Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT* Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland Datum Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Kartläggning av intäkter Allmänt Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) Rutiner för kravhantering...12

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. Inriktningen har varit att kartlägga länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt undersöka om dessa efterlevs. Länssjukhuset har enligt vår bedömning överlag bra och ändamålsenliga rutiner som i stora delar är dokumenterade. I granskningen har dock framkommit några synpunkter enligt nedan: -I samband med fakturering av utomlänsvård förekommer vissa eftersläpningar på grund av försenad DRG-prissättning. Stickprov visar att detta främst förekommer för medicinurolog- och ögonklinikerna. Det är väsentligt med skyndsam hantering på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning till länssjukhuset. -Vi har stickprovsvis kontrollerat patienternas utestående skulder inom specialisttandvården och kan konstatera att det fanns ett flertal patienter med relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. -En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. -Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. -På konto 3599 redovisas bl a röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till ekonomiavdelningens kassa, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. 3

4 -Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinen bör ske. -Konto 3640 Försäljning av utbildningstjänster innehåller intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården. Vid stickprovsvis genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den %-procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. -Försäljning av utrangerat material förekommer, enligt redovisningen dock inte i någon större omfattning. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för hur försäljning av utrustning och inventarier bör ske. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. -Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnas till inkasso i flertalet fall är upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen är att genomföra en kartläggning av länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt om dessa efterlevs. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. 4 Kartläggning av intäkter 4.1 Allmänt För 2006 uppgick Länssjukhusets intäkter till ca 1,8 miljarder, varav ca 400 mnkr utgjordes av interna intäkter främst inom röntgen, laboratorie, IT och bevakning. 4.2 Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) 30 Patientavgifter 39,6 mnkr 3011, Patientavgift läkarbesök, 22,1 mnkr. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutinerna på infektion-, medicin-, kirurg-, akut-, ortopedoch röntgenmottagningarna. Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på ekonomiavdelningen ska göras. Några mottagningar hade även upprättat egna kompletterande rutiner. Avstämning av mottagningarnas dagskassor görs dagligen. Ekonomiavdelningen gör dagligen kontroll av kassarapporter gentemot inbetalda dagskassor. Periodavstämning görs månadsvis. Vi har stickprovsvis granskat avstämningarna både på mottagningarna och på ekonomiavdelningen. På en av mottagningarna hade det inträffat en incident där pengar försvunnit ur kassan. Säkerhetsrutinerna har ändrats efter händelsen. För övrigt har vi inte funnit några avvikelser från upprättade rutiner. 5

6 , Patientavgift sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, sjuksköterskor, lab och röntgen. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutiner på rehab och sjukgymnastiken. Rutiner finns dokumenterade i länssjukhusets interna system. På något håll saknades kunskap var rutinerna fanns dokumenterade. Våra stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3030, Sluten vård, 7,6 mnkr. På detta konto redovisas samtliga egenavgifter. Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av slutenvården (både hallands- och utomlänspatienter) samt kravrutinerna. Dokumenterade rutiner finns. Stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3091, Pantientavgifter hälsovård, 512 tkr. Intyg av olika slag ex.vis dykare samt friskintyg inom livsmedel. 3092, Vaccinintäkter, 670 tkr. Huvudsakligen intäkter från infektionskliniken. Själva besöket hamnar på ovannämnda konto , Patientavg övrigt, 762 tkr. Används i PAS-systemet för intäkter inom öppenvård där besök hos kuratorer, sjukgymnastik, allergisköterska, dietist, audionom m m redovisas. 31 Ers enl avtal för s/v regionen mnkr 3101, Regl avdrag 50% såld vård VG, -572 tkr. Avtal finns med VG-regionen. Reglering av intäkter sker i efterhand enligt avtalet. Negativ intäkt uppstår. 3110, Volymrabatt 3% ÖV, -43 tkr. Avtal enligt ovan. 3112, Mottagningar ej APG, 16,2 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter inom öppenvård. Intäkter erhålls via landstingskontoret. 3120, Volymrabatt 3% SV,-158 tkr. Avser slutenvård VG-regionen. 3121, Slutenvård DRG, 37,8 mnkr. Avser intäkter från utomlänsvård. 3122, Slutenvård ej DRG,100 tkr. Bl a Rehabpatienter från södra regionen. Kommentar: Vi har granskat rutinerna för fakturering av utomlänsvård. Fakturering sker månadsvis. En viss eftersläpning förekommer på grund av försenad DRG-prissättning. Vid vår stickprovsvisgranskning var det eftersläpningar främst på medicinkliniken (13 fakturor, den äldsta var 50 dagar efter utskrivningsdagen), urologkliniken (3 st, den äldsta var 60 dagar) och öronkliniken ( 3 st, den äldsta var 74 dagar). Vi kan bara framhålla att det är viktigt med en skyndsam fakturering av utomlänspatienter på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning. För några fakturor per år sker DRG-prissättningen efter utsatt tid varvid ingen ersättning utgår. 6

7 31711, Ersättning såld vård mottagning, 514 mnkr. Avser öppenvården abonnemang, budgetersatt, ej prestationsersatt vård samt inom landstinget ersatt regionvård , Ersättning enl NordDRG, 45,8 mnkr. Avser ersättning för dagkirurgi , Ersättning såld cytostatika, 15,7 mnkr. Utförda cystotatikabehandlingar. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförda behandlingar , Ersättning såld SV DRG Rörlig, 631,2 mnkr. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförd slutenvård enl DRG , Ersättning såld vård ytterfall rörlig, 10 mnkr. Avser särskild ersättning för vissa DRG-fall. Ofta multisjuka patienter , Ersättning specialisttandvård, 25,3 mnkr. Abonnemangsersättning specialisttandvård. 1/12 via automatkontering , Ersättning FOU, 4 mnkr. Erhållet abonnemang för att driva FOU-verksamheten. 3192,Övriga ersättningar, 8,9 mnkr. Avser engångsinsatser för köbearbetningar. Faktureras landstingskontoret. Finns ej , Ers flyktingar sluten vård, 2 mnkr. Belopp under 100 tkr faktureras landstingskontoret. Vid belopp över 100 tkr faktureras överskjutande belopp till Migrationsverket. 3194, Ers konventioner sluten vård, 3,1 mnkr. Ersättning för patienter från länder där Sverige har sjukvårdskonventioner, bi eller multilaterala. 3197, Klinikfärdiga patienter, 3,1 mnkr. Avser intäkter för patienter som faktureras kommunerna. Kommentar: Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av klinikfärdiga patienter. Mellanhavandena regleras dels via lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård dels via de riktlinjer för vårdplanering som finns mellan landstinget och länets kommuner. Det finns även dokumenterade riktlinjer för hantering av fakturor. In- och utskrivningsmeddelande erhålls löpande från klinikerna. Fakturering görs en gång per månad och våra stickprov visar att denna sker enligt upprättade rutiner. 33 Tandvårdsintäkter 22,7 mnkr Bland dessa intäkter finns både intäkter från patienter och från Försäkringskassan och från andra betalare som oftast är försäkringsbolag eller andra landsting. 3307, Tandv intäkter samtliga, 10,8 mnkr. Ersättningar från patienterna enligt aktuell taxa. 3308, Tandv intäkter annan betalare, 5,1 mnkr. Ersättningar från andra landsting och även försäkringsbolag. 3313, Tandv intäkter FK, 6,7 mnkr. Intäkter som erhålls via Försäkringskassan. Sjukhuset skickar samlingsräkning 1 gg/mån. 7

8 Kommentar: Vi har gått igenom redovisnings- och faktureringsrutiner avseende tandvårdsintäkter och kan konstatera att rutinerna är dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt. Vi har stickprovsvis kontrollerat tiden från färdigbehandling på kliniken till dess att fakturering sker på ekonomiavdelningen. Tiden varierade mellan 1-2 veckor vilket får anses vara rimligt. Samtidigt finns det ett flertal patienter som har relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. Normalt erhåller patienten ett kostnadsförslag som ska skrivas under. Förskottsbetalning krävs i vissa fall. En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. 34 Ers för övr sjukvårdstjänster 323 mnkr 3420, Labanalyser, 103,4 mnkr. Avser försäljning från kem lab och mikrolab både internt och externt. Extern försäljning avser bl a provtagningar för restauranger. 3421, Grundkostnader, 29,3 mnkr. Intäktskonton för labverksamheten, internt. 3422, Specialkostnad, 2,3 mnkr. Avser cytologanalyser internt inom sjukhuset. 3423, Blodanalyser, 20,5 mnkr. Mest interna intäkter, men det finns även externa intäkter främst från primärvården. 3424,Cellprovskontroll, 345 tkr. Avser landstingsinterna intäkter. 3427,Bårhus, 2,6 mnkr. Abonnemang där fast ersättning erhålls varje månad. 3428,Analys smittester, 2,1 mnkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3429,Övr försäljning lab. 200 tkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3430,Försäljning av röntgentjänster, 93,9 mnkr. Huvuddelen avser interna intäkter länssjukhuset, en mindre del avser externa intäkter. 3451,Öppen vård flyktingar, 343 tkr. Avser intäkter från Migrationsverket. Bevakning sker via landstingskontoret. 3453,Öppenvård EU/EES, 652 tkr. Patientavgifter. Bevakning via landstingskontoret. 3459,Övr ers sjukvårdstjänster, 121 tkr. Avser huvudsakligen extern försäljning till företag för vaccin och besöksavgifter. Kunder bl a Staten och Sodexo. Fakturering sker löpande. Underlag för fakturering skickas från infektionskliniken till ekonomiavdelningen ungefär varannan månad. Vi anser att underlag bör skickas löpande. 3462, Ers för barntandvård, 46 tkr. Intern intäkt. 3470, Intäkter paramedicin, 40,9 mnkr. Avser interna intäkter (abonnemang) länssjukhuset. 8

9 3480, Personalersättning läkare, 17,2 mnkr. Försäljning av läkartjänster både landstingsinternt och externt (bl a SU och MAS). Avser bl a läkare till primärvården inom barn, ögon, infektion, AT-läkare. Stickprov visar att fakturering sker löpande. 3483, Personalersättning med tekn personal, 751 tkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3484, Personalersättning Socioterapeuter, 1,9 mnkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3490, Övr försäljning sjukvårdstjänster, 6 mnkr. Interna intäkter bl a ECT-tjänster där anestesikliniken fakturerar psykiatrin. Även landstingsinterna intäkter från SiV för remitterade urologpatienter. Viss extern fakturering enligt avtal förekommer till främst Movement, Berendtsen och Halmstads kommun. Fakturering sker här årsvis i förskott. Kommentar: Vi har gjort en närmare granskning av rutinerna för fakturering av lab- och röntgentjänster. Rutinerna är till stor del dokumenterade i ekonomisystemet. Underlag för fakturering av röntgentjänster erhålls månadsvis och fakturering sker i stort sett omgående. Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. 35 Försäljning av material/varor 7,3 mnkr 3540,Försäljning blodplasma, 599 tkr. Extern försäljning av blodplasma bl a till Movement, SU och Lund. Underlag erhålls varje månad och fakturering sker omgående vilket även bekräftas via våra stickprov. 3541, Försäljning till Biovitrum, 1,9 mnkr. Kontot används enbart för försäljning av blodplasma från Länssjukhuset till företaget Octapharma. Bolaget redovisar medel månadsvis till kassan enligt avtalat pris. Betalningsvillkor är i genomsnitt 40 dagar efter godkänd leverans och enligt avtalat pris. Avtalet löper från Stickprovskontroller av priset visar inga avvikelser från avtalet. Eventuellt felaktig benämning på kontot. 3591, Försäljning/hyresint REHAB, 11 tkr. Här redovisas intäkter från försäljning av arbeten från arbetsterapin. Kontanter samt kvittounderlag lämnas till kassan på ekonomiavdelningen. 3593, Matr/inventarier, 3,4 mnkr. Interna intäkter från Hem-PC. 3594, Försäljning kryckor, 107 tkr. Försäljning av kryckor sker huvudsakligen från 9

10 akut- och ortopedklinikerna. 3599, Övriga intäkter material/ varor, 1,3 mnkr. Diverse intäkter från privata företag bl a djursjukhus, röntgenbilder samt försäljning av informationsmaterial för tandvården till andra landsting. Även interna intäkter finns med. Stickprovskontroll av faktureringen visar inga avvikelser från gällande rutiner. Kommentar: På konto 3599 redovisas även röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till kassan, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. En möjlighet vore att skicka CD-skivorna mot postförskott. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. Utlämning av kvittensblock görs av ekonomiavdelningens kassa. Löpnummer antecknas. Fullskrivna block lämnas in till ekonomiavdelningen. 36 Försäljning av tjänster 107,6 mnkr 3610, Hyror egna bostäder, 959 tkr. Framförallt korttidsuthyrning bl a Söderbo, några långtidsboende. Ett par hyror faktureras medan huvuddelen dras på den anställdes lön. Kostnad för el ingår. Vissa månader har intäkter för el bokförts på konto Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinerna bör göras. Vi har gått igenom hyressättningen av bostäderna och bedömer hyrorna som marknadsmässiga. Länssjukhuset förfogar över 22 st interna bostäder och 13 st externa. Uthyrningen av externa bostäder sker i andra hand. Vi bedömer andrahandskontrakten som något gammalmodiga i utformningen och föreslår att nya upprättas efterhand. Lämpligen kan en kontakt tas med Landstingsfastigheter. 3611, Hyror egna lokaler, 642 tkr. Apoteket och bassänghyra från utomstående. Inbetalning sker till kassan kvartalsvis. 3630, Fastighetsservice drift, 61 tkr. Utförda fastighetstjänster åt Samhall. 3632, Städtjänst, 17 tkr. Utförda städtjänster till Vårdskolan. 3640, Försäljning utbildningstjänster, 428 tkr. Intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården, barn och labverksamhet. Vid stickprovsvis 10

11 genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. 3641, Utbildning, konsultation tandvård, 929 tkr. Utbildningar som genomförs av personal inom specialisttandvården. Både sjukhus- och landstingsinterna intäkter samt externa på mindre belopp. 3648, Personalersättning utbildning,4,9 mnkr. Landstingsinterna intäkter. Avser utbildning sjuksköterskor. Fakturering sker till landstingskontoret. Länssjukhuset har motsvarande lönekostnad. 3653, Förvaltnings OH, 56,4 mnkr. Sjukhusinterna intäkter för vidaredebiterade overheadkostnader. 3658, Personalersättning adm personal, 665 tkr. Försäljning av olika tjänster inom ekonomi och administration. Landstingsinternt bl a SiV och Psykiatriförvaltningen. Automatkontering. 3670, Tvätttjänster, 36 tkr. Både interna och externa intäkter. 3693, Ersättning intyg, 73 tkr. Intäkter till klinikerna för utfärdade intyg åt bl a Polismyndigheten. 3699, Övriga tjänster, 42,4 mnkr. Externa intäkter i mindre omfattning, övrigt internt. Avser till viss del intäkter från primärvården men huvudsakligen interna intäkter för bl a medicinteknik, vaktmästeri, bevakning, nyckelhantering, id-kort m m. 37 Försäljning egna produkter 0 38 Övriga intäkter 5,1 mnkr 3810, Försäljning utrangering matr, 6 tkr. Kontot har använts för försäljning av bl a datorer och skärmar, mikroskop och vävstol. Inbetalning sker via kassan på ekonomikontoret antingen kontant eller via giro. De underlag som vi tagit del av har i ett fall bestått av ett kassationsprotokoll undertecknat av Ordförande i Länssjukhusets kassationsgrupp och i ett annat fall av en form av kvitto undertecknat av en avdelningschef. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för försäljning av utrustning och inventarier. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Vid försäljning plockas hårddisken ut. Priset fastställs av kliniken. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. 11

12 3830, Intäkter textilier, 37 tkr. Avser intäkter för textilier som fördelas internt från gemensamt förråd. 3850, Influtna nedskr fordr, 145 tkr. Intäkter från Gothia Finans. 3890, Ers för resekostn, 50 tkr. Intäkter från resekostnader i samband med mödravårdscentralens köp av tjänster från KK under 2006 samt resebidrag för FOU-U. 3891, Kontrollavgifter parkering, 0 tkr. Uttagna kontrollavgifter bokade på konto , Parkeringsavgifter, 2,2 mnkr. Avser parkeringsintäkter både kontant och betalkort. Dokumenterade rutinbeskrivningar saknas. Intäkter från kortförsäljning erhålls via ett företag i Danmark. Underlag i form av listor från automaterna förvaras i kassan på ekonomikontoret. Vi har gått igenom befintliga rutiner för redovisning av parkeringsintäkter och vi har inga synpunkter på hanteringen. 3899, Övriga intäkter, 2,7 mnkr. Avser både externa och interna intäkter för bl a personalmassage, anhörigmat, räntor från inkasso, vissa serviceavtal, intäkter kliniska prövningar. 39 Bidrag 2,1 mnkr 3911, Statsbidrag moms 6%, 609 tkr. Ansökan görs varje månad. Rutinerna finns dokumenterade. 3913, Statsbidrag från FK, 562 tkr. Avser de bidrag för tandvård som erhålls via Försäkringskassan. 3920, Lönebidrag, 682 tkr. Bidragen erhålls månadsvis från staten. Ansökningar sköts via personalkontoret. Idag finns 17 bidragstagare. Regelbundna träffar hålls med arbetsförmedlingen. Vi har stickprovsvis gått igenom rutinerna och anser att dessa fungerar utan anmärkning. 3990, Övriga bidrag, 696 tkr. Kontot innehåller både interna och externa medel. Interna poster avser s k FOU-U-medel från landstingskontoret och avser forskning. 3991, Periodiserat FOU-bidrag, -408 tkr. Intern post. Avser balanserade projektmedel från Rutiner för kravhantering Enligt landstingsövergripande rutiner debiteras ej ränta innan inkassokrav skickats. Av fakturan framgår att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, vilket således innebär att ränta debiteras direkt efter förfallodagen. Betalningspåminnelse ska enligt landstingets rutiner utsändas direkt i anslutning till kredittidens utgång. I påminnelsen anmodas gäldenären att betala fakturan senast inom 10 dagar annars påförs en inkassoavgift på 160:-. 12

13 Inkassokrav ska utsändas ca 2 veckor efter påminnelseavin. Om inte betalning skett efter påminnelse och inkassokrav överlämnas fordran till inkassobyrå för ytterligare handläggning. Uppgifter om ej betalda patientavgifter inom öppenvården skickas till och bevakas via landstingskontoret. Kommentar: Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnades till inkasso i flertalet fall tog upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 13

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland 2008-10-28 Anita Andersson Leif Johansson 2008-10-28 Christel Eriksson Leif Johansson Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-10-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-10-13 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Länskulturens ekonomiadministration

Länskulturens ekonomiadministration 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV/5/2008 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Länskulturens ekonomiadministration På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll av ekonomirutiner i tandvårdssystemet T4 Jämtlands Läns Landsting 16 april 2003 Maj-Britt Åkerström www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20 Revisionsrapport 2011-04-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionskriterier... 4 2.3 Metod... 4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer