Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax KFN/2010:4 Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund a) Återrapport miljöarbetet b) Chefen för kundvalskontoret informerar c) Diskussion i nämnden 1

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: KFN/2010:3 Meddelanden Ärendebeskrivning 1 Kultur- och fritidsnämnden Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Beslut om arkeologisk förundersökning Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll ska göras av fornlämning RAÄ-nr Hammarby 48 & 305. Undersökningen utförs av Arkeologikonsult AB. (KFN/2010:68) 2. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Träningsparker utomhus förslag på platser (KS/2010:146) Kommunstyrelsens beslut: Kultur- och fritidsnämnden får ta hänsyn till detta att anlägga träningsparkerna i flerårsplan med budget för Detaljplan för Östra Harva, utställning Stadsbyggnadskontoret har på byggnadsnämndens uppdrag upprättat förslag till detaljplan för Östra Harva. Stadsbyggnadskontoret inbjuder till utställning om detta, 3 30 september Förslaget finns även tillgängligt i bifogade handlingar, samt i kommunens informationscentrum och på biblioteket Drabantvägen 7 C. (KFN/2010:46) 4. Detaljplan för område vid Infra City öst. Förslag till detaljplan för område vid Infra City öst i Upplands Väsby kommun har varit utställd 3 juni 30 juni Stadsbyggnadskontoret beräknar att detaljplaneförslaget behandlas tidigast i kommunstyrelsen den 11 oktober och i kommunfullmäktige den 25 oktober. (KFN/2009:82) 5. Överenskommelser mellan stöd & process och kundvalskontoret (KS/2010:280). Utdrag ur KS SPU protokoll Överenskommelser: Systemförvaltning Redovisning och ekonomi Human resources Information och kommunikation Kansli

4 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax KFN/2010:5 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden och finns att läsa i särskild delegationspärm vid sammanträdet: 1. Förteckning över mottagningsattestanter/beslutsattestanter Förteckning över mottagningsattestanter/beslutsattestanter kundvalskontoret gällande from Delegat: kundvalskontoret 2. Bidrag till Väsby United Beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar Väsby United ett bidrag om kronor för arenaanpassningar på Vilundavallen i samband med matchen Väsby Hammarby. Delegat: Johan Magnusson, kultur- och fritidsnämndens ordförande 1

5 Kundvalskoordinator Lokalbokning PA och löner Skolskjutshandläggare Reception Pyramiden 2

6 Verksamhetsplan med budget : KFN Kundvalsnämndernas kontor

7 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde Mål Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Volymer och statistik Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Målbild 2012 och ekonomi i balans Internkontrollplan...12 Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 2(12)

8 1 Ansvarsområde Kultur - och fritidsnämnden ansvarar för huvudmanna - och myndighetsuppgifterna inom områdena bibliotek, musikskola, allmänkultur, idrottsanläggningar, ungdomars fritid och övriga fritidsverksamheter. Kultur - och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget utgår från kommunfullmäktiges vision samt de övergripande målen och den politiska viljeinriktningen i flerårsplan med budget I verksamhetsplanen anges mål och hur de ska följas upp. Nämnden har ett väl genomarbetat system för uppföljning, utvärdering och utveckling. Kommunfullmäktige har i flerårsplan fastställt kommunersättningen för 2011 för kultur - och fritidsnämnden till 82,1 mkr, en ramökning om 800 tkr. För 2011 har nämnden överenskommelser med den interna produktionen Väsby välfärd inom musikskola, bibliotek, offentliga familjearrangemang, Vega, bio/konferens, Gunnes gård och öppen ungdomsverksamhet. Vidare har nämnden en överenskommelse med Teknik & Fastighet gällande skötsel, tillsyn och drift av idrottsanläggningar. Nämnden har också ett antal avtal med föreningslivet för skötsel av exempelvis motions - och skidspår. För driften av nya badanläggningen har nämnden ett avtal med Medley AB. En särksild satsning har genomförts på öppen ungdomsverksamhet som fått en kraftig ökning av sin ersättning med 1,5 mkr för 2010 och även Upprustning efterfrågade mötesplatser/arenor Alla sporthallar är i behov av åtgärder och förnyelse samt verksamhetsanpassning i befintliga lokaler inom det närmaste. I prioriteringsordning: Väsbyhallen: Ambitionen är att inom de närmaste åren lyfta upp kvaliteten i hallen, göra den mer anpassad för turneringar och tävlingar inom olika lagsporter. Väsbyskolans idrottshall är en av de hallar som är mest frekvent besökta av gäster utanför vår kommun och därför är det viktigt att den är representativ. Ambitionen är att under 2011 etablera en kiosklokal för att kunna möta behovet av service i samband med turnering, tävlingar med mera. En etablering av föreningsdriven kioskverksamhet ska också bidra till större närvaro och ansvar i hallen. Under 2011 måste golvet i sporthallen bytas ut, samt en allmän uppfräschning av ytskikt i omklädningsrum och allmänna ytor. Vilundahallarna: Del av vikvägg behöver bytas. Sportgolven i båda hallarna är i dåligt skick och måste bytas. Eventuella åtgärder i hallarna bör utgå från ett större resonemang om hur Vilundaparken bör utvecklas i ett längre perspektiv. En tilltalande tanke i Vilundaparkens fortsatta utveckling är att fortsätta parkens utveckling med att bygga om sporthallarna till en fullstor matcharena med generösa publikytor, godkänd av samtliga idrottsförbund i lagsporterna. En möjlighet skulle eventuellt kunna vara att i samband med ombyggnation anpassa hallen på ett sådant sätt att den skulle kunna ersätta nuvarande aula i Vilundagymnasiet och därmed föra in kulturen i Vilundaparken. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 3(12)

9 Grimstahallen, är basketens matcharena. Hallen är i nuläget godkänd av basketförbundet för seriespel. Inför hösten 2011 kommer dock nya direktiv vilket innebär att komplettering av utrustning är nödvändigt. Sammanlagd kostnad för åtgärder i Vilunda, Väsby och Grimsta sporthall beräknas till cirka 2-3 mkr (exkluderat anpassning av Vilundahallarna till en matcharena). En förutsättning för att kunna genomföra upprustningen är att nämnden kompenseras i ramen. Nya Vilundabadet är i behov av att byta ut metod för reningsanläggningen. Anläggningen har stora problem med den saltlösning som används för rening. Kostnaden för ett sådant byte är cirka 4 mkr och kan komma att innebära ökade kostnader för nämnden i form av högre hyra. Utbytet är inte en garantiåtgärd utan är en extern aktion utanför avtalets ram. Det förutsetts att nämnden kompenseras i ram för att klara den ökade hyran med anledning av investeringen. En genomlysning av kommunens motionsspår (elbelysningsstolpar) pågår under hösten En del motionsspår har gamla stolpar som kommer att behöva bytas ut under I dagsläget är kostnaden oklar, men troligtvis kommer den att vara relativt hög. Nya mötesplatser/arenor Det finns intressenter som vill anlägga en ny inomhusbana för tennis, i anslutning till nuvarande tennishall i stora Wäsy. Huruvida kommunen och kultur - och fritidsnämnden är intresserade av att bidra till investering i en sådan satsning är en fråga som det är för tidigt att uttala sig om. I kommande exploatering av området "fyrklövern" finns för kultur - och fritidsnämnden en viktig verksamhet mitt i den tilltänkta exploateringen, Väsby Bangolf. Bangolfen har det senaste året bildat förening och satsar nu på att nå division 2 i bangolf. Föreningen innehåller såväl ungdomar som vuxna utövare och är en bidragsberättigad förening. Det förutsätts att föreningens intressen tillvaratas framöver. En intressant tanke är att införliva föreningen mitt i fyrklövern. Kostnader i samband med nyetablering på annan plats är i dagsläget inte framtaget. Ett kampsportscenter planeras i gamla Vilundabadet. Kostnaden för detta estimeras ligga runt 2 mkr. En förutsättning för genomförandet är att nämnden får kompensation i ram för kapitaltjänstkostnad/ökad hyra för Vilundaparken. En osäkerhet i Kairobadets framtid kan skönjas. Anläggningen är i behov av nya bryggor samt en allmän uppfräschning. Kostnader för detta beräknas till cirka 800 tkr. Åtgärderna behöver göras under Övrigt En bidragsutredning kommer att påbörjas under 2011 för att titta på möjligheten till genomgripande förändringar i dagens bidragssystem. Ett särskilt uppdrag är att närmare utreda och skapa en modell för utjämning av skillnaderna i subventioneringsgrad mellan olika anläggningar. Brukare som är i kommunala lokaler erhåller en subventionering på cirka 80 procent, medan brukare i egna lokaler erhåller cirka 30 procent. I det digitala konstregistret finns uppgifter om konstverkens registreringsnummer, namn på konstnären, titel på konstverket, inköpspris, inköpsår, inköps- och inventeringsdatum, placering, bild. Konstsamlingen inventerades Under 2010 har kultur - och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott om cirka 1,3 mkr för kapitaltjänstkostnader. Nämnden är i behov av få behålla dessa medel i Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 4(12)

10 budget 2011, även om de inte ska betalas ut som kapitaltjänstersättning utan snarare verksamhetsmedel. Vidare har en avisering av hyreshöjning om ca 1,6 mkr givits. Bedömningen är att hyreshöjningen inte kan inrymmas inom budget även om 2010 års överskott på kapitaltjänstkostnader omvandlas till verksamhetsmedel. Därför behöver nämnden en utökning av ramen för att kunna möta hyreshöjningen. Därtill kommer behov av buffert för volymökningar med anledning av svårprognostiserade prestationsersättningssystem om cirka 1 mkr. Sammantaget ger detta alltså följande inför 2011: - 1,3 mkr omvandling från ersättning för kapitaltjänstkostnader till verksamhetsmedel, täcker delvis hyreshöjningen. - Ytterligare kompensation i ram för kraftigt höjda hyror, cirka 1 mkr. - Buffertsytem för prestationsersättningssytemet, cirka 1 mkr. - Kompensation i ram för investeringar i Väsbyhallen, Vilundahallarna, kampsportcenter i Vilundaparken och reningsanläggning i Nya Vilundabadet. Investeringskostnad estimerad till ca 9,5-10 mkr. - Utökning av nämndens ram för musikskolans och bibliotekets nya hyror i Messingen samt för inventarier/flyttning/omstrukturering. 2 Mål 2.1 Kund - nöjd Väsbybo Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras: Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. För 2011 ligger fokus på att närmare studera alternativa samverkansdriftsformer för biblioteksverksamheten, samt se över möjligheten att införa en kulturcheck för barn och unga. Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl: Genom undersökningar säkerställa brukarnas nöjdhetsgrad med befintligt boknings -och bidragssystem. Kontinuerligt arbeta vidare med de politiska programmen samt att under de kommande åren vidareutveckla föreningsmässan som hölls för första gången Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas: Under perioden se till att, de arenor där barn - och ungdomar håller till, rustas upp, sköts och underhålls i den utsträckning att de upplevs som snygga, trygga och välkomnande platser. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 5(12)

11 Nämndens ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar: Genom satsningar på ungdomar, i enlighet med bland annat det ungdomspolitiska programmet, ska nämnden kunna erbjuda stimulerande fritidsaktiviteter. Särskild satsning inom den öppna fritidsverksamheten där det under 2011 ska byggas upp en "virtuell" fritidsgård. Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang: Genom UngArr skapas möjligheter för kommunens ungdomar att deltaga i uppstyrda och ledarledda träffar inom en rad olika områden där syftet är att öka deras kompetens inom projektledning/arrangemang Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet, mångfald och trygghet. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras Antal verksamheter i annan regi Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kulturoch fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas Nämnden ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang Andel kulturföreningar och idrottsföreningar som är nöjda med vårt samarbete Antal medlemskort fritidsgårdar Nyttjandegrad Sporthallar Nyttjandegrad Gymnastikhallar Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Nyttjandegrad gräs/grus Antal externa samarbetspartners Antal offentliga kulturaktiviteter för barn/ungdomar Antalet UngArr Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 6(12)

12 2.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Kultur - och fritidsnämnden ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser, samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete. Upplands Väsby kommun är sedan sommaren 2010 miljöcertifierade enligt ISO Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Medarbetare - stolta medarbetare Kommunen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. 2.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska genomsnittligt uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Resultatavvikelse i % av omslutning (KFN) Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål , Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Andel (%) verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier (KFN) Andelen helgfria öppetdagar mån-lör på biblioteket Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 7(12)

13 3 Uppdrag Ungdomskulturen har under 2010 fortsatt utvecklats. Under hösten 2010 pågår ett arbete för att närmare utröna framtida inriktning för ungdomskulturen. Byggnationen av multihuset i Messingen kommer att från hösten 2011 och framåt innehålla många olika verksamheter, exempelvis bibliotek, musikskola, två gymnasier, idrottsfaciliteter etc. Med andra ord finns det stora möjligheter för ungdomskulturen i Upplands Väsby att växa genom att samarbeta med många olika aktörer, såväl interna som externa, i detta nya hus. Det finns också såväl ytor, som teknisk utrustning som skulle kunna attrahera ungdomskultur verksamhet. Nuvarande kulturhus rymmer, utöver ungdomskulturverksamhet, bio och konferensverksamhet. Bioverksamheten går för 2010 mot ett prognostiserat underskott om cirka 100 tkr och antalet besök per föreställning var st. Konferensverksamheten och biografverksamheten behöver utredas med tanke på nyttjandegrad. I det kommande Multihuset kommer det att kunna erbjudas lokaler för till exempel möten, konferenser. Detta skulle kunna ersätta många av nuvarande kulturhusets aktiviteter. Nya Vilundabadet och dess entreprenör Medley AB nådde besökare första året, något som både kommunen och företaget är nöjda med. Det första året har kännetecknats av en del barn-sjukdomar i anläggningen, upparbetning av rutiner och kontaktytor mellan företaget och kommunen samt etablering av Väsby simsällskap som underentreprenör till Medley. Löpande drifts - och verksamhetsmöten har hållits ofta mellan Teknik & Fastighet, kundvalskontoret och Medley. Framöver är det viktigt att i större utsträckning än hittills öka besöksgraden från skolor och äldreomsorg. För dessa grupper har besöken i den nya anläggningen varit betydligt färre än beräknat. Kundvalskontoret och Medley har gemensamt ett intresse av att locka dessa grupper i större utsträckning till anläggningen och kommer att prioritera denna fråga under Det är också viktigt att genomföra utbyte av reningsanläggningen från dagens saltlösning till en annan lösning. Under det gångna året har anläggningen drabbats av diverse rostangrepp som efter utredningar visar att lösningen med att rena anläggningen med salt är för aggressiv. Uppdrag Vidareutveckla VEGA (ungdomens hus) Uppföljning av driften av den nya badanläggningen Tidsperiod Löpande Löpande Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 8(12)

14 4 Volymer och statistik Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Musikskolan elever Bibliotek utlån Bibliotek öppettimmar Bibliotek besök Bibliotek antal aktiviteter Föreningsbidrag föreningar Fritidsgårdar medlemskort Fritidsgårdar öppettimmar Fritidsgårdar antal aktiviteter Gunnes gård öppettimmar Gunnes gård antal aktiviteter Gunnes gård besök Förändr Vid årsskiftet infördes prestationsersättning inom två av nämndens områden, bibliotek och musikskola. Prestationsersättning ger incitament för att utveckla verksamheten och skapar en tydligare koppling mellan prestation och ersättning. Utfallet för 2010 är ännu ej definitivt men det kan konstateras att prognosen visar på att systemet för 2010 kostat cirka 800 tkr mer än budgeterat för Däri består också osäkerheten för beställaren i ett prestationsersättningssystem, det är svårprognostiserat att bedöma utfallet av de prestationer som görs. Det är viktigt att regelbundet utvärdera systemet huruvida de beräkningsgrunder som används är de mest optimala, säkerställa utbetalningsrutiner och vidare utreda om det finns andra områden där prestationsersättningssytem kan tillämpas. Under hösten 2010 pågår ett arbete med att införa prestationsersättningssystem för ytterligare två verksamheter, öppen ungdomsverksamhet och Gunnes gård. 5 Ekonomi Under 2010 har kultur - och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott om cirka 1,3 mkr för kapitaltjänstkostnader. Nämnden är i behov av få behålla dessa medel, även om de inte ska betalas ut som kapitaltjänstersättning utan snarare verksamhetsmedel. Vidare behöver nämnden täckning i ram då en avisering om hyreshöjning om ca 1,6 mkr har givits. Därtill kommer behov av buffert för volymförändringar med anledning av svårprognostiserade prestationsersättningssystem om cirka 1 mkr. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 9(12)

15 Satsningar på upprustning av Väsbyhallen, Vilundahallarna och Grimstahallen (2-3 mkr) gerererar i ökad hyra och behöver täckas genom ett tillskott i kultur - och fritidsnämndens ram. Uteblir kompensation finns inte möjlighet att genomföra upprustningen. En osäkerhet finns i Nya Väsby gymnasiums förhyrning av tid i Vilundahallarna. Kommer denna att upphöra vid halvårsskiftet tappar nämnden en mycket stor hyresgäst vilket får konsekvenser för ekonomin Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom kultur - och fritidsnämndens ansvarsområde införts prestationsersättningssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Det är viktigt att poängtera att då prestationsersättningssytemet inte har något tak är budgeten svårprognostiserad för de verksamheter som har ersättningssystemet. Nämnden bör avsätta en buffert för ej budgeterade volymökningar. Under 2011 kommer såväl musikskola som bibliotek att flytta in i nya lokaler i Multihuset i Messingen. Hyran kommer att för båda verksamheterna överstiga nuvarande nivåer och ramjusteringar är nödvändiga för att kultur - och fritidsnämnden ska kunna höja ersättningsnivåerna i prestationsmodellerna till bibliotek och musikskola så att dessa verksamheter kan klara den nya hyran. De nya ytorna beräknas kosta cirka 2500kr/kvm vilket innebär att för musikskolan som hyr 450 kvm landar hyran på kr/år. Nuvarande hyresnivå är kr. Detta givet att musikskolan hyr ytan till 100 procent. Viktigt att tänka på är att en framtida kulturpeng för barn och ungdomar skall ligga i nivå med kommande musikskolepeng. Vi behöver utreda förutsättningarna för möjliga nivåer. För biblioteket som kommer att disponera cirka 850 kvm blir den nya hyresnivån cirka kr. Nuvarande hyresnivå är kr för huvudbiblioteket, tillkommer gör den administrativ delen om kr, totalt kr. Detta givet att biblioteket hyr ytan till 100 procent. Inventariekostnader i nya biblioteket estimeras till cirka 2 mkr, kapitaltjänstkostnader för detta förutsetts kompenseras i nämndens ram. Detsamma gäller musikskolans eventuella kostnader för inventarier med mera. I dagsläget finns dock ingen kalkyl framtagen. Andra eventuella kommande kostnader för tillexempel omstrukturering/flyttning av dessa verksamheter är inte heller framtagna i skrivande stund. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att införa en kulturpeng på 60 kronor per barn/elev i ålder 4 år, 6 år, så 2, 4, 6 och 8. Kulturpengen ersätter det tidigare årliga kulturprogram för förskola och skola. Ansökan om kulturpeng kan göras vid två tillfällen under hösten Uppleva, upptäcka, skapa och visa ska vara ledorden för kulturen i verksamheterna. Kriterierna för användning av kulturpengen är b l a: professionell scenkonstföreställning, besök i kulturhistorisk miljö, skapande projekt inom, teater, dans, musik, konst e t c som integreras i skolundervisningen. Uppföljning av kulturpengen sker april Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 10(12)

16 5.1 Driftbudget Belopp i tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kommunersättning Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Kommunersättning/intäkter per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Nämndadministration Ledning och administration Allmänkultur och stöd till studorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid Fritidsgårdar Allmän fritidsversamhet Summa Investeringsbudget 6 Målbild 2012 och ekonomi i balans Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala produktionen. Som en del i anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 11(12)

17 Ersättningsnivåerna för välfärdstjänsterna ligger i de fall där anslagsfinansierad budget används, på samma nivåer som för Överenskommelser mellan nämnden och den interna produktionen finns inom samtliga av nämndens ansvarsområden och är under hösten 2010 föremål för omförhandlingar/förlängningar. Inom de områden där prestationserästtningssytem tillämpas är det verksamheterna själva som skapar sin budget och för nämndens del påverkas budgeten beroende på hur väl verksamheten lyckas i sin marknadsföring och försäljning av sina tjänster. Ambitionen är att om möjligt införa prestationsersättningssytem inom samtliga av nämndens överenskommelser med den interna produktionen, ett arbete som har inletts hösten 2010, och som kommer att ha sin fortsättning under de kommande åren. Kultur - och fritidsnämnden förfogar inte över några investeringsmedel men arbetar i nära samförstånd med tekniska nämnden med prioriteringar inom nämndens huvudmannaskap områden. De kommande åren är behoven av upprustning i kommunens idrottshallar stora, vilket kommer medföra konsekvenser för nämnden i form av hyreshöjningar. Kultur - och fritidsnämnden har en viktigt roll i kommunens framtida satsningar på att bygga ett attraktivt Väsby genom att bland annat skapa fler och mer attraktiva boenden. Det är viktigt att nämnden vid varje enskild detaljplan noga uttalar sig om satsningar som skulle kunna skapa ett mervärde för de boende i området men också bidra till en ökad attraktivitet för kommunen. 7 Internkontrollplan Internkontrollplan biläggs separat. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget : KFN 12(12)

18 Budget per nämnd Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Kommunersättning per verksamhet Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamhet, tkr Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor - ver 1{FCFE-60B E A100} (1).xls/Nämnd Tabeller till vp

19 Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2011 Process/ Kontrollmoment Kontrollansvar Granskningen Kontrollmetod Rapportering rutin/system utförd till Representation Användandet av köpkort (personliga) Attest av leverantörsfakturor Förhindrande av mutor och bestickning Köptrohet till gällande ramavtal Delegationsbeslut Statistik Intern kontroll Intern kontroll Att deltagarlistor, program/syfte framgår för kostnader gällande kurs/konferens Riktlinjer efterlevs och korrekta underlag finns som styrker uttag/användandet. Att attestreglemente följs med avseende på jäv Utarbeta handlingsplan för förhindrande av mutor och bestickning Att inköp inte görs av annan leverantör än kommunen har ramavtal med Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd enligt delegationsordning Kvalitetssäkra rutiner för framtagandet av statistik Fastställa rutin för planering/rapportering av internkontrollarbetet Fastställa rutin för introduktion till nyanställd om vad intern kontroll innebär Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Bokslut Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Slumpmässig stickprovs-kontroll av minst två räkningar per kortinnehavare. Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Kontroll av kostnadsslagen kontorsmaterial och förbrukningsinventarier, som stäms av mot förteckning på ramavtal, viss månad Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1 Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Komplett Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden

20 Process/ Kontrollmoment Kontrollansvar Granskningen Kontrollmetod Rapportering rutin/system utförd till Utbetalning av bidrag Att korrekta underlag (komplett ansökan, politiskt beslut/delegationsrätt) finns för bidrag som betalas ut. Intern kontroll Identifiera viktiga processer/ rutiner/system för utveckling av internkontrollrutiner inkl. känslighets-/riskanalys Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Bokslut Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 (inför nästa kontrollplan) Utvecklingsåtgärd Kommunfullmäktige 1 I en risk- och väsentlighetsanalys bedöms risken för att en oönskad händelse ska inträffa och vilken konsekvens den oönskade händelsen får på förvaltningens möjlighet att uppnå sina mål. Risken, det vill säga sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, delas då in i olika sannolikhetsnivåer så som; osannolik mindre sannolik möjlig sannolik. Väsentligheten det vill säga konsekvensen av eller hur verksamheten påverkas av att en oönskad händelse uppstår bedöms utifrån om konsekvensen är; försumbar lindrig kännbar allvarlig.

21 Bil 9 Väsentlighetsoch riskbedömning 1 Lindrig/möjlig Möjlig/allvarlig Kännbar/möjlig Möjlig/kännbar Sannolik/allvarlig Lindrig/möjlig Kännbar/möjlig

22 Väsentlighetsoch riskbedömning 1 Kännbar/möjlig

23 Tjänsteutlåtande Projektledare Maria Röstberg Dnr: Fax KFN/2009:73 Kultur och fritidsnämnden Överenskommelse om bibliotek 2011 Ärendebeskrivning Överenskommelse om bibliotek Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: Under hösten 2010 pågår en utredning om bibliotekets framtid och dess nya lokaler. Nästföljande avtal ska utformas utifrån den pågående utredningen kring verksamhetens framtida placering. Övergripande mål för verksamheten Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdom. (KFN/2008:66) Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. (KF/flerårsplan med budget ) Biblioteket ska vara attraktivt och tillgängligt med ett generöst öppethållande. (KF/flerårsplan med budget ) Övriga riktlinjer Verksamheten ska vara ett stöd för medborgarna i det livslånga lärandet. Uppdragstagaren ska i sin verksamhet utgå ifrån Bibliotekslagen (1996:1596 2, 3, 7, 8 och 9) och de där specificerade bestämmelserna. Se bilaga 1 för utförlig information om lagbestämmelserna. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. För vidare specifikation, se bilaga 2. 1

24 Beskrivning av uppdraget Verksamhetens utgångspunkt ska vara Bibliotekslagen (1996:1596 2, 3, 7, 8 och 9) och de där specificerade bestämmelserna. Verksamheten ska främja och stimulera allmänhetens intresse för läsning. Biblioteket ska vara åtkomligt för allmänheten och ska säkerställa tillgänglighet av litteratur, information, upplysning och utbildning. Av särskild betydelse är verksamhet riktad åt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och minoriteter. Litteratur ska erbjudas på fler språk än svenska och i former som är anpassade åt människors olikartade behov. Biblioteket ska utgöra ett attraktivt besöksmål och vara en stimulerande centralplats för kommunens alla invånare. Verksamheten har också som ett viktigt uppdrag att förmedla och gynna kulturen i kommunen. Under våren förväntas biblioteket öka besöksantalet och arbeta med tydliga strategier för att öka antalet besök. Under våren ska biblioteket aktivt söka samverkan med en extern driftspartner. Bokbussen ingår numera fullt ut i prestationsersättningen när det gäller boklån, besök och antalet öppettimmar. Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 3. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättningen är som följer: 714 kronor per öppettimme 8,16 kronor per besök 28,56 kronor per utlåning 5000 kr per särskild aktivitet tillsammans med föreningar eller företag på biblioteket I bilaga 4 specificeras tydligare förutsättningarna för den ekonomiska ersättningen. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra 2

25 förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Anna-Clara Edin Chef Väsby kultur Bilagor Bilaga 1: Bibliotekslag Bilaga 2: Miljöpolicy Bilaga 3: Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om biblioteksverksamhet Bilaga 4: Prestationsersättning biblioteksverksamhet 3

26 Bilaga 1: Bibliotekslag Bibliotekslag (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 4

27 Bilaga 2: Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete 5

28 Bilaga 3: Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om biblioteksverksamhet Varje månad ska uppdragstagaren lämna uppgifter om de verksamhetsmått som utgör grunden för den ekonomiska ersättningen från Kundvalskontoret. Se överenskommelsen och bilaga 4 för mer information om dessa mått. Senast den 31 juli 2011 ska en skriftlig verksamhetsberättelse lämnas till Kundvalskontoret, där det tydligt beskrivs med ord och siffror hur verksamheten bidragit till uppfyllelsen av överenskommelsens mål. Exempelvis ska berättelsen redogöra för strategier och utfall kring bibliotekets tillgänglighet och attraktivitet för allmänheten, sökandet av en driftspartner, främjandet av läsning och informationssökning, kulturverksamheter och riktade åtgärder för specifika grupper. Av vikt är en redogörelse både för vilka strategier verksamheten utvecklat och hur utfallet har blivit. Uppdragstagaren ska dessutom lämna uppgifter om: Antalet öppettimmar, inklusive bokbuss 30 april 30 juni Antalet lån, inklusive bokbuss 30 april 30 juni Antalet besökare, inklusive bokbuss 30 april 30 juni Vid ovan nämnda datum ska också anges antalet organiserade besök: Barn från förskola Elever från förskoleklass/grundskola Elever från särskola Elever från gymnasium Elever från särgymnasium 6

29 Bilaga 4: Prestationsersättning Bibliotek De olika måtten som ersättning ska utgå ifrån är: Antalet öppettimmar, inklusive bokbuss Antalet besök, inklusive bokbuss Antalet utlåningar, inklusive bokbuss Antalet särskilda aktiviteter tillsammans med föreningar eller företag på biblioteket Ersättningen är: 714 kr per öppettimme. Med öppettimme menas de timmar biblioteket är öppet för allmänheten. 8,16 kr per besökare. Dessa besökare är samtliga besökare av biblioteket. 28,26 kr per utlåning. Utlåning inkluderar böcker, informationsmaterial mm; de olika typer av media som biblioteket ställer till förfogande för utlåning kr per särskild aktivitet tillsammans med föreningar eller företag på biblioteket. Med särskild aktivitet menas någon av bibliotekets större aktiviteter, eller så kallade publika aktiviteter, som sker utöver det ordinarie arbetet och i samröre med företag eller föreningar. Denna aktivitet ska locka besökare och allmänheten ska bjudas in. Exempel på detta är föreläsningar, temadagar och andra större aktiviteter. Detta är en så kallad samverkanspeng som kommunen hoppas ska stimulera till spännande samarbeten och unika kulturupplevelser för kommunens invånare 5000 kr delas endast ut den första gången verksamheten samverkar med en och samma förening/företag under ett år; för att erhålla exempelvis under ett år ska verksamheten samverka med 10 olika föreningar/företag och varje samverkan resultera i en större aktivitet. En upprepning av samma typ av aktivitet under året ger inte extra pengar. Aktiviteten ska också stämmas av med Kundvalskontoret innan den genomförs för att säkerställa att aktiviteten uppfyller Kundvalskontorets krav för att kvalificeras som ersättningsbar. 7

30 Tjänsteutlåtande Projektledare Maria Röstberg Dnr: Fax KFN/2009:74 Kultur och fritidsnämnden Överenskommelse om Gunnes Gård 2011 Ärendebeskrivning Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: Nästföljande avtal ska utformas utifrån den pågående utredningen kring verksamhetens framtida inriktning. Senast den 30 mars skall förutsättningarna för höstens verksamhet fastställas. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt mål fastställda av kultur- och fritidsnämnden. Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid för Upplands Väsbys invånare, med prioritering på barn och ungdom. (KFN/2008:66) Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. (KF/flerårsplan med budget ) Gunnes gård ska vara en intressant turistattraktion för såväl medborgare som besökare till Upplands Väsby. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. 1

31 Beskrivning av uppdraget Gunnes gård ska levandegöra kulturmiljön på Gunnes gård Gunnes gård ska bedriva museal verksamhet på en vikingatida bondgård. Gunnes gård ska vara ett intressant och lockande besöksmål för både kommuninvånare och turister. Gunnes gård ska hyras ut till gillen/events för föreningar, företag och privatpersoner. Gunnes gård ska genomföra en årlig vikingamarknad Gunnes gård ska ansvara för information och kommunikation om sin verksamhet. Gunnes gård ska dokumentera, informera och levandegöra kulturmiljön i Upplands Väsby och främja ökad kulturmiljöturism i området. Gunnes gård kan erbjuda pedagogisk verksamhet/levande historieundervisning för elever i Upplands Väsby och andra kommuner. De intäkter den pedagogiska verksamheten inbringar går direkt till Väsby Välfärd. Under hösten 2010 pågår en utredning för att närmare utröna verksamhetens framtida inriktning och gårdens utvecklingspotential. Omfattning Verksamheten bör beräknas omfatta ca besökare per år beräknat utifrån genomsnittligt antal besökare föregående år. Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 2. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättningen är som följer: 440 kr per öppettimme 67 kr per besökare kr per särskild aktivitet tillsammans med föreningar eller företag på gården I bilaga 3 specificeras tydligare förutsättningarna för den ekonomiska ersättningen. 2

32 Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Anna-Clara Edin Chef Väsby kultur Bilagor Bilaga 1: Miljöpolicy Bilaga 2: Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om Gunnes gård Bilaga 3: Prestationsersättning Gunnes gård 3

33 Bilaga 1 Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete 4

34 Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om Gunnes gård Varje månad ska uppdragstagaren lämna uppgifter om de verksamhetsmått som utgör grunden för den ekonomiska ersättningen från Kundvalskontoret. Se överenskommelsen och bilaga 3 för mer information om dessa mått. Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse ska lämnas till Kundvalskontoret senast 31 juli Verksamhetsberättelsen ska innehålla en tydlig beskrivning med ord och siffror om hur verksamheten bidragit till uppfyllelsen av överenskommelsens mål. Exempelvis ska berättelsen redogöra för strategier och utfall kring hur kulturmiljön levandegjorts, hur samarbeten med föreningar fungerat och vilka typer av turistsatsningar som gjorts. Av vikt är en redogörelse både för vilka strategier verksamheten utvecklat och hur utfallet har blivit. Uppdragstagaren ska dessutom lämna uppgifter om: Totala antalet besökare Antalet gillen/aktiviteter Antalet visningar Antalet samarbeten med föreningar/företag 30 april 30 juni 30 april 30 juni 30 april 30 juni 30 april 30 juni Enkät: VV ansvarar för utdelning och insamling av enkät. KVK ansvarar för kostnad och sammanställning av resultat. 5

35 Bilaga 3: Prestationsersättning Gunnes gård De olika måtten som ersättning ska utgå ifrån är: Antalet öppettimmar Antalet besökare (alla besökare) Antalet särskilda aktiviteter tillsammans med föreningar/företag på gården Ersättningen är: 440 kr per öppettimme. Med öppettimme menas de timmar gården är öppen antingen för skolor eller för allmänheten. 67 kr per besökare. Dessa besökare är samtliga besökare av gården, allmänhet, skolor osv kr per särskild aktivitet tillsammans med föreningar eller företag på gården. Med särskild aktivitet menas någon av gårdens större aktiviteter, eller så kallade publika aktiviteter, som sker utöver det ordinarie arbetet och i samröre med företag eller föreningar. Denna aktivitet ska locka besökare och allmänheten ska bjudas in. Exempel på detta är vikingamarknad, midsommarfirande, teateruppsättningar, växtdagar tillsammans med Sesam, arkeologidag och andra större aktiviteter. Detta är en så kallad samverkanspeng som kommunen hoppas ska stimulera till spännande samarbeten och unika kulturupplevelser både för kommunens invånare och för turister delas endast ut den första gången verksamheten samverkar med en och samma förening/företag under ett år; för att erhålla exempelvis under ett år ska verksamheten samverka med 5 olika föreningar/företag och varje samverkan resultera i en större aktivitet. En upprepning av samma aktivitet under året ger inte extra pengar, dock kan vissa skäliga undantag göras. Aktiviteten ska också stämmas av med Kundvalskontoret innan den genomförs för att säkerställa att aktiviteten uppfyller Kundvalskontorets krav för att kvalificeras som ersättningsbar. 6

36 Tjänsteutlåtande Projektledare Maria Röstberg Dnr: Fax KFN/2009:76 Kultur och fritidsnämnden Överenskommelse om bio och konferenser 2011 Ärendebeskrivning Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: Nästföljande avtal ska utformas utifrån den pågående utredningen kring verksamhetens framtida inriktning. Senast den 30 mars skall förutsättningarna för höstens verksamhet fastställas. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt mål fastställda av kultur- och fritidsnämnden: Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdom. Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. Beskrivning av uppdraget Verksamheten bedrivs enligt föregående år. Verksamheten ska erbjuda lokaler till föreningar och kommunala verksamheter inom Upplands Väsbys kommun 1

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015. Östersunds kommun

Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015. Östersunds kommun Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 10 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 12 Vision... 12 Ekonomi - finansiellt mål... 12 Befolkning...

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 FRITIDSNÄMNDEN Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse 131212 Kfn.doc Datum 2013-12-05 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 12 december 2013

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan 2015 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Kommunens uppdrag... 2 Målstyrningsprocessen... 2 Vision 2030... 3 Strategiska målområden... 4 Kultur-

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer