Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x)"

Transkript

1 Falu lasarett, Ny vårdbyggnad mm, beslut om fortsatt genomförande och finansiering Bilaga (sid x-x) DnrLD09/x Bakgrund Landstingsstyrelsen fastställde i oktober2007i 128, en uppdaterad Dispositionsplan för Falu lasarett. Planen redovisade flera nödvändiga åtgärder i syfte att avhjälpa de största lokalmässiga bristerna för att kunna bedriva och utveckla en effektiv akutsjukvård vid länssjukhuset i ett medellångt perspektiv. Atgärdsförslagen utgören kombination av omdisponeringar, om- och tillbyggnader men innehåller framför allt en helt ny vårdbyggnad som ersättning för en äldre befintlig byggnad (hus 10). Inför landstingets budgetberedning hösten 2007 redovisades en förstudie samt Landstingsfastigheters preliminära kostnadsuppskattning av det totala åtgärdspaketet slutandepå 585 mkr exkl inventarier och utrustning. Bilaga (förstudie> Vid Landstingsfullmäktiges möte i november 2007, 122, upptogs investeringen ilandstingsplan med 3 mkr 2008 för fortsatt planering och medel för genomförande fördelades i efterföljande planperiod. Under2008 genomfördes en fördjupad behovsanalys och ett parallellt skissuppdrag till fyra arkitektföretag i syfte att, framför allt, gestalta en ny vårdbyggnad och dess utbredning på avsedd tomtyta. Sedan ett av arkitektföretagen utvalts för överarbetning i samråd med länssjukvården och Landstingsfastigheter har vintern 2008/2009 ägnats åt att säkerställa programmerat vårdinnehåll och dess påverkan på nybyggnadens totala yta. Följande berörda verksamheter redovisas i projektet: Akutmottagning och akutvårdavdelning Kirurgkliniken Dagkirurgisk enhet Kvinnokliniken Nyföddhetsavdelning Patienthotell Den befintliga Akutmottagningen (hus 09) måste anpassas till aktuella patientströmmar som mer än fördubblats sedan senaste utbyggnad för 15 år sedan. Mottagningen föreslås nu dimensionerad för att möjliggöra ca patientbesök/år. Intilliggande akutvårdsavdelning utökas samtidigt med 4 vårdplatser och alla 16 vårdplatserna blir enkelrum. För att tillgodose de kraftigt ökade patientflödena krävs ombyggnad av befintliga lokaler samt lokalutökning genom tillbyggnad. Kirurgklinikens tre befintliga vårdavdelningar är belägna i sjukhusets centrala vårdblock (hus 04) som togs i bruk Avdelningarna har låg hygienrumsstandard och många 5- patientrum och uppfyller inte dagens krav på lokalerför sluten vård av alltmervårdtunga patienter. Nuvarande yta per avdelning medgerinte ombyggnad för modem och rationell drift varför större delen av slutenvården föreslås flytta till en helt ny vårdbyggnad, som även inrymmer klinikens subspecialiteter. De nya vårdplatserna förläggs på sådant sätt att kommunikationen till befintlig kirurgmottagning (hus 08) underlättas.

2 I den nya vårdbyggnaden föreslås även att en enhetför dagkirurgisk operatjonsverksamhet etableras. Enheten föreslås bestå av sex operationssalar samtca 24 UVA-platser och kommer i första hand att be~äna kirurg-, ortoped- och kvinnoklinikerna. Enheten kommer genom förläggningen till nybyggnaden att vara helt skild från sjukhusets centrala operationsavdelning och verksamheten förväntas genom detta kunna standardiseras, effektiviseras ochflödena ökas. Kvinnokliniken disponerar i princip i dag hela hus 10. Byggnaden togs i bruk 1950 och har trånga och otidsenliga lokaler. En ombyggnad för att uppnå modem standard införframtiden skulle bli synnerligen omfattande, komplicerad att genomföra samtdyrbar. Vidare överensstämmer inte byggnadens våningshöjd med anslutande byggnader vilketförsvårar kommunikationen med övriga delar av akutsjukhuset. Liksom i tidigare dispositionsplaner föreslås nu att byggnaden rivs och ersätts med en modern vårdbyggnad i detta strategiska läge. Till den nya vårdbyggnaden kommer Kvinnoklinikens gynekologiska mottagningar, administration och slutenvård för gynekologi och BB att lokaliseras. Förlossningen samlokaliseras med Barnklinikens Nyföddhetsavdelning och placeras på våningsplan 3 med närhet till befintlig centraloperation. Sedan delar av den nya vårdbyggnaden tagits i bruk av kirurgklinikens slutenvård mm kan ett centralt placerat PatIenthotell tillskapas genom ombyggnad av de nuvarande kirurgvårdavdelningarna i hus 04. Patienthotellet beräknas kunna erbjuda alla kliniker ca 50 hotellrum (lättvårdsplatser) medgod omvårdnadsstandard och hotelliknande miljö. Genomförd inventering av inneliggande patienter visar att en dryg fjärdedel av patienterna bedöms kunna vårdas på patienthotell i stället för på traditionell vårdavdelning. Inom sjukhuset eftersträvas vidare ett färre antal patienter per vårdrum än tidigare. Vid Falu lasarett är ca 33 procent av vårdplatserna fördelade på vårdsalar för fler än 4 patienter per sal även efter nybyggnaden. Ett mål på max 4-patientrum inom befintliga avdelningar finns och innebär ett utglesningsbehov motsvarande ca 40 vårdplatser. Denna standardökningsambition kommer att underlättas genom patienthotellsfunktionen. De vårdbyggnader som nu planeras och byggs i Sverige och övriga Skandinavien innehåller samtliga huvudsakligen enkelrum med eget hygienrum anpassat för rörelsehindrade. Detta ökar de totala vårdavdelningsytorna men fördelarna är stora för patienter och anhöriga och vårdvinster uppnås genom minskad smittspridning, tidigare hemgång, färre omflyttningar etc.

3 Principiella ställningstaganden Patientnärmre vård. De nya vårdavdelningarna kommer att planeras för denna vårdform, vilket innebär övervägande enkelrum och att personalen är teamindelad. Patientintegritet och säkerhet sätts i första rummet. Detta patientnära arbetssätt präglar den framtida vården. Sluten respektive öppen vård. I möjligaste mån ska lokalerför dessa verksamheter vara utformade för flexibelt nyttjande. Dragspel meijan vårdavdelning - dagsjukvård och mottagning. FunktJonssamband. Verksamheterna uttalade behov av lokalrnässig närhet och sambandsbehov inom enheten och med andra enheter kan beaktas. Akutmottagningen. All akutverksamhet lokaliseras till denna enhet. Det innebär att akutasjuka barn samt andra patienter med akuta sjukdomar (ögon, öron) kan tas omhand på akutmottagningen. Patienthotell. En ny vårdnivå skapas på sjukhuset med en lägrebemanning av vårdpersonal och där patienten i stort sett kan sköta sig själv. Projektorganisation Projektorganisationen underplaneringsskedet har haft följande struktur. (LS/FIIJ)..'~-- ".-.~.' ~..._-_ _..,_"'~ _..--'.-, - En styrgrupp har haft det övergripande planeringsansvaret. I gruppen ingår länssjukvårdschefen. chefsläkaren, fastighetschef och projektledaren. Styrgruppen rapporterar till landstingets finansutskott och verksamhetsutskott. Det strategiska och operativa planeringsarbetet sker i projektledningsgruppen. Till denna grupp är även verksamhetscheferna för berörda kliniker i projektet knutna. För facklig medverkan finns särskild MBA-grupp utsedd. Ett flertal arbetsgrupper företräder mottagningar, sluten vård, dagkirurgi etc. Arbetsgrupperna leds av program- och lokalplanerama som rapporterar till projektledningsgruppen. Vidare finns vårdutvecklings- och referensgrupper tj, ::

4 Tidplan Tidplanen har för dagen siktet inställtpå byggstart för nybyggnaden senhösten 2010och med planerad inflyttning sent2013. Föredess måste bl a rivning av hus 10, Kvinnokliniken, ha skett och dessförinnan ska naturligtvis kvinnoklinikens hela verksamhet ha evakuerats till provisoriska lokaler. Underförutsättning av landstingets positiva ställningstaganden våren 2009 kommer planerings- och projekteringsarbetet att intensifieras så att upphandling av totalentreprenör för nybyggnadsverksamheten kan ske i november 2009 och därefterdetaljprojekteringen av bygget kan starta. Programarbetets inledande fas har färdigställts och skisskedet har nu tagit vid. Planering för evakuering av verksamhet pågårparallellt. Kalkyler Förutom att det vid själva investeringstillfället krävs kapital (eget eller lånat) som kommer att bindas underen längre tid, påverkas likviditeten genom in- och utbetalningar. Underden tid som investeringen utnyttjas måste landstinget uppskatta, kalkylera, framtida in- och utbetalningar samt eventuellt restvärde på investeringen. Beroende på vilka kriterier som används gäller det att komma fram till om investeringen är lönsam att göra eller inte utifrån dessa kriterier. För att belysa ovanstående har följande fyra kalkyler upprättats: 1. Investeringskalkyl (Fastighet) 2. Likviditetskalkyl (Fastighet) 3. Hyreskalkyl (Fastighet) 4. Driftkalkyl (hälso- och sjukvården) Samtliga kalkyler byggerfortfarande på delvis osäkra uppgifter, främst vad gäller omfattningen på projektet. Av bifogade sammanställningar framgårvilka ingångsdata som används i kalkylerna. Osäkerheten kommersuccessivt att elimineras i takt med att projektets omfattning och förutsättningar i övrigt låses. InvesteringskalkylenIuppskattningen uppgårtill 600 mkr i prisläge maj Kalkylen exkluderar inventarier och utrustning, som av länssjukvården har uppskattats till 50 mkr. Bilaga 1 (kalkyl) Likviditetskalkylen redovisar likviditetsbehovet, dvs beredskapen att hantera utbetalningar underperioden Bilaga 2 (kalkyl) Hyreskalkylen redovisar konsekvenserna för länssjukvården av den planerade investeringen. Nettokostnadsökningen för Länssjukvården uppgårår ett till 38 mkr (44-6 mkr). Bilaga 3 (kalkyl> Driftkalkylen för länssjukvården redovisar vilka effektiviseringar som kan göras. Genom att skapa ett patienthotell och på detta sätt konvertera vissa vårdplatser till en nivå som ej är så kostnadskrävande kan en besparing göras. Besparing som sker genom effektivisering är ca 22 mkr. Resterande 20 mkr kan påverkas genom att det byggsen vårdbyggnad för framtiden där risken för vårdrelaterade infektioner minskas och patientintegriteten ökas. Till detta ska läggas ett högre attraktionsvärde i regionen, bättre rekryteringsmöjligheter och inte minst arbetsmiljöaspekter Bilaga 4 (kalkyl)

5 Finansiering I de här nu framlagda överväganden och förslag till beslut rörande ett nytt vårdblock kan läggas till grund för konkreta förslag om hur finansieringen av investeringen bör lösas. I det här skedet redovisas endasten kartläggning av de olika finansieringsalternativ som f n står till buds samt en översiktlig bild av de för- och nackdelar som är förknippade med dessa. Bilaga5 (finansieringsformer) Finansutskottet beslutar för egen del a t t anteckna dagens information till protokollet, a t t uppdra till projektets styrgrupp att kontinuerligt hålla utskottet informerat om projektets framskridande. Finansutskottet rekommenderar dessutom Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t projektet Ny vårdbyggnad vid Falu lasarett ska genomföras i enlighet med landstingets fastställda Byggprocess och inom en investeringsram på 600 mkr och redovisad tidplan, a t t finansieringen av projektet får ske via extern finansiering, dock maximalt 600 mkr, a t t uppdra till Länssjukvården att fördjupa sin analys av kostandseffektiviseringar med anledning av den nya vårdbyggnaden och att återredovisning sker, a t t medge nedskrivning medfn ca 12 mkr av återstående bokfört värdeför hus 10 som ska rivas. I ~

6 Bilaga 1 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Investeringskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Uppskattning av kapitalbehov (prisläge maj 2009) A. Aweckling och rivning av befintlig byggnad 10: Mkr Selektiv rivning m2 å ca 600 kr/m2 5 Nedskrivning bokfört värde fn ca jg 17 B Evakueringskostnader: Hyra provisoriska moduler ca m2 i 3 år 13 Omlokaliseringskostnader, ombyggnad för förlossning mm Z 20 C. Byggkostnader inkl projektering, kreditiv etc: Ny vårdbyggnad m2 BTA x ,-m2 505 Tillbyggnad av bef akutmottagning 750 m2 BTA x ,-/m2 15 Ombyggnad av bef akutmottagning och AVA ca m2 x ,-/m2 40 Ombyggnad av bef kirurgvårdavd till patienthotell m2 BRA x ,-/m Summa 617 Redovisade poster under A (avveckling och rivning) föreslås ej belasta projektet, utan föreslås att kostnaden tas direkt över resultatet 2009 och 2010 Projektkalkyl 600

7 Bilaga 2 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Likviditetskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Förutsättningar: Investering: Tidplan: 600 mkr Byggstart ny byggnad = hösten 2010 Färdigställande =före utgången av 2013 Likviditetsbehov (mkr) l t

8 Bilaga 3 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Hyreskalkyl, Ny vårdbyggnad, Falu lasarett Följande förutsättningar har legat till grund för nedanstående hyreskostnadsberäkning: Investering: 600 mkr Area: m2 LOA Kalkylränta: 4,50% Avskrivningstid: 30 år Kapitalkostnad: Annuitet faktor 0,06 x 600 mkr Kostand för drift och underhåll: 450,-/m2 och år Summa kr/m2 LOA Detta ger en hyreskostnadsökning enligt följande: Hyra exkl inredning och med utrustning 2450,- x m2 LOA 44 Avgår befintlig hyra för hus 10 (kvinnookliniken) -6 Summa hyreskostnadsökning mkr/år 38 r\

9 .". Bilaga 4 DRIFTSBUDGET-KALKYL NYTTVARDBLOCK FALU LASARETT Kalkyl upprättad för de 10 första åren där ny byggnad, alt A, jämförsmed kostnader för nuvarande byggnad. alt B. Ar 1 beräknas till 2014 Samtliga belopp i Mkr och motsvarar genomsnittlig beräknad årlig påverkan på driftsbudget Aktivitet Lokalhyra Spec Utgångsläge Investering ny vårdbyggnad Investeringar nuvarande byggnad Belopp Alt A Alt B -6,0-6,0 44,0 J.S MTU, övrig utrustningsinvesteringar. Kapitalkostnad Ny vårdbyggnad (40 Mkr) Nuvarande byggnad (10 Mkr) 4,5 1,0 ISumma kostnad driftsbudget 42,5-5,01 Ekonomiska nyttoaspelcterleffektjvlseringargivetalt A dvs nytt vilrdbiock Ekonomiskt perspektiv Konvertering av 25 vpl till patienthotellkoncept beräknad besparing ca 50% Lokalkompaktering (nuvarande lokaler) Logistik. läkemedel -15,0-4,9-2,0 4.9 Verksamhets perspektiv Omprioriteringar HoSsamlade resurser, x;.y verksamhetsmässiga effektiviseringar/flexibilitet Summa ekonomiska effektiviseringar ISumma driftsbudget (+ ökat behov, - minskat behov) (Jvrlga nyttoaspelcterleffekt1vlserlngargivet alt A dvs nytt vilrdbiock -21,9 20,6 4,9 Verksamhets perspektiv Verksamhetsmässiga effektiviseringar, ökad genomströmning och volymer Regionalt attraktionsvärde -2,0.{, J~ Patient perspektiv Patientsäkerhet, vårdrelaterade infektioner, enpatientsrum -10,0 Medarbetarperspektiv Rekryterings- och arbetsmiljöaspekter -1,0 Summa övriga effektiviseringar ISumma driftskalkyl totalt (+ ökat behov, - minskat behov) -13,0 7,6

10 Finansieringsformer Bilaga S Utredningens nu framlagda överväganden och förslag rörandeett nytt värdblock kan inte läggastill grund för konkreta förslag om hur finansieringen av investeringen bör lösas. Först måsteställningtas till när investeringen skallske. Inte förrän då finns ett underlag som finansinstitut och andraeventuella partnerskan arbeta vidare med. I det här skedetav utredningsarbetet redovisas därförendasten kartläggning av de olika finansieringsalternativ som f n stårtill budssamt en översiktlig bildav de för- och nackdelar som är förknippade med dessa. Efter en första utvlrdering återstår 4 I. Traditionellt banklån 2. Direktlån från finansiella institutioner 3. Kapitalmarknaden 4. Renting Banklån. Skerantingen i bank eller hos någon av bankernas Hypoteksbolag. Dessahar för närvarande billigare upplåning än vad moderbankerna har. Ett traditionellt banklån (bilateralt) är den enklaste lösningen. Administrationen kring upplåningen är standardiserad och därfbrrelativtbillig..problem kan dock uppståatt finna kapital från endasten bank. Alternativt kan det då bli aktuelltmed två-tre banker i en så kalladsyndikering. En syndikering innebäratt en bankblir ledare(arrangör) i ett konsortium av bankersom lånarut respektive del av totalsumman. Arrangören sköterall administration och kommunikation med låntagaren. Lånedokumentationen är gemensam Syndikering är någotdyraredå dokumentation mm blir mer omfattande och är ej standardiserad. En arrangörsavgift utgår. Direkttån Dettainnebär att i stället för en traditionell bank som långivare, blir det någonellernågra större finansiella institutioner. AP-fonderna är inte aktuella pga derasregelverk. Riksgälden är inte hellertroliglångivare av politiska skäl. Svensk Exportkredit, SEK, är exempel på en potentiell långivare Kapitalmarknaden Finansieringen sker via utgivande av värdepapper som investerare köper. Den enklaste och billigaste varianten här är obligationslån. Dennamarknad är för närvarande en bättre fungerande marknad med störrepotential än traditionellt banklån. Vidtemporära behov,3-s år, kanmed fördel Private Placement användas, Möjligaplacerare är AP-fonder, Riksgäld, Kl. Arrangör är någonav bankerna. Vid längre åtaganden blir det frågan om öppna obligationsprogram. Somalternativ till obligationsmarknaden finnssk MTN-program (Medium Tenn Note). MTN kräverdock större volymer och kräveratt utgivaren tir en godtagbar rating från någotav ratinginstituten. MTN i sig är ocksådyrare f att administrera då detta program kräver en viss likviditet som arrangörsbanken iklädersig men givetvisockså \ tar betaltför. ': Renting Renting innebär att låntagaren säljer en eller flera fastigheter till ett fastighetsrentingbolag och skriversamtidigt på ett långsiktigt hyresavtal (från IS år och uppåt).efterhyrestidens utgång blir låntagaren oftastskyldigatt lösa ut fastigheten till dess restvärde (sk Put-option). Helaeller delar av beståndet kan vara aktuelltför tbrsäljning, beroende på lånebelopp. Det finns ett begränsat antal aktörerpå dennamarknad. Ansvarsgränserna hyresgästlbyresvärd är en tbrhandlingsftåga. LO har tidigare erfarenhet från dettadå ett antal vårdcentraler såldestill Nordie Renting (numeraägt av RoyalBankofScottiand)

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bilaga 1 2016-10-2522 Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bakgrund För att utvärdera ett fortsatt medlemskap i Kommuninvest så behöver Norrtälje

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Granskning av landstingets investeringsprocesser

Granskning av landstingets investeringsprocesser KPMG Bohlins AB Antal sidor: 11 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus December 2011 David Emanuelsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Resultat av uppföljningen... 4 2 av 7 1. Sammanfattning Under sommaren

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0453 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00006 Landstingsstyrelsen! Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-07 Så vill vi utveckla närsjukvården Mark - Svenljunga 2 (8) Innehållsförteckning Närsjukvård Mark - Svenljunga... 3 Vad vill Socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing 1 (2) FÖRSLAG 2013:3 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1725-4 32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-01-26 LS-LED15-1746-2 9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Diarienummer: LS-LED15-1746

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Forum Vårdbyggnad, Linköping 8-9 november Vistet det hälsofrämjade hotellet. Guldkorn

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Forum Vårdbyggnad, Linköping 8-9 november Vistet det hälsofrämjade hotellet. Guldkorn Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus Forum Vårdbyggnad, Linköping 8-9 november 2016 Vistet det hälsofrämjade hotellet Anne Lindahl, projektledare hur började vi? Inger Gustafsson, verksamhetschef Hotell

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1402868 1 (7) Regionstyrelsen Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Mats Abrahamsson Landstingsstyrelsens [ond^ / JO/^-ö f arbetsutskott aa^v Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska

Läs mer

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Dagmar Fornander Landstingsstyrelsens produktionsutskott Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Nytt vårdblock i Falun

Nytt vårdblock i Falun Nytt vårdblock i Falun Rapport På uppdrag av revisorerna i Landstinget Dalarna 2012-03 14 Rebecka Hansson Gunnar Uhlin Mikael Sjölander Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 SYFTE...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN 2016-09-02 Fastighetsförvaltare 12016-09-29 - ÄRENDE 07 BESLUT 1(4) 1510-0977 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet,

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Region Skåne Bilaga 3

Region Skåne Bilaga 3 Region Skåne Bilaga 3 FÖRSLAG TILL BYGGINVESTERINGAR 1999 (2000-2001) Ny-, om- och tillbyggnader exkl utrustning, Mkr STRATEGISKA INVESTERINGSPROJEKT - särskild prövning SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Februari 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på över 40 år En förändrad roll för länets universitetssjukhus Det största

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN KUN 2015-01-21 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-01-08 KUN 2014/726 Handläggare: Martin West Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum

Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum BESLUTSUNDERLAG 1/2 Regionstyrelsen Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum I samband med regionsstyrelsens beslut i ärendet Finspångs vårdcentrum investering

Läs mer

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Satsa på Alingsås lasarett! - Det lagom stora sjukhuset Vad Hur Varför Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Framtidens närsjukhus Närsjukhus med specialistuppdrag

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:36 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i ny lokal för Syncentral Nord Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Stockholms produktionsområde hemställer om att

Läs mer

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge I OC u m. 2015-11-26 - ÄRENDE 07 ] BESLUT l (4) \färoen FÖR VÄRDEN 2015-10-21 LOC 1304-0665 Projektnr: 94103577 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet

Läs mer

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen Utveckling Dagkirurgi Informationsärende Landstingsstyrelsen 2012-11-28 Vi måste anpassa oss till nya förutsättningar och ha verksamhet som kan utvecklas och vara hållbar över tid! Framtiden.? Vad står

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar 1 (3) FÖRSLAG 2014:24 LS 1403-0413 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning Ändring

Läs mer

Nya akutkliniken i Växjö. Informationsavdelningen januari Länssjukvården

Nya akutkliniken i Växjö. Informationsavdelningen januari Länssjukvården Nya akutkliniken i Växjö Informationsavdelningen januari 2010 Länssjukvården Modern akutsjukvård Arbetet med att planera en total ombyggnad av akutkliniken i Växjö har pågått sedan 2004. Det är en genomgripande

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång I 111 ~ Landstinget DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Kirurgi 0 0 0 3 3 6 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/02515 Uppdnr 1035 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Onkologi investeringsbehov för utbyggnad

Onkologi investeringsbehov för utbyggnad ÄRENDE 20 2012-06-01 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-06-12 MISSIV 1(3) Förvaltningsnamn Avsändare

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 69 Renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand tidplan, kostnadsberäkning och begäran om igångsättningsbeslut

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter Presentation av Tehusprojektet Tehuset En vårdbyggnad för framtidens sjukvård Bengt-Ove Bengt-Ove Ström Ström 2010-01-14 2010-01-14 VÄSTFASTIGHETER Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Investeringsprocessen fastighets- och utrustningsinvesteringar beslutad i landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 CK2014-0064 1 INLEDNING... 1 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 1.1.1 Förutsättningar för prioriteringar...

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd ÄRENDET Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 43 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar:

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr. 55^477-937^ SKRIVELSE Styrelsen Förslag till ändring av ägardirektiv för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Ärendebeskrivning

Läs mer

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Ankom Handläggare: Mats Abrahamsson Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-02- 1 1 Tilläggsavtal nr 7,

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer