Inventering av krossberg i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av krossberg i"

Transkript

1 nventering av krossberg i Ulricehamns kommun Fredrik Jutfelt

2 NNEHALL Sammanfattning nledning Varfor spranga? Framtida storkonsumenter Ansokningar om takt Metoder Forberedande arbete Faltarbete Laboratorietest Redovisning Resultat och diskussion Uppmatt kvalitet och kvalitetskrav Lampliga omraden Oversiktskarta Tabell over samtliga omraden Omraden 1-27 Omraden Detaljerade omradesbeskrivningar Forklaringar till kartorna Referenser och kartor Samtliga kartor har anvants med medgivande av Lantmateriverket Ur GSD- Ekonomiska kartan, diarienummer samt Bla kartan, diarienummer Omslagsbild: Fredrik Jutfelt, Ett kulkvarnstest ar fardigt. 2

3 1 SAMMANFATTNNG Varen 1999 fick jag, Fredrik Jutfelt, uppdraget att gora en inventering av krossberg i Ulricehamns kommun. Uppdragsgivaren var Miljo- och Samhallsbyggnadskontoret pa Ulricehamns kommun. Jag har under inventeringen samarbetat med kommunekolog Peter Wredin, och till vetenskaplig radgivning har jag haft geologilektor Tommy Claesson pa Hogskolan i Kalmar. Ett stort tack till bada dessa herrar. Uppgiften har varit att finna lampliga omraden for bergtakt. Orden "lampliga omraden" har definierats som platser i kommunen dar en bergtakt inte skulle stbra. nte stbra boende, natur eller landskapsbild. Dessutom skulle bergmaterialet vara av god kvalitet for krossning. Dessa malsattningar har uppfyllts och sju omraden i kommunen rekommenderas. 2NLEDNNG 2.1 VarfOr spranga? Sverige anvands i genomsnitt tio ton grus per person och ar. Historiskt sett ar det mesta naturgrus fran isalvsavlagringar, dar materialet ar lattatkomligt och behandigt att arbeta med. Motstaende intressen i samband med naturgrustakter ar tyvarr manga som t.ex. naturvarden, bebyggelse och vattentakter. Att det borjar bli brist pa tillgangligt naturgrus i manga delar av landet, leder till att allt fier bergtakter oppnas. Fordelarna med bergtakter ar manga. De kan lokaliseras till omraden med fane motstaende intressen. Kvaliteten pa materialet ar ofta hog, och tillgangen pa material ar dessutom mycket stbrre. For de fiesta anvandningsomraden kan krossberg helt ersatta naturgrus. Det ar framforallt betongindustrin som kan ha svart att helt ga over till krossberg. vissa fall kan det vara lampligt att "smatakter" upprattas. De ar sma bergtakter som framforallt producerar material for grusvagar. De placeras utspritt i kommunen for att minska avstandet till konsumenterna, och darmed begransas stbrning och utslapp som uppkommer vid transporter. Sadana bergtakter har en liten produktion av bergkross, varfor sprangning och krossning bara behover goras nagra veckor per ar. Da hyrs en mobil bergkross in, och material produceras som racker manga manader. Ulricehamns kommun skriver i ett forslag till Oversiktsplan 2001 Vaxtplats Ulricehamn: "For att tdcka kommunens behov av vdgmaterial mm ddr krossberg kan ersdtta naturgrus bar kommunen stimulera till fler bergtdkter." Kommunen ser alltsa hellre att grusmaterial kommer fran bergtakter an fran isalvsavlagringar. 3

4 2.2 Framtida storkonsumenter Planer av riksintresse finns pa tva storsatsningar inom infrastrukturen, som kommer att paverka kommunen. Nya riksvag 40, en motorvag mellan Jonkoping oeh Boras, oeh Gotalandsbanan, en ny jarnvag som oeksa den ska ga genom kommunen. Nya riksvag 40 kommer att gora flera stora vagskarningar inom kommunen. Vagverket raknar med att materialet de hamtar vid dessa vagskarningar kommer att raeka till hela motorvagens overbyggnad inom kommunen. Ett problem med att ta materialet i vagens straekning ar att barlagret, det ea 80 em tjoeka barande gruslagret under asfalten, maste ha en hog kvalite1. Risken finns att det material som finns i vagskarningarna for daligt for att kunna anvandas som barlager. Da maste material till barlagret tas fran platser med battre bergkvalite1. En aktiv bergtakt finns redan i kommunen, i Marbaek strax soder om Ulrieehamn. Materialet ar bra oeh dar tas det ut drygt fm 3 per ar. 2.3 Ansokningar om tiikt Det har inkommit ansokningar om oppnande av ytterligare bergtakter till kommunen. For att Ulrieehamns kommun pa ratt satt ska kunna vardera dessa ansokningar bestamdes att en inventering av lampliga lagen for bergtakter var nodvandig. Under tre manader har en sadan undersokning genomforts oeh funnit ett tiotallampliga omraden. De omraden som rekommenderas for taktverksamhet i inventeringen ar ett forslag till kommunen pa lampliga omraden for etablering av bergtakter. Det innebar att ansokningar om tillstand till bergtakter pa dessa omraden kan vara lattare att ta tillstyrkta, eftersom de i viss man redan ar undersokta. Det innebar inte att andra omraden ar uteslutna. Man kan myeket val soka tillstand for andra omraden, men skalen for detta maste vara starka. 3METODER 3.1 Forberedande arbete Eftersom hela kommunen har inventeras har det varit viktigt att begransa antalet mojliga lagen for bergtak1. Langt tranportavstand till Ulrieehamns tatort har inte under det forberedande arbetet ansetts vara en begransande faktor, eftersom Ulrieehamn tatort ligger eentralt i kommunen oeh alla omraden ligger inom en 3 mils radie. Lonsamheten i langa transporter tar avgoras av exploatorerna, oeh kanske ar narhet till nya riksvag 40 oeh Gotalandsbanan viktigare an narhet till Ulrieehamn. Det vanliga forfarandet vid krossbergsinventeringar ar att valja ut omraden utifran de geologiska faktorerna, som 1.ex. bergart oeh topografi, for att senare titta efter motstaende intressen, som 1.ex. naturvarden oeh boende i narheten. 4

5 Denna inventering har arbetat i en omvand ordning genom att direkt i det forberedande arbetet valja bort stora omraden som har motstaende intressen, och senare titta pa de berggrundsgeologiska faktorerna. Det leder till flera saker. Forst och framst forsvinner manga omraden med brytvart berg. Det kan forefalla negativt, men sannolikheten ar stor att tillstand anda inte skulle tillstyrkts for bergtakt dar. For det andra blir de omraden som ar kvar helt, eller nastan helt, utan motstaende intressen vilket ar syftet med detta forfarande. Den varierande geologiska kvaliteten pa kvarvarande omraden har vagts upp av att ett femtiotal omraden valts ut for undersokning, mot det vanliga tre till femton. Resultatet ar att de omraden som i falt upptacks med bra berg har ra., om nagra, motstaende intressen. Kommunen har mycket av sin geografiska information inlagd pa data i GS (Geografiskt nformations System), varfor det var naturligt att anvanda sig av detta. Denna databas har underlattat karthanteringen avsevart, da ala motstaende intressen snabbt kan laggas pa samma kartblad. Manga av de motstaende intressen som finns med i inventeringen saknar lagligt skydd, men risken ar stor att konflikter och problem skulle uppsta vid etablering av takt. De motstaende intressen som lagts in pa kartorna ar: Bullerbuffert Buffertzon pa 500 meter runt ala bostadshus i kommunen, gjord i GS. Minst 500 meter till bostadshus ar branschstandard, och rekommenderas av Boverket i Allmanna rad 95:5. Det ar mojligt att enstaka overgivna hus felaktigt kan ha beaktats, och omradet runt dessa da uteslutits ur inventeringen. NVQ-omraden Kommunens eget namn pa naturomraden som anses varda att bevara, baserad pa en mangd olika inventeringar. Sumpskog nventering av landets sumpskogar utford av Skogsvardsstyrelsen. Tyvarr ar de endast flygbildstolkade i kommunen, sa det kan finnas markerade sumpskogar pa kartorna utan speciellt biologiskt skyddsvarde. Nyckelbiotoper nnehaller nationellt rodlistade (utrotningshotade) arter, eller biotoper lampade for radii stade arter. Riksintresse for naturvarden 1991: OP 91. Enligt Ulricehamns kommuns senaste oversiktsplan fran Riksintresse for kulturvarden Enligt OP 91. Riksintresse for friluftslivet Enligt OP 91. Ekologiskt kansligt omrade Enligt OP 91. Ovriga OP91 Regionala och kommunala intressen for natur, kultur och friluftsliv, av lagre prioritet an riksvarden. 5

6 Dessutom tillkommer strandskyddet, som ar 300 meter runt de stora sjoarna, och meter runt kommunens ovriga sjoar. Strandskyddet har inte rntt nagon markering pa kartorna, da inga omraden berors av det. Dessa motstaende intressen har avsevart begransat den del av kommunens yta som ar lamplig for taktverksamhet. Av kommunens aterstaende ytor har de undersokts som ar tillrackligt stora for etablering av bergtakt, har berg i dagen och ligger i narheten av vagar. Totalt valdes 54 omraden ut for faltundersokning. 3.2 Faltarbete Under det inledande faltarbetet undersoktes 54 omraden med avseende pa bergartens egenskaper som farg, ingaende mineral, kornstorlek, textur, forskiffring och eventuella gangbergarter. Kvaliteten uppskattades liksom brytbara volymer och tackande jorddjup. Eventuella naturvarden som ej fanns med i de tidigare inventeringarna, noterades. Vagkvaliteten och eventuell storning av framtida transport antecknades. De omraden som ansags mest lampliga for bergtakt valdes ut for mer ingaende undersokning. Prover togs fran dessa utan sprangning. Ala prover var darfor mer eller mindre paverkade av vittring, vilket medfor att materialet uppvisar samre kvalitet an vad som blir fallet vid produktionskrossning. Markagarna har inte informerats, da sprangning inte var nodvandig. 3.3 Laboratorietest For att bestamma bergmaterialets tekniska kvaliteter anvands tre matt: 1. Kulkvarnsvardet ar ett matt pa hur stor del av provet som mals ned under en timme i en roterande cylinder, tillsammans med stalkulor. Hogt yarde betyder daligt material, lagt yarde betyder bra material. Kulkvarnsvardet ar det viktigaste och mest anvanda mattet pa bergkvalitet. Metoden beskrivs utforligare i vagverkets rapport VV Metod De siffror som redovisas ar medelvarden for tva prover. 2. Sprodhetstal som ar ett matt pa hur stor andel av provet som faller sander till finare fraktion efter att ha utsatts for 20 slag i en stor mortel. Hogt yarde betyder daligt material, lagt yarde betyder bra material. Metoden beskrivs utforligare i FBB' s (Foreningen for Bituminosa Belaggningar) rapport MBB Flisighetstal beskriver det nedkrossade materialets kornform som en kvot mellan bredd och tjocklek. Metoden beskrivs utforligare i FBB's rapport MBB Korndensiteten mattes ocksa, men skillnaderna ar sma mellan omradets olika gnejser. Samtliga material har en densitet kring 2, Redovisning De 54 omraden som undersokts i falt redovisas kortfattat i tabellform. Pa oversiktskartan kan man se det ungefarliga laget for omradet, och i tabellen finns koordinaterna for varje omrade. 6

7 Under rubriken "Gnejstyp" i tabellen kan man Hisavilken huvudtyp av gnejs som hittats dar berget gar i dagen. Det kan aven finnas inslag av andra bergarter i det besokta omradet. Komstorleken ar subjektivt bedomd och kan avvika mot andras uppfattningar i andra inventeringar och karteringar. Kvaliteten ar nagot svarbedomd i falt, da ytan ofta ar vittrad. Det som redovisas under rubriken "kvalitet" ar alltsa en i falt uppskattad kvalitet, da laboratorietester pa 54 prover ar bade dyrt och onodigt. Kvalitetsklassema ar relativa och avser berggrunden i Ulricehamns kommun. Rubriken "vag standard" syftar till kvaliteten pa vagen till omradet, samt langden pa den eventuella grusvagen. En flera kilometer lang skogsbilvag tar t.ex. beteckningen ''lag'' medan samma sorts skogsbilvag tar beteckningen "god" om det bara ar en nagra hundra meter lang pafart till riksvag 40. "Stoming" i tabellen syftar oftast till stoming fran transporter, da undersokningen redan i det forberedande arbetet gallrat bort de ytor i kommunen som ligger inom 500m fran bostadshus. Om ett omrade som ligger utanfor ala restriktioner anda ar exponerat uppe pa en hojd tar det dock en hogre grad i kolumnen "Stoming" _Ala omraden med kanda naturvarden gallrades ju bort under det forberedande kartarbetet, trots det har vissa omraden som ligger mycket nara t. ex. sumpskogar tatt beteckningen "sumpskog". Det innebar att en taktplan maste ta extra hansyn till sump skogen och se till att den inte draneras eller stars pa annat satt. Sist i tabellen finns rubriken "Ovrigt", som innehaller information om annat i omradet som kan vara av yarde att veta. De 10 omraden som valdes ut for specialundersokningar tillsammans med detaljerade kartor sist i rapporten. redovisas utforligare 4 RESULTAT OCB DSKUSSON 4.1 Uppmatt kvalitet och kvalitetskrav nget undersokt omrade har tillrackligt hog kvalitet for att kunna anvandas i slitlager (asfalt) pa motorvag. Det var helt vantat och galler for stora delar av den sydvastsvenska gnejsregionen, som Ulricehamn ligger i. Andra karteringar och inventeringar av berg for krossning utforda i angransande kommuner, har ala visat att hogkvalitativt berg ej gar att finna i regionen. Bergmaterialet haller dock pa flera stallen en kvalitet som ar fullt tillracklig for kommersiell taktverksamhet. Materialet som testats i laboratorium togs med slagga utan sprangning. Det medfor att provema varit utsatta for vittring, vilket ger samre provresultat an vad ett ovittrat prov fran samma stalle skulle uppvisa. Vid krossning i laboratoriet tar man dessutom ett material som ar flisigare an material krossat i produktionskross. Komen ar alltsa plattare och mer avlanga. Det gar att de bryts och mals ned lattare an vad samma material skulle gjort om det krossats i en stor bergkross, dar ett mer kubiskt material erhalls. Dessa tva faktorer gar att testresultaten visar pa en nagot samre kvalitet an vad dessa omraden faktiskt har. 7

8 Vagverket kraver i sina rekommendationer for barlager i motorvag ett hogsta kulkvarnsvarde pa 18. Tva omraden hade kulkvarnsvarden under 18 redan i laborationstesterna, vilket ar mycket bra for regionen. Flera andra omraden skulle, med ovittrat berg och battre krossningsforfarande, sannolikt kunna komma ned i kulkvarnsvarden under Lampliga omraden Sju omraden rekommenderas som lampliga bergtaktlagen, namligen: 14 Getamossen, 18 "157:an", 19 Tappan, 26 Slattas, 29 Torhult, 42 Hallebo och 45 Kottkulla. Ytterligare resultat och diskussion om dessa omraden finns i slutet av rapporten. 8

9 1.0 Ov,.,..

10 Omn!Jden 1 till 27 Nr. namn Koordinater Y. X ~ kornstorlek kvalitet VaQstandard stbrninq naturvarden OvrlQt 1 Orback , gn3rod+amfibolit medel lag lag liten inga kanda lite berg 2 Fanneslunda , grarod adrad medel lag lag iten inga kanda exponerat lage 3 Fanneslunda S , rod medel lag lag iten inga kanda exponerat lage 4 Dallebo' , gra medel medel god ingen inga kanda nara RV40, mkt berg 5 Vinsta , gra medel medel god ingen sumpskog flackt, lite berg i dagen, mkt avbaning 6 Lundagarde , gra grov lag lag iten inga kanda nara sumpskog 7 Hagnen , rod fin medel lag liten inga kanda mkt berg tillgangligt 8 Hogelid , gra grov lag lag liten inga kanda sumpskog pa hojden aktas for dranering 9 Flodinsberg , gra medel medel lag stor inga kanda ny vag behovs 10 Farstorp , rodgra grov lag lag stor inga kanda sjo i narheten 11 Bjattlunda , rod medel medel god ingen inga kanda nara NVO omrade, lite berg, flackt 12 J uttalyckan , gra, K-fsp-ogon medel medel lag iten inga kanda lite berg, mycket avbaning 13 Lundsberg , rod+amfibolit medel medel lag stor inga kanda exponerat lage 14 Getamossen' , grarod fin hog medel liten inga kanda lang transport 15 Hagnalyckan , rod medel lag lag ingen sumpskog 500m ny vag behovs 16 Agnasjon , rod grov lag medel ingen sumpskog sjo i narheten med sumpskog 17 Tuskan , rod medel lag lag iten inga kanda sumpskog i oster :an' , gra medel medel god ingen inga kanda en!. "OP91": odlingslanskap i syd 19 Tappan' , gra medel hog god ingen inga kanda nara industriomrade, direkt vid RV40 20 Karthemmet , rod+amfibolit grov lag medel ingen inga kanda nara RV40, mkt berg. asundenleden pa omr. 21 Stenstorp , rod medel medel medel ingen inga kanda mkt berg 22 Hasslet , rod aranit medel lag medel iten inga kanda lite berg, vandringsled till galtasen pa omradet 23 Skogen , rodgra+amfibolit medel lag lag liten inga kanda nara Ulricehamn och RV40 24 Ugglered , rod grov lag medel iten inga kanda mkt berg, delvis exponerat 25 Backadal , rod+amfibollt grov lag lag iten inga kanda mkt berg i lang sluttning, fornlamningar pa Mjd 26 Slattas' , gra fin hog lag liten inga kanda exponerat, fornlamning, vandringsled 27 Ubbared , rod grov lag lag ingen sumpskog 4 km till RV40, vatmarker och sumpskog utvalda for specialundersokning Page 1

11 OmrMen 28 till 54!'!L namn Koordinater Y X ~ kornstorlek kvalitet Vaqstandard storninq naturvarden Ovriqt 28 Ekesbo* , rodgra medel medel hog ingen inga kanda nara till RV40 29 Torhult* , grarod fin hog medel ingen inga k13nda nara till RV40 30 SjOgared , rod fin medel lag ingen inga k13nda flackt, vatmarker runtomkring 31 Hasthagen , grarod medel medel medel liten sumpskog lite berg 32 Lindas , grarod+amfibolit medel lag lag liten inga kanda mkt berg, brant sluttning 33 Galtasen , rod qranit grov lag lag ingen inga k13nda 1 km ny vag till RV40 behovs, vandringsled 34 Raberget , rod medel medel lag stor inga k13nda exponerat lage Over NordsjOn 35 Prastgarden* , gra-rod medel medel medel ingen inga k13nda langt till Ulricehamn 36 Prastgarden , gra-rod medel medel medel ingen inga k13nda langt till Ulricehamn 37 Skjutbanan , rod ad rig grov lag lag stor sumpskog mkt exponerat lage, naturvardsomrade 38 Brannered , rodgra+granit fin+grov lag lag stor sumpskog exponerat lage, 1 km till Liared, NVO(OP91) 39 Kvigarda , gra fin hog medel stor inga kanda brant sluttning mot sjon, mkt exponerat 40 Sotestorp , gra, adrad i vast medel medel lag liten sumpskog lite berg tillgangligt 41 Bygdegarden , rod, ibland adror medel lag lag ingen inga kanda transport genom knatte by, flackt omrade 42 Hlillebo* , gra fin hog hog ingen inga kanda lang till Ulricehamn 43 Aras , rod medel lag lag liten inga k13nda langt till Ulricehamn 44 Pabo , ??? hog ingen inga k13nda berg i dagen fanns ej, rod gnejs en!. SGU 45 KoUkulla* , rod+gra fin+medel hog hog ingen inga k13nda bra omrade men ojamn kvalitet 46 Hasslet , rodgra+amfibolit fin medel medel ingen inga k13nda mkt berg tillgangligt 47 Nyarp , gra+amfibolit medel medel lag ingen inga k13nda ngt exponerat, sumpskog pa hojd 48 Kalabo , gra muskovitrik medel lag medel ingen inga k13nda gammal granskog, kollas fore takttillsumd 49 Stenkulla , rod+amfibolit fin+grov medel medel ingen sumpskog nyckelbiotoper ovan branten 50 Hbgaberg , rod medel lag lag liten inga kanda fornlamning pa toppen, langa transporter 51 Bondegarde , gra+amfibolit grov lag lag liten inga k13nda fornlamning pa hojden 52 Snippen , gra adrig grov lag lag liten sumpskog mkt berg, lite avbaning 53 Senered , gra grov lag lag liten inga k13nda exponerat lage over ROstesjOn,mkt avbaning 54 Marback gra medel hog hog ingen inga k13nda befintlig bergt13kt, bra omrade for fortsatt t13kt * utvalda for specialundersokning Page 1

12 4 Dallebo Lage: Vastra delen av kommunen, nordost om Rangedala, nara kommungransen Boras. mot Omrade: Hojdskillnad pa 50 m mojliggor sjalvdranerande takt, lite avbaningsmassor oeh myeket berg i dagen. Aldre planterad granskog. Bergart: Medelkornig gra gnejs, granodioritisk, med en hog andel morka mineral (biotit, hornblande ). Kvalitet: De erhallna resultaten visar att materialet ar daligt for krossningssyfte. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle a. battre resultat, men formodligen inte tillraekligt bra for anvandning som barlager i motorvag. Kulkvarnsvarde: 28,2 Sprodhetstal: 58 Flisighet: 1,40 Volym: Stort omrade, manga miljoner fasta m 3. Vagar: 1 km grusvag, sedan RV 40. Langt till Ulrieehamn tatort. Storning: ngen storning fran en takt, p.g.a. stort avstand till narmaste hus. Nagra hus ligger dock nara transportvagen oeh kan storas av den tunga trafiken. Motstaende intressen: nga kanda. Ovrigt: Ett stort oeh bra omrade med nara till RV 40 men med dalig kvalitet. Rekommenderas: Nej. 12

13 w.~.~::..:..~.,~::~~_:~ j" KYRKARP ~ ~RllS"'AOER~A/ "..".'...,., / ~ ll. 1,..,ALGUTSTORP, ' Y, \..~.-.-) ~.. :'" ""\"~:::~::::".~&:.",:, ~ 111;\. '... '".~ ~ ~ fc " ~ J

14 14 Getamossen Lage: Sydvastra delen av kommunen, soder om Tvarred, nara kommungransen mot Boras. Omrade: Hojdskillnad pa 20-30m mojliggor sjalvdranerande takt, mycket avbaningsmassor och lite berg i dagen. Nyplanterad granskog i olika aldrar tacker omradet. Bergart: Finkornig rodgra gnejs, lag glimmerhalt. Kvalitet: Den uppskattade kvaliteten var hog. Nagot prav togs aldrig p.g.a. att materialet var mycket likt, och antogs vara likvardigt med, praverna 19 och 26. Amfibolitslirar, som sanker kvaliteten, observerades. Kulkvarnsvarde: (endast uppskattat) 17,7-23 Sprodhetstal: (endast uppskattat) Flisighet: (endast uppskattat) 1,34-1,32 Volym: Stort omrade, flera miljoner fasta m 3. Vagar: 1 km grusvag till asfalterad vag. Langt till Ulricehamn tatort. Storning: ngen storning fran takt, p.g.a. att narmaste hus ligger langt fran omradet. Nagra a. hus ligger nara transportvagen och kan storas av tung trafik. Motstaende intressen: nga kanda. Ovrigt: Ett bra omrade med bra berg, men langa transporter. Rekommenderas: Ja. 14

15 -- V>. '" Tit. '.! fl.. ~$ ilmhl'l\li:, "\ \, \ \. :-" " BOANi\S.~- ~ ~ ~..#' ',' BAOE~E : '. >:(., -,.- f

16 18 "157 :an" Lage: ntill vag 157 och 9 km soder om Ulricehamn. Omrade: Stort kalhygge pa astra sidan om vag 157, naturlig pall pa cirka 10 m, sedan ytterligare sluttning uppat till 30 meters hojdskillnad. Bergart: Medelkornig gra gnejs, mattligt med glimmer. Horisontella lager i omradet gar att utbredningen av den undersokta bergarten formodligen ar stor. Kvalitet: De erhallna resultaten visar att materialet ar medelbra. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle ta battre resultat, och kanske racka for anvandning som barlager i motorvag. Kulkvarnsvarde: 23,4 Sprodhetstal: 62 Flisighet: 1,30 Volym: Medelstort omrade, minst tre miljoner fasta m 3. Vagar: Bra vagar, endast en kortare pafart behover anlaggas till vagl57. Storning: ngen storning fran takt, p.g.a. att narmaste hus ligger langt fran omradet. Narheten till stor vag gar att insynen fran vagen blir stor, men kan avskiljas med en rida av trad. ngen storning fran transport. Motstaende intressen: Omradet krockar eventuellt lite med "omrade av riksintresse for kulturminnesvarden" enligt 0 P91, i den sodra delen. Det ar mojligt att omradesgranserna for OP 91 inte ar sa exakta som man kunnat onska, och darfor kan bortses fran. Det ar dock en fraga som tar tas upp vid eventuell taktansokan till kommunen. Omradet ar dock tillrackligt stort for att en bergtakt skulle kunna laggas utanfor riksintresset. En mindre sjo, nagra sma akrar och en fornlammning ligger pa hojden utanfor omradet och bar beaktas vid taktansokan. Det ar mojligt att narheten till vag 157 gar sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takter, och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Ett bra omrade med medelkvalitet och goda kommunikationer. Rekommenderas: Ja. 16

17 -.)."<:Q: " ,..., \ -~..,,... 1/. ~....'...! '.<-_'" Z "// Z,...~, -~7r//-'"'l'/ '/.,/. '.. _', ;! ~ ~~,.,., "./ "., l's ~~ 1..'. " -.'.' ~~~ ", _ ~ * --, Y""7736,j f'l''l'l/,/- >. >.~.", \...., '\. " -'" oj: ".'f.. "', ',,",- "'-",,\,".><,.,'" " " " '<6<a'65!,..,. C',.,' '.,.. " '.. ;"'.. 'c, J, i i... 'w, ~, '..,V..,,'<.." " ~~~ '0 '0';,'<' ~,'.,. "''- '" '.,",,,,". :"" ~''i.i!; " "," ~ "f,)v: '" "....' ", '/. '/.,O'...., " ~/. / f,.., ~ i. /,~ '.. '/.'/~ (. "'V.:' '. '" "",,,' "". O''', ';' /' ~~~"".. ~"'~, 'i! ;' '\, % ~-'?'h:? oj';,; ~.',, ~ i ' '\ r~ rail..' A ~".,. '''., " ~ >< / i!./' ~, "~/'"..&1"-; ~ ~'-l~.,.'. ~ ~ ~.',i ~< DJ '~"" 'r ~:.:.,: 1 ~""~.~, "'. j \ \ffiil % /. "".,.,'. ~'"'>.."",- ~,''''g' ~. h,j,,~,"..' '.,.. 'S. /' " -,// J'...'. -,,,', f ~"~\.~~".~~ ~ ~/ :-A":;~/~ /.%:~ :,,1' :',: '..~" ~, rj '{", '" '.. "... ",,.. " '. "c/' 'Y. '...,. '". ~>< //1, "'.;,,,".",,*V.j135749ti!f.f.;.~,'~~~, 16'. l'. ~ ~ H>.ARt' ~ <:: t ~t;0 _ '" " \. x<l00847" '. '.. N' "\ ", '/1,,..... "'''' -",,," '..'..' OO''''A ~ O'<.,/.J1 > O"/... f' :::,;: ' ','..." ~~ ~~. ~,~,.. ~. /M- z. '. sams-t.j<lkts.'cka '._~.... '. '~"" '_.; ", '.,'.. """" :-..:,,~ ", ". """ ",.., : v.. - '.0-.",-"",j{\\~~ -"'"" ~"..."., _...,..'.. ",... '..,'1..,~.'. ~ r-."""-,,,'.v ~,,~ ""'" ','""'" '(l!.' ",' "rw~""'.~';",":"~-' "_."1'"'-1..,.'}'" " ".~.7/7,~~./.;\:r,\., ~'.,...,.' }" /M;.). ". - ~N. ~,(. ))j~~' ~~ ""~ ~,.~~:, J >. r. ~.. ~,...:,:,.;;...,. _'... l',. or~ ~"'"",.] :... "'::.... '.. ie, '.:r l'" ~ ""4~' ~~ '... _ ".,.. ~ " " ".. '~'r.'"" " ~' N '" ''<'''' >' Y.~,... T = ",'~,,~, l', -111;'-'; o ", ". ",.., H'"''''."' "0 ' C ","",.~'"' x " & ~ ~ 0 /. -" 'l '., "...' Sv-...r._,.' "'.. -. :.' '", '..'1>""."",..;;r...,,,.. '..'...:". t'o~" '" ~ ~, 1t'/ Z...'...'",_ ~ '.2.<RA ~ -"St"~'T'::'- -. "" ~ ~ -s.. if!!!? p- GAllSTADS. KULLABO A ~ BJORKE~t~N if!t -.r ~- :..- J /\"11... # PJUl<ESBO e:,... ;-'''if ~ ~~'''~ ". ~.,'.. "".. r. >,._ ~' f7;. ~~",, <y j' 1,i:"":1;Jjr4iii~,i,,... ~~" ~ ~~~ ~,~ '//% ~ ~" YTTRE LD MAlEJ,4CK '.".... ~.. 1 GltaS DANS'Y X ~~f~ yfr

18 19 Tappan Lage: ntill riksvag 40, tre kilometer oster om Ulricehamn. Omrade: Ett mindre kalhygge langs RV 40, nara Hester industriomrade och soptippen vid karthemmet. Endast lite berg i dagen har konstaterats, sa det ar svart att saga nagot om utbredningen av den undersokta bergarten. Provtagning med borrkarnor i omradet rekommenderas om ytterligare undersokning blir aktuell. Bergart: Medelkornig grarod gnejs, glimmerfattig. Svag forgnejsning. Kvalitet: De erhallna resultaten visar att kvaliteten ar hog. Det ar troligt att ett ovittrat prov skulle a. annu battre resultat. Kulkvarnsvardet ar tillrackligt lagt for att materialet ska kunna anvandas som barlager i motorvag. Sprodheten daremot ar forvanansvart hog. Det kan kanske bero pa den hoga flisigheten, pa att provet var vittrat och pa den relativt hoga andelen kalifaltspat, som ala hojer sprodhetstalet. Kulkvarnsvarde: 17,7 Sprodhetstal: 65 Flisighet: 1,34 Volym: Relativt litet omrade med sma hojdskillnader, ca en miljon fasta m 3. Kan vara svart att a. sjalvavrinning av vatten vid stort uttag. Vagar: Mycket korta transporter. Endast en pafart behovs anlaggas till RV 40. Storning: Garden Ronnasen ligger bara 300 m fran berget som gar i dagen, sa storningen skulle bli for stor for de boende pa garden om takt skulle laggas dar. Branchstandard ar 500 m till narmaste bostadshus. Om takt laggs inom det markerade omradet pa kart an begransas storningen. nsynen fran RV 40 blir stor, men kan avskiljas med en rida av trad. ngen storning fran transport. Motstaende intressen: Nagra motstaende intressen har ej noterats i omradet, utover garden Ronnasen. Kanda naturvarden saknas. Det ar mojligt att narheten till vag gor sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takten och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Omradet ar litet och flackt, men kvaliteten ar god och transporterna mycket korta, vilket ger laga utslapp fran transporter. En mojlig efterbehandling av omrade ar att gora industriomrade. Rekommenderas: Ja. 18

19 19

20 26 SlaUas Lage: sluttning mot Atrandalen nara Dalum, 11 kilometer norr om Ulricehamn. Omrade: En granbekladd hojd oster om Atrandalen. Omradet ar stort och har betydande hojdskillnader. Mycket berg i dagen, och lite avbaningsmassor. Bergart: finkornig gra gnejs, glimmerfattig. Svag forgnejsning. Stora amfibolitpartier finns i anslutning till omradet. Kvalitet: Materialet ser ut att kunna ha mycket bra egenskaper, men resultaten blev bara medelmattiga. Materialet var vittrat vilket skulle kunna forklara detta. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle a. battre resultat. Kulkvarnsvarde: 23,2 Sprodhetstal: 60 Flisighet: 1,32 Volym: Stort omrade med kraftig sluttning mot atrandalen. Stora volymer kan tas ut, flera miljoner fm 3. Vagar: Daliga transporter. grusvagar. nte alltfor langt till Ulricehamn, men kurviga och backiga Storning: Beraende pa en takts utformning kan den synas for mycket fran Atrandalen. En stor zon med skog bar lamnas kvar mot dalen som insiktsskydd, vilket kan minska den uttagbara volymen. Transporterna gar forbi manga bostadshus pa sma grusvagar, vilket kan stbra de boende. Motstaende intressen: En vandringsled gar over hojden mitt i omradet. Ovrigt: Ett stort omrade med medelkvalitet, men ganska stor storning. Rekommenderas: Ja. 20

21 &~ &&.... -,.~& -< '" t- - ':) Ul " fa. 'll:.'..' e :J...J '-«a. '.. "..~, ~.'./ -" 21

22 28 Ekesbo Lage: Oster om Gullered intill riksvag 40. Omrade: En flack granskog utan betydande hojder. Det gar att takt under grundvattenytan kanske ar nodvandig for att a. tillrackligt stora volymer. Narheten till RV 40 gar dock omradet intressant. Bergart: Rodgra medelkornig gnejs. Kvalitet: Den uppskattade kvaliteten var medelgod, men resultatet var daligt. Provet som togs fran en uppstickande hall i omradets norra del var mycket vittrat och ar inte helt representativt for berggrunden i omradet. Kulkvarnsvarde: 29,2 Sprodhetstal: 58 Flisighet: 1,25 Volym: Pa grund av de sma hojdskillnaderna i omradet blir volymerna inte sa stora. Det kan vara nodvandigt med pumpning av grundvatten. Uttagbar volym kan ej beraknas da den beror pa hur djupt under grundvattenytan man villiagga taktbotten. Vagar: Bra transporter. nte alltfor langt till Ulricehamn, bara kortare pafart till RV 40 behovs. Storning: ngen kand storning. Motstaende intressen: En sumpskog ligger i anslutning till omradet, sa hydrogeologisk undersokning bar goras om takt blir aktuell. Det ar mojligt att narheten till vag gar sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takten och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Ett volymmassigt litet omrade med dalig kvalitet pa berget. Bra transporter. Rekommenderas: Nej. 22

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Ballast ett samhällsbehov

Ballast ett samhällsbehov handbok för k artvisaren ball ast Ballast ett samhällsbehov Karin Grånäs maj 2011 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bohusgeo AB Att. Bengt Leking Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bergteknisk utredning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING

TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM JULI 2012 BETECKNING 109123 TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING IDENTIFIERANDE BEHOV AV TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Att. Lena Andersson Rådhuset Arkitekter AB Lilla Bommen 5, vän 4 411 04 Göteborg Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Bergteknisk utredning avseende risk för ras

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-07 PX10513-1 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun.

Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun. Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun. Orientering, planerad verksamhet NCC Roads driver sedan länge en grus- och bergtäkt på fastigheterna Toresta 4:1 och Toresta

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06.

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06. Nyarps Bergtäkt HYLTE NYARP 1:19, 1:20, 1:28, 1:29 DEL AV Unik möjlighet att köpa aktiv täkt för naturgrus och fast berg som investering eller för egen brytning. Ca 9 000 000 ton i befintlig täkt på ca

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola!

Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola! Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola! Övningarna är kostnadsfria och kan användas direkt utan förberedelse och utan att ledare behöver följa med deltagarna. På de följande

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer