Kommunstyrelsens skolutskott Barn och ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens skolutskott Barn och ungdom"

Transkript

1

2 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (27) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2009 Barn och ungdom Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Skolskjutsar Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Barn och Ungdom har under kalenderåret 2009 bedrivit sin verksamhet utifrån nu gällande styrdokument och kommunala beslut. I den inspektion som Skolinspektionen genomförde under våren 2009 påtalades vissa förbättringsområden. Dessa utgjorde en mindre del av vår verksamhet som i övrigt kommenterades mycket positivt av Skolinspektionen. Detta verifieras också av de tre av varandra oberoende nationella utvärderingar som LR, Lärarförbundet och Föräldraalliansen offentliggjort. Verksamhetsmålen anses vara väl uppfyllda. Händelser av betydelse Den politiska oro inom Barn och Ungdomsnämnden som präglade slutet av 2008 stabiliserades i och med inrättandet av Skolutskottet under Tre större omflyttningar har skett vid Nyborg, Tallbacka och Bofinken. Detta har inneburit ganska omfattande förflyttningar av möbler, materiel och även hela klasser och förskolegrupper. Ett nytt tidsredovisningssystem har införts i samtliga förskolor och skolor. Ett lokalt arbetstidsavtal för lärare har sagts upp under året vilket innebär att vi nu arbetar efter ett centralt avtal. Ekonomi Barn och Ungdom lämnar även detta år ett överskott i sin budget. Förutom den minskade budgeten på närmare 3 miljoner kan vi även lämna ett överskott på drygt 2 miljoner, vilket innebär en total kostnadsminskning på ca 5 miljoner. Överskottet härrör bl.a. från inflyttningen av all högstadieundervisning till Fridhemsskolan men även från andra genomförda besparingar trots ökat barnantal i förskolan samt ökat elevantal i skolan. Vid skolutskottets sammanträden har en fortlöpande ekonomisk information lämnats i enlighet med fattade beslut. De ekonomiska ramarna har minskat kraftigt under senare år. Grundskolan har idag en vuxentäthet som understiger rikets genomsnitt. Den ekonomiska måluppfyllelsen är god.

3 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Personal Antalet personal har under senare år minskat. Så även detta år genom s.k. naturlig avgång men även via påvisad övertalighet. Måluppfyllelse och kvalitet Den sedan tidigare påbörjade utbildningen av våra fritidspedagoger fortskrider enligt planerna och beräknas slutföras under våren I övrigt sker kompetensutveckling enligt förutbestämda planer. Demokrati Elev och föräldrainflytandet ökar alltmer. Klassråd och föräldraråd finns på alla verksamheter. Under året har elevråden utbildats enligt planerna i den s.k. Porsgrunnsmodellen. Detta arbete fortskrider och utökas alltmer. Investeringar I samband med ombyggnationerna på Tallbacka och Nyborg har det mesta av våra investeringsmedel tagits i anspråk för arbetsmiljöåtgärder och möbelinköp. Datorer är ett sorgligt kapitel i vår verksamhet. Enligt ett kommunalt beslut skall dessa fortsättningsvis leasas för verksamhetsmedel. I takt med minskade anslag har också möjligheterna till leasing tyvärr minskat. Framtiden Sedan våra omflyttningar i förskolan och lågstadiet genomförts kommer turen härnäst till våra planer för Fridhemsskolan och Sandbacka. Hur dessa skall utformas är avhängigt av den politiska vision kommunen kan uppvisa. Strategiska åtgärder måste vidtas. De kommande pensionsavgångarna kommer att ställa ökade krav på rekryteringar. Jan Åge Mikalsen Skolutskottets ordförande

4 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 20 Ledningsfunktionen Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Barn och Ungdoms ledningsfunktion har under året svarat för den planerade verksamheten som ligger inom vårt ansvarsområde. Händelser av betydelse Under senare delen av hösten genomfördes rekryteringen av en skolchef. Ekonomi Ledningsfunktionen har under året väl hållit sin budget. Personal Ett pågående rehabiliteringsärende har inneburit ökade kostnader. Måluppfyllelse och kvalitet Verksamheten har levt upp till de kvalitetskrav som man kan ställa samt uppfyllt sina mål. Framtiden Ledningsfunktionen kommer att förändras under året på grund av sammanslagningen av förskola, grundskola och gymnasium. År 2011 är förhoppningsvis alla bitar på plats såväl funktionsmässigt som politiskt.

5 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 211 Fridhemsskolan Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet EU- Projekt Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter EU- Projekt Netto Verksamheten Fridhemsskolan hade 154 elever samt tre i särskolan under vt-09. När vi startade ht-09 hade skolan 184 elever i år 7-9 och fem elever på särskolan, varav fyra i grundsärskolan och en elev i träningsskolan. Vi har innevarande läsår en klass mer än läsåret 08/09. Vi har organiserat verksamheten lå 09 /10 på följande sätt: Tre klasser i år 7 med elevantal 22, 20 och 22 Två klasser i år 8 med elevantal 28 och 24 Tre klasser i år 9 med elevantal 22, 21 och 25. Händelser av betydelse Verksamheten har haft i uppdrag att ta emot elever i år 7-9 från byskolorna Parkskolan och Klockarbackeskolan, enligt beslutet i kommunfullmäktige. All undervisning i år 7-9 skulle koncentreras till tätorten i syfte att klara ekonomin och långsiktigt säkerställa likvärdig kvalité. Fridhemsskolan har också ht-09 tagit över ansvaret för träningsskolan år 7-10 från Ringelskolan. Detta har skett inom befintlig ram för särskolan men med behov av ny kompetens. Under ht-09 så fick Fridhemsskolan starta förberedelseklass för nyanlända elever. Nytt arbetstidsavtal har börjat tillämpats under ht-09. Införande av nytt system för självservice och registrering av arbetstid för all personal. Skolinspektionen har gjort inspektion och lämnat rapport med krav på åtgärdsbehov på ett antal områden.

6 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Ekonomi Fridhemsskolan har klarat budgetmålet och har även ett litet överskott. Om det kommunövergripande EU-projektet Gränslöst entreprenörskap plockas ur siffrorna så har verksamheten gått med ett större överskott. Detta EU-projekt har varit ett kommunalt övergripande projekt som bara till en del har berört Fridhemsskolan Överskottet beror dels på att vi fortsatt minska personal med totalt 0,68 tjänst höstterminen för år 7-9 för att möta upp 2010 års budgetramar. Vi har ännu inte anställt 50 % specialpedagog, som ska finnas i organisationen, utan köpt tjänst från Ringelskolan på 25 % för utredningar. Detta har skett i väntan på budgetramar för Vi har idag mindre personal jämfört med lå 08/09 men större antal elever och klasser, vilket i sig har inneburit högre belastning på befintlig personal. Vi har för närvarande små resurser för vikarieinsättning samt vid mobilisering av läs- och skrivhjälp eller andra riktade stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Träningsskolan har vi försökt samordna med grundsärskolan för att nyttja personalresurserna så optimalt som det går. Här har vi tvingats öka insats av personal i slutet av hösten för att klara de åliggande som ligger på särskolan. Vi gjorde en tidsbegränsad insättning av elevassistent. Skolutskottet beslut 2009 om att Fridhemsskolan vid behov skulle få extra resurser för kostnader runt mottagande av elever från byskolorna har bara till mycket liten del nyttjas och då för vt-09 aktiviteter. Resurser för att säkerställa IKT-planen (Informations- och kommunikationsteknologi) har inte funnits i verksamheten. Verksamhetsmedlen är så pass begränsade att det är svårt att hålla en god kvalité på läromedel och klara nödvändiga förbrukningsbehov i ämnen. Eftersom all kopieringskostnad ligger ute i verksamheten så tar detta också mer av resurserna. Personal Vi har en personalstyrka med hög kompetens och behörighet. Vi har ht-09 minskat antalet tillsvidareanställda med 0,68 tjänst. Detta har i sin tur medfört lägre sysselsättningsgrad för berörda anställda och det ökar risken för kompetensflykt och ökar svårigheterna att få kompetens vid rekrytering. Korttidssjukskrivningar har varit låg på enheten. Vi har normal personalomsättning. Personalen har bedömt arbetsledningen som god och inflytande på arbetsplatsen likaså. Osäkerhet finns i personalen för fortsatta besparingar i verksamheten. Rektor får signaler från personalen om ökad stress samt oro över att inte personalen räcker till för att klara de krav som ställs på skolan. Antalet elever per lärare ökar. Ett led i att möta detta har varit att behålla ett stabilt skolstödteam. Vi har svårigheter att få tag på externa kompetenta vikarier i ämnen, speciellt i franska. Antalet kompetenta vikarie inom orten har blivit färre de senaste åren.

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Måluppfyllelse och kvalitet När det gäller skolverkets kvalitetsindikatorer så är måluppfyllelsen enligt nedan: Måluppfyllelsen 2009 som har ökat sedan förra kvalitetsbedömningen 2008: Kunskap och klara budgetmålet. Övriga nyckeltal kommer i Fridhemsskolans kvalitetsredovisning 2009 i vår. Oförändrad acceptabel eller god nivå på områdena: Normer och värden, kunskap, elevers inflytande och ansvarstagande, samverkan, bedömning och betygssättning. Sjunkande måluppfyllelse på områdena; materiella resurser och då speciellt på området IT, personalresurser (lärartäthet). Det sista innebär positivt för budgetmålet men negativt för tillgång till lärarstöd för elever och resurser för internt vikariat. När det gäller uppföljning av skolutskottet tre mål så ser det ut som följande: Full måluppfyllelse på budgetmålet, Ökad måluppfyllelse när det gäller att elever ska nå minst godkända betyg och acceptabel till god nivå angående elev och föräldrainflytande. Framtid Verksamheten har ett besparingskrav som motsvarar en tjänst för nästa budgetår. Utöver detta så kommer Fridhemsskolan att behöva en förberedelseklass och den verksamheten blir en ren kommunal kostnad från årsskiftet Därför tvingas vi begära extra medel för 2010 års verksamhet och lämna avvikelserapport. Om Fridhemsskolan får möjligheten att bedriva undervisning för alla elever som idag går år 6 inom kommunen, finns behov av resurser för en klass till i år 7. Skolans IT-utrustning föråldras snabbt men vi har inga medel för leasing av datorer. Det innebär att 2012 så har skolan i bästa fall 30 datorer max i drift. Vilket är mer än en halvering mot idag. Behovet av extra medel har lämnats in i en avvikelserapport för Det nya arbetstidsavtalet har den första perioden medfört att det svårare att driva skolutvecklingsfrågor då den reglerade arbetstiden begränsar utlägg av gemensam utvecklingstid. En översyn pågår. Leif Carlsson Rektor

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 212 Ringelskolan Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten på Ringelskolan Under vårterminen 2009 genomfördes den planerade sammanslagningen av Nyborgsskolan och Ringelskolan. Elever och personal på Nyborgsskolan fick genomföra en hastig utflyttning och tillfälliga placeringar av skolverksamheter på Kullen, Tallbacka och Löparen i avvaktan på inflyttning till Tallbackas lokaler. Elever, personal och föräldrar har accepterat och hanterat hela flyttprocessen på ett fantastiskt sätt. Det är tack vare deras goda samarbete och engagemang som flytten av verksamheten fungerat så bra. Ringelskolan och Nyborgsskolan fick också besök av Skolinspektionen under samma tidsperiod som flytten genomfördes. Skolinspektionens rapport från Ringelskolan och Nyborgsskolan visade på ett antal utvecklingsområden men samtidigt intygar skolinspektörernas rapport att skolorna är på god väg att nå upp till alla mål och riktlinjer de krav som Skolinspektionens har. Ringelskolan har under skolåret 2009 arbetat hårt med skolutveckling tillsammans med Nyborgsskolan. Inom områden som skriftliga omdömen, bedömningsmatriser, lokala kursplaner, handlingsplaner för arbete med åtgärdsprogram och elevvård har ett grundligt utvecklingsarbete genomförts i syfte att skapa bättre förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen i läroplanen och kursplanerna. Händelser av betydelse Neddragning av personal på Ringelskolan under budgetåret 2009: 100 % lärartjänst from % lärartjänst from % fritidspedagogtjänst som fritidspedagog from % ekonomibiträdestjänst from % elevassistenttjänst from % elevassistenttjänst from Tillkomst av personal till Ringelskolan under budgetåret 2009: 2st 100 % förskollärartjänster from st 100 % elevassistenttjänster from

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Ekonomi Ringelskolan redovisar ett bokslut vars budget är i mycket god balans som kan tillskrivas personalen och en god långsiktighet i budgetarbetet av rektorerna på Ringelskolan. När bokslutet för 2009 är fastställt kan Ringelskolan uppvisa ett plusresultat med totalt kronor. Ringelskolan kan dessutom uppvisa ett förhållandevis lågt sjukskrivningstal (5,32 %) att jämföra med det totala sjukskrivningstalet inom Barn- och ungdomsförvaltningen (5,83 %) samt för hela kommunen (6,11 %). Det ekonomiska målet är uppnått. Ringelskolan har tagit sitt ansvar gentemot huvudmannen och uppvisar ett bokslut i mycket god balans. Personal Nyckeltal (15 oktober 2009) Antal lärare per 100 elever är 7,5 lärare. Riksgenomsnitt är 8,3. Antal förskollärare per 100 elever är 9,3 förskollärare. Riksgenomsnitt är 7,1. Antal inskrivna barn per årsarbetande fritidspedagog är 12,7. Riksgenomsnitt är 18,6. Analys Ringelskolan ligger klart under riksgenomsnittet i antal lärare per 100 elever vilket påverkar elevernas rätt till en likvärdig skola samt ökar lärarnas arbetsbelastning till bristningsgränsen. Detta är också något som ledningen på skolan följer upp kontinuerligt i samband med planering av lärarnas arbetsscheman. Mottagandet av ett flertal nyanlända elever från flyktingområden runt om i världen kräver och kommer att kräva framgent ytterligare personalresurser eftersom de har samma rättigheter till en likvärdig skola som svenska elever i form av undervisning i sitt eget modersmål, svenska som andraspråk etc. Behörig personal Alla lärare på Ringelskolan är behöriga utom lärarna som undervisar i modersmål i finska. Alla förskollärare är behöriga liksom alla fritidspedagoger. Måluppfyllelse Ringelskolans elever i år 3 och år 5 genomförde i april/maj de nationella proven. Nationella proven i år 3 genomfördes i ämnena svenska och matematik. Måluppfyllelsen var mycket god utifrån sammanställda provresultat. Nationella proven i år 5 genomfördes i ämnena svenska, engelska och matematik. Sammanställningen visar att alla elever i år 5 dvs. 100 % av eleverna klarat godkänt i ämnet matematik. I ämnet svenska klarade 96 % av eleverna godkänt och i ämnet engelska klarade 87 % av eleverna godkänt. Sammantaget visar elevernas resultat i de nationella proven i år 3 och år 5 på ett mycket bra resultat i jämförelse med riksgenomsnittet. Måluppfyllelsen på Ringelskolan är tillika mycket god.

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Framtid Utemiljön på Tallbacka måste bli mer attraktiv för våra skolbarn på lågstadiet. Ringelskolan behöver pengar till att köpa in lekutrustning i form av klätterställningar och fågelgungor som eleverna önskar. Detta bör i högsta grad beaktas vid planering av den totala investeringsbudgeten för Införandet av Personec P dvs. tidsstämpling av arbetstiden för lärare och övriga pedagoger infördes under hösten En stor förändring blir att det nya systemet erbjuder självservicefunktioner som ger nya möjligheter att ta del av information och direkt rapportera in information i systemet. Införandet av Personec P innebär också stora effektiviseringar för kommunen genom till exempel enklare hantering av scheman, bemanning, anställningsavtal och statistik. Vi har fått ett personal- och lönesystem som är tillgängligt för alla anställda, och det innebär också positiva förändrade yrkesroller för vår personal på personalkontoret som sköter administrationen. Dock har det nya systemet inneburit en högre administrativ arbetsbelastning på rektorerna. Arbetsbelastningen är sedan tidigare mycket hög i och med att antalet underställda som rektorerna har direkt personalansvar är många för med allt vad det innebär av lönesamtal, utvecklingssamtal, resultatuppföljning, akuta ärenden etc. Christopher Granberg Ann-Margret Holmgren Rektorer vid Ringelskolan

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 214 Parkskolan Glommersträsk Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Året största förändring av verksamheten bestod i att klass 7-9 flyttades in till Arvidsjaur. I och med det minskade elevantalet på skolan med 20 elever. Klasserna 1-6 har en ny organisation från och med hösten 2009 med en indelning av 1-2, 3-4 och 5-6. I förskolan har trycket på personalen varit hårt då barngruppen har legat kring 20 barn var av ett flertal är yngre än tre. Mixen av små och lite större barn gör att det är svårarbetat och utflykter och liknande är därför svåra att genomföra. I och med flytten av högstadiet och försäljningen av centrumhuset har det också skett en mängd omflyttningar på grund av omdisponering av skolans lokaler. Året 2009 var en omvälvande tid i kölvattnet av högstadiets flytt och allt förflöt inte friktionsfritt men vi börjar nu finna oss tillrätta igen. Händelser av betydelse Två händelser har kommit att dominera Nedläggningen av högstadiet och skolinspektionens besök i kommunen. Av skolinspektionens besök har vi mycket att lära. Samarbete med Klockarbackeskolan där vi jobbat med att utveckla skolornas individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är några exempel på hur vi följer upp skolinspektionens rapport för att åtgärda de punkter vi fick kritik för. Aktiviteterna har under det gångna skolåret varit många och på Parkskolan är vi duktiga på att omsätta teorin i praktik. Lektioner i form av Geologidagar i gruvor, biologi på Lyckseledjurpark eller skogsdagen vid Siksjön i samarbete med Jägarförbundet är några exempel på hur eleverna lär sig teorin i praktiken. Under höstterminen har vi använt oss av baddagarna för att eleverna skulle få tillfälle att göra studiebesök på centralorten. Eleverna har bland annat besökt flygplatsen, kriminalvårdsstyrelsen och polisstationen.

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Samarbete med andra skolor och förskolor är också ett viktigt inslag i undervisningen. Som exempel kan nämnas att förskoleklassen har haft en gemensam pulkdag med Arvidsjaurs förskola och högstadiet hade besök av Moskosels högstadium under vårterminen. En viktig händelse är också högstadiet sista lägerskolan som åttorna företog strax före skolavslutningen. Lägerskolan har tidigare varit inledningen av det nionde skolåret och pengar har samlats ihop under det åttonde skolåret. Resan gick denna gång till Stockholm och där hade eleverna ett fullspäckat program. Besök på Tekniska museet, Aquaria, Skansen och sälsafarie är bara några punkter ur programmet. Ekonomi En vinst på kronor visar på att man på Parkskolan hushållit med sina resurser. En del av vinsten härrör från nedläggningen av 7-9:an men till detta skall också läggas personalens förmåga att se över sina utgifter och vända på slantarna. Här har inga onödiga inköp gjorts och man försöker att täcka upp för varandra i största möjliga mån för att minska vikariekostnaderna. Personal Personalgruppen på Parkskolan har i och med nedläggningen av 7-9:an minskat med drygt två lärartjänster. Rektorstjänsten har minskats från 40 % till 25 %. Den 25 % ekonomtjänsten som tidigare fanns som stöd för rektorn finns inte heller kvar. Till detta skall läggas att specialpedagogtjänsten skurits ner från 50 till 25%. Stor del av personalen har med andra ord förflyttats eller bytts ut. Rektorstjänsten är ett exempel på detta där Kristina Johansson slutat och undertecknad, Marja Lundmark, tagit vid. Turligt nog så är merparten av personalgruppen fortfarande intakt och detta har bidragit till en fortsatt god stabilitet på skolan. Måluppfyllelse inklusive nyckeltal Årets avgångselever hade alla godkänt i samtliga ämnen och betygsgenomsnittet var mycket högt. De nationella proven gick också mycket bra då samtliga treor och nior hade godkänt i alla ämnen. I klass fem var resultaten också bra då alla eleverna fick godkänt både i matematiken och i svenskan. Det var endast i engelskan som två elever inte uppnådde godkänd nivå. Vi har regelbundet klassråd och elevråd där eleverna har chans att påverka och delta i skolans verksamhet. Hemmen hålls regelbundet informerade om vad som sker i skolan med hjälp av veckobrev och ett par föräldramöten per termin. Två till tre gånger per termin hålls också föräldraråd. Framtiden Omställningen av att mista högstadiet har varit märkbar men skolan börjar nu finna sin nya skepnad. Ett gott underlag av elever även i de yngre årskullarna borgar för en levande skola många år till. Stödet från aktiva föräldrar som värnar om sin skola och den positiva företagsanda som genomsyrar bygden är en god grogrund för det enskilda barnet i vår kreativa skola. Här hyser vi med andra ord gott mod om en ljus framtid. Marja Lundmark Rektor

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 215 Klockarbackeskolan Moskosel Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet 2009 lades högstadiet ner på Klockarbacken i Moskosel. I och med detta sjönk elevantalet drastiskt från 47 till 24 elever på Klockarbacken. För att anpassa verksamheten till lokalerna flyttade vi före jul ut merparten av verksamheten från halva skolan. Skolåret 2009/10 har vi ingen förskoleklass på Klockarbacken då elevunderlag saknas. På förskolan har antalet barn under 2009 legat kring 10 barn men med omsorgstider utspridda från sex på morgonen till efter fem på eftermiddagen. Händelser av betydelse Två händelser kom speciellt att prägla skolåret 2009, skolinspektionens besök och nedläggningen av högstadiet. Under vårterminen 2009 fick Arvidsjaur kommun besök av skolinspektionen och de kom förstås även till oss. Det var intressant och givande att vår verksamhet blev betraktad av andra ögon. Liksom alla andra verksamheter fick vi både ris och ros. En trygg skola där eleverna trivs både med varandra och med sina lärare var ett av de positiva omdömena som visar att vi kommit långt med att skapa en god lärandemiljö. Vidareutveckling av upplägg och hantering av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) och de skriftliga omdömena ansåg skolinspektionen att vi skulle vidareutveckla och så har vi också gjort. Under gemensamma träffar med Parkskolan har vi arbetat med IUP och skriftliga omdömen och vi kommer under våren 2010 att ha utarbetat nya modeller av dessa dokument. Trots vemodet som beslutet om nedläggningen av högstadiet medförde så hölls ångan ändå uppe under vårterminen och skolarbetet flöt på bra. Studiebesök på Fridhemsskolan genomfördes och även en gemensam friluftsdag för kommunens högstadieelever på Vittjokk. Klass 7-9 gjorde också en studieresa till Norge där de fördjupade sig i hur andra världskriget inverkat på både Sverige och Norge. Allt från studiebesök i fjällstugor som nyttjades av norska flyktingar till en halvdag på flygmuseet i Bodö inrymdes i denna resa.

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Förskola och skola har ett gott samarbete på Klockarbacken. Vi har under 2009 bland annat tillsammans arbetat med Grön Flagg en miljöcertifiering av skolan. Temat för 2009/2010 var Livsstil och Hälsa. Ekonomi Ett resultat på drygt kronor i överskott visa att vi sköter vår ekonomi mycket väl. En bit av vinsten kan tillskrivas nedläggningen av högstadiet men en annan stor del utgörs av den samlade sparsamma andan som finns på skolan. Från början av 2008 till början av 2009 minskning vi personalen på förskolan med 100% och under skolåret 2009/10 så har vi förutom nedläggningen av 7-9:an minskat personalen med drygt 60-70%. En exakt procentsiffra är svår att fastställa då 4-6 i mycket samarbetade med 7-9 och då delade lärare. En av orsakerna till den minskade personalsiffran härrör också från att vi under nuvarande skolår inte har någon förskoleklass på Klockarbacken då vi saknar elever av denna årgång. Personal Personal och ekonomi hänger tätt samman och del under denna rubrik är med andra ord redan redogjort för. Klockarbackeskolan har under året drabbats av stora personalomsättningar. Dessa beror till stor del av nedläggningen av 7-9:an. 4-6:an hade en ny uppsättning av lärare hösten -09 och innan julen var den helt utbytt igen. Ständiga lärarbyten är aldrig bra och vissa elever drabbas hårdare än andra. Vi har nu fått ett fungerande system som vi för barnens skull hoppas få behålla. Samarbetet mellan 1-3 och 4-6 har under hösten -09 utvidgats och vi ser en styrka i detta då det ger en ökad trygghet i barngruppen då de känner alla lärarna. Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal Samtliga elever som lämnade högstadiet -09 hade minst G i basämnena matematik, engelska och svenska. På de nationella proven hade niorna godkänt i samtliga ämnen. I klass tre och fem hade inte alla elever godkänt i alla ämnen. I klass fem saknades någon enstaka poäng från godkänd nivå men i trean var problemen av en annan dignitet. Personalomsättning och oro i klass tre är en stor orsak till att klass tre inte nått fram till målen. Detta är dock åtgärdat och vi arbetar med att komma ifatt. Vi har regelbundet klassråd och elevråd där eleverna har chans att påverka och delta i skolans verksamhet. Hemmen hålls regelbundet informerade om vad som sker i skolan med hjälp av veckobrev och ett par föräldramöten per termin. Två till tre gånger per termin hålls också föräldraråd. Budgeten höll vi över all förväntningar och redovisade ett plus på kronor.

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Framtid Elevunderlaget har under det sista året sjunkit drastiskt och prognosen för förskola och skola är att det ytterligare kommer att minska. Detta kan ses som en följd av nedläggningen av högstadiet och förlusten av byns affär då flera familjer sökt sig till andra orter. Nödvändigheten av att samarbeta i större omfattning mellan årskurserna blir mer och mer uppenbar då klasserna minskar och vi arbetar på att utveckla detta arbetssätt. Ekonomi är en styrande del men också nödvändigheten av att i vissa ämnen ha ett större antal elever för att få ett dynamiskt arbetsklimat. Att ha personal som är utbildad för att arbeta i klasserna 1-7 är därför av största vikt. Vi kommer under våren att se över hur vi ytterligare kan förfina arbetet mellan de olika klasserna. Slutligen vill vi framföra att stämningen åter igen efter ett omtumlande år är god och att det är en positiv atmosfär som möter en när man kommer till Klockarbacken i Moskosel. Vi har nu ett väl fungerande arbetslag som borgar för en förskola och skola av hög kvalitet. Marja Lundmark Rektor

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 224 Elevhälsan Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Elevhälsans medarbetare är ambitiösa, kompetenta och avgörande för utveckling av verksamheten. Samarbetet fungerar bra inom teamet och gentemot externa partners. Fungerande rutiner och planer finns. Bemanningen har minskat under året, i enlighet med den utredning som gjordes våren 2008, då talpedagogtjänsten avslutades. Under hösten överfördes specialpedagogtjänst från Elevhälsan till förskolan och grundskolan. Vid årets slut är Elevhälsan bemannad enligt följande: 1,25 skolsköterska, 1,0 skolkurator, 1,0 specialpedagog (vakant). Skolläkare och skolpsykolog på konsultbasis. Avsaknad av talpedagog ger effekter där våra barn med tal- och språk problematik hänvisas till landstingets logopeder, tyvärr med långa kötider. Från årsskiftet 2009/2010 kommer Elevhälsans organisation att vara gemensam för grundskola och gymnasium. Tjänsten som specialpedagog tillika arbetsledare för teamet utannonserades. Under året har skolhälsovårdens resurser även använts i det förebyggande arbetet med anledning av den s.k. nya influensan. Skolsköterskorna har, utöver sin ordinarie arbetstid i Elevhälsan, under ett stort antal timmar vaccinerat, signerat i Swevac-registret, tagit emot föräldraförfrågningar om influensan och vaccinet, hållit kontakten med lärarna för vaccinationsmedgivanden, m.m. Det betyder att övriga nationella vaccinationsprogram får flyttas fram i tiden samtidigt som nya vaccinationer är inlagda i grundskolornas vaccinationsprogram, Gardasil för flickorna i år 5 innebär 3 vaccinationstillfällen per person. Det innebär en ökad belastning på skolhälsovården de närmaste åren, till och med 2013, då gamla och nya nationella vaccinationsprogram fasas in/ut. Nya uppgifter har också tillkommit när vi numera ingår i länsgemensam verksamhet Hälsosamtal på webben, för förskoleklassbarnen, alla elever i förskoleklass, år 4 och år 7.

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Elevhälsans elevvårdande verksamhet visar en ökad efterfrågan/behov av insatser. Det förebyggande arbetet i samarbete med t.ex. socialkontor och vårdcentral är avgörande för att nå framgång och förhindra att Arvidsjaurs barn/ungdomar hamnar i socialt utanförskap eller lämnar skolan utan godkända betyg. Det samarbete som finns idag vill vi utveckla ytterligare, enligt förslaget till Skolutskottet. Vilja, resurser, förutsättningar och kompetens finns i vår egen kommun. Ekonomi Positivt ekonomiskt resultat i enlighet med tidigare prognos. Orsakerna är bl.a. Sjukskrivning under våren som endast delvis ersattes med vikarie, Talpedagogtjänsten som upphörde hösten 2009, Medarbetarnas medvetenhet om det ekonomiska läget i kommunen. Personal Bästa tänkbara personal som är kompetent, välutbildad, erfaren, omdömesgill och utvecklingsbenägen. Måluppfyllelse Elevhälsan utför alla de undersökningar, utredningar, kontroller som vi ska göra enligt lag och utifrån de uppdrag som kommer till Elevhälsan via elever, föräldrar, personal. De uppdrag vi tar emot är medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala. Pedagogiska uppdrag sköts till största delen med enheternas egna specialpedagoger. Elevhälsan ger viss handledning till personal, individuellt eller i grupp. Elevhälsan är en del i skolornas undervisning när det gäller livskunskapsfrågor, sex och samlevnad, hälsosamtal m.m. Under 2009 har även förskolorna fått tillgång till specialpedagogkompetens. Det är en åtgärd som stöds av både erfarenhet och forskning om att tidiga insatser ger mer positiva effekter än om de sätts in senare i livet. Framtiden Vi har goda erfarenheter av tidigare samarbete med Sandbackaskolan vilket bådar gott inför den gemensamma Elevhälsa vi nu bildar. De problem vi ser idag är avsaknaden av tal- och språkkompetensen i form av talpedagog eller logoped. Lösning kan finnas i samarbete med andra kommuner Att tillsammans med skolorna planera för kompetensförsörjningen inom det specialpedagogiska området, när flera medarbetare går till pension inom några år. Under förutsättning att den gemensamma kuratorsresursen kan utökas med 50 % så kommer vi att kunna bidra med arbete i en ungdomsmottagning tillsammans med vårdcentralen och socialkontoret, vi kan ta ansvar för skollagens krav om uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år, vi kan leva upp till åtaganden som kommunen beslutat om Norrbusmodellen. Mycket verksamhet för måttlig insats. Arvidsjaurs Elevhälsa har vilja och potential för utveckling. Vi har också stått modell för flera andra kommuner vad gäller organisation och verksamhet. Maria Lavander Skolutvecklare

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 225 Förskolan Centralorten (område 2) Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Ur läroplanen för förskolan LPfö 98 :Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Under vårterminen 2009 styrdes verksamheten av det faktum att barnantalet är mycket högt och grupperna mycket stora, barn i syskongrupperna och även ett högt barnantal i småbarnsgrupperna. Under 2008 minskades även personaltätheten i våra barngrupper. Arbetsgruppen för den blivande förskolan på Nyborg träffades regelbundet för att förbereda den stora omorganisationen som skulle ske detta år. I övrigt låg fokus på att öka barnens medvetenhet om de matematiska begreppen i enlighet med den nationella satsningen i matematik för att eleverna ska kunna erhålla betyget G när man lämnar grundskolan. Empati och värdegrundsfrågor är ämnen som det ständigt arbetas med på de olika förskolorna. Förskolans dag genomfördes i maj med konstutställning i Johannaparken. På Tallbacka och Bofinkens förskolor arbetade personalen med att förbereda och packa inför flytten till Nyborgs förskola under augusti månad. Sommaröppet var detta år förlagt till Harens Förskola under 5 veckor. Det var ovanligt högt barnantal även här. Verksamheten fungerade tillfredställande. Maten tillagades på förskolan och tillsvidareanställd personal fanns i verksamheten hela tiden. 3 augusti öppnades ordinarie verksamhet på alla förskolor utom Nyborg. Det var stora förseningar i bygget som i praktiken innebar att vi fick ta emot de barn som behövde omsorg i en provisorisk avdelning inrättad i Nyborgs personalrum. Barnen från Bofinken fick stanna kvar på Bofinken till mitten av september. Övriga förskolor fylldes snabbt med nya barn som skulle inskolas eftersom vi inte kunde skola in nya barn på en byggarbetsplats.

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Problemen med byggnationerna på Nyborg fortsked hela hösten och det skulle dröja ända till jul innan alla avdelningar fungerade tillfredställande med egna ingångar och all inredning på plats. Trots turbulensen med bygget har verksamheten ändå fungerat. Nyborgs förskola inrymmer nu 7 avdelningar, 2 avdelningar har tagits över från Förskoleområde 1. Hösten har på Nyborgs förskola har präglats av att ge barnen en bra och trygg miljö trots byggproblemen samt att få igång samarbetet mellan de tre förskolor som numera samsas i huset. Den oro vi från början kände om att samla så många avdelningar i samma hus har helt försvunnit. Tvärtom fungerar verksamheten mycket bra, dialogen mellan avdelningarna är mycket positiv och verksamheten genomsyras av flexibilitet och samsyn i de flesta frågor. Harens förskola arbetar även detta år med ett arbetssätt som innebär att man fördelat barnen åldershomogent dvs. 1-2,5 år, 2,5-4 år samt 4-5 år. Detta arbetssätt skall under våren 2010 utvärderas. Samtliga förskolor i förskoleområde 2 har under 2009 haft ett ovanligt högt antal barn med funktionshinder 8 st varav 3 lämnade förskolan efter sommaren.5 barn med uttalade funktionshinder kvarstår under höstterminen samt även av barnen har haft assistent för de övriga barnen har en personalförstärkning av 2,75% tjänst varit nödvändig inom förskoleområde 2. Lönekostnaden för detta, assistenter plus personalförstärkning beräknas till ca kr för Under 2009 blev vi också föremål för kvalitetsgranskning av skolinspektionen. Den granskningen medförde kritik på bl.a. kvalitetssäkring, för stora barngrupper samt modersmålsstöd. Åtgärder är påbörjade och blir en utmaning i verksamheten för Personal Organisation Vårterminen 2009 Förskolor Pedagogisk Stödfunktioner personal Förskollär. Barnsköt. Medhj. Resurs Assistent Kök Skolledare Haren 5,75 3,25 1,75 0,75 0,75 Bofinken 4 2 1,0 0,75 Tallb.övre O,75 1,0 0,6 Lönebidrag. Totalt 17,25 6,75 2,75 1,5 2,5 0,6 Organisation Höstterminen 2009 Förskolor Pedagogisk Stödfunktioner personal Förskollär. Barnsköt. Medhj. Resurs Assistent Kök Skolledare Haren 6,0 3,0 0,5 0,75 0,75 Nyborg 13,5 5, ,25 2,0 1,0 (lönebidrag) Totalt ,75 0,75 2,75 1,0 Obs! Lönekostnaden för 3 förskollär.,2 barnsköt.,1 medhj. Låg kvar på Förskoleomr.1 under hösten.

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Ekonomi Grundbemanningen i förskolan sänktes till 3 personal per avdelning i samband med att antalet inskrivna barn i förskolan ökade kraftigt. Detta har medfört att vi har nödgats till personalförstärkningar på vissa avdelningar. Förskoleområde 2 har ett högt antal barn inskrivna som har funktionshinder vilket medfört extraordinära kostnader ca kr. Under 2009 har vi haft 1,5 pensionsavgång förskollärare som ej ersatts. Kostnadsminskningen för 2010 blir totalt för dessa. En del av underskottet är den nedskärning i budget som gjordes för Skillnaden i resultat mellan 2008 och 2009 är kr. Lönekostnaden för skolledaren har fram till augusti varit delad med ansvar 214 Parkskolan 40% dvs kr i kostnadsökning för Bo 2 under höstterminen. Kostnaden för sommaröppet blev mer än budgeterat. En del av den kostnadsökningen kan hänföras till personalkostnad för flytt från Tallbacka övre o nedre samt Bofinken. Förskolan totalt har haft en utökning av inskrivna barn med ca 50 st. Detta motsvarar en hel förskola av Harens storlek ( 3 avdelningar = kostnad kr).barnomsorgsområde 2 har debiterats lönekostnader för minst 6 månadslöner som skulle varit debiterade annan verksamhet, ca kr. Se bilaga Arbetsmiljö Vid de månatliga arbetsplatsträffarna är arbetsmiljön en stående punkt och det systematiska arbetsmiljöarbetet är ständigt pågående. På Nyborgs förskola har det pågått byggnationer hela hösten. Trots det har det tack vare fantastisk personal varit en fungerande verksamhet. Inför hotet om den nya influensan skärptes hygienkraven med pappershanddukar, handsprit etc. Under året har också utbildning i den nya rehabiliteringskedjan genomförts. Den har blivit ett bra arbetsredskap för att på bästa sätt hantera personalens ohälsa. Samarbetet med A-hälsan fungerar utmärkt. Måluppfyllelse Förskolan har kunnat bereda alla barn plats inom skälig tid, trots att vi aldrig har haft så många barn inskrivna. Framtid Från HT-2010 ska alla treåringar beredas plats i förskolan. Det innebär ingen förändring i platsantal för förskolan eftersom vi redan har dessa barn i förskolan. Däremot blir det lägre intäkter. Under våren 2010 kommer våra förskolor att ha en hög belastning p g a barnantalet. Vi tror att det höga antalet inskrivna barn kommer att fortsätta. Med den krympande ekonomin finns en djup oro att kvalitén i förskolan sjunker påtagligt för barnen och att arbetsmiljön försämras för medarbetarna. Nyborgs förskola är nu komplett invändigt och verksamheten med matsal, bibliotek och gymnastiksal utvecklas ständigt Under våren ska utseendet på utemiljön planeras och vi ser fram emot att snön tinar bort så vi kan sätta planerna i verket. Det höga antalet inskrivna barn kommer att medföra att vi öppnar upp den åttonde avdelningen på Nyborg för att minska trycket på syskonavdelningarna. Under våren tar vi emot ett antal flyktingbarn på Nyborgs förskola. Kristina Johansson Rektor

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Bilaga

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 227 Förskolan Centralorten (område 1) Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Organisation personal 2009 Förskolor Pedagogisk personal Stödfunktioner Avd. Barnskötare Förskollärare Medhjälpar e Skogsbacken Måltidsbitr 3 avd. 3, ,75 Stortorget Kokerska/ 3 avd Tallbacka/ne 2, avd Skolledare Totalt ,5 0,75 Verksamhet Under 2009 har tonvikt lagts vid språkutveckling och matematiska begrepp. All personal har vidareutvecklat sina kunskaper i dessa ämnen för att kunna förbereda och underlätta barnens utveckling. Ett annat område som ingår i förskolans vardagsarbete är värdegrundsarbete. Hur vi uppträder mot och med varandra, ett vårdat språk, turtagning, god samtalston till varandra, hjälp till konfliktlösning och så vidare att vara en god kamrat och medmänniska. På Stortorgets förskola har vikt vid det pedagogiska arbetet lagts när det gäller samarbetet med de övriga länderna i Comeniusprojektet, Polen, Slovenien, Tyskland, Spanien, Portugal och Belgien. Utbytet mellan länderna har bestått bl a av vad barnen har konstruerat under olika teman tex konst och mat, fauna och flora, likheter och olikheter mellan nationer och språk. Dessutom har ju projetket inneburit att deltagarna har kunnat göra besök i de olika länderna för att ta del av deras kultur och skolväsende och framförallt förskolans arbetssätt och verksamhet.

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Under 2009 har det inskrivna barnantalet varit högre än någonsin. Se bil. Vi har en inflyttning till kommunen både från övriga landet och invandring från andra länder. Senare delen av VT-09 koncentrerades arbetet kring flytten Tallbacka- Nyborg. Verksamheten vid Tallbacka nedre flyttades i slutet av maj till två stugor på Camp Gielas. I efterhand kan vi bara säga ett stort TACK till alla berörda. Förskolepersonal, vaktmästare, föräldrar, ja alla som berördes gjorde ett fantastiskt arbete och visade tålamod och uthållighet utan like. Innan v 27 skulle dessa två stugor på Camp Gielas tömmas för att verksamheten skulle övergå till Harens förskola med sommaröppen verksamhet och v 32 startades det upp på Nyborgs förskola. Harens, Skogsbackens och Stortorgets förskolor fylldes med barn alltså inskolningar eftersom vi inte kunde bereda nya barn plats på Nyborg p g a förseningar i ombyggnationen. Stortorgets kök har omorganiserats till serveringskök from 1/ Lunchen tillagas och körs ut från Ringelskolans kök. Skolinspektionens kvalitetsgranskning medförde kritik på bl a kvalitetssäkring, för stora barngrupper samt modersmålsstöd. Åtgärder är påbörjade och blir en utmaning för alla i verksamheten Personal Grundbemanningen i förskolan sänktes till 3 pers/avd i samband med att antalet inskrivna barn i förskolan ökade kraftigt. Detta har medfört att vi har nödgats till personalförstärkningar på vissa avdelningar. All personal i förskolan har förkovrat sig i praktisk IT- och mediakunskap. I och med flytten till Nyborg övergick personalansvaret för 2 avdelningar (Tallbacka nedre) till barnormsorgsområde 2. Det ekonomiska ansvaret har legat kvar på barnomsorgsområde 1 fram till årsskiftet 09/10 Ekonomi Under HT-09 har 50 % barnskötare övergått till varaktig sjukersättning likaså 25 % rektor vilket medför en kostnadssänkning med ca för Comeniusprojektet som bekostas av EU-medel har för 2009 uppgått till En förstärkning av 50 % barnskötare har from HT-09 gjorts pg a barn med funktionshinder (80 000). Arbetsmiljö Vid varje arbetsplatsträff diskuteras arbetsmiljö. Inför den befarade svininfluensan rustades alla avdelningar med handsprit både till barn och vuxna. Extra god handhygien både för barn och personal. Plasthandskar används alltid vid hantering av kroppsvätskor. Inga vanliga handdukar används utan endast pappershanddukar, pappersunderlägg på skötbord. Sprittvätt för varje blöjbyte. Engångssmöraskar används vid måltiderna. Vid rehabilitering av sjukskriven personal bistår A-hälsan med kvalificerad kompetens för att göra en återgång till arbete så smidig som möjligt. Måluppfyllelse Alla barn har kunnat beredas plats inom skälig tid trots att vi aldrig haft ett så högt inskrivningstal.

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Framtid Fr o m HT 2010 ska alla treåringar att ha tillgång till förskola (allmän förskola). Detta innebär ingen förändring i platsantal i Arvidsjaur eftersom vi redan har i stort sett alla barn inskrivna. Men däremot kommer kommunens intäkter för barnomsorgsavgifter att sjunka. Vi tror att det höga antalet inskrivna barn kommer att fortsätta, eftersom i januari 2010 har vi berikats med 11 nya medborgare. Med den krympande ekonomin finns en djup oro att kvalitén i förskolan sjunker påtagligt för barnen och att arbetsmiljön för medarbetare försämras. MaiLis Sehlstedt Rektor Bil 1. Arvidsjaurs förskola, tätorten Placerade barn 1-5 år År Antal födda barn Antal placerade barn S:a

25 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) 23 Skolbibliotek Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Skolbiblioteksverksamheten Mål: - Barn- och ungdomsverksamheten skall verka för att uppmuntra och stimulera barn till läsning samt att locka till besök på biblioteket - Att barn och lärare har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur - Att eleverna kan använda sig av folkbiblioteket och skolbiblioteket som informationskälla samt källa till fritidsläsning - Att barn och lärare kan orientera sig i bibliotekets samlade mediebestånd - Att genom bokleken ge barnen en första rolig/positiv/stimulerande bild av biblioteket I samband med arbetet med Bokjuryn har ny barnlitteratur presenterats för samhällets femteklassare. Bokjuryn är ett nationellt, läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får rösta fram vilken som varit deras favoritbok under det gångna året. För mer information om Bokjuryn, se Kulturläroplanen samt Andra som fått bokprat är Parkskolans 6-års-åk 5, högstadiet i Glommersträsk, Nyborgs och Ringels åk 3, Ringels åk 6 samt några högstadieklasser från Fridhemsskolan. Vi har haft sagostunder för 5-åringarna. Som alltid har ett stort antal boklådor plockats ihop till skolorna. Barn- och ungdomsdepån är mycket uppskattad och används flitigt av skolorna. Under två veckor fanns BTJ:s stora vandringsutställning Godbitar våren 09 på huvudbiblioteket för att lyfta fram och presentera ny barn- och ungdomslitteratur. Fridhemsskolans biblioteksgrupp med elever och lärarna skrev inköpsförslag på böcker från utställningen. Åk 8 och 9 fick också med sig bokkataloger där de kunde fylla i sina önskemål efter visningen. Vi hade även utställningen Godbitar hösten 09.

26 Arvidsjaurs kommun Bokslut (27) Andra bokutställningar kring olika aktuella och läsinspirerande teman för både barn och vuxna ordnas kontinuerligt under året och bibliotekets utställningsmonter upplåts gärna för förskolebarnens och skolbarnens utställningar. På förmiddagarna tar biblioteket emot förskolegrupper samt skolklasser. Dessutom arbetar bibliotekets personal på skolbiblioteken ett visst antal timmar/vecka. Under läslustkampanjen som varade under veckan som Världsbokdagen infaller (23/4) skyltades barnavdelningen med bl a topplistor och t ex böcker och filmer som hör ihop, detta för att visa att en bok också ofta finns på DVD och som ljudbok. Årskurs 5 hade skrivit dikter som vi satte upp. Vi ordnade även ett bokcafé speciellt för ungdomar. Under sommarlovet har barn kunnat delta i Sommarboken. De som läst fem böcker då får betygsätta dem och skriva en kort recension om en av böckerna, med chans att vinna priser. Hela sommaren har det också funnits en vandringsutställning på biblioteket, Magiska manteln en resa genom islamisk konst. Utställningen bestod bl.a. av en paviljong smyckad med glasmosaik (Porten till Orienten) som barnen kan gå in i och där lyssna på orientalisk musik. Vi tänkte att Fritids skulle besöka utställningen och att vi då kunde berätta om och kring den, men de hade tyvärr inte tid med oss. De flesta barn som kommit till biblioteket för övrigt har dock uppskattat att det hände något annat på barnavdelningen. Barn och fritid åk 1 från Sandbackaskolan har besökt oss och fått verksamheten presenterad. Barnboksveckan vecka 46: Årets tema var Hjältar. I våra tipsrundor var högsta vinsten en upplevelse som har med hjältar att göra. Högsta vinsten var en upplevelse som har med hjältar att göra. Ena gruppen fick då besöka polisen, den andra ambulanssjukvårdarna. Det här hände på våra bibliotek under Barnboksveckan: För alla: Tipsrundor Superhjältetest Utställningar av hjälteprylar, elevers hjältebilder och böcker om hjältar Minimusikcafé, Medborgarhuset. Ungdomsbokcafé, kommunbiblioteket, med invigning av vår nya UNG-hylla. Separat inbjudan: Sagostunder för förskolorna Författarbesök åk 4, Ringelskolan, Anna Holmström Degerman. Fyrorna gjorde stafettberättelser tillsammans med Anna och skickade sedan alltihop till henne. I god tid innan besöket fick de en presentation av författaren och hennes böcker och böckerna höglästes i klasserna. Tillsammans gjorde detta att de var väl förberedda inför besöket. Boklek har hållits för 6-års-åk 2 i samhället.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Svenljunga kommun Rektorn vid Östra Frölunda skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2010-02-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2010/76 Åtgärdsplan som säkrar budget 2010 Förslag till beslut, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 1. godkänna rapporten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmets uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Bokslut för år 2008 har upprättats. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar

Bokslut för år 2008 har upprättats. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-02-18 1 SuD 1 Dnr 00033/2009 042 Årsredovisning år 2008 Barn och ungdom./. Bokslut för

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Astrid Lindgrens skola Årsberättelse 2015 Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer