Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT* Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland Datum Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Kartläggning av intäkter Allmänt Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) Rutiner för kravhantering...12

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. Inriktningen har varit att kartlägga länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt undersöka om dessa efterlevs. Länssjukhuset har enligt vår bedömning överlag bra och ändamålsenliga rutiner som i stora delar är dokumenterade. I granskningen har dock framkommit några synpunkter enligt nedan: -I samband med fakturering av utomlänsvård förekommer vissa eftersläpningar på grund av försenad DRG-prissättning. Stickprov visar att detta främst förekommer för medicinurolog- och ögonklinikerna. Det är väsentligt med skyndsam hantering på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning till länssjukhuset. -Vi har stickprovsvis kontrollerat patienternas utestående skulder inom specialisttandvården och kan konstatera att det fanns ett flertal patienter med relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. -En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. -Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. -På konto 3599 redovisas bl a röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till ekonomiavdelningens kassa, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. 3

4 -Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinen bör ske. -Konto 3640 Försäljning av utbildningstjänster innehåller intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården. Vid stickprovsvis genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den %-procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. -Försäljning av utrangerat material förekommer, enligt redovisningen dock inte i någon större omfattning. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för hur försäljning av utrustning och inventarier bör ske. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. -Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnas till inkasso i flertalet fall är upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen är att genomföra en kartläggning av länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt om dessa efterlevs. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. 4 Kartläggning av intäkter 4.1 Allmänt För 2006 uppgick Länssjukhusets intäkter till ca 1,8 miljarder, varav ca 400 mnkr utgjordes av interna intäkter främst inom röntgen, laboratorie, IT och bevakning. 4.2 Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) 30 Patientavgifter 39,6 mnkr 3011, Patientavgift läkarbesök, 22,1 mnkr. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutinerna på infektion-, medicin-, kirurg-, akut-, ortopedoch röntgenmottagningarna. Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på ekonomiavdelningen ska göras. Några mottagningar hade även upprättat egna kompletterande rutiner. Avstämning av mottagningarnas dagskassor görs dagligen. Ekonomiavdelningen gör dagligen kontroll av kassarapporter gentemot inbetalda dagskassor. Periodavstämning görs månadsvis. Vi har stickprovsvis granskat avstämningarna både på mottagningarna och på ekonomiavdelningen. På en av mottagningarna hade det inträffat en incident där pengar försvunnit ur kassan. Säkerhetsrutinerna har ändrats efter händelsen. För övrigt har vi inte funnit några avvikelser från upprättade rutiner. 5

6 , Patientavgift sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, sjuksköterskor, lab och röntgen. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutiner på rehab och sjukgymnastiken. Rutiner finns dokumenterade i länssjukhusets interna system. På något håll saknades kunskap var rutinerna fanns dokumenterade. Våra stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3030, Sluten vård, 7,6 mnkr. På detta konto redovisas samtliga egenavgifter. Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av slutenvården (både hallands- och utomlänspatienter) samt kravrutinerna. Dokumenterade rutiner finns. Stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3091, Pantientavgifter hälsovård, 512 tkr. Intyg av olika slag ex.vis dykare samt friskintyg inom livsmedel. 3092, Vaccinintäkter, 670 tkr. Huvudsakligen intäkter från infektionskliniken. Själva besöket hamnar på ovannämnda konto , Patientavg övrigt, 762 tkr. Används i PAS-systemet för intäkter inom öppenvård där besök hos kuratorer, sjukgymnastik, allergisköterska, dietist, audionom m m redovisas. 31 Ers enl avtal för s/v regionen mnkr 3101, Regl avdrag 50% såld vård VG, -572 tkr. Avtal finns med VG-regionen. Reglering av intäkter sker i efterhand enligt avtalet. Negativ intäkt uppstår. 3110, Volymrabatt 3% ÖV, -43 tkr. Avtal enligt ovan. 3112, Mottagningar ej APG, 16,2 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter inom öppenvård. Intäkter erhålls via landstingskontoret. 3120, Volymrabatt 3% SV,-158 tkr. Avser slutenvård VG-regionen. 3121, Slutenvård DRG, 37,8 mnkr. Avser intäkter från utomlänsvård. 3122, Slutenvård ej DRG,100 tkr. Bl a Rehabpatienter från södra regionen. Kommentar: Vi har granskat rutinerna för fakturering av utomlänsvård. Fakturering sker månadsvis. En viss eftersläpning förekommer på grund av försenad DRG-prissättning. Vid vår stickprovsvisgranskning var det eftersläpningar främst på medicinkliniken (13 fakturor, den äldsta var 50 dagar efter utskrivningsdagen), urologkliniken (3 st, den äldsta var 60 dagar) och öronkliniken ( 3 st, den äldsta var 74 dagar). Vi kan bara framhålla att det är viktigt med en skyndsam fakturering av utomlänspatienter på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning. För några fakturor per år sker DRG-prissättningen efter utsatt tid varvid ingen ersättning utgår. 6

7 31711, Ersättning såld vård mottagning, 514 mnkr. Avser öppenvården abonnemang, budgetersatt, ej prestationsersatt vård samt inom landstinget ersatt regionvård , Ersättning enl NordDRG, 45,8 mnkr. Avser ersättning för dagkirurgi , Ersättning såld cytostatika, 15,7 mnkr. Utförda cystotatikabehandlingar. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförda behandlingar , Ersättning såld SV DRG Rörlig, 631,2 mnkr. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförd slutenvård enl DRG , Ersättning såld vård ytterfall rörlig, 10 mnkr. Avser särskild ersättning för vissa DRG-fall. Ofta multisjuka patienter , Ersättning specialisttandvård, 25,3 mnkr. Abonnemangsersättning specialisttandvård. 1/12 via automatkontering , Ersättning FOU, 4 mnkr. Erhållet abonnemang för att driva FOU-verksamheten. 3192,Övriga ersättningar, 8,9 mnkr. Avser engångsinsatser för köbearbetningar. Faktureras landstingskontoret. Finns ej , Ers flyktingar sluten vård, 2 mnkr. Belopp under 100 tkr faktureras landstingskontoret. Vid belopp över 100 tkr faktureras överskjutande belopp till Migrationsverket. 3194, Ers konventioner sluten vård, 3,1 mnkr. Ersättning för patienter från länder där Sverige har sjukvårdskonventioner, bi eller multilaterala. 3197, Klinikfärdiga patienter, 3,1 mnkr. Avser intäkter för patienter som faktureras kommunerna. Kommentar: Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av klinikfärdiga patienter. Mellanhavandena regleras dels via lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård dels via de riktlinjer för vårdplanering som finns mellan landstinget och länets kommuner. Det finns även dokumenterade riktlinjer för hantering av fakturor. In- och utskrivningsmeddelande erhålls löpande från klinikerna. Fakturering görs en gång per månad och våra stickprov visar att denna sker enligt upprättade rutiner. 33 Tandvårdsintäkter 22,7 mnkr Bland dessa intäkter finns både intäkter från patienter och från Försäkringskassan och från andra betalare som oftast är försäkringsbolag eller andra landsting. 3307, Tandv intäkter samtliga, 10,8 mnkr. Ersättningar från patienterna enligt aktuell taxa. 3308, Tandv intäkter annan betalare, 5,1 mnkr. Ersättningar från andra landsting och även försäkringsbolag. 3313, Tandv intäkter FK, 6,7 mnkr. Intäkter som erhålls via Försäkringskassan. Sjukhuset skickar samlingsräkning 1 gg/mån. 7

8 Kommentar: Vi har gått igenom redovisnings- och faktureringsrutiner avseende tandvårdsintäkter och kan konstatera att rutinerna är dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt. Vi har stickprovsvis kontrollerat tiden från färdigbehandling på kliniken till dess att fakturering sker på ekonomiavdelningen. Tiden varierade mellan 1-2 veckor vilket får anses vara rimligt. Samtidigt finns det ett flertal patienter som har relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. Normalt erhåller patienten ett kostnadsförslag som ska skrivas under. Förskottsbetalning krävs i vissa fall. En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. 34 Ers för övr sjukvårdstjänster 323 mnkr 3420, Labanalyser, 103,4 mnkr. Avser försäljning från kem lab och mikrolab både internt och externt. Extern försäljning avser bl a provtagningar för restauranger. 3421, Grundkostnader, 29,3 mnkr. Intäktskonton för labverksamheten, internt. 3422, Specialkostnad, 2,3 mnkr. Avser cytologanalyser internt inom sjukhuset. 3423, Blodanalyser, 20,5 mnkr. Mest interna intäkter, men det finns även externa intäkter främst från primärvården. 3424,Cellprovskontroll, 345 tkr. Avser landstingsinterna intäkter. 3427,Bårhus, 2,6 mnkr. Abonnemang där fast ersättning erhålls varje månad. 3428,Analys smittester, 2,1 mnkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3429,Övr försäljning lab. 200 tkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3430,Försäljning av röntgentjänster, 93,9 mnkr. Huvuddelen avser interna intäkter länssjukhuset, en mindre del avser externa intäkter. 3451,Öppen vård flyktingar, 343 tkr. Avser intäkter från Migrationsverket. Bevakning sker via landstingskontoret. 3453,Öppenvård EU/EES, 652 tkr. Patientavgifter. Bevakning via landstingskontoret. 3459,Övr ers sjukvårdstjänster, 121 tkr. Avser huvudsakligen extern försäljning till företag för vaccin och besöksavgifter. Kunder bl a Staten och Sodexo. Fakturering sker löpande. Underlag för fakturering skickas från infektionskliniken till ekonomiavdelningen ungefär varannan månad. Vi anser att underlag bör skickas löpande. 3462, Ers för barntandvård, 46 tkr. Intern intäkt. 3470, Intäkter paramedicin, 40,9 mnkr. Avser interna intäkter (abonnemang) länssjukhuset. 8

9 3480, Personalersättning läkare, 17,2 mnkr. Försäljning av läkartjänster både landstingsinternt och externt (bl a SU och MAS). Avser bl a läkare till primärvården inom barn, ögon, infektion, AT-läkare. Stickprov visar att fakturering sker löpande. 3483, Personalersättning med tekn personal, 751 tkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3484, Personalersättning Socioterapeuter, 1,9 mnkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3490, Övr försäljning sjukvårdstjänster, 6 mnkr. Interna intäkter bl a ECT-tjänster där anestesikliniken fakturerar psykiatrin. Även landstingsinterna intäkter från SiV för remitterade urologpatienter. Viss extern fakturering enligt avtal förekommer till främst Movement, Berendtsen och Halmstads kommun. Fakturering sker här årsvis i förskott. Kommentar: Vi har gjort en närmare granskning av rutinerna för fakturering av lab- och röntgentjänster. Rutinerna är till stor del dokumenterade i ekonomisystemet. Underlag för fakturering av röntgentjänster erhålls månadsvis och fakturering sker i stort sett omgående. Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. 35 Försäljning av material/varor 7,3 mnkr 3540,Försäljning blodplasma, 599 tkr. Extern försäljning av blodplasma bl a till Movement, SU och Lund. Underlag erhålls varje månad och fakturering sker omgående vilket även bekräftas via våra stickprov. 3541, Försäljning till Biovitrum, 1,9 mnkr. Kontot används enbart för försäljning av blodplasma från Länssjukhuset till företaget Octapharma. Bolaget redovisar medel månadsvis till kassan enligt avtalat pris. Betalningsvillkor är i genomsnitt 40 dagar efter godkänd leverans och enligt avtalat pris. Avtalet löper från Stickprovskontroller av priset visar inga avvikelser från avtalet. Eventuellt felaktig benämning på kontot. 3591, Försäljning/hyresint REHAB, 11 tkr. Här redovisas intäkter från försäljning av arbeten från arbetsterapin. Kontanter samt kvittounderlag lämnas till kassan på ekonomiavdelningen. 3593, Matr/inventarier, 3,4 mnkr. Interna intäkter från Hem-PC. 3594, Försäljning kryckor, 107 tkr. Försäljning av kryckor sker huvudsakligen från 9

10 akut- och ortopedklinikerna. 3599, Övriga intäkter material/ varor, 1,3 mnkr. Diverse intäkter från privata företag bl a djursjukhus, röntgenbilder samt försäljning av informationsmaterial för tandvården till andra landsting. Även interna intäkter finns med. Stickprovskontroll av faktureringen visar inga avvikelser från gällande rutiner. Kommentar: På konto 3599 redovisas även röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till kassan, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. En möjlighet vore att skicka CD-skivorna mot postförskott. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. Utlämning av kvittensblock görs av ekonomiavdelningens kassa. Löpnummer antecknas. Fullskrivna block lämnas in till ekonomiavdelningen. 36 Försäljning av tjänster 107,6 mnkr 3610, Hyror egna bostäder, 959 tkr. Framförallt korttidsuthyrning bl a Söderbo, några långtidsboende. Ett par hyror faktureras medan huvuddelen dras på den anställdes lön. Kostnad för el ingår. Vissa månader har intäkter för el bokförts på konto Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinerna bör göras. Vi har gått igenom hyressättningen av bostäderna och bedömer hyrorna som marknadsmässiga. Länssjukhuset förfogar över 22 st interna bostäder och 13 st externa. Uthyrningen av externa bostäder sker i andra hand. Vi bedömer andrahandskontrakten som något gammalmodiga i utformningen och föreslår att nya upprättas efterhand. Lämpligen kan en kontakt tas med Landstingsfastigheter. 3611, Hyror egna lokaler, 642 tkr. Apoteket och bassänghyra från utomstående. Inbetalning sker till kassan kvartalsvis. 3630, Fastighetsservice drift, 61 tkr. Utförda fastighetstjänster åt Samhall. 3632, Städtjänst, 17 tkr. Utförda städtjänster till Vårdskolan. 3640, Försäljning utbildningstjänster, 428 tkr. Intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården, barn och labverksamhet. Vid stickprovsvis 10

11 genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. 3641, Utbildning, konsultation tandvård, 929 tkr. Utbildningar som genomförs av personal inom specialisttandvården. Både sjukhus- och landstingsinterna intäkter samt externa på mindre belopp. 3648, Personalersättning utbildning,4,9 mnkr. Landstingsinterna intäkter. Avser utbildning sjuksköterskor. Fakturering sker till landstingskontoret. Länssjukhuset har motsvarande lönekostnad. 3653, Förvaltnings OH, 56,4 mnkr. Sjukhusinterna intäkter för vidaredebiterade overheadkostnader. 3658, Personalersättning adm personal, 665 tkr. Försäljning av olika tjänster inom ekonomi och administration. Landstingsinternt bl a SiV och Psykiatriförvaltningen. Automatkontering. 3670, Tvätttjänster, 36 tkr. Både interna och externa intäkter. 3693, Ersättning intyg, 73 tkr. Intäkter till klinikerna för utfärdade intyg åt bl a Polismyndigheten. 3699, Övriga tjänster, 42,4 mnkr. Externa intäkter i mindre omfattning, övrigt internt. Avser till viss del intäkter från primärvården men huvudsakligen interna intäkter för bl a medicinteknik, vaktmästeri, bevakning, nyckelhantering, id-kort m m. 37 Försäljning egna produkter 0 38 Övriga intäkter 5,1 mnkr 3810, Försäljning utrangering matr, 6 tkr. Kontot har använts för försäljning av bl a datorer och skärmar, mikroskop och vävstol. Inbetalning sker via kassan på ekonomikontoret antingen kontant eller via giro. De underlag som vi tagit del av har i ett fall bestått av ett kassationsprotokoll undertecknat av Ordförande i Länssjukhusets kassationsgrupp och i ett annat fall av en form av kvitto undertecknat av en avdelningschef. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för försäljning av utrustning och inventarier. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Vid försäljning plockas hårddisken ut. Priset fastställs av kliniken. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. 11

12 3830, Intäkter textilier, 37 tkr. Avser intäkter för textilier som fördelas internt från gemensamt förråd. 3850, Influtna nedskr fordr, 145 tkr. Intäkter från Gothia Finans. 3890, Ers för resekostn, 50 tkr. Intäkter från resekostnader i samband med mödravårdscentralens köp av tjänster från KK under 2006 samt resebidrag för FOU-U. 3891, Kontrollavgifter parkering, 0 tkr. Uttagna kontrollavgifter bokade på konto , Parkeringsavgifter, 2,2 mnkr. Avser parkeringsintäkter både kontant och betalkort. Dokumenterade rutinbeskrivningar saknas. Intäkter från kortförsäljning erhålls via ett företag i Danmark. Underlag i form av listor från automaterna förvaras i kassan på ekonomikontoret. Vi har gått igenom befintliga rutiner för redovisning av parkeringsintäkter och vi har inga synpunkter på hanteringen. 3899, Övriga intäkter, 2,7 mnkr. Avser både externa och interna intäkter för bl a personalmassage, anhörigmat, räntor från inkasso, vissa serviceavtal, intäkter kliniska prövningar. 39 Bidrag 2,1 mnkr 3911, Statsbidrag moms 6%, 609 tkr. Ansökan görs varje månad. Rutinerna finns dokumenterade. 3913, Statsbidrag från FK, 562 tkr. Avser de bidrag för tandvård som erhålls via Försäkringskassan. 3920, Lönebidrag, 682 tkr. Bidragen erhålls månadsvis från staten. Ansökningar sköts via personalkontoret. Idag finns 17 bidragstagare. Regelbundna träffar hålls med arbetsförmedlingen. Vi har stickprovsvis gått igenom rutinerna och anser att dessa fungerar utan anmärkning. 3990, Övriga bidrag, 696 tkr. Kontot innehåller både interna och externa medel. Interna poster avser s k FOU-U-medel från landstingskontoret och avser forskning. 3991, Periodiserat FOU-bidrag, -408 tkr. Intern post. Avser balanserade projektmedel från Rutiner för kravhantering Enligt landstingsövergripande rutiner debiteras ej ränta innan inkassokrav skickats. Av fakturan framgår att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, vilket således innebär att ränta debiteras direkt efter förfallodagen. Betalningspåminnelse ska enligt landstingets rutiner utsändas direkt i anslutning till kredittidens utgång. I påminnelsen anmodas gäldenären att betala fakturan senast inom 10 dagar annars påförs en inkassoavgift på 160:-. 12

13 Inkassokrav ska utsändas ca 2 veckor efter påminnelseavin. Om inte betalning skett efter påminnelse och inkassokrav överlämnas fordran till inkassobyrå för ytterligare handläggning. Uppgifter om ej betalda patientavgifter inom öppenvården skickas till och bevakas via landstingskontoret. Kommentar: Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnades till inkasso i flertalet fall tog upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 13

Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg

Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg Landstinget Halland Datum 2007-08-20 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Landstinget Halland 2008-11-18 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Dokumentation av

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland 2008-10-28 Anita Andersson Leif Johansson 2008-10-28 Christel Eriksson Leif Johansson Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av ersättning till privata vårdgivare

Granskning av ersättning till privata vårdgivare Granskning av ersättning till privata vårdgivare Landstinget Halland FÖRSTUDIE 2002-02-27 Leif Johansson Komrev AB Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035-15 17 43 Fax 035-15 17 36 E-post: leif.johansson@komrev.se

Läs mer

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04 REVISIONSRAPPORT Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Laholm Leif Johansson 2004-10-04 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29 Revisionsrapport Kommunal momskompensation Lars Edgren Henrik Bergh Landstinget Halland 2003-01-29 1 1 SAMMANFATTNING Komrev har granskat hanteringen av kommunal momskompensation inom två (sjukhuset i

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse (W t'a&a asa&i5 ht q 01031 Datum Diarienummer 2007-02-12 Ls070056 Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 mats.dahlgren

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Ekonomiutbildning GRUND-blanketten snabb genomgång TÄND-blanketten Kategori Enbart för kommande statistik, ska dock föras Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Debiteringsklass

Läs mer

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav Version: 2 Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Första utgåvan 2. 2016-05-04 Andra utgåvan

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh Revisionsrapport Granskning av Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Arvika kommun December 2005 Henrik Bergh 1. GRANSKNINGSOMRÅDE...1 2. BAKGRUND...1 3. SYFTE...1 4. METOD OCH OMFATTNING...1

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEN INTERNA KONTROLLEN NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN KUNGSBACKA 2003-12-18. Leif Jacobsson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEN INTERNA KONTROLLEN NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN KUNGSBACKA 2003-12-18. Leif Jacobsson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEN INTERNA KONTROLLEN NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN KUNGSBACKA 2003-12-18 Leif Jacobsson Leif Johansson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAGET...3 1.2 BAKGRUND...3

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Landstinget Halland Datum 2006-08-07 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer