HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. forts. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k115.00 OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 1 mars 2011 k OBS TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset N edanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs Gruppmöte innan kommunstyrelsen: Alliansen 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Personalinformation Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför satnråd Ramprogram för södra Viken inför satnråd Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp 7. Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Muntlig information om projektet UngAttack och sarnordningsförbundet Finsam (inga handlingar) 9. Förslag till placering av ny skatepark 10. Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 11. Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn 12. Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst 13. Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 14. Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 15. Fördelning av årsbidrag 2011till kulturföreningar 16. Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Ven 17. Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 18. Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet 19. Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening KOMMUNKANSLIET forts s s s s s s s s s s s s s s s s Höganäs kommun Höganäs Tel F"",, E-post Internet

2 2 (2) Ärenden till kommunfullmäktige 20. Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 (årsredovisningen kommer skickas ut i separat utskick) 21. AB Höganäshems årsredovisning för år Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för år Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 25. Ramar för budget 2012 och plan (ärendet behandlas av budgett/tskottet den 24 februari) 26. Förslag om ändrade regler för vårdnadsbidrag 27. Svar på motion om frågor till kommunfullmä1<tige 28. Svar på motion om solcellsbelysning på Citybeach (I<"vickbadet) 29. Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälnings ärende s s s s s s s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e post

3 HÖGANÄS KOMMUN KONIMUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 2 (30) SAMtvL\NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KS3 Dill: 2010/I<1<:A142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (sarnrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (sarurådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godbinna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Beslutet ska skickas till lutdragsbestyrkande

4 HÖGANÄS KOMMUN KOMML'NSTYRELSENS PLANL'TSKOTI sid 6 (7) S",Ll\jJ\,L"'-NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2010/KK;'142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbrggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsbr. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, ~änsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandhng), Trafikunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, l\liljökonsekvensbeskrivning (samrådshandhng) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Planutskottet beslutar två informationsbilagor om fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, ska delas ut till alla hushåll i kommunen. Den första bilagan ska ges ut i samband med samrådet i mars 2011 och den andra inför utställningen hösten Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen) I Sign c/(k ~ 2tVftdragsbestyrkande

5 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/TEK Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, inför samråd Sammanfning av ärendet Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omland. I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp SOm ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfulltnäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med alltnänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyttjas som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvallningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 01 februari FÖP Höganäs planförslaget i korthet. Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby, samrådshandling. Ytterligare underlag i ärendet Trafikunderlag till fördjupad översiletsplan för Höganäs staden, rapport , Ramböll Sverige AB, finns tillgänglig på planavdelningen. Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inleddes år 2005 med framtagandet av ett antal Dialog-PM. Dessa Dialog-PM var föremål för samråd, s.k. dialogforum under 2006 och har utgjort programskede för arbetet med fördjupningen av översiktsplanen. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättat den 1 februari 2011, inför samråd. Mila Sladic Planchef Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

6 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby i korthet Inledning I planförslaget formuleras ett förslag till stads övergripande vision tillsammans med målsättningar och stadsbyggnadsambitioner. Några tendenser i tiden speglas också upp som ett diskussionsunderlag. Föreliggande samrådshandling är ett första utkast till det som slutligen ska antas av kommunfullmäktige som en fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Samrådshandlingen är ett diskussionsunderlag för dialogen med allmänhet och myndigheter. I nuläget är handlingen i vissa stycken motstridig, i andra saknas fullständiga uppgifter. Detta bör utnyt*s som en potential för samtal som kan påverka översiktsplanens innehåll och utvecklingsriktningar. Läsanvisning Samrådshandlingarna utgörs av förslag till fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, vilka har sammanställts under september till december Den fördjupade översiktsplanen har utarbetats i samverkan med smogstudio BB via arkitekterna Caroline Dahl och Per-J ohan Dahl. Trafikunderlag till planförslaget har utarbetats av Ramböll Sverige AB, Trafik och Landskap Helsingborg, via senior konsult Lars Nilsson. Planförslaget inleds med redovisning av syfte och bakgrund, planområdets avgränsning, mål och visioner för Höganäs kommun samt stads byggnads tendenser. Dessutom återfinns här en sammanfning av planförslaget. Kapidet om Höganäs och Väsbys historia syftar till teckna ortens kulturarv för skapa en bra plform för diskussionerna om framtiden. Bland annat beskrivs byggnadskaraktärer, identitet och kulturarv. Avslutas med slutsatser och rekommendationer. I kapidet om stadens strukturer görs flera olika analyser, eftersom det finns många olika infallsvinldar som man kan beakta. Dessa redovisas i avsnitten om bebyggelsestruktur, grönsuuktur samt gator, torg och platser, vilka avslutas med slutsatser och rekommendationer. Kapitel 4 redovisar vilka ställningstaganden som gjorts till Höganäs och Väsbys utveckling i den kommunomfande översiktsplanen. Aven ställningstaganden till områden av ril<5intressen återges. Planeringsförutsättningar redovisas, eftersom de ska utgöra ett beslutsunderlag för de förslag som lämnas i fördjupningen av översil<tsplanen samt kunna fungera som kunskapsunderlag för framtida prövningar. I kapidet om markanvändning redogör planförslaget för pågående markanvändning, utvecklingsstrategier samt framtida markanvändning. Aven ett par visionsskisser presenteras. Planförslaget avslutas med en konsekvensbeskrivning. Till samrådshandlingarna hör även en miljökonsekvensbeskrivning. I planförslaget har överväganden utgående från miljöbalkens 4 kap 2 gjorts. Europeiska, nationella, regionala och kommunala mål har vägts in i konsekvensanalysen. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

7 HÖGANÄS KOMMUN Sammanfning Planen innehåller omfande studier av de befintliga strukturerna; bebyggelsestruktur, grönstruktur och infrastruktur. Staden utvecklas dels genom förädling av befintligt stadslandskap dels genom utvidgning av orten norr- och österut. Kollektivtrafikstråken strukturerar förnyelsen och hållplatslägena blir nya noder i staden. En av de största utmaningarna i planen är minska den barriärverkan som väg 111 och 112 i dagsläget utgör samt skapa utrymme för andra traflkslag på dessa vägar. Bakgrund Höganäs kommun arbetar utifrån målsättningar det ska vara raktivt bo i Höganäs och särskild vikt ska läggas vid skapa ett raktivt Höganäs för yngre. Ett övergtipande mål är staden ska öka sin befolkning till invånare år 2015 (idag drygt 8 500). Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för I-Iöganäs med omland. Detta ska åstadkommas genom analys av och formulerandet av riktlinjer som stöttar en ändamålsenlig utveckling av stadslandskapets strukturer. PIanområdet avgränsas i väster av Öresund och sträcker sig därefter österut för omfa jordbrukslandskapet och Väsby kyrkby. I söder avgränsas planområdet av Östra Lerberget i höjd med Lagårdsvägen, och i norr av Väsby faladsväg. PIanområdet mäter cirka 5 x 5 km. Höganäs innehåller till allra största delen små, friliggande byggnader respektive mycket storskaliga industribyggnader. Kvarteren i Höganäs är ganska småskaliga och medger stor rörelsefrihet inom staden. Några större kvarter kan dock identifieras som barriärer. Möjligheten öka genomströmningen i dessa ska övervägas. Befintliga gränser, väg 111 och väg 112, föreslås omgestaltas till stråk, med nya noder i mötet mellan stråk. Det finns en potential i korsningspunkten Storgatan, Centralgatan och väg 111 som bör utnyttjas. Tidigare ställningstaganden I Översiktsplanen för Höganäs kommun, ÖP 2002, möjliggörs ny bostadsbebyggelse främst norr om väg 112 samt söder och öster om Långarödsområdet. Även förbifart öster om staden redovisas med två alternativa sträckningar. PIanområdet berörs av område av riksintresse för kulturmiljövården, friluftslivet, sjöfarten samt riksintresset kustzonen. Markanvändning Vad gäller pågående markanvändning används merparten av staden för bostadsbebyggelse. Offentliga verksamheter eller service är spridda med visst fokus i de centrala och sydöstra delarna. I Väsby finns också offentlig service. Verksamhetsområdena är koncentrerade till utlcanterna. Höganäs flygplats finns mellan staden och Östra Lerberget. Parker och grönområden av olika slag finns fördelat över hela staden. Flera av de uppsa målen för fördjupningen av översiktsplanen handlar om vidareutveckla den befintliga staden och förädla de stadsmässiga kvaliteterna. I begreppet förädling ligger en viljeinriktning av utgå ifrån platsens specifika förutsättningar och kvaliteter, och vidareutveckla dessa. Med begreppet förädling avses inte enbart förtätning med mer bebyggelse, men det kan inte uteslutas förtätning kan vara ett sätt förädla ett område. Andra sätt kan I-Iöganäs kommun' Samhällsbyggnads förvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

8 HÖGANÄS KOMMUN vara bättre tillgängliggöra ett område, upprusta och förnya eller förändra ett områdes karaktär. En utgångspunkt är hälften av den tillkommande bebyggelsen ska ryrrunas inom befintlig tätort. Bland annat föreslås följande förädlings områden: Kvarteret Oden och Balder - Pågående förtätning med blandad stadsbebyggelse. Kvarteret Flora - Planarbete pågår för omvandling av kvarteret till blandad stadsbebyggelse, med bland annat bostäder. Hamnen - Hamnens nuvarande funktioner säkerställs och hamnen utvecklas till en målpunkt året om. Planarbete pågår för etapp 3. Folkparken och Julivallen - Föräd1as med bostadsbebyggelse med beaktande av befintlig vegetation. Kvarteret Röret mfl- Sttategiskt kvarter och stråk längs gamla banvallen och ska särskilt studeras i forts arbete. Midgårdsgatan - Kvarvarande markområde söder om väg 112. Steglinge - En möjlighet öppnas då kommunens verksamhet upphör inom fastigheten. Enrisvägen - Ett område utgör en strategisk länk i ett stråk från Lerbergsskogen till Folkparken, och bör bevaras obebyggt. Ett område som inte ingår i ett övergripande stråk, och som kan prövas för bebyggelse. Höganäsvägen, väg Förädlas till stadsgata med kompletterande bostadsbebyggelse och nya landmärken i strategiska punkter. Decauvillegatan - Fotbollsplaner där förtätning av bostäder kan övervägas. När det gäller utvidgning av staden skisseras två tidshorisonter i planförslaget. Fram till 2015 finns kommunala mål som motsvarar behov av nya bostäder, varav hälften avses uppföras inom befintlig tätortsyta. Den andra tidshorisonten är fram till Om Höganäs fortsätter växa i motsvarande takt som under den första etappen medför det ett behov av knappt 200 bostäder per år. I det längre tidsperspektivet förutsätts också Höganäs har en spårbunden kollektivtrafik söderut mot Helsingborg. Nya bostadsområden i det kortare tidsperspektivet avses främst komma till stånd längs med väg 112. I det korta tidsperspektivet pekas också ett område i östra delarna ut som intressant för bostadsändamål. I det längre tidsperspektivet pekas ytterligare områden ut mellan väg 112 och Måarpsvägen. Vid detta tillfille har också spårburen kollektivtrafik byggts ut. I de södra delarna av staden pekas ytterligare ett utbyggnadsområde ut som kan bli aktuellt på längre sikt. Två utbyggnadsområden för verksamheter skisseras, i anslutning till befintligt verksamhetsområde Tjörröd respektive i anslutning till befintligt verksamhetsområde Steglinge. Utgångspunkten för fördjupningen av översiktsplanen är koncentrera stadens utveckling till de två primära kollektivtraflkstråken och stärka Höganäs möjligheter bli en promenad- och cykelvänlig stad. För möjliggöra en sådan utveckling krävs en förädling av befintlig stads struktur med bland annat åtgärder i gatunätet. Den mest angelägoa åtgärden är avlasta väg 111 och väg 112, vilka idag utgör starka barriärer. Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

9 ~ KOlvIlVIUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN FÖRSLAG sid 3 (30) SAJvIlVLANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdes datum Ks if Dm 2011 ji<.ka040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Saruhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Prelitninär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande prelitninär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

10 HÖGANÄS KOMMUN KOi>IMCNSTYRELSENS PL\NCTSKOTT sid 7 (7) SAi\'!i'vLANTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/KKA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och vara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den l februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovs bedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (1\1) och GustafWingårdh (1\1) yrkar antal våningar i ramprogrammet ska ändras från två till fyra våningar till sex våningar. Kerstin Schultz (S) och Ros-Mari Paulsson (FP) yrkar det i ramprogrammet föreslagna våningsantalet, två till fyra våningar, ska kvarstå. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och flnner planutskottet bifaller ordförandens förslag våningsantalet i ramprogrammet ska ändras till sex våningar. Reservation Kerstin Schultz (S) reserverar sig mot beslutet. Planutskottets beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med vissa korrigeringar, bland annat ökat våningsantal, upprättad den l februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign cj<f- I- ;!l!t-i Utdragsbestyrkande

11 HÖGANÄS KOMMUN Dor 2011/Kl<A Kommunstyrelsen Ramprogram för södra Viken, inför samråd Sammanfning av ärendet Det finns flera prioriterade planuppdrag i södra Viken, bla. Vikvalla idrottsanläggning och områden i anslutning till korsningen Karlfåltsvägen - Helsingborgsvägen. Dock är Vikens fördjupad översiktplan från 2008 otillräcklig som planeringsunderlag på grund av ändrade exploaterings förutsättningar och brister när det gäller övergripande strukturer. Föreliggande ramprogram har för syfte tillsammans med gällande FÖP Viken utgöra underlag för vidare detaljplanering inom området och även fungera som vägledning för politiska beslut om Vikens fortsa utveckling. Ramprogrammets intentioner är: Att ge ett samlat grepp för hela södra Viken avseende markanvändning och huvudstruktur för trafik, bebyggelse, allmänna platser och dagven Att skapa en struktur som möjliggör en fungerande etapputtbyggnad av södra Viken Att ge en tydlig bild av Vikens framtida utveckling och hur området kan integreras med övriga Viken. Utifrån Vikens utveckling hittills och ändrade exploateringsförutsättningar görs i programmet en ny befolkningsprognos för hela Viken med en sammanställning av aktuella uppdrag och förfrågningar om exploatering med syfte använda underlaget som vägledning i kommande planprioritering. Beslutsunderlag SamhällsbyggnadsföiValtningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari Ramprogram för södra Viken, programsamrådshandling. Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogram för södra Viken Ytterligare underlag i ärendet Planprocessen Arbetet med fördjupningen av översil<tsplanen för Höganäs och Väsby inleddes hösten 2010 som en inledande fas i arbete med prioriterade detaljplaner i södra Viken. Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning upprättade den 1 februari 2011, inför samråd. J\iWa Sladic Planchef Höganäs kommun. SamhällsbyggnadsföiValtningen Höganäs Tel Fax Internet

12 HÖGANÄS KOMMUN KOJliilvIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 5 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satntnanträdesdatum Dm 2010!KI<:A480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbatp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkotntnen den 15 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kotntnunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

13 I HÖGANÄS KOMMUN KOl\IMl:NSTYRELSENS PL\NUTSKOTT sid + (7) SAMi\L,,-NTRADESPROTOKOll Sanunanträdesdatum ~ 4 Dm 2010/KK.'t480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Ägaren vill ra möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredning bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkonunen den 15 september Planutskottets beslut Planutskottet föreslår konununstytelsen besluta avslå ansökan om planläggning. till fastighetsägaren meddela det finns en vilja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Beslutet ska skickas till Konununstyrelsen I Sign ck f-jh 111// I Utdragsbestytkande

14 HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Kommunstyrelsen Ansökan om planläggning av del av Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29 den 15 september Agaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29. Bilagd planutredning har genomförts för avsedd del av Stubbarp 6:29 samt för grannfastigheten Stubbarp 5:15. Planutredningen syftar dock till överväga möjligheterna för planläggning enbart för avsedd del av Stubbap 6:29. I planutredningen redogörs för gällande detalj-, översikts-, naturvårds- och kulturmiljöplaner samt för övriga restriktioner som bcrör det aktuella området. Dessutom återges i grova drag den planstudie som 2005 genomfördes för södra delen av Arild. Exploatering enbart av avsedd del av SUlbbap 6:29 kommer resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bcbyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt. Vidare kräver områdets topografiska förutsättningar dagvnet omhändertas utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en autför småskalig planering en effektiv dagvenhantering. Avslutningsvis kan planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 komma försvåra möjligheterna i framtiden ta ett sanuat grepp kring in- och utfartsfrågorna för de akulella och de intilliggande fastigheterna. Den samlade bilden av detta säger någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. Beslutsunderlag SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari SamhäUsbyggnadsförvaltningens planavdehling, planutredning den 18 januari Ansökan om planläggning inkommen den 15 september Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelscn besluta avslå förfrågan om planläggning. Mila Sladic Planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 HÖGANÄS KOMMUN Planutskottet Planutredning om planläggning av del av fastighet Stubbarp 6:29 m fl, i Arild, Höganäs kommun, Skåne län Förslag till beslut Planavdelningen föreslår planutskottet besluta avslå förfrågan om planläggning. Bakgrund Ägaren till fastighet Stubbarp 6:29 har inlmmm1t med förfrågan om planläggning av del av Stubbarp 6:29. Ägaren vill få möjlighet uppföra ett 200 m 2 stort bostadshus och önskar planlägga del av Stubbarp 6:29, från gränsen mot Stubbarp 5:15 i väster till bäcken i öster. Det har tidigare funnits ett oprioriterat planuppdrag för del av Stubb arp 6:29 och grannfastigheten Stubbarp 5:15. Vid exploatering av del av Stubbarp 6:29 kan detta på sikt resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck. Stubbarp 5:15 ansluter till befintlig bebyggelse i väster och ligger inom otntåde som i gällande översiktsplan redovisas som utbyggnadsotntåde. Det faller sig, vid beaktande av detta, därför naturligt Stubbarp 5:15 inbegrips i denna planutredning. Syftet med planutredningen är dock överväga möjligheterna för exploatering enbart av del av Stubbarp 6:29. Samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Geografiskt läge och avgränsning Fastigheten Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 är belägna i sydöstra Arild, se cirkel i Figur 1. Området ansluter till befintlig bebyggelse i söder och väster, samt till ett planlagt men ännu Ganuari 2011) obebyggt område i norr. I öster ansluter området till ett småkuperat sammanhängande beteslandskap med inslag av trädbevuxna punhhöjder, dculgar och vegetationsridåer. Området omfar sammanlagt ungefir m 2 (1,4 ha), fördelat på ca m 2 inom Stubbarp 5:15 och ca 8 000m 2 inom avsedd del av Stubbarp 6:29. I~gtlr l - Geografiskt lage for aj!.fedd de! av StJ/bbarp 6:29. 2

17 Förutsättningar Landskapsbild Det aktuella området, som idag är helt obebyggt, består idag av ett smålmperat landskap av betesmarker som på sina ställen innefar dungar av ädellövträd. Dessa dungar utgör del av det halvöppna landskapet mellan Nabbavägen i norr och Norra Kuslvägen i söder, var ett flertal liknande vegetations öar finns, se Figur 2. Figur 2 -- över aktttelit områdes oj1jgivningarjramgår d.e vfgetatiotlsijar och vegetatiojlsridåer som bryter hag- och betesmarkslandskapet öster om aktuellt område. 3

18 Topografi Marken sluttar i nordostlig riktning ner mot Skälderviken, från +42 meter i söder till + 38 meter längst i norr. Sluttningen avbryts på ett par ställen av mindre, trädbeklädda kullar omkring +41 meter. De topografiska förutsätmingarna framgår av Figur 4. Ett fördröjningsmagasin kan anläggas utmed Nabbavägen, inom planområde för detaljplan 2/10. Man kan dock inte utgå ifrån ett fördröjningsmagasin på denna plats kan dimensioneras för ta hand om ytterligare dagven från Stubbarp 5:15 och/eller del av Stubbarp Då marken inom avsedd del av Stubbarp 6:29 utgörs av ytlig berggrund, täckt av ett relativt tunt jordlager, skulle eventuella framtida hårdgjorda ytor föranleda en avvningsproblematik som i så fall lnåste utredas separat. Figur 4. Marken för ett antal mindre kullar. Område för fördröjningimagaiin ino111 planområcle för detaljplan 2/ 10 inom It",kad markering. Tidigare ställningstaganden Detaljplan Aktuellt område ligger ej inom detaljplanelagt område. Angränsande områden i väster, söder och öster ligger ej inom detaljplanelagd mark. Däremot angränsar Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbarp 6:29 norrut mot ett detaljplanelagt område. Dessutom pågår arbete med ta fram detaljplan för mark omedelbart väster om Stora vägen, se Figur 5. 4

19 För detaljplanerna som redovisas i Figur 5 gäller generellt en relativt omfande bostadsbebyggelse medges. Detta gäller även för området väster om Stora vägen. Inom planområde 146/97 får max 185 m 2 per fastighet bebyggas. Motsvarande siffra för planområde 2/10 är 200 m 2 146/97 5

20 Översiktsplan I Höganäs kommuns översiktsplan, se Figur 6, anges området som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i form av bostäder. Markanvändningskartan ger även vid handen det aktuella området ligger inom särskilt värdefullt grundvenområde. [....1 Bl! k", 4] [:::'0:J Berinllig talort Ny tätortsbebyggelse, bost,'lder Ny lätortsbebyqge!sf.t, ooslf!der och verksamheter med reslriktjoner Golfbana, natur, fritidsboende Särskilt värdefullt grundvat!enomrade Befintlig CYkelVäg Föres!flgen cy!\elviig Grönsll{lk[ur FigHr 6 - Utdmg tfr Höganiis kommtlllj öl'ersiktsplan från I översiktsplanen redogörs för de riksintressen som aktuellt område berörs av. Dessa,ir riksintresse för kulturmiljövård, rörligt friluftsliv och turism, friluftsliv och fritidsfiske, na turvård samt kustzon. Med avseende på dessa riksintressen säger översiktsplanen "Den relativt omfande utbyggnaden av Arild inte bedöms påverka nämnda riksintressen på sådant sätt den inte kan genomföras. Bedömningen förutsätter stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljö och till det skyddsvärda naturområdet Flundrarp-Balderup Stubbatp.". 6

21 Naturvårdsplan Området finns ej upptaget i Höganäs kommuns Naturvårdsplan från Kulturmiljöplan I Kulturmiljöplan för Höganäs kommun från 1993 redogörs för Riksintresset Kullaberg-I<:rapperup, i vilket utredningsområdet ingår. Gällande detta riksintresse sägs bland annat "Nybyggnation bör begränsas och lokaliseras som kompletteringar till befintliga byggnadsmiljöer. Landskapet bör i övrigt bevaras öppet." Vidare skrivs "På all nybebyggelse bör mycket stora krav på hänsyn till landskapsbild och äldre ägostrukturer och anpassning till befintliga byggnadsmi!jöer ställas." Naturreservat Aktuellt område omfas ej av nalurresel'vat. Fornlämningar Akl-nellt område omfas ej av några kända fornlämningar. 7

22 Planstudie Ar 2005 genomfördes en planstudie för södra Arild, kallad Planstudie flir utbyggnad i Jiidra delen av A"Jc/. I denna studie ingår en visuell och kulturhistorisk tniljöanalys för området, som ligger söder om Arilds befmtliga tätort på ömse sidor av Stora vägen och som i översiktsplanen anges som utbyggnads område för bostäder med inslag av offentlig och enskild service. I studien presenteras även en ideskiss för områdets utbyggnad, dels i form aven struktutplan, dels som ett antal illustrations skisser. Visuell och kulturhistorisk miljöanalys För denna planutrednings område, det vill säga Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, konstateras bland annat det inom dessa fastigheter finns mycket karakteristiska mindre trädbevuxna höjder, villm har mycket stort värde för landskapsbilden. Dessa bör, enligt planstudien, tillsammans med närmast kringliggande öppna ytor, bevaras och integreras i ett grönområde. Vidare sägs i phnstudien ett sådant gröns tråk bör följa befljjtlig bäck ned mot Skäldervjken. En eventuell utbyggnad j området bör hållas på avstånd från de nämnda skogsklädda småhöjderna. I studien betonas också möjligheterna till havsutsikt beir tillvaratas, samt alt hänsyn därtill måste tas till de intilliggande fastigheternas möjligheter till havsutsil,t. ur naml.uule av Arild. Fär Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29 noteras Jiktlinjerna mot havet o,h ästerut, karaktenstiska tjtsikter, enstaka markanta tråd, betesbagen, den småkuperade terrängen, de karakteristiska små tradbevuxna kullarna, det mycket känsliga landskapet samt det unika beteslandskapet. 8

23 Strukturplan I strukturplanen, se Figur 8, framgår en stor, men ändå begtänsad del av Stubbarp 5:15 och del av Stubbarp 6:29, kan vara lämpliga områden föt ny bostadsbebyggelse. Omrllde mr'n)' böstadsbebyg.g<j1~c. QmrJide lör sävice. sjh~cin!bqst3'dj.'t och övriga. hus!l:i-i.k::t. Bllvtlgl.lf (gcllomfarts- och ti!!jhr(svägar). ~# fn/;\f[ WlttlbyggrmdsOl.nrail,-.. :=:=:, Ev:m{ijJighct tih ge{lör;t!;lhrld~ bj!tralll:~ ~;.".,,'~. VikIlIp g5ng-fcyke"bir:lk UWIIfi)rdel egentligj g3tljh;lt~\. '?~f D~lydil.nde'wgelallorJsoil1t1de, Övriga'grQnomrod«n ulunfi:>r \rtb)tgnacl~olllrådcna, Ugp~iir m~,d 'mj))hghet [iu VlIi1cnsJ1<!r,Ja\'. r Iöjdptmktcr/tlls:iklspuakier, Figur 8 - utdrag ur utbyggnad i södra delen av Arild. Utbyggnaden inom Stubbat p 5:15 ol"h de! all Stubbarp 6:29foreslås bebyggas på etf sådant salt atf de utb/i,kar som idag finns i omnidet ti/blaratas i den for/mila planeringen. Vidare foreslå.r utbyggnaden begratljas.rå de karakteristiska trädbevuxna kullarna med intilliggande griinområdel1 rj exploateras. 9

24 Illustrationsplaner I planstudien presenteras ett flertal illustrationsskisser som kan sägas illustrera strukturplanens intentioner. För Stubbarp 5:15 ses en möjlighet uppföra 4-6 småhus i form av "traditionella Arildhus eller skånejängor". För del av Stubbarp 6:29 ses möjlighet uppföra 2-4 hus av motsvarande karaktär, se Figur Figur 9 Figur 10 Figur 11 10

25 Motivering Planläggning av såväl Stubbarp 5:15 som avsedd del av Stubbru:p 6:29 är möjlig med hänsyn till vad som sägs i gällande översikts-, natutvårds- och kulturmiljöplaner. Detta föruts stot hänsyn tas till natut- och kulturmiljövärden. Men enbart planlägga avsedd del av Stubbarp 6:29 anses olämpligt. Ett sådant förfru:ande skulle resultera i Stubbarp 5:15 kvarstår som en oexploaterad lucktomt omgärdad av bebyggelse i alla väderstreck, vilket inte är önskvärt Utbyggnaden av Arild bör så långt som möjligt ske utan sådana luektomter uppstår. På grund av den ytliga berggrunden är det viktigt dagvenhantetingen ses utifrån ett helhetsperspektiv för en större del av södra Arild. I detta avseende försvårar en alltför småskalig planering en effektiv dagvenhanteting. Då Stubbatp 5:15 kan konnna exploateras i ftamtiden kan det inte heller ur trafiksynpunkt anses lämpligt enbart planlägga avsedd del av Stubbru:p 6:29. Att planlägga denna del kan försvåra möjligheterna i framtiden ta ett samlat grepp kring in- och ntfsfrågorna för de aktuella och de intilliggande fastigheterna. Avslutningsvis kan konstateras de intentioner som presentetas i Plal1sfudie flir utbyggjlad i sijdra de/e" {/IJ Arild är goda och delvis motiverar en exploatering av Stubbarp 5:15 och avsedd del av Stubbatp 6:29. Detta föruts fastigheterna planläggs tillsalmnans. Utifrån detta säger den samlade bilden någon planläggning för avsedd del av Stubbarp 6:29 inte kan motiveras. PLANAVDELNINGEN Mila Sladic Planchef Erik Bredmar Planru:kitekt 11

26 Plun8vd eln ingen Dor. 2.QIQ.. :\S.~.A:?'Q Till Planavdelningen Högunäs Mila Sladie Från Andel"S Leire Akerrensgatan Göteborg Göteborg 15 september 2010 Hej Mila, Ansökan 0111 planl1iggning av tomt på Stubbarp Jag har i 5 år väntat på en större planläggning åvområdet. Nu kan jag inte vänta längre utan ansöker om planläggning för en egen toml pil Stnbbarp (Den del som ligger mellan 5.15 och bucken i öster) Jag planerar för ett hus på 200 kvadratmeter som placeras i det sydvästra hörnet av tomten. Se skiss. Jag samarbetar med Helena Mårtensson och Peab gällande VVS då de nu håller på görarilningarna för området som gränsar mot mig i norr (7.14). Dagvatlen kan jag lösa med en stenkista med nödutlopp till bäcken. BetrHffancle el har jag dialog med Höguniis energi. Tillfarten till tomten finns redan idag i form aven väg som löper i södra delen av Den används idag även av Hälsningar Anders Leil'B

27 Page l ofl is' sept 2010, Skiss över en tomt 'på S\ubbarp 6:29,.-., ftilltänl< punk för '.)YS :. anstutning {Har 'dlalog me,d He!ena Mårte:I)sson. och, samverj:;:an med pågående,byggnation på 7:14. " '. ElIDBdst,ran,de vag går Itam till tomten (anvands idag av 2t24), : 2:24.. ". "',, '. '~->,,. :::; "" ". :r: (Jr-.> -og) <::> öl J> ~ "'Z =!;2 J>' I <=!tro <= S"A S'O <.n ~$: '" S C Z "lp llr 1 nr""nm,,nt~ ~nrl S"ttin"s\msc\Lokala inställnin!!:ar\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\MXI21DS8\Skiss över Stubbarp

28 HÖGANÄS KOMMUN KOJliIl'lIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 6 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /(s 6 Dm: 2010/KKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Ägaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutrednillg för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragSbestyrkande

29 ''-~, '"'!IUlw. ~) HÖGANÄS KOMMUN KOMMl'NSTYRELSENS PLANUTSKOTT sid 5 (7) SAMjI,L\NT~'i.DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnt2010/KIZA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggnillg har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1:32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus på nuvarande :i.kermark som ligger mellan gårdarna och sm:i.husbebyggelsen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1:32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den l september 2010, Planutskottets beslut Planutskotret föres]fu: kommunstyrelsen besluta uppdra at planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom pianområdet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Si~!- ~ ff'l'vl Utdrags bestyrkande

30 ~ HÖGANÄS KOMMUN Dm 2010/KKA Korrununstytelsen Ansökan om planläggning av Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun Sammanfning av ärendet Ansökan om planläggning har inkommit från fastighetsägaren den förste september Ägarens avsikt är uppföra ett cnbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhus bcbyggelsen. Marken runt åkermarken är bebyggd och en del av Jonstorps samhällc. Anpassning av bebyggelsen är viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utlncd.j onstorpsvägcn och de gamla gårdarna på Litorinavallcn. Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa frågor. Iplanarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. BN:s planer genomförs i turotduing, när det finns tillgängliga resurser. Beslutsunderlag Planavdelningcns tjänsteskrivelse Planavdeluingens planuttedning för Tunneberga 1: Ansökan om planlägguing från fastighetsägare inkommen Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt planavdeluingen pröva en detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp, Höganäs kommun delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av KS I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på platsen. Planchef Mila Sladic Samhällsbyggnadsförvaltningen

31 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Planutredning om detaljplaneläggning av fastighet Tunneberga 1 :32 ijonstorp Höganäs kommun, Skåne län SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

32 Förslag till beslut Planavdelningen får i uppdrag genomföra planprocessen för pröva nybyggnation av ett eller eventuellt två enbostadshus på Tunneberga 1 :32. Stor vikt i detaljplanearbetet läggs på de kulturhistoriska frågorna och eventuellt krävs en utredning om fornlämningar på platsen. Ny bebyggelse bör uppföras med hänsyn till den bef111tliga delvis kulturskyddade gårdsbebyggelsen och den äldre villabebyggelsen. Ett tydligt respektavstånd bör hållas till gårdsbebyggelsen i väster och allen i norr. Bakgrund Ägaren till fastigheten Tunneberga 1:32 har inkomtnit med förfrågan Oin planläggning av den aktuella fastigheten. Orsaken är generationsskifte på gården inom familjen. Ägaten har för avsikt bebygga fastigheten med enbostadshus. Inventering Aktuell fastighet Fastighetens lokalisering i JOHstOrp Tunneberga 1:32 ligger vid Glimmengevägen-Odalvägen mitt ijonstorp, mellan den gatnla gårdsbebyggelsen på Litorinavallen och den äldre villabebyggelsen väster om Jonstorpsvägen. Fastigheten, som är på cirka 3700 m 2 består av åkermark. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

33 Kar/bUd över Tunneberga 1:32 Omgivning Fastigheten ingår i det lokala bevarandeintresset J onstorp-tunneberga, u tp ekad i I0t!ttlrmiljöplanen I J ons torp finns riktligt med fornlämningar i anslutning till Litorinavallen. Kyrkbyn Jonstorp etablerades förmodligen på 1100-talet och stenkyrkan bedöms ha uppförts under talet. Bytniljön söder om kyrkan har mycket lång kontinuitet. Skånska Rekognosceringskartan redovisar en grupp gårdar, några dubbelgåtdar, söder om Jonstorps kyrka. Karaktäristiskt fiir J onst011' är stråket av gårdar i väster oeh den tätare landsvägsbebyggelsen mellan f.d. småskolan i norr och Tunneberga gästgivaregård i söder. En fornlämning är markerad omedelbart norr om fastighetema. Flera okända fornlämningar kan framkomma vid 1narkarbeten. Fastighetemas omgivningar präglas av byggnader i ett plan med inredd vind. Dc flesta byggnadema utgörs av sadeltaksbyggnader med traditionella skånska volymer från 1800-talet till tidigt 1900-tal som underordnar sig det vitputsade kytktomet. En volymmässig solitär utgör det röda f.d. sparbankshuset från sekelskiftet En a1111an solitär utgör Höganäshems röda låghusbebyggelse öster om aktuellt område. Trafik och parkering Trafikmatning finns i anslutning till fastigheten från Odalvägen och Glinuningevägen. Lokalisering av bostäder Byggnation på platsen skulle innebära en förtätning av centrala Jonstorp, vilket innebär ett större utnyttjande av befintlig infra<;truktur. Kommunalt dricks- och spillvenledningar finns i anslutning till planoliltådet. Dagvenanslutning saknas och det kan därför bli aktuellt med ett lokalt omhändertagande av dagven inom eller i direkt anslutning till fastigheten. Ansökningen gäller byggnation ett enbostadshus. Detaljplanearbetet får utreda om det eventuellt 17ms ett eller två bostadshus inom nuvarande Tunneberga 1:32 samt föreslå lämplig markanvändning för resten av fastigheten. Översiktsplan Tunneberga 1 :32 är utpekat som grönyta i den fördjupade översil<tsplanen för Jonstorps tätort (år 2000) GrönytorIgrönstruktur Om åkern på Tunneberga 1:32 bebyggs med bostäder är det viktigt genomföra detaljplanen för hagen utmed Jonstorpsvägen (söder om Odalvägen) och utveckla den till en park för J onstorpsborna. Det [IDns ont om tillgängliga grönytor inne i kvarteren väster om Jonstorpsvägen och söder Oill kyrkan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

34 I den norra delen av Tunneberga 1 :32 går en alle som är viktig bevara. I detaljplanearbetet utreds om allen är biotopskyddad. Regleringar Den aktuella fastigheten är inte detaljplanelngd. Angränsande detaljplaner Gårdsbyggnaderna söder och väster om fastigheten är inte planlagda, endast en av mangårdsbyggnaderna i södet är detaljplanelagd och q-märkt. Byggnadsplanen J11 från 1962 öster om fastigheten är planlagd för allmänt ändamål och bostäder. Detaljplan för Del av Tunneberga 13:26 ijonstorp (1995) sydost om området är planlagt för bostäder och innehållet en q-märkning av enmangåtdsbyggnad. Byggnadsplan för Jonstorps kyrkby, 1968 reglerar bostadsbebyggelse for 1uatken norr och nordost om Tunneberga 1:32. Motivering Ägarens avsi1ct är uppföra ett enbostadshus på nuvarande åkermark som ligger kvar mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Matkcn runt åkermarken ät bebyggd och en del av Jonstorps samhälle. Anpassning av bebyggelsen ät viktig eftersom fastigheten ligger i anslutning till den äldre småhusbebyggelsen utmed Jonstorpsvägen och de gamla gårdarna på Litorinavallen. Tidsplan Vid ett positivt beslut kommer ärendet prioriteras som en 2:a, enligt rutiner för planpri01itering, godkända av KS , då den är en byggnadsnämnds plan som avser mindre komplexa f tågor. I planarbetet fastställs om det är lämpligt med ett eller två hus på plat"sen. BN:s planer genomförs i turordning, när det finns tillgängliga resurser. Exploateringsekonomi Planläggning ska bekostas via planavtal av fastighetsägaren. PLANAVDELNINGEN Mila Sladie Planchef J enny Knutsson Planarkitekt SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

35 Ansökan om planläggning Härmed ansöks om planläggning för fastighetsbeteckning 1:32, J onstmp. Tomtmark på krn 2 för nybyggnation önskas :inom ormådet på fastighet 1:32, gärna i det syd-östra hörnet. Planläggning för nybyggnation avser generationsskifte på gåt'clen inom familjen. Avsikten med lägga nybyggnationen i närheten av gården Tunneberga 1:62 är Lars-Göran Hyberg, ägare till gårclsfastigheten idag, ska kunna driva vidare sin verksamhet. Datum do/bmu/

36 HÖGANÄS KOMMUN KOJlilJVIUNSTYRELSEN FÖRSLAG sid 7 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kf 1- Dm 2011!KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till I Sign lutdragsbestyrkande

37 ;'&-~ ~" HÖGANÄS KOMMUN KOMi\[L'NSTYRELSENS _\RBETSl'TSKOTI sid 10 (18) SA0h,\l:\"'TKADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag pa avtal mellan Höganäs kommun och Snnska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyt*nderätt för ett omrade om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Uppl:l.telsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldragning sarnt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Beslutsunderlag Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign of.-~ Jt-..

38 AVTAL OM NYTTJANDERÄTT Jordägare: Nyttjare: Markområde: Svenska stiftelsen för Frälsningsarmen ( ), Box 5090, Stockholm Hög<mäs kommun ( ), Stadshuset, Hög<mäs Ett område om ca 20 kvm inom fastigheten Hög<mäs Farhult 8:9 utmed väg nr 112. Ungefärligt läge är markerat på bifogad karta (bilaga 1). 1. Ändamål, placering Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installationen och kabeldragning samt ett skyddsräcke utmed väg nr 112. Skyltens storlek är ca 4.0 x 3.0 m och upps på en fackverksstolpe. Skylten placeras inom vägområdet för väg nr 112 ca 6.0 m norr om körbanekanten på krönet av dikets bakslänt och i gränsen mellan åkermark och skogsdunge. Mindre justeringar kan ske efter väghållarens anvisningar. Vid anläggandet krävs avverkning av ca 7-8 medelstora träd. På det upplåtna området far ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 2. Nyttjarens rättigheter Jordägaren medger nyttjaren rätt anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med en principiell utformning enligt ovan inom angivet markområde, äga tillträde till berört område i den utsträckning som erfordras för tillsyn, underhåll och reparation samt ta bort träd, buskar och andra föremål som är till hinder vid skyltens anläggande, drift och underhåll. Avverkat virke är jordägarens egendom. 3. Nyttjarens skyldigheter Nyttjaren å sin sida förbinder sig anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav,

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M) ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum 2011-03-01 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-06-02, kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE av inkomna synpunkter på utställningsförslaget ÖVERSIKTSPLAN 2012, KS 2012-04-18 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 INNEHÅLL 1 Utställningens genomförande

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 1 (47) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 Detaljplan för Område vid kv. Ombudet i stadsdelen Vällingby i Stockholm Dp 2004-12180-54

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden 2014-11-03 till 2014-11-30 för

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan SAMMANFATTANDE KARTA 4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgång 1.3 Läsanvisningar 2 EN KORT INTRODUKTION

Läs mer

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr 2011.0948 Remissversion Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

BEBYGGELSE- REGLERING

BEBYGGELSE- REGLERING BEBYGGELSEREGLERING BEBYGGELSE- REGLERING I detta kapitel sammanfattar planen principer för bebyggelsereglering. Landsbygden utanför tätorter är utsatt för ett högt bebyggelsetryck i vackra lägen och särskilt

Läs mer