HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k115.00 OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset N edanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs Gruppmöte innan kommunstyrelsen: Alliansen 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Personalinformation Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför satnråd Ramprogram för södra Viken inför satnråd Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp 7. Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Muntlig information om projektet UngAttack och sarnordningsförbundet Finsam (inga handlingar) 9. Förslag till placering av ny skatepark 10. Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 11. Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn 12. Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst 13. Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 14. Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 15. Fördelning av årsbidrag 2011till kulturföreningar 16. Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Ven 17. Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 18. Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet 19. Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening KOMMUNKANSLIET forts s s s s s s s s s s s s s s s s Höganäs kommun Höganäs Tel F"",, E-post Internet

2 2 (2) Ärenden till kommunfullmäktige 20. Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 (årsredovisningen kommer skickas ut i separat utskick) 21. AB Höganäshems årsredovisning för år Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för år Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 25. Ramar för budget 2012 och plan (ärendet behandlas av budgett/tskottet den 24 februari) 26. Förslag om ändrade regler för vårdnadsbidrag 27. Svar på motion om frågor till kommunfullmä1<tige 28. Svar på motion om solcellsbelysning på Citybeach (I<"vickbadet) 29. Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälnings ärende s s s s s s s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e post

3 HÖGANÄS KOMMUN KONIMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 2 (30) SAMtvL\NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KS3 Dill: 2010/I<1<:A142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (sarnrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (sarurådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godbinna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Beslutet ska skickas till lutdragsbestyrkande

4 HÖGANÄS KOMMUN KOMML'NSTYRELSENS PLANL'TSKOTI sid 6 (7) S",Ll\jJ\,L"'-NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2010/KK;'142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbrggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsbr. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, l\liljökonsekvensbeskrivning (samrådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Planutskottet beslutar två informationsbilagor om fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, ska delas ut till alla hushåll i kommunen. Den första bilagan ska ges ut i samband med samrådet i mars 2011 och den andra inför utställningen hösten Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen) I Sign c/(k ~ 2tVftdragsbestyrkande

5 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/TEK Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, inför samråd Sammanfning av ärendet Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp SOm ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfulltnäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med alltnänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyttjas som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvallningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 01 februari FÖP Höganäs planförslaget i korthet. Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Ytterligare underlag i ärendet Trafikunderlag till fördjupad översiletsplan för Höganäs staden, rapport , Ramböll Sverige AB, finns tillgänglig på planavdelningen. Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inleddes år 2005 med framtagandet av ett antal Dialog-PM. Dessa Dialog-PM var föremål för samråd, s.k. dialogforum under 2006 och har utgjort programskede för arbetet med fördjupningen av översiktsplanen. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Mila Sladic Planchef Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

6 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby i korthet Inledning I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp som ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfullmäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med allmänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyt*s som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Läsanvisning Samrådshandlingarna utgörs av förslag till fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, vilka har sammanställts under september till december Den fördjupade översiktsplanen har utarbetats i samverkan med smogstudio BB via arkitekterna Caroline Dahl och Per-J ohan Dahl. Trafikunderlag till planförslaget har utarbetats av Ramböll Sverige AB, Trafik och Landskap Helsingborg, via senior konsult Lars Nilsson. Planförslaget inleds med redovisning av syfte och bakgrund, planområdets avgränsning, mål och visioner för Höganäs kommun samt stads byggnads tendenser. Dessutom återfinns här en sammanfning av planförslaget. Kapidet om Höganäs och Väsbys historia syftar till teckna ortens kulturarv för skapa en bra plform för diskussionerna om framtiden. Bland annat beskrivs byggnadskaraktärer, identitet och kulturarv. Avslutas med slutsatser och rekommendationer. I kapidet om stadens strukturer görs flera olika analyser, eftersom det finns många olika infallsvinldar som man kan beakta. Dessa redovisas i avsnitten om bebyggelsestruktur, grönsuuktur samt gator, torg och platser, vilka avslutas med slutsatser och rekommendationer. Kapitel 4 redovisar vilka ställningstaganden som gjorts till Höganäs och Väsbys utveckling i den kommunomfande översiktsplanen. Aven ställningstaganden till områden av ril<5intressen återges. Planeringsförutsättningar redovisas, eftersom de ska utgöra ett beslutsunderlag för de förslag som lämnas i fördjupningen av översil<tsplanen samt kunna fungera som kunskapsunderlag för framtida prövningar. I kapidet om markanvändning redogör planförslaget för pågående markanvändning, utvecklingsstrategier samt framtida markanvändning. Aven ett par visionsskisser presenteras. Planförslaget avslutas med en konsekvensbeskrivning. Till samrådshandlingarna hör även en miljökonsekvensbeskrivning. I planförslaget har överväganden utgående från miljöbalkens 4 kap 2 gjorts. Europeiska, nationella, regionala och kommunala mål har vägts in i konsekvensanalysen. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

7 HÖGANÄS KOMMUN Sammanfning Planen innehåller omfande studier av de befintliga strukturerna; bebyggelsestruktur, grönstruktur och infrastruktur. Staden utvecklas dels genom förädling av befintligt stadslandskap dels genom utvidgning av orten norr- och österut. Kollektivtrafikstråken strukturerar förnyelsen och hållplatslägena blir nya noder i staden. En av de största utmaningarna i planen är minska den barriärverkan som väg 111 och 112 i dagsläget utgör samt skapa utrymme för andra traflkslag på dessa vägar. Bakgrund Höganäs kommun arbetar utifrån målsättningar det ska vara raktivt bo i Höganäs och särskild vikt ska läggas vid skapa ett raktivt Höganäs för yngre. Ett övergtipande mål är staden ska öka sin befolkning till invånare år 2015 (idag drygt 8 500). Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för I-Iöganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar en ändamålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. PIanområdet avgränsas i väster av Öresund och sträcker sig därefter österut för omfa jordbrukslandskapet och Väsby kyrkby. I söder avgränsas planområdet av Östra Lerberget i höjd med Lagårdsvägen, och i norr av Väsby faladsväg. PIanområdet mäter cirka 5 x 5 km. Höganäs innehåller till allra största delen små, friliggande byggnader respektive mycket storskaliga industribyggnader. Kvarteren i Höganäs är ganska småskaliga och medger stor rörelsefrihet inom staden. Några större kvarter kan dock identifieras som barriärer. Möjligheten öka genomströmningen i dessa ska övervägas. Befintliga gränser, väg 111 och väg 112, föreslås omgestaltas till stråk, med nya noder i mötet mellan stråk. Det finns en potential i korsningspunkten Storgatan, Centralgatan och väg 111 som bör utnyttjas. Tidigare ställningstaganden I Översiktsplanen för Höganäs kommun, ÖP 2002, möjliggörs ny bostadsbebyggelse främst norr om väg 112 samt söder och öster om Långarödsområdet. Även förbifart öster om staden redovisas med två alternativa sträckningar. PIanområdet berörs av område av riksintresse för kulturmiljövården, friluftslivet, sjöfarten samt riksintresset kustzonen. Markanvändning Vad gäller pågående markanvändning används merparten av staden för bostadsbebyggelse. Offentliga verksamheter eller service är spridda med visst fokus i de centrala och sydöstra delarna. I Väsby finns också offentlig service. Verksamhetsområdena är koncentrerade till utlcanterna. Höganäs flygplats finns mellan staden och Östra Lerberget. Parker och grönområden av olika slag finns fördelat över hela staden. Flera av de uppsa målen för fördjupningen av översiktsplanen handlar om vidareutveckla den befintliga staden och förädla de stadsmässiga kvaliteterna. I begreppet förädling ligger en viljeinriktning av utgå ifrån platsens specifika förutsättningar och kvaliteter, och vidareutveckla dessa. Med begreppet förädling avses inte enbart förtätning med mer bebyggelse, men det kan inte uteslutas förtätning kan vara ett sätt förädla ett område. Andra sätt kan I-Iöganäs kommun' Samhällsbyggnads förvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

8 HÖGANÄS KOMMUN vara bättre tillgängliggöra ett område, upprusta och förnya eller förändra ett områdes karaktär. En utgångspunkt är hälften av den tillkommande bebyggelsen ska ryrrunas inom befintlig tätort. Bland annat föreslås följande förädlings områden: Kvarteret Oden och Balder - Pågående förtätning med blandad stadsbebyggelse. Kvarteret Flora - Planarbete pågår för omvandling av kvarteret till blandad stadsbebyggelse, med bland annat bostäder. Hamnen - Hamnens nuvarande funktioner säkerställs och hamnen utvecklas till en målpunkt året om. Planarbete pågår för etapp 3. Folkparken och Julivallen - Föräd1as med bostadsbebyggelse med beaktande av befintlig vegetation. Kvarteret Röret mfl- Sttategiskt kvarter och stråk längs gamla banvallen och ska särskilt studeras i forts arbete. Midgårdsgatan - Kvarvarande markområde söder om väg 112. Steglinge - En möjlighet öppnas då kommunens verksamhet upphör inom fastigheten. Enrisvägen - Ett område utgör en strategisk länk i ett stråk från Lerbergsskogen till Folkparken, och bör bevaras obebyggt. Ett område som inte ingår i ett övergripande stråk, och som kan prövas för bebyggelse. Höganäsvägen, väg Förädlas till stadsgata med kompletterande bostadsbebyggelse och nya landmärken i strategiska punkter. Decauvillegatan - Fotbollsplaner där förtätning av bostäder kan övervägas. När det gäller utvidgning av staden skisseras två tidshorisonter i planförslaget. Fram till 2015 finns kommunala mål som motsvarar behov av nya bostäder, varav hälften avses uppföras inom befintlig tätortsyta. Den andra tidshorisonten är fram till Om Höganäs fortsätter växa i motsvarande takt som under den första etappen medför det ett behov av knappt 200 bostäder per år. I det längre tidsperspektivet förutsätts också Höganäs har en spårbunden kollektivtrafik söderut mot Helsingborg. Nya bostadsområden i det kortare tidsperspektivet avses främst komma till stånd längs med väg 112. I det korta tidsperspektivet pekas också ett område i östra delarna ut som intressant för bostadsändamål. I det längre tidsperspektivet pekas ytterligare områden ut mellan väg 112 och Måarpsvägen. Vid detta tillfille har också spårburen kollektivtrafik byggts ut. I de södra delarna av staden pekas ytterligare ett utbyggnadsområde ut som kan bli aktuellt på längre sikt. Två utbyggnadsområden för verksamheter skisseras, i anslutning till befintligt verksamhetsområde Tjörröd respektive i anslutning till befintligt verksamhetsområde Steglinge. Utgångspunkten för fördjupningen av översiktsplanen är koncentrera stadens utveckling till de två primära kollektivtraflkstråken och stärka Höganäs möjligheter bli en promenad- och cykelvänlig stad. För möjliggöra en sådan utveckling krävs en förädling av befintlig stads struktur med bland annat åtgärder i gatunätet. Den mest angelägoa åtgärden är avlasta väg 111 och väg 112, vilka idag utgör starka barriärer. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

9 ~ KOlvIlVIUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN FÖRSLAG sid 3 (30) SAJvIlVLANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdes datum Ks if Dm 2011 ji<.ka040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Saruhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Prelitninär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande prelitninär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

10 HÖGANÄS KOMMUN KOi>IMCNSTYRELSENS PL\NCTSKOTT sid 7 (7) SAi\'!i'vLANTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/KKA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den l februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovs bedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (1\1) och GustafWingårdh (1\1) yrkar antal våningar i ramprogrammet ska ändras från två till fyra våningar till sex våningar. Kerstin Schultz (S) och Ros-Mari Paulsson (FP) yrkar det i ramprogrammet föreslagna våningsantalet, två till fyra våningar, ska kvarstå. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och flnner planutskottet bifaller ordförandens förslag våningsantalet i ramprogrammet ska ändras till sex våningar. Reservation Kerstin Schultz (S) reserverar sig mot beslutet. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med vissa korrigeringar, bland annat ökat våningsantal, upprättad den l februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign cj<f- I- ;!l!t-i Utdragsbestyrkande

11 HÖGANÄS KOMMUN Dor 2011/Kl<A Kommunstyrelsen Ramprogram för södra Viken, inför samråd Sammanfning av ärendet Det finns flera prioriterade planuppdrag i södra Viken, bla. Vikvalla idrottsanläggning och områden i anslutning till korsningen Karlfåltsvägen - Helsingborgsvägen. Dock är Vikens fördjupad översiktplan från 2008 otillräcklig som planeringsunderlag på grund av ändrade exploaterings förutsättningar och brister när det gäller övergripande strukturer. Föreliggande ramprogram har för syfte tillsammans med gällande FÖP Viken utgöra underlag för vidare detaljplanering inom området och även fungera som vägledning för politiska beslut om Vikens fortsa utveckling. Ramprogrammets intentioner är: Att ge ett samlat grepp för hela södra Viken avseende markanvändning och huvudstruktur för trafik, bebyggelse, allmänna platser och dagven Att skapa en struktur som möjliggör en fungerande etapputtbyggnad av södra Viken Att ge en tydlig bild av Vikens framtida utveckling och hur området kan integreras med övriga Viken. Utifrån Vikens utveckling hittills och ändrade exploateringsförutsättningar görs i programmet en ny befolkningsprognos för hela Viken med en sammanställning av aktuella uppdrag och förfrågningar om exploatering med syfte använda underlaget som vägledning i kommande planprioritering. Beslutsunderlag SamhällsbyggnadsföiValtningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari Ramprogram för södra Viken, programsamrådshandling. Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogram för södra Viken Ytterligare underlag i ärendet Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översil<tsplanen för Höganäs och Väsby inleddes hösten 2010 som en inledande fas i arbete med prioriterade detaljplaner i södra Viken. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning upprättade den 1 februari 2011, inför samråd. J\iWa Sladic Planchef Höganäs kommun. SamhällsbyggnadsföiValtningen Höganäs Tel Fax Internet

12 HÖGANÄS KOMMUN KOJliilvIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 5 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satntnanträdesdatum Dm 2010!KI<:A480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbatp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkotntnen den 15 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kotntnunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

13 I HÖGANÄS KOMMUN KOl\IMl:NSTYRELSENS PL\NUTSKOTT sid + (7) SAMi\L,,-NTRADESPROTOKOll Sanunanträdesdatum ~ 4 Dm 2010/KK.'t480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Ägaren vill ra möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkonunen den 15 september Planutskottets beslut Planutskottet föreslår konununstytelsen besluta avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till Konununstyrelsen I Sign ck f-jh 111// I Utdragsbestytkande

14 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Kommunstyrelsen Ansökan om planläggning av del av Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29 den 15 september Agaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29. Bilagd planutredning har genomförts för avsedd del av Stubbarp 6:29 samt för grannfastigheten Stubbarp 5:15. Planutredningen syftar dock till överväga möjligheterna för planläggning enbart för avsedd del av Stubbap 6:29. I planutredningen redogörs för gällande detalj-, översikts-, naturvårds- och kulturmiljöplaner samt för övriga restriktioner som bcrör det aktuella området. Dessutom återges i grova drag den planstudie som 2005 genomfördes för södra delen av Arild. Exploatering enbart av avsedd del av SUlbbap 6:29 kommer resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bcbyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt. Vidare kräver områdets topografiska förutsättningar dagvnet omhändertas utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en autför småskalig planering en effektiv dagvenhantering. Avslutningsvis kan planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 komma försvåra möjligheterna i framtiden ta ett sanuat grepp kring in- och utfartsfrågorna för de akulella och de intilliggande fastigheterna. Den samlade bilden av detta säger någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. Beslutsunderlag SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdehling, planutredning den 18 januari Ansökan om planläggning inkommen den 15 september Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelscn besluta avslå förfrågan om planläggning. Mila Sladic Planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Planutredning om planläggning av del av fastighet Stubbarp 6:29 m fl, i Arild, Höganäs kommun, Skåne län Förslag till beslut Planavdelningen föreslår planutskottet besluta avslå förfrågan om planläggning. Bakgrund Ägaren till fastighet Stubbarp 6:29 har inlmmm1t med förfrågan om planläggning av del av Stubbarp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29, från gränsen mot Stubbarp 5:15 i väster till bäcken i öster. Det har tidigare funnits ett oprioriterat planuppdrag för del av Stubb arp 6:29 och grannfastigheten Stubbarp 5:15. Vid exploatering av del av Stubbarp 6:29 kan detta på sikt resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck. Stubbarp 5:15 ansluter till befintlig bebyggelse i väster och ligger inom otntåde som i gällande översiktsplan redovisas som utbyggnadsotntåde. Det faller sig, vid beaktande av detta, därför naturligt Stubbarp 5:15 inbegrips i denna planutredning. Syftet med planutredningen är dock överväga möjligheterna för exploatering enbart av del av Stubbarp 6:29. Samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Geografiskt läge och avgränsning Fastigheten Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 är belägna i sydöstra Arild, se cirkel i Figur 1. Området ansluter till befintlig bebyggelse i söder och väster, samt till ett planlagt men ännu Ganuari 2011) obebyggt område i norr. I öster ansluter området till ett småkuperat sammanhängande beteslandskap med inslag av trädbevuxna punhhöjder, dculgar och vegetationsridåer. Området omfar sammanlagt ungefir m 2 (1,4 ha), fördelat på ca m 2 inom Stubbarp 5:15 och ca 8 000m 2 inom avsedd del av Stubbarp 6:29. I~gtlr l - Geografiskt lage for aj!.fedd de! av StJ/bbarp 6:29. 2

17 Förutsättningar Landskapsbild Det aktuella området, som idag är helt obebyggt, består idag av ett smålmperat landskap av betesmarker som på sina ställen innefar dungar av ädellövträd. Dessa dungar utgör del av det halvöppna landskapet mellan Nabbavägen i norr och Norra Kuslvägen i söder, var ett flertal liknande vegetations öar finns, se Figur 2. Figur 2 -- över aktttelit områdes oj1jgivningarjramgår d.e vfgetatiotlsijar och vegetatiojlsridåer som bryter hag- och betesmarkslandskapet öster om aktuellt område. 3

18 Topografi Marken sluttar i nordostlig riktning ner mot Skälderviken, från +42 meter i söder till + 38 meter längst i norr. Sluttningen avbryts på ett par ställen av mindre, trädbeklädda kullar omkring +41 meter. De topografiska förutsätmingarna framgår av Figur 4. Ett fördröjningsmagasin kan anläggas utmed Nabbavägen, inom planområde för detaljplan 2/10. Man kan dock inte utgå ifrån ett fördröjningsmagasin på denna plats kan dimensioneras för ta hand om ytterligare dagven från Stubbarp 5:15 och/eller del av Stubbarp Då marken inom avsedd del av Stubbarp 6:29 utgörs av ytlig berggrund, täckt av ett relativt tunt jordlager, skulle eventuella framtida hårdgjorda ytor föranleda en avvningsproblematik som i så fall lnåste utredas separat. Figur 4. Marken för ett antal mindre kullar. Område för fördröjningimagaiin ino111 planområcle för detaljplan 2/ 10 inom It",kad markering. Tidigare ställningstaganden Detaljplan Aktuellt område ligger ej inom detaljplanelagt område. Angränsande områden i väster, söder och öster ligger ej inom detaljplanelagd mark. Däremot angränsar Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 norrut mot ett detaljplanelagt område. Dessutom pågår arbete med ta fram detaljplan för mark omedelbart väster om Stora vägen, se Figur 5. 4

19 För detaljplanerna som redovisas i Figur 5 gäller generellt en relativt omfande bostadsbebyggelse medges. Detta gäller även för området väster om Stora vägen. Inom planområde 146/97 får max 185 m 2 per fastighet bebyggas. Motsvarande siffra för planområde 2/10 är 200 m 2 146/97 5

20 Översiktsplan I Höganäs kommuns översiktsplan, se Figur 6, anges området som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i form av bostäder. Markanvändningskartan ger även vid handen det aktuella området ligger inom särskilt värdefullt grundvenområde. [....1 Bl! k", 4] [:::'0:J Berinllig talort Ny tätortsbebyggelse, bost,'lder Ny lätortsbebyqge!sf.t, ooslf!der och verksamheter med reslriktjoner Golfbana, natur, fritidsboende Särskilt värdefullt grundvat!enomrade Befintlig CYkelVäg Föres!flgen cy!\elviig Grönsll{lk[ur FigHr 6 - Utdmg tfr Höganiis kommtlllj öl'ersiktsplan från I översiktsplanen redogörs för de riksintressen som aktuellt område berörs av. Dessa,ir riksintresse för kulturmiljövård, rörligt friluftsliv och turism, friluftsliv och fritidsfiske, na turvård samt kustzon. Med avseende på dessa riksintressen säger översiktsplanen "Den relativt omfande utbyggnaden av Arild inte bedöms påverka nämnda riksintressen på sådant sätt den inte kan genomföras. Bedömningen förutsätter stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljö och till det skyddsvärda naturområdet Flundrarp-Balderup Stubbatp.". 6

21 Naturvårdsplan Området finns ej upptaget i Höganäs kommuns Naturvårdsplan från Kulturmiljöplan I Kulturmiljöplan för Höganäs kommun från 1993 redogörs för Riksintresset Kullaberg-I<:rapperup, i vilket utredningsområdet ingår. Gällande detta riksintresse sägs bland annat "Nybyggnation bör begränsas och lokaliseras som kompletteringar till befintliga byggnadsmiljöer. Landskapet bör i övrigt bevaras öppet." Vidare skrivs "På all nybebyggelse bör mycket stora krav på hänsyn till landskapsbild och äldre ägostrukturer och anpassning till befintliga byggnadsmi!jöer ställas." Naturreservat Aktuellt område omfas ej av nalurresel'vat. Fornlämningar Akl-nellt område omfas ej av några kända fornlämningar. 7

22 Planstudie Ar 2005 genomfördes en planstudie för södra Arild, kallad Planstudie flir utbyggnad i Jiidra delen av A"Jc/. I denna studie ingår en visuell och kulturhistorisk tniljöanalys för området, som ligger söder om Arilds befmtliga tätort på ömse sidor av Stora vägen och som i översiktsplanen anges som utbyggnads område för bostäder med inslag av offentlig och enskild service. I studien presenteras även en ideskiss för områdets utbyggnad, dels i form aven struktutplan, dels som ett antal illustrations skisser. Visuell och kulturhistorisk miljöanalys För denna planutrednings område, det vill säga Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, konstateras bland annat det inom dessa fastigheter finns mycket karakteristiska mindre trädbevuxna höjder, villm har mycket stort värde för landskapsbilden. Dessa bör, enligt planstudien, tillsammans med närmast kringliggande öppna ytor, bevaras och integreras i ett grönområde. Vidare sägs i phnstudien ett sådant gröns tråk bör följa befljjtlig bäck ned mot Skäldervjken. En eventuell utbyggnad j området bör hållas på avstånd från de nämnda skogsklädda småhöjderna. I studien betonas också möjligheterna till havsutsikt beir tillvaratas, samt alt hänsyn därtill måste tas till de intilliggande fastigheternas möjligheter till havsutsil,t. ur naml.uule av Arild. Fär Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29 noteras Jiktlinjerna mot havet o,h ästerut, karaktenstiska tjtsikter, enstaka markanta tråd, betesbagen, den småkuperade terrängen, de karakteristiska små tradbevuxna kullarna, det mycket känsliga landskapet samt det unika beteslandskapet. 8

23 Strukturplan I strukturplanen, se Figur 8, framgår en stor, men ändå begtänsad del av Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, kan vara lämpliga områden föt ny bostadsbebyggelse. Omrllde mr'n)' böstadsbebyg.g<j1~c. QmrJide lör sävice. sjh~cin!bqst3'dj.'t och övriga. hus!l:i-i.k::t. Bllvtlgl.lf (gcllomfarts- och ti!!jhr(svägar). ~# fn/;\f[ WlttlbyggrmdsOl.nrail,-.. :=:=:, Ev:m{ijJighct tih ge{lör;t!;lhrld~ bj!tralll:~ ~;.".,,'~. VikIlIp g5ng-fcyke"bir:lk UWIIfi)rdel egentligj g3tljh;lt~\. '?~f D~lydil.nde'wgelallorJsoil1t1de, Övriga'grQnomrod«n ulunfi:>r \rtb)tgnacl~olllrådcna, Ugp~iir m~,d 'mj))hghet [iu VlIi1cnsJ1<!r,Ja\'. r Iöjdptmktcr/tlls:iklspuakier, Figur 8 - utdrag ur utbyggnad i södra delen av Arild. Utbyggnaden inom Stubbat p 5:15 ol"h de! all Stubbarp 6:29foreslås bebyggas på etf sådant salt atf de utb/i,kar som idag finns i omnidet ti/blaratas i den for/mila planeringen. Vidare foreslå.r utbyggnaden begratljas.rå de karakteristiska trädbevuxna kullarna med intilliggande griinområdel1 rj exploateras. 9

24 Illustrationsplaner I planstudien presenteras ett flertal illustrationsskisser som kan sägas illustrera strukturplanens intentioner. För Stubbarp 5:15 ses en möjlighet uppföra 4-6 småhus i form av "traditionella Arildhus eller skånejängor". För del av Stubbarp 6:29 ses möjlighet uppföra 2-4 hus av motsvarande karaktär, se Figur Figur 9 Figur 10 Figur 11 10

25 Motivering Planläggning av såväl Stubbarp 5:15 som avsedd del av Stubbru:p 6:29 är möjlig med hänsyn till vad som sägs i gällande översikts-, natutvårds- och kulturmiljöplaner. Detta föruts stot hänsyn tas till natut- och kulturmiljövärden. Men enbart planlägga avsedd del av Stubbarp 6:29 anses olämpligt. Ett sådant förfru:ande skulle resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt Utbyggnaden av Arild bör så långt som möjligt ske utan sådana luektomter uppstår. På grund av den ytliga berggrunden är det viktigt dagvenhantetingen ses utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en alltför småskalig planering en effektiv dagvenhanteting. Då Stubbatp 5:15 kan konnna exploateras i ftamtiden kan det inte heller ur trafiksynpunkt anses lämpligt enbart planlägga avsedd del av Stubbru:p 6:29. Att planlägga denna del kan försvåra möjligheterna i framtiden ta ett samlat grepp kring in- och ntfsfrågorna för de aktuella och de intilliggande fastigheterna. Avslutningsvis kan konstateras de intentioner som presentetas i Plal1sfudie flir utbyggjlad i sijdra de/e" {/IJ Arild är goda och delvis motiverar en exploatering av Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbatp 6:29. Detta föruts fastigheterna planläggs tillsalmnans. Utifrån detta säger den samlade bilden någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. PLANAVDELNINGEN Mila Sladic Planchef Erik Bredmar Planru:kitekt 11

26 Plun8vd eln ingen Dor. 2.QIQ.. :\S.~.A:?'Q Till Planavdelningen Högunäs Mila Sladie Från Andel"S Leire Akerrensgatan Göteborg Göteborg 15 september 2010 Hej Mila, Ansökan 0111 planl1iggning av tomt på Stubbarp Jag har i 5 år väntat på en större planläggning åvområdet. Nu kan jag inte vänta längre utan ansöker om planläggning för en egen toml pil Stnbbarp (Den del som ligger mellan 5.15 och bucken i öster) Jag planerar för ett hus på 200 kvadratmeter som placeras i det sydvästra hörnet av tomten. Se skiss. Jag samarbetar med Helena Mårtensson och Peab gällande VVS då de nu håller på görarilningarna för området som gränsar mot mig i norr (7.14). Dagvatlen kan jag lösa med en stenkista med nödutlopp till bäcken. BetrHffancle el har jag dialog med Höguniis energi. Tillfarten till tomten finns redan idag i form aven väg som löper i södra delen av Den används idag även av Hälsningar Anders Leil'B

27 Page l ofl is' sept 2010, Skiss över en tomt 'på S\ubbarp 6:29,.-., ftilltänl< punk för '.)YS :. anstutning {Har 'dlalog me,d He!ena Mårte:I)sson. och, samverj:;:an med pågående,byggnation på 7:14. " '. ElIDBdst,ran,de vag går Itam till tomten (anvands idag av 2t24), : 2:24.. ". "',, '. '~->,,. :::; "" ". :r: (Jr-.> -og) <::> öl J> ~ "'Z =!;2 J>' I <=!tro <= S"A S'O <.n ~$: '" S C Z "lp llr 1 nr""nm,,nt~ ~nrl S"ttin"s\msc\Lokala inställnin!!:ar\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\MXI21DS8\Skiss över Stubbarp

28 HÖGANÄS KOMMUN KOJliIl'lIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 6 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /(s 6 Dm: 2010/KKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Ägaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutrednillg för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragSbestyrkande

29 ''-~, '"'!IUlw. ~) HÖGANÄS KOMMUN KOMMl'NSTYRELSENS PLANUTSKOTT sid 5 (7) SAMjI,L\NT~'i.DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnt2010/KIZA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggnillg har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande :i.kermark som ligger mellan gårdarna och sm:i.husbebyggelsen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den l september 2010, Planutskottets beslut Planutskotret föres]fu: kommunstyrelsen besluta uppdra at planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Si~!- ~ ff'l'vl Utdrags bestyrkande

30 ~ HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Korrununstytelsen Ansökan om planläggning av Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren den förste september Ägarens avsikt är uppföra ett cnbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhus bcbyggelsen. Marken runt åkermarken är bebyggd och en del av Jonstorps samhällc. Anpassning av bebyggelsen är viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utlncd.j onstorpsvägcn och de gamla gårdarna på Litorinavallcn. Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa frågor. Iplanarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. BN:s planer genomförs i turotduing, när det finns tillgängliga resurser. Beslutsunderlag Planavdelningcns tjänsteskrivelse Planavdeluingens planuttedning för Tunneberga 1: Ansökan om planlägguing från fastighetsägare inkommen Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt planavdeluingen pröva en detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. Planchef Mila Sladic Samhällsbyggnadsförvaltningen

31 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Planutredning om detaljplaneläggning av fastighet Tunneberga 1 :32 ijonstorp Höganäs kommun, Skåne län SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

32 Förslag till beslut Planavdelningen får i uppdrag genomföra planprocessen för pröva nybyggnation av ett eller eventuellt två enbostadshus på Tunneberga 1 :32. Stor vikt i detaljplanearbetet läggs på de kulturhistoriska frågorna och eventuellt krävs en utredning om fornlämningar på platsen. Ny bebyggelse bör uppföras med hänsyn till den bef111tliga delvis kulturskyddade gårdsbebyggelsen och den äldre villabebyggelsen. Ett tydligt respektavstånd bör hållas till gårdsbebyggelsen i väster och allen i norr. Bakgrund Ägaren till fastigheten Tunneberga 1:32 har inkomtnit med förfrågan Oin planläggning av den aktuella fastigheten. Orsaken är generationsskifte på gården inom familjen. Ägaten har för avsikt bebygga fastigheten med enbostadshus. Inventering Aktuell fastighet Fastighetens lokalisering i JOHstOrp Tunneberga 1:32 ligger vid Glimmengevägen-Odalvägen mitt ijonstorp, mellan den gatnla gårdsbebyggelsen på Litorinavallen och den äldre villabebyggelsen väster om Jonstorpsvägen. Fastigheten, som är på cirka 3700 m 2 består av åkermark. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

33 Kar/bUd över Tunneberga 1:32 Omgivning Fastigheten ingår i det lokala bevarandeintresset J onstorp-tunneberga, u tp ekad i I0t!ttlrmiljöplanen I J ons torp finns riktligt med fornlämningar i anslutning till Litorinavallen. Kyrkbyn Jonstorp etablerades förmodligen på 1100-talet och stenkyrkan bedöms ha uppförts under talet. Bytniljön söder om kyrkan har mycket lång kontinuitet. Skånska Rekognosceringskartan redovisar en grupp gårdar, några dubbelgåtdar, söder om Jonstorps kyrka. Karaktäristiskt fiir J onst011' är stråket av gårdar i väster oeh den tätare landsvägsbebyggelsen mellan f.d. småskolan i norr och Tunneberga gästgivaregård i söder. En fornlämning är markerad omedelbart norr om fastighetema. Flera okända fornlämningar kan framkomma vid 1narkarbeten. Fastighetemas omgivningar präglas av byggnader i ett plan med inredd vind. Dc flesta byggnadema utgörs av sadeltaksbyggnader med traditionella skånska volymer från 1800-talet till tidigt 1900-tal som underordnar sig det vitputsade kytktomet. En volymmässig solitär utgör det röda f.d. sparbankshuset från sekelskiftet En a1111an solitär utgör Höganäshems röda låghusbebyggelse öster om aktuellt område. Trafik och parkering Trafikmatning finns i anslutning till fastigheten från Odalvägen och Glinuningevägen. Lokalisering av bostäder Byggnation på platsen skulle innebära en förtätning av centrala Jonstorp, vilket innebär ett större utnyttjande av befintlig infra<;truktur. Kommunalt dricks- och spillvenledningar finns i anslutning till planoliltådet. Dagvenanslutning saknas och det kan därför bli aktuellt med ett lokalt omhändertagande av dagven inom eller i direkt anslutning till fastigheten. Ansökningen gäller byggnation ett enbostadshus. Detaljplanearbetet får utreda om det eventuellt 17ms ett eller två bostadshus inom nuvarande Tunneberga 1:32 samt föreslå lämplig markanvändning för resten av fastigheten. Översiktsplan Tunneberga 1 :32 är utpekat som grönyta i den fördjupade översil<tsplanen för Jonstorps tätort (år 2000) GrönytorIgrönstruktur Om åkern på Tunneberga 1:32 bebyggs med bostäder är det viktigt genomföra detaljplanen för hagen utmed Jonstorpsvägen (söder om Odalvägen) och utveckla den till en park för J onstorpsborna. Det [IDns ont om tillgängliga grönytor inne i kvarteren väster om Jonstorpsvägen och söder Oill kyrkan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

34 I den norra delen av Tunneberga 1 :32 går en alle som är viktig bevara. I detaljplanearbetet utreds om allen är biotopskyddad. Regleringar Den aktuella fastigheten är inte detaljplanelngd. Angränsande detaljplaner Gårdsbyggnaderna söder och väster om fastigheten är inte planlagda, endast en av mangårdsbyggnaderna i södet är detaljplanelagd och q-märkt. Byggnadsplanen J11 från 1962 öster om fastigheten är planlagd för allmänt ändamål och bostäder. Detaljplan för Del av Tunneberga 13:26 ijonstorp (1995) sydost om området är planlagt för bostäder och innehållet en q-märkning av enmangåtdsbyggnad. Byggnadsplan för Jonstorps kyrkby, 1968 reglerar bostadsbebyggelse for 1uatken norr och nordost om Tunneberga 1:32. Motivering Ägarens avsi1ct är uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Matkcn runt åkermarken ät bebyggd och en del av Jonstorps samhälle. Anpassning av bebyggelsen ät viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utmed Jonstorpsvägen och de gamla gårdarna på Litorinavallen. Tidsplan Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planpri01itering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa f tågor. I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på plat"sen. BN:s planer genomförs i turordning, när det finns tillgängliga resurser. Exploateringsekonomi Planläggning ska bekostas via planavtal av fastighetsägaren. PLANAVDELNINGEN Mila Sladie Planchef J enny Knutsson Planarkitekt SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

35 Ansökan om planläggning Härmed ansöks om planläggning för fastighetsbeteckning 1:32, J onstmp. Tomtmark på krn 2 för nybyggnation önskas :inom ormådet på fastighet 1:32, gärna i det syd-östra hörnet. Planläggning för nybyggnation avser generationsskifte på gåt'clen inom familjen. Avsikten med lägga nybyggnationen i närheten av gården Tunneberga 1:62 är Lars-Göran Hyberg, ägare till gårclsfastigheten idag, ska kunna driva vidare sin verksamhet. Datum do/bmu/

36 HÖGANÄS KOMMUN KOJlilJVIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 7 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kf 1- Dm 2011!KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till I Sign lutdragsbestyrkande

37 ;'&-~ ~" HÖGANÄS KOMMUN KOMi\[L'NSTYRELSENS _\RBETSl'TSKOTI sid 10 (18) SA0h,\l:\"'TKADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag pa avtal mellan Höganäs kommun och Snnska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyt*nderätt för ett omrade om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Uppl:l.telsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning sarnt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign of.-~ Jt-..

38 AVTAL OM NYTTJANDERÄTT Jordägare: Nyttjare: Markområde: Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen ( ), Box 5090, Stockholm Hög<mäs kommun ( ), Stadshuset, Hög<mäs Ett område om ca 20 kvm inom fastigheten Hög<mäs Farhult 8:9 utmed väg nr 112. Ungefärligt läge är markerat på bifogad karta (bilaga 1). 1. Ändamål, placering Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installationen och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nr 112. Skyltens storlek är ca 4.0 x 3.0 m och upps på en fackverksstolpe. Skylten placeras inom vägområdet för väg nr 112 ca 6.0 m norr om körbanekanten på krönet av dikets bakslänt och i gränsen mellan åkermark och skogsdunge. Mindre justeringar kan ske efter väghållarens anvisningar. Vid anläggandet krävs avverkning av ca 7-8 medelstora träd. På det upplåtna området far ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 2. Nyttjarens rättigheter Jordägaren medger nyttjaren rätt anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med en principiell utformning enligt ovan inom angivet markområde, äga tillträde till berört område i den utsträckning som erfordras för tillsyn, underhåll och reparation samt ta bort träd, buskar och andra föremål som är till hinder vid skyltens anläggande, drift och underhåll. Avverkat virke är jordägarens egendom. 3. Nyttjarens skyldigheter Nyttjaren å sin sida förbinder sig anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(8) Dnr 2571/2008 FASTIGHETEN NOTVARPEN 23 M FL DOMSTEN, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark och exploateringsenheten inkom den 1 oktober 2008 med en beställning avseende upprättande

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 5 PLAU 5:9 Dnr. KS 2015/0053-214 Planuppdrag för detaljplan för Berga 6:485 Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ansökan om planläggning för Ullared 1:21 m.fl. (komplettering). KS

Ansökan om planläggning för Ullared 1:21 m.fl. (komplettering). KS 157 Ansökan om planläggning för Ullared 1:21 m.fl. (komplettering). KS 2017-93 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön 1 (5) 2016-05-23 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/20-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 HELSINGBORGS STAD Ärende nr 9:16 Handläggare: John Hellman, 042-10 47 40 Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 Ärendet Syftet med planenändringen är att pröva möjligheten

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SVANEN 16, 32 OCH 47 SAMT DEL AV VIKEN 135:28 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SVANEN 16, 32 OCH 47 SAMT DEL AV VIKEN 135:28 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2016/52 PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SVANEN 16, 32 OCH 47 SAMT DEL AV VIKEN 135:28 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN LAGA KRAFT-HANDLING 2016-04-25 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan består

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 341 Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS 2016-310 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen

Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0531 Klicka här för att ange text. Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen Förslag

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro inordnas i programmet för kommunens planarbete.

Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro inordnas i programmet för kommunens planarbete. 'O Nte NY NY Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 1 53 Motion om att detaljplaneanläggning av nytt område för bostäder i Vessigebro

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Husensjö 8:5 med flera, Husensjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer