Kallelse till Fullmäktiges sammanträde kl i Gymnasiets auditorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium"

Transkript

1 -2, FGE :00 Kallelse till Fullmäktiges sammanträde kl i Gymnasiets auditorium Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn , i god tid

2 -1, FGE :00 Tid kl Plats Gymnasiets auditorium Ärende Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning. Postningsdag Påseende Protokollet framläggs till påseende på centralkansliet i Vörå. Ordförande HARRY BACKLUND Harry Backlund

3 1, FGE :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Namnupprop förrättas och sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras. FGE 1

4 2, FGE :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val Fullmäktige utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. FGE 2

5 3, FGE :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande Fullmäktige gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. FGE 3

6 4, FGE :00 KST: 15/2012 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 15/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av fullmäktiges presidium Kommundirektörens beredning: Samgångsavtalet föreskriver att Den politiska ledningen för den nya kommunen utgörs till valperiodens slut av ett gemensamt fullmäktige bestående av Oravais kommuns och Vörå- Maxmo kommuns fullmäktigeledamöter, totalt 48 ledamöter. Ersättarna kallas i tur och ordning i enlighet med valresultatet i kommunalvalet 2008 och beroende av primärkommun. Nästa gång förrättas kommunalval år 2012 och den nya kommunens fullmäktige består då av 27 ledamöter i enlighet med kommunallagen. Kommunfullmäktiges presidium utökas under återstående valperiod så att det består av en ordförande och tre viceordföranden, varav två väljs från Oravais. Oravais skall även inneha antingen ordförandeplatsen i kommunstyrelsen eller fullmäktige innehar Vörå-Maxmo kommunstyrelseposten så fullmäktigeordförande bör komma från Oravais Fullmäktiges arbetsordning 1 fastställer att fullmäktiges presidium väljs för ett år i taget samt att kommunsekreteraren fungerar som protokollsförare på fullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att för ett år utse inom sig en ordförande samt en första, andra och tredje viceordförande, varav två ska vara från Oravais och den ena skall fungera som ordförande. KST 25 FGE 4 Beslutsförslaget godkändes.

7 5, FGE :00 KST: 2/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden år 2012 Kommunstyrelsen och fullmäktige håller sammanträden enligt den tidtabell som de bestämmer. Sammanträdet hålls även då ordföranden anser sammanträdet påkallat eller majoriteten av organets medlemmar gör en framställning till ordförande om att sammanträde ska hållas. Vanligen håller kommunstyrelsen sina ordinarie sammanträden var tredje vecka på måndagar. Alternativt kan kommunstyrelsen sammankallas till extra sammanträden då tillräckligt många och viktiga ärenden väntar på kommunstyrelsens behandling. Vanligen håller fullmäktige sju ordinarie sammanträden per år. Nämndernas sammanträdestider bestäms i samråd med ordföranden med beaktande av fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdeskalender. Förslag till sammanträdesdatum: Fge (torsdagar) Kst (måndagar) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Budgetseminarium föreslås hållas torsdag Kommunstyrelsen beslutar att hålla sina ordinarie sammanträden enligt sammanträdeskalendern samt vid behov. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att de håller sina ordinarie sammanträden enligt föreslagna sammanträdeskalendern. KST 6 FGE 5 Godkändes.

8 6, FGE :00 KST: 321/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 321/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Befrielse från förtroendeuppdrag, Blomqvist Kommundirektörens beredning: Susanne Blomqvist anhåller om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av byte av hemort Susanne har varit ledamot i flyktingnämnden, ledamot i Kårkulla samkommuns fullmäktige och ersättare i fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Susanne Blomqvist beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag. KST 7 FGE 6 Godkändes.

9 7, FGE :00 KST: 4/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, val av flyktingnämnd OVMO , 14. FGE , 14. Kommunsekreterarens beredning: I samgångsavtalet har överenskommits att flyktingnämnden består av sju ledamöter, varav fem från Oravais och två från Vörå-Maxmo, med personliga ersättare. Organisationskommissionen föreslår att fullmäktige väljer sju ledamöter, varav fem från Oravais och två från Vörå-Maxmo, samt sju personliga ersättare till flyktingnämnden för perioden Bland de valda ledamöterna ska en ordförande och en viceordförande utses. OVMO 14 FGE 14 Godkändes. Till nämnden valdes Ledamot Kommundel Ersättare Ordförande Gustav Backman Oravais Carl-David Wallin Viceordf. Kurt Söderberg Vörå Jimmy Björklund Susanna Blomqvist Vörå Marie Sjöblom Marianne Bergman Oravais Uno Holmström Birgitta Långnabba Oravais Birgitta Wörgren Birgitta Backman Oravais Eivor Hermans Fredrik Back Oravais Ann-Britt Björkström Kommundirektörens beredning: Susanne Blomqvist har av fullmäktige anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av byte av hemort från och med Om fullmäktige beviljar befrielsen så bör en ny ordinarie ledamot väljas till flyktignämnden. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ny ordinarie ledamot till flyktingnämnden under förutsättning att Susanne Blomqvist beviljas befrielse från uppdraget. KST 8 FGE 7 Godkändes.

10 8, FGE :00 KST: 4/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, val av ledamot i Kårkulla samkommun OVMO , 22. FGE , 22. Förvaltningsdirektörens beredning: Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun har Vörå kommun rätt att ha en ledamot i samkommunens fullmäktige eftersom antalet svenskspråkiga invånare understiger invånare. Organisationskommissionen föreslår att fullmäktige väljer en ordinarie ledamot jämte personlig ersättare till Kårkulla samkommun för åren OVMO 22 FGE 22 Godkändes. Till samkommunen valdes som ordinarie Susanne Blomqvist, med ersättare Monica Ståhlberg. Kommundirektörens beredning: Susanne Blomqvist har av fullmäktige anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av byte av hemort från och med Om fullmäktige beviljar befrielsen så bör en ny ordinarie ledamot väljas till Kårkulla samkommun. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ny ordinarie ledamot till Kårkulla samkommun under förutsättning att Susanne Blomqvist beviljas befrielse från uppdraget. KST 9 FGE 8 Godkändes.

11 9, FGE :00 KST: 34/2012 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 34/2012 EKONOMI, Anhållan om ändring av borgensvillkor, Ab Vörå Golfbaggen Oy Kommundirektörens beredning: Vörå Golfbaggen är aktiebolaget som byggt och investerat i golfbanan i Vörå. De fick kommunal borgen av Vörå kommun 2006 för investeringen på ett lån om euro. Lånetiden var 10 år och återbetalning i takt med aktieförsäljningen. Bolaget har inte möjligheter att återbetala lånet på den tid som återstår. Då borgensförbindelsen gavs hade man redan sålt 64 aktier och 2011 hade försäljningen uppgått till 125 stycken. Under åren som gått har bolaget satsat i att förbättra golfbanan och bolaget har uppvisat en lite förlust de senaste åren. Trots detta har bolaget amorterat bort euro hittills på lånet. Golfbanan är byggd på kommunens mark. De nya lånevillkoren som föreslås är att det kvarvarande lånet om euro får en förlängd lånetid om 5 år fram till och med Amorteringen blir euro per år och räntan ändras till rörlig ränta, 6 månaders euribor + 1,0 %, dock så att minimiräntan är 2,5 %. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att borgensvillkoren för Ab Vörå Golfbaggens kvarvarande lån ändras så att lånetiden förlängs fram till den med amortering om euro per år och med en ränta om 6 månaders euribor + 1,0 % marginal. KST 40 FGE 9 Beslutsförslaget godkändes.

12 10, FGE :00 KST: 298/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 298/2011 EKONOMI, Anhållan om kommunal borgen, Fastighets Ab Oravais Bostäder KST 330, FGE 127, Fastighetsbolagets styrelse har i samråd med kommunstyrelsen i Vörå tagit beslut att ett nytt radhus i två byggnadskroppar och 8 lägenheter (6 st. tvåor och 2 st. treor) skall byggas i stället för den byggnaden (Hollola) som brann ner vid årsskiftet på Masugnsområdet i Oravais. Bolaget har fått besked från försäkringsbolaget att försäkringsersättningen är Ersättning av hyresbortfall (max 1 år ) är Bolaget har inbegärt byggnationsofferter och har ingått ett entreprenadavtal med Ab Heikius Hus Talo Oy på ca euro. Projektets totala kostnader med planering, övervakning, schaktning och dylikt beräknas understiga euro. Finansiering från försäkringen täcker euro och resten ska finansieras med ett nytt banklån. Fastighetsbolagets styrelse har behandlat inkomna låneofferter och har godkänt anbudet givet av Kommunfinans med den förutsättningen att en kommunal proprieborgen beviljas. Låneanbudsjämförelsen finns i bilagan. Bolagsstyrelsen anhåller om kommunal proprieborgen för ett banklån från Kommunfinans med följande villkor: Lånesumma högst euro Lånetid 15 år Ränta 5 års referensränta + marginal 0,7 % (ränteindikationen den = 2,72 %) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar proprieborgen åt Fastighets Ab Oravais Bostäder för ett banklån från Kommunfinans för en lånesumma om högst euro och en lånetid om 15 år, räntan 5 års referensränta med en marginal om 0,7 %. KST 330 FGE 127 Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med kommundirektörens förslag. Helena Helsing och Åke Helsing anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

13 10, FGE :00 KST: 298/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 298/2011 Fullmäktige beviljade proprieborgen åt Fastighets Ab Oravais Bostäder för ett banklån från Kommunfinans för en lånesumma om högst euro och en lånetid om 15 år, räntan 5 års referensränta med en marginal om 0,7 %. Tor-Erik Hägg och Åke Helsing anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Kommundirektörens beredning: Ett besvär har inlämnats till Vasa Förvaltningsdomstolen gällande fullmäktiges borgensbeslut. En av besvärsgrunden utgör att förvaltningsdirektör Markku Niskala har närvarat vid fullmäktigemötet utan att jäva sig i ärendet. Markku Niskala är styrelseledamot i Oravais Bostäder. Enligt Förvaltningslagens 50 kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om 3. Det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, rättelse till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till rättelsen. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige undanröjer det oriktiga beslutet i enlighet med FörvL 50 punkt 3. Eftersom rättelsen inte sker till partens nackdel så behövs inget samtycke till rättelsen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar proprieborgen åt Fastighets Ab Oravais Bostäder för ett banklån från Kommunfinans för en lånesumma om högst euro och en lånetid om 15 år, räntan 5 års referensränta med en marginal om 0,7 %. KST 52 Beslutsförslaget godkändes. Åke Helsing anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. FGE 10

14 11, FGE :00 KST: 23/2012 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 23/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motioner och initiativ Kommundirektörens beredning: Enligt kommunens förvaltningsstadga 4 uppgift 6 ska kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige senast i februari i Kommunallagen 28 avsedd förteckning över de initiativ som kommunmedlemmarna tagit under det föregående året. Under 2011 har följande motioner och initiativ tagits: Oravaisgruppen - Motion om befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais, behandlats i KST 11/2012 Jari von Wendt - Initiativ om Skolvägen i Oravais, sammanfaller med Centrumskolans Hem och Skola r.f.s motion Ungdomsrådet - Initiativ om gymnasiet i Vörå, behandlats i KST 5 /2012 Tegengrensällskapet - Initiativ om hembygdsarkiv, utreds av tekniska avdelningen Gunilla Jusslin - Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid centrumskolan i Oravais, KST 14/2012 Jan-Erik Stenroos - Motion om landsbygdssekreterarens placering i Oravais, KST 23 /2012 Kyrkskogens bostadsområdes invånare - Initiativ om vägbelysning och underhåll av bostadsområdet Kyrkskogen, KST 15 / 2012 Nils Påhls - Motion om anvisande av område för forskning för inhemsk energi av fläder Dessutom slutbehandlades i fullmäktige under 2011 det initiativ om inrättande av ett äldreråd som Kerstin Karlsson inlämnat under Kommunstyrelsen för redogörelsen till fullmäktige i enlighet med förvaltningstadgan. KST 34 FGE 11 Godkändes.

15 12, FGE :00 DELGIVNINGAR Fullmäktige antecknar sig följande ärende av delgivningsnatur till kännedom: KST LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE, val 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande 4 DELGIVNINGAR 5 UNDERVISNING- OCH BILDNINGSVÄSENDET, Ungdomsrådets skrivelse om gymnasiet 6 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden år FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Befrielse från förtroendeuppdrag, Blomqvist 8 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, val av flyktingnämnd FÖRVALTNINGSÄRENDEN, val av ledamot i Kårkulla samkommun 10 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Försäljning av lokal i Pärlan 11 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Motion om befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais 12 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Godkännande av tomtreserveringsavtal, Heikius och Karlsson 13 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Godkännande av reservationsavtal, Präst. 14 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Staket vid Centrumskolan, farthinder på Genvägen, belysning runt konstgräsplanen, initiativ 15 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Vägbelysning och underhåll av bostadsområdet Kyrkskogen, initiativ 16 MILJÖÄRENDEN, Samarbetsavtal för gemensam avfallsnämnd 17 MILJÖÄRENDEN, Användningen av fyrverkeripjäser 18 EKONOMI, Slutredovisning av Vörå-Maxmo samgångsutvecklingsprojekt. 19 EKONOMI, Beviljande av reparationsbidrag. 20 EKONOMI, Kommunens deltagande i Oravais historiska förenings projekt. 21 SÄKERHET OCH ALLMÄN ORDNING, Uppsägning av ambulansavtal. 22 PERSONALÄRENDEN, Inrättande av befattning som fastighetsskötare 23 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Lantbrukssekreterare placerad i Oravais 2 dagar per månad, motion 24 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Deltagande i Österbottens Welcome Office rådgivningsprojekt för invandrare 25 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av fullmäktiges presidium NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Borgensansökan, Happy Feelis Ab. 27 PERSONALÄRENDE, Huvudbokförarens anhållan om alterneringsledighet KST LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 29 PROTOKOLLJUSTERARE, val 30 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande 31 DELGIVNINGAR 32 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av ledamot till uppbådsnämnden

16 12, FGE :00 33 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande om viljan att fortsätta som kommun med skärgårdsdel och eventuella förändringsbehov i förordningen 34 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motioner och initiativ 35 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Deltagare i kommunreformseminariet den NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Anvisande av område för forskning av inhemsk energi av fläder, motion 37 INFORMATIONSHANTERING, Ansökan om eu-bidrag för fiberutbyggnad Vörå-Oravais 38 MIJÖÄRENDEN, Restaureringen av Vörå å 39 EKONOMI, Uppgradering och utvidgning av ekonomiprogramvaror 40 EKONOMI, Anhållan om ändring av borgensvillkor, Ab Vörå Golfbaggen Oy 41 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Undantagslovsansökan för tillbyggnad av fritidshus, Pettersson 42 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Landskapsplan etapp 2, förnyelsebara energikällor 43 UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om bidrag till Norrvalla FF 44 PERSONALÄRENDEN, Anhållan om tjänstledighet, Peter Rex 45 PERSONALÄRENDEN, Anställande av vikarie för byggnadsinspektören. 46 PERSONALÄRENDEN, ändring av befattningars benämning 47 PERSONALÄRENDEN, Fastställelse av omorganiseringar inom förvaltningen 48 PERSONALÄRENDEN, Anhållan om semester, Christina Öling 49 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Reformen av arbets- och näringsbyråerna, begäran om utlåtande 50 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Godkännande av föravtal, UH-Koneistus 51 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Fullmäktiges protokoll för verkställighet 52 EKONOMI, Anhållan om kommunal borgen, Fastighets Ab Oravais Bostäder FGE 12

17 13, FGE :00 FRÅGETIMME / ÖVRIGA ÄRENDEN Fullmäktige har rätt att till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören under frågetimmen, för besvarande, framställa korta frågor rörande en sak åt gången om angelägenheter som berör skötseln av kommunens förvaltning och ekonomi. Frågorna får inte innehålla motiveringar eller kritiskt uttalande. FGE 13

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare -2, KST 2012-02-06 18:00 Tid 06.02.2012 kl. 18.00 19.40 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer