DOMAR Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten"

Transkript

1 DOMAR 2007 Uppdatering Nr REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr Ej pt Sthlm *) AB 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det bl.a. framkommit att gäster lämnat restaurangens serveringsytor med alkoholdrycker som serverats på restaurangen (överträdelse av 6 kap. 8 ), att gäster druckit egen medhavd alkohol på restaurangen (överträdelse av 6 kap. 9 ), att tillståndshavaren varit restförd vid några tillfällen samt att det funnits en manipulerbar kassaapparat på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten i Stockholms län som , nr , ändrade till varning. Länsrätten konstaterade bl.a. att en manipulerbar kassaapparat använts men att det inte visats om och i så fall i vilken omfattning tillståndshavaren hade manipulerat med kassaredovisningen. Vad som anförts rörande manipulerad kassaapparat kan därför inte ligga tillståndshavaren till last i återkallelsefrågan. Vad gällde de övriga omständigheterna fann länsrätten att de utgjorde grund för återkallelse av serveringstillståndet. Eftersom restföringarna varit få och överträdelserna av 6 kap. 8 och 9 skett endast vid något enstaka tillfälle fanns särskilda skäl att meddela varning i stället för återkallelse. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Beträffande bolagets kassahantering fann kammarrätten i likhet med länsrätten det inte visats att kassaredovisningen varit manipulerad. Inte heller är det visat att kassaapparaten inte uppfyller de krav som uppställs i 8 kap. 5a alkohollagen och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister (FHIFS 2003:2). Vad som förekommit i denna del utgör således inte grund för återkallelse av tillståndet (tillståndshavaren hade vid den muntliga förhandlingen i kammarrätten anfört vad avser kassaregistret att det som menas med den manipulerbara kassaapparaten är att det i ett så kallat prövningsläge är möjligt att göra ett inslag som syns endast på displayen. Alla sådana inslag registreras dock på z-remsan). Kommunen överklagade till Regeringsrätten som i beslut , nr , inte meddelade prövningstillstånd. KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2007 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm AB *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren dels vid ett stort antal tillfällen inte betalat skatter och avgifter i tid och dels varit restförd för betydande vid fem tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som , nr avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. i fråga om de betalningsuppmaningar tillståndshavaren fått från Skatteverket efter att inte betalat skatter och avgifter inom föreskriven tid att Även sådana uppmaningar visar nämligen på förekomsten av brister i fråga om tillståndshavarens vilja eller förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot det allmänna. 7 kap. 19. Stockholm AB *) 9

2 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. överservering vid ett tillfälle samt brister i ordning och nykterhet vid ett par tillfällen. Bl.a. hade berusningsgraden hos ett par gäster ingående beskrivits i en polisrapport (den som serverat blev åtalad men frikändes av tingsrätten). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg bl.a. att polisens iakttagelser, som gjorts på visst avstånd och utan direkt kontakt med gästerna, inte visat att gästerna var onyktra. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Stockholm AB *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. ett stort antal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet.7 kap. 19. Stockholm AB *) 10 *) Kommunen meddelade villkor om ordningsvakter och om att serveringspersonalen skulle genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Anledning till åtgärden var upprepade fall av brister i ordning och nykterhet på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade varningen till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade länsrättens dom till kammarrätten som , nr , upphävde länsrättens dom och kommunens beslut om varning. Kammarrätten konstaterade att tillståndshavaren vid tre tillfällen brutit mot kravet på ordning och nykterhet men också att nämnda krav varit uppfyllda vid flera andra tillfällen. Kammarrätten nämner även att enligt tillståndshavaren passerar ca gäster lokalen under loppet av ett år. 7 kap. 20. Anm. Domen är kort skriven men det förefaller som om verksamhetens relativt stora omfattning kan spelat roll för kammarrättens ståndpunkt eftersom just antal gäster nämns. Stockholm AB *) 10 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att bolagets företrädare och serveringspersonal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering senast i januari Anledning till beslutet var att det i samband med tillsyn av restaurangen konstaterats att det kl fanns gäster på uteserveringen trots att uteserveringen skulle varit utrymd kl Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att servering av alkoholdrycker inte skett efter kl (då serveringstiden på uteserveringen gick till ända). Länsrätten förlängde tiden för villkorets uppfyllande till februari 2007 och avslog överklagandet i övrigt. Anm. Det framgår inte av domen om kommunen meddelat något särskilt villkor om att uteserveringen skulle vara utrymd senast kl Det är därför i detta mål oklart om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen i något avseende. Detta påpekande p.g.a. följande. Bestämmelsen i 6 kap. 4 andra stycket om utrymning 30 minuter efter serveringstidens utgång får anses avse serveringsstället som sådant. En eventuell begränsning av serveringstiden för alkoholdrycker på t.ex. en uteservering torde innebära att alkoholdrycker inte får serveras där efter den tid som angetts som sluttid för servering men att gästerna får befinna sig där och även förtära alkoholdrycker där lika länge som i övriga delar av restaurangen (därmed inte sagt att gästerna får till sådant serveringsutrymme medföra alkoholdrycker som serverats i annan av serveringsställets lokaler). I fall det finns önskemål från tillståndsmyndighetens sida om att en servering skall utrymmas vid någon tidigare tidpunkt än den för stället i stort gällande utrymningstiden kan ett villkor om sådan utrymning meddelas med stöd av 7 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagandet till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten ansåg att bestämmelsen om utrymningstid skulle uppfattas så att utrymning skall ske successivt allteftersom serveringstiden för respektive lokal löper ut. En av de tre domarna var skiljaktig och menade, i likhet med Statens folkhälsoinstitut som avgett yttrande i målet, att bestämmelsen om utrymningstid tar sikte på serveringsstället som sådant och inte på skilda serveringslokaler. Därmed ansågs heller inte att tillståndshavaren brutit mot bestämmelsen om utrymningstid samt att överklagandet skulle bifallas. Jönköping E *) 2

3 *) Kommunen meddelade villkor om att alkoholdrycker endast får serveras genom sedvanlig bordsservering vilket innebar att självservering eller självtagning inte fick förekomma. Kommunen hade i samband med tillsyn funnit brister i ordning och nykterhet samt att s.k. helrör serverats utan någon efterföljande tillsyn av förtäringen från personalens sida. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. Jönköping R *) 4 Kammarrätten meddelade prövningstillstånd. Jönköping R *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. p.g.a. att lokalen inte var godkänd av miljöförvaltningen och att sökandens sambo, vilken betraktades som olämplig, hade inflytande över rörelsen ( bl.a. genom lån till sökanden). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som , nr meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten avslog därefter överklagandet , nr kap. 7. Jönköping E *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med en hästgala (vilken för övrigt arrangerades på ytterligare fem platser i landet). Anledningen till avslaget var att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen (brister i bolagets ekonomiska förhållanden). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade inledningsvis att tre andra länsrätter bifallit överklaganden som bolaget gjort med anledning av att det nekats serveringstillstånd av tre andra kommuner. Länsrätten fann vidare att när det gäller den ekonomiska skötsamheten föreligger flera omständigheter som kan ifrågasättas vad gäller tidigare skuldsättning och förfarandet vid bolagets redovisning och bokföring. Bolaget har emellertid, såsom även framgår av tidigare länsrättsdomar från september 2006 avseende denna fråga, på ett trovärdigt sätt redogjort för bakgrunden till den tidigare låga omsättningen och de ekonomiska problem som förekommit. Kommunen ansökte om prövningstillstånd och inhibition av länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping vilken , nr , meddelade prövningstillstånd samt förordnade om inhibition. Kammarrätten upphävde därefter dag som ovan länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. 7 kap. 7. Jönköping T *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det bl.a. framkommit att tillståndshavaren haft ett kassaregister som varit möjligt att manipulera samt att det funnits vissa brister i bokföringen. Kvitto hade heller inte lämnats till samtliga kunder. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att det inte gått att klarlägga om de brister som påtalats ifråga om kassaregistret berott på tekniska fel, oredovisade intäkter eller något annat. Länsrätten fann vidare att bristerna nu rättats till av tillståndshavaren. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg därmed till skillnad från länsrätten att det inte fanns särskilda skäl att i stället för återkallelse meddela varning. Kammarrätten konstaterad bl.a. att tillståndshavaren inte bytt ut det otillförlitliga kassaregistret. 7 kap. 19. Jönköping E *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistreringen och bokföringen. Skatteverket hade i sin analys av de datafiler som laddats från restaurangens kassaregister dragit den slutsatsen att omsättningen krympts. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att det fanns skäl att återkalla serveringstillståndet. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom. Kammarrätten delade alltså kommunens uppfattning om att det fanns tillräckliga grunder för att återkalla tillståndet. Dock ansåg kammarrätten att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit för att rätta till bristerna i kassahanteringen kunde utgöra särskilda skäl att i stället för återkallelse av serveringstillståndet meddela varning. 7 kap. 19. Jönköping E *) 11

4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden intill november 2005 varit en av bolagsägarna i ett handelsbolag som fått sitt serveringstillstånd återkallat p.g.a. brister i kassaregistreringen och bokföringen (se ovan mål samt Kammarrätten i Jönköping , vilken ändrade återkallelsen till varning). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet. Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 7. Göteborg N *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kravet i alkohollagen på tillhandahållande av lagad mat inte var uppfyllt. Verksamheten var av miljöförvaltningen godkänd som café med beredning av sallader och pajer m.m. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade länsrättens dom till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap. 8. Göteborg M *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar och av en bolagsmans begångna brott (brott mot lotterilagen och olovlig körning). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delvis biföll överklagandet och ändrade till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Göteborg O *) *) Kommunen överklagade länsrättens domar gällande dels varning dels serveringstid. Kammarrätten konstaterade att berörd tillståndshavare inte längre hade serveringstillstånd och att det inte fanns något befogat intresse av att ändå pröva målet. Kammarrätten avskrev målet. Sundsvall Y *) 4 *) Kommunen avslog en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i samband med en hästgala bl.a. p.g.a. av skulder till det allmänna. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att skulderna numer syntes vara betalda. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 7. Sundsvall AC *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande lämplighet. Bl.a. hade sökanden varit restförd vid flera tillfällen, underlåtit att lämna skattedeklaration och varit bolagsman i ett företag som sålt öl till underåriga och i samband med det meddelats en varning. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 7. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. 7 kap. 7. LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2007 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog serveringstid till kl 03 (inne) och till kl 23 (uteservering). Kommunen meddelade även tillståndshavaren en varning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att det varit mycket hög berusningsgrad på restaurangen, bl.a. hade en underårig gäst varit berusad. Länsrätten fann även att det förekommit ett stort antal polisanmälningar gällande bl.a. misshandelsbrott på restaurangen. 6 kap. 4 och 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 03 p.g.a. risk för olägenheter i form av bullerstörningar för närboende och ordningsstörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4.

5 AB Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att bolagets företrädare och serveringspersonal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering senast i januari Anledning till beslutet var att det i samband med tillsyn av restaurangen konstaterats att det kl fanns gäster på uteserveringen trots att uteserveringen skulle varit utrymd kl Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att servering av alkoholdrycker inte skett efter kl (då serveringstiden på uteserveringen gick till ända). Länsrätten förlängde tiden för villkorets uppfyllande till februari 2007 och avslog överklagandet i övrigt. Anm. Det framgår inte av domen om kommunen meddelat något särskilt villkor om att uteserveringen skulle vara utrymd senast kl Det är därför i detta mål oklart om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen i något avseende. Detta påpekande p.g.a. följande. Bestämmelsen i 6 kap. 4 andra stycket om utrymning 30 minuter efter serveringstidens utgång får anses avse serveringsstället som sådant. En eventuell begränsning av serveringstiden för alkoholdrycker på t.ex. en uteservering torde innebära att alkoholdrycker inte får serveras där efter den tid som angetts som sluttid för servering men att gästerna får befinna sig där och även förtära alkoholdrycker där lika länge som i övriga delar av restaurangen (därmed inte sagt att gästerna får till sådant serveringsutrymme medföra alkoholdrycker som serverats i annan av serveringsställets lokaler). I fall det finns önskemål från tillståndsmyndighetens sida om att en servering skall utrymmas vid någon tidigare tidpunkt än den för stället i stort gällande utrymningstiden kan ett villkor om sådan utrymning meddelas med stöd av 7 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagandet till Kammarrätten i Stockholm som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten ansåg att bestämmelsen om utrymningstid skulle uppfattas så att utrymning skall ske successivt allteftersom serveringstiden för respektive lokal löper ut. En av de tre domarna var skiljaktig och menade, i likhet med Statens folkhälsoinstitut som avgett yttrande i målet, att bestämmelsen om utrymningstid tar sikte på serveringsstället som sådant och inte på skilda serveringslokaler. Därmed ansågs heller inte att tillståndshavaren brutit mot bestämmelsen om utrymningstid samt att överklagandet skulle bifallas. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak p.g.a. av brister i hur finansieringen av restaurangköpet verifierats. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. överträdelse av 6 kap. 5 och 9 alkohollagen och p.g.a. att bolaget drevs under inflytande av en person som tidigare sökt få serveringstillstånd på restaurangen men nekats p.g.a. bristande lämplighet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 1 *) Kommunen återkallade i oktober 2006 serveringstillståndet p.g.a. ett stort antal restföringar och betalningsuppmaningar. Dessutom hade en styrelseledamot gjort sig skyldig till olovlig körning och rattfylleri i oktober Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att inga restföringar eller betalningsuppmaningar förekommit sedan juli 2006 och att rattfylleribrottet uppgivits vara en engångshändelse. Dessa omständigheter ansåg länsrätten utgöra särskilda skäl för att i stället för återkallelse meddela varning. 7 kap. 19. AB *) 2 *) Överklagandet återkallat (beslut om återkallelse av serveringstillståndet) AB Ä *) 2

6 *) Kommunen avslog en ansökan från föreningen Friskis & Svettis Stockholm om ett tillfälligt serveringstillstånd vid ett tillfälle rörande servering till föreningens medlemmar samt en medhavd gäst. Arrangemanget avsåg en jazzkväll. Kommunen ansåg inte det var fråga om ett slutet sällskap. Föreningen överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var dock skiljaktig och anförde att föreningen medlemmar (45 000) utgör en så stor grupp att den inte kan anses utgöra ett slutet sällskap. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i tillståndshavarens kassaregister. Bl.a. var kassaregistret så programmerat att returförsäljning och registrering i träningsläge inte registrerades på dag- eller månadsrapporterna. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av att tillståndshavaren dels inte följt best. om serverings- och utrymningstid och dels inte längre uppfyllde kravet på lämplighet sedan nya ägare av bolaget inte visat hur finansieringen av deras köp av bolaget skett. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet dels p.g.a. brister i kassahanteringen och dels p.g.a. att det vid två tillfällen funnits berusade gäster på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i kassahanteringen (bl.a. saknades kassakontrollremsa, betalningssätt registrerades inte och fel org.nr och namn angavs på kvitton och rapporter). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Skäl härför angavs vara att förhållandena iakttagits under en relativ kort tidsperiod och att tillståndshavaren införskaffat ett nytt kassaregister. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog utsträckt serveringstid från kl 22 till kl 01 p.g.a. närboendestörningar (tillståndshavaren hade under en prövotid haft serveringstid till kl 01 varvid störningar iakttagits). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB *) 3 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett antal restföringar samt ett flertal betalningspåminnelser avseende skatter och avgifter. Dessutom hade en bolagsman varit restförd för obetalda skatter vid ett antal tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten fann att anledningarna till restföringarna jämte att tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att rätta till förhållandena kunde utgöra skäl att åtgärden kunde begränsas till en varning. 7 kap.19. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av restföringar och betalningsanmaningar avseende skatter samt p.g.a. av att serveringsansvarig inte funnits på plats. Tillståndshavaren hade i dec 2005 fått en varning för andra brister i serveringens bedrivande. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid vid två tillfällen till kl 03 med hänvisning till polismyndighetens yttrande av vilket framgick att det förekommit en betydande mängd ordningsstörningar i anslutning till restaurangen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ä *) 4

7 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. av att den ansett att tillståndshavaren överträtt alkohollagens bestämmelse om animeringsförbud (6 kap. 7 ) och särskilda bestämmelser vid marknadsföring av alkoholdrycker. Detta genom att i utskick till kunder erbjudit fri bar i sin dryckesprislista samt erbjudit servering till kl 03 vilket inte var förenligt med gällande serveringstillstånd till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde beslutet. Länsrätten fann därvid bl.a. att bolaget genom utskick till kunder via inte på serveringsstället vidtagit åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Då, anförde länsrätten, det är Konsumentverket och inte kommunen som skall utöva tillsyn över marknadsföring som sker utanför serveringsstället, finner länsrätten att kommunen inte haft behörighet att utdela en varning till tillståndshavaren p.g.a. den marknadsföring som skett genom e-postmeddelandet till bolagets kunder. Vidare anförde länsrätten att det av utredningen i målet inte framkommit att bolaget faktiskt brutit mot bestämmelserna för serveringstillståndet, t.ex. genom att servera alkohol utanför gällande serveringstid. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att erbjudandet om fri bar endast skett genom utskick med e-post till personer och företag i samband med information om restaurangens julbord år Eftersom erbjudandet inte skett på försäljningsstället eller riktat sig till gästerna på stället saknas förutsättningar att anse åtgärden vara ett brott mot animeringsförbudet i 6 kap. 7 alkohollagen. En förutsättning för ingripande enligt 7 kap alkohollagen är att en överträdelse av bestämmelser, föreskrifter eller villkor faktiskt har skett. I målet har inte framkommit eller ens påståtts att bolaget vid något tillfälle faktiskt har serverat alkohol efter serveringstidens utgång. Någon överträdelse av de villkor som gäller avseende serveringstid i bolagets serveringstillstånd har således inte visats. 7 kap. 20 AB *) 4 *) Fråga om tillämpning av förvaltningslagen. En närboende till en restaurang hade begärt att kommunen skulle återkalla serveringstillståndet vilket kommunen inte funnit skäl att göra. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en varning till ett bolag som bedrev livsmedelshandel sedan det genom inköpsstudier framkommit att bolagets rutiner för legitimationskontroll inte svarat upp mot vad som stadgas i 3 kap. 8 fjärde stycket. Bolaget överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 21. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bristande kassarutiner och restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 03 p.g.a. av risk för ordningsstörningar, närboendestörningar och p.g.a. att kommunens alkoholpolitiska program inte medgav stadigvarande serveringstid till kl 03. Polismyndigheten hade avstyrk. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten tog därvid fasta på att polismyndigheten avstyrkt. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av brister i bokföringen, restföringar, underskott på skattekontot samt underlåtenhet att i samband med alkoholservering ha en serveringsansvarig närvarande på serveringsstället. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 03 vid ett tillfälle. Beslutet motiverades med att det pågick en utredning avseende bullerstörningar (hög musikvolym) efter klagomål från närboende. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6

8 *) Kommunen biföll en ansökan om bl.a. utökning av serveringstiden till kl 23 under en försöksperiod samt medgav att servering fick ske på en uteservering. Beslutet överklagades till länsrätten av närboende som anförde att det skulle bli ytterligare störningar från verksamheten, bl.a. från buller och matos. Dessutom skulle uteserveringen ta upp mer än halva trottoarytan. Länsrätten som inte ansåg det fanns sådana olägenheter som anges i 7 kap. 9 alkohollagen avslog överklagandet. 7 kap. 9. AB *) 6 *) Överklagande avvisas eftersom klaganden saknade talerätt. 22 FL. AB Ä *) 6 *) Kommunen hade beslutat återkalla ett serveringstillstånd för ett handelsbolag på begäran undertecknad av en av de två bolagsmännen. Den andre bolagsmannen överklagar till länsrätten och anför att firman tecknas gemensamt av bolagsmännen (och alltså inte var för sig). Länsrätten biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 03 vid sju studentfester. Kommunen ansåg det fanns risk för olägenheter och ordningsstörningar. Polismyndigheten hade bl.a. pekat på tidigare ordningsstörningar på restaurangen. Sökanden överklagande till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4 och 7 kap. 9. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 01 på en uteservering belägen på en bakgård. Serveringstiden bestämdes till kl 22 sön-to och till kl 24 fre-lö. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt tid till kl 01 p.g.a. risk för störningar. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. ett stort antal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , avslog överklagandet.7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid på uteservering från kl 22 till kl 23 alternativt kl 24. Polismyndigheten hade avstyrkt ansökan p.g.a. risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4 AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. överträdelse av förvaringsförbudet i 6 kap. 9 och brister i efterlevnaden av vad som föreskrivs om kassaregister i 8 kap. 5a. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning sedan det uppmärksammats att tillståndshavaren inte efterföljt villkor om antal ordningsvakter, villkor om åldersgräns på 20 år för tillträde till serveringstältet (som låg i anslutning till en idrottsplats) samt åsidosättande av skyldigheten att lämna kvitto till gästerna. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. att det vid ett tillfälle saknades serveringsansvarig på restaurangen, att det förekommit några restföringar och att en person med betydande inflytande i bolaget inte anmälts förrän efter ett par månader. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. brister i lämpligheten. Två företrädare för bolaget var ledamöter i ett annat bolag vars bokföring i viss mån släpat efter. Dessutom hade detta bolags skattedeklarationer lämnats in för sent vid flera tillfällen samt innehållit felaktigheter. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig. 7 kap. 7.

9 AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid på uteservering från kl 22 till kl 23/24/eller 01 p.g.a. risk för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. omfattande restföringar samt betalningsuppmaningar. Det hade även vid mer än ett tillfälle förekommit så berusade gäster på restaurangen att de omhändertagits av polisen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återtog (genom att med stöd av 7 kap. 19 p 3 återkalla serveringstiden) en utökad serveringstid på en uteservering p.g.a. att en gäst serverats alkoholdrycker där sedan serveringstiden gått till ända. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Anm. I detta liksom i andra liknande fall uppkommer frågan om det formellt sett är möjligt att återkalla en serveringstid med stöd av 7 kap. 19. Om en begränsning av serveringstiden önskas kan detta lämpligen ske genom att med stöd av 7 kap. 5 meddela ett villkor. AB Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. bristande lämplighet hos en bolagsföreträdare (smärre häleribrott 2005, villkorlig dom) samt överträdelse av bestämmelsen om ordning och nykterhet i 6 kap. 2. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. AB Ä *) 6 *) Sedan kommunen på prov under ett års tid meddelat serveringstid till kl 03 överklagades beslutet av närboende till länsrätten. Som skäl för överklagande angavs störningar från verksamheten. Länsrätten biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterad bl.a. att såväl polismyndigheten som miljöförvaltningen avstyrkt serveringstid till kl 03, just p.g.a. risken för närboendestörningar. 6 kap. 4. AB Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det funnits berusade gäster på restaurangen, att en gäst tagit med sig en flaska från restaurangen och att en anställd som betraktades av kommunen som en person med betydande inflytande över rörelsen (hade en ledande ställning och en närstående som ägde samtliga aktier i bolaget) dömts för brott (ej relaterade till restaurangverksamheten). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Vad gäller personen ifråga ansåg dock länsrätten inte att han haft ett sådant bestämmande inflytande i bolaget att han skulle omfattas av lämplighetsprövningen. Hans personliga förhållanden skulle därför inte beaktas i målet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en ändring av ägarförhållandet i bolaget medfört att ingen av bolagsmännen längre hade kunskaper i alkohollagstiftningen. Inte heller hade redovisats hur den nytillträdde bolagsmannen finansierat köpet av sin andel i bolaget. Dessutom hade tillståndshavaren varnats i nov 2006 för brister i ordningen och för överservering. Härutöver hade vid två tillfällen 2007 konstaterats att det funnits onyktra gäster på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att de bolagsmän som fanns vid tidpunkten för kommunens beslut senare ersatts av två andra bolagsmän som båda uppfyllde uppställda krav. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade att det vid tidpunkten för kommunens beslut funnits sådana brister ifråga om serveringens bedrivande och kunskaper att det fanns grund för återkallelse av tillståndet. 7 kap. 19. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ej Ä *) 7

10 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl 03 med hänsyn till risken för närboende- och ordningsstörningar. Kommunen hade tidigare inlett ett åtgärdsärende p.g.a. brister vid ett tillfälle i samband med alkoholservering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd med serveringstid inne till kl 23 och på uteservering till kl 21. Sökanden hade ansökt om serveringstid till kl 01 vissa dagar och till kl 03 vissa dagar samt till kl 22 på uteserveringen. Bl.a. skulle dans förekomma på restaurangen. Kommunen angav i sitt beslut att det fanns risk för bl.a. närboendestörningar. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4 och 7 kap. 9. AB Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. åtta restföringar och 17 betalningsuppmaningar sedan år Storleken på restföringarna hade varierat mellan ca kr och ca kr. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten ansåg att det vidtagits åtgärder för att förhindra en upprepning det inträffade. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg inte att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit medförde att det fanns särskilda skäl att anse att varning utgjorde tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om fortsatt serveringstillstånd eftersom tillståndshavaren/sökanden brutit mot bestämmelserna i 3 kap. 8 och 6 kap. 2 alkohollagen. Det hade dessutom förekommit ekonomisk misskötsamhet. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7 AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om fortsatt serveringstillstånd eftersom tillståndshavaren/sökanden p.g.a. ekonomisk misskötsamhet inte ansågs uppfylla kravet i alkohollagen på lämplighet (samma sökande som i målet ovan men en annan restaurang). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7 AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. underskott på skattekontot och betydande restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att underskott och restföringar uppkommit innan bolagets nuvarande ställföreträdare blev ansvarig för verksamheten. Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. att lämplighetskravet i första hand skall riktas mot bolaget som sådant. Underskott och restföringar som uppkommit innan bolagets nuvarande ställföreträdare blev ansvarig för verksamheten är därmed av betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska lämplighet. 7 kap. 19. Anm. En juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, kan alltså inte övervältra ansvaret på brister i dess ekonomiska förhållanden på sin/sina ställföreträdare. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen beslutade medge utökning av serveringsytan på en uteservering. En närboende överklagade beslutet till länsrätten p.g.a. att den nya serveringsytan blev belägen nära klagandens tomt och med insyn bl.a. på dennes veranda. Länsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 9. Anm. Det kan noteras att något miljöförvaltningens yttrande över denna problematik inte föreligger. Det kan även noteras att kommunen förutom att lämna upplysningar i sak till länsrätten också bestridit bifall till överklagandet. Vilket eget intresse kommunen därigenom skulle kunna ha i att uteserveringen utökades framgår dock inte av domen. AB Ej Ä *) 8

11 *) Kommunen beslutade medge utökad serveringstid till kl 05 under en kortare prövotid. En närboende överklagade beslutet till länsrätten och anförde att det skulle bli (ytterligare) störningar för de närboende. Länsrätten avslog överklagandet och angav som skäl härtill bl.a. att det var fråga om en kortare prövotid. 6 kap. 4. Anm. Det kan noteras att miljöförvaltningen inte yttrat sig (vilket den beretts tillfälle att göra) och att polismyndigheten avstyrkt serveringstid efter kl 03. AB Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 22 till kl 01 p.g.a. att det förekommit ljudstörningar under den prövotid tillståndshavaren haft serveringstid till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att klaganden fick utökad serveringstid till kl 01 under sex månader. Länsrätten tog därvid bl.a. hänsyn till att det vidtagits åtgärder på restaurangen för att förhindra störande ljudnivåer. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 23 till kl 01 inomhus och från kl 21 till kl 22 på uteservering. Anledningen var risk för närboendestörningar (tillståndshavaren skulle börja med musikunderhållning vissa veckodagar). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade serveringstid till kl 00 inomhus. Länsrätten ansåg sig förhindrad att pröva yrkandet eftersom den angivna serveringstiden inte varit föremål för tillståndsmyndighetens prövning. Anm. Klaganden hade alltså hos kommunen sökt till kl 01 men i länsrätten inte vidhållit detta utan i stället yrkat tid till kl 00. AB *) 8 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i tillståndshavarens bokföring. Kommunen hade i samband med försäljningskontroller iakttagit att en betydande del av betalningen för serverade luncher inte registrerats i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och hävdade bl.a. att rapporten om bristerna uppkommit utan stöd i lag och får därför inte användas som bevisning eller får i vart fall inte tillerkännas något bevisvärde. Länsrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. att alla bevismedel i princip är tillåtna enligt svensk rätt. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i tillståndshavarens bokföring. Det gick inte att särskilja de olika slagen av alkoholdrycker från andra varor. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det var korrekt att bolagets bokföring inte var inrättad så att det direkt av den löpande bokföringen, verifikationslista och huvudbok gick att utläsa vad av försäljningen som avser alkoholdrycker respektive andra varor. Informationen framgår dock och kan utan större omgång inhämtas ur underlaget för bokföringen och framgår således av de av kassaterminalen genererade kassarapporterna. Klaganden menade även att det inte gick att utläsa ur 8 kap. 5 en absolut skyldighet att ha den löpande bokföringen inrättad så att man i densamma kan särskilja de olika varugrupperna. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade bl.a. att bokföringen skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig och att det i utredningen framgått att bolagets bokföring varit behäftad med stora brister avseende saknade fakturor, rättelser, osanna fakturor, privata kostnader mm. Anm. Länsrätten gjorde i domen ingen närmare analys av 8 kap. 5 och den fråga som gällde särskiljande av de olika varugrupperna från varandra(det fanns andra graverande brister i bokföringen) och kommenterade därmed inte vad klaganden anfört i den saken, nämligen vad som kan utläsas av 8 kap. 5 eller inte. Länsrätten får dock antas tolkat 8 kap. 5 så att det i själva bokföringen skall framgå hur försäljningen mellan de olika varuslagen fördelas. Det är alltså inte tillräckligt att det finns ett (fullgott) underlag till bokföringen. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03. Polismyndigheten hade avstyrk utökad tid bl.a. med hänvisning till att restaurangen var belägen i ett bostadsområde med missbruksproblem. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 8

12 *) Kommunen avslog en ansökan från ett bolag om ett gemensamt serveringstillstånd omfattande två serveringsställen. Anledningen till att bolaget ville sammanföra sina två ställen under ett tillstånd var att bolaget ansåg det vara betungande administrativt att hantera två tillstånd med olika restaurangnummer. Kommunens skäl för avslaget var att det rörde sig om två fristående serveringsrörelser utan förbindelse med varandra, det ena stället kunde inte överblickas från det andra och de har i övrigt ingen koppling till varandra. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade, i likhet med kommunen, att det var fråga om två olika restaurangrörelser som ligger så åtskilda från varandra att det inte kan vara fråga om samma serveringsställe. 7 kap. 10. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen vilket konstaterats efter försäljningskontroller. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Anm. Klaganden anförde liknande skäl här som i mål AB , nr , se ovan. AB Ä *) 9 *) Kommunen meddelade utökad serveringstid på en uteservering från kl 01 till kl 03. Beslutet överklagades till länsrätten av en närboende. Kommunen som yttrade sig bestred bifall till överklagandet. Länsrätten konstaterade att såväl miljöförvaltning, polismyndighet och den berörda stadsdelsnämnden hade avstyrkt utökad serveringstid. Länsrätten upphävde kommunens beslut. 6 kap. 4. AB Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. underskott på skattekontot vid åtta tillfällen sedan okt Lika många gånger hade betalningsuppmaningar tillsänts bolaget. Senast i mars uppgick underskottet till över kr. Bolaget hade också restförts vid nio tillfällen. Härutöver hade ett närstående bolag med samma fysiska företrädare fått sitt serveringstillstånd återkallat p.g.a. brister i kassa- och kvittohantering. I och med detta, ansåg kommunen, uppfyllde inte det här aktuella bolagets företrädare lämplighetskravet i 7 kap. 7 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som inledningsvis meddelade inhibition och därefter ändrade kommunens beslut om återkallelse till en varning. De särskilda skäl som gjorde att länsrätten ändrade till en varning var att bolaget reglerat skulderna relativt snabbt, att det förbättrat sina rutiner och att det inbetalat kr på skattekontot som säkerhet för kommande betalningar samt att banken kommer att ge stöd vid tillfälliga likviditetsproblem. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att kassaregistret var programmerat så att inte samtliga inslag registrerades i registret, vilket skall ske enligt Statens folkhälsoinstituts föreskrifter FHIFS 2003:2. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ä *) 9 *) Kommunen avslog utökning av serveringstiden från kl 22 till kl 01 p.g.a. ljudstörningar (var under utredning av miljöförvaltningen) från restaurangen som under en prövotid haft serveringstid till kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstid till kl 01 medgavs under en (ytterligare) prövotid om sex månader. 6 kap. 4. AB Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten ansåg det fanns särskilda skäl därtill eftersom tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Bl.a. hade öppethållandetiden förkortats och personalen hade genomgått s.k. STAD-utbildning. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 03 till kl 05. Anledningen till beslutet var att det konstaterats brister i ordning och nykterhet på restaurangen under den prövotid då tillståndshavaren haft serveringstid till kl 05. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4.

13 AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett stort antal betalningsuppmaningar och restföringar gällande skatter och avgifter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kommunen ansåg att sökanden inte visat sig ha dispositionsrätten över lokalerna (lokalerna var upplåtna i andra hand och sökanden hade inte visat på att hyresvärden godkänt upplåtelsen) samt p.g.a. att sökanden som endast disponerade över lokalerna viss del av dygnet (någon annan bedrev verksamhet under resterande del av dygnet) därigenom inte hade full kontroll över lokalerna. Sökanden överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut och återförvisade ärendet. Länsrätten konstaterade dels att det inte behövdes ett godkännande från hyresvärden enligt hyreslagen eftersom det var fråga om en partiell sublokation och att det inte heller följer av bestämmelserna i alkohollagen att hyresvärdens godkännande är en förutsättning för serveringstillstånd. Länsrätten anförde vidare (och hade innan hänvisat till Statens folkhälsoinstituts kommentar till 7 kap 10 alkohollagen) att mot bakgrund härav och då serveringsstället enligt hyresavtalet vid en viss tidpunkt endast kan utnyttjas av klaganden, inte skulle, vilket kommunen hävdat, bli svårt att i vissa fall utreda överträdelser av alkohollagen. 7 kap. 10. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen medgav att servering fick ske på en terrass belägen på en innergård till kl 22 mot sökt kl 01. En närboende överklagade beslutet att tillåta servering på terrassen och anförde risk för störningar. Länsrätten avslog överklagandet. AB Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det i samband med tillsyn av restaurangen framkommit att det inte fanns några råvaror i kylar och frysar varför lagad mat inte kunde erbjudas. Det framkom även att kassaregistret gick att manipulera (det hade dock inte kunnat påvisas att så verkligen skett). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning p.g.a. av att den ansåg att tillståndshavaren numera kunde antas blivit medveten om vilka krav som ställs. 7 kap. 19. AB Ä *) 10 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen under en begränsad tidsperiod. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann att kommunens anmärkningar i huvudsak rörde tre stycken åtföljande dagar och ansåg att en hög berusningsnivå under en helg inte ensamt utgör grund för återkallelse av serveringstillståndet. 7 kap. 20. Anm. Det förefaller alltså som om länsrätten tolkat 7 kap. 19 p2 som att endast tillfälligt skulle kunna avse en tidsperiod om i vart fall tre dagar. Det är en tolkning som skiljer sig från den mer restriktiva tolkning som Statens folkhälsoinstitut gör i sin kommentar till nämnda bestämmelse i Handbok Alkohollagen. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. upprepade restföringar av betydande belopp. Tillståndshavaren hade dessutom fått ett stort antal betalningsuppmaningar från Skatteverket. Härutöver ifrågasattes om inte bolaget drivits i likvidationspliktigt skick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd och bestämde serveringstiden till kl 01 i stället för som sökt kl 03. Polismyndigheten och miljöförvaltningen hade avstyrkt serveringstid till kl 03 med hänvisning till risken för närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 10

14 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kommunen inte ansåg att sökanden visat hur finansiering av köpet av rörelsen skett. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7 AB Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i ordning och nykterhet, servering av s.k. helrör i strid mot meddelade villkor samt underlåtenhet att iaktta anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Länsrätten såg allvarligt på det som inträffat men ansåg att det fanns särskilda skäl till varning, bl.a. eftersom tillståndshavaren gått med på att kommunen fick meddela ytterligare villkor som stöd för att stadga upp verksamheten. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om STAD-utbildning för personalen p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen meddelade försäljningsförbud gällande sex månader för en livsmedelsbutik i vilken förvarats 89 burkar starköl (i strid med 3 kap 1a alkohollagen). I butikens källarförråd fanns 50 tomma starkölsflak. Handlaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 21. AB Ej Ä *) 11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte utnyttjat sitt serveringstillstånd sedan juli 2003 och att hela styrelsens sammansättning hade ändrats utan att detta anmälts till tillståndsmyndigheten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 11 *) Kommunen meddelade ett sex månaders försäljningsförbud gällande detaljhandel med öl. Anledningen till beslutet var att det i samband med s.k. provköp av öl inte krävts legitimation av provköparen (som var fylld 18 år). Handlaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade att ingen försäljning skett till underåriga, att kontroll av ålder skett visuellt och att vad nämnden anfört om att det var person med ungt utseende inte var styrkt. 7 kap. 21. AB Ä *) 11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. vissa felaktigheter ifråga om hur finansiering av företagsköpet skett, felaktigheter i restaurangrapporterna och brist på lagerredovisning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. D *) 1 *) Klagande återkallade överklagandet rörande beslut om återkallelse av serveringstillstånd. D Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd med motiveringen att sökandebolaget alkohollagens krav. Finansieringen av restaurangköpet hade inte verifierats till fullo och maken till en av bolagets ställföreträdare bedömdes ha ett betydande inflytande i rörelsen och uppfyllde inte kraven på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. D *) 10 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet (beslut om återkallelse av serveringstillståndet) E *) 4 *) Länsrätten meddelar inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (brister i bokföringen) E Ä *) 5

15 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistreringen och bokföringen. Skatteverket hade i sin analys av de datafiler som laddats från restaurangens kassaregister dragit den slutsatsen att omsättningen krympts. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att det fanns skäl att återkalla serveringstillståndet. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , upphävde länsrättens dom. Kammarrätten delade alltså kommunens uppfattning om att det fanns tillräckliga grunder för att återkalla tillståndet. Dock ansåg kammarrätten att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit för att rätta till bristerna i kassahanteringen kunde utgöra särskilda skäl att i stället för återkallelse av serveringstillståndet meddela varning. 7 kap. 19. E Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden intill november 2005 varit en av bolagsägarna i ett handelsbolag som fått sitt serveringstillstånd återkallat p.g.a. brister i kassaregistreringen och bokföringen (se ovan mål samt Kammarrätten i Jönköping , vilken ändrade återkallelsen till varning). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 7. E *) 5 *) Målet avskrevs sedan klaganden överlåtit restaurangen och därefter återtagit överklagandet. E *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse (brister i kassahantering och bokföring). E *) 8 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). E Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan Skatteverket meddelat kommunen att tillståndshavaren i redovisningen krympt försäljningen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E *) 9 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (brister i bokföring). E Ej Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. p.g.a. restföringar hos sökanden. Det hade även konstaterats att aktiekapitalet förbrukats och att kontrollbalansräkning inte upprättats. Sökande överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. E Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att en bolagsman i sökandebolaget ansågs vara bulvan för den tidigare tillståndshavaren (vars tillstånd återkallats). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. E *) 11 *) Ej inhibition (återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. brister i ordning och nykterhet samt restföringar). F Ej Ä *) 3

16 *) Tillståndshavaren, en studentkår, hade 1991 meddelats tillstånd att få servera kårens medlemmar. År 2000 utvidgades serveringstillståndet att gälla även 35 föranmälda gäster. Studentkåren ansökte 2006 om att villkoren skulle ändras så att varje medlem, 18 år och äldre, i studentkåren fick ta med sig en gäst som inte är medlem i kåren samt att antalet gäster per kväll utökades till 50. Kommunen avslog kårens begäran om villkorsändring. Kommunen konstaterade bl.a. att serveringsstället inte uppfyllde kraven i alkohollagen för serveringstillstånd till allmänheten och att en förändring på sätt som kåren önskade skulle ytterligare (tillståndet var redan uppluckrat genom att medlemmarna i viss mån fick ta med sig gäster utanför medlemskretsen) närma ett förhållande som kunde ses som servering till allmänheten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att Genom möjlighet att bjuda in en gäst per medlem i studentkåren blir den krets som är berättigad att närvara vid studentkårens evenemang så omfattande att dessa evenemang kan jämställas med tillställningar till vilka allmänheten äger tillträde. Studentkåren kan därför inte beviljas den yrkade villkorsändringen som ett slutet sällskap. Länsrätten hänvisade i domskälen till RÅ 1951, ref 49, Kammarrätten i Jönköping , nr samt Länsrätten i Göteborg , nr (ej pt i Kammarrätten i Göteborg , nr ). F Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl 01 till kl 02 inne och från kl 23 till kl 01 på uteservering. Kommunen motiverade beslutet med att det fanns risk för alkoholpolitiska olägenheter och närboendestörningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att det av kommunens riktlinjer om beviljande av serveringstillstånd framgår att verksamheten skall vara dokumenterat välskött för att serveringstid till kl 02 skall beviljas. Länsrätten finner att för att en verksamhet skall kunna bedömas vara dokumenterat välskött måste den ha bedrivits under en viss tid. Den aktuella verksamheten har bedrivits kortare tid än ett år. Anmärkning finns avseende att rapportering från restaurangens ordningsvakter inte har fungerat (polismyndigheten hade angivit bl.a. detta som skäl för att den avstyrkt utsträckt serveringstid). Länsrätten finner att tillräckligt underlag för att anse att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter saknas. 6 kap. 4. F Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog en ansökan om att på uteservering få servera året runt (restaurangen hade medgivande att servera under perioden maj-september). Skälet för kommunens beslut var risken för närboendestörningar samt att kommunens riktlinjer för serveringstillstånd inte medgav uteservering året runt. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet, 7 kap. 9. F Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen på restaurangen. Även brister i kassahanteringen hade förekommit. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. F Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur han finansierat köpet av restaurangen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att klaganden under utredningens gång inkommit med olika uppgifter om hur köpet av rörelsen finansierats. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen, redovisningen och bokföringen (vilket framkommit efter av Skatteverket utförd revision). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. G Ej Ä *) 3 Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen och bokföringen (vilket framkommit efter av Skatteverket utförd revision). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

17 G Ä *) 10 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd men inskränkte serveringstiden till kl mån-fre under tid då närliggande skola hade skoltermin (sökanden hade yrkat serveringstid kl samtliga dagar). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det redan fanns flera restauranger i området och att berörda remissinstanser inte haft något att erinra mot sökt serveringstid. 6 kap. 4. G Ej Ä *) 11 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. kommunen i januari 2007 återkallat sökandens dåvarande serveringstillstånd avseende samma lokal som den nu aktuella (brister i kassahantering, redovisning och bokföring). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. H Ä *) 1 *) Kommunen avslog en ansökan från en förening (ett ordenssällskap) om dispens från kravet i 8 kap. 5a alkohollagen på att ha ett kassaregister. Sökanden överklagade till länsrätten som efter att ha inhämtat yttrande från Statens folkhälsoinstitut, FHI, biföll överklagandet. FHI ansåg att dispens kunde beviljas. 8 kap. 5a. Anm. Det framgår inte av domen vilka skäl kommunen hade för att avslå föreningens ansökan om dispens. H *) 2 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet (brister 8 kap.5-5a ). H *) 2 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet (brister 8 kap.5-5a ). H Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande restföringar av skatter och avgifter. Dessutom åberopade kommunen att det förekommit underskott på bolagets skattekonto. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten tog vid sitt ställningstagande viss hänsyn till att bolaget var relativt nystartat och de ekonomiska svårigheter som därvid förekommit. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i tillståndshavarens bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i tillståndshavarens bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. H Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. omfattande restföringar och att sådana förändringar (inte anmälda till kommunen) skett i bolaget genom utträde av bolagsmän att bolaget helt saknade bolagsmän med kunskaper i alkohollagstiftningen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Anm. Det fanns även andra omständigheter som kommunen åberopat men eftersom länsrätten inte var för sig gör en bedömning av samtliga omständigheters relevans för en återkallelse har dessa lämnats därhän i referatet ovan. H Ej Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden förekommit i kronofogdemyndighetens register under en lång period och endast en kort tid före ansökan blivit skuldfri. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. I Ä *) 3

18 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn bl.a. framkommit att två av de tre spritflaskor som togs prover ur innehöll ämnen som normalt inte skulle finnas i drycker av aktuella varumärken. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att det inte gick att bortse från den möjligheten att de okända komponenterna blandats i de två flaskorna utan tillståndshavarens kännedom för att sabotera för honom -vilket tillståndshavaren anfört (tillståndshavaren hade bl.a. som förklaring uppgivit att en anställd som avskedats hade blandat i något i flaskorna). Polisen hade för övrigt fått ett anonymt tips vilket föranledde den utförda kontrollen). Två nämndemän var skiljaktiga. 7 kap. 19. I Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl 02 till kl 03. Bl.a. polismyndigheten och miljömyndigheten hade avstyrkt att tiden utsträcktes. Kommunen hade bl.a. angett detta som skäl för sitt beslut. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde att ärendet inte kommunicerats enligt bestämmelsen i 17 förvaltningslagen. Länsrätten upphävde beslutet och återförvisade målet för ny handläggning. I Ej Ä *) 11 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 02 till kl 03 p.g.a. risk för olägenheter och med hänsyn tagit till kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. K Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen och underlåtenhet att lämna kvitto enligt vad som föreskrivs i alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd med motiveringen att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet (ekonomiska förhållanden och brist på dokumenterade kunskaper i alkohollagstiftningen). Vad gäller kunskaperna i alkohollagstiftningen hade sökanden åberopat att han arbetat på en restaurang. Några till Skatteverket deklarerade inkomster därifrån fanns dock inte i nämnvärd omfattning. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. M Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 (men medgav tid till kl 02) med hänvisning till sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9. Restaurangen var belägen i ett hyreshus. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att polismyndigheten inte haft något att erinra mot ansökt serveringstid och att det inte inkommit några klagomål på verksamheten från de boende i området. 6 kap. 4. M Ej Ä *) 6 *) Kommunen begränsade serveringstiden på uteservering till kl 22 vissa dagar och till kl 23 vissa dagar mot sökt tid till kl 24. Skälet för beslutet var risk för närboendestörningar. Miljöförvaltningen hade avstyrkt serveringstid efter kl 22. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. M Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet dels p.g.a. att tillståndshavaren underlåtit att anmäla ändringar i bolagets styrelse och dels p.g.a. bl.a. överservering och överträdelse av bestämmelsen om utrymningstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten ansåg bl.a. att enbart det faktum att bolaget inte anmält en tillträdande bolagsman utgjorde skäl nog att återkalla serveringstillståndet. Länsrätten beaktade då särskilt att det senare framkommit att nämnde bolagsman gjort sig skyldig till narkotikarelaterad brottslighet och att tillståndsmyndigheten förnekats pröva hans lämplighet p.g.a. den uteblivna anmälan (vilken skulle gjorts enligt 8 kap. 3 ). 7 kap. 19. M Ej Ä *) 8

19 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i kassahanteringen och underlåtenhet att lämna kvitto till gästerna (bl.a. vid garderoben). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det framkommit att tillståndshavaren (en enskild firma) varit bolagsman i ett handelsbolag i vilket Skatteverket gjort revision och bl.a. funnit att betydande belopp inte bokförts. Kommunen ansåg att tillståndshavaren inte uppfyllde kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 9 *) Kommunen avslog en ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. En tidigare revision av verksamheten hade visat på brister i bokföringen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. M Ej Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid från kl 01 till kl 02 vissa veckodagar med hänvisning till risken för olägenheter. Främst framhölls en allmänt större risk för störningar av närboende (i fastigheten fanns boende) ju senare serveringstider som medgavs. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren brutit mot 6 kap. 5 och 9. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och medgav överträdelse av 6 kap. 9 men bestred överträdelse av 6 kap. 5. Tillståndshavaren anförde att de fyra flaskor som hittats på restaurangen, och som inte inköpts enligt vad som sägs i 6 kap. 5, hade lämnats där av gäster som befunnit sig på restaurangen för att fira tillståndshavarens mors 80-års dag. Länsrätten biföll (med hänsyn till omständigheterna och vittnesuppgifter) överklagandet och ändrade återkallelsen till en varning. 7 kap. 19 M Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. olägenheter i fråga om ordning och nykterhet vid upprepade tillfällen. Tillståndshavaren hade dessutom inte följt meddelade villkor och inte anmält betydande förändringar av verksamheten (ändring av bolagsmän). Härutöver hade lämpligheten hos personer med betydande inflytande i bolaget ifrågasatts. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. manipulerat kassaregister och brister i intäktsredovisningen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. N Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade varvid kommunen omprövade sitt beslut och ändrade det till en varning. Länsrätten fann att bristerna var sådana att det fanns skäl för återkallelse varför varningen stod fast. 7 kap. 19. N *) 1 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. N Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kravet på lagad mat i alkohollagen inte var uppfyllt. Förutom smörgåsar och sallader skulle serveras färdiglagad mat som snarare färdigställdes än tillagades på platsen. Sökande överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 8. N Ej Ä *) 2

20 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kravet i alkohollagen på tillhandahållande av lagad mat inte var uppfyllt. Verksamheten var av miljöförvaltningen godkänd som café med beredning av sallader och pajer m.m. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , inte meddelade prövningstillstånd 7 kap. 8. N Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn konstaterats att försäljningen inte registrerats i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att restaurangen som egentligen var stängd för säsongen hade tillfälligtvis öppnats för ett sällskap om åtta gäster och att ett handskrivet kvitto lämnats eftersom strömmen gått. Länsrätten ansåg att det fanns särskilda skäl att varning var en tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19. N Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade ett sex månaders förbud att sälja öl p.g.a. av att polismyndigheten funnit att spritdrycker (två helbuteljer), vin (ca 15 liter) och starköl (30 flaskor 33 cl) förvarats i försäljningslokalen i strid med 3 kap. 1a alkohollagen. Beslutet överklagades till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 21. N Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Kommunen hade hävdat även brister i ordning och nykterhet, servering till underåriga och serveringserbjudande 2 för 1. Länsrätten ansåg dock inte att någon av nämnda överträdelser kunnat styrkas. 7 kap. 19 N Ej Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i en bowlinghall med motiveringen att det kan medföra sådana olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. Främst var det fråga om att många ungdomar uppehåller sig i lokalerna. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 9. O Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen (vilka brister påtalats av Skatteverket). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att tillståndshavarens metod att använda en sidoordnad bokföring inte stred mot bokföringslagens bestämmelser i den meningen att det motiverade ett ingripande mot serveringstillståndet. 7 kap. 19. Anm. Slutsatsen som får dras av domen är att det gick att, just som föreskrivs i 8 kap. 5 alkohollagen, kontrollera verksamheten. Det sägs alltså inget i denna bestämmelse om bokföringslagen och de krav som uppställs i den. O Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i tillståndshavarens intäktsredovisning och kassaregister. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. O *) 3

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 69 Målnummer: 3602-10 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-11-21 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer