Persgård i Hössjö by

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persgård i Hössjö by"

Transkript

1 Persgård i Hössjö by Ägare och bosättare Av Rolf A Karlsson Inledning Hössjö är en uråldrig bondby i Slätthögs socken i norra Allbo härad belägen vid den gamla vägen mellan Värend och Finnveden. Byn har sedan i början av 1700-talet bestått av gårdarna Persgård, Norregård, Nilsagård, Torparegård, Bryggaregård, Söregård (Gästgivaregården), Kattagård, Uragård och Stammagård. Slätthög var befolkningsmässigt som störst år 1880 med 2500 invånare. Efter landsbygdens avfolkning på 1900-talet är nu antalet invånare ca 500 varav de flesta pendlar till närliggande tätorter. Hössjö är den största byn i socknen. Som mest,

2 omkring år 1880, har byn haft ca 230 invånare. Idag bor det ungefär 50 personer som är åretruntboende i byn. Persgård var tillsammans med Norregård byns två frälsegårdar, vilket innebar att de var befriade (frälsta) från skatt. De övriga var skattegårdar dvs ägdes av självägande bönder som betalade skatt till kronan. Frälsegårdarna brukades av frälsebönder som betalade arrende (avrad) till ägarna. Persgård blev frälsegård i slutet av 1400-talet vilket innebar att endast adelsmän fick äga gården. Från 1723 fick även ofrälse ståndspersoner, präster och borgare äga allmän frälsejord, en rättighet som 1789 utsträcktes även till bönderna. Efter grundskatternas avvecklande förlorade begreppet frälsejord praktisk betydelse. Från slutet av 1400-talet ägdes Persgård av godsherrar tillhörande de högre adelsätterna i landet, Trolle, Gyllenstierna, Sparre, Stake m.fl. Dessa ägde stora landarealer spridda i riket och hade säkerligen aldrig besökt Persgård. Frälseinspektörer såg till att gårdarna sköttes och inkasserade avraden från frälsebönderna. Från början av 1700-talet ägdes Persgård av några lokala herremansläkter tillhörande lågadeln, prästerskapet och militära befattningshavare. Dessa släkter var Humble, Santhesson, Ringen och Östberg som hade starka släktsamband mellan sig. Underofficeren Anders Dahl från Skåne gifte in sig 1834 i släkten Östberg och är anfader till nuvarande ägaren och brukaren på Persgård. Skattebonden Johan Raghe 6 december 1476 bytte skattebonden Johan Raghe bort sin ägandes Persgård till riddaren Arvid Trolle Istället fick han en gård i Moheda socken. Man kan gissa att han inte hade något val och uppvaktades med orden: Vi har ett erbjudande till er som ni inte kan vägra att ta emot. Släkten Trolle Den utan jämförelse godsrikaste och politiskt mest betydelsefulla adelsläkten i Värend under senmedeltiden var ätten Trolle. Från Bergkvara förvaltade de sitt enorma gårdsinnehav. Riddaren Arvid Trolle (d 1505) utökade under sin livstid ättens landinnehav och ägde i slutet av 1400-talet förutom sätesgården Bergkvara hela 369 gårdsenheter i Värend, däribland Persgård. Vid sin död 1505 efterlämnade han 7 barn. Ture Trolle (d 1555) ärvde från sin far Arvid sätesgården Bergkvara och större delen

3 Iak Ion Raka gör allom mannom witterligit, att iak medh frij willia och berådhno modhe haffuer giort ett mågeligit jordabyte ok skipte medh wälboren man Arffwidh Trolle j Berquara j så måtto, thet iak vnthe och vplåtr förenämnda Arffwidh Trolla under frälsse min gårdh i Höösiö j Slätte sochn liggian-dess, som mik med allom tillagom är påkommin, och fick iak igen vndher skatt en gård j Röstånga j Moda sokn. Ty affhänder iak mik ok minom arffwingom then förenämda gårdh j Höösiö ok tillägnar ok hemblar honom förenämda Arwidh Trolle och hanss äpterkommande arffwa till äwerdeliga ägo medh alla tilllagor j wåto ok törro, närby och fierran, änkte vndan tagit, thet nu tilligger eller aff åldher tillegat haffwer, loffuar iag ath antwardha förenämde Arffwidh Trolla. Thenna förenämda gårdh haffuer iak wunnit på Albo heratzting och giort fasta på thetta skipte, som lag tillsäger. Till thess ytermere wisso ok bättre stadsfästellse bedess iak wälborna manna Gregerss Benchtson ( c : Swensson) j Höginlöff ok Iönss Laurensson j Lästom ok häredz höffding j Albo häradt, att the hängia therass insigle nedhan för thetta breff. Giffuit ok skriffuit j Berqwara Sanctj Nicolai dag anno Domino m. cd. Lxx. Vi. i Thordemale j Älmebodhe sokn thorsdagen näst för Sancti Andrese dag åhr effter Gudz byrdh m. cd.r Sigill 1 S. GREGERS Bencts Sigill 2 S. IONNIS LAURENSON Dokument daterat 6 dec 1476 då Johan Rakes bortbytte sin gård i Hössjö till Arvid Trolle. Publicerad i Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken i bilaga 97 av Joh. Ax. Almquist I Boken om Slätthög och Mistelås 1995 sid sid 66 och 70 framgår att uppgörelsen gällde Persgård. av värendsgårdarna, däribland Persgård. 1 Åren närmast efter faderns dödförvaltades egendomen av brodern Erik men senast år 1517 var Bergkvara dock i Tures hand. 2 Magdalena Gyllenstierna (d 1580) innehade som änka efter Ture Trolle år 1562 säteriet Gåvetorp i Lekaryds socken inklusive Persgård i Hössjö. Hon var Sveriges rikaste kvinna och samtidigt den tredje största jordinnehavaren i Sverige. Av hennes 1 Boken om Slätthög och Mistelås 1995 sid 67; LO Larsson Det medeltida Värend sid 455; LO Larsson 1964

4 omkring 500 landbogårdar låg 87 i Allbo, varav ett 60-tal i norra delen av härandet. Margareta Turesdotter Trolle (d före 1600) var dotter till Ture Trolle och Magdalena Gyllenstierna. Hon ägde Gåvetorp enligt 1589 års jordebok. Elisabet Turesdotter Trolle (d 1610 ) var syster till Margareta Turesdotter Trolle. Hon var gift med den danske frälsemannen Gabriel Sparre (d 1610). Före 1605 hade Elisabet ärvt Gåvetorp inklusive Persgård. Anna Trolle (d 1617) ärvde Gåvetorp efter sin syster Elisabet. Släkten Sparre Johan Sparre (d 1632) var Elisabet Trolles systersons son. Någon gång mellan 1617 och 1626 avskildes Persgård från Gåvetorp. I samband med detta eller något senare tog Johan Sparre över ägarskapet av Persgård bortbytte han de båda frälsegårdarna Persgård och Norregård i Hössjö till sin kusin Bengt Sparre. 3 Bengt Sparre (d 1632) ägde Gåvetorp efter sin hustrus död, Kerstin Åkesdotter Bååt. Han förvärvade Persgård 2 år före sin död. Bengt Sparre introducerades på Riddarhuset vid dess tillkomst Johan Ekeblad (d 1636) står som ägare till Gåvetorp efter Bengt Sparres död. Men då hade från detta gårdskomplex avskilts gårdarna i Aringsås, Blädinge, Hjortsberga och Öja socknar och bildat säteriet Ängaholm under Bengts dotter Beata Sparre (d 1672). Det förminskade Gåvetorp ärvdes av Beatas syster Magdalena (d 1656) och hennes man Johan Ekeblad står som ägare. Johan Ekeblad var överstlöjtnant, deltog i trettioåriga kriget och stupade vid Wittstock, Tyskland Släkten Stake Harald Stake ( ) står som ägare till Gåvetorp inklusive Persgård efter att ha gift sig med änkan Magdalena Sparre 1639, dotter till Bengt Sparre. Harald Stake var guvernör, riksråd, generallöjtnant och friherre. Han deltog i 30-åriga kriget och följde Gustav II Adolf på dennes krigståg och räddade livet på kungen den 18 juli vid Burgstall. Denna bedrift knöt honom för alltid till kungens sida, så att han oavbrutet sedan följde Gustav II Adolf fram till att denne stupade blev han överste och chef för Västgöta kavalleriregemente utnämndes han till guvernör för Skaraborgs län och 1658 för Bohuslän som då hade blivit svenskt efter freden i Roskilde. Johan Stake (d 1710), friherre och löjtnant, var Harald Stakes son och övertog Gåvetorp efter faderns död Liksom sin fader bodde han inte på godset men inte

5 desto mindre omtalas det under hans tid vara i gott stånd med två tämligen vackra byggnader av salar och kamrar, allt med spisar, fönster och inrede försedda Persgårds ägare vid det tidiga 1700-talet Enligt Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden hade Gåvetorp och Persgård samma ägare under senare hälften av 1600-talet. Och så var fallet även i början av 1700-talet. Brita Fleetwood övertog ägarskapet av Gåvetorp efter sin makes ( Johan von Westphal) död År 1707 hade Johan Stake pantsatt Gåvetorp med underlydande gårdar till von Westphal. Brita sålde Gåvetorp år 1719 till Mårten Cronstierna. Vid försäljningen ingick fortfarande Persgård i Gåvetorp. Mårten Cronstierna ( ) uppfostrades som page i Karl XI:s hov och gick redan som ung i krigstjänst och slutade som generalmajor. Han krigade i svensk, fransk och polsk tjänst och skottskadades allvarligt 2 gånger, i huvudet och i magen men överlevde bägge gångerna på ett mirakolöst sätt. År 1730 sålde frälseinspektör Sven Humble Persgård till sin släkting kyrkoherde Pethrus Santhesson. Då hade gården avskilts från Gåvetorp. Om det funnits någon ägare mellan Cronstierna och Humble har jag hittillls inte lyckats klarlägga. Persgårds bosättare vid det tidiga 1700-talet. Som framgår av de föregående avsnitten är frälsegårdarnas ägare mycket väl dokumenterade före 1700-talet. Sämre är det med frälsebönderna. Först när prästerna i slutet av 1600-talet började föra bok över församlingens invånare får vi en bättre kunskap om vilka som bodde och brukade frälsegårdarna. Frälsebönderna tillhörde en stor och anonym befolkningsgrupp som levde under helt andra ekonomiska och kulturella levnadsförhållanden än sina ägare. De torde ha haft något lägre status än de självägande bönderna men de hade ärftlig besittningsrätt för egen och barnens del så länge inte gården var uppenbart vanvårdad. Bondeståndets ledarmöter och kronans länsmän togs i huvudsak från de självägande. Men i häradsrätter och sockennämnder satt skattebönder och frälsebönder sida vid sida redan under 1500-talet. Rent ekonomiskt hade frälsets bönder knappast sämre vilkor än de självägande. Gjorda undersökningar tyder snarast på motsatsen. De senare var snärjda i ett finmaskigt nät av skatter och pålagor. 4 I 1545 års jordebok finns två frälsebönder registrerade i Hössjö : Måns Persson och Håkan. De var bosättare på byns två frälsegårdar Persgård och Norregård, men det 4 Historia om Småland 1974 sid 140; LO Larsson

6 är oklart vem som bodde i vilken gård. I Slätthögs kyrkoböcker framgår att frälsebonden Jöns Persson med familj brukade Persgård från slutet av 1690-talet till 1720-talet dog hustrun Sara och Jöns gifte om sig med Karin. På gården växte barnen Ingrid, Ingierd, Johan, Amund och Anders upp. Namnbruket i kyrböckerna på gården är något komplicerat. Fram till 1713 användes Jöns Person gården, Skinnaregården eller Westraby som benämning. År 1720 benämns den som Hössjö Persgård-Skinnaregården. För att ytterligare förvirra begreppen så benämns granngården Nilsagård under samma tidsperiod som Per Perssongården eller Per Nilsas gård. Detta beror på att min anfader Per Person köpte Nilsagård Efter ett glapp i Slätthögs kyrkoböcker fram till 1740-talet benäms gårdarna enligt nuvarande namnbruk. Släkten Humble i Moheda En av de äldsta gårdarna i Moheda socken är Torps gård. I 1545 års jordebok står gården som Frelsis godz. Torp har under en lång följd av år varit bebott av släkten Humble. Förutom Torps gård ägde de många gårdar i bygden. Ett av dem var Persgård i Hössjö. Under 1820-talet tycks Torps gård ha gått ur Humblerska släktens händer. Jöns Humble (död 1690) var frälseinspektör på de camerariska godsen. 5 Dessa syftar på egendomar tillhörande Ludwig Camerarius och hans arvingar. Denne tillhörde en berömd tysk släkt och gick i svensk diplomattjänst under 30-åriga kriget. Som erkänsla blev han adlad i Sverige och fick gårdar runt Lessebo som förläning. Han var aldrig permanent bosatt i Sverige och dog i Heidelberg På marken uppfördes Lessebo bruk som då ägdes av Ludwigs arvingar. Jöns Humble har gått till eftervärlden som den impotente fogden. Jöns blev anklagad vid Allbo häradsrätt för att ha gjort sin svågers dotter med barn. Målet behandlades ingående under tre ting Trots många indicier blev han frikänd eftersom han påstod sig vara impotent. 6 Sven Humble ( ) var son till Jöns Humble och sålde Persgård 1730 till Pethrus Santesson som han hade släktanknytning med. Han inskrevs vid 14 års ålder vid skolan i Växjö och bodde då på Humblans kvarn. Sven Humble ägde ett flertal gårdar. Förutom Persgård och hans boställe Torps gård förvärvade han år 1701 Vitteryd Södregård i Moheda socken och 1704 ett rusthåll i 5 Släktforskarens årsbok 2003, sid 33; G Ståhl 6 Se fotnot 5

7 Vegby då ägaren inte kunde betala en skuld. Han förekommer på ett flertal ställen i Allbos domböcker mellan åren , mest i samband med fastighetsaffärer, men även angående slagsmål. 7 Men anteckningen om hans köp av Persgård har hittills inte hittats som måste ha skett någon gång mellan 1719 och Han var liksom sin far frälseinspektör eller frälsefogde på de camerariska godsen. Bengt Humble ( ) var son till Sven Humble. Han gifte sig med Catharina Santhesson som var dotter till kyrkoherden och prosten i Moheda, Petrus Santhesson. Släkten Santhesson Släkten Santhesson bestod av många präster och prästfruar. Kyrkoherden var den självklara ledaren i socknen även i icke-kyrkliga frågor. Han var ordförande i sockenstämman, skötte folkbokföringen och följde upp församlingens vandel, läskunskap och de obligatoriska kyrkobesöken på de årliga husförhören. Prostbefattningarna var eftertraktade och ekonomiskt värdefulla. Santhe Persson (död 1690) bodde i Bökhult, Långaryds socken i Jönköpings län. Han var militär, titulerades mönsterskrivare och arbetade även som regementets kvartermästare. Två av hans barn är bägge anor till släkten Dahl i Persgård nämligen sonen Petrus Santhesson och dottern Catharina Humble. Petrus Sahthesson ( ) köpte Persgård 1730 och var son till Santhe Persson. Han var kyrkoherde, prost i Moheda och riksdagsman för prästerståndet. Catharina Humble ( ) var dotter till Santhe Persson och gift med Bengt Humble. Santhe Santhesson ( ) var en av Pethrus Santhessons söner. Santhe erhöll kyrkoherdetjänsten i Slätthög 1740 och skulle bli en av församlingens allra driftigaste präster någonsin. Kyrkan genomgick under hans tid en grundlig översyn såväl till det yttre som inre. På eget initiativ utdelade han 150 biblar i pastoratet och var positiv till att inrätta en skola i socknen. Blev dock ej genomfört. Han övertog ägandeskapet av Persgård efter sin fars död Han lät bygga en ny huvudbyggnad på gården som är i bruk än idag. Enligt en uppgift var hans tanke att hans döttrar skulle kunna bo där på sin ålders höst. År 1756 utförs Laga delning och jämkning hemmanen emellan uppå Hössiö bys skog och utmarker. Fram till dess hade byns skog och utmarker varit gemensamt ägda men nu delades de upp mellan gårdarna. Skifteskartan visar att Persgårds ägor 7 Den äldsta leden av Humble-släkten från Moheda 1971(otryckt hos GF); Ivar Humble

8

9 i stort har varit oförändrade sedan denna tid. Santhe Santhesson fick 10 barn av vilka följande har anknytning till Persgård: Christina ( ). Bodde på Persgård, gift med kyrkoherde Anders Ringen. Efter dennes död ägare till Persgård. Johanna ( ). Gift med kyrkoherde Daniel Petersson i Virestad, mor till Mariana Petersson och mormor till Charlotta Östberg (se nedan). Slutade sina dagar på Persgård. Magdalena Maria ( ). Ogift, var bosatt på Persgård till sin död. Hon levde under knappa förhållanden och var försörjd genom den så kallade Santhesonska donationen. Hennes bror Anders Lorentz Santhesson, stadsläkare i Gävle donerade 1810 till Slätthögs församling en stor summa pengar ( 1366 rd bco). 5% av avkastningen skulle gå till systern Magdalena och 1% till socknens fattigaste person. Efter hennes död tillföll hela räntan socknens fattiga. Släkten Ringen Andreas (Anders) Ringen ( ) var född i Slätthög och tillträde som hjälppräst hos Santhe Santhesson i Slätthög 1759 och blev kyrkoherde i församlingen 1786 samt prost Andreas gifte sig 1763 med Santhessons dotter Christina Chatarina. Familjen bosatte sig på Persgård och Andreas tog över ägarskapet efter Sahntessons död Christina Ringen tog över ägareskapet av Persgård 1798 efter Andreas död. Hon dog 1811 och gården såldes därefter till fanjunkaren Magnus Daniel Östberg i Klasentorp. Christinas yngsta dotter Anna Lisa bodde kvar på gården till 1818 då hon gifte sig med kyrkoherden i Annerstad. Arvid Jönsson med sin hustru Stina Månsdotter brukade Persgård kring sekelskiftet.. Släkten Östberg Magnus Östberg ( ) var sergeant och rustmästare vid Norra Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente. Det finns en notering att han var kommenderad till Pommern i Tyskland som då tillhörde Sverige. Han flyttade omkring 1780 till Rustmästargården i Klasentorp, grannbyn till Hössjö. Rustmästargården var ett tjänsteboställe som var kopplad till hans befattning. Förutom att få bo och bruka gården erhöll han även en mindre lön. I fredstid var han jordbrukare med undantag av tiden mellan vårsådden och höbärgningen då han deltog i regementsmötena på Kronobergs hed. Han gifte sig 1763 med Elisabeth Hallin, dotter till häradskrivare Daniel Hallin på Torps gård och dotterdotter till Catharina Humble ovan.

10 Daniel Magnus Östberg ( ) var son till Magnus Östberg. Han började sin långa militära bana vid 15 års ålder som volontär vid sin fars regemente. Redan i 20- årsåldern var han utnämnd till sergeant och rustmästare, dock ännu utan lön. Daniel Magnus tog över sin fars rustmästartjänst och tjänsteboställe. Vid denna tid tillämpades ackordsystemet inom armen vilket innebar att när en person, som exempelvis hade en underofficersbefattning, slutade sin tjänst så fick han en kontant summa pengar, sk. ackord av sin efterträdare. Här kan man då säga att den tillträdande underofficeren helt enkelt köpte tjänsten av sin företrädare. Denna affäruppgörelse gick troligen smidigt mellan far och son. Under hans tjänstgöringstid deltog Kronobergs regemente i följande krig: Gustav III:s ryska krig , danska respektive ryska kriget , kriget mot Napoleon och fälttåget mot Norge Gustav III:s anfallskrig mot Ryssland utspelades i Finland. Kriget på land blev misslyckat med stora förluster i manskap. Tack vare en turlig seger för svenska flottan vid slaget vid Svensksund kunde fred slutas utan landförluster. Men kriget blev dyrköpt för Sverige med döda. Kungen instiftade en tapperhetsmedalj i silver för underofficerare Denna erhöll Daniel efter sina insatser i detta krig. Kriget mot Ryssland 1809 blev en katastrof för landet. Ryska trupper erövrade hela Finland och fortsatte sitt fälttåg från Haparanda ner längs den norrländska kusten. Vid Sävar strax norr om Umeå stoppades de av svenska trupper, bl a av Kronobergs regemente. Detta slag är den senaste krigshandlingen i Sverige och förhoppningsvis den sista. Napoleonkriget fördes i Tyskland med måttliga förluster för de svenska trupperna. Och under fälttåget i Norge förekom endast några små strider innan norrmännen gav upp och blev påtvingad en union med Sverige. Daniel Magnus befordrades till fanjunkare och bataljonsadjutant. I Slätthögs dödbok är han titulerad herr löjtnant. Detta tillsammans med tapperhetsmedaljen tyder på att han gjorde en framstående militär karriär. Han var gift med Mariana Petersson som var dotterdotter till Santhe Santhesson. De fick en dotter, Charlotta Östberg. Daniel Magnus köpte Hössjö Persgård av arvingarna efter Christina Ringen i slutet av 1812 eller i början av Detta framgår av protokoll från enskiftet i Hössjö som ägde rum Skiftet inleddes med att det gjordes en karta över gårdarnas hustomter, åkrar och ängar. Sedan indelades ytan av en mängd lotter där varje lott värderades med

11 Karta efter genomfört enskifte i Hössjö 1814 (detalj) hänsyn till markegenskaper och areal. Ett otroligt noggrant arbete utfördes av lantmätaren. Detta låg till grund för markskiftena i byn och var nödvändigt för att få enighet kring en rättvis fördelning. Troligtvis innebar inte enskiftet för Persgård och den närliggande Nilsagård någon väsentlig förändring till skillnad för gårdarna som ligger öster om byasjön.

12 Kartan efter skiftets genomförande visar Persgårds och Nilsagårds bebyggelse i gult. Gränsen mellan gårdarna som fortfarande gäller är markerat med röd linje. (Persgård till vänster och Nilsagård till höger). Framför Persgårds huvudbyggnad i gult kan man urskilja två små hus vilket gav gården en herrgårdsliknande karaktär. Daniel Magnus disponerade nu både Rustmästaregården och Persgård som han sambrukade. På 1810-talet bosatte sig familjen i Persgård. Efter sin dotters giftemål 1834 flyttade han och hustrun tillbaka till Rustmästargården. Daniel Magnus erhöll avsked från armen 1836 vid en ålder av 70 år. Han avled Charlotta Östberg ( ) var enda vuxna barnet till Daniel och Mariana Östberg och gifte sig 1834 med fanjunkaren Anders Dahl. Släkten Dahl Pehr Hansson Dahl var ryttare i Östra Göinge kompani som tillhörde Södra skånska kavalleriregementet Bengt Dahl ( ) var son till Pehr Dahl. Han var stampare i Köpinge församling strax norr om Ystad. Stampning var en klädesberedning, dvs stampning, överskärning och pressning som förvandlade det hemvävda, glesa ylletyget till tjockt glänsande kläde. Anders Dahl ( ) var son till Bengt Dahl och föddes i Köpinge är han noterad som 25-åring i generalmönstringsrullan för Kronobergs regemente. Hans tjäntgjorde då på Livkompaniet och hans grad var fourier. Hur hans militära bana startade och skälet varför han hamnade i Småland är höjt i dunkel hade Anders befordrats till sergeant och bodde då på Skåningagård i Dänningelanda som ligger dryga milen söder om Växjö var Anders befattning rustmästare och då befordrades han till regementsväbel erhöll han Högahult Norregård i Nöbbele församling som tjänsteboställe vars jordbruk han arrenderade ut. Regementsväbeln var ansvarig för ordningen på regementet och att bestraffningar verkställdes enligt beslut från regementskrigsrätten. Han bar som tjänstetecken en bröstbricka.under och 1700-talet var bestraffningarna inom krigsmakten för en nutidsmänniska ofattbart grymma med många gånger döden eller livslånga skador som följd. På 1800-talet mildrades straffen men så sent som på 1810-talet fanns följande straffskala för prygelstraff:

13 Fylleri: 50 prygel, Snatteri: 35 prygel, Uteblifande under marsch: 25 prygel Sturskhet mot befälet: 16 prygel, Uteblifande efter tapto: 5 prygel Prygel utdömdes i par och ett par innebar tre slag. Pryglingen minskade succesivt under 1800-talet. När Anders Dahl tillträdde som regementsväbel hade denna form av straff försvunnit på de flesta regementen även om den först 1880 togs bort i strafflagen. Den ersattes i stället med fängelse eller olika former av arrest. Den hårdaste var mörk arrest vilket levde kvar på Kronobergs regemente ända till Den 42-årige ungkarlen Anders Dahl gifte sig 1834 med den 24-åriga hemmadottern på Persgård, Charlotta Östberg. Brudgummen och brudens far var bägge underofficerare på samma regemente och mångåriga arbetskollegor. Anders flyttade in på Persgård och svärföräldrarna flyttade tillbaka till Rustmästargården i Klasentorp. Sambrukningen av de bägge gårdarna fortsatte under Anders Dahl tid. Anders och Charlotta fick 8 barn. 5 av dem överlevde barndomen : Bengt (f 1835), Peter Vilhelm (f 1836), Maria (f 1838), Blenda (f 1840) och Ida (f 1842). Familjen umgicks i de högre kretsarna i lokalsamhället. Ett exempel är deras agerande som äktenskapsmäklare mellan fanjunkare Gyllenswärd i Uråsa och kyrkoherde Lindgrens dotter Matilda. En plan gjordes upp och prästfamiljen bjöds in till Persgård under en söndagseftermiddag och då kom Gyllenswärd händelsvis ridande dit i något ärende. Han bjöds då in till den dukade måltiden och deltog i ringlekarna som ordnades i trädgården. Denna spontana kontakt ledde senare till giftermålet mellan Matilda och Gyllenswärd avled fanjunkaren och regementsväbeln Anders Dahl. Bouppteckningen efter honom bekräftar att Persgård var ett förmöget hem. Hemmet var rikt utrustat. Exempelvis efterlämnade Anders högreståndskläder som en frack och en bonjour. Tillgångarna var ca riksdaler riksmynt. Denna summa är svår att värdera i dagens penningvärlde. Enligt en befintlig beräkningsmodell motsvarade den betalning för lika lång arbetstid som 16 miljoner kronor i dagens penningvärde mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. Men en annan jämförelse är att 1858 kunde man för beloppet köpa 6,4 kg silver som i dagsläget skulle kosta kr. Denna beräkning visar hur lågt kroppsarbete värderades jämfört med materiella tillgångar i dåtidens bondesamhälle. Det var en stor skillnad på status, makt och levnadsstandard mellan den jordägande befolkningen och de jordlösa som drängar, pigor, torpare och backstugosittare. Klassgränserna var starka och problemet för landet vid denna tid var att befolkningen växte explosionsartat och att landsbygden inte kunde försörja alla. Detta var orsaken till att 20 % av befolkningen emigrerade till Amerika.

14 Banksystemet var dåligt utvecklat och privatlån var mycket vanliga. Men anmärkningsvärt är att Anders Dahl hade lånat ut totalt riksdaler fördelat på 24 olika privatlån. Denna summa motsvarar det dubbla värdet på gården och 68% av familjens totala tillgångar. Räntan låg på 5-6 % vilket innebar en årsinkomst på ca 370 riksdaler vilket motsvarade kontant årslön för en handfull drängar/pigor. Genom bouppteckningen får vi också en bild på hur stort jordbruket var på gården vilken inte är lika imponerande med dagens mått mätt. Djurbesättningen var: 1 gammalt sto, 11 unga kokreatur, ett par oxar, 7 kor, 2 kvigor, 1 stut, 1 kalv, 2 småkalvar, 10 får och 3 grisar. Enligt bouppteckningen delades ägarskapet av gården mellan Anders och Charlotta Dahl. Makarnas stora förmögenhet torde skapats dels från ett stort arv till Charlotta som var enda arvingen och dels genom intjänade medel från Anders fanjunkartjänst. Tidvis arrenderade han ut sina tjänsteboställen och således erhöll han både lön och arrendeintäkt. Charlotta Dahl levde som änka i 24 år och dog i Persgård Peter Vilhelm Dahl ( ) var son till Anders och Charlotta Dahl. Enligt husförhörsprotokollen bodde han på Persgård under hela sin levnad med undantag av någon tid under sin ungdom då han studerade i Växjö. Under 1800-talet fördubblades folkmängden i byn. Barnkullarna var stora och i byns utmarker etablerade sig torpare och backstugusittare där nöden var stor. På Persgårds mark fanns under några decennier torpet Planen som beboddes mellan åren av Johan Magnus Jonasson med hustru och 2 barn. Stället födde en ko. Sista bosättare var Samuel Jonasson med hustru som kallades mor Fika. Båda dog 1902 med en dags mellanrum. Barnen som växte upp i byn hade svårt att försörja sig som vuxna. Emigrationen till Amerika blev räddningen för många. Totalt emigrerade från Hössjö ca 50 personer dvs ungefär lika många som nu bor i byn. De flesta gårdarna i byn hade en dräng och en piga anställd, så även Persgård. Omsättningen var stor. De stannade vanligtvis högst 1-2 år. En normal dränglön var ca 100 kr per år plus mat och logi. Piglönen var ännu lägre. Ett typexempel på en emigrant är pigan Vendla Danieldotter, född i Kattagård som lämnade Persgård 1887 och reste till Chicago. Hennes syster hade emigrerat några år tidigare. Eftersom amerikabiljetten kostade ca 100 kr hade troligen systern skickat pengarna från Amerika. Vanligtvis fick svenskorna anställning som hembiträden i välbeställda familjer. The Swedish maid var uppskattad och känd som hederlig och arbetsam. De fick ett mycket bättre liv i Amerika än som piga på landet i Sverige.

15 Liksom sin far och morfar var Peter Vilhelm underofficer vid Kronobergs regemente. I 17-års åldern inledda han sin militära karriär. Vid 32 års ålder var han furir vid Norrvidinge kompani. Men därefter saknas uppgifter om hans militära bana som slutade med sergeants grad gifte sig Vilhelm med Maria (Mimmie) Fransson som kommit till gästgivargården i Hössjö från Västra Torsås. Hon var ett starkt stöd till Vilhelm och skötte hem och gård under dennes många uppdrag och fältmanövrar. De fick 10 barn: Ernst (f 1870), Karl (f 1872), Anders (f 1875), Gustaf( f 1877), Olof (f 1880), Elin (f 1882), Anna( f 1883), Nils Uno (f 1887), Johan( f 1889) och Ester( f 1891). Peter Vilhelm Dahl levde då skolan var ny och då de flesta sockenbor varken kunde räkna eller skriva. Men det kunde sergeanten och han var ordförande i Slätthögs kommunalnämnd , ordförande i kommunalstämman och ledamot i skolstyrelsen Han avled 1912 efter sviterna av en olycka med häst och vagn. Maria överlevde honom i 24 år. Uno Dahl ( ) var son till Peter Vilhelm Dahl och han övertog gården efter faderns död. Liksom sin far engagerade han sig i socknens politiska ledning. Han blev ledamot i kommunalnämnden 1920 och var dess ordförande från 1927 till sin död Under 1940-talet var han även ordförande för kristidsnämnden. Uno Dahl gifte sig med Valborg, född Franzen från Hössjö Gästgivaregård och de fick barnen Bo och Brita. Efter Valborgs död ingick han sitt andra äktenskap med Ruth, född Karlsson. De fick barnen Christina och Börje. Uno avledd Utdrag ur bokverket Svenska gårdar och gods utgiven 1940

16 Bo Dahl (f1926 ) övertog Persgård 1950 som blott 25-åring efter faderns hastiga död. Samtidigt tog han på sig ordförandeskapet för kommunalnämnden till 1952 då Slätthög gick upp i Moheda storkommun. Förutom att Bo drev jordbruket på gården blev han snart kamrer och allt-i-allo hos Tage Andersssons trävarufirma i Åboda (nuvarande ATA-timber). Han gifte sig med Karin, född Svensson och de har fått 4 barn, Sante, Lars, Ingrid och Ulf. Under 1950-talet flyttades bostadshuset upp på en nybyggd källare och en modern bostad skapades av den vackra 200-åriga byggnaden. Samma år brann ladugården ned och en ny byggdes upp på samma plats. Efter att jordbruket på granngården Nilsagård lades ner i slutet på 1970-talet arrenderar Persgård dess åkrar överläts ägarskapet av gården till yngste sonen Ulf. Bo och Karin har flyttat till Gästgivargården men Bo är fortfarande aktiv med att hjälpa till med sysslor på Persgård. Ulf Dahl (f1965) tog över gården 1990 efter sin far. Han är mjölkbonde och driver också skogsbruk på sina ägor. Jordbruks- och skogsmarken har utökats genom förvärv av ytterligare gårdar. Han är nu ensam heltidsbonde i Hössjö och producerar mer mjölk än samtliga byns 12 bönder gjorde på 1950-talet. Ulf är gift med Annika, född Nilsson och de har 3 barn, Evelina, Matilda och Petter. Källor Förutom källorna enligt fotnoterna har jag hämtat information från en mängd skrifliga källor enligt nedan. Dessutom har jag fått värdefulla uppgifter från Rune Johansson i Rydaholm, Nils-Gunnar Stedt i Linghem och Börje Fransson i Alvesta samt råd och tips om efterforskningen. Tack! Om Gåvetorps och Persgårds ägarförhållande under 1500-, och 1700-talet (tom 1720) : Bokverket Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, del 4 band 2 Småland, tabellet tom Sunnerbo Härad sid 393 och del 4 band 3 Småland, Säterier sid 1237 av JA Almqvist Om släktskap och boplatser för släkterna Humble, Santhesson, Ringen, Östberg : Kyrkkoböcker och mantalslängder Om det militära indelningsverket: Svenka knektar av Lars Ericson 2002; internethemsida Den indelte soldaten

17 Om Camerariska ätten: På nätet via Google Om släkterna Santhesson och Ringen: bokverket SLÄTTHÖGS FÖRSAMLING av Börje Fransson Om Magnus Östbergs, Daniel M Östbergs, Anders Dahls och PV Dahls militära bana: generalmönstringsrullor för Kronobergs regemente. Karta efter enskiftet i Hössjö: Lantmäreriverkets hemsida, historiska kartor, Slätthögs socken Hössjö nr 1-9, Enskifte 1812 Om släkten Dahl i Persgård: CD-skivan Dina rötter forskat av Inger Björklund Veberöd och omarbetad av Ivar Björklund samt Slätthögs kyrkböcker Om Anders Dahls boställen före sitt giftemål: CD-skivan Grill - Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket samt husförhörslängder för Dänningelanda och Nöbbele församling Om Anders äktenskapsmäkeri: artikel i Vejdebladet av Per Gyllenswärd/Henning Kvennefält Om PV Dahl, Uno Dahl och Bo Dahl : Kommunalgubbar, Präster och Profiler av Alvin Andersson 1991 Drängstugan

18

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Mina forskningar efter Sara Kristina och hennes dotter För ca 10 år sedan fick jag veta att min farfar i slutet av 1800-talet hade fått

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

NILS-PETTER OCH KRISTINA

NILS-PETTER OCH KRISTINA NILS-PETTER OCH KRISTINA Det har funnits vissa människor som man aldrig kan glömma. Det är de som under sin livstid satte så djupa spår i sanden efter sig som inga vindar kunnat blåsa igen. Ibland frågar

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693.

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Tullerum Torp under Brokulla (märkt 2004) Rågångskarta 1786: Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Nilsagård i Hössjö by. En småländsk gårdshistoria

Nilsagård i Hössjö by. En småländsk gårdshistoria Nilsagård i Hössjö by En småländsk gårdshistoria Rolf A Karlsson 2009 Förord Jag har aldrig bott på landsbygden eller praktiserat jordbruk. Under min barndom på 1950-talet tillbringade jag dock några somrar

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har som namnet antyder sin hemvist i de f.d. kommunerna Ullervad och Leksberg, belägna söder om Mariestad

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

Prästgården i Käcktjärn - var det "Jankesgården"?

Prästgården i Käcktjärn - var det Jankesgården? Prästgården i Käcktjärn - var det "Jankesgården"? Den muntliga traditionen berättar att det funnits en prästgård i Käcktjärn. Detta hus skulle ha legat nedanför nuvarande hus nr 10, det så kallade "Jankes",

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013.

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. 1 Släkten Törnqvist Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. I den ljusa sommarkvällen 1815 kom allvarsamma män till det lilla soldattorpet Lustigholm med budet att soldaten Lars Eriksson Törn

Läs mer

Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand

Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand 1 (18) Två kvinnoöden: Ulrica Ulla och Maria Kråka Sjöstrand Ulrica Rebecka Ulla Sjöstrand född 1827 död 1908 Förord Från en god vän i Växjö fick jag en dag en intressant tidningsartikel på två helsidor

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90

Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90 Kvarteret Gesällen, Kvarnholmen Kalmar Dag Lindström Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90 I följande sammanställning redovisas rekonstruktioner

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

MORD I FRÖJERUM. Östergötlands veckoblad 22 oktober 1886

MORD I FRÖJERUM. Östergötlands veckoblad 22 oktober 1886 MORD I FRÖJERUM På senhösten 1886 kunde man i Östergötlands veckoblad läsa: Misstänkt för barnamord. Hos länsman Rinnander har anmälts att pigan Anna Charlotta Wingzelius från Fröjerum tillhörigt 6 månader

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Kunna mala mjöl igen

Kunna mala mjöl igen Kunna mala mjöl igen Foto Caroline Ranby föreningen vattenmöllans vänner KUNNA MALA MJÖL IGEN 2 Byn Vattenmöllan i dag vattenmöllan är namnet på en liten by på Kullahalvöns västkust mellan Lerhamn och

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet.

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Hans-Jürgen Schmitz Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Från socknarna Bräkne-Hoby, Backaryd och Öljehult. Det är från skogsbygden som gränsar till Blekinge-Småland eller

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG

LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG LAGA FÅNG medeltidens kvinnor och män SKRIFTBRUK, JORDMARKNADER OCH I SE R I NG I FINNVEDEN OCH JÄMTLAND L A C A b Dt K V I N C Innehåll DEL I De laga fangen och jordmarknaden INLEDNING Undersökningsområden

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer