Stadshuset, Tranan 1, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Sida 1 (26) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid Beslutat Stadshuset, Tranan 1, kl Per Ulfsbo, (fp) Bo Fahlström, (s) Vanja Jonebring Arnell, (m) Gunilla Bodemo-Lindahl, (kd) Anna Hultman, (c) Bertil Blom, (s) Hannah Heligren, (s) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ersättare.. ledamot Passiva ersättare Lars Saxholm, (fp) Matiida Fransson (mp) ersättare ersättare Övriga närvarande Eva Gullberg Barbara Engbom Mona Quick Claes Sjökvist Hans Ahlsen Gustav Rosen Eddie Davidsson Stefan Wik föredragande, förvaltningschef sekreterare stadsbibliotekschef kultur- och ungdomssekreterare anläggningschef Action park-tranås Actionpark-Tranås Actionpark-Tranås Justerare Justeringens plats och tid Bo Fahlström (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 ~ l6j TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KULTUR- OCH FRfflDSNÄMNEN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Till sammanträdet har inbjudits representanter för Actionpark-Tranås, en sammanslutning av alla som vill ha en action park för skate, bmx och inlines i Tranås. Gustav Rosen, Eddie Davidsson och Stefan Wik redogjorde för det stora intresse som finns bland ungdomar och även i äldre åldersgrupper. De presenterade ideer kring hur en framtida skatepark kan se ut, vara belägen och kostnad för uppförande. Den presentation som visades för kultur- och fritidsnämnden återfinns på hemsidan De poänterade att för att skapa en funktionell action park bör de som är tänkta att använda den få vara med och påverka utformningen. En actionpark skulle höja Tranås attraktionsvärde ur många aspekter, kommuninvånarna naturligtvis i första hand men även skapa intresse som besöksmål för tillresande.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Avd A: KF-och KS-ärenden 104 Dnr 123/10 Medborgarförslag ange Bmxlskatepark, kufnau 103/10 Medborgarförslag har inkommit från Elias Kristiansen, Oskar Fischerström, Johan Lindbom och Jack Wiktorsson som vill att kommunen ordnar en Bmx/skatepark. De har hört att det varit mycket snack om det och undrar nu om det blir någon park. Se bilaga. Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett par år träffat ett antal ungdomar som önskat någon form av skatepark. Nivån på önskemålen har varit ganska olika, alltifrån en enkel ramp till en fullstor betongpark. Man har också diskuterat placeringen av rampen/parken men heller inte där kommit fram till något mer än att det skall ligga centralt. Centralt på grund av att även ungdomar vill synas i samhället. Kanske det är dags för ungdomarna att få ta plats i Tranås? Förvaltningen skulle idag också vilja jobba vidare för att sätta upp målet att bli årets ungdomskommun inom de närmaste fem åren. Förslag till beslut att kultur- och fritidsnämnden avsätter medel i investeringsbudgeten till att bygga en attraktiv betong park. Totalkostnaden kommer att uppgå till cirka tre miljoner kronor. Föreslagen plats är Ekmarks park. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att avsätta 3 rnilj kr i investeringsbudgeten till att bygga en attraktiv betong park. att uppdra till förvaltningen att utreda placering av betong park förslagsvis i Ekmarks park. att involvera Actionpark-Tranås i den fortsatta planeringen av betongpark. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avsätta 1,5 milj kr inom 2011 och 2012 års investeringsbudget samt äska ytterligare 1,5 milj kr till 2012 års investeringsbudget, sammanlagt 3 milj kr för uppförande aven attraktiv betongpark. att uppdra till förvaltningen att utreda placering av betong park förslagsvis i Ekmarks park. att involvera Actionpark-Tranås i den fortsatta planeringen av betongpark. att översända ärendet till planberedningen. att meddela bifall till medborgarförslaget.

5 . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lkj ~. TRANAs KOMMUN ~ KULTUR- OCH FRITlDSNÄMNEN 105 Dnr 124/10 Medborgarförslag angående hundrastgård, kufnau 104/10 Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslag från Louise Boström till Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Louise Boström förslår att Tranås kommun upprättar en hundrastgård. Se bilaga Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen har tillskrivit Tranås Brukshundklubb, Sommensbygdens brukshundklubb och Länsstyrelsen (djurskyddet) i denna fråga. Ingen av klubbama tycker att det finns något behov av någon hundrastgård i Tranås. Se bilagor Till Länsstyrelsen ställdes frågan om det finns normer, regler angående storlek, stakethöjd, underlag o s v. Det finns inga regelkrav eller fastställda rekommendationer på hundrastgårdar däremot lämnades några råd. Se bilaga Förvaltningen har diskuterat frågan med avdelningschef Park- och griftegårdsförvaltningen Lars Sundin som till tekniska nämnden föreslog avslag med hänvisning till hundklubbarnas inställning i frågan. Förslag till beslut att avslå medborgarförslaget om upprättande av hundrastgård i Tranås Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om upprättande av hundrastgård i Tranås med hänvisning till inkomna yttranden. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNEN l6j 106 Dnr97/10 Yttrande angående skrivelse rörande cirkuskonstens bevarande i Tranås kommun. kufnau 105/10 Kultur- och fritidsförvaltningen har ombetts inkomma med yttrande i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen i rubricerat ärende. Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige har tillskrivit kommunstyrelsen i Tranås kommun och bett om svar på en enkät. Se bilaga 5. Förslag på "checklista" för en bra, för både publik och cirkusföretag, och gynnsam cirkusplats bifogades skrivelsen. Se bilaga 3. Cirkusakademien anser att "Växjö-modellen" kan tas efter av i praktiken alla svenska kommuner. (Växjö kommun tog 2008 initiativ till att bli en bra och gästspelsvänlig kommun för de cirkusföretag som årligen gästar orten). Se bilaga 4. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande som utarbetats i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar. Se bilaga. Yttrande: Förvaltningarnas förslag till eventuella åtgärder för att ta emot cirkusar i framtiden enligt checklista från "Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige" 1. Eftersom kultur- och fritidsförvaltningens rutiner redan innefattar att övriga förvaltningar informeras omgående kan all hantering avseende att boka inkoppling av vatten m mske direkt vid platsbokning. Vilket i praktiken redan sker. 2. Sätta upp namnskylt samt lägga till "Kungsparken" på ortskartan. 3. Diskutera storleken på platshyra samt eventuella sänkningar av avgifter avseende elkraftsanslutning (Tranås Energi), färskvattenanslutning, avloppsvatten samt avfallsdeponi. 4. Eventuellt förbättra underlaget på Kungsparken i framtiden. I övrigt bedöms Tranås möjligheter som fullgoda att ta emot cirkusar och med några ändringar kan Tranås bli en ännu bättre och gästspelsvänligare kommun. Bifogas förslag till svar på enkäten. Se bilaga 5. Kultur- och fritidsnämndens AU diskuterar förslagen i förvaltningens yttrande. AU bedömer ej att ändring av avgifter är angeläget samt att området "Kungsparken" fortsatt bör kunna användas lika tidigare varför förändring av underlaget inte är aktuellt. Däremot bör en skylt sättas upp vid platsen och att det bör finnas angivet på stadskartan Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att låta sätta upp namnskylt samt lägga till "Kungsparken" på ortskartan. att till kommunstyrelsen föreslå att ingen ändring av avgifter eller underlag görs. att föreslå att svara på enkäten enligt förvaltningens förslag bilaga 5.

7 ,:", SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITlDSNÄMNEN 106 Dnr 97/10 Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om kontakt med Norrskolan huruvida skolan har undervisning på Kungsparken. Norrskolan bedriver vissa idrottslektioner på den. Området är gräsbevuxet och klipps endast några gånger under säsong. Norrskolans finner att Kungsparkens plan är för ojämn eftersom den ofta är vattensjuk och därför lerig och gyttjig och besökande cirkusars tunga vagnar skapar hjulspår. Förvaltningen bedömer att Norrskolan tillika besökande cirkusar skulle gagnas av att underlaget förbättrades i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att låta sätta upp namnskylt på området samt lägga till "Kungsparken" på ortskartan samt att bevaka att underlaget på Kungsparken förbättras i framtiden. att till kommunstyrelsen föreslå att ingen ändring av avgifter görs. att föreslå att svara på enkäten enligt förvaltningens förslag bilaga 5.

8 - m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL "'. TRANAs KOMMUN ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNEN 107 Dnr137/10 Styrkort , kufnau 106/10 Kultur- och fritidschef Eva Gullberg har upprättat förslag på styrkort för kultur- och fritidsnämnden åren Se bilaga. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Förvaltningschef Eva Gullberg redogör för kultur- och fritidsnämndens övergripande styrkort. Det finns även separata styrkort för varje avdelningen inom kultur- och fritidsförvaltning på detaljnivå. Det presenterade styrkortet föreslås ändras under "Antal större arrangemang" enligt följande: Det skall endast anges värden med ett tal (ex ej 3-4 utan endast 3 eller 4). Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag med ovanstående ändring.

9 ' m ~, TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNEN 108 Dnr 125/10 Samråd - "Förslag till översiktsplan för Tranås kommun", kufnau 107/10 Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun, Förslaget är en färdplan för framtiden med utgångspunkt i den utvecklingsplan som antogs av Kommunfullmäktige , 67, I översiktsplanen redovisas i grova drag hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen, hur bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas samt hur de allmänna intressena ska tillvaratas i dessa sammanhang, Planen är också ett kunskapsunderlag för vägledning av olika myndighetsbeslut liksom för enskilda, organisationer och företag som vill bilda sig en uppfattning om vad kommunen vill med ett visst område eller en viss fråga, En översiktsplan är inte juridiskt bindande men starkt vägledande i prövningen av olika tillståndsärenden, Förvaltningens förslag till beslut: I anslaget till Översiktsplanen formuleras att fler invånare kräver stora förändringar i både bebyggelse och infrastruktur - detta för att attraktiva boendemiljöer bör finnas sida vid sida med ett bra handelsutbud, service och kommunikationer, Kultur- och fritidsnämnden vill understryka att attraktiva boendemiljöer också skall ge goda möjligheter till rekreation och aktiv fritid, vilket bör ingå i kommunens översiktsplan som ett tydligt perspektiv, Ytterligare ett område som särskilt tangerar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är vad som kan benämnas som intressanta kulturmiljöer. Här avses både lantliga och urbana sådana områden och även byggnader som kan anses vara av kulturhistoriskt intresse att bevara, utveckla och tillgängliggöra, Kultur- och fritidsnämnden anser att ovanstående aspekter bör tydliggöras än mer synligt i kommunens översiktsplan. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att föreslå att i översiktsplanen även tydliggöra att attraktiva boendemiljöer också skall ge goda möjligheter till rekreation och aktiv fritid samt att kulturmiljöer av kulturhistoriskt intresse bör bevaras, utvecklas och tillgängliggöras samt att Tranås kommuns kulturarvsplan och SIS-kommittens framtagna plan läggs till. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN ~ KULTUR- OCH FRITlDSNÄMNEN Avd B: Kultur- och fritidsnämndsärenden 109 Dnr 129/10 Uppfräschning Hätte strandområde, kufnau 108/10 Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse från Helen Udden berg där hon anser att Hätte strandområde borde genomgå en uppfräschning för att bli mer attraktiv och säker. Hon har själv plockat upp, vid ett fiertal tillfällen, glasskärvor som legat i sanden på sandstranden. Hon framför behov av rensning av sanden eller utbyte av sanden, och sedan kontinuerlig krattning under badsäsongen. Hon konstaterar även att det bör finnas en inbjudande lekplats på området. De lekanordningar som finns i dagsläget är för få och dessutom något trasiga. Se bilaga Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningens vaktmästare har under badsäsongen daglig tillsyn av Hätte badplats (även lördag och söndag) och då ingår städ av toaletter, pappersplockning, sopning bryggor, klippning och trimning av samtliga gräsytor och naturligtvis gås stranden igenom även om vaktmästarna inte krattar stranden dagligen. Det är beklagligt om det finns glasskärvor på sandstranden. En krattning görs av stranden några gånger under säsongen för att ta bort skräp och skadliga föremål. Det är planerat att under hösten 2010 eller våren 2011 fylla på sand i strandkanten eftersom det p g a blåst och varierande vattenstånd försvinner sand med tiden. Gällande lekplats på Hättebaden så finns det med i kultur och fritidsnämndens investeringsbudget år Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag till yttrande. att skrivelsen härmed anses besvarad. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

11 . SAMMANTRÄDES PROTOKOLL " TRANAs KOMMUN ~?o KULTUR- OCH FRITlDSNÄMNEN 110 Dnr 138/10 Hundbadplats. Kufnau 109/10 Under de extremt varma sommarveckorna 2010 fick förvaltningen många frågor om möjligheter för hundar att bada. Det finns en plats anvisad för hundbad i Hättebaden längst ut på så kallade "Tyskudden". Hundbadet är tyvärr svårtillgänglig därför föreslår förvaltningen att hundbadplats inrättas vid t ex Trollsjön skild från den allmänna badplatsen. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att sätta upp skylt "Hundbadplats" i Hätte. att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att inrätta ytterligare en hundbadplats. Till nämndens sammanträde har inkommit synpunkter från Miljö & Hälsa som anser att förslag om placering av hundbadplats vid Trollsjön bedöms vara tveksamt då avståndet är kort till badstrand och det finns en bostad nära. Miljö & Hälsa föreslår som möjliga alternativ badplatsen Vriggobo i Svartån eller annan plats längs Sommen eller Illernsjön. Se bilaga. Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen som anser att Vriggebo är olämpligt som hund bad då området används aven hel del ungdomar som badar och solbadar där, dessutom har ungdomarna andra aktiviteter där som brännboll, kubb mm. Förvaltningen anser att Illernområdet är olämpligt eftersom det är ett naturreservat och hundar måste hållas kopplade inom området. Kultur och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att sätta upp skylt "Hundbadplats" i Hätte samt förbättra information om hundbadmöjligheter inom kommunen. att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att inrätta ytterligare en hundbadplats.

12 1kj " TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNEN 111 Dnr 139/10 Inriktningsmål för öppen ungdomsverksamhet i Tranås, kufnau 110/10 Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer och inriktningsmål för den nya öppna ungdomsverksamheten som kommer att startas upp under hösten Se bilaga. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Det konstateras att åldersgränsen för vilka ungdomar den öppna ungdomsverksamheten skall vända sig till ärfel angiven. Den skall ändras till år. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag med ovanstående ändring.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 Dnr 134/10 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kraftverket, kufnau 111/10 Kraftverket har inkommit med ansökan om ekonomiskt bidrag på kr för discoutbildning för att ungdomar själva skall kunna arrangera disco. Se bilaga. Bakgrund Kraftverket genomförde ett ungdomsprojekt med invandrarungdom sommaren Projektledare var Rebecca Jakobsson. Projektet finansierades med hjälp av ungdomscheck från leader + sommenbygd. Det byggdes upp en digital studio för att göra musik på datorer, ledare hyrdes in. Det framfördes då önskemål på discoutbildning. Målet med discoutbildningen är att förutom gruppen med invandrarungdomar även involvera svenska ungdomar så att ungdomsdiscon kan genomföras kontinuerligt varje månad med fast datum och i egen regi. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anslå kr till införskaffande av utrustning som kan användas till projektet. Denna utrustning skall efter genomfört projekt överlämnas till kultur &fritids nya öppna ungdomsverksamhet. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

14 I,...+n..-..rn...i"n SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 113 Dnr 128/10 Förslag från Tommy Wisen. kufnau 112/10 Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit en skrivelse från Tommy Wisen med fyra olika förslag. Se bilaga. Förslag 1: Flytta "Trandansen" till "Ydrerondellen och nya "Sveaplanrondellen". Det skulle rama in Storgatan! När man rundar tranorna börjar de att flaxa med vingarna. Alltså perfekt att placeras i rondell! De nuvarande platserna vid norra och södra infarterna kräver "något större" för att uppmärksamma Tranås. Invigning 9 nov 1996, kostnad kr för båda, en i rostfritt stål och en i rostigt järn av Thomas Qwarsebo. Trandansen borde vara lätt att flytta, (förankrad med fyra bultar i järnring). Förslag 2: Frilägg "Fantasifågel" på torget. Förslag 3: Pendelstopp i Sommen. Förslag 4: Utsmyckning och informationstavla vid kajen i Sommen. Förvaltningens yttrande Angående förslag 1 att flytta "Trandansen" bör kontakt med konstnären Thomas Qwarsebo. Vägverket bekostade båda konstverken med intentionen att de skall stå vid infarterna. Det finns redan andra planer på utsmyckning av "Ydrerondellen" och "Sveaplansrondellen". Förvaltningen håller med om att speciellt den södra infarten skulle behöva "något större" eventuellt genom att placera "Trandansen" högre upp. Angående förslag 2 att frilägga "Fantasifågel". Problemet är att det träd som planterades i samband med uppsättningen av konstverket, och då kan sägas ingår i konstverket, har vuxit och blivit för stor och skymmer samt delvis skadar den (guldbeläggningen skavs av grenarna). Förvaltningen har planer på att så snart det är möjligt ersätta det befintliga trädet mot ett mer lågväxande. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att dels flytta konstverken samt möjligheten att höja dem på befintlig plats utmed väg 32. att uppdra till förvaltningen att byta ut trädet vid "Fantasifågel" så snart det är möjligt. att översända Tommy Wisens synpunkt angående pendelstopp till kommunstyrelsen att översända Tommy Wisens synpunkt angående utsmyckning och informationstavla vid kajen i Sommen till Turistbyrån/Tranås United. Nämnden diskuterar de olika förslagen. Det bedöms ej nödvändigt att ytterligare utreda möjligheten att flytta konstverken utmed väg 32 "Trandansen" eftersom de införskaffats för befintlig placering. Förvaltningen uppger att man ej är klar med beredning av ärendet om trädet vid "Fantasifågel". Kultur och fritidsnämnden beslutar att översända Tommy Wisens synpunkt angående pendelstopp till kommunstyrelsen. att översända Tommy Wisens synpunkt angående utsmyckning och informationstavla vid kajen i Sommen till Turistbyrån/Tranås United. att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att fortsatt utreda "träd vid Fantasifågel".

15 ~ TRANAs KOMMUN ~ KUL11JR- OCH FRITIDSNÄMNEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 114 Dnr 140/10 Budgetuppföljning t o m ! kufnau 113/10 Förvaltningen har upprättat en periodiserad budgetuppföljning (som ingår i hela kommunens budgetuppföljning) för perioden med prognos för hela Se bilaga. Att notera ett fel i rapporten som inte kunde rättas. Prognosutfall för kapitalkostnader visar på ett överskott på 1 375,8 tkr och det skall vara noll kronor. Nettoöverskottet är därmed även för högt och skall vara 1 221,0 tkr. Efter åtta månader av årets tolv visar kultur- och fritidsnämndens totala budget upp ett något underutnyttjat utrymme som har sin förklaring i att kulturavdelningens öppna ungdomsverksamhet ännu inte är i full drift, vilket kommer att ske under början av Prognosen visar att resterande avdelningar kommer att följa budget avseende såväl intäkter, med reservation för Hätte Sjökrog, som kostnader. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN l6j KULTUR- OCH FRmDSNÄMNEN 115 Dnr 146/10 Budgetuppfölining t o m Förvaltningen har upprättat en budgetuppföljning för perioden Se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen uppvisar ett positivt resultat till största delen beroende på att kulturavdelningens öppna ungdomsverksamhet ännu inte är i full drift. Ett varningens finger höjs för att simhallens budgeterade intäkter inte kan uppfyllas En av flera anledningar är den stora ombyggnaden av herrarnas duschavdelning som har bidragit till att intäkterna minskat mer än vid förra årets ombyggnad av damavdelningen. Förvaltningschefen redogör även för ekonomiskt utfall av årets investeringsbudget t o m Flera projekt är redan beställda men ej levererade, andra planeras genomföras under hösten. Det finns utrymme inom 2010 års investeringsbudget att disponera om. Förvaltningen ger olika förslag. Se bilaga. Kultur och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

17 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 116 Dnr 33/10 Besök på Eriksbergs Museum, kufn 31, kufn 77/10, kufnau 114/10 Under de sista åren har besökssiffroma på Eriksbergs museum minskat kraftigt, från besök 2007 till 946 besök Framför allt är det Tranåsborna som har svårt att hitta till museet. Orsakerna är naturligtvis många, bl.a. har vi skiftande utställningar som drar olika mycket publik. Det som lockat besökare till museet är framför allt de fotoutställningar vi haft på "Gamla Tranås" under 2008, men då har många vänt i dörren när de fått veta att de måste betala entre. Eriksbergs museum skulle kunna vara en kulturell mötesplats dit man under veckan när som helst under året kan gå och träffas, samtidigt som man upplever de utställningar som erbjuds utan att behöva betala 20-30:- vid vane besök. För att öka intresset hos Tranåsboma kring Eriksbergs museiverksamhet har kultur- och fritidsförvaltningen som förslag Alt 1. Att när besökare betalar entren, får denne en biljett som vid uppvisande gäller hela året. I samband med första besöket under året registrerar man in sig i "museiloggen" med namn, telefon och mail som sedan kan användas till att marknadsföra de övriga kulturevenemang kommunen arrangerar under året. Alt 2. Att Förslag på avgift: Årskort vuxen: 40:- (alt. lista på museet för att slippa kort) Barn och unga t.o.m. 26 år gratis kortet gäller på samtliga museer i kommunen: o Eriksbergs museum (pälsmuseet) o Hembygdsmuseet o Vagnsmuseet o Hultet o Ångbåtsmuseet Carl Johan o Harley Davidsson-museet (besök måste förbokas) I slutet på året fördelar man sedan intäkterna till resp. förening. Där igenom kommer vi att marknadsföra varandras verksamheter främst för kommunens invånare men bör även vara ett attraktivt kort för den tillfälliga besökaren. Kortet gäller endast som entrebiljett. För guidade visningar uttages en särskild avgift på respektive museum. Förslag på kortpris beslutas i samförstånd med alla museiföreningar. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att föreslå Kultur och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag enligt alt 2 med tillägg att i kortet skall ingå en kaffebiljett på Hembygdsgårdens servering. Nämnden diskuterar ärendet eftersom alla museer inte tar inträde. Ett gemensamt kort som gäller för särskilt angivna museer inom Tranås kommun föreslås kosta 100:-. Kultur och fritidsnämnden beslutar I, att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag enligt alt 2 med tillägg att i kortet, som gäller i särskilt angivna museer, skall ingå en kaffebiljett på Hembygdsgårdens servering.

18 ~ TRANAs KOMMUN ~ KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116 Dnr 33/10 Förvaltningen återkommer med ett underlag för ny taxa gällande entreavgifter. Utöver ovan nämnda anledningar till låga besökssiffror på Eriksbergs Museum är att förvaltningen haft utställningar i andra lokaler utanför museet som då ej syns i besöksstatistiken. Totala antalet besök på förvaltningens utställningar är högre än tidigare. I år landar totalt antal besök på ca Förslag entreavgift på Eriksbergs museum: Enstaka biljett: 20: Årskort vuxen: 40:- (alt lista på museet för att slippa kort) Barn och ungdom t o m 26 år gratis Museikort: 100:- att gälla på samtliga entrebelagda museer i kommunen. Eriksbergs musuem (Pälsmuseet) Vagnsmuseet (Hembygdsmuseet) Gammelbyn Hultet Förklaring Museikort Alla deltagande museer säljer årskortet. På så sätt kommer man att marknadsföra varandras verksamheter främst för kommunens invånare. Kortet bör även vara ett attraktivt kort för den tillfällige besökaren. I slutet av året fördelar man sedan intäkterna till respektive förening. Kortet gäller endast som entrebiljett. För guidning av grupper uttages en särskild avgift på respektive museum. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 117 Dnr 136/10 Förslag att flytta stenstolpar! kufnau 115/10 Ett brev till kultur- och fritidsnämnden har inkommit från Ingvar Mårtensson med förslag att grindstolparna av sten vid Stadshuset flyttas till Klockareplan. Se bilaga. Portstolparna tillverkades av Klockare Jöns August Johansson och stod från början framför hans hus mot landsvägen som senare blev Storgatan. Stenarna bär inskriptioner om lokala historiska fakta samt levnadsregler mot både människor och djur. Det står även "Stora tankar mognar sakta". År 1860 uppförde Klockaren sitt hus Klockaregården, adress Storgatan 21. Då fanns endast 6 hus på platsen. Han ordnade då ett möte med jordägaren Fru Åberg på Tranås Säteri och det bestämdes att bredden mellan husen skulle vara det mått som än i dag gäller. Varifrån hade Klockaren fått sina storvulna planer? Somliga säger att han inspirerats av Paris Boulevarder. Men man kan även anta att han som kantor många gånger hört Bibliska berättelser om Saulus, senare aposteln Paulus, resa till Damaskus och Raka gatan 1,5 km lång och 30 meter bred, enligt historiker den då kända världens förnämsta affärsgata och genomfartsled. Mårtensson föreslår att kommunen om möjligt finner en lämplig plats på Klockareplan för dessa portstolpar som i sig är ett historiskt tidsmonument. Det är dessutom 150 år sedan klockaren lade grunden till det som idag är Tranås fina Storgata. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att föreslå Kultur och fritidsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att utreda eventuell flytt av grindstolparna vid Stadshuset till Klockareplan. i'jämnden diskuterar att grindstolparna bör finna angivna i det Tranås kommuns gestaltningsprogram. Kultur och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda eventuell flytt av grindstolparna vid Stadshuset till Klockareplan. att framföra ett tack till förslagställaren Ingvar Mårtensson för ett intressant och trevligt brev. att översända förslag till samhällsbyggnadsförvaltningen om införande av grindstolparna i Tranås kommuns gestaltningsprogram.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 118 Dnr121/10 Tavlan "Pinnstolsfabriken" till salu, kufnau 98/10 Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist rapporterar att Folkets Hus-föreningen har för avsikt att sälja tavlan av Herman Norrman med motivet "Pinnstolsfabriken". Tavlan är värderad till kronor. Kommunen har fått erbjudande om att få köpa tavlan innan den går ut på den öppna marknaden för försäljning. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att tavlan är viktig att behålla i Tranås ur ett kulturarvsperspektiv, dels på grund av att tavlan är ett verk aven framstående Tranåsmålare och att den tillhör ett av hans mest kända verk, dels för att motivet skildrar en av Tranås första industrimiljöer. Herman Norrman, född 1864, död 1906, varen målare, tecknare, möbelsnickare och -designer. Herman Norrman föddes och levde större delen av sitt liv i Tranås med avbrott för studier vid Konstakademien i Stockholm, Valand i Göteborg samt i New York och Paris. En skulptur som föreställer Herman Norrman som arbetar vid sitt staffli finns mittemot Tranås station. Prins Eugen var en stor beundrare av Herman Norrman och det finns idag på Waldemarsudde ca 25 verk av Norrman. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att tillskriva kommunstyrelsen om extra anslag på kronor till inköp av Herman Norrman-tavlan "Pinnstolsfabriken". Vid kommunstyrelsens sammanträde 142/ beslutades att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera ärendet med anledning av att det finns utrymme för investering i nämndens budget. Kultur- och fritidsnämnden kan konstatera att det inom nämndens investeringsbudget för innevarande år, 2010 finns utrymme att omdisponera för inköp av tavlan. Ordförande Per Ulfsbo (fp) rapporterar att han har påbörjat försäljning av stödandelar för att delvis kunna finansiera inköp av tavlan och på så sätt få ner kommunens investeringskostnad, likt investeringen av ljusslingorna på Storgatan. Tanken är att stödandelar till en kostnad av 1.000:-/andel säljs till intresserade och att man som bevis dels får sitt namn på en liten tavla som sätts upp i anslutning till konstverket dels får ett eget bevis med en bild på tavlan i miniatyr. Eftersom det är en mycket speciell tavla kan det vara lämpligt att ge Tranåsborna möjlighet att känna delaktighet i köpet. Närnnden bedömer det som angeläget att stötta Folkets Hus-föreningen ekonomiskt genom köp av tavlan och därigenom stötta att en profan samlingslokal fortsatt kan vara tillgänglig för Tranåsborna. I Elis Kågens böcker är tavlan benämnd "Målarverkstaden" som torde vara den riktiga benämningen eftersom man målar pinnstolarna som tillverkades i samma byggnad. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inköpa Herman Norrman-tavlan "Målarverkstaden" till en kostnad av kronor :-. att uppdra till förvaltningen fortsätta sälja stödandelar till inköp av tavlan för att få ner 1.,....,.

21 ' " TRANAs KOMMUN,... KULTUR- OCH FRI1lDSNÄMNEN m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 118 Dnr 121/10 kommunens investeringskostnad. att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på bevis vid inköp av stödandelar.

22 ~ TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRmDSNÄMNEN l6j SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 119 Dnr 147/10 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde sker en genomgång av de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga. Kultur och fritidsnämnden beslutar att , "Behov av isytor" kan avföras då projektering av isyta är slutförd. att nästkommande AU ta upp , "Ungdomspolitiska handlingsprogrammet". att stryka , "Besök på Eriksbergs Museum" då ärendet är slutbehandlat. att avföra , "Utredning av ägandestruktur/förvaltning av Bredstorps lp" då förhandlingar pågår om Tranåsbostäders övertagande av området. att "Taxa för simskola - sommarkulaktivitet" beslutats i samband med taxeförslag att avföra 70 kufnau, "Byggnad Mårdastugan" då ett förvaltningsavtal med Tranåsbostäder håller på att upprättas.

23 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 120 Dnr 113/10 Förslag taxor 2011, kufnau 87/10, kufn 87/10 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår taxehöjningar med 3 procent, några undantag finns emellertid. Föreslagen taxehöjning ger en uppskattad intäktsökning med summa 84 tkr. Se bilaga. Sista föregående taxehöjning av styckbad i simhallen gäller från höjdes pris för rabattkort, årskort samt hyra av bassäng m m. Styckbadtaxan föreslås höjas från 40:- till 43:- trots att taxan redan ligger högt i förhållande till övriga jämförbara kommuners inomhusbad. Styckbadtaxan föreslås få ligga kvar på denna nivå i två eller tre år eftersom det upplevs som negativt varje gång taxan höjs. Nämnden beslutade kufn 35, att ge förvaltningen i uppdrag att se över deltagaravgiften för sommarsimskolan, som ingår i sommarkulprogrammet. Taxan föreslås höjas från 350: till 400:- för samtliga deltagare. För barn boende utanför tätorten erbjuds fortsatt möjlighet att kostnadsfritt åka buss tur och retur simhallen i Tranås. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Förvaltningen vill lägga till taxa för båtplats i Klunkaviken 775:- från 2011 som fallit bort i bilagan. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta AU:s förslag med tillägget hyra av båtplats. att översända förslag taxor 2011 till kommunfullmäktige. Den nya stadsbibliotekschefen önskar revidera det förslag till taxor för biblioteket som tidigare antagits. Utlåningsavgift för Videofilmer slopas eftersom de har dålig kvalitet och gallras ut allt eftersom. Avgift för lån av dator förekommer inte på andra bibliotek och förslås slopas. Däremot föreslås höjning av utskrift från dator från 1 till 2 kr (ink!. moms) per sida. Justering av kopieringsavgifter så att det blir logiskt mellan A4 och A3. Kopieringsavgift svartvitt A3 föreslås sänkas från 5 till 4 kr. Kopieringsavgift färg (inkl. moms) A3 enkelsida föreslås höjas från 5 kr till 8 kr. Likaså föreslås kopiering färg (inkl. moms) höjas från 10 kr till 14 kr för A4 dubbelsidigt och A3 enkelsidigt samt från 20 till 28 kr för A3 dubbelsidigt. Avgift för kassar föreslås tas bort eftersom det inte kan betraktas som avgift utan är en försäljningsvara. Schablonersättning föreslås vara samma för både Vuxenbok och Ljudbok 300 kr. För betalda medier som lämnas tillbaka ett föreslås ett maxbelopp på 200 kr för Vuxenmedier, barnfilm och barnspel. Se bilaga. Simhallen meddelar även att taxor för Actic gym-kort föreslås ändras för seniorer från åldern +65 till +60 och autogiro för halvår sänkas från 279 till 269 kr/månad. Kostnad för student 4 månader höjs från 1295 till 1495 kr samt autogiro för samma period från 309 till 349 kr/månad. Se bilaga. Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 116/10 införs nya taxor för besök på Eriksbergs Museum och ett gemensamt museikort. Se bilaga. i I i 1.,...,..

24 ~ "' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ CC> TRANAs KOMMUN /< KULnJR- OCH FRmDSNÄMNEN 120 Dnr 113/10 Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens reviderade förslag och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

25 ~ TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRmoSNÄMNEN 16J SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 121 Rapporter Kultur En skri1tlig rapport har inkommit från Tranås Jazz & Bluesfestival maj Ekonomiskt blev festivalen en besvikelse men i övrigt var evenemanget lyckat. Se bilaga Dnr 164/09 Kultur- och fritidschef Eva Gullberg rapporterar från träff med Jönköpings läns nyti11trädde kulturchef Jörgen Lindvall. Förutom ett brett utvecklingsuppdrag inom kulturområdet kommer han att leda länets arbete med avsiktsförklaring, kulturkartläggning samt ta fram en kulturstrategi, som ska stärka länets kulturutveckling. Lindvall har inlett en inventering av hela länet för att upprätta en kulturplan. En upptaktsträff för både politiker och tjänstemän hålls den 29:e september i Jönköping. Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist rapporterar att 60 ansökningar till de båda fritidsledartjänster 75% inkommit. Intervjuer med lämpliga kandidater inleds. Förvaltningen har påbörjat att ta fram en förteckning på vad som bör/kan göras för att rusta upp befintlig Stadshusscen. Ett kostnadsförslag kommer att upprättas. Flera intressenter har glädjande anmält intresse för samnyttjande av den framtida ungdomsgården, vilket kan underlätta finansiering av lokaler. Det rör sig bl a om tänkbara dagverksamheter. Konsert ingående i MusikcafE~serien hålls närmast den 20/10. Vernissage till utställning av frimärken och vykort är inbokad den 29/10 på Eriksbergs Museum. Ledamot Anna Hultman (c) rapporterar att den första träffen med den nya orkesterföreningen hålls den 20/10. Fritid Anläggningschef Hans Ahlsen rapporterar att tillbyggnaden av personalrum simhallen har påbörjats och att herrarnas duschavdelning är färdigställd och invigd. Enligt rekommendation från den så kallade konstgräsgruppen bestående av leverantörer, kommunala företrädare och representant från Svenska Fotbollsförbundet bör minsta mängd granulat uppgå till 13 mm. Vid tiden för anläggning av Konstgräsplanen i Bredstorp var rekommendationen en mängd på minst 10 mm. En påfyllnad bör därför göras under hösten Förvaltningen håller på med upphandling av komplettering av granulat enligt de nya rekommendationerna. Äntligen kan rapporteras att kompletteringen av vägskyltarna är på plats. Istället för att det tidigare endast stod "Bredstorp" står angivet "Bredstorps idr pi" för att underlätta för besökare att hitta till idrottsplatsen. Jubileum Ersättare Lars Saxholm (fp) rapporterar från uppvaktningen av TranåsNdre Släktforskarförening vid deras 25 årsjubileum där han överlämnade en blomma för Kultur- och fritidsnämndens räkning. Bibliotek Den nya stadsbibliotekschefen Mona Quick, som tillträdde den 2 oktober, presenterar sig för nämndledamöterna. Hon har tidigare bland annat varit chef även på biblioteket i Motala och i Nässjö.

26 ~... ; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN ~ KULTUR- OCH FRITIDSNAMNEN 121 Stadsbibliotekschefen redogör för sina planer för utveckling av biblioteket. Personalen har delats in i fyra olika analysgrupper med olika inriktning: marknadsföring, samarbeten, lokalplanering och medieplanering. Hon rapporterar att totalt förtidsröster lämnades till valet på biblioteket. Tisdag den 12/10 är professor Bengt Erik Eriksson inbjuden till biblioteket att föreläsa om "Varför finns så många kokböcker?". Biblioteket kommer att vara öppet på årets julskyltning och att Tranås Manskör kommer att bjuda på körsång. Stadsbibliotekschefen redovisar utdrag från statistik från "Svensk Biblioteksförening, Folkbiblioteken i Tranås 2009" avseende antal besök per invånare m m. Se bilaga. Kommunens lokala handikappråd Ledamot Hannah Heligren (s) tillika kultur- och fritidsnämndens representant i lokala handikapprådet rapporterar önskemål som framförts. Rådet anser att en utbyggnad av simhallen med rehabbassäng bör ske inom en nära framtid, det är av yttersta vikt för de funktionshindrade i Tranås att det finns en varmvattenbassäng. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 122 Anmälningsärenden Anmäldes och lades till handlingarna: a) Kultur- och fritidsnämndens AU-protokoll b) Kultur- och fritidsnämndens protokoll c) Smålands Skidförbund. Inbjudan till informationsträff 2/ d) Våra Gårdar. Kultur- och fritidsnämndens yttrande ang "Föreningsdrivna samlingslokaler" och "Konst åt alla - även i framtiden". Dnr 87-10

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18)

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18) Kultur & Fritid tfn 0140-681 ()() TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-14 Sida 1(18) Plats och tid Beslutat Hembygdsgårdens Servering, kl. 11,00-17.30 Frida Gårdmo, (FP)

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sida 1(15) Studiebesök på Kulturskolan 13.30-14.10, Sammanträde på Stadshuset, Tranan 3, kl. 14.15-16.

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sida 1(15) Studiebesök på Kulturskolan 13.30-14.10, Sammanträde på Stadshuset, Tranan 3, kl. 14.15-16. TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2012-03-26 Sida 1(15) Plats och tid Beslutat Studiebesök på Kulturskolan 13.30-14.10, Sammanträde på Stadshuset, Tranan 3, kl. 14.15-16.30

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Lillemor Örn-Skogberth Fritidskontoret 020312 kl 17.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn-Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lillemor Örn-Skogberth Fritidskontoret 020312 kl 17.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn-Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-16.30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn-Skogberth (s) Billy

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer