147 Dnr Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015 Enligt 7 i kommunens reglemente, med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, sammanträder nämnderna på dag och tid som varje nämnd bestämmer. Följande sammanträdesplan föreslås för år 2015: Beredningsutskott Kultur- och utvecklingsnämnd 8 januari 14 januari 28 januari 1 11 februari 25 februari 2 11 mars 25 mars 8 april 22 april 6 maj 20 maj 3 3 juni 17 juni 4 12 augusti 26 augusti 9 september 23 september 5 7 oktober 21 oktober 6 4 november 18 november 7 2 december 16 december 8 Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdestid kl Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdestid kl Sammanträdesrum: Svanen 1 Beslut om internbudget 2 Årsredovisning 2014, kompletteringsbudget, resultatöverföring, uppföljning av internkontrollplan 2014, bruttobudgetförändring 3 Budgetuppföljning 1 4 Planeringsdag, heldag 5 Budgetuppföljning 2, Underlag till kommunplan 2016 överlämnas till kommunstyrelsen, Nämndsplan 2016 beslutas av nämnden 6 Taxor och avgifter Sammanträdesplan för Beslutsattestanter för kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet, internkontrollplan för 2016 forts

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 forts 147 Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 118 Årsplan 2015 för kultur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott. Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2015.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 148 Dnr Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb Skogaby Bollklubb ansöker i skrivelse den 9 oktober 2014 om kommunal borgen för banklån om kronor för kostnader i samband med byggande av kallager/loppislokal i anknytning till klubbens omklädnings- och samlingslokal. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande. s beredning Skogaby Bollklubbs syfte med loppis är att stärka sammanhållningen på orten genom att ordna olika aktiviteter inom bollklubbens ram rör barn- unga och vuxna medlemmar. Föreningen räknar med att låna kronor med en amorteringstid på tio år. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 119 Ansökan från Skogaby Bollklubb den 9 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan från Skogaby Bollklubb om kommunal borgen för banklån om kronor. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KUN 149 Dnr Nytt programutbud på Osbecksgymnasiet från läsåret 2015/2016 Inriktningen elautomation försvinner från el- och energiprogrammet från och med läsåret 2015/2016 och elteknik utvecklas mot att ta emot alla behöriga sökande till de platser som el- och energiprogrammet avsatt enligt nämndsbeslut. Delar av elautomation kan läsas med fristående kurser. s beredning Ett ökat antal ungdomar söker till Osbecksgymnasiet, men trenden med färre sökande till yrkesprogrammen fortgår. Gymnasieskolan skall utbilda elever för aktuell arbetsmarknad och har därför ett behov att anpassa utbildningar efter rådande direktiv från branschråd, arbetsmarknad och regelverk. Elever som söker till automationsinriktningen är minimal varje år medan intresset och efterfrågan för elteknik är stor. Osbeck ser inget anmärkningsvärt inom den närmsta tiden som skulle ändra på söksiffrorna. Detta är inte unikt för Laholm och Osbeck utan utvecklingen är densamma i Halland samt övriga Sverige. Osbecksgymnasiet ser dock inriktningen som en lämplig inriktning att utbilda elever enligt lärlingsmodell som också innebär lägre kostnader för Osbeck samt mer gynnsamma villkor för företagen som tar emot lärlingselever. Lokalernas utformning är i detta sammanhang också en viktig fråga. Osbeck står inför en omfattande renovering av och investering i dess lokaler. För att planera detta arbete och i framtiden ha ändamålsenliga lokaler är det viktigt att ett långsiktigt beslut fattas kring El- och Energiprogrammets framtid. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 120 Verksamhetens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2014 forts.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 forts. 149 Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inriktningen elautomation inom el- och energiprogrammet erbjuds som lärling alternativt arbetsplatsförlagd utbildning från och med läsåret 2015/2016.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KUN 150 Dnr Öppettider på Folkhälsocentrum våren 2015 Fritidsenheten har upprättat ett förslag till öppettider på Folkhälsocentrum för perioden den 1 januari 2015 till den 31 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 121 Verksamhetens förslag till öppettider på Folkhälsocentrum Kultur- och utvecklingsnämnden antar föreliggande förslag till öppettider på Folkhälsocentrum för perioden den 1 januari 2015 till den 31 augusti 2015.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 151 Dnr Reviderade nämndreglementen Med anledning av fullmäktiges beslut om ändrad nämndorganisation och uppgiftsfördelning mellan nämnderna inför den mandatperiod som börjar den 1 januari 2015, ändrad organisation för kommunens fastighetsrelaterade verksamhet samt ändringar i kommunallagen och annan speciallagstiftning har kommunledningskontoret gjort en översyn av berörda nämnders reglementen. I översynen har vidare beaktats behovet av en modernisering och en ändrad struktur för reglementena, bland annat för att underlätta för nämnderna att få en samlad bild av vilka bestämmelser som gäller beträffande ansvar, beslutanderätt och arbetsformer. s beredning Remisshandlingarna översänds till kultur- och utvecklingsnämnden, för yttrande i berörda delar. Remissvaren ska ha kommit in till kommunledningskontoret senast den 21 november Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 122 Kommunledningskontorets remisskrivelse, tjänsteskrivelse, och PM med kommentarer till remisshandlingarna den 27 oktober Utkast till reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 152 Dnr Översyn av riktlinjer gällande elevers ersättning för resor Kultur- och utvecklingsverksamheten har fått i uppdrag att se över riktlinjerna gällande Laholms gymnasieelevers ersättning för resor. Uppdraget riktade sig främst till att se över de gällande riktlinjerna för begränsning av busskort utifrån färdvägens avstånd. Idag gällande riktlinjer för gymnasieelevers ersättning för resor verkställdes år Enligt första paragraf är elever som studerar kostnadsfritt berättigade till att erhålla färdbevis på kollektivt färdmedel för dagliga resor till och från skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Resekortet gäller för obegränsat antal resor med tåg- och buss i Hallandstrafikens regi mellan Båstad och Kungsbacka, vardagar och lovdagar under terminen, kortet gäller inte under jul- och sommarledighet. s beredning Utifrån idag gällande riktlinjer kostar gymnasieelevernas resekort kronor per läsår. Skulle vi istället se till att utöka riktlinjerna så att alla elever med mer än 2 kilometer till skolan får ett resekort, så skulle kostnaderna utifrån dagens elevkullar ligga på kronor per läsår. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 124 Verksamhetens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet för kompletterande uppgifter gällande kostnader och budget för ett avstånd likt barn- och ungdomsnämnden på fyra kilometer.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KUN 153 Dnr Information till kommuner gällande kvotflyktingar Laholms kommun har fått en förfråga från Migrationsverket om det finns utrymme att ta emot kvotflyktingar för år Deras uppdrag är att hitta kommunplats åt 1900 kvotflyktingar som ska föras över till Sverige. För att kunna föra över kvotflyktingen måste någon kommun ha sagt ja till mottagande. I dagsläget har Migrationsverket 400 personer kvar att bosätta innan årets slut. Den stora gruppen kvotflyktingar nu är syrier. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 124 Integrationsenhetens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014 Information till kommuner angående 32 initiala kostnader Information till kommunen mottagande av kvotflyktingar Exempel på akututrustning Brev från Migrationsverket Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att det inte finns möjligheter för Laholms kommun att ta emot kvotflyktingar under år 2014.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 154 Dnr Handkassor inom kultur- och utvecklingsnämnden 2014 Enligt reglemente för kontanthantering ska samtliga förändringar avseende kontantkassor beslutas av nämnden. Utslussverksamheten har en handkassa på 2000 kronor, Anna Parker med ersättare Per Rehnberg har haft ansvaret för denna. Ny ansvarig person för denna kontantkassa behöver ändras till Joanna Henningsson Lindberg mer ersättare Daniel Carlson. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 127 Enheten för ekonomistyrnings tjänsteskrivelse den 30 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansvarig för handkassan på 2000 kronor avseende utslussverksamheten för ensamkommande ungdomar är Joanna Henningsson Lindberg, med ersättare Daniel Carlson.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 155 Dnr Handläggning av vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd från den 1 januari 2015 Ekonomiskt bistånd överförs till socialnämnden den 1 januari Samtliga försörjningsstödsärenden kommer då att flyttas över från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden. Samtidigt överförs kontot för ekonomiskt bistånd till socialnämnden. Eftersom alla ärenden inte kommer vara färdigbehandlade finns det behov av att kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt handläggare inom socialnämnden att slutföra vissa uppgifter i ärenden där beslut har fattats av kultur- och utvecklingsnämnden. Uppdraget kan innebära behandling enligt följande uppgifter: - handlägga besvär över beslut fattade av socialnämnden - verkställa utbetalningar av bistånd, som beviljats av kultur- och utvecklingsnämnden - hantera återkrav av utbetalt ekonomiskt bistånd, som beviljats mot återkrav - för kultur- och utvecklingsnämndens räkning vara mottagare av de medel som beviljats som förskott på förmån - slutföra pågående dödsboutredningar - för kultur - och utvecklingsnämndens räkning hantera pågående polisanmälningar, exempelvis angående bidragsbrott och anmälan om hot mot tjänsteman Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 128 Enheten för arbete och försörjnings tjänsteskrivelse den 4 november Kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt handläggare inom socialnämnden att slutföra vissa uppgifter i ärenden där beslut har fattats av kultur- och utvecklingsnämnden. Beslutsexpediering Socialnämnden

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 156 Dnr Ekonomisk redovisning år 2014 Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi. Ekonomisk rapport från verksamhetsekonomen Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KUN 157 Dnr Redovisning av delegationsbeslut 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att justeraren skall välja ut ett eller två delegationsbeslut för redovisning vid nämndens nästa sammanträde. Justeringsmannen har vid justeringen av kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 augusti 2014 valt ut ett ärenden för redovisning på dagens sammanträde. Justeringsmannen har valt följande ärenden: Fritidsintendent Beslut om utbildningsbidrag våren 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KUN 158 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 2014 Ärende I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med kommunallagen 6 kapitel 35 anmälas till kultur- och utvecklingsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning. s beredning Enligt förteckning den 7 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KUN 159 Dnr Anmälningar 2014 Ärende Enligt förteckning den 7 november Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KUN 160 Dnr Informationsärenden/diskussionsärenden år 2014 Integrationsenheten Pia Svensson Information från verksamheten organisation av verksamheten Ordförande informerar Möte med alla bygdegårdarna i Laholms kommun Planerat möte med kommunstyrelsen gällande friskvårdskorten Kulturutskottet besöker oss Ung och trygg i Halland Ledamöternas inspel Ombyggnation av Osbecksgymnasiet

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 12 Årsredovisning 2009 13 Reviderad investeringsbudget 2010 14 Redovisning av handkassor och växelkassor inom nämndens verksamhet 15 Vägledande riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-20 Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 77 Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer