HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k115.00 OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset N edanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs Gruppmöte innan kommunstyrelsen: Alliansen 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Personalinformation Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför satnråd Ramprogram för södra Viken inför satnråd Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp 7. Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Muntlig information om projektet UngAttack och sarnordningsförbundet Finsam (inga handlingar) 9. Förslag till placering av ny skatepark 10. Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 11. Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn 12. Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst 13. Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 14. Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 15. Fördelning av årsbidrag 2011till kulturföreningar 16. Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Ven 17. Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 18. Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet 19. Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening KOMMUNKANSLIET forts s s s s s s s s s s s s s s s s Höganäs kommun Höganäs Tel F"",, E-post Internet

2 2 (2) Ärenden till kommunfullmäktige 20. Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 (årsredovisningen kommer skickas ut i separat utskick) 21. AB Höganäshems årsredovisning för år Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för år Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 25. Ramar för budget 2012 och plan (ärendet behandlas av budgett/tskottet den 24 februari) 26. Förslag om ändrade regler för vårdnadsbidrag 27. Svar på motion om frågor till kommunfullmä1<tige 28. Svar på motion om solcellsbelysning på Citybeach (I<"vickbadet) 29. Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälnings ärende s s s s s s s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e post

3 HÖGANÄS KOMMUN KONIMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 2 (30) SAMtvL\NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KS3 Dill: 2010/I<1<:A142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (sarnrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (sarurådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godbinna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Beslutet ska skickas till lutdragsbestyrkande

4 HÖGANÄS KOMMUN KOMML'NSTYRELSENS PLANL'TSKOTI sid 6 (7) S",Ll\jJ\,L"'-NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2010/KK;'142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbrggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsbr. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, l\liljökonsekvensbeskrivning (samrådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Planutskottet beslutar två informationsbilagor om fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, ska delas ut till alla hushåll i kommunen. Den första bilagan ska ges ut i samband med samrådet i mars 2011 och den andra inför utställningen hösten Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen) I Sign c/(k ~ 2tVftdragsbestyrkande

5 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/TEK Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, inför samråd Sammanfning av ärendet Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp SOm ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfulltnäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med alltnänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyttjas som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvallningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 01 februari FÖP Höganäs planförslaget i korthet. Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Ytterligare underlag i ärendet Trafikunderlag till fördjupad översiletsplan för Höganäs staden, rapport , Ramböll Sverige AB, finns tillgänglig på planavdelningen. Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inleddes år 2005 med framtagandet av ett antal Dialog-PM. Dessa Dialog-PM var föremål för samråd, s.k. dialogforum under 2006 och har utgjort programskede för arbetet med fördjupningen av översiktsplanen. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Mila Sladic Planchef Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

6 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby i korthet Inledning I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp som ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfullmäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med allmänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyt*s som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Läsanvisning Samrådshandlingarna utgörs av förslag till fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, vilka har sammanställts under september till december Den fördjupade översiktsplanen har utarbetats i samverkan med smogstudio BB via arkitekterna Caroline Dahl och Per-J ohan Dahl. Trafikunderlag till planförslaget har utarbetats av Ramböll Sverige AB, Trafik och Landskap Helsingborg, via senior konsult Lars Nilsson. Planförslaget inleds med redovisning av syfte och bakgrund, planområdets avgränsning, mål och visioner för Höganäs kommun samt stads byggnads tendenser. Dessutom återfinns här en sammanfning av planförslaget. Kapidet om Höganäs och Väsbys historia syftar till teckna ortens kulturarv för skapa en bra plform för diskussionerna om framtiden. Bland annat beskrivs byggnadskaraktärer, identitet och kulturarv. Avslutas med slutsatser och rekommendationer. I kapidet om stadens strukturer görs flera olika analyser, eftersom det finns många olika infallsvinldar som man kan beakta. Dessa redovisas i avsnitten om bebyggelsestruktur, grönsuuktur samt gator, torg och platser, vilka avslutas med slutsatser och rekommendationer. Kapitel 4 redovisar vilka ställningstaganden som gjorts till Höganäs och Väsbys utveckling i den kommunomfande översiktsplanen. Aven ställningstaganden till områden av ril<5intressen återges. Planeringsförutsättningar redovisas, eftersom de ska utgöra ett beslutsunderlag för de förslag som lämnas i fördjupningen av översil<tsplanen samt kunna fungera som kunskapsunderlag för framtida prövningar. I kapidet om markanvändning redogör planförslaget för pågående markanvändning, utvecklingsstrategier samt framtida markanvändning. Aven ett par visionsskisser presenteras. Planförslaget avslutas med en konsekvensbeskrivning. Till samrådshandlingarna hör även en miljökonsekvensbeskrivning. I planförslaget har överväganden utgående från miljöbalkens 4 kap 2 gjorts. Europeiska, nationella, regionala och kommunala mål har vägts in i konsekvensanalysen. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

7 HÖGANÄS KOMMUN Sammanfning Planen innehåller omfande studier av de befintliga strukturerna; bebyggelsestruktur, grönstruktur och infrastruktur. Staden utvecklas dels genom förädling av befintligt stadslandskap dels genom utvidgning av orten norr- och österut. Kollektivtrafikstråken strukturerar förnyelsen och hållplatslägena blir nya noder i staden. En av de största utmaningarna i planen är minska den barriärverkan som väg 111 och 112 i dagsläget utgör samt skapa utrymme för andra traflkslag på dessa vägar. Bakgrund Höganäs kommun arbetar utifrån målsättningar det ska vara raktivt bo i Höganäs och särskild vikt ska läggas vid skapa ett raktivt Höganäs för yngre. Ett övergtipande mål är staden ska öka sin befolkning till invånare år 2015 (idag drygt 8 500). Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för I-Iöganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar en ändamålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. PIanområdet avgränsas i väster av Öresund och sträcker sig därefter österut för omfa jordbrukslandskapet och Väsby kyrkby. I söder avgränsas planområdet av Östra Lerberget i höjd med Lagårdsvägen, och i norr av Väsby faladsväg. PIanområdet mäter cirka 5 x 5 km. Höganäs innehåller till allra största delen små, friliggande byggnader respektive mycket storskaliga industribyggnader. Kvarteren i Höganäs är ganska småskaliga och medger stor rörelsefrihet inom staden. Några större kvarter kan dock identifieras som barriärer. Möjligheten öka genomströmningen i dessa ska övervägas. Befintliga gränser, väg 111 och väg 112, föreslås omgestaltas till stråk, med nya noder i mötet mellan stråk. Det finns en potential i korsningspunkten Storgatan, Centralgatan och väg 111 som bör utnyttjas. Tidigare ställningstaganden I Översiktsplanen för Höganäs kommun, ÖP 2002, möjliggörs ny bostadsbebyggelse främst norr om väg 112 samt söder och öster om Långarödsområdet. Även förbifart öster om staden redovisas med två alternativa sträckningar. PIanområdet berörs av område av riksintresse för kulturmiljövården, friluftslivet, sjöfarten samt riksintresset kustzonen. Markanvändning Vad gäller pågående markanvändning används merparten av staden för bostadsbebyggelse. Offentliga verksamheter eller service är spridda med visst fokus i de centrala och sydöstra delarna. I Väsby finns också offentlig service. Verksamhetsområdena är koncentrerade till utlcanterna. Höganäs flygplats finns mellan staden och Östra Lerberget. Parker och grönområden av olika slag finns fördelat över hela staden. Flera av de uppsa målen för fördjupningen av översiktsplanen handlar om vidareutveckla den befintliga staden och förädla de stadsmässiga kvaliteterna. I begreppet förädling ligger en viljeinriktning av utgå ifrån platsens specifika förutsättningar och kvaliteter, och vidareutveckla dessa. Med begreppet förädling avses inte enbart förtätning med mer bebyggelse, men det kan inte uteslutas förtätning kan vara ett sätt förädla ett område. Andra sätt kan I-Iöganäs kommun' Samhällsbyggnads förvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

8 HÖGANÄS KOMMUN vara bättre tillgängliggöra ett område, upprusta och förnya eller förändra ett områdes karaktär. En utgångspunkt är hälften av den tillkommande bebyggelsen ska ryrrunas inom befintlig tätort. Bland annat föreslås följande förädlings områden: Kvarteret Oden och Balder - Pågående förtätning med blandad stadsbebyggelse. Kvarteret Flora - Planarbete pågår för omvandling av kvarteret till blandad stadsbebyggelse, med bland annat bostäder. Hamnen - Hamnens nuvarande funktioner säkerställs och hamnen utvecklas till en målpunkt året om. Planarbete pågår för etapp 3. Folkparken och Julivallen - Föräd1as med bostadsbebyggelse med beaktande av befintlig vegetation. Kvarteret Röret mfl- Sttategiskt kvarter och stråk längs gamla banvallen och ska särskilt studeras i forts arbete. Midgårdsgatan - Kvarvarande markområde söder om väg 112. Steglinge - En möjlighet öppnas då kommunens verksamhet upphör inom fastigheten. Enrisvägen - Ett område utgör en strategisk länk i ett stråk från Lerbergsskogen till Folkparken, och bör bevaras obebyggt. Ett område som inte ingår i ett övergripande stråk, och som kan prövas för bebyggelse. Höganäsvägen, väg Förädlas till stadsgata med kompletterande bostadsbebyggelse och nya landmärken i strategiska punkter. Decauvillegatan - Fotbollsplaner där förtätning av bostäder kan övervägas. När det gäller utvidgning av staden skisseras två tidshorisonter i planförslaget. Fram till 2015 finns kommunala mål som motsvarar behov av nya bostäder, varav hälften avses uppföras inom befintlig tätortsyta. Den andra tidshorisonten är fram till Om Höganäs fortsätter växa i motsvarande takt som under den första etappen medför det ett behov av knappt 200 bostäder per år. I det längre tidsperspektivet förutsätts också Höganäs har en spårbunden kollektivtrafik söderut mot Helsingborg. Nya bostadsområden i det kortare tidsperspektivet avses främst komma till stånd längs med väg 112. I det korta tidsperspektivet pekas också ett område i östra delarna ut som intressant för bostadsändamål. I det längre tidsperspektivet pekas ytterligare områden ut mellan väg 112 och Måarpsvägen. Vid detta tillfille har också spårburen kollektivtrafik byggts ut. I de södra delarna av staden pekas ytterligare ett utbyggnadsområde ut som kan bli aktuellt på längre sikt. Två utbyggnadsområden för verksamheter skisseras, i anslutning till befintligt verksamhetsområde Tjörröd respektive i anslutning till befintligt verksamhetsområde Steglinge. Utgångspunkten för fördjupningen av översiktsplanen är koncentrera stadens utveckling till de två primära kollektivtraflkstråken och stärka Höganäs möjligheter bli en promenad- och cykelvänlig stad. För möjliggöra en sådan utveckling krävs en förädling av befintlig stads struktur med bland annat åtgärder i gatunätet. Den mest angelägoa åtgärden är avlasta väg 111 och väg 112, vilka idag utgör starka barriärer. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

9 ~ KOlvIlVIUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN FÖRSLAG sid 3 (30) SAJvIlVLANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdes datum Ks if Dm 2011 ji<.ka040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Saruhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Prelitninär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande prelitninär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

10 HÖGANÄS KOMMUN KOi>IMCNSTYRELSENS PL\NCTSKOTT sid 7 (7) SAi\'!i'vLANTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/KKA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den l februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovs bedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (1\1) och GustafWingårdh (1\1) yrkar antal våningar i ramprogrammet ska ändras från två till fyra våningar till sex våningar. Kerstin Schultz (S) och Ros-Mari Paulsson (FP) yrkar det i ramprogrammet föreslagna våningsantalet, två till fyra våningar, ska kvarstå. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och flnner planutskottet bifaller ordförandens förslag våningsantalet i ramprogrammet ska ändras till sex våningar. Reservation Kerstin Schultz (S) reserverar sig mot beslutet. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med vissa korrigeringar, bland annat ökat våningsantal, upprättad den l februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign cj<f- I- ;!l!t-i Utdragsbestyrkande

11 HÖGANÄS KOMMUN Dor 2011/Kl<A Kommunstyrelsen Ramprogram för södra Viken, inför samråd Sammanfning av ärendet Det finns flera prioriterade planuppdrag i södra Viken, bla. Vikvalla idrottsanläggning och områden i anslutning till korsningen Karlfåltsvägen - Helsingborgsvägen. Dock är Vikens fördjupad översiktplan från 2008 otillräcklig som planeringsunderlag på grund av ändrade exploaterings förutsättningar och brister när det gäller övergripande strukturer. Föreliggande ramprogram har för syfte tillsammans med gällande FÖP Viken utgöra underlag för vidare detaljplanering inom området och även fungera som vägledning för politiska beslut om Vikens fortsa utveckling. Ramprogrammets intentioner är: Att ge ett samlat grepp för hela södra Viken avseende markanvändning och huvudstruktur för trafik, bebyggelse, allmänna platser och dagven Att skapa en struktur som möjliggör en fungerande etapputtbyggnad av södra Viken Att ge en tydlig bild av Vikens framtida utveckling och hur området kan integreras med övriga Viken. Utifrån Vikens utveckling hittills och ändrade exploateringsförutsättningar görs i programmet en ny befolkningsprognos för hela Viken med en sammanställning av aktuella uppdrag och förfrågningar om exploatering med syfte använda underlaget som vägledning i kommande planprioritering. Beslutsunderlag SamhällsbyggnadsföiValtningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari Ramprogram för södra Viken, programsamrådshandling. Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogram för södra Viken Ytterligare underlag i ärendet Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översil<tsplanen för Höganäs och Väsby inleddes hösten 2010 som en inledande fas i arbete med prioriterade detaljplaner i södra Viken. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning upprättade den 1 februari 2011, inför samråd. J\iWa Sladic Planchef Höganäs kommun. SamhällsbyggnadsföiValtningen Höganäs Tel Fax Internet

12 HÖGANÄS KOMMUN KOJliilvIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 5 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satntnanträdesdatum Dm 2010!KI<:A480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbatp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkotntnen den 15 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kotntnunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

13 I HÖGANÄS KOMMUN KOl\IMl:NSTYRELSENS PL\NUTSKOTT sid + (7) SAMi\L,,-NTRADESPROTOKOll Sanunanträdesdatum ~ 4 Dm 2010/KK.'t480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Ägaren vill ra möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkonunen den 15 september Planutskottets beslut Planutskottet föreslår konununstytelsen besluta avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till Konununstyrelsen I Sign ck f-jh 111// I Utdragsbestytkande

14 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Kommunstyrelsen Ansökan om planläggning av del av Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29 den 15 september Agaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29. Bilagd planutredning har genomförts för avsedd del av Stubbarp 6:29 samt för grannfastigheten Stubbarp 5:15. Planutredningen syftar dock till överväga möjligheterna för planläggning enbart för avsedd del av Stubbap 6:29. I planutredningen redogörs för gällande detalj-, översikts-, naturvårds- och kulturmiljöplaner samt för övriga restriktioner som bcrör det aktuella området. Dessutom återges i grova drag den planstudie som 2005 genomfördes för södra delen av Arild. Exploatering enbart av avsedd del av SUlbbap 6:29 kommer resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bcbyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt. Vidare kräver områdets topografiska förutsättningar dagvnet omhändertas utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en autför småskalig planering en effektiv dagvenhantering. Avslutningsvis kan planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 komma försvåra möjligheterna i framtiden ta ett sanuat grepp kring in- och utfartsfrågorna för de akulella och de intilliggande fastigheterna. Den samlade bilden av detta säger någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. Beslutsunderlag SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdehling, planutredning den 18 januari Ansökan om planläggning inkommen den 15 september Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelscn besluta avslå förfrågan om planläggning. Mila Sladic Planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Planutredning om planläggning av del av fastighet Stubbarp 6:29 m fl, i Arild, Höganäs kommun, Skåne län Förslag till beslut Planavdelningen föreslår planutskottet besluta avslå förfrågan om planläggning. Bakgrund Ägaren till fastighet Stubbarp 6:29 har inlmmm1t med förfrågan om planläggning av del av Stubbarp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29, från gränsen mot Stubbarp 5:15 i väster till bäcken i öster. Det har tidigare funnits ett oprioriterat planuppdrag för del av Stubb arp 6:29 och grannfastigheten Stubbarp 5:15. Vid exploatering av del av Stubbarp 6:29 kan detta på sikt resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck. Stubbarp 5:15 ansluter till befintlig bebyggelse i väster och ligger inom otntåde som i gällande översiktsplan redovisas som utbyggnadsotntåde. Det faller sig, vid beaktande av detta, därför naturligt Stubbarp 5:15 inbegrips i denna planutredning. Syftet med planutredningen är dock överväga möjligheterna för exploatering enbart av del av Stubbarp 6:29. Samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Geografiskt läge och avgränsning Fastigheten Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 är belägna i sydöstra Arild, se cirkel i Figur 1. Området ansluter till befintlig bebyggelse i söder och väster, samt till ett planlagt men ännu Ganuari 2011) obebyggt område i norr. I öster ansluter området till ett småkuperat sammanhängande beteslandskap med inslag av trädbevuxna punhhöjder, dculgar och vegetationsridåer. Området omfar sammanlagt ungefir m 2 (1,4 ha), fördelat på ca m 2 inom Stubbarp 5:15 och ca 8 000m 2 inom avsedd del av Stubbarp 6:29. I~gtlr l - Geografiskt lage for aj!.fedd de! av StJ/bbarp 6:29. 2

17 Förutsättningar Landskapsbild Det aktuella området, som idag är helt obebyggt, består idag av ett smålmperat landskap av betesmarker som på sina ställen innefar dungar av ädellövträd. Dessa dungar utgör del av det halvöppna landskapet mellan Nabbavägen i norr och Norra Kuslvägen i söder, var ett flertal liknande vegetations öar finns, se Figur 2. Figur 2 -- över aktttelit områdes oj1jgivningarjramgår d.e vfgetatiotlsijar och vegetatiojlsridåer som bryter hag- och betesmarkslandskapet öster om aktuellt område. 3

18 Topografi Marken sluttar i nordostlig riktning ner mot Skälderviken, från +42 meter i söder till + 38 meter längst i norr. Sluttningen avbryts på ett par ställen av mindre, trädbeklädda kullar omkring +41 meter. De topografiska förutsätmingarna framgår av Figur 4. Ett fördröjningsmagasin kan anläggas utmed Nabbavägen, inom planområde för detaljplan 2/10. Man kan dock inte utgå ifrån ett fördröjningsmagasin på denna plats kan dimensioneras för ta hand om ytterligare dagven från Stubbarp 5:15 och/eller del av Stubbarp Då marken inom avsedd del av Stubbarp 6:29 utgörs av ytlig berggrund, täckt av ett relativt tunt jordlager, skulle eventuella framtida hårdgjorda ytor föranleda en avvningsproblematik som i så fall lnåste utredas separat. Figur 4. Marken för ett antal mindre kullar. Område för fördröjningimagaiin ino111 planområcle för detaljplan 2/ 10 inom It",kad markering. Tidigare ställningstaganden Detaljplan Aktuellt område ligger ej inom detaljplanelagt område. Angränsande områden i väster, söder och öster ligger ej inom detaljplanelagd mark. Däremot angränsar Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 norrut mot ett detaljplanelagt område. Dessutom pågår arbete med ta fram detaljplan för mark omedelbart väster om Stora vägen, se Figur 5. 4

19 För detaljplanerna som redovisas i Figur 5 gäller generellt en relativt omfande bostadsbebyggelse medges. Detta gäller även för området väster om Stora vägen. Inom planområde 146/97 får max 185 m 2 per fastighet bebyggas. Motsvarande siffra för planområde 2/10 är 200 m 2 146/97 5

20 Översiktsplan I Höganäs kommuns översiktsplan, se Figur 6, anges området som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i form av bostäder. Markanvändningskartan ger även vid handen det aktuella området ligger inom särskilt värdefullt grundvenområde. [....1 Bl! k", 4] [:::'0:J Berinllig talort Ny tätortsbebyggelse, bost,'lder Ny lätortsbebyqge!sf.t, ooslf!der och verksamheter med reslriktjoner Golfbana, natur, fritidsboende Särskilt värdefullt grundvat!enomrade Befintlig CYkelVäg Föres!flgen cy!\elviig Grönsll{lk[ur FigHr 6 - Utdmg tfr Höganiis kommtlllj öl'ersiktsplan från I översiktsplanen redogörs för de riksintressen som aktuellt område berörs av. Dessa,ir riksintresse för kulturmiljövård, rörligt friluftsliv och turism, friluftsliv och fritidsfiske, na turvård samt kustzon. Med avseende på dessa riksintressen säger översiktsplanen "Den relativt omfande utbyggnaden av Arild inte bedöms påverka nämnda riksintressen på sådant sätt den inte kan genomföras. Bedömningen förutsätter stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljö och till det skyddsvärda naturområdet Flundrarp-Balderup Stubbatp.". 6

21 Naturvårdsplan Området finns ej upptaget i Höganäs kommuns Naturvårdsplan från Kulturmiljöplan I Kulturmiljöplan för Höganäs kommun från 1993 redogörs för Riksintresset Kullaberg-I<:rapperup, i vilket utredningsområdet ingår. Gällande detta riksintresse sägs bland annat "Nybyggnation bör begränsas och lokaliseras som kompletteringar till befintliga byggnadsmiljöer. Landskapet bör i övrigt bevaras öppet." Vidare skrivs "På all nybebyggelse bör mycket stora krav på hänsyn till landskapsbild och äldre ägostrukturer och anpassning till befintliga byggnadsmi!jöer ställas." Naturreservat Aktuellt område omfas ej av nalurresel'vat. Fornlämningar Akl-nellt område omfas ej av några kända fornlämningar. 7

22 Planstudie Ar 2005 genomfördes en planstudie för södra Arild, kallad Planstudie flir utbyggnad i Jiidra delen av A"Jc/. I denna studie ingår en visuell och kulturhistorisk tniljöanalys för området, som ligger söder om Arilds befmtliga tätort på ömse sidor av Stora vägen och som i översiktsplanen anges som utbyggnads område för bostäder med inslag av offentlig och enskild service. I studien presenteras även en ideskiss för områdets utbyggnad, dels i form aven struktutplan, dels som ett antal illustrations skisser. Visuell och kulturhistorisk miljöanalys För denna planutrednings område, det vill säga Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, konstateras bland annat det inom dessa fastigheter finns mycket karakteristiska mindre trädbevuxna höjder, villm har mycket stort värde för landskapsbilden. Dessa bör, enligt planstudien, tillsammans med närmast kringliggande öppna ytor, bevaras och integreras i ett grönområde. Vidare sägs i phnstudien ett sådant gröns tråk bör följa befljjtlig bäck ned mot Skäldervjken. En eventuell utbyggnad j området bör hållas på avstånd från de nämnda skogsklädda småhöjderna. I studien betonas också möjligheterna till havsutsikt beir tillvaratas, samt alt hänsyn därtill måste tas till de intilliggande fastigheternas möjligheter till havsutsil,t. ur naml.uule av Arild. Fär Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29 noteras Jiktlinjerna mot havet o,h ästerut, karaktenstiska tjtsikter, enstaka markanta tråd, betesbagen, den småkuperade terrängen, de karakteristiska små tradbevuxna kullarna, det mycket känsliga landskapet samt det unika beteslandskapet. 8

23 Strukturplan I strukturplanen, se Figur 8, framgår en stor, men ändå begtänsad del av Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, kan vara lämpliga områden föt ny bostadsbebyggelse. Omrllde mr'n)' böstadsbebyg.g<j1~c. QmrJide lör sävice. sjh~cin!bqst3'dj.'t och övriga. hus!l:i-i.k::t. Bllvtlgl.lf (gcllomfarts- och ti!!jhr(svägar). ~# fn/;\f[ WlttlbyggrmdsOl.nrail,-.. :=:=:, Ev:m{ijJighct tih ge{lör;t!;lhrld~ bj!tralll:~ ~;.".,,'~. VikIlIp g5ng-fcyke"bir:lk UWIIfi)rdel egentligj g3tljh;lt~\. '?~f D~lydil.nde'wgelallorJsoil1t1de, Övriga'grQnomrod«n ulunfi:>r \rtb)tgnacl~olllrådcna, Ugp~iir m~,d 'mj))hghet [iu VlIi1cnsJ1<!r,Ja\'. r Iöjdptmktcr/tlls:iklspuakier, Figur 8 - utdrag ur utbyggnad i södra delen av Arild. Utbyggnaden inom Stubbat p 5:15 ol"h de! all Stubbarp 6:29foreslås bebyggas på etf sådant salt atf de utb/i,kar som idag finns i omnidet ti/blaratas i den for/mila planeringen. Vidare foreslå.r utbyggnaden begratljas.rå de karakteristiska trädbevuxna kullarna med intilliggande griinområdel1 rj exploateras. 9

24 Illustrationsplaner I planstudien presenteras ett flertal illustrationsskisser som kan sägas illustrera strukturplanens intentioner. För Stubbarp 5:15 ses en möjlighet uppföra 4-6 småhus i form av "traditionella Arildhus eller skånejängor". För del av Stubbarp 6:29 ses möjlighet uppföra 2-4 hus av motsvarande karaktär, se Figur Figur 9 Figur 10 Figur 11 10

25 Motivering Planläggning av såväl Stubbarp 5:15 som avsedd del av Stubbru:p 6:29 är möjlig med hänsyn till vad som sägs i gällande översikts-, natutvårds- och kulturmiljöplaner. Detta föruts stot hänsyn tas till natut- och kulturmiljövärden. Men enbart planlägga avsedd del av Stubbarp 6:29 anses olämpligt. Ett sådant förfru:ande skulle resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt Utbyggnaden av Arild bör så långt som möjligt ske utan sådana luektomter uppstår. På grund av den ytliga berggrunden är det viktigt dagvenhantetingen ses utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en alltför småskalig planering en effektiv dagvenhanteting. Då Stubbatp 5:15 kan konnna exploateras i ftamtiden kan det inte heller ur trafiksynpunkt anses lämpligt enbart planlägga avsedd del av Stubbru:p 6:29. Att planlägga denna del kan försvåra möjligheterna i framtiden ta ett samlat grepp kring in- och ntfsfrågorna för de aktuella och de intilliggande fastigheterna. Avslutningsvis kan konstateras de intentioner som presentetas i Plal1sfudie flir utbyggjlad i sijdra de/e" {/IJ Arild är goda och delvis motiverar en exploatering av Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbatp 6:29. Detta föruts fastigheterna planläggs tillsalmnans. Utifrån detta säger den samlade bilden någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. PLANAVDELNINGEN Mila Sladic Planchef Erik Bredmar Planru:kitekt 11

26 Plun8vd eln ingen Dor. 2.QIQ.. :\S.~.A:?'Q Till Planavdelningen Högunäs Mila Sladie Från Andel"S Leire Akerrensgatan Göteborg Göteborg 15 september 2010 Hej Mila, Ansökan 0111 planl1iggning av tomt på Stubbarp Jag har i 5 år väntat på en större planläggning åvområdet. Nu kan jag inte vänta längre utan ansöker om planläggning för en egen toml pil Stnbbarp (Den del som ligger mellan 5.15 och bucken i öster) Jag planerar för ett hus på 200 kvadratmeter som placeras i det sydvästra hörnet av tomten. Se skiss. Jag samarbetar med Helena Mårtensson och Peab gällande VVS då de nu håller på görarilningarna för området som gränsar mot mig i norr (7.14). Dagvatlen kan jag lösa med en stenkista med nödutlopp till bäcken. BetrHffancle el har jag dialog med Höguniis energi. Tillfarten till tomten finns redan idag i form aven väg som löper i södra delen av Den används idag även av Hälsningar Anders Leil'B

27 Page l ofl is' sept 2010, Skiss över en tomt 'på S\ubbarp 6:29,.-., ftilltänl< punk för '.)YS :. anstutning {Har 'dlalog me,d He!ena Mårte:I)sson. och, samverj:;:an med pågående,byggnation på 7:14. " '. ElIDBdst,ran,de vag går Itam till tomten (anvands idag av 2t24), : 2:24.. ". "',, '. '~->,,. :::; "" ". :r: (Jr-.> -og) <::> öl J> ~ "'Z =!;2 J>' I <=!tro <= S"A S'O <.n ~$: '" S C Z "lp llr 1 nr""nm,,nt~ ~nrl S"ttin"s\msc\Lokala inställnin!!:ar\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\MXI21DS8\Skiss över Stubbarp

28 HÖGANÄS KOMMUN KOJliIl'lIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 6 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /(s 6 Dm: 2010/KKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Ägaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutrednillg för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragSbestyrkande

29 ''-~, '"'!IUlw. ~) HÖGANÄS KOMMUN KOMMl'NSTYRELSENS PLANUTSKOTT sid 5 (7) SAMjI,L\NT~'i.DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnt2010/KIZA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggnillg har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande :i.kermark som ligger mellan gårdarna och sm:i.husbebyggelsen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den l september 2010, Planutskottets beslut Planutskotret föres]fu: kommunstyrelsen besluta uppdra at planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Si~!- ~ ff'l'vl Utdrags bestyrkande

30 ~ HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Korrununstytelsen Ansökan om planläggning av Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren den förste september Ägarens avsikt är uppföra ett cnbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhus bcbyggelsen. Marken runt åkermarken är bebyggd och en del av Jonstorps samhällc. Anpassning av bebyggelsen är viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utlncd.j onstorpsvägcn och de gamla gårdarna på Litorinavallcn. Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa frågor. Iplanarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. BN:s planer genomförs i turotduing, när det finns tillgängliga resurser. Beslutsunderlag Planavdelningcns tjänsteskrivelse Planavdeluingens planuttedning för Tunneberga 1: Ansökan om planlägguing från fastighetsägare inkommen Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt planavdeluingen pröva en detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. Planchef Mila Sladic Samhällsbyggnadsförvaltningen

31 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Planutredning om detaljplaneläggning av fastighet Tunneberga 1 :32 ijonstorp Höganäs kommun, Skåne län SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

32 Förslag till beslut Planavdelningen får i uppdrag genomföra planprocessen för pröva nybyggnation av ett eller eventuellt två enbostadshus på Tunneberga 1 :32. Stor vikt i detaljplanearbetet läggs på de kulturhistoriska frågorna och eventuellt krävs en utredning om fornlämningar på platsen. Ny bebyggelse bör uppföras med hänsyn till den bef111tliga delvis kulturskyddade gårdsbebyggelsen och den äldre villabebyggelsen. Ett tydligt respektavstånd bör hållas till gårdsbebyggelsen i väster och allen i norr. Bakgrund Ägaren till fastigheten Tunneberga 1:32 har inkomtnit med förfrågan Oin planläggning av den aktuella fastigheten. Orsaken är generationsskifte på gården inom familjen. Ägaten har för avsikt bebygga fastigheten med enbostadshus. Inventering Aktuell fastighet Fastighetens lokalisering i JOHstOrp Tunneberga 1:32 ligger vid Glimmengevägen-Odalvägen mitt ijonstorp, mellan den gatnla gårdsbebyggelsen på Litorinavallen och den äldre villabebyggelsen väster om Jonstorpsvägen. Fastigheten, som är på cirka 3700 m 2 består av åkermark. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

33 Kar/bUd över Tunneberga 1:32 Omgivning Fastigheten ingår i det lokala bevarandeintresset J onstorp-tunneberga, u tp ekad i I0t!ttlrmiljöplanen I J ons torp finns riktligt med fornlämningar i anslutning till Litorinavallen. Kyrkbyn Jonstorp etablerades förmodligen på 1100-talet och stenkyrkan bedöms ha uppförts under talet. Bytniljön söder om kyrkan har mycket lång kontinuitet. Skånska Rekognosceringskartan redovisar en grupp gårdar, några dubbelgåtdar, söder om Jonstorps kyrka. Karaktäristiskt fiir J onst011' är stråket av gårdar i väster oeh den tätare landsvägsbebyggelsen mellan f.d. småskolan i norr och Tunneberga gästgivaregård i söder. En fornlämning är markerad omedelbart norr om fastighetema. Flera okända fornlämningar kan framkomma vid 1narkarbeten. Fastighetemas omgivningar präglas av byggnader i ett plan med inredd vind. Dc flesta byggnadema utgörs av sadeltaksbyggnader med traditionella skånska volymer från 1800-talet till tidigt 1900-tal som underordnar sig det vitputsade kytktomet. En volymmässig solitär utgör det röda f.d. sparbankshuset från sekelskiftet En a1111an solitär utgör Höganäshems röda låghusbebyggelse öster om aktuellt område. Trafik och parkering Trafikmatning finns i anslutning till fastigheten från Odalvägen och Glinuningevägen. Lokalisering av bostäder Byggnation på platsen skulle innebära en förtätning av centrala Jonstorp, vilket innebär ett större utnyttjande av befintlig infra<;truktur. Kommunalt dricks- och spillvenledningar finns i anslutning till planoliltådet. Dagvenanslutning saknas och det kan därför bli aktuellt med ett lokalt omhändertagande av dagven inom eller i direkt anslutning till fastigheten. Ansökningen gäller byggnation ett enbostadshus. Detaljplanearbetet får utreda om det eventuellt 17ms ett eller två bostadshus inom nuvarande Tunneberga 1:32 samt föreslå lämplig markanvändning för resten av fastigheten. Översiktsplan Tunneberga 1 :32 är utpekat som grönyta i den fördjupade översil<tsplanen för Jonstorps tätort (år 2000) GrönytorIgrönstruktur Om åkern på Tunneberga 1:32 bebyggs med bostäder är det viktigt genomföra detaljplanen för hagen utmed Jonstorpsvägen (söder om Odalvägen) och utveckla den till en park för J onstorpsborna. Det [IDns ont om tillgängliga grönytor inne i kvarteren väster om Jonstorpsvägen och söder Oill kyrkan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

34 I den norra delen av Tunneberga 1 :32 går en alle som är viktig bevara. I detaljplanearbetet utreds om allen är biotopskyddad. Regleringar Den aktuella fastigheten är inte detaljplanelngd. Angränsande detaljplaner Gårdsbyggnaderna söder och väster om fastigheten är inte planlagda, endast en av mangårdsbyggnaderna i södet är detaljplanelagd och q-märkt. Byggnadsplanen J11 från 1962 öster om fastigheten är planlagd för allmänt ändamål och bostäder. Detaljplan för Del av Tunneberga 13:26 ijonstorp (1995) sydost om området är planlagt för bostäder och innehållet en q-märkning av enmangåtdsbyggnad. Byggnadsplan för Jonstorps kyrkby, 1968 reglerar bostadsbebyggelse for 1uatken norr och nordost om Tunneberga 1:32. Motivering Ägarens avsi1ct är uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Matkcn runt åkermarken ät bebyggd och en del av Jonstorps samhälle. Anpassning av bebyggelsen ät viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utmed Jonstorpsvägen och de gamla gårdarna på Litorinavallen. Tidsplan Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planpri01itering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa f tågor. I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på plat"sen. BN:s planer genomförs i turordning, när det finns tillgängliga resurser. Exploateringsekonomi Planläggning ska bekostas via planavtal av fastighetsägaren. PLANAVDELNINGEN Mila Sladie Planchef J enny Knutsson Planarkitekt SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

35 Ansökan om planläggning Härmed ansöks om planläggning för fastighetsbeteckning 1:32, J onstmp. Tomtmark på krn 2 för nybyggnation önskas :inom ormådet på fastighet 1:32, gärna i det syd-östra hörnet. Planläggning för nybyggnation avser generationsskifte på gåt'clen inom familjen. Avsikten med lägga nybyggnationen i närheten av gården Tunneberga 1:62 är Lars-Göran Hyberg, ägare till gårclsfastigheten idag, ska kunna driva vidare sin verksamhet. Datum do/bmu/

36 HÖGANÄS KOMMUN KOJlilJVIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 7 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kf 1- Dm 2011!KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till I Sign lutdragsbestyrkande

37 ;'&-~ ~" HÖGANÄS KOMMUN KOMi\[L'NSTYRELSENS _\RBETSl'TSKOTI sid 10 (18) SA0h,\l:\"'TKADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag pa avtal mellan Höganäs kommun och Snnska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyt*nderätt för ett omrade om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Uppl:l.telsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning sarnt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign of.-~ Jt-..

38 AVTAL OM NYTTJANDERÄTT Jordägare: Nyttjare: Markområde: Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen ( ), Box 5090, Stockholm Hög<mäs kommun ( ), Stadshuset, Hög<mäs Ett område om ca 20 kvm inom fastigheten Hög<mäs Farhult 8:9 utmed väg nr 112. Ungefärligt läge är markerat på bifogad karta (bilaga 1). 1. Ändamål, placering Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installationen och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nr 112. Skyltens storlek är ca 4.0 x 3.0 m och upps på en fackverksstolpe. Skylten placeras inom vägområdet för väg nr 112 ca 6.0 m norr om körbanekanten på krönet av dikets bakslänt och i gränsen mellan åkermark och skogsdunge. Mindre justeringar kan ske efter väghållarens anvisningar. Vid anläggandet krävs avverkning av ca 7-8 medelstora träd. På det upplåtna området far ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 2. Nyttjarens rättigheter Jordägaren medger nyttjaren rätt anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med en principiell utformning enligt ovan inom angivet markområde, äga tillträde till berört område i den utsträckning som erfordras för tillsyn, underhåll och reparation samt ta bort träd, buskar och andra föremål som är till hinder vid skyltens anläggande, drift och underhåll. Avverkat virke är jordägarens egendom. 3. Nyttjarens skyldigheter Nyttjaren å sin sida förbinder sig anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav,

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M) ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum 2011-03-01 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293

Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 3 Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45. KS 2013-293 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger. 2014-08-28 1 (9) STARTPROMEMORIA Mobilmast norrtrappstigen Dnr KFKS 2014/726-214 Projekt 9528 Detaljplan för del av fastigheten Älgö 4:1, norr om Trappstigen på Älgö, i kommundelen Saltsjöbaden/Fisksätra,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för DEL AV ALTONA 1:2 M.FL. (OMRÅDE ÖSTER LANTMANNAGATAN) Laholms tätort Laholms kommun PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE Området öster om Lantmannagatan

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer