Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm"

Transkript

1 Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas till respektive kalkylark. Objektnamn: Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Objektnr: Uppdragsnamn: Breddning Korridor B2 Hög profil Uppdrag nr: Är projektet en delmängd av planobjektet? (Ja/Nej) Skede: Vägplan Prisnivå: (ÅÅÅÅ-MM) Upprättad: (ÅÅÅÅ-MM-DD) Rev.datum: (ÅÅÅÅ-MM-DD) Distrikt: Projektledare: Dokumentationen upprättad av: Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm H:\ Lidköping\1\P\Kalkyl\Kalkyl Väg 44 B2-hög.xlsx sida1(7)

2 Mallen är upprättad av IVu TRAFIKVERKET TDOK 2011:192 Underlagskalkylbok Väg och Bana Kalkylsammanställning nivå 1 BESKRIVNING KOSTNAD VARIANS PRIO/ KALKYL- RISK 1 PROJEKTADMINISTRATION % ANMÄRKNING 2 UTREDNING & PLANERING 0 0 0% 3 PROJEKTERING % 4 MARK & FASTIGHETSINLÖSEN % 5 MILJÖÅTGÄRDER 0% MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL GEOTEKNIK, 6 KANALISATION SAMT BYGGNADSVERK 6.1 Markarbeten - Järnväg 6.2 Byggnadsverk/konstbyggnader (Väg /Järnväg)) % 6.3 Tunnel (Väg/Järnväg) 0% 6.4 Väganläggning % 7 BEST-ARBETEN (Avser endast Järnväg) 7.1 Ban 0% 7.2 El 0% 7.3 Signal 0% 7.4 Tele 0% 8 PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU % 9 ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT % 10 GENERELLA OSÄKERHETER % TOTALKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): % OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr): +/ OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 3% Filnamn: Kalkyl Väg 44 B2-hög.xlsx Flik: Kalkylsammanställning N1 sida2(7)

3 Mallen är upprättad av IVu TRAFIKVERKET TDOK 2011:192 Underlagskalkylbok Väg och Bana Kalkylsammanställning nivå 2 MEDEL KOSTNAD STD.AVV. VARIANS PRIO/ KALKYL- RISK ANMÄRKNING 1 PROJEKTADMINISTRATION Förstudie-internkostnad st % Vägutredning&Järnvägsutredning-internkostnad % Arbetsplan&järnvägsplan-Internkostnad st % Bygghandling-Internkostnad st % Genomförandet/entreprenad st % Summa: UTREDNING & PLANERING Planering/idestudie-Konsultkostnad % Förstudie-Konsultkostnad % Vägutredning&Järnvägsutredning-Konsultkostnad st % Summa: PROJEKTERING Vägplan-konsultkostnad st % Bygghandling-konsultkostnad % Utredning och projektering under byggskede % Summa: ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT Besiktningar st % Förvaltningshandlingar st % Summa: GENERELLA OSÄKERHETER 10.1 Lokalt marknadsläge & resurser (obligatorisk) % 10.2 Lagar o regelverk (obligatorisk) % 10.3 Trafikverket/projektet (obligatorisk) % 10.4 Opinion/omvärld (obligatorisk) % 10.5 Genomförandet (obligatorisk) % 10.6 Övrigt (frivillig) % Summa: BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): % Filnamn: Kalkyl Väg 44 B2-hög.xlsx Flik: Underlagskalkyl Byggherre N2 sida3(7)

4 Ange delobjekt 6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad Bro över väg 2611 m ,023 Bro över Filsbäcken m ,023 Bro över väg 2702 m ,016 Bro över Öredalsån m ,176 Bro över 44 (LV -Filsbäck) m ,016 GC-port Källby m ,005 Vägport st ,032 Koport st ,002 Bullerskärm - trä höjd 3 meter m ,076 enligt Åf uppskattning Fastighetsnära åtgärder för buller st enligt Åf uppskattning ÄTA 5% st ,014 Mängdavvikelse 5% st ,014 Summa byggnadsverk: VÄG Förarbeten och hjälparbeten. Åtgärder för rörledningar grader st Åtgärder för rörledningar < 30 grader m Åtgärder för El och telekablar grader st Åtgärder för EL och telekablar <30 grader m Åtgärder för luftledning grader st Tillfälliga väganordningar st ,014 TA- Breddn väg184 Pris? Tillfällig avledning av vatten inkl två tillfälliga dammar st ,001 Rivning & demontering Rivning byggnad st Rivning ledningar m Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken mm m Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken 0-50 mm m ,003 Rivning av skyltstolpe - vägmärken st Provisorier/flyttning Sanering Avverkning, röjning mm. Enstaka träd st Skogsavverkning inkl stubbar st ,001 Röjning/skogsavverkning m , Schakter Borttagning av markvegetation/stubbar och jordmån 15 cm m Borttagning av matjord 35 cm m ,005 Jordschakt Fall A m ,015 Jordschakt Fall B m Schakter för div ledningar, Va, El, dränering, diken m Fyllnadsmaterial, terrassering 0 0 Jord Fall A m ,007 Jord Fall B m Släntkilar/beklädnad m ,003 sida4(7)

5 Berg fall B till bank m Geotekniska förstärkningsåtgärder Lager av geotextil (16.5m/m) m ,005 Skumglas ,031 Variation i kostnad avser Bankpålning ,030 osäkerhet i mängd men med konstant à-pris. Variation i à-pris Avlastningsschakt ,008 har alltså inte beaktats för geomängderna. Erosionskydd ,001 Kontroller Grundläggning broar st Grundvattensänkning st Vägöverbyggnad Byggdel: vägöverbyggnad Väg 184 breddning 3,5m m mm Slitlager m ,002 Bindlager, 65mm m ,002 Bärlager, bundet, AG, 65 mm m Bärlager 80 mm, obundet m Förstärkningslager , 200 mm Fall B m Förstärkningslager 180, 540 mm Fall B m Stödremsa 0.2 m2/m m Byggdel: komplett vägöverbyggnad Väg m bredd m mm Slitlager 14 m/m m ,051 Bindlager, 65mm 14.5 m/m m ,030 Bärlager, bundet, AG, 65 mm 15 m/m m ,015 Bärlager 80 mm, obundet 17 m/m m ,005 Förstärkningslager , 200 mm 3.0 m2/m FALLB m ,004 Förstärkningslager 180, 540 mm 8.6 m2/m FALL B m ,030 Stödremsa 0.2 m2/m m Byggdel: Lokalvägar 7.5 meter belagd m mm Slitlager 7.5 m/m m ,002 Bärlager, bundet, AG, 50 mm m Bärlager 80 mm, obundet 9 m/m m Förstärkningslager , 700 mm 6.6 m2/m FALL B m ,002 Stödremsa 0.1 m2/m m Byggdel: Lokalvägar 6.0 meter belagd m mm Slitlager 6 m/m m Bärlager, bundet, AG, 50 mm m Bärlager 80 mm, obundet 7 m/m m Förstärkningslager , 700 mm 6.5 m2/m FALL B m Stödremsa 0.1 m2/m m Byggdel: Enskilda vägar 4.0 meter belagd m mm Slitlager 4 m/m m Bärlager 80 mm, obundet 5 m/m m Förstärkningslager , 700 mm 4,5 m2/m FALL B m Stödremsa 0.1 m2/m m Byggdel: Enskilda vägar 4.0 meter grus m mm Grusslitlager 4 m/m m Bärlager 100 mm, obundet 5 m/m m Förstärkningslager , 700 mm 4,5 m2/m FALL B m ,001 Byggdel: GC-vägar 3 meter belagd m mm Slitlager 4 m/m m Bärlager 80 mm, obundet 3,75 m/m m2 937, sida5(7)

6 Förstärkningslager , 540 mm 2,9 m2/m FALL B m Stödremsa 0.1 m2/m m Cirkulationsplats st ,230 Vägmålning m vägskorsning st ,001 Busshållplatser st ,001 Pendelpakering st ,014 Underhållsbeläggning/Fräsning under ansvarsperiod m ,051 Avvattning, ledningar, brunnar, trummor & dränering Dikning m Trumma betongrör dim 600 m Trumma betongrör dim 800 m Trumma betongrör dim 2000 m Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav dim 230 m ,001 Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav dim 400 m Brunnar-nedstigningsbrunn betong (DNB) st Tillsynsbrunn av plast st Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång st Anslutningar av VA-ledningar - generell schablon st Fördröjningsdammar st ,014 Räcken, stängsel Väg184 Viltstängsel m Mitt räcken vajer m Sidoräcken W-profil m Väg44 Viltstängsel m ,002 Mitt räcken vajer m ,002 Sidoräcken W-profil m Broräcke 30 m på ömse sidor om konstruktion m ,002 Skyddsanordningar Ange åtgärder Grönytor & plantering/beklädnader Utplanering överbliven matjord m ,006 Beklädnad med jordmaterial för vegetationsyta,100 mm m ,003 Beklädnad med 0-18 m Sprutsådd m Vägmärken, Trafiksignaler, belysning samt kabel mm Belysningspunkter Väg väg (fundament, stolpe, armatur,kabel) i korsningar st Vägmärken, tavlor små st Vägmärken, tavlor mellanstora st Informationstavlor, orienteringstavlor mm stora st ÄTA 5% st Mängdavvikelse 5% st Summa Väg delobjekt: sida6(7)

7 BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): kr ,000 sida7(7)