DOM meddelad i Falun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-31 meddelad i Falun"

Transkript

1 FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, Sturegatan 21 Lgh BORLÄNGE Offentlig försvarare: Advokat Hans Carlsson Advokaterna Nielsen & Lock AB Box Borlänge DOMSLUT Begångna brott Bidragsbrott Lagrum 2 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 50 å 50 lo- Följande åtal ogillas Bidragsbrott maj september 2008 i Borlänge, åtalspunkten l i bilaga 1. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Hans Carlsson tillerkänns som offentlig försvarare ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 150 kr utlägg och l 154 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. Postadress Box Falun Besöksadress Kullen 4 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 YRKANDEN Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga l. DOMSKAL Skuldfrågorna Tarek Malak har förnekat samtliga gärningar. Hörd över åtalet har Tarek Malak berättat i huvudsak följande. Han arbetade den aktuella tiden på Norbergs Pizza och Restaurang AB i Norberg. En person vid namn Mohammed ägde pizzerian. Han blev lovad en lön om kr. Han fick dock aldrig någon lön. Först senare blev han delägare i pizzerian då Mohammed inte formellt kunde stå för pizzerian. Han skulle sköta administrationen åt Mohammed. Han lånade kr och satte in i pizzerian. Han fick aldrig den utlovade lönen. Mohammed har nu lämnat Sverige. Han arbetade inte den 4-6 maj Det är inte han som skrivit sitt namn i personalliggaren. Han skriver inte sitt namn med bara versaler. Mohammed använde hans identitet för anställda som inte hade arbetstillstånd i Sverige. Det är riktigt att han vissa dagar under mars, april och maj 2010 befunnit sig på pizzerian och själv skrivit in sig i personalliggaren. Han har dock inte arbetat i restaurangen dessa dagar utan enbart befunnit sig där och väntat på att få sin lön utbetald. Han betalar nu tillbaka till försäkringskassan de pengar försäkringskassan anser att han felaktigt fått utbetalt i föräldrapenning. Han har en avbetalningsplan.

3 Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan, begäran om föräldrapenning, utdrag ur personalliggaren, kontrolluppgift, kontroll av personalliggaren, uppgift ur personalliggaren, journalanteckning från försäkringskassan, information från försäkringskassan, skatte- och avgiftsanmälan, årsredovisning och specifikation av felaktigt utbetalda belopp. Tarek Malak har som skriftlig bevisning åberopat ett skriftprov av hur han skriver sitt namn. Tingsrätten gör följande bedömning. När det gäller den första åtalspunkten i bilaga l har Tarek Malak förnekat att han skulle ha arbetat den 4-6 maj 2008, vilket antecknats i personalliggaren vid Norbergs Pizza och Restaurang AB. Han har därvid invänt att det inte är han som har antecknat sitt namn i personalliggaren och att restaurangens ägare brukade använda andra personers identitet för anställda som inte hade arbetstillstånd i Sverige. En personalliggare skall kunna användas vid kontroll av vilka som arbetar på en viss arbetsplats en viss dag. Personalliggaren som sådan kan dock inte, enligt tingsrättens mening, ensamt anses utgöra bevis för att en viss person faktiskt arbetat den aktuella dagen. Tarek Malaks förklaring till varför hans namn fanns med i personalliggaren den 4-6 maj 2008, trots att han inte faktiskt arbetade dessa dagar, är inte så orimlig att den kan lämnas utan avseende. Efter vad tingsrätten kan utläsa av personalliggaren de aktuella dagarna är Tarek Malaks namn antecknat med versaler - ett sätt att anteckna som Tarek Malak uppger att han inte använder sig av, vilket stöds av andra utdrag ur personalliggaren där Tarek Malaks namn är antecknat med både versaler och gemener. Vid inspektion av pizzerian den 10 maj

4 2008 framgår dock med tydlighet att Tarek Malak arbetade trots att han inte var antecknad i personalliggaren. Identitetskontroll har då utförts. Åtalet omfattar dock inte den 10 maj Med hänsyn till det ovan anförda skall åtalet för bidragsbrott under åtalspunkten l i bilaga l ogillas. När det gäller åtalet under åtalspunkten 2 i bilaga l har Tarek Malak medgett att han skrivit in sig i personalliggaren vissa dagar den aktuella perioden och även befunnit sig på restaurangen, men hävdat att han inte faktiskt har utfört något arbete utan bara suttit i restaurangen och väntat på sin utlovade lön. Tarek Malaks invändning härvidlag saknar all trovärdighet. I personalliggaren är antecknat att han de flesta av de aktuella dagarna skulle ha befunnit sig på restaurangen mellan kl Det framstår som uppenbart orimligt att Tarek Malak skulle ha suttit så många timmar på restaurangen under flera dagar och väntat på sin utlovade lön. Tarek Malaks uppgifter härvidlag kan lämnas utan avseende. Det är således visat i målet att Tarek Malak delvis arbetat under period som han uppbar föräldrapenning och att han därmed medvetet lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan. Vidare har Tarek Malak hävdat att han sedan år 2008 blivit utlovad en lön om kr om året, men aldrig fått någon lön. Tarek Malak har varit delägare i restaurangen och enligt egen utsago ansvarig för administrationen. Av anmälan från försäkringskassan framgår vidare att Tarek Malak fortfarande under hösten 2010 var styrelseledamot i företaget och även undertecknat bolagets årsredovisning för räkenskapsåret Tarek Malak måste därför under tiden den 10 november 2009 till den 30 maj 2010 varit fullt medveten om att hans lämnade uppgift om årsinkomst till försäkringskassan varit oriktig. Åtalet för bidragsbrott under åtalspunkten 2 i bilaga l är således styrkt och skall bifallas. Det ovan anförda angående Tarek Malaks medvetenhet angående att hans lämnade uppgift om årsinkomst till försäkringskassan varit oriktig utgör även skäl till att

5 åtalet för bidragsbrott under åtalspunkten 3 i bilaga l för perioden 31 maj december 2010 är styrkt och skall bifallas. Påföljdsfrågan Tarek Malak är 28 år gammal och förekommer under sex avsnitt i utdrag ur belastningsregistret samtliga avseende trafikförseelser. Tarek Malak har under huvudförhandlingen berättat följande. Han är gift och har två barn. Han arbetar som lärarvikarie i idrott och kemi. Han uppbär försörjningsstöd och bostadsbidrag. Han återbetalar det aktuella sammanlagda beloppet till försäkringskassan. Han håller ibland på uppdrag av Försvarsmakten utbildning med militär anknytning. Tingsrätten gör följande bedömning. Tarek Malak synes leva under ordnade sociala förhållanden. Det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom i förening med dagsböter.

6 Övriga frågor Då fängelse ingår i straffskalan för bidragsbrott, skall Tarek Malak betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Försvararkostnaden får med hänsyn till Tarek Malaks ekonomiska förhållanden stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 2 (DV 400). Överklagande senast den 21 februari 2013 ställs till Svea hovrätt. På tingsrättens vägnar Åsa Nord

7 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Åklagarkammaren i Falun Assistentåklagare Eva-Lena Jansson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 15 Ärende AM Handläggare 505A-9 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Falu tingsrätt Box FALUN FALU TINGSRÄTT INKOM: AAÅLNR: AKTBIL: B TR mål: HandL: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Malak, Tarek Personnr Medborgare i Sverige Adress Sturegatan 21 Lgh BORLÄNGE Offentlig försvarare/ombud Tilltalsnamn Telefon Yrke/titel Tolkbehov Frihetsberövande m. m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. BIDRAGSBROTT (2000-K ) Målsägande Försäkring skas san Malak har under tiden maj september 2008 i Borlänge uppsåtligen eller 1 vart fall av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i ärende rörande föräldrapenning och på så sätt orsakat fara för felaktig utbetalning med l 683 kr. Utbetalning med detta belopp har även skett. De oriktiga uppgifterna består i att Malak uppgett att han inte ska arbeta under ovan nämnda period. Vid kontroll har uppdagats att Malak arbetat 4-6 maj Lagrum 2 bidragsbrottslagen (2007:612) 2. BIDRAGSBROTT (2000-K ) Målsägande Försäkring skas san Postadress Box FALUN Gatuadress Stadshusgränd 3 Telefon Telefax E-post

8 Åklagarkammaren i Falun Assistentåklagare Eva-Lena Jansson Ansökan om stämning Sida 2(3) Handling 15 Ärende AM Handläggare 505A-9 Malak har under tiden den 10 november 2009 och den 30 maj 2010 i Borlänge uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i ärende rörande föräldrapenning och på så sätt orsakat fara för felaktig utbetalning med kr. Utbetalning med detta belopp har även skett. Malak har lämnat oriktiga uppgifter angående sin inkomst under perioden, vilket lett till att han fått för mycket föräldrapenning utbetalt, samt uppgett att han inte ska arbeta under ovan nämnda period. Vid kontroll har uppdagats att Malak arbetat 21 dagar under mars, april och maj 2010 varav han vid 19 av dessa dagar arbetat mer än 8 timmar och således inte haft rätt till föräldrapenning. Lagrum 2 bidragsbrottslagen (2007:612) 3. BIDRAGSBROTT (2000-K ) Målsägande Försäkring skas san Malak har under tiden den 31 maj december 2010 i Borlänge uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter om sin inkomst till Försäkringskassan i ärende rörande föräldrapenning och på så sätt orsakat fara för felaktig utbetalning med kr. Lagrum 2 bidragsbrottslagen (2007:612) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Tarek Malak Skriftlig bevisning Anmälan, s 4-8 Begäran föräldrapenning, s Utdrag ur personalliggare, s Begäran föräldrapenning, s Kontrolluppgift, s 20 Kontroll av personalliggare, s Uppgift ur personalliggare, tilläggsfup s 5 Journalanteckning försäkringskassan, s Information från Försäkringskassan, s 34 Journalanteckning, s 41

9 Åklagarkammaren i Falun Assistentåklagare Eva-Lena Jansson Ansökan om stämning Sida 3(3) Handling 15 Ärende AM Handläggare 505A-9 Skatte- och avgiftsanmälan, s Årsredovisning, s 45 Begäran om föräldrapenning, s Journalanteckningar, s Specifikation av felaktigt utbetalda belopp, tilläggsfup s 2-4, 6-14 Eva-Lena Jansson

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott DOM Mål nr B 8650-11 2012-12-27 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, 770101-1855

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad KRISTIANSTADS TINGSRÄTT DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad Mål nr B 2062-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer