Inventering av krossberg i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av krossberg i"

Transkript

1 nventering av krossberg i Ulricehamns kommun Fredrik Jutfelt

2 NNEHALL Sammanfattning nledning Varfor spranga? Framtida storkonsumenter Ansokningar om takt Metoder Forberedande arbete Faltarbete Laboratorietest Redovisning Resultat och diskussion Uppmatt kvalitet och kvalitetskrav Lampliga omraden Oversiktskarta Tabell over samtliga omraden Omraden 1-27 Omraden Detaljerade omradesbeskrivningar Forklaringar till kartorna Referenser och kartor Samtliga kartor har anvants med medgivande av Lantmateriverket Ur GSD- Ekonomiska kartan, diarienummer samt Bla kartan, diarienummer Omslagsbild: Fredrik Jutfelt, Ett kulkvarnstest ar fardigt. 2

3 1 SAMMANFATTNNG Varen 1999 fick jag, Fredrik Jutfelt, uppdraget att gora en inventering av krossberg i Ulricehamns kommun. Uppdragsgivaren var Miljo- och Samhallsbyggnadskontoret pa Ulricehamns kommun. Jag har under inventeringen samarbetat med kommunekolog Peter Wredin, och till vetenskaplig radgivning har jag haft geologilektor Tommy Claesson pa Hogskolan i Kalmar. Ett stort tack till bada dessa herrar. Uppgiften har varit att finna lampliga omraden for bergtakt. Orden "lampliga omraden" har definierats som platser i kommunen dar en bergtakt inte skulle stbra. nte stbra boende, natur eller landskapsbild. Dessutom skulle bergmaterialet vara av god kvalitet for krossning. Dessa malsattningar har uppfyllts och sju omraden i kommunen rekommenderas. 2NLEDNNG 2.1 VarfOr spranga? Sverige anvands i genomsnitt tio ton grus per person och ar. Historiskt sett ar det mesta naturgrus fran isalvsavlagringar, dar materialet ar lattatkomligt och behandigt att arbeta med. Motstaende intressen i samband med naturgrustakter ar tyvarr manga som t.ex. naturvarden, bebyggelse och vattentakter. Att det borjar bli brist pa tillgangligt naturgrus i manga delar av landet, leder till att allt fier bergtakter oppnas. Fordelarna med bergtakter ar manga. De kan lokaliseras till omraden med fane motstaende intressen. Kvaliteten pa materialet ar ofta hog, och tillgangen pa material ar dessutom mycket stbrre. For de fiesta anvandningsomraden kan krossberg helt ersatta naturgrus. Det ar framforallt betongindustrin som kan ha svart att helt ga over till krossberg. vissa fall kan det vara lampligt att "smatakter" upprattas. De ar sma bergtakter som framforallt producerar material for grusvagar. De placeras utspritt i kommunen for att minska avstandet till konsumenterna, och darmed begransas stbrning och utslapp som uppkommer vid transporter. Sadana bergtakter har en liten produktion av bergkross, varfor sprangning och krossning bara behover goras nagra veckor per ar. Da hyrs en mobil bergkross in, och material produceras som racker manga manader. Ulricehamns kommun skriver i ett forslag till Oversiktsplan 2001 Vaxtplats Ulricehamn: "For att tdcka kommunens behov av vdgmaterial mm ddr krossberg kan ersdtta naturgrus bar kommunen stimulera till fler bergtdkter." Kommunen ser alltsa hellre att grusmaterial kommer fran bergtakter an fran isalvsavlagringar. 3

4 2.2 Framtida storkonsumenter Planer av riksintresse finns pa tva storsatsningar inom infrastrukturen, som kommer att paverka kommunen. Nya riksvag 40, en motorvag mellan Jonkoping oeh Boras, oeh Gotalandsbanan, en ny jarnvag som oeksa den ska ga genom kommunen. Nya riksvag 40 kommer att gora flera stora vagskarningar inom kommunen. Vagverket raknar med att materialet de hamtar vid dessa vagskarningar kommer att raeka till hela motorvagens overbyggnad inom kommunen. Ett problem med att ta materialet i vagens straekning ar att barlagret, det ea 80 em tjoeka barande gruslagret under asfalten, maste ha en hog kvalite1. Risken finns att det material som finns i vagskarningarna for daligt for att kunna anvandas som barlager. Da maste material till barlagret tas fran platser med battre bergkvalite1. En aktiv bergtakt finns redan i kommunen, i Marbaek strax soder om Ulrieehamn. Materialet ar bra oeh dar tas det ut drygt fm 3 per ar. 2.3 Ansokningar om tiikt Det har inkommit ansokningar om oppnande av ytterligare bergtakter till kommunen. For att Ulrieehamns kommun pa ratt satt ska kunna vardera dessa ansokningar bestamdes att en inventering av lampliga lagen for bergtakter var nodvandig. Under tre manader har en sadan undersokning genomforts oeh funnit ett tiotallampliga omraden. De omraden som rekommenderas for taktverksamhet i inventeringen ar ett forslag till kommunen pa lampliga omraden for etablering av bergtakter. Det innebar att ansokningar om tillstand till bergtakter pa dessa omraden kan vara lattare att ta tillstyrkta, eftersom de i viss man redan ar undersokta. Det innebar inte att andra omraden ar uteslutna. Man kan myeket val soka tillstand for andra omraden, men skalen for detta maste vara starka. 3METODER 3.1 Forberedande arbete Eftersom hela kommunen har inventeras har det varit viktigt att begransa antalet mojliga lagen for bergtak1. Langt tranportavstand till Ulrieehamns tatort har inte under det forberedande arbetet ansetts vara en begransande faktor, eftersom Ulrieehamn tatort ligger eentralt i kommunen oeh alla omraden ligger inom en 3 mils radie. Lonsamheten i langa transporter tar avgoras av exploatorerna, oeh kanske ar narhet till nya riksvag 40 oeh Gotalandsbanan viktigare an narhet till Ulrieehamn. Det vanliga forfarandet vid krossbergsinventeringar ar att valja ut omraden utifran de geologiska faktorerna, som 1.ex. bergart oeh topografi, for att senare titta efter motstaende intressen, som 1.ex. naturvarden oeh boende i narheten. 4

5 Denna inventering har arbetat i en omvand ordning genom att direkt i det forberedande arbetet valja bort stora omraden som har motstaende intressen, och senare titta pa de berggrundsgeologiska faktorerna. Det leder till flera saker. Forst och framst forsvinner manga omraden med brytvart berg. Det kan forefalla negativt, men sannolikheten ar stor att tillstand anda inte skulle tillstyrkts for bergtakt dar. For det andra blir de omraden som ar kvar helt, eller nastan helt, utan motstaende intressen vilket ar syftet med detta forfarande. Den varierande geologiska kvaliteten pa kvarvarande omraden har vagts upp av att ett femtiotal omraden valts ut for undersokning, mot det vanliga tre till femton. Resultatet ar att de omraden som i falt upptacks med bra berg har ra., om nagra, motstaende intressen. Kommunen har mycket av sin geografiska information inlagd pa data i GS (Geografiskt nformations System), varfor det var naturligt att anvanda sig av detta. Denna databas har underlattat karthanteringen avsevart, da ala motstaende intressen snabbt kan laggas pa samma kartblad. Manga av de motstaende intressen som finns med i inventeringen saknar lagligt skydd, men risken ar stor att konflikter och problem skulle uppsta vid etablering av takt. De motstaende intressen som lagts in pa kartorna ar: Bullerbuffert Buffertzon pa 500 meter runt ala bostadshus i kommunen, gjord i GS. Minst 500 meter till bostadshus ar branschstandard, och rekommenderas av Boverket i Allmanna rad 95:5. Det ar mojligt att enstaka overgivna hus felaktigt kan ha beaktats, och omradet runt dessa da uteslutits ur inventeringen. NVQ-omraden Kommunens eget namn pa naturomraden som anses varda att bevara, baserad pa en mangd olika inventeringar. Sumpskog nventering av landets sumpskogar utford av Skogsvardsstyrelsen. Tyvarr ar de endast flygbildstolkade i kommunen, sa det kan finnas markerade sumpskogar pa kartorna utan speciellt biologiskt skyddsvarde. Nyckelbiotoper nnehaller nationellt rodlistade (utrotningshotade) arter, eller biotoper lampade for radii stade arter. Riksintresse for naturvarden 1991: OP 91. Enligt Ulricehamns kommuns senaste oversiktsplan fran Riksintresse for kulturvarden Enligt OP 91. Riksintresse for friluftslivet Enligt OP 91. Ekologiskt kansligt omrade Enligt OP 91. Ovriga OP91 Regionala och kommunala intressen for natur, kultur och friluftsliv, av lagre prioritet an riksvarden. 5

6 Dessutom tillkommer strandskyddet, som ar 300 meter runt de stora sjoarna, och meter runt kommunens ovriga sjoar. Strandskyddet har inte rntt nagon markering pa kartorna, da inga omraden berors av det. Dessa motstaende intressen har avsevart begransat den del av kommunens yta som ar lamplig for taktverksamhet. Av kommunens aterstaende ytor har de undersokts som ar tillrackligt stora for etablering av bergtakt, har berg i dagen och ligger i narheten av vagar. Totalt valdes 54 omraden ut for faltundersokning. 3.2 Faltarbete Under det inledande faltarbetet undersoktes 54 omraden med avseende pa bergartens egenskaper som farg, ingaende mineral, kornstorlek, textur, forskiffring och eventuella gangbergarter. Kvaliteten uppskattades liksom brytbara volymer och tackande jorddjup. Eventuella naturvarden som ej fanns med i de tidigare inventeringarna, noterades. Vagkvaliteten och eventuell storning av framtida transport antecknades. De omraden som ansags mest lampliga for bergtakt valdes ut for mer ingaende undersokning. Prover togs fran dessa utan sprangning. Ala prover var darfor mer eller mindre paverkade av vittring, vilket medfor att materialet uppvisar samre kvalitet an vad som blir fallet vid produktionskrossning. Markagarna har inte informerats, da sprangning inte var nodvandig. 3.3 Laboratorietest For att bestamma bergmaterialets tekniska kvaliteter anvands tre matt: 1. Kulkvarnsvardet ar ett matt pa hur stor del av provet som mals ned under en timme i en roterande cylinder, tillsammans med stalkulor. Hogt yarde betyder daligt material, lagt yarde betyder bra material. Kulkvarnsvardet ar det viktigaste och mest anvanda mattet pa bergkvalitet. Metoden beskrivs utforligare i vagverkets rapport VV Metod De siffror som redovisas ar medelvarden for tva prover. 2. Sprodhetstal som ar ett matt pa hur stor andel av provet som faller sander till finare fraktion efter att ha utsatts for 20 slag i en stor mortel. Hogt yarde betyder daligt material, lagt yarde betyder bra material. Metoden beskrivs utforligare i FBB' s (Foreningen for Bituminosa Belaggningar) rapport MBB Flisighetstal beskriver det nedkrossade materialets kornform som en kvot mellan bredd och tjocklek. Metoden beskrivs utforligare i FBB's rapport MBB Korndensiteten mattes ocksa, men skillnaderna ar sma mellan omradets olika gnejser. Samtliga material har en densitet kring 2, Redovisning De 54 omraden som undersokts i falt redovisas kortfattat i tabellform. Pa oversiktskartan kan man se det ungefarliga laget for omradet, och i tabellen finns koordinaterna for varje omrade. 6

7 Under rubriken "Gnejstyp" i tabellen kan man Hisavilken huvudtyp av gnejs som hittats dar berget gar i dagen. Det kan aven finnas inslag av andra bergarter i det besokta omradet. Komstorleken ar subjektivt bedomd och kan avvika mot andras uppfattningar i andra inventeringar och karteringar. Kvaliteten ar nagot svarbedomd i falt, da ytan ofta ar vittrad. Det som redovisas under rubriken "kvalitet" ar alltsa en i falt uppskattad kvalitet, da laboratorietester pa 54 prover ar bade dyrt och onodigt. Kvalitetsklassema ar relativa och avser berggrunden i Ulricehamns kommun. Rubriken "vag standard" syftar till kvaliteten pa vagen till omradet, samt langden pa den eventuella grusvagen. En flera kilometer lang skogsbilvag tar t.ex. beteckningen ''lag'' medan samma sorts skogsbilvag tar beteckningen "god" om det bara ar en nagra hundra meter lang pafart till riksvag 40. "Stoming" i tabellen syftar oftast till stoming fran transporter, da undersokningen redan i det forberedande arbetet gallrat bort de ytor i kommunen som ligger inom 500m fran bostadshus. Om ett omrade som ligger utanfor ala restriktioner anda ar exponerat uppe pa en hojd tar det dock en hogre grad i kolumnen "Stoming" _Ala omraden med kanda naturvarden gallrades ju bort under det forberedande kartarbetet, trots det har vissa omraden som ligger mycket nara t. ex. sumpskogar tatt beteckningen "sumpskog". Det innebar att en taktplan maste ta extra hansyn till sump skogen och se till att den inte draneras eller stars pa annat satt. Sist i tabellen finns rubriken "Ovrigt", som innehaller information om annat i omradet som kan vara av yarde att veta. De 10 omraden som valdes ut for specialundersokningar tillsammans med detaljerade kartor sist i rapporten. redovisas utforligare 4 RESULTAT OCB DSKUSSON 4.1 Uppmatt kvalitet och kvalitetskrav nget undersokt omrade har tillrackligt hog kvalitet for att kunna anvandas i slitlager (asfalt) pa motorvag. Det var helt vantat och galler for stora delar av den sydvastsvenska gnejsregionen, som Ulricehamn ligger i. Andra karteringar och inventeringar av berg for krossning utforda i angransande kommuner, har ala visat att hogkvalitativt berg ej gar att finna i regionen. Bergmaterialet haller dock pa flera stallen en kvalitet som ar fullt tillracklig for kommersiell taktverksamhet. Materialet som testats i laboratorium togs med slagga utan sprangning. Det medfor att provema varit utsatta for vittring, vilket ger samre provresultat an vad ett ovittrat prov fran samma stalle skulle uppvisa. Vid krossning i laboratoriet tar man dessutom ett material som ar flisigare an material krossat i produktionskross. Komen ar alltsa plattare och mer avlanga. Det gar att de bryts och mals ned lattare an vad samma material skulle gjort om det krossats i en stor bergkross, dar ett mer kubiskt material erhalls. Dessa tva faktorer gar att testresultaten visar pa en nagot samre kvalitet an vad dessa omraden faktiskt har. 7

8 Vagverket kraver i sina rekommendationer for barlager i motorvag ett hogsta kulkvarnsvarde pa 18. Tva omraden hade kulkvarnsvarden under 18 redan i laborationstesterna, vilket ar mycket bra for regionen. Flera andra omraden skulle, med ovittrat berg och battre krossningsforfarande, sannolikt kunna komma ned i kulkvarnsvarden under Lampliga omraden Sju omraden rekommenderas som lampliga bergtaktlagen, namligen: 14 Getamossen, 18 "157:an", 19 Tappan, 26 Slattas, 29 Torhult, 42 Hallebo och 45 Kottkulla. Ytterligare resultat och diskussion om dessa omraden finns i slutet av rapporten. 8

9 1.0 Ov,.,..

10 Omn!Jden 1 till 27 Nr. namn Koordinater Y. X ~ kornstorlek kvalitet VaQstandard stbrninq naturvarden OvrlQt 1 Orback , gn3rod+amfibolit medel lag lag liten inga kanda lite berg 2 Fanneslunda , grarod adrad medel lag lag iten inga kanda exponerat lage 3 Fanneslunda S , rod medel lag lag iten inga kanda exponerat lage 4 Dallebo' , gra medel medel god ingen inga kanda nara RV40, mkt berg 5 Vinsta , gra medel medel god ingen sumpskog flackt, lite berg i dagen, mkt avbaning 6 Lundagarde , gra grov lag lag iten inga kanda nara sumpskog 7 Hagnen , rod fin medel lag liten inga kanda mkt berg tillgangligt 8 Hogelid , gra grov lag lag liten inga kanda sumpskog pa hojden aktas for dranering 9 Flodinsberg , gra medel medel lag stor inga kanda ny vag behovs 10 Farstorp , rodgra grov lag lag stor inga kanda sjo i narheten 11 Bjattlunda , rod medel medel god ingen inga kanda nara NVO omrade, lite berg, flackt 12 J uttalyckan , gra, K-fsp-ogon medel medel lag iten inga kanda lite berg, mycket avbaning 13 Lundsberg , rod+amfibolit medel medel lag stor inga kanda exponerat lage 14 Getamossen' , grarod fin hog medel liten inga kanda lang transport 15 Hagnalyckan , rod medel lag lag ingen sumpskog 500m ny vag behovs 16 Agnasjon , rod grov lag medel ingen sumpskog sjo i narheten med sumpskog 17 Tuskan , rod medel lag lag iten inga kanda sumpskog i oster :an' , gra medel medel god ingen inga kanda en!. "OP91": odlingslanskap i syd 19 Tappan' , gra medel hog god ingen inga kanda nara industriomrade, direkt vid RV40 20 Karthemmet , rod+amfibolit grov lag medel ingen inga kanda nara RV40, mkt berg. asundenleden pa omr. 21 Stenstorp , rod medel medel medel ingen inga kanda mkt berg 22 Hasslet , rod aranit medel lag medel iten inga kanda lite berg, vandringsled till galtasen pa omradet 23 Skogen , rodgra+amfibolit medel lag lag liten inga kanda nara Ulricehamn och RV40 24 Ugglered , rod grov lag medel iten inga kanda mkt berg, delvis exponerat 25 Backadal , rod+amfibollt grov lag lag iten inga kanda mkt berg i lang sluttning, fornlamningar pa Mjd 26 Slattas' , gra fin hog lag liten inga kanda exponerat, fornlamning, vandringsled 27 Ubbared , rod grov lag lag ingen sumpskog 4 km till RV40, vatmarker och sumpskog utvalda for specialundersokning Page 1

11 OmrMen 28 till 54!'!L namn Koordinater Y X ~ kornstorlek kvalitet Vaqstandard storninq naturvarden Ovriqt 28 Ekesbo* , rodgra medel medel hog ingen inga kanda nara till RV40 29 Torhult* , grarod fin hog medel ingen inga k13nda nara till RV40 30 SjOgared , rod fin medel lag ingen inga k13nda flackt, vatmarker runtomkring 31 Hasthagen , grarod medel medel medel liten sumpskog lite berg 32 Lindas , grarod+amfibolit medel lag lag liten inga kanda mkt berg, brant sluttning 33 Galtasen , rod qranit grov lag lag ingen inga k13nda 1 km ny vag till RV40 behovs, vandringsled 34 Raberget , rod medel medel lag stor inga k13nda exponerat lage Over NordsjOn 35 Prastgarden* , gra-rod medel medel medel ingen inga k13nda langt till Ulricehamn 36 Prastgarden , gra-rod medel medel medel ingen inga k13nda langt till Ulricehamn 37 Skjutbanan , rod ad rig grov lag lag stor sumpskog mkt exponerat lage, naturvardsomrade 38 Brannered , rodgra+granit fin+grov lag lag stor sumpskog exponerat lage, 1 km till Liared, NVO(OP91) 39 Kvigarda , gra fin hog medel stor inga kanda brant sluttning mot sjon, mkt exponerat 40 Sotestorp , gra, adrad i vast medel medel lag liten sumpskog lite berg tillgangligt 41 Bygdegarden , rod, ibland adror medel lag lag ingen inga kanda transport genom knatte by, flackt omrade 42 Hlillebo* , gra fin hog hog ingen inga kanda lang till Ulricehamn 43 Aras , rod medel lag lag liten inga k13nda langt till Ulricehamn 44 Pabo , ??? hog ingen inga k13nda berg i dagen fanns ej, rod gnejs en!. SGU 45 KoUkulla* , rod+gra fin+medel hog hog ingen inga k13nda bra omrade men ojamn kvalitet 46 Hasslet , rodgra+amfibolit fin medel medel ingen inga k13nda mkt berg tillgangligt 47 Nyarp , gra+amfibolit medel medel lag ingen inga k13nda ngt exponerat, sumpskog pa hojd 48 Kalabo , gra muskovitrik medel lag medel ingen inga k13nda gammal granskog, kollas fore takttillsumd 49 Stenkulla , rod+amfibolit fin+grov medel medel ingen sumpskog nyckelbiotoper ovan branten 50 Hbgaberg , rod medel lag lag liten inga kanda fornlamning pa toppen, langa transporter 51 Bondegarde , gra+amfibolit grov lag lag liten inga k13nda fornlamning pa hojden 52 Snippen , gra adrig grov lag lag liten sumpskog mkt berg, lite avbaning 53 Senered , gra grov lag lag liten inga k13nda exponerat lage over ROstesjOn,mkt avbaning 54 Marback gra medel hog hog ingen inga k13nda befintlig bergt13kt, bra omrade for fortsatt t13kt * utvalda for specialundersokning Page 1

12 4 Dallebo Lage: Vastra delen av kommunen, nordost om Rangedala, nara kommungransen Boras. mot Omrade: Hojdskillnad pa 50 m mojliggor sjalvdranerande takt, lite avbaningsmassor oeh myeket berg i dagen. Aldre planterad granskog. Bergart: Medelkornig gra gnejs, granodioritisk, med en hog andel morka mineral (biotit, hornblande ). Kvalitet: De erhallna resultaten visar att materialet ar daligt for krossningssyfte. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle a. battre resultat, men formodligen inte tillraekligt bra for anvandning som barlager i motorvag. Kulkvarnsvarde: 28,2 Sprodhetstal: 58 Flisighet: 1,40 Volym: Stort omrade, manga miljoner fasta m 3. Vagar: 1 km grusvag, sedan RV 40. Langt till Ulrieehamn tatort. Storning: ngen storning fran en takt, p.g.a. stort avstand till narmaste hus. Nagra hus ligger dock nara transportvagen oeh kan storas av den tunga trafiken. Motstaende intressen: nga kanda. Ovrigt: Ett stort oeh bra omrade med nara till RV 40 men med dalig kvalitet. Rekommenderas: Nej. 12

13 w.~.~::..:..~.,~::~~_:~ j" KYRKARP ~ ~RllS"'AOER~A/ "..".'...,., / ~ ll. 1,..,ALGUTSTORP, ' Y, \..~.-.-) ~.. :'" ""\"~:::~::::".~&:.",:, ~ 111;\. '... '".~ ~ ~ fc " ~ J

14 14 Getamossen Lage: Sydvastra delen av kommunen, soder om Tvarred, nara kommungransen mot Boras. Omrade: Hojdskillnad pa 20-30m mojliggor sjalvdranerande takt, mycket avbaningsmassor och lite berg i dagen. Nyplanterad granskog i olika aldrar tacker omradet. Bergart: Finkornig rodgra gnejs, lag glimmerhalt. Kvalitet: Den uppskattade kvaliteten var hog. Nagot prav togs aldrig p.g.a. att materialet var mycket likt, och antogs vara likvardigt med, praverna 19 och 26. Amfibolitslirar, som sanker kvaliteten, observerades. Kulkvarnsvarde: (endast uppskattat) 17,7-23 Sprodhetstal: (endast uppskattat) Flisighet: (endast uppskattat) 1,34-1,32 Volym: Stort omrade, flera miljoner fasta m 3. Vagar: 1 km grusvag till asfalterad vag. Langt till Ulricehamn tatort. Storning: ngen storning fran takt, p.g.a. att narmaste hus ligger langt fran omradet. Nagra a. hus ligger nara transportvagen och kan storas av tung trafik. Motstaende intressen: nga kanda. Ovrigt: Ett bra omrade med bra berg, men langa transporter. Rekommenderas: Ja. 14

15 -- V>. '" Tit. '.! fl.. ~$ ilmhl'l\li:, "\ \, \ \. :-" " BOANi\S.~- ~ ~ ~..#' ',' BAOE~E : '. >:(., -,.- f

16 18 "157 :an" Lage: ntill vag 157 och 9 km soder om Ulricehamn. Omrade: Stort kalhygge pa astra sidan om vag 157, naturlig pall pa cirka 10 m, sedan ytterligare sluttning uppat till 30 meters hojdskillnad. Bergart: Medelkornig gra gnejs, mattligt med glimmer. Horisontella lager i omradet gar att utbredningen av den undersokta bergarten formodligen ar stor. Kvalitet: De erhallna resultaten visar att materialet ar medelbra. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle ta battre resultat, och kanske racka for anvandning som barlager i motorvag. Kulkvarnsvarde: 23,4 Sprodhetstal: 62 Flisighet: 1,30 Volym: Medelstort omrade, minst tre miljoner fasta m 3. Vagar: Bra vagar, endast en kortare pafart behover anlaggas till vagl57. Storning: ngen storning fran takt, p.g.a. att narmaste hus ligger langt fran omradet. Narheten till stor vag gar att insynen fran vagen blir stor, men kan avskiljas med en rida av trad. ngen storning fran transport. Motstaende intressen: Omradet krockar eventuellt lite med "omrade av riksintresse for kulturminnesvarden" enligt 0 P91, i den sodra delen. Det ar mojligt att omradesgranserna for OP 91 inte ar sa exakta som man kunnat onska, och darfor kan bortses fran. Det ar dock en fraga som tar tas upp vid eventuell taktansokan till kommunen. Omradet ar dock tillrackligt stort for att en bergtakt skulle kunna laggas utanfor riksintresset. En mindre sjo, nagra sma akrar och en fornlammning ligger pa hojden utanfor omradet och bar beaktas vid taktansokan. Det ar mojligt att narheten till vag 157 gar sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takter, och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Ett bra omrade med medelkvalitet och goda kommunikationer. Rekommenderas: Ja. 16

17 -.)."<:Q: " ,..., \ -~..,,... 1/. ~....'...! '.<-_'" Z "// Z,...~, -~7r//-'"'l'/ '/.,/. '.. _', ;! ~ ~~,.,., "./ "., l's ~~ 1..'. " -.'.' ~~~ ", _ ~ * --, Y""7736,j f'l''l'l/,/- >. >.~.", \...., '\. " -'" oj: ".'f.. "', ',,",- "'-",,\,".><,.,'" " " " '<6<a'65!,..,. C',.,' '.,.. " '.. ;"'.. 'c, J, i i... 'w, ~, '..,V..,,'<.." " ~~~ '0 '0';,'<' ~,'.,. "''- '" '.,",,,,". :"" ~''i.i!; " "," ~ "f,)v: '" "....' ", '/. '/.,O'...., " ~/. / f,.., ~ i. /,~ '.. '/.'/~ (. "'V.:' '. '" "",,,' "". O''', ';' /' ~~~"".. ~"'~, 'i! ;' '\, % ~-'?'h:? oj';,; ~.',, ~ i ' '\ r~ rail..' A ~".,. '''., " ~ >< / i!./' ~, "~/'"..&1"-; ~ ~'-l~.,.'. ~ ~ ~.',i ~< DJ '~"" 'r ~:.:.,: 1 ~""~.~, "'. j \ \ffiil % /. "".,.,'. ~'"'>.."",- ~,''''g' ~. h,j,,~,"..' '.,.. 'S. /' " -,// J'...'. -,,,', f ~"~\.~~".~~ ~ ~/ :-A":;~/~ /.%:~ :,,1' :',: '..~" ~, rj '{", '" '.. "... ",,.. " '. "c/' 'Y. '...,. '". ~>< //1, "'.;,,,".",,*V.j135749ti!f.f.;.~,'~~~, 16'. l'. ~ ~ H>.ARt' ~ <:: t ~t;0 _ '" " \. x<l00847" '. '.. N' "\ ", '/1,,..... "'''' -",,," '..'..' OO''''A ~ O'<.,/.J1 > O"/... f' :::,;: ' ','..." ~~ ~~. ~,~,.. ~. /M- z. '. sams-t.j<lkts.'cka '._~.... '. '~"" '_.; ", '.,'.. """" :-..:,,~ ", ". """ ",.., : v.. - '.0-.",-"",j{\\~~ -"'"" ~"..."., _...,..'.. ",... '..,'1..,~.'. ~ r-."""-,,,'.v ~,,~ ""'" ','""'" '(l!.' ",' "rw~""'.~';",":"~-' "_."1'"'-1..,.'}'" " ".~.7/7,~~./.;\:r,\., ~'.,...,.' }" /M;.). ". - ~N. ~,(. ))j~~' ~~ ""~ ~,.~~:, J >. r. ~.. ~,...:,:,.;;...,. _'... l',. or~ ~"'"",.] :... "'::.... '.. ie, '.:r l'" ~ ""4~' ~~ '... _ ".,.. ~ " " ".. '~'r.'"" " ~' N '" ''<'''' >' Y.~,... T = ",'~,,~, l', -111;'-'; o ", ". ",.., H'"''''."' "0 ' C ","",.~'"' x " & ~ ~ 0 /. -" 'l '., "...' Sv-...r._,.' "'.. -. :.' '", '..'1>""."",..;;r...,,,.. '..'...:". t'o~" '" ~ ~, 1t'/ Z...'...'",_ ~ '.2.<RA ~ -"St"~'T'::'- -. "" ~ ~ -s.. if!!!? p- GAllSTADS. KULLABO A ~ BJORKE~t~N if!t -.r ~- :..- J /\"11... # PJUl<ESBO e:,... ;-'''if ~ ~~'''~ ". ~.,'.. "".. r. >,._ ~' f7;. ~~",, <y j' 1,i:"":1;Jjr4iii~,i,,... ~~" ~ ~~~ ~,~ '//% ~ ~" YTTRE LD MAlEJ,4CK '.".... ~.. 1 GltaS DANS'Y X ~~f~ yfr

18 19 Tappan Lage: ntill riksvag 40, tre kilometer oster om Ulricehamn. Omrade: Ett mindre kalhygge langs RV 40, nara Hester industriomrade och soptippen vid karthemmet. Endast lite berg i dagen har konstaterats, sa det ar svart att saga nagot om utbredningen av den undersokta bergarten. Provtagning med borrkarnor i omradet rekommenderas om ytterligare undersokning blir aktuell. Bergart: Medelkornig grarod gnejs, glimmerfattig. Svag forgnejsning. Kvalitet: De erhallna resultaten visar att kvaliteten ar hog. Det ar troligt att ett ovittrat prov skulle a. annu battre resultat. Kulkvarnsvardet ar tillrackligt lagt for att materialet ska kunna anvandas som barlager i motorvag. Sprodheten daremot ar forvanansvart hog. Det kan kanske bero pa den hoga flisigheten, pa att provet var vittrat och pa den relativt hoga andelen kalifaltspat, som ala hojer sprodhetstalet. Kulkvarnsvarde: 17,7 Sprodhetstal: 65 Flisighet: 1,34 Volym: Relativt litet omrade med sma hojdskillnader, ca en miljon fasta m 3. Kan vara svart att a. sjalvavrinning av vatten vid stort uttag. Vagar: Mycket korta transporter. Endast en pafart behovs anlaggas till RV 40. Storning: Garden Ronnasen ligger bara 300 m fran berget som gar i dagen, sa storningen skulle bli for stor for de boende pa garden om takt skulle laggas dar. Branchstandard ar 500 m till narmaste bostadshus. Om takt laggs inom det markerade omradet pa kart an begransas storningen. nsynen fran RV 40 blir stor, men kan avskiljas med en rida av trad. ngen storning fran transport. Motstaende intressen: Nagra motstaende intressen har ej noterats i omradet, utover garden Ronnasen. Kanda naturvarden saknas. Det ar mojligt att narheten till vag gor sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takten och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Omradet ar litet och flackt, men kvaliteten ar god och transporterna mycket korta, vilket ger laga utslapp fran transporter. En mojlig efterbehandling av omrade ar att gora industriomrade. Rekommenderas: Ja. 18

19 19

20 26 SlaUas Lage: sluttning mot Atrandalen nara Dalum, 11 kilometer norr om Ulricehamn. Omrade: En granbekladd hojd oster om Atrandalen. Omradet ar stort och har betydande hojdskillnader. Mycket berg i dagen, och lite avbaningsmassor. Bergart: finkornig gra gnejs, glimmerfattig. Svag forgnejsning. Stora amfibolitpartier finns i anslutning till omradet. Kvalitet: Materialet ser ut att kunna ha mycket bra egenskaper, men resultaten blev bara medelmattiga. Materialet var vittrat vilket skulle kunna forklara detta. Det ar traligt att ett ovittrat prav skulle a. battre resultat. Kulkvarnsvarde: 23,2 Sprodhetstal: 60 Flisighet: 1,32 Volym: Stort omrade med kraftig sluttning mot atrandalen. Stora volymer kan tas ut, flera miljoner fm 3. Vagar: Daliga transporter. grusvagar. nte alltfor langt till Ulricehamn, men kurviga och backiga Storning: Beraende pa en takts utformning kan den synas for mycket fran Atrandalen. En stor zon med skog bar lamnas kvar mot dalen som insiktsskydd, vilket kan minska den uttagbara volymen. Transporterna gar forbi manga bostadshus pa sma grusvagar, vilket kan stbra de boende. Motstaende intressen: En vandringsled gar over hojden mitt i omradet. Ovrigt: Ett stort omrade med medelkvalitet, men ganska stor storning. Rekommenderas: Ja. 20

21 &~ &&.... -,.~& -< '" t- - ':) Ul " fa. 'll:.'..' e :J...J '-«a. '.. "..~, ~.'./ -" 21

22 28 Ekesbo Lage: Oster om Gullered intill riksvag 40. Omrade: En flack granskog utan betydande hojder. Det gar att takt under grundvattenytan kanske ar nodvandig for att a. tillrackligt stora volymer. Narheten till RV 40 gar dock omradet intressant. Bergart: Rodgra medelkornig gnejs. Kvalitet: Den uppskattade kvaliteten var medelgod, men resultatet var daligt. Provet som togs fran en uppstickande hall i omradets norra del var mycket vittrat och ar inte helt representativt for berggrunden i omradet. Kulkvarnsvarde: 29,2 Sprodhetstal: 58 Flisighet: 1,25 Volym: Pa grund av de sma hojdskillnaderna i omradet blir volymerna inte sa stora. Det kan vara nodvandigt med pumpning av grundvatten. Uttagbar volym kan ej beraknas da den beror pa hur djupt under grundvattenytan man villiagga taktbotten. Vagar: Bra transporter. nte alltfor langt till Ulricehamn, bara kortare pafart till RV 40 behovs. Storning: ngen kand storning. Motstaende intressen: En sumpskog ligger i anslutning till omradet, sa hydrogeologisk undersokning bar goras om takt blir aktuell. Det ar mojligt att narheten till vag gar sprangningarna svarare, da stenar kan flyga langt fran takten och innebara en fara for trafiken. Ovrigt: Ett volymmassigt litet omrade med dalig kvalitet pa berget. Bra transporter. Rekommenderas: Nej. 22

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Reningsverk Bydalen - Geologi

Reningsverk Bydalen - Geologi Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer

Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun

Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Munkedals kommun Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Göteborg 2013-12-06 Berginventering Lökeberget i Munkedals Kommun Datum 2013-12-06 Uppdragsnummer 1320003204 Utgåva/Status 1 Rev A 20140131

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Ballast ett samhällsbehov

Ballast ett samhällsbehov handbok för k artvisaren ball ast Ballast ett samhällsbehov Karin Grånäs maj 2011 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid. Röhälla. En fosfatkartering. Maria Brynielsson Emma Sturesson

Mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid. Röhälla. En fosfatkartering. Maria Brynielsson Emma Sturesson Mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid Röhälla En fosfatkartering Maria Brynielsson Emma Sturesson Rapport 2010 INLEDNING Projektet Öländska resor strävar efter att få fram ny

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bohusgeo AB Att. Bengt Leking Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bergteknisk utredning

Läs mer

Information/samråd rörande ny bergtäkt inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun samt Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Information/samråd rörande ny bergtäkt inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun samt Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun, Stockholms län. 1(5) Datum: 2013-02-07 Beteckning: 2013:68 Till berörda Information/samråd rörande ny bergtäkt inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun samt Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun, Stockholms län. (tidigare

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk

Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk Bergtekniskt PM Kungälvs kommun Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk Göteborg 2011-03-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Utförda undersökningar...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17:

Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17: PM Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17:32 2016-05-31 PM Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17:32 KUND Luleå kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972 31 Luleå Besök: Smedjegatan

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 PM Geoteknik Umeå 2010-05-11 Eric Carlsson Tyréns AB Granskad Nina Nilsson PM Geoteknik 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG...

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning Uppföljningen är utförd av Emma Sigvardsson under våren 2008, viss redigering av text är därefter gjord av Katarina Wallinder Projektets

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:83 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 646, sträckan Gustavsberg Ingarö Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 646 Ingarö socken Värmdö kommun Uppland Jan Ählström Tre

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna?

Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna? Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna? Presentation vid Berg och Grus 2011 Per-Olof Johansson Miljöbalken, 9:6 b (ändring 2009) n En täkt får inte komma tillstånd om: 1.

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Forshälla-Köperöd 1:7, Uddevalla kommun samrådsinformation

Planerad ansökan om bergtäkt på Forshälla-Köperöd 1:7, Uddevalla kommun samrådsinformation Planerad ansökan om bergtäkt på Forshälla-Köperöd 1:7, Uddevalla kommun samrådsinformation 1. Administrativa uppgifter: 2012-01-03 1 (6) Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Stenungsund, Strandnorum 7:1 Bergteknisk undersökning

Stenungsund, Strandnorum 7:1 Bergteknisk undersökning 7:1 7:1 Beställare: Arkitekterna Krook o Tjäder AB Prinsgatan 12 413 05 GÖTEBORG Beställarens representant: Karin Löfgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 RAPPORT BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 2014-03-27 Uppdrag: 254212, Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Titel på rapport: Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Status: Frisläppt handling Datum:

Läs mer

Områdesbeskrivning av kartbilagorna BERG

Områdesbeskrivning av kartbilagorna BERG Planeringsunderlag augusti 2001 Områdesbeskrivning av kartbilagorna BERG Områdena är valda med utgångspunkt från en avstämning gentemot motstående intressen (se föregående kapitel) och bergkvaliteten.

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Oktober 2006 Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport 22-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Sammanfattning

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

ALE KOMMUN KRONOGÅRDEN, BERGTEKNISK UTREDNING. Göteborg

ALE KOMMUN KRONOGÅRDEN, BERGTEKNISK UTREDNING. Göteborg ALE KOMMUN KRONOGÅRDEN, BERGTEKNISK UTREDNING Göteborg 2010-10-21 KRONOGÅRDEN, BERGTEKNISK UTREDNING Datum Uppdragsnummer 61461042085000 Utgåva/Status ERIKSSON MAGNUS SULTAN LENA ARADI JIMMY Uppdragsledare

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

ULLSÄTTERSLEDEN. Arkeologisk utredning. Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012

ULLSÄTTERSLEDEN. Arkeologisk utredning. Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:19 ULLSÄTTERSLEDEN Arkeologisk utredning Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012 Leif Andersson ULLSÄTTERSLEDEN

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Mellby 102:3 Partille PARTILLE KOMMUN PM GEOTEKNIK- DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL GÖTEBORG GEOTEKNIK

PM GEOTEKNIK. Mellby 102:3 Partille PARTILLE KOMMUN PM GEOTEKNIK- DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL GÖTEBORG GEOTEKNIK PARTILLE KOMMUN Mellby 102:3 Partille UPPDRAGSNUMMER 2305748000 - DETALJPLAN SWECO CIVIL GÖTEBORG GEOTEKNIK CARINA HULTÉN Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE 402 28 Göteborg, Sverige Telefon +46 31 62 75 00

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215)

Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215) Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) Stödja länsstyrelserna vid tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215) Kartlägga processen Länsstyrelsens

Läs mer

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus 2008-05-26 uppdr nr 10105575 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd av: Sven-Åke Öhman PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken,

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun XX AU Råssbyn Råssbyn red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 R å

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk

Läs mer

Solberga Bollplan, Stockholms Stad

Solberga Bollplan, Stockholms Stad Uppdragsnr 1458 Solberga Bollplan, Stockholms Stad Nybyggnad av flerbostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2013 11 01 Beställare Wallenstam AB Magnus Caspi Upprättad av: Mattias Hammarstedt

Läs mer

BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING

BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING KNATON AB 2015-02-20 Arkeologisk fältinventering inför en planerad vindkraftsanläggning i Flottskär Hållnäs socken, Tierps kommun, Uppsala län KNATON AB Rapport februari

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer