Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x)"

Transkript

1 Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x) DnrLD09/x Bakgrund Landstingsstyrelsen fastställde i oktober2007i 128, en uppdaterad Dispositionsplan för Falu lasarett. Planen redovisade flera nödvändiga åtgärder i syfte att avhjälpa de största lokalmässiga bristerna för att kunna bedriva och utveckla en effektiv akutsjukvård vid länssjukhuset i ett medellångt perspektiv. Atgärdsförslagen utgören kombination av omdisponeringar, om- och tillbyggnader men innehåller framför allt en helt ny vårdbyggnad som ersättning för en äldre befintlig byggnad (hus 10). Inför landstingets budgetberedning hösten 2007 redovisades en förstudie samt Landstingsfastigheters preliminära kostnadsuppskattning av det totala åtgärdspaketet slutandepå 585 mkr exkl inventarier och utrustning. Bilaga (förstudie> Vid Landstingsfullmäktiges möte i november 2007, 122, upptogs investeringen ilandstingsplan med 3 mkr 2008 för fortsatt planering och medel för genomförande fördelades i efterföljande planperiod. Under2008 genomfördes en fördjupad behovsanalys och ett parallellt skissuppdrag till fyra arkitektföretag i syfte att, framför allt, gestalta en ny vårdbyggnad och dess utbredning på avsedd tomtyta. Sedan ett av arkitektföretagen utvalts för överarbetning i samråd med länssjukvården och Landstingsfastigheter har vintern 2008/2009 ägnats åt att säkerställa programmerat vårdinnehåll och dess påverkan på nybyggnadens totala yta. Följande berörda verksamheter redovisas i projektet: Akutmottagning och akutvårdavdelning Kirurgkliniken Dagkirurgisk enhet Kvinnokliniken Nyföddhetsavdelning Patienthotell Den befintliga Akutmottagningen (hus 09) måste anpassas till aktuella patientströmmar som mer än fördubblats sedan senaste utbyggnad för 15 år sedan. Mottagningen föreslås nu dimensionerad för att möjliggöra ca patientbesök/år. Intilliggande akutvårdsavdelning utökas samtidigt med 4 vårdplatser och alla 16 vårdplatserna blir enkelrum. För att tillgodose de kraftigt ökade patientflödena krävs ombyggnad av befintliga lokaler samt lokalutökning genom tillbyggnad. Kirurgklinikens tre befintliga vårdavdelningar är belägna i sjukhusets centrala vårdblock (hus 04) som togs i bruk Avdelningarna har låg hygienrumsstandard och många 5- patientrum och uppfyller inte dagens krav på lokalerför sluten vård av alltmervårdtunga patienter. Nuvarande yta per avdelning medgerinte ombyggnad för modem och rationell drift varför större delen av slutenvården föreslås flytta till en helt ny vårdbyggnad, som även inrymmer klinikens subspecialiteter. De nya vårdplatserna förläggs på sådant sätt att kommunikationen till befintlig kirurgmottagning (hus 08) underlättas.

2 I den nya vårdbyggnaden föreslås även att en enhetför dagkirurgisk operatjonsverksamhet etableras. Enheten föreslås bestå av sex operationssalar samtca 24 UVA-platser och kommer i första hand att be~äna kirurg-, ortoped- och kvinnoklinikerna. Enheten kommer genom förläggningen till nybyggnaden att vara helt skild från sjukhusets centrala operationsavdelning och verksamheten förväntas genom detta kunna standardiseras, effektiviseras ochflödena ökas. Kvinnokliniken disponerar i princip i dag hela hus 10. Byggnaden togs i bruk 1950 och har trånga och otidsenliga lokaler. En ombyggnad för att uppnå modem standard införframtiden skulle bli synnerligen omfattande, komplicerad att genomföra samtdyrbar. Vidare överensstämmer inte byggnadens våningshöjd med anslutande byggnader vilketförsvårar kommunikationen med övriga delar av akutsjukhuset. Liksom i tidigare dispositionsplaner föreslås nu att byggnaden rivs och ersätts med en modern vårdbyggnad i detta strategiska läge. Till den nya vårdbyggnaden kommer Kvinnoklinikens gynekologiska mottagningar, administration och slutenvård för gynekologi och BB att lokaliseras. Förlossningen samlokaliseras med Barnklinikens Nyföddhetsavdelning och placeras på våningsplan 3 med närhet till befintlig centraloperation. Sedan delar av den nya vårdbyggnaden tagits i bruk av kirurgklinikens slutenvård mm kan ett centralt placerat PatIenthotell tillskapas genom ombyggnad av de nuvarande kirurgvårdavdelningarna i hus 04. Patienthotellet beräknas kunna erbjuda alla kliniker ca 50 hotellrum (lättvårdsplatser) medgod omvårdnadsstandard och hotelliknande miljö. Genomförd inventering av inneliggande patienter visar att en dryg fjärdedel av patienterna bedöms kunna vårdas på patienthotell i stället för på traditionell vårdavdelning. Inom sjukhuset eftersträvas vidare ett färre antal patienter per vårdrum än tidigare. Vid Falu lasarett är ca 33 procent av vårdplatserna fördelade på vårdsalar för fler än 4 patienter per sal även efter nybyggnaden. Ett mål på max 4-patientrum inom befintliga avdelningar finns och innebär ett utglesningsbehov motsvarande ca 40 vårdplatser. Denna standardökningsambition kommer att underlättas genom patienthotellsfunktionen. De vårdbyggnader som nu planeras och byggs i Sverige och övriga Skandinavien innehåller samtliga huvudsakligen enkelrum med eget hygienrum anpassat för rörelsehindrade. Detta ökar de totala vårdavdelningsytorna men fördelarna är stora för patienter och anhöriga och vårdvinster uppnås genom minskad smittspridning, tidigare hemgång, färre omflyttningar etc.

3 Principiella ställningstaganden Patientnärmre vård. De nya vårdavdelningarna kommer att planeras för denna vårdform, vilket innebär övervägande enkelrum och att personalen är teamindelad. Patientintegritet och säkerhet sätts i första rummet. Detta patientnära arbetssätt präglar den framtida vården. Sluten respektive öppen vård. I möjligaste mån ska lokalerför dessa verksamheter vara utformade för flexibelt nyttjande. Dragspel meijan vårdavdelning - dagsjukvård och mottagning. FunktJonssamband. Verksamheterna uttalade behov av lokalrnässig närhet och sambandsbehov inom enheten och med andra enheter kan beaktas. Akutmottagningen. All akutverksamhet lokaliseras till denna enhet. Det innebär att akutasjuka barn samt andra patienter med akuta sjukdomar (ögon, öron) kan tas omhand på akutmottagningen. Patienthotell. En ny vårdnivå skapas på sjukhuset med en lägrebemanning av vårdpersonal och där patienten i stort sett kan sköta sig själv. Projektorganisation Projektorganisationen underplaneringsskedet har haft följande struktur. (LS/FIIJ)..'~-- ".-.~.' ~..._-_ _..,_"'~ _..--'.-, - En styrgrupp har haft det övergripande planeringsansvaret. I gruppen ingår länssjukvårdschefen. chefsläkaren, fastighetschef och projektledaren. Styrgruppen rapporterar till landstingets finansutskott och verksamhetsutskott. Det strategiska och operativa planeringsarbetet sker i projektledningsgruppen. Till denna grupp är även verksamhetscheferna för berörda kliniker i projektet knutna. För facklig medverkan finns särskild MBA-grupp utsedd. Ett flertal arbetsgrupper företräder mottagningar, sluten vård, dagkirurgi etc. Arbetsgrupperna leds av program- och lokalplanerama som rapporterar till projektledningsgruppen. Vidare finns vårdutvecklings- och referensgrupper tj, ::

4 Tidplan Tidplanen har för dagen siktet inställtpå byggstart för nybyggnaden senhösten 2010och med planerad inflyttning sent2013. Föredess måste bl a rivning av hus 10, Kvinnokliniken, ha skett och dessförinnan ska naturligtvis kvinnoklinikens hela verksamhet ha evakuerats till provisoriska lokaler. Underförutsättning av landstingets positiva ställningstaganden våren 2009 kommer planerings- och projekteringsarbetet att intensifieras så att upphandling av totalentreprenör för nybyggnadsverksamheten kan ske i november 2009 och därefterdetaljprojekteringen av bygget kan starta. Programarbetets inledande fas har färdigställts och skisskedet har nu tagit vid. Planering för evakuering av verksamhet pågårparallellt. Kalkyler Förutom att det vid själva investeringstillfället krävs kapital (eget eller lånat) som kommer att bindas underen längre tid, påverkas likviditeten genom in- och utbetalningar. Underden tid som investeringen utnyttjas måste landstinget uppskatta, kalkylera, framtida in- och utbetalningar samt eventuellt restvärde på investeringen. Beroende på vilka kriterier som används gäller det att komma fram till om investeringen är lönsam att göra eller inte utifrån dessa kriterier. För att belysa ovanstående har följande fyra kalkyler upprättats: 1. Investeringskalkyl (Fastighet) 2. Likviditetskalkyl (Fastighet) 3. Hyreskalkyl (Fastighet) 4. Driftkalkyl (hälso- och sjukvården) Samtliga kalkyler byggerfortfarande på delvis osäkra uppgifter, främst vad gäller omfattningen på projektet. Av bifogade sammanställningar framgårvilka ingångsdata som används i kalkylerna. Osäkerheten kommersuccessivt att elimineras i takt med att projektets omfattning och förutsättningar i övrigt låses. InvesteringskalkylenIuppskattningen uppgårtill 600 mkr i prisläge maj Kalkylen exkluderar inventarier och utrustning, som av länssjukvården har uppskattats till 50 mkr. Bilaga 1 (kalkyl) Likviditetskalkylen redovisar likviditetsbehovet, dvs beredskapen att hantera utbetalningar underperioden Bilaga 2 (kalkyl) Hyreskalkylen redovisar konsekvenserna för länssjukvården av den planerade investeringen. Nettokostnadsökningen för Länssjukvården uppgårår ett till 38 mkr (44-6 mkr). Bilaga 3 (kalkyl> Driftkalkylen för länssjukvården redovisar vilka effektiviseringar som kan göras. Genom att skapa ett patienthotell och på detta sätt konvertera vissa vårdplatser till en nivå som ej är så kostnadskrävande kan en besparing göras. Besparing som sker genom effektivisering är ca 22 mkr. Resterande 20 mkr kan påverkas genom att det byggsen vårdbyggnad för framtiden där risken för vårdrelaterade infektioner minskas och patientintegriteten ökas. Till detta ska läggas ett högre attraktionsvärde i regionen, bättre rekryteringsmöjligheter och inte minst arbetsmiljöaspekter Bilaga 4 (kalkyl)

5 Finansiering I de här nu framlagda överväganden och förslag till beslut rörande ett nytt vårdblock kan läggas till grund för konkreta förslag om hur finansieringen av investeringen bör lösas. I det här skedet redovisas endasten kartläggning av de olika finansieringsalternativ som f n står till buds samt en översiktlig bild av de för- och nackdelar som är förknippade med dessa. Bilaga5 (finansieringsformer) Finansutskottet beslutar för egen del a t t anteckna dagens information till protokollet, a t t uppdra till projektets styrgrupp att kontinuerligt hålla utskottet informerat om projektets framskridande. Finansutskottet rekommenderar dessutom Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t projektet Ny vårdbyggnad vid Falu lasarett ska genomföras i enlighet med landstingets fastställda Byggprocess och inom en investeringsram på 600 mkr och redovisad tidplan, a t t finansieringen av projektet får ske via extern finansiering, dock maximalt 600 mkr, a t t uppdra till Länssjukvården att fördjupa sin analys av kostandseffektiviseringar med anledning av den nya vårdbyggnaden och att återredovisning sker, a t t medge nedskrivning medfn ca 12 mkr av återstående bokfört värdeför hus 10 som ska rivas. I ~

6 Bilaga 1 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Investeringskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Uppskattning av kapitalbehov (prisläge maj 2009) A. Aweckling och rivning av befintlig byggnad 10: Mkr Selektiv rivning m2 å ca 600 kr/m2 5 Nedskrivning bokfört värde fn ca jg 17 B Evakueringskostnader: Hyra provisoriska moduler ca m2 i 3 år 13 Omlokaliseringskostnader, ombyggnad för förlossning mm Z 20 C. Byggkostnader inkl projektering, kreditiv etc: Ny vårdbyggnad m2 BTA x ,-m2 505 Tillbyggnad av bef akutmottagning 750 m2 BTA x ,-/m2 15 Ombyggnad av bef akutmottagning och AVA ca m2 x ,-/m2 40 Ombyggnad av bef kirurgvårdavd till patienthotell m2 BRA x ,-/m Summa 617 Redovisade poster under A (avveckling och rivning) föreslås ej belasta projektet, utan föreslås att kostnaden tas direkt över resultatet 2009 och 2010 Projektkalkyl 600

7 Bilaga 2 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Likviditetskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Förutsättningar: Investering: Tidplan: 600 mkr Byggstart ny byggnad = hösten 2010 Färdigställande =före utgången av 2013 Likviditetsbehov (mkr) l t

8 Bilaga 3 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Hyreskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Följande förutsättningar har legat till grund för nedanstående hyreskostnadsberäkning: Investering: 600 mkr Area: m2 LOA Kalkylränta: 4,50% Avskrivningstid: 30 år Kapitalkostnad: Annuitet faktor 0,06 x 600 mkr Kostand för drift och underhåll: 450,-/m2 och år Summa kr/m2 LOA Detta ger en hyreskostnadsökning enligt följande: Hyra exkl inredning och med utrustning 2450,- x m2 LOA 44 Avgår befintlig hyra för hus 10 (kvinnookliniken) -6 Summa hyreskostnadsökning mkr/år 38 r\

9 .". Bilaga 4 DRIFTSBUDGET-KALKYL NYTTVARDBLOCK FALU LASARETT Kalkyl upprättad för de 10 första åren där ny byggnad, alt A, jämförsmed kostnader för nuvarande byggnad. alt B. Ar 1 beräknas till 2014 Samtliga belopp i Mkr och motsvarar genomsnittlig beräknad årlig påverkan på driftsbudget Aktivitet Lokalhyra Spec Utgångsläge Investering ny vårdbyggnad Investeringar nuvarande byggnad Belopp Alt A Alt B -6,0-6,0 44,0 J.S MTU, övrig utrustningsinvesteringar. Kapitalkostnad Ny vårdbyggnad (40 Mkr) Nuvarande byggnad (10 Mkr) 4,5 1,0 ISumma kostnad driftsbudget 42,5-5,01 Ekonomiska nyttoaspelcterleffektjvlseringargivetalt A dvs nytt vilrdbiock Ekonomiskt perspektiv Konvertering av 25 vpl till patienthotellkoncept beräknad besparing ca 50% Lokalkompaktering (nuvarande lokaler) Logistik. läkemedel -15,0-4,9-2,0 4.9 Verksamhets perspektiv Omprioriteringar HoSsamlade resurser, x;.y verksamhetsmässiga effektiviseringar/flexibilitet Summa ekonomiska effektiviseringar ISumma driftsbudget (+ ökat behov, - minskat behov) (Jvrlga nyttoaspelcterleffekt1vlserlngargivet alt A dvs nytt vilrdbiock -21,9 20,6 4,9 Verksamhets perspektiv Verksamhetsmässiga effektiviseringar, ökad genomströmning och volymer Regionalt attraktionsvärde -2,0.{, J~ Patient perspektiv Patientsäkerhet, vårdrelaterade infektioner, enpatientsrum -10,0 Medarbetarperspektiv Rekryterings- och arbetsmiljöaspekter -1,0 Summa övriga effektiviseringar ISumma driftskalkyl totalt (+ ökat behov, - minskat behov) -13,0 7,6

10 Finansieringsformer Bilaga S Utredningens nu framlagda överväganden och förslag rörandeett nytt värdblock kan inte läggastill grund för konkreta förslag om hur finansieringen av investeringen bör lösas. Först måsteställningtas till när investeringen skallske. Inte förrän då finns ett underlag som finansinstitut och andraeventuella partnerskan arbeta vidare med. I det här skedetav utredningsarbetet redovisas därförendasten kartläggning av de olika finansieringsalternativ som f n stårtill budssamt en översiktlig bildav de för- och nackdelar som är förknippade med dessa. Efter en första utvlrdering återstår 4 I. Traditionellt banklån 2. Direktlån från finansiella institutioner 3. Kapitalmarknaden 4. Renting Banklån. Skerantingen i bank eller hos någon av bankernas Hypoteksbolag. Dessahar för närvarande billigare upplåning än vad moderbankerna har. Ett traditionellt banklån (bilateralt) är den enklaste lösningen. Administrationen kring upplåningen är standardiserad och därfbrrelativtbillig..problem kan dock uppståatt finna kapital från endasten bank. Alternativt kan det då bli aktuelltmed två-tre banker i en så kalladsyndikering. En syndikering innebäratt en bankblir ledare(arrangör) i ett konsortium av bankersom lånarut respektive del av totalsumman. Arrangören sköterall administration och kommunikation med låntagaren. Lånedokumentationen är gemensam Syndikering är någotdyraredå dokumentation mm blir mer omfattande och är ej standardiserad. En arrangörsavgift utgår. Direkttån Dettainnebär att i stället för en traditionell bank som långivare, blir det någonellernågra större finansiella institutioner. AP-fonderna är inte aktuella pga derasregelverk. Riksgälden är inte hellertroliglångivare av politiska skäl. Svensk Exportkredit, SEK, är exempel på en potentiell långivare Kapitalmarknaden Finansieringen sker via utgivande av värdepapper som investerare köper. Den enklaste och billigaste varianten här är obligationslån. Dennamarknad är för närvarande en bättre fungerande marknad med störrepotential än traditionellt banklån. Vidtemporära behov,3-s år, kanmed fördel Private Placement användas, Möjligaplacerare är AP-fonder, Riksgäld, Kl. Arrangör är någonav bankerna. Vid längre åtaganden blir det frågan om öppna obligationsprogram. Somalternativ till obligationsmarknaden finnssk MTN-program (Medium Tenn Note). MTN kräverdock större volymer och kräveratt utgivaren tir en godtagbar rating från någotav ratinginstituten. MTN i sig är ocksådyrare f att administrera då detta program kräver en viss likviditet som arrangörsbanken iklädersig men givetvisockså \ tar betaltför. ': Renting Renting innebär att låntagaren säljer en eller flera fastigheter till ett fastighetsrentingbolag och skriversamtidigt på ett långsiktigt hyresavtal (från IS år och uppåt).efterhyrestidens utgång blir låntagaren oftastskyldigatt lösa ut fastigheten till dess restvärde (sk Put-option). Helaeller delar av beståndet kan vara aktuelltför tbrsäljning, beroende på lånebelopp. Det finns ett begränsat antal aktörerpå dennamarknad. Ansvarsgränserna hyresgästlbyresvärd är en tbrhandlingsftåga. LO har tidigare erfarenhet från dettadå ett antal vårdcentraler såldestill Nordie Renting (numeraägt av RoyalBankofScottiand)

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Nytt vårdblock i Falun

Nytt vårdblock i Falun Nytt vårdblock i Falun Rapport På uppdrag av revisorerna i Landstinget Dalarna 2012-03 14 Rebecka Hansson Gunnar Uhlin Mikael Sjölander Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 SYFTE...

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Investeringsprocessen fastighets- och utrustningsinvesteringar beslutad i landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 CK2014-0064 1 INLEDNING... 1 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 1.1.1 Förutsättningar för prioriteringar...

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Sjukhusbyggnader i framtiden

Sjukhusbyggnader i framtiden Sjukhusbyggnader i framtiden Hur ser vården ut idag? Hur kommer vården att förändras? Vilka organisatoriska trender ser vi ur ett internationellt perspektiv? Vad innebär detta för planering och logistik

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Utskick till arbetsgrupperna 2009-02-04. Sammanställning av behovsanalys för ny vårdbyggnad på Falu lasarett

Utskick till arbetsgrupperna 2009-02-04. Sammanställning av behovsanalys för ny vårdbyggnad på Falu lasarett Länssjukvård 2008-02-13 Utskick till arbetsgrupperna 2009-02-04 Sammanställning av behovsanalys för ny vårdbyggnad på Falu lasarett Innehållsförteckning Sid 1. Inledning 3 2. Arbetsformer, slutsatser och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

Hantering av avknoppningar

Hantering av avknoppningar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0712-1381 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsen Hantering av avknoppningar Ärendet Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om Ökad

Läs mer

Nytt operationsblock Gävle sjukhus

Nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Nytt operationsblock Gävle sjukhus September 2010 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus 1(7) 2002-01-23 PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus På Karolinska sjukhuset pågår för närvarande ett stort antal projekt i olika skeden alltifrån

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Reservation. 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården

Reservation. 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården Reservation 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården Vi reserverar oss härmed till förmån till våra yrkanden att Hälso och sjukvårdnämnden beslutar att: 1. Tertialrapport 1 ska kompletteras med

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Centralsjukhuset år för år liten sjukhushistoria

Centralsjukhuset år för år liten sjukhushistoria 1733 På domkyrkans nuvarande plats lät Karl IX uppföra en herrgård, vilken från 1733 blir plats för sinnessjuka personer. Gården ödeläggs vid en brand 1752. Ett nytt hospital i sten i två våningar uppförs

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-11-18

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-11-18 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-10 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets tio månader bedrivits enligt fastlagda planer på alla

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-10-18 LKD04390 108 Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 4 - Ombyggnad av lokaler för samlokalisering av sterilcentralen med operationsavdelning. Redovisning av skiss- och kalkylhandling

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer