Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT* Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland Datum Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Kartläggning av intäkter Allmänt Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) Rutiner för kravhantering...12

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. Inriktningen har varit att kartlägga länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt undersöka om dessa efterlevs. Länssjukhuset har enligt vår bedömning överlag bra och ändamålsenliga rutiner som i stora delar är dokumenterade. I granskningen har dock framkommit några synpunkter enligt nedan: -I samband med fakturering av utomlänsvård förekommer vissa eftersläpningar på grund av försenad DRG-prissättning. Stickprov visar att detta främst förekommer för medicinurolog- och ögonklinikerna. Det är väsentligt med skyndsam hantering på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning till länssjukhuset. -Vi har stickprovsvis kontrollerat patienternas utestående skulder inom specialisttandvården och kan konstatera att det fanns ett flertal patienter med relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. -En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. -Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. -På konto 3599 redovisas bl a röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till ekonomiavdelningens kassa, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. 3

4 -Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinen bör ske. -Konto 3640 Försäljning av utbildningstjänster innehåller intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården. Vid stickprovsvis genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den %-procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. -Försäljning av utrangerat material förekommer, enligt redovisningen dock inte i någon större omfattning. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för hur försäljning av utrustning och inventarier bör ske. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. -Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnas till inkasso i flertalet fall är upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av de interna kontrollrutinerna vid Länssjukhuset i Halmstad. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen är att genomföra en kartläggning av länssjukhusets intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt om dessa efterlevs. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. 4 Kartläggning av intäkter 4.1 Allmänt För 2006 uppgick Länssjukhusets intäkter till ca 1,8 miljarder, varav ca 400 mnkr utgjordes av interna intäkter främst inom röntgen, laboratorie, IT och bevakning. 4.2 Intäkter vid Länssjukhuset i Halmstad (Belopp ) 30 Patientavgifter 39,6 mnkr 3011, Patientavgift läkarbesök, 22,1 mnkr. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutinerna på infektion-, medicin-, kirurg-, akut-, ortopedoch röntgenmottagningarna. Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på ekonomiavdelningen ska göras. Några mottagningar hade även upprättat egna kompletterande rutiner. Avstämning av mottagningarnas dagskassor görs dagligen. Ekonomiavdelningen gör dagligen kontroll av kassarapporter gentemot inbetalda dagskassor. Periodavstämning görs månadsvis. Vi har stickprovsvis granskat avstämningarna både på mottagningarna och på ekonomiavdelningen. På en av mottagningarna hade det inträffat en incident där pengar försvunnit ur kassan. Säkerhetsrutinerna har ändrats efter händelsen. För övrigt har vi inte funnit några avvikelser från upprättade rutiner. 5

6 , Patientavgift sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, sjuksköterskor, lab och röntgen. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutiner på rehab och sjukgymnastiken. Rutiner finns dokumenterade i länssjukhusets interna system. På något håll saknades kunskap var rutinerna fanns dokumenterade. Våra stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3030, Sluten vård, 7,6 mnkr. På detta konto redovisas samtliga egenavgifter. Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av slutenvården (både hallands- och utomlänspatienter) samt kravrutinerna. Dokumenterade rutiner finns. Stickprov visar inga avvikelser från gällande rutiner. 3091, Pantientavgifter hälsovård, 512 tkr. Intyg av olika slag ex.vis dykare samt friskintyg inom livsmedel. 3092, Vaccinintäkter, 670 tkr. Huvudsakligen intäkter från infektionskliniken. Själva besöket hamnar på ovannämnda konto , Patientavg övrigt, 762 tkr. Används i PAS-systemet för intäkter inom öppenvård där besök hos kuratorer, sjukgymnastik, allergisköterska, dietist, audionom m m redovisas. 31 Ers enl avtal för s/v regionen mnkr 3101, Regl avdrag 50% såld vård VG, -572 tkr. Avtal finns med VG-regionen. Reglering av intäkter sker i efterhand enligt avtalet. Negativ intäkt uppstår. 3110, Volymrabatt 3% ÖV, -43 tkr. Avtal enligt ovan. 3112, Mottagningar ej APG, 16,2 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter inom öppenvård. Intäkter erhålls via landstingskontoret. 3120, Volymrabatt 3% SV,-158 tkr. Avser slutenvård VG-regionen. 3121, Slutenvård DRG, 37,8 mnkr. Avser intäkter från utomlänsvård. 3122, Slutenvård ej DRG,100 tkr. Bl a Rehabpatienter från södra regionen. Kommentar: Vi har granskat rutinerna för fakturering av utomlänsvård. Fakturering sker månadsvis. En viss eftersläpning förekommer på grund av försenad DRG-prissättning. Vid vår stickprovsvisgranskning var det eftersläpningar främst på medicinkliniken (13 fakturor, den äldsta var 50 dagar efter utskrivningsdagen), urologkliniken (3 st, den äldsta var 60 dagar) och öronkliniken ( 3 st, den äldsta var 74 dagar). Vi kan bara framhålla att det är viktigt med en skyndsam fakturering av utomlänspatienter på grund av att vid fakturering senare än sex månader utgår ingen ersättning. För några fakturor per år sker DRG-prissättningen efter utsatt tid varvid ingen ersättning utgår. 6

7 31711, Ersättning såld vård mottagning, 514 mnkr. Avser öppenvården abonnemang, budgetersatt, ej prestationsersatt vård samt inom landstinget ersatt regionvård , Ersättning enl NordDRG, 45,8 mnkr. Avser ersättning för dagkirurgi , Ersättning såld cytostatika, 15,7 mnkr. Utförda cystotatikabehandlingar. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförda behandlingar , Ersättning såld SV DRG Rörlig, 631,2 mnkr. Sjukhuset fakturerar landstingskontoret för utförd slutenvård enl DRG , Ersättning såld vård ytterfall rörlig, 10 mnkr. Avser särskild ersättning för vissa DRG-fall. Ofta multisjuka patienter , Ersättning specialisttandvård, 25,3 mnkr. Abonnemangsersättning specialisttandvård. 1/12 via automatkontering , Ersättning FOU, 4 mnkr. Erhållet abonnemang för att driva FOU-verksamheten. 3192,Övriga ersättningar, 8,9 mnkr. Avser engångsinsatser för köbearbetningar. Faktureras landstingskontoret. Finns ej , Ers flyktingar sluten vård, 2 mnkr. Belopp under 100 tkr faktureras landstingskontoret. Vid belopp över 100 tkr faktureras överskjutande belopp till Migrationsverket. 3194, Ers konventioner sluten vård, 3,1 mnkr. Ersättning för patienter från länder där Sverige har sjukvårdskonventioner, bi eller multilaterala. 3197, Klinikfärdiga patienter, 3,1 mnkr. Avser intäkter för patienter som faktureras kommunerna. Kommentar: Vi har gått igenom rutinerna för fakturering av klinikfärdiga patienter. Mellanhavandena regleras dels via lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård dels via de riktlinjer för vårdplanering som finns mellan landstinget och länets kommuner. Det finns även dokumenterade riktlinjer för hantering av fakturor. In- och utskrivningsmeddelande erhålls löpande från klinikerna. Fakturering görs en gång per månad och våra stickprov visar att denna sker enligt upprättade rutiner. 33 Tandvårdsintäkter 22,7 mnkr Bland dessa intäkter finns både intäkter från patienter och från Försäkringskassan och från andra betalare som oftast är försäkringsbolag eller andra landsting. 3307, Tandv intäkter samtliga, 10,8 mnkr. Ersättningar från patienterna enligt aktuell taxa. 3308, Tandv intäkter annan betalare, 5,1 mnkr. Ersättningar från andra landsting och även försäkringsbolag. 3313, Tandv intäkter FK, 6,7 mnkr. Intäkter som erhålls via Försäkringskassan. Sjukhuset skickar samlingsräkning 1 gg/mån. 7

8 Kommentar: Vi har gått igenom redovisnings- och faktureringsrutiner avseende tandvårdsintäkter och kan konstatera att rutinerna är dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt. Vi har stickprovsvis kontrollerat tiden från färdigbehandling på kliniken till dess att fakturering sker på ekonomiavdelningen. Tiden varierade mellan 1-2 veckor vilket får anses vara rimligt. Samtidigt finns det ett flertal patienter som har relativt stora utestående skulder (överstigande 10 tkr). Här bör det vara möjligt att kräva att patienterna löpande betalar av på skulden. Normalt erhåller patienten ett kostnadsförslag som ska skrivas under. Förskottsbetalning krävs i vissa fall. En av enheterna inom specialisttandvården hade relativt stora dagskassor vid varje redovisningstillfälle. Det var ej ovanligt med belopp på tkr och vid ett tillfälle uppgick redovisat belopp till 45 tkr. Vi förordar här en tätare hämtning av dagskassorna. 34 Ers för övr sjukvårdstjänster 323 mnkr 3420, Labanalyser, 103,4 mnkr. Avser försäljning från kem lab och mikrolab både internt och externt. Extern försäljning avser bl a provtagningar för restauranger. 3421, Grundkostnader, 29,3 mnkr. Intäktskonton för labverksamheten, internt. 3422, Specialkostnad, 2,3 mnkr. Avser cytologanalyser internt inom sjukhuset. 3423, Blodanalyser, 20,5 mnkr. Mest interna intäkter, men det finns även externa intäkter främst från primärvården. 3424,Cellprovskontroll, 345 tkr. Avser landstingsinterna intäkter. 3427,Bårhus, 2,6 mnkr. Abonnemang där fast ersättning erhålls varje månad. 3428,Analys smittester, 2,1 mnkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3429,Övr försäljning lab. 200 tkr. Interna intäkter länssjukhuset. 3430,Försäljning av röntgentjänster, 93,9 mnkr. Huvuddelen avser interna intäkter länssjukhuset, en mindre del avser externa intäkter. 3451,Öppen vård flyktingar, 343 tkr. Avser intäkter från Migrationsverket. Bevakning sker via landstingskontoret. 3453,Öppenvård EU/EES, 652 tkr. Patientavgifter. Bevakning via landstingskontoret. 3459,Övr ers sjukvårdstjänster, 121 tkr. Avser huvudsakligen extern försäljning till företag för vaccin och besöksavgifter. Kunder bl a Staten och Sodexo. Fakturering sker löpande. Underlag för fakturering skickas från infektionskliniken till ekonomiavdelningen ungefär varannan månad. Vi anser att underlag bör skickas löpande. 3462, Ers för barntandvård, 46 tkr. Intern intäkt. 3470, Intäkter paramedicin, 40,9 mnkr. Avser interna intäkter (abonnemang) länssjukhuset. 8

9 3480, Personalersättning läkare, 17,2 mnkr. Försäljning av läkartjänster både landstingsinternt och externt (bl a SU och MAS). Avser bl a läkare till primärvården inom barn, ögon, infektion, AT-läkare. Stickprov visar att fakturering sker löpande. 3483, Personalersättning med tekn personal, 751 tkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3484, Personalersättning Socioterapeuter, 1,9 mnkr. Försäljning av tjänster till primärvården via abonnemang. 3490, Övr försäljning sjukvårdstjänster, 6 mnkr. Interna intäkter bl a ECT-tjänster där anestesikliniken fakturerar psykiatrin. Även landstingsinterna intäkter från SiV för remitterade urologpatienter. Viss extern fakturering enligt avtal förekommer till främst Movement, Berendtsen och Halmstads kommun. Fakturering sker här årsvis i förskott. Kommentar: Vi har gjort en närmare granskning av rutinerna för fakturering av lab- och röntgentjänster. Rutinerna är till stor del dokumenterade i ekonomisystemet. Underlag för fakturering av röntgentjänster erhålls månadsvis och fakturering sker i stort sett omgående. Fakturering av laboratorietjänster sker månadsvis. Förarbetet, innan fakturering kan ske, är tidskrävande varför en viss eftersläpning förekommer. En snabbare fakturering skulle kunna ske, framförallt av större belopp, ifall faktureringsunderlaget från laboratorierna avseende externa kunder höll en högre kvalitet, bl a i form av bättre adressuppgifter. 35 Försäljning av material/varor 7,3 mnkr 3540,Försäljning blodplasma, 599 tkr. Extern försäljning av blodplasma bl a till Movement, SU och Lund. Underlag erhålls varje månad och fakturering sker omgående vilket även bekräftas via våra stickprov. 3541, Försäljning till Biovitrum, 1,9 mnkr. Kontot används enbart för försäljning av blodplasma från Länssjukhuset till företaget Octapharma. Bolaget redovisar medel månadsvis till kassan enligt avtalat pris. Betalningsvillkor är i genomsnitt 40 dagar efter godkänd leverans och enligt avtalat pris. Avtalet löper från Stickprovskontroller av priset visar inga avvikelser från avtalet. Eventuellt felaktig benämning på kontot. 3591, Försäljning/hyresint REHAB, 11 tkr. Här redovisas intäkter från försäljning av arbeten från arbetsterapin. Kontanter samt kvittounderlag lämnas till kassan på ekonomiavdelningen. 3593, Matr/inventarier, 3,4 mnkr. Interna intäkter från Hem-PC. 3594, Försäljning kryckor, 107 tkr. Försäljning av kryckor sker huvudsakligen från 9

10 akut- och ortopedklinikerna. 3599, Övriga intäkter material/ varor, 1,3 mnkr. Diverse intäkter från privata företag bl a djursjukhus, röntgenbilder samt försäljning av informationsmaterial för tandvården till andra landsting. Även interna intäkter finns med. Stickprovskontroll av faktureringen visar inga avvikelser från gällande rutiner. Kommentar: På konto 3599 redovisas även röntgenklinikens kontantförsäljning av röntgenbilder på CD-skivor till patienter. Försäljning har hittills inte kunnat redovisas via det patientadministrativa system utan kontanter har lämnats till kassan, något som vi finner mindre lämpligt. Kvitto lämnas till patienten men någon ändamålsenlig avstämning av försäljningen görs inte. En möjlighet vore att skicka CD-skivorna mot postförskott. Intäkter på detta konto erhålls även från några uppsatta kaffeautomater på bl a KK och IVA. Kontanterna lämnas till ekonomiavdelningens kassa som räknar mynten manuellt och bokför via kreditering av kostnadskontot 6111 Hyra/leasing av inventarier. Vi anser att detta är en felaktig redovisning och såväl dessa rutiner som avstämningsrutinerna av kaffeautomaternas kontanter bör ses över. Utlämning av kvittensblock görs av ekonomiavdelningens kassa. Löpnummer antecknas. Fullskrivna block lämnas in till ekonomiavdelningen. 36 Försäljning av tjänster 107,6 mnkr 3610, Hyror egna bostäder, 959 tkr. Framförallt korttidsuthyrning bl a Söderbo, några långtidsboende. Ett par hyror faktureras medan huvuddelen dras på den anställdes lön. Kostnad för el ingår. Vissa månader har intäkter för el bokförts på konto Vid fakturering av hyra erhålls underlag från personalavdelningen månadsvis. Förfallodag läggs in 30 dagar efter fakturadagen. Hyror ska betalas i förskott och en ändring av rutinerna bör göras. Vi har gått igenom hyressättningen av bostäderna och bedömer hyrorna som marknadsmässiga. Länssjukhuset förfogar över 22 st interna bostäder och 13 st externa. Uthyrningen av externa bostäder sker i andra hand. Vi bedömer andrahandskontrakten som något gammalmodiga i utformningen och föreslår att nya upprättas efterhand. Lämpligen kan en kontakt tas med Landstingsfastigheter. 3611, Hyror egna lokaler, 642 tkr. Apoteket och bassänghyra från utomstående. Inbetalning sker till kassan kvartalsvis. 3630, Fastighetsservice drift, 61 tkr. Utförda fastighetstjänster åt Samhall. 3632, Städtjänst, 17 tkr. Utförda städtjänster till Vårdskolan. 3640, Försäljning utbildningstjänster, 428 tkr. Intäkter avseende föreläsningar, kurser inom bl a specialisttandvården, barn och labverksamhet. Vid stickprovsvis 10

11 genomgång av faktureringen avseende specialisttandvården uppmärksammades några fakturor där intäkter redovisades dels på konto 3640 (50%) och dels på konto 3699 Övriga tjänster (50%). Någon direkt förklaring har vi inte funnit mer än att intäkterna på 3699 redovisades på ett projekt för läkemedelsprövningar. Specialisttandvården har dock inga prövningar. Vem som avgör den procentuella fördelningen av intäkterna och om det finns något avtal i botten har vi heller inte fått något svar på. Texten på en av fakturorna var Omkostnader i samband med kurs Oral Kirurgi. 3641, Utbildning, konsultation tandvård, 929 tkr. Utbildningar som genomförs av personal inom specialisttandvården. Både sjukhus- och landstingsinterna intäkter samt externa på mindre belopp. 3648, Personalersättning utbildning,4,9 mnkr. Landstingsinterna intäkter. Avser utbildning sjuksköterskor. Fakturering sker till landstingskontoret. Länssjukhuset har motsvarande lönekostnad. 3653, Förvaltnings OH, 56,4 mnkr. Sjukhusinterna intäkter för vidaredebiterade overheadkostnader. 3658, Personalersättning adm personal, 665 tkr. Försäljning av olika tjänster inom ekonomi och administration. Landstingsinternt bl a SiV och Psykiatriförvaltningen. Automatkontering. 3670, Tvätttjänster, 36 tkr. Både interna och externa intäkter. 3693, Ersättning intyg, 73 tkr. Intäkter till klinikerna för utfärdade intyg åt bl a Polismyndigheten. 3699, Övriga tjänster, 42,4 mnkr. Externa intäkter i mindre omfattning, övrigt internt. Avser till viss del intäkter från primärvården men huvudsakligen interna intäkter för bl a medicinteknik, vaktmästeri, bevakning, nyckelhantering, id-kort m m. 37 Försäljning egna produkter 0 38 Övriga intäkter 5,1 mnkr 3810, Försäljning utrangering matr, 6 tkr. Kontot har använts för försäljning av bl a datorer och skärmar, mikroskop och vävstol. Inbetalning sker via kassan på ekonomikontoret antingen kontant eller via giro. De underlag som vi tagit del av har i ett fall bestått av ett kassationsprotokoll undertecknat av Ordförande i Länssjukhusets kassationsgrupp och i ett annat fall av en form av kvitto undertecknat av en avdelningschef. Ifall det därutöver förekommer försäljning av utrangerat material ute på klinikerna har vi ingen kännedom om. Däremot saknas närmare anvisningar för försäljning av utrustning och inventarier. IT-avdelningen upprättar kassationsprotokoll när det gäller datorer. Vid försäljning plockas hårddisken ut. Priset fastställs av kliniken. Några anvisningar för eventuell försäljning har vi dock inte funnit. 11

12 3830, Intäkter textilier, 37 tkr. Avser intäkter för textilier som fördelas internt från gemensamt förråd. 3850, Influtna nedskr fordr, 145 tkr. Intäkter från Gothia Finans. 3890, Ers för resekostn, 50 tkr. Intäkter från resekostnader i samband med mödravårdscentralens köp av tjänster från KK under 2006 samt resebidrag för FOU-U. 3891, Kontrollavgifter parkering, 0 tkr. Uttagna kontrollavgifter bokade på konto , Parkeringsavgifter, 2,2 mnkr. Avser parkeringsintäkter både kontant och betalkort. Dokumenterade rutinbeskrivningar saknas. Intäkter från kortförsäljning erhålls via ett företag i Danmark. Underlag i form av listor från automaterna förvaras i kassan på ekonomikontoret. Vi har gått igenom befintliga rutiner för redovisning av parkeringsintäkter och vi har inga synpunkter på hanteringen. 3899, Övriga intäkter, 2,7 mnkr. Avser både externa och interna intäkter för bl a personalmassage, anhörigmat, räntor från inkasso, vissa serviceavtal, intäkter kliniska prövningar. 39 Bidrag 2,1 mnkr 3911, Statsbidrag moms 6%, 609 tkr. Ansökan görs varje månad. Rutinerna finns dokumenterade. 3913, Statsbidrag från FK, 562 tkr. Avser de bidrag för tandvård som erhålls via Försäkringskassan. 3920, Lönebidrag, 682 tkr. Bidragen erhålls månadsvis från staten. Ansökningar sköts via personalkontoret. Idag finns 17 bidragstagare. Regelbundna träffar hålls med arbetsförmedlingen. Vi har stickprovsvis gått igenom rutinerna och anser att dessa fungerar utan anmärkning. 3990, Övriga bidrag, 696 tkr. Kontot innehåller både interna och externa medel. Interna poster avser s k FOU-U-medel från landstingskontoret och avser forskning. 3991, Periodiserat FOU-bidrag, -408 tkr. Intern post. Avser balanserade projektmedel från Rutiner för kravhantering Enligt landstingsövergripande rutiner debiteras ej ränta innan inkassokrav skickats. Av fakturan framgår att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, vilket således innebär att ränta debiteras direkt efter förfallodagen. Betalningspåminnelse ska enligt landstingets rutiner utsändas direkt i anslutning till kredittidens utgång. I påminnelsen anmodas gäldenären att betala fakturan senast inom 10 dagar annars påförs en inkassoavgift på 160:-. 12

13 Inkassokrav ska utsändas ca 2 veckor efter påminnelseavin. Om inte betalning skett efter påminnelse och inkassokrav överlämnas fordran till inkassobyrå för ytterligare handläggning. Uppgifter om ej betalda patientavgifter inom öppenvården skickas till och bevakas via landstingskontoret. Kommentar: Vi har genomfört en stickprovsvis kontroll av kravrutinerna inom specialisttandvården på länssjukhuset. Denna visar att tiden från fakturering av patienten till dess att ärendet överlämnades till inkasso i flertalet fall tog upp till sex månader. Vi anser att kravrutinerna behöver stramas upp ytterligare. Sjukhuset är medvetet om de långa handläggningstiderna och kommer att ändra rutinerna. 13

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Landstinget Halland 2008-11-18 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Dokumentation av

Läs mer

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen

Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland 2008-10-28 Anita Andersson Leif Johansson 2008-10-28 Christel Eriksson Leif Johansson Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04 REVISIONSRAPPORT Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Laholm Leif Johansson 2004-10-04 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse (W t'a&a asa&i5 ht q 01031 Datum Diarienummer 2007-02-12 Ls070056 Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 mats.dahlgren

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh

Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh Revisionsrapport Granskning av Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Arvika kommun December 2005 Henrik Bergh 1. GRANSKNINGSOMRÅDE...1 2. BAKGRUND...1 3. SYFTE...1 4. METOD OCH OMFATTNING...1

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Betalningsbevakning och krav KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Rutiner 1 3.1 Regelverk 1 3.2 Verksamheterna 2 3.3 Kommunteknik, VA-och renhållningsverksamhet

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av regionvårdskostnaderna. Region Halland. Revisionsrapport. September 2012 Christel Eriksson Carl-Magnus Stensson

Uppföljande granskning av regionvårdskostnaderna. Region Halland. Revisionsrapport. September 2012 Christel Eriksson Carl-Magnus Stensson Uppföljande granskning av regionvårdskostnaderna Region Halland Revisionsrapport September 2012 Christel Eriksson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer