Kallelse/föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/föredragningslista"

Transkript

1 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, Solstrålen Tid: Måndag 25 mars, 2013, Kl Ledamöter kallas Ersättare underrättas Kl Information från Polisförbundet i Norrbotten D a g o r d n i n g 1. Upprop 2. Anmälan av jäv 3. Val av protokolljusterare 4. Anmälan av beslut i delegerade ärenden 5. Meddelandeärenden Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen 6. Årsredovisning år 2012 kommunstyrelsens verksamhetsområde 7. Årsredovisning för avfallsverksamheten år Årsredovisning för Stadsnätet år Redovisning av fördelning av Migrationsverkets ersättning för flyktingmottagning 10. Uppföljning -Internkontrollplan för 2012 Kommunstyrelsen 11. Åtgärder med anledningav årets resultat 12. Internbudget för kommunstyrelsen Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 Stadsnät 14. Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 Avfall 15. Bidrag för rådgivningsverksamhet under år Företagarna i Arvidsjaur 16. Medfinansiering till landsbygdsprojekt Genbank Gallejaur Lappland 17. Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen 18. Utvidgning av naturreservatet Nakteberget i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner 19. Ansökan om köp av tomter på fastigheten Abborrträsk 2 Abborrträsk bygdeförening med omnejd 20. Förköpsrätt alternativ hyra av del av fastigheten Arvidsjaur 6:1 21. Kommunala feriearbeten Rutiner och finansiering 22. Entledigande som ersättare i personal- och arbetsutskottet Cathrin Vikström 23. Entledigande som ersättare i personal- och arbetsutskottet - Jan-Åge Mikalsen 24. Ansökan om bidrag - Samernas utbildningscentrum 25. Handlingsplan samisk förvaltning - Arvidsjaurs kommun 26. Plan för mottagning av Lulebor vid dammhaveri 27. Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder 28. Ekonomiskt stöd till Rallarmuseet i Moskosel och hembygdsföreningarna i Glommersträsk och Arvidsjaur 29. Ungdomssatsningar efter ungdomars önskemål (Medborgarförslag) forts.

2 forts. Ärenden som inte är offentliga 30. Kommunchefens rapport (inga handlingar) Ärenden som är bereds för beslut i kommunfullmäktige 31. Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun 32. Årsredovisning för VA-verksamheten år Årsredovisning 2012 för kommunens förvaltade fonder 34. Bokslut och årsredovisning Gemensam nämnd för drift av personalsystem 35. Investeringsredovisning för år Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 Vatten och avloppsverksamhet 37. Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel 38. Översyn av möjlighet till utökning av flyktingmottagande år 2013 och kommande år Länsstyrelsen 39. Taxa för Centrumbadet 40. Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil (Medborgarförslag) 41. Utvärdering av medborgarförslag Utvärdering Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida 43. Gemensam servicenämnd Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplogs kommuner 44. E-nämnd i Norrbottens län för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle 45. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 46. Reglemente för socialnämnden 47. Entledigande som ledamot och vice ordförande i socialnämnden Hanna Lundgren 48. Entledigande som ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, valnämnden och hälso- och trygghetsrådet - Mats Klockljung 49. Bolagsordning Arvidsjaur Kommunföretag AB 50. Ägardirektiv Arvidsjaur Kommunföretag AB 51. Bolagsordning Arvidsjaurhem AB 52. Ägardirektiv Arvidsjaurhem AB 53. Bolagsordning Arvidsjaur Flygplats AB 54. Ägardirektiv Arvidsjaur Flygplats AB 55. Bolagsordning Arvidsjaur Energi AB 56. Ägardirektiv Arvidsjaur Energi AB 57. Bolagsordning Arvidsjaur Test & Training AB 58. Ägardirektiv Arvidsjaur Test & Training AB 59. Förlängning av projekt EntreprenörCentrum Norrbotten Rapport från kommunstyrelsens ordförande 60. Ordföranderapport (inga handlingar) Arvidsjaur JERRY JOHANSSON Ordförande Inga Sandström Sekreterare

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Anmälan av beslut i delegerade ärenden I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott II Övriga delegeringsbeslut Kommunchef Johnny Högberg Tillsv idareanställning Socialchef Ann-Sofi Levander Tillsv idareanställning Skolchef Annette Rylén Tillsv idareanställning Teknisk/Miljöchef Heikki Kairento Tillsv idareanställning Tillsv idareanställning Kommunchef Johnny Högberg Beslut om utlämnande av allmänna handlingar Projektingenjör Erika Resin Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp Enhetsledare parker Erika Harr Bidrag till underhåll av enskilda vägar Enhetsledare parker Erika Harr Bidrag till enskilda VA-anläggningar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks Expedierat per e-post om inget annat anges. Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Cirkulär 12:54 - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:55 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-K - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:56 - Basbelopp för år Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:57 - Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:58 - Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:59 - Omställningsavtal förtydligande av partsavsikt - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:60 - Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:65 - Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPA-verksamheten - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:66 - Räddningskostnadsnämndens utlåtande - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:67 - Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev - Sveriges Kommuner och Landsting Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen III Meddelandeärenden, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. * Cirkulär 12:68 - Skadeståndskrav på grund av arbetsskada - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:69 - Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension - Sveriges Kommuner och Landsting * Skrivelse till Landshövdingen om Lappstaden som världsarv Dnr 40/ Sameföreningen i Arvidsjaur * Cirkulär 12:71 - Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:72 - Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:73 - Överenskommelser för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting inom området vård och socialtjänst; Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 12:74 - Redovisningsfrågor 2012 och Sveriges Kommuner och Landsting * Förändring av fördelningsmodellen för icke statliga flygplatser, skrivelse om förutsättningar för Arvidsjaurs Flygplats i kommande remiss - Anne Åberg, ordförande Arvidsjaur Flygplats AB * Cirkulär 12:76 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12 - Sveriges Kommuner och Landsting * Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Skolverket * Socials tyrelsens årliga lägesrapport: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och Socialtjänst Socialstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen III Meddelandeärenden, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. * Beslut - Länstransportplan för Norrbottens län Potter 2013 Dnr 317/ Länsstyrelsen i Norrbottens län * Upphörande av undersökningstillståndet Ludvigsberg nr 100 (2006:268) - Bergstaten * Protokoll Direktionen - Partnerskap Inland Akademi Norr * Beslut om prövningstillstånd i överklagat ärende om Vindkraft i Fiskträsk - Kammarrätten i Sundsvall * Budgetförutsättni ngar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Yttrande över förslag till förändrade föreskrifter om driftbidrag till ickestatliga flygplatser - Kent Ögren / Karl Pedersen * Informations- och prognosbrev februari Sveriges Länstyrelser, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen * Styrelseprotokoll Länstrafiken i Norrbotten AB * Cirkulär 13:07 - Feriejobb sommaren Sveriges Kommuner och Landsting * Återbetalning av tryckningsbidrag beviljat av kommunstyrelsen Dnr 7/ Institutet för språk- och folkminnen * Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande - Barn- och utbildningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen III Meddelandeärenden, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. * Anpassning till nya skollagen inför införandet av nya lärverktyg (En dator till varje elev) - Barn- och utbildningsnämnden * Ekonomisk uppföljning av budget 2012 Barn- och utbildningsnämnden - Barn- och utbildningsnämnden * Avvikelserapport, Skolgång för klasserna 4, 5 och 6 vid Klockarbackeskolan i Moskosel - Barn- och utbildningsnämnden * Cirkulär 13:08 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställningen BAL 13 - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 13:09 - Kulturarvslyftet - Sveriges Kommuner och Landsting * Undersökningstillstånd för området Gåbde nr 1002 i Arvidsjaur kommun, Norrbottens län - Bergstaten * Inspektion vid boende för ensamkommande barn (Kråkan och Korpen) gällande hot, våld och myndighetsutövning - Arbetsmiljöverket Bilaga Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 t ARBETSMI LJÖ ~ VERKET INSPEKTIONSPROTOKOLL DatlJm Vår beteckning INL 2013/6058 Sid 1 (4) Distriktet i Luleå Hans Karlsson, Arvidsjams Kommun Arvidsjam - /0/ J Resultatet av inspektionen den 14 februari 2013 Arbetsgivare : I Organisationsnummer: Arvidsjaurs Konunun Arbetssla1te: Ensamkollunande barn vid Kråkan och Korpen I Besöksadress: Domängatan resp. Skogsgatan, Arvidsjam Närvarande vid inspektionen: Juha Åkerblom, boendechef, Eva LUlldsh'öm, sko/handledare, Fabrizio Costi, vik. Handledare, Hans Karlsson, Arbetsmiljöverket Inspektionens huvudsakliga Inriktning: Inspektion 2013 hot och våld myndighetsutövning Brister i förhållande till gällande arbetsmiljöregler Vid inspektionen framkom följande brister som behöver undersökas närmare och åtgärdas för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Ett återbesök är inplanerat i maj ) Kartläggning och riskbedömning (Kråkan och Korpen) Ni saknade en karuaggning med riskbedömning som identifierar situationer och/eller platser dar händelser med våld eller hot om våld kan förekomma. Med kartlaggningen som grund kan darefter en riskbedömning genomföras. Se AFS 1993: 2 om våld och hot i arbetsmiljön, samt AFS 2001: 1 om systematiskt arbetsmiljöarbete Råd: KarUagg situationer/platser där hot och våld kan tänkas förekomma. Kontrollera med handlingsplanen att den täcker in dessa situationer/platser. Lägg in situationerna/platserna i en riskbedömning och bedöm risken för hot och våld utifrån sannolikhet och konsekvens. Med utgångspunkt från riskbedömningen ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kan personalen i utsatta lägen kalla på snabb hjälp vid behov? 2) Tillbudsruliner (Kråkan och Korpen) Vid inspektionen träffade och samtalade vi med ett antal arbetstagare. Vid samtalen framkom en osäkerhet avseende rutiner omkring tillbudsrapportering. Enligt uppgift skrevs inte tillbudsrapporter i den omfattning som var önskvärt. Ni behöver tydliqqöra rutinerna krinq tillbudsrapporter så att inträffade tillbud blir Postadress: Stockholm Besöksadress: Köpmangatan 40 Al LuleA Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: w\v\v.av,se Organisationsnummer: 202"

9 re ARBETSMI LJä VERKET INSPEKTIONSPROTOKOLL Datum Vår beteckninn INL 2013/6058 Sid 2 (4) rapporterade, dokumenterade och bedömda utifrån allvarlighetsgrad. Se AFS 2001: 1 om systematiskt arbetsmiljöarbete Kommentar: Tillbudsrapporterna utgör en viktig informationskälla för arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En kopia av inkomna tillbud ska därför sparas på den aktuella arbetsplatsen. Bedömningen av enskilda tillbud samt eventuella åtgärder ska återkopplas till arbetstagarna, förslagsvis på APT. 3) Anmälan av allvarliga tillbud/olyckor till AV (Kråkan och Korpen) Likartade oklarheter (se pkt 2) avseende rutiner fanns angående vad som ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Allvarliga tillbud och olycksfall ska rapporteras in till Arbetsmiljöverket. Ni behöver klargöra vem som ska rapportera och vad som ska rapporteras. SeAMF 2 Kommentar: Begreppet "allvarliga" finns definierade i AMF 2. Förenklat kan sägas att allvarliga och riktade hot eller våldssituationer ska rapporteras liksom skador/olyckor i anslutning till arbetet som medfört blodvite, sjukskrivning eller läkarvård (resor till och från arbetet ligger inte inom arbetsgivarens ansvarsområde). 4) Utbildningsplan (Kråkan och Korpen) Enligt uppgift vid inspektionen har inte all berörd personal en aktuell utbildning i första hjälpen. Utbildningsplan saknades. Ni behöver därför upprätta en utbildningsplan som regelerar att berörd personal erhåller aktuella kunskaper/ utbildning inom ämnesområdet. Se AFS 1993: 2 om våld och hot i arbetsmiljön 5) Varuleveranser (Kråkan) Verksamheten tar emot eller inhandlar matvaror normalt sett två gånger per vecka. Ofta blir det stora mängder som handlas, med många varukassar. Varje kasse kan väga uppskattningsvis 6-7 kilo. Det inhandlade ska sedan bäras två trappor upp (ca 20 trappsteg), aven eller två personer. Arbetet upplevs vara tungt och slitigt, med onödig risk för halkolyckor/belastnings besvär. Varuhiss saknas. Atgärder behöver vidtas som underlättar arbetet och minskar risken för onödiga olyckor/skador. Kommentar: Följande åtgärder/rutiner kan minska den relativa belastningen per person och därmed skaderisken: Att handla oftare och mindre; att handla på sådana tider att flera kan hjälpa till med bärandet. 6) Kunskaper hos personalen (Kråkan och Korpen) Den handlingsplan mot hot och våld som fanns upprättad var känd av den personal som Arbetsmiljöverket träffade. Men vår bedömning är att man kan behöva bli uppdaterade om dess innehåll. Handlingsplanen behöver också ses över och revideras utifrån den verksamhet som bedrivs vid Kråkan och Korpen.

10 ~ ARBETSMILJÖ ~ VERKET INSPEKTIONSPROTOKOLL Datum Vår betecknlnq INL 2013/6058 Sid 3 (4) Allmänna handlingsplaner inom kommunen ska brytas ner och anpassas till att gälla den specifika verksamhet som bedrivs och berörs. Se AFS 2001: 1 om systematiskt arbetsmiljöarbete Kommentarer: Att regelbundet informera om valda delar i handlingsplanen mot hot och våld kan bidra till en ökad trygghet och säkerhet i arbetet. Inte minst för ny personal och vikarier. Det innebär också att handlingsplanen kan hållas aktuell och relevant.

11 'Ii ARBETSMI LJÖ VERKET INSPEKTIONSPROTOKOLL Datum Vår beteckninq INL 2013/6058 Sid 4 (4) Information Detta inspektionsprotokoll är en uppmaning till el' att vidta åtgärder föl' att undamöja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. De brister/ risker som noterats på omstående sida itmebär att ni hal' avvikelser från den skyddsnivå som gällande arbetsmiljöföreskrifter angel'. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 arbetsmiljöiagen. Som arbetsgivare ska ni, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljöiagen, vidta alla åtgärder som behövs föl' att förebygga att arbetstagaren utsätts föl' ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu gel' el' viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat bristerna hal' ni ändå kvar det fulla ansvaret föl' arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket hal' ställt krav mot el' eller inte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljöiagen inom arbetsmiljöollli'ådet. Föreskrifterna om Systematiskt al'betsmiljöal'bete (AFS 2001:1 med ändritlg genom AFS 2003:4 och AFS 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö. Om ni saknar kunskap eller kompetens föl' det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån. Enligt 7 kap. 3 arbetsmiljöiagen har Arbetsmiljöverket rätt att erhålla de upplysnitlgar som behövs föl' tillsyn enligt arbetsmiljöiagen. Besök Arbetsmiljöverkets webbplats, när ni viii veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljöiagen och våra föreskrifter i PDF-format. Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss. Använd förkortning på omstående sida AFS = Arbetslniljöverkets föreskrifter Kopia föl' kännedom till: Ensamkommande barn vid Kråkan Domängatan Arvidsjaur

12 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ekonomiutskott Ks Dnr 00045/ Bokslut och årsredovisning år kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter Det slutgiltiga sammanlagda resultatet inklusive kapitalkostnader för kommunstyrelsens ansvarsområden är ett överskott mot budget på ca 1,4 mkr. Tkr Kf, revision, överförmyndare, val 106 Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet 807 Fastigheter 51 Affärsverksamhet Stödfunktioner -79 Tillväxtenheten Fritid och kultur - 41 Summa kommunstyrelsen Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott Fku Dnr 00045/ Årsredovisning Fritid och kultur Årsredovisning för fritid och kultur har upprättats. Fritids- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Årsredovisning 2012 för fritid och kultur godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (83) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 Januari December Kommunstyrelsen 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall mot budget Personal Verksamhet Partistöd Summa kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Verksamhet 2012 Kommunfullmäktige har haft fem sammanträden under Vid fullmäktigesammanträdet i april redovisades kommunens och bolagens årsbokslut. Vid sammanträdet i oktober fastställdes årsbudget och ramar för Kommunfullmäktige har beslutat om och utbetalar partistöd till de sex politiska partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige har utsett en beredning för mandatperioden, mål- och utvärderingsberedningen. Beredningens uppdrag består i att utforma övergripande mål för kommande treårsperioder.

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Ekonomi Utfall mot budget visar på ett överskott på 103 tkr. Mandatfördelning Socialdemokraterna 15 Vänsterpartiet 4 Centern 8 Moderaterna 2 Folkpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 SUMMA 31 mandat mandat mandat mandat mandat mandat mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) Nyckeltal kommunfullmäktige Sammanträden Ärenden Motioner Medborgarförslag Frågor o interpellationer Partistöd tkr Kr/mandat Kr/invånare Motioner Högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar Marcus Lundberg, Johan Lundgren Ungdomsfullmäktige Vänsterpartiets fullmäktigegrupp Ordinarie tjänstgöring för Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå Tingsrätt - Sven-Olov Granlund (c) och Annika Öberg (m) Uppm ärksamma kommunens nyfödda socialdemokraterna av Socialdemokraterna Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn - Leif Enberg (v) Lekplats vid gamla badplatsen Nyborgstjärn - Leif Enberg (v) Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga - Vänsterpartiets fullmäktigegrupp Dialogträff mellan nämnders politiker och barn och ungdomar - Vänsterpartiets fullmäktigegrupp Resereglemente för Arvidsjaurs kommun - Moderaternas fullmäktigegrupp

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 18 Valnämnd Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändring i tkr Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Under 2012 har ordförande, vice ordförande och sekreterare varit på utbildning i Luleå i mars. Syftet var utvärdering av förra valet och information från valmyndigheten. Vid två tillfällen under året har ny ordförande för Valnämnden utsetts. Ann Engberg Utredare

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 17 Revision Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar: 1. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 2. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 3. Är den interna kontrollen tillräcklig. 4. Är räkenskaperna rättvisande. Granskningar redovisade för 2012: Kommunens externa informationsverksamhet. Hur kommunstyrelse, nämnder och dess verksamheter tillämpar reglemente för intern kontroll. Kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd. Kommunens delårsrapport för perioden Gemensam nämnd för drift av personalsystems ansvarsutövning Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens övergripande ansvarsutövande år Kommunstyrelsens övergripande ansvarsutövande år Socialnämndens övergripande ansvarsutövande år Barn- och utbildningsnämndens övergripande ansvarsutövande år Kommunens fond och tio stiftelser. Lekmannarevision av Kommunens bolag: Målstyrning och resultat med tillräcklig intern kontroll. Roger Lundberg

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 117 Överförmyndare Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 70-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande flyktingbarn. Händelser av betydelse För närvarande har Arvidsjaur 20 ensamkommande flyktingbarn, varav 19 har fått permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten tagit emot ca flyktingbarn. Volymen har ökat från ca 10 till 20 barn per år som uppehåller sig på boendet vid samma tid, vilket har ökat arbetsbördan för överförmyndaren. Överförmyndaren har genomförd en heldagsutbildning för goda män/förvaltare med inhyrd föreläsare. Arrangemanget genomfördes i Arvidsjaur. Överförmyndaren i Sorsele deltog med sina goda män. Utbildningen blev mycket uppskattat av deltagarna. Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn.

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Ekonomi Volymen för ensamkommande barn har fördubblats under året, men dessa kostnader eftersöks från Migrationsverket, vilket tar ut den ökade kostnaden. Beslut i överklagande mot Migrationsverket är avgjort och Arvidsjaurs Kommun har fått utbetald kostnader för tolkning och hyrbilar för goda män från alla tidigare perioder. Det har varit en ökning av svåra godmanskap/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att kunna rekrytera ställföreträdare. Detta har påverkat ekonomin negativt. Tyvärr är detta en trend som håller i sig och detta påverkar ekonomin framöver. Framtid Politiska diskussioner om ökning av antal ensamkommande flyktingbarn till 30 per år, vilket ytterligare kommer att öka arbetsbelastningen för överförmyndaren. Svårt att rekrytera nya goda män. Nina Ask Överförmyndare

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsen politisk verksamhet Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr. i % Personal Verksamhet Bidrag till koncernen Summa kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Verksamhet Kommunstyrelsen Sammanträden Ärenden Demokrati och Information För att medborgarna ska kunna vara med och påverka krävs tillgång till information och kanaler för dialog. En medborgarundersökning har gjorts som visar att kommunmedborgarna i stort sett är nöjda med kommunens verksamhet. Man ansåg dock att möjligheten att påverka kunde vara bättre. Informationen till kommunmedborgarna sker via informationsblad och via kommunens hemsida. Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens Kvalité i Korthet (KKiK) via Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna kan använda informationen från KKiK till att jämföra sig med sig själva och andra över tid genom ett fyrtiotal olika mått inom fem områden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande. Tidigare resultat finns presenterade på kommunens hemsida: Syftet med KKiK är bland annat att politiker och kommunmedborgarna ska kunna få veta vilken kvalité kommunens service håller, att det ska underlätta en dialog omkring detta samt att måtten ska användas som en viktig del i styrning och verksamhetsutveckling. Markförsörjning och exploatering Ny lagstiftning öppnar möjligheter till strandnära bebyggelse inom ramen för arbetet med översiktsplanen. Arbete med att hitta lämpliga områden pågår. Trafikförsörjning Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft. Norrbottens län har inrättat en kollektivtrafikansvarig myndighet, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får en tydligare strategisk roll jämfört med tidigare. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik. Den nya lagen är anpassad till EU:s regelverk där kollektivtrafik har definierats som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är enligt kollektivtrafiklagen behörig myndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt kollektivtrafikförordningens bestämmelser.

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Civil beredskap Kommunen får statsbidrag för att utföra sin del av den civila beredskapen. I uppdraget ingår att hålla personal, göra planer och öva minst en gång per mandatperiod. En ny krisberedskapsplan har antagits under året. Samiskt förvaltningsområde I januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Därigenom blev Arvidsjaurs kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara och stärka samiskan inom kommunen. Det innebär bland annat att medborgarna har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Intresseföretag och gemensamma nämner Samverkan med andra myndigheter Arvidsjaurs kommun samverkar med Skellefteå kommun i en gemensam nämnd för drift av personalsystem. Kommunen delar, köper/säljer också tjänster med Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner, som t ex växelfunktion, gemensam server för VA-debitering, räddningschef och konsumentverksamhet. Kommunen har också sålt tillfälliga tjänster inom social verksamhet. Kommunalförbund Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr. Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Norsjö och Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. Ekonomi Resultatet för 2012 är ett underskott på tkr. Verksamheterna för Bostadsanpassning, Lokal landsbygdstrafik och Bidrag till enskilt VA uppvisar totalt ett underskott med tkr. Utbetalda medel för strukturåtgärder är 230 tkr högre än budgeterat. Stöd till koncernen var nollbudgeterat men har ett utfall på 238 tkr varav förlusttäckningsgarantin till Trafikskolan uppgick till 168 tkr.

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Årsbudget 2012 Redovisning 2012 Utfall mot budget Kommunstyrelsen Föreningsbidrag Förl pens.förm förtr.valda Allmänna utredningar Strukturåtgärder Fysisk planering Nenet Stadsnät/luminora Industrimark Allmän markreserv Strukturella insatser Näringslivsstöd Stöd till koncernen Exploateringsverksamhet Bostadsmark Bostadsanpassning Bidrag till vägar Bidrag till gårdsbelysning Lokal landsbygdstrafik Bidrag till enskilt va Civilt försvar Totaler Strukturåtgärder Anslaget används när kommunstyrelsen har lämnat medfinansieringsbeslut för projekt där någon annan är projektägare. Förvaltningarna svarar själva för finansiering av de projekt där de är projektägare. Under 2012 har tkr. Luminora IT Kommunstyrelsen har beslutat att medverka i IT Norrbottens projekt Luminora i ett antal år. Dessa projekt ska inte belasta stadsnätets kunder. Fysisk planering I fysisk planering ingår kostnader för stadsplaner med 269 tkr och 78 tkr för kostnader för GIS.. Bostadsmark Inga tomter har sålts under 2012.

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Bidrag till vägar belysning mm Kommunfullmäktiges nya regler om bidrag till enskilda vägar har minskat kommunens kostnad från 789 tkr till 622 tkr för 2011 men har åter stigit och uppgår för 2012 till 750 tkr. En ansökning om belysning har beviljats. Arton ansökningar om bidrag till enskilt VA har beviljats ( 4 st 2011). Kostnaden har stigit från 96 tkr 2011 till 388 tkr för Lokal landsbygdstrafik Bruttokostnaden från Länstrafiken för 2012 var tkr. Dessutom har kommunen fått en kostnad för slutregleringen av 2011 med 210 tkr. Måluppfyllelse och nyckeltal Arvidsjaurs kommun har påbörjat en process där mål- och resultatstyrning står mer i fokus än tidigare. Detta uttrycks bland annat genom de övergripande målen som antogs av fullmäktige (Kf 196) Under 2012 har därför arbetet med att bygga upp en organisation för och kunskap om detta arbete varit intensivt. För att styrningen ska vara effektiv och meningsfull måste arbets- och rapporterings-processen harmonisera med själva organisationen och dess andra styrsystem. För att komma dit är det erfarenhetsmässigt från andra kommuner en ganska lång startsträcka. Kommunstyrelsen har antagit 17 olika verksamhetsmål. Dessa är i sin natur väldigt olika. I vissa fall handlar det om längre processer och projekt som egentligen bara når måluppfyllelse en enda gång; när arbetet är slutfört. Där har förslag på nyckeltal som illustrerar delmål tagits fram för att det ska vara möjligt att följa processen och se att det går åt rätt håll. I andra fall handlar det om nya arbetssätt och sätt att förhålla sig till saker och ting. Dessa mål kan vara svåra att hitta objektiva mått till. Det är först när mål och nyckeltal testas i praktiken det går att veta om de fungerar, om definitionerna behöver specificeras eller om de behöver göras om helt och hållet. I många fall kan antalet eller definitionen på nyckeltal behöva justeras. Det är just detta som hänt under Som helhet är kommunstyrelsens målarbete i full gång och många av verkställighetsgrupperna har gjort ett gediget arbete där de även införlivar samverkan mellan olika aktörer och antar ett kontinuerligt förbättringsarbete även i mål som inte talar direkt om detta. Det får ses som en multiplikatoreffekt. Orsaker till avvikelser har till största delen varit mänskliga eller beror på att ett mål måste vänta tills ett annat är uppfyllt innan det går att börja arbeta med det. Jerry Johansson Kommunstyrelsens ordförande

25 Målrapport Bokslut 2012 Kommunstyrelsen Övergripande mål: En positiv befolkningsutveckling och tillväxt Ks verksamhetsmål: Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: Verksamhetsmål på 2012 : Fastställa årsbasis framtagna. vilka som inte har (2013: Fastställa plan bredband i för hur dessa ska få kommunen; tillgång till bredband. Boende, företag, 2014: Tillsammans områden. med operatörer bygga ut bredbandstäckningen utan att behöva finansiera med skattemedel. ) Kommunen ska arbeta för en god infrastruktur för ökad attraktivitet Skapa långsiktigt hållbara relationer med nya och befintliga företag Arvidsjaurs kommun ska uppfattas som en långsiktigt bra och utvecklande arbetsgivare. Mål 2012: Kommunkoncernen ska verka för fler billiga flygresor för att motverka konkurrerande flygplatser vilken används av många som ska till/från Arvidsjaur. Mål 2012: Handlingsplan för målperioden framtagen. Mål 2012: Handlingsprogram för målperioden framtagen. Revidering av personalpolitiskt handlingsprogram för ett levande dokument och för harmonisering ur ett koncernperspektiv. Verksam Arbete pågår. Mål 2013: Deltagande i Insikt för mätbarhet inom potentiella förbättringsområden i målet, förslag till förbättringsåtgärder samt informationsspridning. (Arbetet sker i samverkan med ungdomar på Sandbacka.) hetsmålet ligger på koncernledningsnivå. Personalpolitiska handlingsprogrammet är under revidering för att, där det är möjligt, få med hela koncernen i programmet och skapa ett levande dokument. Arbetet är slutfört och dokumentet väntar på politisk behandling.

26 Övergripande mål: Ks verksamhetsmål: Arvidsjaur ska vara Lapplands mest attraktiva kommun att bo i. Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: Mål 2012: Nyckeltal framtaget för målperioden. Mål 2015: Arvidsjaur ska ha bästa ranking i Lappland enligt Fokus mätning 2015 Mål 2012: Handlingsprogram för målperioden framtaget. Gr Mätningen bygger på 44 variabler uppdelade på fem områden. Mätningen presenteras varje år i maj, uppföljning av målet sker i tertialbokslut per augusti. uppen har inväntat rekrytering av ny inflyttningsoch integrationssamordnare. En positiv befolkningsutveckling och tillväxt (forts.) Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 100% av de som är 18 år eller äldre och som flyttade in för två år sedan skall vara i arbete eller utbildning. Gruppen har haft inledande träffar med den nyrekryterade inflyttnings och integrationssamordnaren. Egen undersökning: Mätningen sker i november årligen. Svarsfrekvensen på enkäten till nyinflyttade skall vara 70 % (2013) och 80% (2014). Ege n undersökning: Mätning görs i november varje år. Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas. Mål 2012: Mål och handlingsprogram för perioden framtaget. Kontaktpersoner presenterade på UNG - portalen. Besök elevmatsalar några gånger per termin. Fö Kom K rslag på långsiktigt verksamhetsmål: Fungerande ungdomsinflytande påverkar samhällsutvecklingen i positiv riktning. munens olika verksamheter har valt kontaktpersoner särskilt för barn och ungdomar. ontaktpersoner och politiker från de olika nämnderna. Samtal med fikatvå onsdagar per termin för barn och ungdomar. Politiker bjuder in. I camp Gielas cafeteria och vid Öppen scen i Medborgarhusets foajé.

27 Övergripande mål: Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet Ks verksamhetsmål: All verksamhet i kommunen ska präglas av professionalism, glädje och respekt Kontinuerligt förbättringsarbete av arbetssätt, metoder och informationsteknik Öka antalet sektorsövergripande projekt/samverkan över kommungräns/ förvaltningar/bolag En levande omvärldsanalys Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: All personal ska ha spelat kommunens värdegrundsspel via APT. Målet bryts ner och förs ut på enhetsnivå inom KS. Fokus 1: Verksamhetssystem (ekonomi och e-tjänster i första hand.) Fokus 2: Optimerat användande av befintliga verksamhetssystem. Minst ett påbörjat/genomfört samverkansprojekt Ut Ko värderingen visar att Tillväxtenheten, Arvidsjaurhem, Personal- och löneenheten och Socialnämndens verksamheter har aktivit arbetat med värdegrunden genom att bl.a. spelat värdegrundsspelet. I övriga förvaltningar har målet inte uppnåtts/rapportören saknar underlag. ncernledningen har arbetat med att definiera och diskutera målet översiktligt. Målet saknar verkställighetsgrupp; behandlas på enhetsnivå i KS. Två övergripande fokusområden har dock tagits fram. Ett flertal projekt av denna typ har startat. Inom koncernen är många av KS mål av denna karaktär ex inom infrastruktur, attraktion mm. Bildandet av en koncernledning med regelbundna träffar är ett av många exempel. Ingen uppgift Fungerande Intranet som ska öka intern dialog, delaktighet och transperens Fungerande Intranet som ska öka intern dialog, delaktighet och transperens Målsättningen är att intranät ska finnas, fungera och leva vid bokslut Potentiellt verktyg som kommunen redan betalar för har identifierats och presenterats.

28 Övergripande mål: Ks verksamhetsmål: Gemensamma projekt/samarbeten, PPP-lösningar Livslångt lärande Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: Ingen uppgift Kompetenskartläggning Arb etet påbörjas enligt ny plan under våren Återkommande grundutbildning för nya chefer Återkommande tematräffar för chefer inrättade. U tbildningen har utförts enligt plan. XX deltagande. En träff under hösten 2012.

29 Övergripande mål: Ks verksamhetsmål: Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: Mål 2012: Handlingsplan för målperioden har tagit fram Miljöhänsyn Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Delaktighet och dialog genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal Medarbetarenkät har genomförts Plan för tematräff för chefer följs Arbetstagarna ökar sina anspråk på friskvårdsbidraget Resultatet ska analyseras för att kunna användas i redovisningen på ett mer detaljerat sätt. En träff under hösten 2012 har genomförts, ytterligare träffar planeras årligen. 32 % har utnyttjat friskvårdsbidraget under 2012, jämfört med 27 % år Andelen förebyggande ärenden överstiger andelen sjukskrivningsärenden Mäts årligen. Förebyggande arbete är nyckeln till låga sjuktal. Övergripande samverksangrupp enligt plan. Behandlar arbetsmiljöfrågor. Att personalens sjuktal skall fortsättningsvis ligga under länets och rikets medeltal Miljöbeaktande vid investeringar Integrerad skyddsombudsutbildnin g för chefer och skyddsombud Personalens sjuktal ska ligga under länets och rikets medeltal. Planerad tillsammans med företagshälsovården. Genomförande under Resultatltat för (mäts under 2012) Arvidsjaur 5,0 Riket: 5,1 Länet: 5,2 Förebyggande arbetet motverka korttidsfrånvaro intensifieras tillsammans med A- hälsan. Bygger på att Lokala Agenda 21 revideras. EUs miljömål och Agenda 21 ska ligga till grund för kommunens miljöarbete. Ta fram lokala miljömål. Arbetet pågår. Målet är uppfyllt när nya lokala miljömål finns beslutade.

30 Lägesangivelse för måluppfyllelse: Målet helt uppfyllt Målet uppfyllt i hög grad Målet ej uppfyllt Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. Se kommentarsfältet

31 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 284 Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag beviljade år st, till en kostnad av :-. Bokförd kostnad för 2012 Utbetalt :-. Redogörelse för år 2012 Utfallet överskred budget med cirka ca 45 %. Prognosen från , tydde på att budgeten skulle överskridas med kr. Totalt inkom 86 st ansökningar av bostadsanpassningsbidrag under år Fördelningen av de beviljade bidragen under år 2012 på belopp av olika storlek ser ut enligt tabell nedan (Tabell 1). Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidragen under år 2012 baserat på bidragsmottagarens ålder redogörs i tabell 2. Vanligaste anpassningsåtgärden i bostäder under 2012 var tröskelbyte, montering av spistimer och ramper. Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2012 på belopp av olika storlek. Mindre än kr 18 st kr 14 st kr 31 st kr 12 st kr 19 st kr eller mer 2 st Tabell 2. Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2012 baserat på bidragsmottagarens ålder. Under 70 år: år 85 år och äldre Antal Antal Antal bidrag: 32 st Belopp: kr bidrag: Belopp: 43 st kr bidrag: Belopp: 21 st kr Händelser av betydelse På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att flertalet större anpassningar från år 2011 har blivit slutförda år 2012 har budgeten överskridits. Totalt har 10 köksombyggnationer blivit gjorda och köksombyggnader är kostsamma åtgärder. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. År 2012 har 101 beslut blivit tagna. 5 st beslut har avslagit ansökan om bostads-anpassningsbidrag. Framtiden kr är uppbokade på 2013 års budget, för beviljade bostadsanpassningar från år 2012 som ännu inte har blivit slutförda. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, får ökad självständighet, kan använda sina hjälpmedel och får bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden.

32 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: - ökat kvarboende - möjlighet till eget boende istället för särskilt boende - möjlighet till hemrehabilitering - möjlighet till hemsjukvård - barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma - ökad självständighet och minskat hjälpbehov Måluppfyllelse. Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Erika Resin Handläggare bostadsanpassningsbidrag

33 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.

34 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt.

35 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade Vad ges bidrag till? Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat. Olika funktionshinder Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis psykisk utvecklingsstörning. Standardhöjning Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. Vem kan få bidrag Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyreseller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den bostaden anpassas. Information Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. Ansökan Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel arbetsterapeut.

36 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen Beslut Kommunen beslutar om bidraget. Utbetalning Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de blir färdiga. Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus Bredare dörrar Bortagning av trösklar Ändring eller komplettering av badrumsutrustning Termostatblandare. Kran med specialvred Specialanpassade skåp, främst i kök Bänkspis med separat ugn Utbyte av golv- och väggmaterial Lyftanordningar och utomhus Ramper Utvidgat entréplan Räcken och ledstänger Hårdgöring av gångväg Automatisk garageöppnare Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

37 Arvidsjaurs kommun Bokslut (83) Januari December Kommunstyrelsen 700 Ledningsfunktionen Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyra, kapitalkostn 0 Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Verksamhet Ledningsfunktionen består numera av kommunchefen. Ledningsfunktionen arbetar med kommunövergripande frågor där samordning av förvaltningar och bolag samt strategiska utvecklingsfrågor är grunden. En ledningsgrupp och en koncernledningsgrupp arbetar på uppdrag av ledningsfunktionen. Kommunchef är också ansvarig utgivare av publikationer i form av Webb och informationsblad Händelser av betydelse I koncernledningen har aktivt arbetat med att få verkstad i de av kommunstyrelsen beslutade målen. Arbetet bygger på ett sektorsövergripande arbetssätt där olika förvaltningar och bolag gemensamt jobbar mot beslutade mål. Under året har ledningsfunktionen arbetat med att få tillstånd en utökad samverkan inom SAMSA (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele). Tillsammans med kommunchefer i Sorsele och Arjeplog har arbetsgrupper skapats för att se på områden att utveckla samarbeten inom. Frågan om gemensam nämnd har behandlats av särskild politisk arbetsgrupp. Koncernledningen som startades upp i slutet av 2011 har under året träffats kontinuerligt. Några av effekterna är ökad samordning vad gäller upphandling och samsyn vad gäller personalpolitik. Under 2012 har ett informationsblad från koncernledningen börjat distribueras till samtliga anställda inom kommunkoncernen. Ledningsgruppen har under 2012 träffats regelbundet och ett mer sektorsövergripande arbetssätt har skapats.

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 Bokslut och årsredovisning år 2012 s verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 1 (86) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2012 2011 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att genom anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer