RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012"

Transkript

1 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte augusti 2012 Plats: Gyllne Uttern, Gränna Närvarande: Coco Dedering, Magnus Eriksson (anteckningar), Stig Hammarsten, Fredrik Holm, Jimmy Lundblad (från pass 3), Jens Mattsson, Eva Mikaelsson, Monika Puch, Kristofer Sjöö, Marie Vallin, Emilie Vejlens. Lena Nerkegård, Naturvårdsverket, deltog på telefon vid genomgångarna av VP 2012 i pass 1 och 4. Förhinder: Birgit Nielsen Mötet delas in i fem tvåtimmarspass där gemensamma genomgångar varvades med smågruppsdiskussioner (tre grupper i fyra pass där i en del fall grupperna fick olika frågor) och redovisningar av dessa. I anteckningarna har gruppdiskussionerna och redovisningar lagts in under respektive punkt i VP 2012 där de hör hemma. Gruppdiskussioner kring framåtblick 2013 redovisas för uppföljning och åtgärder sist i dessa pass. Mötets beslutspunkter PASS 1 2. Uppföljning/utvärdering: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012, diskussioner Alla: - I olika grupper verkar RUS för att indikatoröversyn och målbeskrivningar kommer upp där så är lämpligt och att nationellt målansvarig är med. Emilie: - Om ingen anmäler sig att berätta om regionalt exempel 10 september tar Emilie detta. Eva: - Kollar upp igen häckfåglarna och RUS/NV:s ansvar. Fredrik: - Haralds förslag till klimatindikator lämnas till ansvariga nationellt och i RUS för Begränsad klimatpåverkan. - Verkar för att det blir möte i GRUS första halvan av hösten. Jens: - Bevakar Miljömålsportalens utveckling (även Monika och Magnus). Magnus: - Bevakar arbetet med NV:s organisationsutredning - Har fortsatt dialog med NV om RUS ev. sammanställning av årlig uppföljning samt hur nya regionala mål ska läggas upp på portalen. - Tar fram nyhet om enkäten God bebyggd miljö som skickas som Nytt från RUS, men även till andra som bör känna till detta. Tas upp 25 september med referensgruppen - Har kontakt med NV angående projektplanen för målbeskrivningarna, inkl. indikatoröversynen och ev. synpunkter. - Förbereder med Monika inledning med reflektioner regionalt och nationellt 10 september. - Utreder med Stig och Monika frågan om MIT. Rapporteras till styrgruppens novembermöte. - Bevakar Miljömålsportalens utveckling (med Jens och Monika). 1

2 - Fortsatt kommunikation om och arbete med det regionala och övriga delar i FU 2012 behandlas i verksamhetsplaneringen och i dialog med främst NV. Generationsmålsrapporten sprids när den blir klar. Marie: - Utses i RUS att ansvara för övergripande utvecklingsfrågor kring lokala indikatorer i samband med indikatoröversynen i höst och vår. Monika: - Ansvarar för granskingen av årlig uppföljning och föreslår om hon inte hinner allt själv hur den ska göras. - Talar vidare med NV om tidsplan, omfattning m.m. för våruppdateringen och återkopplar till arbetsgruppen. - Fråga skickas till alla län om någon vill berätta om sitt arbete med årlig uppföljning 10 sept. - Förbereder med Magnus inledning med reflektioner regionalt och nationellt den 10 sept. - Utreda med Stig och Magnus frågan om MIT. Rapporteras till styrgruppens novembermöte. - Bevakar Miljömålsportalens utveckling (med Jens och Magnus). 3. Mål: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Magnus: - Arbetsgruppen förordar att rekommendationerna inte ändras mål inte ändras nu. Styrgruppen informeras om detta. - Har kontakt med NV angående projektplanen för målbeskrivningarna och ev. synpunkter. 4. Miljömålsmedel: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 Alla: - RUS tar fram förslag till prioritering av projektidéer och med 2 miljoner kr högprioriterade. Förankras med RUS styrgrupp per e-post och meddelas NV 15 oktober. I steg 2 bereder RUS slutligt förslag som ska tas upp i RUS styrgrupp 15 november. I övrigt samma arbetsgång som ifjol, men utan Haralds medverkan. Lena återkommer med förtydliganden av arbetsgångenvid behov. Emilie: - Medverkar på workshopen MÖV som RUS representant. Hon meddelar NV och tar även fram bidrag till text om miljömålsuppföljningen som ska skickas ut innan. Vid workshopen lyfter hon även frågan om kulturmiljöövervakning. Coco m.fl. ger input vid behov. - Fortsätter kontakt med Harald om utvärdering av senaste regionala projekten. Jens: - Jens/Monika här med NV om hur de ser på var gamla projekt och Haralds utvärderingar ska läggas upp, RUS sida eller Miljömålsportalen. Magnus: - RUS egen ansökan skickas slutligt in efter styrgruppens möte 15 november då verksamhetsplanen fastställs. - Resultatet av Haralds nya utvärdering tas upp i arbetsgruppen senare. Monika: - Jens/Monika hör med NV om hur de ser på var gamla projekt ska läggas upp, se ovan. 5. Framåtblick 2013: Uppföljning/ utvärdering, mål och miljömålsmedel Alla: - Framkomna synpunkter tas med i diskussionerna kring VP

3 PASS 2 6. Information och kommunikation: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner, inkl. framåtblick 2013 Alla: - De som inte gjort det och vill ger skyndsamt synpunkter på hemsidans struktur. Coco: - Kallar till planeringsmöte för Nobelmötet under september. Fredrik: - Funderar över tänkbara föredragshållare från Umeå universitet för mm-dagarna. - Hör med sin chef att han kan åta sig detta och skissar på förslag till upplägg och där andra förutsättningar framgår. Tas upp nästa möte. Kursen genomför i mars 2013 med 2012 medel. Jens: - Monika/Jens gör RUS-kontakterna till en länsstyrelsegrupp i e-posten - Skickar anteckningar från mötet med kommunikationsreferensgruppen 29 augusti. - En enkät skickas till miljömålssamordnarna för att få deras synpunkter som underlag till strategin, bl.a. utbildningar, inkl. kommunikationsutbildningen. - I enkäten till länsstyrelserna tas kursens innehåll upp som en fråga. - Går igenom brevmall och PPT-mall utifrån det Elin tagit fram. - Tar fram förslag till omslagsmall för RUS rapporter och ev. annat som ska gälla för dessa. Birgits förslag tas tillvara. Undersöker också vad som gäller för användande av länsstyrelsernas gemensamma logga. Ambitionen är att både den och RUS logga ska finnas på rapporterna. Vidare att länsstyrelsernas gemensamma rapportnummer kan användas. - Angående ansvarig utgivare är utgångspunkten att den länsstyrelse som hållit i projektet är utgivare och att det också står att det skett inom ramen för RUS. - Layoutar transportrapporten som att den kan publiceras i oktober. Magnus får se den innan publicering. - Bevakar Miljömålsportalens utveckling. Magnus: - Definitivbokar hotell Linné. - Skickar de goda exempel på åtgärdsprogram länen skickade sommaren 2011 till Jens/Monika. - Bevakar Miljömålsportalens utveckling. Marie: - Sammankallar planeringsgruppen för miljömålsdagarna till första möte i september. Planeringsgruppen ansvarar för att checklistan läggs fast. Monika: - Skickar ut fråga till länen vad de önskar ta upp på Nobel, inklusive länsprojekt. - Monika/Jens gör RUS-kontakterna till en länsstyrelsegrupp i e-posten - Bevakar Miljömålsportalens utveckling. 3

4 PASS 3 7. Åtgärder: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Alla/övrigt: - Frågan om fortsatt analys av internationella perspektivets betydelse och konsumtion får behandlas i diskussionerna kring VP RUS för vid behov dialog med energisamordningen inför dess planerade samverkansforum (LEKS) kring gemensamma frågor. (Stig) Eva: - Fortsatt planering/tänkande kring ekosystem sker under hösten. - Västerbottens projekt presenteras på Nobelmötet. RUS skjuter till kr till projektet. Fredrik: - Fortsatt planering/tänkande kring tillväxt sker under hösten. Jimmy: - Magnus, Kristofer, Jimmy och Marie är arbetsgrupp för vägledningen. Referensgruppen förnyas och engageras igen. Till Nobelmötet ska förslag till vägledningen föreligga. - Fortsatt planering/tänkande kring ekosystem sker under hösten. Kristofer: - Magnus, Kristofer, Jimmy och Marie är arbetsgrupp för vägledningen, se ovan Magnus: - Skickar de goda exempel på åtgärdsprogram länen skickade 2011 till Jens/Monika. - Nytt från RUS skickas ut där vi informerar att arbetet med vägledning nu är igång igen och att vi önskar senaste årets åtgärdsprogram. Monika och Magnus fixar detta. - Magnus, Kristofer, Jimmy och Marie är arbetsgrupp för vägledningen, se ovan - Kontaktar Birgit om transport och vad som sagts på mötet. - Fortsatt planering/tänkande kring ekosystem och tillväxt sker under hösten. - Länens informeras genom Nytt från RUS om NV:s arbete med samhällsekonomiska analyser och forumet 15 november. - MMB:s arbete under hösten bevakas och RUS-kontakterna informeras vid behov. - Funderar vidare över upprättandet av dokument med nationella prioriteringar (åtgärdsroll 6) Frågan behandlas också i diskussionerna kring VP Funderar vidare över stödet till kommunerna (åtgärdsroll 7). Frågan behandlas också i diskussionerna kring VP Marie: - Magnus, Kristofer, Jimmy och Marie är arbetsgrupp för vägledningen, se ovan Monika: - Nytt från RUS skickas ut där vi informerar att arbetet med vägledning nu är igång igen och att vi önskar senaste årets åtgärdsprogram. Monika och Magnus fixar detta. 8. Framåtblick 2013: Åtgärder Alla: - Framkomna synpunkter tas med i diskussionerna kring VP

5 PASS 4 9. RUS organisation och dialog/förankring med andra: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Alla: - Framkomna synpunkter i diskussionerna tas med i diskussionerna kring VP Magnus: - Magnus och Monika fortsätter fundera över RUS koppling till de regionala nätverken och frågor kring det. - Funderar vidare på ev. lista med handläggare för miljömål på de nationella myndigheterna. Monika: - Begär från miljömålssamordnarna in namn på ansvariga för respektive miljökvalitetsmål och sammanställer en lista. Denna hålls uppdaterad. - Magnus och Monika fortsätter fundera över RUS koppling till de regionala nätverken Emilie: - Emilie och Fredrik funderar vidare på idén om RUS medverkan kommande Almedalsvecka. Fredrik: - RUS medverkan kommande Almedalsvecka, se ovan. PASS Sy ihop säcken Alla: - I nästa års VP listas utvecklingsinsatserna i prioritet 1 och 2, där prioritet 1 är realistiskt att genomföra. Magnus håller i verksamhetsplan och tar hjälp vid behov av bl.a. Jimmy. - De som har äskanden/önskemål tydliggör behoven exakt och återkommer till Magnus så snabbt som möjligt så det kan beslutas. Över kr ska RUS styrgrupp besluta. Magnus kontaktar Birgit om detta. - Möten i RUS arbetsgrupp i höst: Fredag 21 september kl (lync, Marie kallar), tisdag 9 oktober kl (lync, Marie kallar), torsdag 8 november kl Stockholm - Alla meddelar Magnus/Jens viktigare möten under hösten. Jens för in i kalendariet sådana som bör nämnas där. Jens: - Ansvarslistan RUS arbestgrupp sammanställs till ett dokument. Jens ser till att uppgifterna tydligt framgår på hemsidans kontaktlista. - För in i kalendariet viktigare sådana möten som bör nämnas där. Magnus: - Frågar Birgit om hon ska kvarstå som ansvarig för Begränsad klimatpåverkan eller om det räcker med Fredrik. 5

6 Torsdag 30 aug PASS 1 1. Föregående anteckningar Anteckningar från mötet den 12 juni lades till handlingarna. 2. Uppföljning/utvärdering: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Förvaltning: VP 2012: Bidra till länsstyrelsedeltagande och regionala perspektiv i Naturvårdsverkets miljömålsorganisation; samordna och vara regional kontaktyta för detta samt föra tillbaka information till länen. Rapport till mötet: Har skett genom möten i olika grupper, löpande kontakter och genom Nytt från RUS. Inbokade möten i höst: NV: samverkansgrupp 17 okt, målarbetsgrupp/rus/länen 10 sept. NV:s utredning om organisation är försenad. -Ingen ny tidsplan finns för NV:s utredning. RUS bör ge synpunkter när förslag kommer. - Magnus bevakar arbetet med NV:s organisationsutredning VP 2012: Stödja länen i uppdraget att göra regionala målbedömningar samt föra dialog med och bistå uppdragsgivaren Naturvårdsverket i arbetet med detta. Rapport till mötet: NV ska skapa arkivfiler i pdf med länens mål och slutbedömningar som ska finnas på portalen. Från länssidorna tas allt gammalt bort i samband med höstens uppföljning. Diskussion om bedömningen skedde på Nobelmötet och mötet målarbetsgrupp/rus/nv 28 mars. I juni tog NV fram anvisningar som RUS gav synpunkter på. Länen fick brev och utkast 28 juni. Uppdraget skickas ut av NV inom kort. Tas upp vid mötet med länen 10 sept. - Till mötet hade NV skickat förslag till arkivfil som uppfyller RUS önskemål, bl.a. att även regionala målen och smilisar finns med. - Frågan om hur nya regionala mål kommer läggas upp på portalen? RUS önskar att NV samråder om detta. - NV ser att RUS sköter granskningen av länens årliga uppföljning i höst. - Angående fråga om RUS ska göra sammanställning tycker NV att det vore värdefullt att få en sammanfattning och analys av själva miljöarbetet från länsstyrelserna. Denna skulle enligt dem även kunna komma till nytta i den nationella bedömningen och skulle troligen vara något som departementet uppskattar. NV återkommer närmare om det. - Monika ansvarar för granskingen och föreslår om hon inte hinner allt själv hur den ska göras. 6

7 - Magnus har fortsatt dialog med NV om RUS ev. sammanställning samt hur nya regionala mål ska läggas upp på portalen. VP 2012: Samordna indikatoruppdateringarna. Rapport till mötet: Till hösten sker ingen indikatoruppdatering, utöver den extra av luftindikatorer i september där Harald Arnell bistår. Miljöledning uppdateras också då. - Hur våruppdateringen 2013 ska ske? Bland annat behöver vi veta när arbetet ska påbörjas. Miljödepartementet vill att 2-3 indikatorer för varje mkm särskilt urskiljs. - Annemay hade skickat en fråga till mötet om vilka som nyttjas indikatorerna. Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta. Grupp 2 Fråga: Vilka använder indikatorerna (fråga från Annemay) Vad gruppen kom fram till: Ca användare per dag på portalen Viktiga användare: Länsstyrelserna, miljö/plan/kulturmiljö i kommunerna, media, skolor. Vill att de används: nationella myndigheter, sektorsmyndigheter, politiker. - Monika talar vidare med NV om tidsplan, omfattning m.m. för våruppdateringen och återkopplar till arbetsgruppen. VP 2012: Tillsammans med Boverket skicka ut kommunenkäten för God bebyggd miljö. Rapport till mötet: Enkäten avslutad efter förlängning. Diskussion om dess utveckling sker inom Boverket och i referensgruppen där Magnus deltar. Nytt är att resultatet ska läggas upp i länsstyrelsernas RUM. Utveckling: - Magnus tar fram nyhet om enkäten som skickas som Nytt från RUS, men även till andra som bör känna till detta. Tas upp 25 september med referensgruppen VP 2012: Fortsätta att utveckla samverkansformerna mellan RUS arbetsgrupp, Naturvårdsverkets samordningsfunktion och nationella målarbetsgruppen med bl.a. återkommande möten. Rapport till mötet: Ett tredje sådant möte hölls 28 mars. Ett per halvår hittills. Frågor som avhandlas är: indikatoröversynen, målbedömning och målbeskrivningarna. Magnus deltog på arbetsmöte med NV:s samordningsfunktion 29 augusti inför 10 september med länen/målarbetsgrupen/rus. Detta möte tog också något upp RUS verksamhet Magnus redogjorde för upplägget 10 september som diskuterats vid arbetsmötet. NV vill att RUS förbereder några punkter. 7

8 - Fråga ställdes om när NV tänker ha fler möten med RUS/målarbetsgruppen för avstämning av gemensamma frågor kring indikatoröversynen och målbeskrivningarna. NV:s svar är att detta kommer framgå i den projektplan som ska skrivas för arbetet med målbeskrivningarna, inklusive indikatoröversynen. RUS önskar se denna innan den läggs fast. - Eva påtalade indikatoröversynens viktiga koppling till miljöövervakningens översyn. - Magnus har kontakt med NV angående projektplanen för målbeskrivningarna och ev. synpunkter. - Fråga skickas till alla län om någon vill berätta om sitt arbete med årlig uppföljning 10 sept. Om ingen anmäler sig tar Emilie detta. - Monika och Magnus förbereder inledning med reflektioner sambandet regionalt och nationellt den 10 sept. VP 2012: Slutföra arbetet med fördjupade utvärderingens regionala delprojekt färdigställa rapport med länens svar om hur miljöarbetet går och analys, överlämna underlag till Naturvårdsverket, kommunicera rapporten och analysen i länsstyrelsevärlden och med Skogstyrelsen. Rapport till mötet: Regionala rapporten och bildspel skickad till länsstyrelserna, Skogsstyrelsen m.fl. med uppmaning att diskutera innehållet. Dragningar gjorda för miljövårdsdirektörerna, NV:s samverkansgrupp m.fl. RUS bidrog även i sluttexterna till FU 2012 och vid möten. FU 2012, Steg på vägen, överlämnad i juni. - Finns behov att göra mer? Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta. Grupp 1 Fråga: Fördjupning: FU 12 utvärdering av utvärderingen Frågor: Använde vi vår tid på bästa sätt? Fanns det saker som vi missade, respektive satsade för mycket tid på? Kan vi använda den regionala rapporten mer? Vad gruppen kom fram till: - Bra rapport, men illa spridd - Metodutveckling, enkät (nästa gång både teknisk applikation och hur frågorna ställs anlita proffshjälp) - Lyft specifika frågeställningar inom respektive mål (särskilda seminarier) - Tydligare rekommendationer - Ev. spetsat omtag för fortsatt intern process - Fortsatt kommunikation om och arbete med det regionala i FU 2012 behandlas i verksamhetsplaneringen och i dialog med främst NV. VP 2012: Fortsätta medverka i andra delar av fördjupade utvärderingen, bl.a. generationsmålet, samt bidra till förankrade länsstyrelsesynpunkter på slutprodukten. Rapport till mötet: RUS deltog med synpunkter i andra delar av FU 2012, skriftligt och muntligt bl.a. vid temamötet 19 mars. Info om möjligheter till synpunkter på sluttexter gick till länsstyrelserna. RUS/Boverket har ansvarat för naturresurser i delprojektet om generations- 8

9 målet, där underlagsrapporten snart publiceras. RUS har även bidrag med synpunkter på kulturmiljö. Allmän info om att FU var klar gick till länen 29 juni. NV har tagit fram kommunikationsplan för spridning av FU RUS medverkan i kommunikationen av FU 2012 i höst? Magnus berättade att NV (Bengt Rundqvist) vid arbetsmötet 29 augusti framfört att en uppgift för RUS skulle kunna vara att medverka i kommunikationen av FU 2012 och det nya i miljömålssystemet i syfte att öka medevetenheten i samhället. Möjliga aktiviteter: kortskrift och seminarier. Serva länen med infomaterial. - När generationsmålets underlagsrapport blir klar bör RUS sprida den. Det fortsatta arbetet med generationsmålet bör RUS medverka i. Inga förslag från NV föreligger ännu. - Stig informerade om att det kommer hållas seminarier på Miljödepartentet om FU 2012 och att RUS/länsstyrelserna ev. inbjuds att medeverka. - Fortsatt kommunikation om och arbete med övriga delar i FU 2012 behandlas i verksamhetsplaneringen och i dialog med främst NV. Generationsmålsrapporten sprids när den blir klar. VP 2012: Tillsammans med Naturvårdsverket och de nationellt målansvariga slutföra arbetet med indikatoröversynen och en ny gemensam bristanalys samt översyn av rutiner och arbetsformer för de löpande indikatoruppdateringarna. Verka för att de gemensamma indikatorerna får lokal upplösning. Rapport till mötet: Detta var fråga på mötet 28 mars. Arbetet har skett lågintensivt under vintern. RUS behöver veta hur vi ska fortsätta detta arbete under hösten. - NV:s svar är att indikatoröversynen är en del av eller angränsande arbetet med målbeskrivningarna och att projektplanen får detta arbete får ange vad som ska gälla. RUS menar att de utvecklingsgrupper som finns bör fortsätta att nyttjas för diskussion. - RUS har möjligen särskilt ansvar för att frågan om lokal upplösning kommer med. Marie informerade om ett möte hon deltagit i Västerbotten där behovet av lokala indikatorer tagits upp, bl.a. framfördes där behovet av ett coreset med lokala indikatorer. Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta nedan. - NV arbetar också med uppföljning av generationsmålet som RUS bör följa. - Harald hade till mötet inkommit med förslag om en klimatindikator (förändrad medeltempera i olika delar av landet). - Vid mötet togs också upp att ansvaret/ansvarstagandet för friluftsliv och kulturmiljö kändes otydligt. - Magnus har kontakt med NV angående projektplanen för målbeskrivningarna, inkl. indikatoröversynen, och ev. synpunkter (samma som ovan) - Haralds förslag lämnas till ansvariga nationellt och i RUS för Begränsad klimatpåverkan. - Marie utses i RUS att ansvara för övergripande utvecklingsfrågor kring lokala indikatorer i samband med indikatoröversynen i höst och vår. 9

10 Grupp 3 Fråga: Lokala indikatorer Vad gruppen kom fram till: - Resursmässigt försvarbart? - Vad talar vi om: Lokala sidor eller lokal upplösning? Gemensam diskussion: Stig: Jobba för kommunal upplösning av de gemensamma indikatorerna. Fredrik: Coreset är bra, men vanskligt då vissa indikatorer som är bra nationellt kan vara dåliga lokalt (energi). Värmlands kommuner vill ha åtgärdsindikatorer. Kristofer: Portalens tekniska problem med lokala indikatorer behöver lösas om det inte skett. Magnus: Tycker RUS engagemang dels ska bestå i att indikatorerna i det gemensamma systemet bryts ner på lokal nivå, dels att ge kommunerna stöd i metodutveckling kring uppföljning av det lokala arbetet med miljömålen. VP 2012: Inom de olika utvecklingsområdena tillsammans med nationella myndigheter m.fl. fortsätta arbeta med utveckling av miljömålsuppföljningen indikatorutveckling, förbättrade dataflöden, datasamordning, användarfrågor m.m. Vid behov finansiera utvecklingsinsatser. Rapport till mötet: Grupperna som RUS deltagit i sen tidigare hålls igång, mer och mindre. Som en följd av indikatoröversynen hölls möten med nya konstellationer vatten och biologisk mångfald som förhoppningsvis består. Samhällsplanering har möte 25 september. Möte i GRUS borde hållas snart. Luftgruppen har inte kallats under Birgits sjukskrivning. RUS arbetsgrupp har uppmanats komma med förslag över var RUS kvarvarande uppföljningsmedel ska läggas i höst. Några sådana förslag har inkommit. - Grupperna bör nyttjas i arbetet med indikatoröversyn och målbeskringar m.m. Men det är nationellt målansvarig i samverkan med RUS som ansvarar och håller ihop arbetet. - Emilie nämnde att hon har dialog med SGU och HaV, Eva att hon har dialog med NV kring Myllrande våtmarker. Eva nämnde också fjällgruppen som viktig. - Frågan om satsningar diskuterats men hänsköts till ekonomipunkten i mötets pass 5. - I olika grupper verkar RUS för att indikatoröversyn och målbeskrivningar kommer upp där så är lämpligt och att nationellt målansvarig är med. - Fredrik verkar för att det blir möte i GRUS första halvan av hösten. VP 2012: I de fall RUS nu finansierar löpande drift och dataförsörjning försöka få nationella nivån att finansiera detta. Utreda nyttan för miljömålssystemet av stödet till länsstyrelsernas databaser (MIT). Rapport vid mötet: Delvis verkställt. NV tar hela driften för luftdata, även Innebär att medel från 2011 betalats tillbaka till RUS. Kostnader för körsträckedatabasen får RUS ta i år, men inför nästa år har frågan väckts om inte Trafa kan ta den. RUS betalning för häckfåglar verkar det som om NV kan ta från nästa år. Utredningen om MIT (Miljövårdens IT-grupp) återstår att ta tag i. MIT togs upp på Miljövårdsdirektörernas vårmöte. Styrgruppen ska ha upp denna fråga 11 september. - Eva kollar upp igen häckfåglarna och RUS/NV:s ansvar. 10

11 - Stig, Magnus och Monika uppdras att utreda frågan om MIT. Detta ska rapporteras till styrgruppens novembermöte. VP 2012: Föra dialog med Naturvårdsverket om utformningen av den nya miljömålsportalen. Rapport till mötet: Flera i RUS arbetsgrupp har medverkat som intervjupersoner inför sjösättningen av nya Miljömålsportalen och Monika har deltagit mer löpande. - Jens, Monika och Magnus bevakar Miljömålsportalens utveckling. 3. Mål: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Förvaltning: VP 2012: Stödja länen i miljömålsuppdragets del om regionala mål. Rapport till mötet: Det är RUS ambition, sker mest nu genom att svara på frågor och genom utvecklingspunkterna nedan. - Borde vi stödja länen mer i detta? - Praktiska frågor kring nya regionala mål på portalen behöver klaras ut, se ovan. Utveckling: VP 2012: Lägga fast generella rekommendationer för regionala miljömål. Rapport till mötet: Lades fast av RUS styrgrupp och länsrådsgrupp 6 i januari. Länsstyrelserna verkar uppskatta dessa. I RUS synpunkter till NV 29 maj kring målbeskrivningarna lanserade ett förslag om kompletteringar: -Länsstyrelserna rekommenderas att för varje miljökvalitetsmål upprätta och besluta om förtydliganden på motsvarande sätt som i målbeskrivningarna och med vägledning av dessa. Om de nationella myndigheterna kan tillhandahålla dessa nedbrytningar eller vissa av dem är det bra, vilket behöver klargöras. De regionala förtydligandena ska då enligt rekommendationen inte ses som regionala miljömål och inte heller remitteras till länets aktörer. Det ska vara tydligt att huvudsyftet med dem är att underlätta en meningsfull uppföljning. -I arbetet med åtgärdsprogram rekommenderas länsstyrelserna att där det är lämpligt lyfta in vissa av förtydligandena eller bearbetningar av dem och då benämnda dem åtgärder, åtgärdsmål eller liknande, dock inte regionala miljömål som är reserverat för anpassningar av de av regering och riksdag fastställda preciseringar och etappmål. Att dessa åtgärdsprogram remitteras är vår utgångspunkt. - Dokumentet rekommendationer regionala miljömål som fastställdes i januari föreslår vi kompletteras med innebörden i de två punkterna ovan, vilket ska beslutas i RUS styrgrupp och länsrådsgrupp 6. Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta. 11

12 Grupp 1 Fråga: Komplettering rekommendationer mål Vad gruppen kom fram till: Avvakta länens målarbete. - Arbetsgruppen förordar att rekommendationerna inte ändras mål inte ändras nu. Styrgruppen informeras om detta. VP 2012: Bistå i arbetet med att ta fram en vägledning för varje miljömål (precisering och etappmål) för att underlätta länens arbete med regional anpassning vid behov och målbedömning. Genomförs av nationella myndigheter och på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapport till mötet: Vid mötet 28 mars blev det klart att målbeskrivningarna blir ett omfattande arbete. Vid mötet sades att länen i väntan på dessa rekommenderas ta kontakt med nationell målmyndighet för råd om man avser göra regional anpassning. Då preciseringarna i stort saknar kvantifieringar är regional anpassning i flertalet fall inte aktuell om man ska följa RUS rekommendationer. 29 maj gav RUS synpunkter på NV:s utkast till struktur på vägledningarna. Detta blir ett stort arbete i höst. RUS roll och medverkan behöver klargöras. En utgångspunkt är att RUS ska ha löpande dialog med och bistå de nationella målansvariga som är huvudansvariga för framskrivandet. Dessutom kan RUS underlätta dialog/samråd med andra regionala/länsstyrelsekonstellationer. Om regionala förtydliganden ska göras behöver bör RUS ha en stödjande roll i det arbetet. - NV:s svar om RUS medverkan är att detta får framgå projektplanen för målbeskrivningarna. Utgångspunkt är att arbetet kommer ske höst och vår. Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta nedan. Grupp 2 Fråga: Målbeskrivningarna (inkl. indikatoröversynen) Frågor: RUS roll i arbetet med målbeskrivningarna? Vilka regionala/länsstyrelsekonstellationer bör nationella myndigheter söka dialog med? Vad gruppen kom fram till: - Syfte underlätta mål och framför allt följa upp - Befintliga preciseringar viktiga, de beskriver målen bra - Målbeskrivningarna ska komplettera preciseringarna - Vill se NV:s projektplan - FU 2012 är ett bra underlag, där syns bristerna - Dessutom tid och arealer etc. kommer med strategierna - Regionala målbeskrivningar? - RUS roll att se till att de inte blir så omfattande och stå för tätare kontakter mednationell nivå, behöver konkretiseras. - Söka kontakt: RUS och regionalt målansvariga Gemensam diskussion: Stig: Vi kan ej gå längre i målen än vad regeringen beslutat. Åtgärdsprogrammen kan dock vara mer ambitiösa. Målbeskrivningarna främst hjälpmedel för uppföljningen. Men hur utförligt behöver det vara? Fredrik: Delmålen var mer preciserade och det som inte genomförts visar vad som behöver göras. 12

13 - Magnus har kontakt med NV angående projektplanen för målbeskrivningarna och ev. synpunkter (samma som ovan) 4. Miljömålsmedel: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 Förvaltning: VP 2012: Bereda och administrera länens projekt som finansieras av miljömålsmedel via Naturvårdsverkets anslag efter de former och förutsättningar som bestäms för detta. Rapport till mötet: NV ändrade sig angående administrationen och sköter denna själva. NV hade möte i januari och april om detta då Stig deltog som länsstyrelsernas representant. I juni gick info ut om sökbar pott och snart (anmärkning: skedde 5 september) info om nyckelfördelade. Länens projektidéer sökbar kommer till RUS mejlbox 30:e september NV vill ha en rekommendation senast 15.e oktober. De ska sedan komma överens med HaV och förankra med samverkansgruppen. Allt detta innan den 15.e november. Angående RUS egen ansökan är tvådagarsmötet ett sätt att börja verksamhetsplanera. Dialog behövs med NV om RUSansökan och verksamhetsplan Praktiska frågor kring medelsberedningen diskuterades. - RUS tar fram förslag till prioritering av projektidéer och med 2 miljoner kr högprioriterade. Förankras med RUS styrgrupp per e-post och meddelas NV 15 oktober. I steg 2 bereder RUS slutligt förslag som ska tas upp i RUS styrgrupp 15 november. I övrigt samma arbetsgång som ifjol, men utan Haralds medverkan. Lena återkommer med förtydliganden av arbetsgångenvid behov. - RUS egen ansökan skickas slutligt in efter styrgruppens möte 15 november då verksamhetsplanen fastställs. VP 2012: Om Naturvårdsverket önskar fortsätta delta i beredningen av miljöövervakningsprojekt. Rapport till mötet: Förfrågan till RUS om att medverka i utvecklingen/revision av MÖV hade kommit. Workshop 18 september i samband med MÖV-dagar i Ronneby. - Konstaterades att det är viktigt att RUS är med i denna process. - Emilie medverkar på workshopen som RUS representant. Hon meddelar NV detta och tar även fram bidrag till text om miljömålsuppföljningen som ska skickas ut innan. Vid workshopen lyfter hon även frågan om kulturmiljöövervakning. Coco m.fl. ger input vid behov. VP 2012: Utvärdera genomförda länsprojekt enligt den rutin för detta som beslutats

14 Rapport till mötet: Emilie har kontaktat Harald. - Emilie har också kollat vilka projekt som avrapporterades sist. - Genomgång skedde av länsprojekt där personer i RUS arbetsgrupp deltar i referensgrupper och liknande, vilket är flera: fyr, räkna q, Hallands gap-analys, fenologi m.fl. Det är sannolikt bra för fortsättningen att RUS arbetsgrupp är med på det sättet i vissa projekt. Utveckling: - Emilie fortsätter kontakt med Harald om utvärdering av senaste projekten. VP 2012: Tillgängliggöra genomförda projekt och utvärderingen av dessa på RUS hemsida. Rapport till mötet: Högprioriterat att få upp på webben, ännu inte gjort. - Magnus tog upp att NV framfört att det finns skäl för att lägga upp de gamla projekten på Miljömålsportalen istället för RUS sida. Om så skulle ske får inget arbete försenas ytterligare var en allmän mening. - Jens/Monika hör med NV om hur de ser på var projektet ska läggas upp, RUS sida eller Miljömålsportalen. VP 2012: Vid behov bidra till och understödja fortsatt utvärdering och tillgängliggörande av nationella och kommunala miljömålsprojekt. Rapport till mötet: Harald utvärderar våren/sommaren 2012 de nationella projekten på motsvarande sätt som han tidigare gjort för de regionala. Han är anställd av RUS/Lst Dalarna och NV anlitar RUS. Harald har också fått fråga att utvärdera MÖV-projekt. - Resultatet av Haralds nya utvärdering tas upp i arbetsgruppen senare. 5. Framåtblick 2013: Uppföljning/ utvärdering, mål och miljömålsmedel Grupp 3 Fråga: Framåtblick 2013 Frågor: Vilka bör RUS uppgifter 2013 vara inom Uppföljning/utvärdering, mål och miljömålsmedel? Dels de löpande och dels särskilda satsningar? När nya etappmål kommer kan RUS göra nåt få för att stödja länen? Bör RUS budget vara fördelad som 2012 ungefär? Vilka bör RUS uppgifter 2013 vara inom Medelsfördelningen/utvecklingsprojekten? Kopplingen länsprojekten och RUS projekt, bör den stärkas? Kopplingen till MÖV? Vad gruppen kom fram till: - Övergripande arbete utifrån Färdplan 2050 och generationsmålet 14

15 - Informations- och kommunikationsinsatser utifrån detta - FU 2012 ta tillvara resultat - Målbeskrivningar (inkl. indikatoröversyn) - Åtgärdsprojekt (uppföljning) - Ordinarie Gemensam diskussion: Magnus: Vid miljömålsdagarna framfördes tanken om ett färdplansuppdrag för generationsmålet. Stig: Tillfälle till diskussion då färdplansuppdraget lämnas. PASS 2 - Framkomna synpunkter tas med i diskussionerna kring VP Information och kommunikation: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner, inkl. framåtblick 2013 Förvaltning: VP 2012: Löpande informera länen genom nytt från RUS och på hemsidan. Rapport till mötet: Detta sker. VP 2012: Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och Naturvårdsverket arrangera miljömålsdagarna i Borgholm april för alla med roller i miljömålssystemet och Nobelmötet i december för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. Rapport till mötet: Miljömålsdagar i Borgholm genomfört med över 150 deltagare. Mycket arbete nedlagt på planering av arbetsgruppen. Dokumentationen, allt klart utom anteckningar från det gemensamma som Magnus ska slutföra. Umeå maj 2013 och Nobelmötet i Uppsala 5-6 december klart och ansvariga utsedda. Miljömålsdagarna: RUS/Västerbotten: Eva, Marie, Jens, Magnus, Jeanette Joelsson och ev. Skogsstyrelsens regionale kontakt. NV: Bengt Rundqvist och Ylva Carlheim-Gyllensköld. Nobel: Coco, Emilie, Monika och Magnus. - Kort diskussion utifrån utvärderingen och vad som kom fram i workshoparna. Mer interaktiva inslag och mingeltillfällen. Coco visade rapporten över smultronställemetoden. - Kort diskussion om Umeå Hotell Plaza bokat. Möjligheter att äta middagen på residenset. Vi bör räkna med 150 deltagare. Miljöministern bör tillfrågas. - Marie sammankallar planeringsgruppen för miljömålsdagarna till första möte i september. Planeringsgruppen ansvarar för att checklistan läggs fast. Fredrik funderar över tänkbara föredragshållare från Umeå universitet. - Coco kallar till planeringsmöte för Nobelmötet under september. Monika skickar ut fråga till länen vad de önskar ta upp, inklusive länsprojekt. Magnus definitivbokar hotell Linné. 15

16 Utveckling: VP 2012: Byta till ny hemsida på den länsstyrelsegemensamma (MOSS), med sharepoint. Rapport till mötet: Pågår, men det mesta är ännu kvar på den gamla (rus2.lst.se). Sharepoint ej fixat, då det visade sig svårt. - Monika/Jens gör RUS-kontakterna till en länsstyrelsegrupp i e-posten - De som inte gjort det och vill ger skyndsamt synpunkter på hemsidans struktur. - Magnus skickar de goda exempel på åtgärdsprogram länen skickade sommaren 2011 till Jens/Monika. VP 2012: Ta fram en kommunikationsstrategi för RUS men också för strategisk miljökommunikation i länen. Starta en referensgrupp för arbetet. Rapport till mötet: Referensgrupp bildad, första möte 29 augusti (Anna Bredberg, Monika, Eva, Jens och Lars Edman, NV). - Jens gav en rapport om som framkom på mötet. Ett utkast till strategin ska föreligga i oktober. Ett utkast, inklusive kommunikationsplan 2013 (del av VP 2013), ska skickas ut inför Nobel. En aktivitet som diskuterats var att kommunicera miljömål/fu 2012 vid de politiskapartiernas kongresser. RUS skulle kunna hjälpa länen hur man når de kommunala politikerna. Utbildning diskuterades också vid mötet. - Jens skickar anteckningar från mötet 29 augusti. - En enkät skickas till miljömålssamordnarna för att få deras synpunkter som underlag till strategin, bl.a. utbildningar, inkl. kommunikationsutbildningen. VP 2012: Se över grafiska mallar för RUS. Rapport till mötet: Elin har ordnat uppfräschad logga som fastställts. Även mallar framtagna. -Med anledning av Birgits transportrapport och förslag från henne på utformning för RUSrapporter diskuterades frågor kring detta, inkl. förankring och utgivare. Stig menade att dessa rapporter inte behövde förankras utöver RUS (styrgrupp) och berörd länsstyrelse. - Jens går igenom brevmall och PPT-mall utifrån det Elin tagit fram. - Jens tar fram förslag till omslagsmall för RUS rapporter och ev. annat som ska gälla för dessa. Birgits förslag tas tillvara. Jens undersöker också vad som gäller för användande av länsstyrelsernas gemensamma logga. Ambitionen är att både den och RUS logga ska finnas på rapporterna. Vidare att länsstyrelsernas gemensamma rapportnummer kan användas. - Angående ansvarig utgivare är utgångspunkten att den länsstyrelse som hållit i projektet är utgivare och att det också står att det skett inom ramen för RUS. 16

17 - Jens layoutar transportrapporten som att den kan publiceras i oktober. Magnus får se den innan publicering. VP 2012: Medverka med synpunkter m.m. i Naturvårdsverkets översyn av Miljömålsportalen. Rapport till mötet: Flera i RUS arbetsgrupp har medverkat som intervjupersoner inför sjösättningen av nya Miljömålsportalen. - RUS medverkan i arbetet under hösten? Denna fråga hade inte diskuterats närmare vid kommunikationsmötet 29 aug. (Anm: NV har kallat till möte 16 oktober kring detta) - Jens, Monika och Magnus bevakar Miljömålsportalens utveckling. VP 2012: Planera och genomföra en kompetenskurs för miljömålssamordnarna, kanske tillsammans med energisamordnarna, i strategisk miljökommunikation, från ord till handling. Rapport till mötet: I RUS arbetsgrupp har sagts att ett upplägg för detta måste tas fram nu under våren för genomförande i höst. Togs upp på Nobelmötet och efterfrågas. RUS har en idé om att göra detta tillsammans med energisamordnarna och kanske andra som samordnar strategiskt miljöarbete. - Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta. Grupp 1-3 Fråga: Utbildningen Frågor Utbildningen: Vad ska utbildningen innehålla? Hur och när ska den genomföras? Se tidigare vad vi sagt, nedan och anteckningar Nobel Gemensam redovisning/diskussion som utmynnade i: - Syfte att kunna kommunicera miljömål till olika målgrupper, sektorer, verksamheter. - Stor önskelista kan utläsas av vad som sagt tidigare att denna kurs ska innehålla. Klart är att den både ska kunskap i hur man kommunicerar och hur man kan bedriva ett strategiskt arbete. - Förslag att Fredrik håller i utbildningen, men då utanför ordinarie RUS-tjänst. Andra talare kan också anlitas. - Kursen får vara max 3 dagar och den bör delas så att den sker vid i alla fall två tillfällen. - Max 30 personer kan delta och då får vi vända oss till miljömålssamordnare i första hand. - Kursen kan göras så att den kan bli återkommande och så att de som gått den kan sprida kunskaperna. - Fredrik hör med sin chef att han kan åta sig detta och skissar på förslag till upplägg och där andra förutsättningar framgår. Tas upp nästa möte. - I enkäten till länsstyrelserna tas kursens innehåll upp som en fråga. - Kursen genomför i mars 2013 men med 2012 års medel. 17

18 PASS 3 7. Åtgärder: Genomgång höstens arbete utifrån VP 2012 och diskussioner Utveckling: VP 2012: Fortsätta arbetet med att ta fram vägledning i länens arbete med åtgärdsprogram, lägga upp goda exempel på hemsidan och utveckla former för erfarenhetsutbyte mellan länen. Nyttja den referensgrupp som bildades (åtgärdsroll 1) Rapport till mötet: Utlovat under våren. Detta arbete har blivit lidande, men behöver nu fullföljas. Prioritet 1 är att få upp goda exempel på RUS hemsida. Detta togs upp i gruppdiskussion, se ruta. Grupp 1-3 Fråga: Vägledning åtgärdsprogram Frågor Vägledning åtgärdsprogram (åtgärdsuppgift 1): Vägledningens innehåll? Hur vi får fram den? Vad grupperna kom fram till Grupp 1: - Visa på vassa åtgärder med exempel. - Belys konflikter i samband med åtgärdsprojekt/arbete. - Tematiskt framhållna vassa åtgärder utifrån problematisering av konflikter. Skrift och seminarium. Grupp 2: - Innehåll: ej styra - Definiera åtgärdsprogram - Goda exempel, de län som har gjort åtgärdsprogram får som input sätta ihop en sida med enhetslig struktur med sina erfarenheter: vad var bra/mindre bra med metoder och innehåll. - Enkla rekommendationer/tänk på: t.ex. glöm inte bort kulturmiljödelarna. Grupp 3: - Vad är ett åtgärdsprogram? Vad kan det vara? - Bjuda in Skogsstyrelsen i tidigt skede (första mötet i planeringen) - Innehåll prioritera (se ex FU 2012) - Utformning tidsspann, aktörer - Processer dialog, samverkan, förankring - Genomförande, uppföljning - Vägledningen kan RUS ta fram. - Fördjupningar skulle vi kunna göra i ett steg 2 och här kan också andra anlitas. Ex. på sådana är lyfta fram/utveckla slutsatserna i FU 2012 för olika områden, utvecklad metodik för åtgärdsuppföljning, tillämpning i samhällsekonomiska analyser. Gemensam diskussion: Magnus: Den tidigare referensgruppen behöver kontaktas igen och kanske förnyas. Eva: Utvärdera åtgärdsprogram viktigt, vad var bra, mindre bra. Fredrik: Olika utveckling i olika län behöver man beakta i åtgärdsprogram, demografiska, ekonomiska. 18

19 Coco: Rimlig ambitionsnivå, ta fram vägledningen enkelt och snabbt. Tänk-på-lista. Stig: De som gör jobbet bestämmer detaljerna. Åtgärdsprogrammet formulerar ramarna. Emilie: Viktigt att vi inte styr för mycket. Eva: Genomförandeunderskottet. Hur pratar man om det? - Magnus skickar de goda exempel på åtgärdsprogram länen skickade sommaren 2011 till Jens/Monika. - Nytt från RUS skickas ut där vi informerar att arbetet nu är igång igen och att vi önskar senaste årets åtgärdsprogram. Monika och Magnus fixar detta. - Magnus, Kristofer, Jimmy och Marie är arbetsgrupp. Referensgruppen förnyas och engageras igen. Till Nobelmötet ska förslag till vägledningen föreligga. VP 2012: Genomföra metodutveckling inom viktigare åtgärdsområden beslutade 2011: kulturmiljö (enligt projektplan), transporter (med seminarium i mars), samhällsplanering och regional tillväxt. Ta fram projektplaner för fortsatt arbete inom de tre sista. Påbörja ytterligare minst ett område, troligtvis ekosystemansatsen (ev. med startseminarium i höst). Lägga fast kriterierna som ska gälla för RUS åtgärdsprojekt. (åtgärdsroll 2) Rapport till mötet: Kulturmiljöprojektet i gång med Coco/Kristofer som projektledare. Ett frågebatteri har gått ut och svaren bearbetas nu. En referensgrupp med nationella och regionala företrädare bildad och ska ha första möte 9 maj. Seminarium 3 oktober. Rapport på gång. RUS seminarium om transportplaneringen och miljömålen genomfördes i Göteborg 8 mars med långt över 100 deltagare. Trivector anlitad även för dokumentationen. Allt filmades också. Fredrik fick ersätta Birgit som ordnat allt. Fortsatt arbete med åtgärdsområdet när Birgit kommer tillbaka. Birgit har efterfrågat kr för en fortsättning. Seminariet inkl. dokumentation blev något dyrare än avsatta medel. Under året arbete för att få ihop en förankrad projektplan för samhällsplaneringsprojektet. Möten i Lst-Boverksgruppen under våren, ws på plan- och bostadsdagarna. Första styrgrupp då kr beslutat. Regional tillväxt återstår att driva vidare. Vi har dock haft viss omvärldsbevakning. Ekosystem har RUS försökt orientera sig i vad RUS kan göra. Seminarium i höst är sannolikt orealistiskt. Många olika initiativ tas nu och frågan är hur RUS kan bidra. Vid möte i fjällgruppen har Eva tagit upp frågan. WS på miljömålsdagarna om detta. Kriterierna för åtgärdsprojekten lade RUS styrgrupp fast i april. - Coco/Kristofer hade tankar på att nästa år presentera och kommunicera resultatet av kulturmiljöprojektet. De kan antagligen ske inom ramen för ordinarie RUS-tjänst, men extra medel kan behövas. - Transport och rapporten hade diskuterats under pass 2. - Eva informerade om att hon gjort vissa undersökningar i ekosystemfrågan. Hon hade talat med personer på NV och miljödepartementet. - Magnus kontaktar Birgit om transport och vad som sagts på mötet. - Fortsatt planering/tänkande kring ekosystem och tillväxt sker under hösten. 19

20 VP 2012: Fortsätta utveckla uppföljning/utvärdering av och planering kring åtgärdsarbetet, bl.a. som en del i vägledningsarbetet (första punkten) men också genom att understödja pågående arbete och initiativ i olika län under året och söka samarbete med län. (åtgärdsroll 3) Rapport till mötet: Denna fråga bör tas upp i vägledningen åtgärdsprogram. WS på miljömålsdagarna om detta. RUS har medverkat i projektet effektiva miljömålsåtgärder som slutrapporterat. Vad RUS gjort är i övrigt att lägga lite pengar i Skånemodellen och prioriterat Västerbottens projekt 2012 (webbportal som passar länsstyrelsesystemet). Synpunkt har framkommit att RUS borde inventera hur åtgärdsuppföljning sker i andra processer/uppdrag (energi, landsbygd, vatten etc) och hur den i så fall kan nyttjas i miljömålens åtgärdsuppföljning eller det finns bra modeller att ta efter. RUS har blivit inbjudna till referensgrupp för samhällsekonomiska analyser. Magnus deltar vid möte 28 september. Forum 15 november. - Fredrik informerade om att Energimyndigheten och energinätverket har seminarium om uppföljning 22 november, inkl. åtgärdsuppföljning. - Stig hade föregående möte berättat om RUS ev. möjliga engagemang i ett forskningsprojekt om civilsamhällets roll i miljöarbetet som planeras med Mistra-finansiering och som kan ses som uppföljning av åtgärdsarbetet. Mötet om detta den 24 september får Magnus ersätta Stig som har förhinder. Det bästa vore om vi till dess har en konkret idé. - Eva informerade om Västerbottens projekt och visade webbportalen som den nu ser ut för Västerbotten och där olika aktörer gör åtagande för åtgärder i åtgärdsprogrammet och att man lovar följa upp. Lanseras under deras hållbarhetsvecka. Alla län ska sedan kunna använda applikationen. Eva berättade också att projektet blivit dyrare än planerat. - Länens informeras genom Nytt från RUS om NV:s arbete med samhällsekonomiska analyser och forumet 15 november. - Västerbottens projekt presenteras på Nobelmötet. RUS skjuter till kr till projektet. VP 2012: Utveckla relationen gentemot Miljömålsberedningens arbete. (åtgärdsroll 4) Rapport till mötet: Stig och Magnus får del av MMB handlingar och informerar där så är möjligt och lämplig om detta, bl.a. för Miljövårdsdirektörerna. MMB pass på miljömålsdagarna. I övrigt ingen särskilt gjorts från RUS sida. Jimmy nu anlitad för markanvändningsstrategin, skog. Kemikaliestrategin ute på remiss till 1 oktober. HaV har tagit fram ett underlag inför vattenpolitiska strategin där uppdrag ska komma i höst. 12 december ordnar MMB ett seminarium i riksdagenens andrakammarsal. MMB har ett aktuellt bildspel som skickats ut till miljömålssamordnarna. - Jimmy, som under dagen haft möte med beredningens kansli, berättade om sitt arbete med markanvändningsstrategin. Han är ordförande i en av de två expertgrupper som nu har fram underlag. Hans grupp handlar om miljöhänsyn och den andra skydd och skötsel. Grupperna ska jobba året ut. Länsstyrelserepresentant finns också i grupperna. 20

21 - MMB:s arbete under hösten bevakas och RUS-kontakterna informeras vid behov. VP 2012: Vid behov bidra till att stärka samordning mellan länsstyrelser inom viktiga områden med behov. Använda och kommunicera resultatet av fördjupade utvärderingen. (åtgärdsroll 5) Rapport till mötet: Åtgärdsroll 2 bidrar. RUS har tidigare ägnat särskilt intresse åt kopplingen mellan energiuppdraget och miljömålsuppdraget. Energiuppdraget söker nu egna resurser för sin samverkan. Det är viktigt att kopplingarna blir fortsatt bra då och att dubbla spår undviks, då uppdragen och utvecklings- och sameverkansinsatser ofta ligger nära varandra. - RUS för vid behov dialog med energisamordningen inför dess planerade samverkansforum (LEKS) kring gemensamma frågor. VP 2012: Upprätta ett dokument där aktuella nationella prioriteringar framgår. (åtgärdsroll 6) Rapport till mötet: Denna uppgift fick bordläggas Vägledning mål kommer delvis tjäna denna funktion. - Magnus funderar vidare över upprättandet av dokument med nationella prioriteringar (åtgärdsroll 6) Frågan behandlas också i diskussionerna kring VP VP 2012: Stärka stödet till kommunerna och de regionala samverkansorganen. Fortsätta påbörjad dialog med SKL m.fl. om detta och om möjligt initiera några insatser och då söka samverkan med intresserade län. (åtgärdsroll 7) Rapport till mötet: Den påbörjade dialogen med SKL har inte återupptagits. Inget har vidare gjorts i år. - Eva informerade om att NV vill ta mer kontakt med kommuner, vilket planeras ske i samarbete med länsstyrelser. 20 november ett första möte i Västerbotten. Eva är med i planeringen och de ska ta upp miljömål, rovdjur och avfall. Eva verkar för att RUS arbete kommer med där. RUS skulle också kunna bistå i planering av kommande sådana konferenser om miljömål ska tas upp. - Magnus funderar vidare över stödet till kommunerna (åtgärdsroll 7). Frågan behandlas också i diskussionerna kring VP VP 2012: Fortsätta analysera vad generationsmålets breddning av miljömålssystemet avseende internationella perspektiv och konsumtion betyder för det regionala arbetet, liksom betoningen av ekosystemtjänster. 21

22 Rapport till mötet: Försöker RUS i någon mån, men inte organiserat ännu. Se även ovan om ekosystem. - Frågan om fortsatt analys av internationella perspektivets betydelse och konsumtion får behandlas i diskussionerna kring VP Framåtblick 2013: Åtgärder Grupp 1-3 Fråga: Framåtblick 2013 Frågor: Av åtgärdsuppgifterna (2-7) vilka går vi vidare med i höst och hur? Vilka 2013? Åtgärdsuppföljning hur utvecklar vi den? Från i höst och 2013? Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i åtgärdsarbetet? Vad grupp 2 kom fram till: - Vägledningen prio 1 - Fem goda exempel/temaområden eller mål vaskas fram av oss och läggs ut på hemsida. Och smulturställen ges en bättre dräkt. - Inventering per temaområde vilken åtgärdsuppföljning som redan sker utanför miljömålssystemet men som vi kan ha nytta av. - Bättre att prioritera och hinna slutföra några få saker än att vi påbörjar många saker och inte hinner sen Vad grupp 3 kom fram till: - Hösten 2012 Vägledningen och uppföljning åtgärder (åtgärdsroll 1 och 3) Ekosystemtjänster, hur man går åtgärdsprogram för landskapets värden, samarbete Länsstyrelse-Skogsstyrelsen. (åtgärdsroll 2) ? Använda och kommunicera FU ? Stöd till kommuner (åtgärdsroll 7) -? Stärka samordning mellan lst (åtgärdsroll 5) Gemensam diskussion: Magnus: I arbetsmötet 29 augusti med NV: samordningsfunktion föreslog NV att RUS i åtgärdsroll 3 skulle kunna söka samarbete med NV:s styrmedelssida, de som också arbetar med samhällsekonomiska analyser. Frågor vid mötet 12 juni som bör beaktas i verksamhetsplaneringen: Eva berättade att Umeå är värd för Nordiska ministerrrådet personer ska delta på temat medskapandets konst. Länsstyrelsen ska medverka och Eva undrade om detta kunde vara något för RUS. Eva under söker detta vidare. Till mötet hade Johanna Severinsson skickat underlag om miljömål på mjölkpaket. Hon hade varit i kontakt med Arla om denna möjlighet och de är intresserade. Hon undrar om RUS och NV kan bistå. Arbetsgruppen var positiv. Magnus berättade att ett kort möte dagen därpå skulle hållas mellan Johanna, NV och han om detta. - Framkomna synpunkter tas med i diskussionerna kring VP

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 27-28 augusti 2015

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 27-28 augusti 2015 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 27-28 augusti 2015 Plats: Bogesund, Vaxholm Närvarande: Magnus Eriksson (anteckningar), Anna-Lena Lövkvist Andersen, Emilie Vejlens, Carl-Johan Sanglert, Coco

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad VÄRMLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL Gertrud Gybrant 2008-06-03 054-19 70 32 gertrud.gybrant@s.lst.se Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund Plats: Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01 Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten Upplägg Senaste nytt budgetpropositionen Kort återblick på energi-

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer